Förfarande : 2009/0059(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0052/2010

Ingivna texter :

A7-0052/2010

Debatter :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Omröstningar :

PV 21/10/2010 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0381

BETÄNKANDE     ***I
PDF 708kWORD 420k
22.3.2010
PE 428.224v03-00 A7-0052/2010

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1934/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier

(KOM(2009)0197 – C7‑0101/2009 – 2009/0059(COD))

Utskottet för internationell handel

Föredragande: Helmut Scholz

Föredragande av yttrande (*):

Barbara Lochbihler, utskottet för utrikesfrågor

(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 50 i arbetsordningen

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT VID FÖRSTA BEHANDLINGEN(1)*
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (*)
 YTTRANDE från utskottet för utveckling
 YTTRANDE från budgetutskottet
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1934/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier

(KOM(2009)0197 – C7‑0101/2009 – 2009/0059(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0197),

–   med beaktande av artikel 181a i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C7‑0101/2009),

–   med beaktande av meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet med titeln Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artiklarna 294.3, 207.2 och 209.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling och budgetutskottet (A7‑0052/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet anser att förslaget är förenligt med den fleråriga budgetramen 2007‑2013. Parlamentet påminner dock om att budgetmyndigheten fattar beslut om de årliga anslagen för perioden 2010-2013 under de årliga budgetförfarandena.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT VID FÖRSTA BEHANDLINGEN(1)*

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EG) nr 1934/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 207.2 och 209.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2),

och av följande skäl:

(1)       Sedan 2007 har gemenskapen rationaliserat sitt geografiska samarbete med utvecklingsländer i Asien, Centralasien och Latinamerika och med Irak, Iran, Jemen och Sydafrika enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete(3).

(2)       Det främsta och övergripande målet för förordning (EG) nr 1905/2006 är att utrota fattigdomen genom att uppnå millennieutvecklingsmålen. Samarbetet inom ramen för de geografiska program med utvecklingsländer, territorier och regioner som fastställs i den förordningen är i praktiken begränsat till att finansiera åtgärder som utformats för att uppfylla de kriterier för offentligt utvecklingsbistånd som fastställts av OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd.

(3)       Det ligger i unionens intresse att fördjupa förbindelserna med de berörda utvecklingsländerna, som är viktiga bilaterala partner och aktörer i multilaterala forum och globala styrelseformer och som gemenskapen har ett strategiskt intresse av att diversifiera kontakterna med, särskilt på områden som ekonomiskt, kommersiellt och akademiskt utbyte, affärsutbyte och vetenskapligt utbyte. Unionen behöver därför ett finansieringsinstrument som möjliggör finansiering av sådana åtgärder som på grund av sin utformning inte kan omfattas av offentligt utvecklingsbistånd enligt OECD:s kriterier (ODA-kriterierna), men som är av avgörande betydelse för att befästa förbindelserna och på ett betydelsefullt sätt bidrar till framsteg och utveckling i de berörda utvecklingsländerna.

(4)       I detta syfte inrättades fyra förberedande åtgärder vid budgetförfarandena 2007 och 2008 för att inleda ett sådant utökat samarbete i enlighet med artikel 49.6 b i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(4) (budgetförordningen), nämligen affärsutbyte och vetenskapligt utbyte med Indien, affärsutbyte och vetenskapligt utbyte med Kina, samarbete med medelinkomstländer i Asien och samarbete med medelinkomstländer i Latinamerika. Enligt samma artikel i budgetförordningen måste lagstiftningsförfarandet för förberedande åtgärder vara slutfört före utgången av det tredje budgetåret.

(5)       Målen och bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1934/2006(5) lämpar sig väl för sådant utökat samarbete med länder som omfattas av förordning (EG) nr 1905/2006. I detta syfte är det nödvändigt att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 1934/2006 och att föreskriva en finansieringsram som täcker samarbete med dessa utvecklingsländer.

(5a)     Genom att den geografiska räckvidden i förordning (EG) nr 1934/2006 utvidgas omfattas de berörda utvecklingsländerna av två olika utrikespolitiska finansieringsinstrument. Det bör garanteras att de båda finansieringsinstrumenten hålls strikt åtskilda. Inom ramen för förordning (EG) nr 1905/2006 finansieras sådana åtgärder som uppfyller ODA-kriterierna, medan förordning (EG) nr 1934/2006 endast bör omfatta sådana åtgärder som inte uppfyller dessa kriterier. Dessutom bör det garanteras att utvidgningen av den geografiska räckvidden inte innebär att de länder som hittills omfattats av förordning (EG) nr 1934/2006, det vill säga industriländerna och andra höginkomstländer och territorier, får det sämre, särskilt inte i ekonomiskt avseende.

(5b)     Eftersom den ekonomiska krisen har medfört extremt ansträngda budgetar i hela unionen, och då den föreslagna utvidgningen avser länder som i vissa fall har uppnått en konkurrenskraft som är jämförbar med unionens, och en levnadsstandard som i genomsnitt ligger nära vissa medlemsstaters, bör unionens stöd vara proportionerligt mot mottagarländernas ansträngningar att leva upp till Internationella arbetsorganisationens (ILO) internationella avtal och att bidra till att de globala målen för minskningen av växthusgaser uppnås.

(6)       Vid översynen av genomförandet av finansieringsinstrumenten för yttre åtgärder konstaterades inkonsekvenser i de bestämmelser enligt vilka kostnader i samband med skatter, tullar och andra avgifter inte kan komma ifråga för stöd. För konsekvensens skull föreslås att dessa bestämmelser anpassas till bestämmelserna i övriga instrument.

(6a)     Kommissionen bör vara behörig att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt när det gäller fleråriga samarbetsprogram, eftersom dessa kompletterar förordning (EG) nr 1943/2006 och gäller generellt. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under det förberedande arbetet, också på expertnivå.

(7)       Förordning (EG) nr 1934/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1934/2006 ska ändras på följande sätt:

1.        Förordningens titel ska ersättas med följande:

”Rådets förordning (EG) nr 1934/2006 av den 21 december 2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier samt med de utvecklingsländer som omfattas av förordning (EG) nr 1905/2006, för annan verksamhet än offentligt utvecklingsbistånd.”

2.        Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Syfte

1.        Gemenskapsfinansiering enligt denna förordning ska stödja ekonomiskt, finansiellt ▌, tekniskt kulturellt och akademiskt samarbete inom de områden som nämns i artikel 4 som omfattas av gemenskapens behörighet, med industriländer och territorier och andra höginkomstländer och höginkomstterritorier som samtliga uppräknas i bilaga I samt med de utvecklingsländer som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 av den 18 december 2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete* och är upptagna i bilaga II till den här förordningen (nedan kallade partnerländer). Förordningen är till för att finansiera åtgärder som inte uppfyller de kriterier för offentligt utvecklingsbistånd (ODA) som fastställts av OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd (DAC/OECD).

2.        Det primära målet för samarbetet med partnerländerna ska vara att tillgodose behovet av stärkta förbindelser och ytterligare samverkan med de berörda länderna och territorierna på bilateral, regional eller multilateral basis, i syfte att skapa en gynnsammare och mer transparent miljö för utvecklingen av förbindelserna mellan gemenskapen och partnerländerna samt stödja en konstruktiv dialog och bidra till framsteg och hållbara utvecklingsprocesser i partnerländerna samtidigt som ömsesidiga intressen främjas, nämligen understödjande av demokratin, respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, rättsstatsprincipen, drägliga arbetsvillkor, gott styre och bevarande av miljön.

_________

* EUT L 378, 27.12.2006, s. 41.

3.        Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

Tillämpningsområde

1.        Samarbetet med partnerländerna ska syfta till samverkan med partner med industrialiserade ekonomier eller s.k. tillväxtekonomier för att förstärka dialogen, fördjupa kontakterna och dela och främja liknande politiska, ekonomiska och institutionella strukturer och värderingar samt att förstärka samarbetet och utbytet med etablerade eller allt viktigare bilaterala partner och aktörer i multilaterala forum och i globala styrelseformer. Samarbetet ska även omfatta partner där gemenskapen vill främja sina värden såsom demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, i enlighet med de principer som styr unionens externa åtgärder, som är fastslagna i fördraget.

2.        I välgrundade fall och i syfte att säkra samstämdhet och effektivitet i gemenskapsstödet och främja regionalt samarbete får kommissionen emellertid, när den antar årliga åtgärdsprogram enligt artikel 6, besluta att länder som inte förtecknas i bilagorna kan omfattas av stöd enligt denna förordning, när det projekt eller det program som ska genomföras är regionalt eller gränsöverskridande. Bestämmelser om detta ska införas i de fleråriga samarbetsprogram som avses i artikel 5.

2a.      Kommissionen ska ändra förteckningarna i bilagorna I och II i enlighet med de regelbundna översyner som OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd gör av sin förteckning över utvecklingsländer och informera Europaparlamentet och rådet om detta.”

2b.      För EU-finansiering i enlighet med denna förordning ska, när så är lämpligt, särskild uppmärksamhet fästas vid partnerländernas efterlevnad av Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande arbetsnormer och deras ansträngningar att minska utsläppen av växthusgaser.

2c.      När det gäller länder som är förtecknade i bilaga II ska strategisk samstämmighet med åtgärder som finansieras enligt förordning (EG) nr 1905/2006 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1337/2008 av den 16 december 2008 om inrättande av en snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna* iakttas strikt.

_________

* EUT L 354, 31.12.2008, s. 62.

3a.      Artikel 3.1 ska ersättas med följande:

”1.      Europeiska unionen grundar sig på principer som frihet, demokrati, respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen och strävar efter att främja, utveckla och konsolidera engagemang för dessa principer i partnerländerna genom dialog och samarbete.”

3b.      Artikel 3.3 ska ersättas med följande:

3.      Åtgärder som finansieras enligt denna förordning ska stämma överens med och omfatta sådana samarbetsområden som anges särskilt i instrument, avtal, förklaringar och åtgärdsplaner mellan gemenskapen och partnerländerna samt områden som berör gemenskapens specifika intressen och prioriteringar.

3c.      Artikel 3.4 ska ersättas med följande:

”4.      För de åtgärder som finansieras enligt denna förordning skall gemenskapen sträva efter att säkerställa enhetligheten med andra områden för extern verksamhet samt med annan relevant gemenskapspolitik, i synnerhet utvecklingssamarbete. Detta skall säkerställas genom utformningen av politiken, vid den strategiska planeringen samt programplaneringen och vid genomförandet av åtgärder.”

3d.      Artikel 3.5 ska ersättas med följande:

”5.      Åtgärder som finansieras enligt denna förordning skall komplettera och skapa ett mervärde för de insatser som görs av medlemsstaterna och offentliga gemenskapsorgan, inbegripet när det gäller handelsförbindelser samt kulturellt, akademiskt och vetenskapligt utbyte.”

3e.      I artikel 3 ska följande punkt läggas till:

”5a.    Kommissionen ska informera och regelbundet utbyta synpunkter med Europaparlamentet.”

3f.       I artikel 4 ska inledningen ersättas med följande:

”Gemenskapsfinansieringen ska stödja samarbetsåtgärder i enlighet med artikel 1 och ska vara förenlig med förordningens övergripande syfte, tillämpningsområde, mål och allmänna principer. Gemenskapens finansiering ska avse åtgärder som inte uppfyller ODA-kriterierna, vilka kan inbegripa en regional dimension, på följande samarbetsområden:”

3g.      I artikel 4 ska led 1 ersättas med följande:

”1.      Främjande av samarbete, partnerskap och gemensamma företag mellan ekonomiska, sociala, kulturella, akademiska och vetenskapliga aktörer i gemenskapen och partnerländerna.”

3h.      I artikel 4 ska led 2 ersättas med följande:

2.      Stimulans av bilateral handel, investeringsflöden och ekonomiska partnerskap, med särskilt fokus på små och medelstora företag.”

3i.       I artikel 4 ska led 3 ersättas med följande:

3.      Främjande av dialog mellan politiska, ekonomiska [...], sociala och kulturella aktörer och andra icke-statliga organisationer inom relevanta sektorer i gemenskapen och partnerländerna.

3j.       I artikel 4 ska led 4 ersättas med följande:

”4.      Främjande av förbindelser mellan människor, särskilt på familjenivå, utbildnings- och yrkesutbildningsprogram och intellektuella utbyten samt förstärkande av den ömsesidiga förståelsen mellan kulturer, inklusive åtgärder för att befästa och öka Europeiska unionens deltagande i Erasmus Mundus External Cooperation Window samt i europeiska utbildningsmässor.”

3k.      I artikel 4 ska led 5 ersättas med följande:

”5.      Främjande av samarbetsprojekt på områden som forskning, vetenskap och teknik, idrott och kultur, förnybar energi, transporter [...], miljöfrågor – inklusive klimatförändringar, tullfrågor [...], finansiella och rättsliga frågor och människorättsfrågor och andra frågor av gemensamt intresse för gemenskapen och partnerländerna.”

3l.       Artikel 5.2 ska ersättas med följande:

”2.      De fleråriga samarbetsprogrammen får inte omfatta en längre period än denna förordnings giltighetstid. De ska ange gemenskapens särskilda intressen och prioriteringar, de allmänna målen och de förväntade resultaten. När det gäller Erasmus Mundus External Cooperation Window ska man sträva efter att programmen får en så balanserad geografisk täckning som möjligt. De ska också ange de områden som valts ut för gemenskapsfinansiering och kortfattat ange den vägledande finansiella fördelningen av medel, övergripande, per prioriterat område och per partnerland eller grupp av partnerländer för den berörda perioden. Detta kan i förekommande fall göras genom att en skala anges. De fleråriga samarbetsprogrammen ska ses över efter halva tiden, eller när det visar sig nödvändigt.”

3m.     Artikel 5.3 ska ersättas med följande:

3.       De fleråriga samarbetsprogrammen och översyner av dessa skall beslutas av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 14a.”

3n.      Artikel 6.1 ska ersättas med följande:

”1.      Kommissionen ska besluta om årliga åtgärdsprogram på grundval av de fleråriga samarbetsprogram som avses i artikel 5, och underrätta Europaparlamentet och rådet vid samma tidpunkt om dessa.”

3o.      I artikel 7 ska följande punkter läggas till:

”1a.    Åtgärder som omfattas av rådets förordning (EG) nr 1257/96 av den 20 juni 1996 om humanitärt bistånd*, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1717/2006 av den 15 november 2006 om upprättande av ett stabilitetsinstrument** eller förordning (EG) nr 1905/2006 och är bidragsberättigade enligt dessa förordningar ska inte finansieras inom ramen för den här förordningen.

1b.      Gemenskapens bistånd enligt denna förordning får inte användas för att finansiera upphandling av vapen eller ammunition och operationer som har militära eller försvarsrelaterade konsekvenser.

_________

* EGT L 163, 2.7.1996. s. 1.

** EUT L 327, 24.11.2006, s. 1.

4.        I artikel 8 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3.       Gemenskapsfinansieringen får i princip inte användas för att betala skatter, tullar eller andra avgifter i partnerländerna”.

4a.      Artikel 9.3 ska ersättas med följande:

”3.      Kommissionen ska besluta om stödåtgärder som inte omfattas av de fleråriga samarbetsprogrammen och underrätta Europaparlamentet och rådet vid samma tidpunkt om dessa.”

4b.      Artikel 13.1 ska ersättas med följande:

”1.      Kommissionen ska regelbundet utvärdera de åtgärder och program som finansieras enligt denna förordning, i erforderliga fall eller på begäran av Europaparlamentet eller rådet, med hjälp av externa utvärderingar för att fastställa huruvida målen har uppnåtts eller, om de inte har uppnåtts, i vilken mån de har uppnåtts samt huruvida de åtgärder som finansierats av gemenskapen har varit kostnadseffektiva och uppnått sina syften i tillfredsställande utsträckning. På grundval av dessa utvärderingar ska kommissionen utforma rekommendationer för att förbättra kommande insatser. Resultaten ska användas för att förbättra utformningen av programmen och tilldelningen av resurser.”

4c.      Artikel 13.2 ska ersättas med följande:

”2.      Kommissionen ska för kännedom överlämna de utvärderingsrapporter som avses i punkt 1 till Europaparlamentet och den kommitté som avses i artikel 15.1.”

4d.      Artikel 14 ska ersättas med följande:

”Kommissionen ska granska framstegen i genomförandet av de åtgärder som vidtas med stöd av denna förordning och till Europaparlamentet och rådet överlämna en detaljerad årsrapport om tillämpningen av denna förordning. Rapporten ska redovisa resultatet av budgetgenomförandet och presentera alla de finansierade insatserna och programmen, och i möjligaste mån redovisa de huvudsakliga resultaten och effekterna av samarbetsåtgärderna och samarbetsprogrammen.”

4e.      Följande artikel ska införas:

”Artikel 14a

Utövande av delegering

1.        Befogenheten att anta delegerade akter som avses i artikel 5 ska tilldelas kommissionen för den period som denna förordning är i kraft.

2.        Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska man underrätta Europaparlamentet och rådet vid samma tidpunkt om detta.

3.        Befogenheterna att anta delegerade akter tilldelas kommissionen på de villkor som fastställs i artikel 14b och 14c.”

4f.       Följande artikel ska införas:

”Artikel 14b

Återkallande av delegering

1.        Den delegering av befogenheter som avses i artikel 5 kan när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

2.        Den institution som inlett ett internt förfarande för att besluta om ett eventuellt återkallande av delegering av befogenheter, ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen inom rimlig tid innan ett slutligt beslut fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas och de eventuella skälen därtill.

3.        Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart eller vid en senare tidpunkt som anges i beslutet. Det påverkar inte giltigheten hos delegerade akter som redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.”

4g.      Följande artikel ska införas:

”Artikel 14c

Invändningar mot delegerade akter

1.        Europaparlamentet eller rådet kan göra invändningar mot en delegerad akt inom två månader efter anmälningsdatum.

På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska fristen förlängas med två månader.

2.        Om varken Europaparlamentet eller rådet gjort invändningar mot den delegerade akten när denna frist löper ut ska akten offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i akten.

Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan fristen löpt ut om både Europaparlamentet och rådet har meddelat kommissionen att de inte tänker göra några invändningar.

3.        Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en delegerad akt kan den inte träda i kraft. Den institution som invänt mot en delegerad akt ska ange skälen till detta.”

5.        Artikel 16 ska ersättas med följande:

”Artikel 16

Finansiella bestämmelser

Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av denna förordning under perioden 2007–2013 ska uppgå till 172 miljoner euro för länderna i bilaga I och till 176 miljoner euro för länderna i bilaga II. Budgetmyndigheten fattar beslut om de årliga anslagen för perioden 20102013 inom ramen för de årliga budgetförfarandena. Kommissionen ska ge budgetmyndigheten detaljerad information om alla budgetposter och de årliga anslag som ska användas för finansiering av åtgärder enligt denna förordning. Dessa anslag ska godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för finansieringsramen. Därvid måste man se till att de industrialiserade länderna och andra höginkomstländer och territorier som uppräknas i bilaga I inte missgynnas av att denna förordning tillämpas för de partnerländer som är upptagna i bilaga II.

Anslag som planerats för användning under förordning (EG) nr 1905/2006 ska inte användas för detta syfte.”

6.        I bilagan ska titeln ersättas med följande:

”BILAGA I – Förteckning över industrialiserade länder och andra höginkomstländer och territorier som omfattas av denna förordning”.

7.        En ny bilaga II, som återges i bilagan till denna förordning, ska läggas till.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i,

På Europaparlamentets vägnar                            På rådets vägnar

Ordförande                                                             Ordförande

Bilaga

”BILAGA II

Förteckning över de utvecklingsländer som omfattas av denna förordning

Latinamerika

1. Argentina

2. Bolivia

3. Brasilien

4. Chile

5. Colombia

6. Costa Rica

7. Kuba

8. Ecuador

9. El Salvador

10. Guatemala

11. Honduras

12. Mexiko

13. Nicaragua

14. Panama

15. Paraguay

16. Peru

17. Uruguay

18. Venezuela

Asien

19. Afghanistan

20. Bangladesh

21. Bhutan

22. Kambodja

23. Kina

24. Indien

25. Indonesien

26. Nordkorea

27. Laos

28. Malaysia

29. Maldiverna

30. Mongoliet

31. Myanmar/Burma

32. Nepal

33. Pakistan

34. Filippinerna

35. Sri Lanka

36. Thailand

37. Vietnam

Centralasien

38. Kazakstan

39. Kirgizistan

40. Tadzjikistan

41. Turkmenistan

42. Uzbekistan 

Mellanöstern

43. Iran

44. Irak

45. Jemen

Sydafrika

46. Sydafrika”

(1)

* Politiska ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌.

(2)

EUT L

(3)

EUT L 378, 27.12.2006, s. 41.

(4)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(5)

EUT L 405, 30.12.2006, s. 41.


MOTIVERING

Inledning

Syftet med gemenskapsfinansiering enligt rådets förordning (EG) nr 1934/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier (nedan kallad ICI-förordningen) är att stödja ekonomiskt, finansiellt och tekniskt samarbete samt sådant forskarutbyte och akademiskt utbyte som faller inom gemenskapens behörighet.

Eftersom utskottet för internationell handel (INTA) är det utskott som ansvarar för ”unionens gemensamma handelspolitik” inklusive ”finansiella, ekonomiska och handelsmässiga förbindelser med tredje land” (dvs. med både utvecklingsländer och andra länder) var INTA ansvarigt utskott även när den ursprungliga ICI-förordningen antogs, och därför kunde utskottet inte bara analysera detta förslag från kommissionen i detalj utan också ta hänsyn till den vidare historiska och institutionella kontexten.

Kommissionens förslag till ändring av ICI-förordningen (KOM(2009)0197/2) läggs fram för att väsentligt utvidga ICI-förordningens geografiska räckvidd, så att förordningen även omfattar samarbete med utvecklingsländer (upptagna i bilagan till förslaget) och i samband härmed utvidga finansieringsramen i motsvarande mån.

Även om det i formellt hänseende kan tyckas att kommissionen har föreslagit få förändringar, är förändringarna viktiga eftersom alla nuvarande hänvisningar till partnerländer (som för närvarande endast omfattar industriländer och andra höginkomstländer och territorier), inklusive den kvalitativa utvärderingen av dem, skulle gälla även utvecklingsländerna i förteckningen.

Större geografisk täckning

Denna utvidgning av den geografiska räckvidden är en möjlighet, eftersom program som för närvarande finansieras genom ICI-förordningen kan utsträckas till andra länder. Men med tanke på den förteckning över länder som ska ingå i ICI-förordningens utvidgade räckvidd är det också en stor utmaning, och därför är det viktigt att göra det mycket tydligt vem som kan komma att få denna finansiering, till vad och på vilka villkor.

I sin motivering (som bifogas förslaget till ändring) säger kommissionen att ”det ligger i gemenskapens intresse att ytterligare fördjupa sina förbindelser med länder som på samma gång är både utvecklingsländer och viktiga partner i världsekonomin, t.ex. Indien, Kina, Brasilien och Mexiko”, ”gemenskapens intressen går också längre än till fattigdomsutrotning i regioner som Centralasien och Mellanöstern” och ”flertalet länder i Asien och Latinamerika, liksom Sydafrika, [är] medelinkomstländer som är intresserade av ... utbyte med Europeiska unionen”.

Först och främst ingår denna särskilda motivering endast i motiveringen och inte i själva lagtexten, där t.o.m. skälen hålls ganska generella. Enligt den nuvarande ordalydelsen i artikel 2.1 i ICI-förordningen ska ”samarbetet med industrialiserade länder och territorier och andra höginkomstländer och höginkomstterritorier ... vara inriktat på partner som har samma typ av politiska, ekonomiska och institutionella strukturer och respekterar samma typ av värden som gemenskapen och som är viktiga bilaterala partner och aktörer inom multilaterala forum och i det globala styret”, och där sägs dessutom att samarbetet också omfattar partnerländer ”som gemenskapen har ett strategiskt intresse i att främja sina förbindelser till”. I ändringsförordningen föreslås bara formella (men inga viktiga) förändringar av denna bestämmelse.

För det andra är förteckningen över länder som ska omfattas av ICI-förordningens utvidgade räckvidd mycket lång, det är ingen homogen grupp, och vi måste ställa oss frågan om alla dessa länder (t.ex. Nordkorea, Myanmar/Burma och Iran, för att bara nämna några få) verkligen ”har liknande politiska, ekonomiska och institutionella strukturer och värderingar som gemenskapen”. Och om detta inte är fallet, vilket skulle vara gemenskapens ”strategiska intresse” som kan motivera ett nära samarbete med dem och sålunda låta dem omfattas av ICI-förordningen? Om man tar med länderna i bilagan innebär det dock inte att de automatiskt får finansiering, medan en strykning av ett land från förteckningen utesluter alla möjligheter till samarbete enligt denna förordning. Därför har föredraganden för närvarande inte föreslagit att något visst land ska strykas från förteckningen. I stället föreslår föredraganden att man ska förtydliga avsikterna med att finansiera samarbete med dessa länder, nämligen främjande av respekten för mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekten för mänskliga rättigheter, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoritetsgrupper.

Om vi antar att finansiering teoretiskt kan ges till samtliga länder som tas upp i bilaga II, är det mycket viktigt att se till att vi inte kompromissar när det gäller EU:s grundläggande principer. Särskilt det andra stycket i artikel 181a.1 i EG-fördraget (som den ursprungliga ICI-förordningen baserar sig på) där det sägs att ”gemenskapens politik [när det gäller ekonomiskt, finansiellt och tekniskt samarbete med tredje land] skall bidra till det allmänna målet att utveckla och befästa demokratin och rättsstaten samt till målet att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna”. Därför har dessa principers betydelse understrukits ytterligare, både genom att de lagts till i förordningens syfte och genom att anpassa ordalydelsen i förordningen så att den kommer ännu närmare fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Kommissionen måste dock ge parlamentet och rådet mer detaljerad och strukturerad information om planering och resultat som bör utmynna i mer transparenta, ändamålsenliga och effektiva projekt och program.

Extra finansiering

Som en anpassning till den utökade geografiska täckningen planeras en avsevärd ökning av de budgetmedel som anslagits till ICI. Den totala finansieringen för de tillkommande länderna planeras till 176 miljoner EUR. I punkt 4.1.1 i kommissionens finansieringsöversikt för rättsakten (som bifogas förslaget till ändring) sägs att ”108,5 miljoner euro kommer att finansieras genom en överföring från motsvarande anslag som reserverats för de berörda geografiska områdena i finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete”. Även om detta inte är en del av rättsaktens text är det viktigt att understryka att en inkludering av dessa utvecklingsländer på inga villkor får ske på bekostnad av finansieringen av utvecklingssamarbetet, och att parlamentet måste få fullständig information om de årliga anslagen till finansiering av ICI inom ramen för det årliga budgetförfarandet så att man kan utöva sina befogenheter som budgetmyndighet fullt ut. ICI och DCI måste även i fortsättningen hållas strikt åtskilda, med avseende både på den finansierade verksamheten och finansieringskällorna. Kommissionen och rådet bör uppfatta detta synsätt som en allmän princip för varje eventuell framtida ändring av instrumenten för yttre samarbete enligt Lissabonfördraget och den nästkommande budgetramen.

Övriga ändringsförslag

Andra ändringsförslag som föredraganden lägger fram kan indelas i två huvudkategorier: Å ena sidan att involvera parlamentet ytterligare i planeringen och stärka dess övervakning av detta instrument, och å andra sidan att förtydliga och strama upp förslaget, och använda de begränsade medel som är tillgängliga för att belöna länder som strävar efter globala sociala och miljömässiga framsteg.

Föredraganden anser att parlamentets roll bör stärkas när det gäller dess medverkan i planering, utvärdering och rapportering. Det är viktigt att parlamentet blir djupare involverat i utarbetande och översyn av de fleråriga samarbetsprogrammen, inklusive får befogenhet att motsätta sig dessa förslag om så krävs. Därför har ”delegerade akter” (artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) införts för antagandet av de fleråriga samarbetsprogrammen. Det är också viktigt att parlamentet är uppdaterat och får handlingsprogrammen samt detaljerade årsrapporter och utvärderingar.

Ett antal ändringsförslag har lagts fram för att förtydliga vad detta finansieringsinstrument kan användas till. För att åstadkomma detta har ordalydelsen stramats upp och vissa begränsningar har gjorts när det gäller vilka åtgärder som kan finansieras enligt denna förordning. I analogi med förordning (EG) nr 1905/2006 bör viss finansiering uteslutas. Sist men inte minst finns det några ändringsförslag som syftar till att skapa ett närmare band mellan de områden som ingår i planeringsfasen (och genomförandefasen) så att en ordentlig översyn kan göras.


YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (*) (2.3.2010)

till utskottet för internationell handel

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1934/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier

(KOM(2009)0197 – C7‑0101/2009 – 2009/0059(COD))

Föredragande (*): Barbara Lochbihler

(*) Förfarande med associerade utskott – artikel 50 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Inledning

Mot slutet av den sjätte valperioden uppmanade utskottet för utrikesfrågor kommissionen att inrätta ytterligare ett instrument som skulle omfatta verksamhet tillsammans med utvecklingsländerna som inte täcks av finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (DCI). Eftersom DCI är begränsat till verksamhet som kan betecknas som officiellt utvecklingsstöd fanns det ett vakuum när det gällde verksamhet tillsammans med utvecklingsländerna som baseras på ömsesidigt intresse, t.ex. kulturellt och akademiskt utbyte, tekniskt utbyte, politisk dialog och mediestöd.

För att undvika en okontrollerad tillväxt av antalet instrument för externa förbindelser föreslog utskottet för utrikesfrågor att det redan existerande instrumentet för samarbete med industriländer (ICI) (rådets förordning (EG) nr 1934/2006) skulle omvandlas till ett instrument för samarbete med tredjeländer avseende verksamhet som inte klassificeras som officiellt utvecklingsbistånd.

Rättslig grund

Kommissionen lade fram ett förslag till ändring av förordningen (”ICI+”), (KOM(2009)0197) som av historiska skäl hänvisades till utskottet för internationell handel som ansvarigt utskott eftersom det utskottet hade ansvarat för det ursprungliga ICI-ärendet. Utskottet för utrikesfrågor begärde att bli associerat utskott i enlighet med artikel 50 i arbetsordningen, med motiveringen att det nya instrumentet inte bara skulle syfta till att komplettera sådant som hade utelämnats i det ursprungliga instrumentet utan också, och i hög grad, skulle bli ett instrument för yttre förbindelser mellan EU och tredjeländer i Asien, Latinamerika och Mellanöstern.

I sitt nya förslag utvidgar kommissionen den geografiska räckvidden från de ursprungliga 17 höginkomstländerna i ICI till ytterligare 46 länder som omfattas av DCI-förordningen, och föreslår i stort sett en fördubbling av referensbeloppet för sådant samarbete från 172 miljoner EUR till 384 miljoner EUR för perioden 2010–2013.

Den 1 december 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft och det blev nödvändigt att ändra den rättsliga grunden för det nya instrumentet. Enligt bestämmelserna i det nya fördraget förändras den tidigare artikel 181 a (nu artikel 212) till att endast gälla verksamhet i samband med industriländerna. Eftersom partnerländerna i det omarbetade ICI nu till två tredjedelar består av utvecklingsländer har ytterligare två rättsliga grunder lagts till: utvecklingssamarbete (artiklarna 208–209) och handelspolitik (artiklarna 206–207). Egentligen motsvarar ingen av de tre rättsliga grunderna helt och hållet den typ av verksamhet som detta nya instrument är tänkt att omfatta, eftersom inte bara betydelsen av artikel 212 ändrades utan artiklarna 208–209 också justerades när Lissabonfördraget trädde i kraft. Fattigdomslindring blir nu ”det främsta målet” för utvecklingssamarbetet. Medan fattigdomslindring inom ramen för det officiella utvecklingsstödet entydigt är huvudmålet för det ”stora” DCI gäller det ”lilla”, omarbetade DCI verksamhet av gemensamt intresse, som inte är officiellt utvecklingsbistånd, mellan EU och partnerländerna. Andan i artiklarna 208‑209 uppfylls därför endast när DCI-instrumentet och (det omarbetade) ICI ses som två delar som hör ihop.

I brist på en bättre lösning har rättstjänsten vid alla tre institutionerna accepterat den trefaldiga rättsliga grunden, och föredraganden föreslår att man följer kommissionens förslag.

Kommittéförfarande

Inom ramen för Europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDHR), instrumentet för utvecklingssamarbete (DCI) och stabilitetsinstrumentet (IFS) har AFET och DEVE redan intagit ståndpunkten att strategidokument och/eller fleråriga vägledande program bör betraktas som ”delegerade akter” i enlighet med artikel 290. INTA förväntas inta samma ståndpunkt rörande det omarbetade ICI. Denna åsikt delas av parlamentets rättstjänst och förkastas, inte oväntat, av de andra två institutionernas rättstjänster. Det skulle ge parlamentet befogenhet att, om det skulle bedömas lämpligt, motsätta sig förslag till fleråriga samarbetsprogram (eller deras översyn). För det omarbetade ICI bör vi ansluta oss till vad som gäller för de andra instrumenten och begära att de fleråriga programmen ska betraktas som ”delegerade akter” (särskilt med tanke på att själva ICI-förordningen är mycket allmän). Gemensamma trepartsöverläggningar kommer att organiseras med syftet att komma fram till en överenskommelse med kommissionen och rådet om denna övergripande fråga, och detta bör stärka vår position och vår förhandlingsförmåga.

Finansieringsram

Förutom de 172 miljoner EUR som finns i det ursprungliga ICI-instrumentet föreslår kommissionen att ytterligare 176 miljoner ska anslås för de nya länderna (bilaga II). Tyvärr motsvarar dessa belopp på intet vis proportionen mellan de länder som omfattas av den nya förordningen, med utvecklingsländerna i bilaga II som utgör två tredjedelar av länderna och höginkomstländerna som därmed har reducerats till en tredjedel. Vi litar på att detta kommer att åtgärdas när förordningen ska ses över.

Kommissionen föreslår en överföring från DCI av 108,5 miljoner EUR av de 176 miljoner EUR som är avsedda för länder i bilaga II. Föredraganden delar den ståndpunkt som föredragandena från INTA och DEVE har intagit, nämligen att det inte bör ske några överföringar av medel från DCI.

Ändringar

a) Titeln

På grund av det reviderade ICI-instrumentets förändrade räckvidd måste titeln ändras. I ändringsförslag 4 föreslår föredraganden att det nya instrumentet ska kallas ”ett finansieringsinstrument för samarbete med länder i Mellanöstern, Asien, Nord- och Sydamerika samt Sydafrika”. Förkortningen skulle då kunna vara MAAS.

b) Utökad räckvidd

Instrumentets karaktär skiftar från att vara ett instrument som huvudsakligen stöder förbättrade ekonomiska förbindelser och handelsförbindelser med vissa höginkomstländer till att vara ett instrument för yttre förbindelser, där majoriteten av partnerländerna är utvecklingsländer. En tredjedel är höginkomst- och industriländer (bilaga I i förslaget till förordning(1)) och två tredjedelar är utvecklingsländer (bilaga II i förslaget till förordning(2)).

Verksamheterna bör därför förutom ekonomiskt samarbete inbegripa kulturellt och akademiskt samarbete. Från och med nu är majoriteten av partnerländerna utvecklingsländer (bilaga II) medan den tidigare förteckningen över industri- och höginkomstländer står för mindre än en tredjedel. Dessa nya prioriteringar bör klart framgå av texten, och ändringsförslagen 5, 6, 7, 9, 10, 11 och 12 innehåller en utvidgning av förordningens räckvidd.

c) Ingen överlappning med instrumentet för utvecklingssamarbete

Det är också viktigt att klart skilja mellan DCI som ska finansiera officiellt utvecklingsstöd (ODA) och det reviderade instrumentet för industriländer, MAAS (Mellanöstern, Asien, Nord- och Sydamerika samt Sydafrika), som för närvarande ses över och som ska omfatta samarbete av ömsesidigt intresse och uppenbart inte vara av ODA-karaktär. Ändringsförslag 5 syftar till att se till att ingen överlappning uppstår.

d) Delegerade akter

Ändringsförslagen 3, 13, 15, 16, 17 och 18 handlar om delegerade akter, och införs i liknande form i alla andra finansiella instrument som nu ska ses över. Ändringsförslag 13, 15 och 16 inför en begäran om att de årliga handlingsprogrammen samtidigt sänds till rådet och parlamentet för information.

e) Ingen verksamhet med militära eller försvarsmässiga kopplingar

Ändringsförslag 14 anpassar MAAS-instrumentet till DCI-normen att explicit utesluta försvarsområdet från möjliga samarbetsåtgärder.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EG) nr 1934/2006

Beaktandeled 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Första beaktandeledet ska ersättas med följande:

 

”med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 212, 207.2 och 209.1,”

Motivering

Ändring och uppdatering av den rättsliga grunden efter Lissabonfördragets ikraftträdande.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Målen och bestämmelserna i förordning (EG) nr 1934/2006 av den 21 december 2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier¹ lämpar sig väl för sådant utökat samarbete med länder som omfattas av förordning (EG) nr 1905/2006. I detta syfte är det nödvändigt att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 1934/2006 och att föreskriva en finansieringsram som täcker samarbete med dessa utvecklingsländer.

(5) Målen och bestämmelserna i förordning (EG) nr 1934/2006 av den 21 december 2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier¹, enligt följande ändringar, lämpar sig väl för sådant utökat samarbete med länder som omfattas av förordning (EG) nr 1905/2006. I detta syfte är det nödvändigt att utvidga det geografiska tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 1934/2006 och att föreskriva en finansieringsram som täcker samarbete med dessa utvecklingsländer.

Motivering

Mål och räckvidd för förordningen från 2006 har förändrats ordentligt. Vi kan inte ens kalla det för samma instrument. Utan en tydlig hänvisning till att bestämmelserna håller på att ändras skulle ovanstående text inte vara korrekt.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Kommissionen bör vara behörig att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt när det gäller fleråriga samarbetsprogram, eftersom dessa kompletterar förordning (EG) nr 1943/2006 och gäller generellt.

Motivering

Standardtext för delegerade akter.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 1934/2006

Titeln

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rådets förordning (EG) nr 1934/2006 av den 21 december 2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier samt med de utvecklingsländer som omfattas av förordning (EG) nr 1905/2006.

Rådets förordning (EG) nr 1934/2006 av den 21 december 2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med länder i Mellanöstern, Asien, Nord- och Sydamerika samt Sydafrika (MAAS).

Motivering

Ny titel som behövs för att täcka in den nya förordningens vidare räckvidd.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1934/2006

Artikel 1 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Gemenskapsfinansieringen ska stödja ekonomiskt, finansiellt och tekniskt samarbete samt andra former av samarbete som omfattas av gemenskapens behörighet, med industriländer och territorier och andra höginkomstländer och höginkomstterritorier samt med de utvecklingsländer som omfattas av förordning (EG) nr 1905/2006.

1. Gemenskapsfinansiering enligt denna förordning ska stödja ekonomiskt, finansiellt, tekniskt, kulturellt och akademiskt samarbete samt andra former av samarbete som omfattas av gemenskapens behörighet, med utvecklingsländer som upptas i bilaga II samt med industriländer och territorier och andra höginkomstländer och höginkomstterritorier som upptas i bilaga I (partnerländer). I princip ska denna förordning utnyttjas för att finansiera åtgärder som inte uppfyller OECD:s kriterier för offentligt utvecklingsbistånd (ODA).

Motivering

Det ändrade instrumentet bör också inkludera kulturellt och akademiskt samarbete. Utvecklingsländerna kommer nu att utgöra majoriteten av partnerländerna. Den tidigare förteckningen över industri- och höginkomstländer utgör nu mindre än en tredjedel av samtliga länder. Dessa nya prioriteringar bör anges tydligt. Det är också viktigt att klart skilja mellan DCI som ska finansiera ODA och det nyligen reviderade instrumentet för industriländer MAAS (Mellanöstern, Asien, Nord- och Sydamerika samt Sydafrika) som ska omfatta samarbete av ömsesidigt intresse och uppenbart inte vara av ODA-karaktär.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1934/2006

Artikel 1 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Det primära målet för samarbetet med de länder och territorier som avses i punkt 1 ska vara att tillgodose behovet av stärkta förbindelser och ytterligare samverkan med de berörda länderna och territorierna på bilateral, regional eller multilateral basis, i syfte att skapa en gynnsammare miljö för utvecklingen av gemenskapens förbindelser med dessa länder och territorier och stödja en dialog samtidigt som gemenskapens intressen främjas.

2. Det primära målet för samarbetet med partnerländerna ska vara att tillgodose behovet av stärkta förbindelser och ytterligare samverkan med dem på bilateral, regional eller multilateral basis, i syfte att skapa en gynnsammare miljö för utvecklingen av förbindelserna mellan gemenskapen och partnerländerna och stödja en dialog samtidigt som ömsesidig förståelse och gemenskapens intressen främjas.

Motivering

Användningen av beteckningen ”partnerländer” är kopplad till ändringsförslag 5. Instrumentets räckvidd ändras från att ”gemenskapens intressen främjas” till ett instrument som är till för verksamheter som ligger i både Europeiska unionens och partnerländernas intresse.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1934/2006

Artikel 2 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Samarbetet ska syfta till samverkan med partner som har liknande politiska, ekonomiska och institutionella strukturer och värderingar som gemenskapen och som är viktiga bilaterala partner och aktörer i multilaterala forum och i globala styrelseformer. Samarbetet ska även omfatta partner som gemenskapen har ett strategiskt intresse av att främja sina förbindelser med.

1. Samarbetet ska syfta till samverkan med partnerländer för att uppnå följande mål:

 

– Mildra konflikter och stärka dialog och närmande.

 

Dela och främja liknande politiska, ekonomiska och institutionella strukturer och värderingar.

 

– Öka utbytet med viktiga bilaterala partner och aktörer i multilaterala forum och i globala styrelseformer.

Motivering

En utökning av räckvidden – uppräkningen behöver ingen förklaring.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1934/2006

Artikel 2 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I denna förordning avses med industriländer och andra höginkomstländer och territorier de länder och territorier som förtecknas i bilaga I, och med utvecklingsländer de länder som förtecknas i bilaga II. De kallas nedan partnerländer. I välgrundade fall och i syfte att främja regionalt samarbete får kommissionen emellertid, när den antar åtgärdsprogram enligt artikel 6, besluta att länder som inte förtecknas i bilagorna kan omfattas av stöd, när det projekt eller det program som ska genomföras är regionalt eller gränsöverskridande. Bestämmelser om detta får införas i de fleråriga samarbetsprogram som avses i artikel 5. Kommissionen ska ändra förteckningarna i bilagorna I och II i enlighet med de regelbundna översyner som OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd gör av sin förteckning över utvecklingsländer och informera rådet om detta.

2. I välgrundade fall och i syfte att främja regionalt samarbete får kommissionen, när den antar åtgärdsprogram enligt artikel 6, besluta att länder som inte förtecknas i bilagorna kan omfattas av stöd, när det projekt eller det program som ska genomföras är regionalt eller gränsöverskridande. Bestämmelser om detta får införas i de fleråriga samarbetsprogram som avses i artikel 5. Kommissionen ska ändra förteckningarna i bilagorna I och II i enlighet med de regelbundna översyner som OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd gör av sin förteckning över utvecklingsländer och informera rådet om detta.

Motivering

Se ändringsförslag 5.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Förordning (EG) nr 1934/2006

Artikel 4 – led 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. I artikel 4 ska led 1 ersättas med följande:

 

”1. Främjande av samarbete, partnerskap och gemensamma företag mellan ekonomiska, akademiska, kulturella och vetenskapliga aktörer, med särskild tonvikt på verksamhet för att avvärja klimatförändringar och på miljömässigt och socialt hållbar, ren och lokalt anpassad teknik, i gemenskapen och partnerländerna.”

Motivering

Kulturell och miljövänlig verksamhet ska läggas till för att omfattas av instrumentets räckvidd. (Förändringar i de områden som anges i det ursprungliga instrumentet är markerade med kursiv stil.).

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3b (nytt)

Förordning (EG) nr 1934/2006

Artikel 4 – led 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. I artikel 4 ska led 2 ersättas med följande:

 

2. Stimulans av bilateral handel, investeringsflöden och ekonomiska partnerskap, med särskilt fokus på små och medelstora företag.”

Motivering

Med tanke på den förändrade förteckningen över partnerländer bör den finansierade verksamheten ha ett klart mervärde för båda sidor. (Förändringar i de områden som anges i det ursprungliga instrumentet är markerade med kursiv stil.).

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3c (nytt)

Förordning (EG) nr 1934/2006

Artikel 4 – led 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3c. I artikel 4 ska led 3 ersättas med följande:

 

3. Främjande av dialog mellan politiska, ekonomiska [...], sociala och kulturella aktörer och andra ickestatliga organisationer inom relevanta sektorer i gemenskapen och partnerländerna.

Motivering

Kulturellt samarbete bör läggas till (förändringar i de områden som anges i det ursprungliga instrumentet är markerade med kursiv stil).

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3d (nytt)

Förordning (EG) nr 1934/2006

Artikel 4 – led 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3d. I artikel 4 ska led 5 ersättas med följande:

 

”5. Främjande av samarbetsprojekt på områden som forskning, vetenskap och teknik, idrott och kultur, förnybar energi, transport [...], miljöfrågor – inklusive klimatförändringar, tullfrågor [...], finansiella och rättsliga frågor och människorättsfrågor och andra frågor av gemensamt intresse för gemenskapen och partnerländerna”

Motivering

Ytterligare nyckelområden för eventuellt samarbete har lagts till. (Förändringar i de områden som anges i det ursprungliga instrumentet är markerade med kursiv stil.).

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3e (nytt)

Förordning (EG) nr 1934/2006

Artikel 6 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3e. Artikel 6.1 ska ersättas med följande:

 

1. Kommissionen ska besluta om årliga åtgärdsprogram på grundval av de fleråriga samarbetsprogram som avses i artikel 5, och underrätta Europaparlamentet och rådet samtidigt om dessa årliga program.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3f (nytt)

Förordning (EG) nr 1934/2006

Artikel 7 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3f. I artikel 7 ska följande punkt läggas till:

 

”1a. Gemenskapens bistånd enligt denna förordning ska inte användas för att finansiera upphandling av vapen eller ammunition eller operationer som har militära eller försvarsrelaterade konsekvenser.”

Motivering

För samstämdhet med artikel 2.5 i förordning (EG) nr 1905/2006.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 4a (nytt)

Förordning (EG) nr 1934/2006

Artikel 9 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Artikel 9.3 ska ersättas med följande:

 

3. Kommissionen ska besluta om stödåtgärder som inte omfattas av de fleråriga samarbetsprogrammen och underrätta Europaparlamentet och rådet samtidigt om dessa åtgärder.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 4b (nytt)

Förordning (EG) nr 1934/2006

Artikel 14a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Följande artikel ska läggas till:

 

”Artikel 14a

 

Utövande av delegering

 

1. Befogenheten att anta de delegerade akter som avses i artikel 5 ska tilldelas kommissionen för den period som denna förordning är i kraft.

 

2. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den underrätta Europaparlamentet och rådet samtidigt.

 

3. Befogenheterna att anta delegerade akter tilldelas kommissionen på de villkor som fastställs i artikel 14b och 14c.”

Motivering

Standardtext för delegerade akter.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 4c (nytt)

Förordning (EG) nr 1934/2006

Artikel 14b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4c. Följande artikel ska läggas till

 

”Artikel 14b

 

Återkallande av delegering

 

1. Den delegering av befogenheter som avses i artikel 5 kan när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

 

2. Den institution som inlett ett internt förfarande för att besluta om återkallande av delegering ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen, och ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas.

 

3. Ett beslut om återkallande ska ange skälen till återkallandet, och innebär att den delegering av befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det träder i kraft omedelbart eller vid en senare tidpunkt som anges i beslutet. Det påverkar inte giltigheten hos de delegerade akter som redan är i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.”

Motivering

Standardtext för delegerade akter.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 4d (nytt)

Förordning (EG) nr 1934/2006

Artikel 14c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4d. Följande artikel ska läggas till:

 

”Artikel 14c

 

Invändningar mot delegerade akter

 

1. Europaparlamentet eller rådet kan göra invändningar mot en delegerad akt inom tre månader efter dess anmälningsdatum.

 

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort några invändningar mot den delegerade akten när denna tidsfrist löper ut, ska den träda i kraft på den dag som anges i akten.

 

3. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en delegerad akt kan den inte träda i kraft. Den institution som gör invändningar ska ange skälen till sina invändningar mot den delegerade akten.”

Motivering

Standardtext för delegerade akter.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer (ändring av förordning (EG) nr 1934/2006)

Referensnummer

KOM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD)

Ansvarigt utskott

INTA

Yttrande

      Tillkännagivande i kammaren

AFET

14.9.2009

 

 

 

Associerat/associerade utskott - tillkännagivande i kammaren

11.2.2010

 

 

 

Föredragande av yttrande

      Utnämning

Barbara Lochbihler

16.9.2009

 

 

Behandling i utskott

29.9.2009

10.11.2009

3.12.2009

27.1.2010

 

23.2.2010

 

 

 

Antagande

23.2.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

57

1

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Frieda Brepoels, Arnaud Danjean, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Zoran Thaler, Johannes Cornelis van Baalen, Kristian Vigenin, Graham Watson

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Laima Liucija Andrikienė, Charalampos Angourakis, Elena Băsescu, Malika Benarab-Attou, Marielle De Sarnez, Lorenzo Fontana, Roberto Gualtieri, Georgios Koumoutsakos, Barbara Lochbihler, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Luis Yáñez-Barnuevo García

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Bas Eickhout

(1)

Australien, Bahrain, Brunei, Kanada, Taiwan (även om det inte finns några diplomatiska eller politiska kontakter med Taiwan förekommer det intensiva kontakter, och dessa bör fortsätta när det gäller ekonomi, handel, vetenskap och teknik, standarder och normer samt en rad andra områden), Hongkong, Japan, Republiken Korea, Kuwait, Macao, Nya Zeeland, Oman, Qatar, Saudiarabien, Singapore, Förenade arabemiraten, Förenta staterna

(2)

Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Kambodja, Kina, Indien, Indonesien, Demokratiska folkrepubliken Korea, Laos, Malaysia, Maldiverna, Mongoliet, Myanmar/Burma, Nepal, Pakistan, Filippinerna, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, Kazakstan, Republiken Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Iran, Irak, Jemen, Sydafrika


YTTRANDE från utskottet för utveckling (4.3.2010)

till utskottet för internationell handel

över förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1934/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier

(KOM(2009)0197 – C7‑0101/2009 – 2009/0059(COD))

Föredragande: Nirj Deva

KORTFATTAD MOTIVERING

När parlamentet utövat sin rättighet till demokratisk granskning av genomförandeåtgärder under finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete, har det ständigt betonat att det främsta målet för förordning (EG) nr 1905/2006 är utrotande av fattigdom och att alla åtgärder som ingår i finansieringsinstrumentets geografiska program måste uppfylla de kriterier för offentligt utvecklingsbistånd som fastställts av OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd. Parlamentet har antagit fem resolutioner där det motsatt sig förslag till kommissionsbeslut under finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete, eftersom de innehöll åtgärder som inte var förenliga med kraven för offentligt utvecklingsbistånd(1) och sålunda avledde medel öronmärkta för fattigdomsutrotning och för framsteg för att uppnå millennieutvecklingsmålen till andra mål.

Det är uppenbart att kommissionens förslag är ett direkt svar på det arbete som parlamentet utfört vid granskningen av finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och det är därför mycket välkommet. Förslaget syftar till att inrätta en ny rättslig grund som gör det möjligt för Europeiska gemenskapen att finansiera åtgärder i utvecklingsländerna som är av strategisk och politisk betydelse men som inte uppfyller finansieringsinstrumentets kriterier.

Emellertid finns det ett problem med finansieringskällan. Förslaget syftar till att överföra 108,5 miljoner EUR från motsvarande anslag som reserverats för de berörda geografiska områdena i finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete, såsom redovisas i finansieringsöversikten för rättsakten. När parlamentet och rådet kom överens om den budget som planerades under finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete, gjordes detta under förutsättning att dessa medel skulle användas i linje med de mål och kriterier som fastställts i respektive finansieringsinstrument. Inrättandet av en ny rättslig grund innebär inte att dessa medel, som tydligt öronmärkts för utveckling, kan avledas till andra politiska mål.

I allmänhet är EU:s medel för utvecklingsfinansiering redan under tryck till följd av effekterna av den ekonomiska krisen. Det finns en allvarlig risk för att EU:s samlade biståndsmål på 0,56 procent av bruttonationalinkomsten (BNI) inte kan uppnås 2010, vilket skulle leda till en allvarlig finansieringsbrist för de fattigaste länderna, vilka behöver den mest. I detta sammanhang skulle det vara klart oacceptabelt att också minska budgeten för utvecklingssamarbete på europeisk nivå.

Målen för de åtgärder som ska finansieras i utvecklingsländer inom ramen för det ändrade finansieringsinstrumentet för samarbete med industriländer är inte direkt inriktade på utrotning av fattigdom och de uppfyller heller inte kriterierna för offentligt utvecklingsbistånd.

Alternativ finansiering, till exempel från marginalerna i rubrik 4 i budgetramen, måste därför utnyttjas. Denna princip uttrycks i ändringsförslag 7.

Man måste även se till att de åtgärder som planeras i utvecklingsländer

– bidrar till ekonomisk, social och miljömässig utveckling (ändringsförslag 1, 3, 5 och 6),

– överensstämmer med EU:s biståndsprogram i de länder som berörs (ändringsförslag 2 och 4).

Lissabonfördragets ikraftträdande har stor inverkan på ändringen av förordningen för finansieringsinstrumentet.

För det första gäller nu det ordinarie lagstiftningsförfarandet, vilket har konsekvenser för parlamentets rättigheter när det gäller den demokratiska kontrollen av biståndsprogrammet. Föredraganden anser att de åtgärder inom ramen för finansieringsinstrumentet som omnämns i artikel 5 (fleråriga samarbetsprogram) ska betraktas som delegerade akter (artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt), vilket ger parlamentet vetorätt och därför mycket starkare kontrollbefogenheter än under det tidigare tillämpade kommittéförfarandet. Föredraganden har inte föreslagit några särskilda ändringar när det gäller denna fråga eftersom den faller inom det huvudansvariga utskottets behörighetsområde. Han menar dock att det ansvariga utskottet bör göra tillägget av artikel 290 till ett villkor för att parlamentet ska godkänna den ändrade förordningen.

För det andra kan den rättsliga grunden för ekonomiskt samarbete med tredjeländer (artikel 212 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) inte längre användas för åtgärder i utvecklingsländer. Därför måste man nu använda den rättsliga grunden för utvecklingssamarbete (artikel 209 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Men eftersom de åtgärder som planeras i utvecklingsländer inte uppfyller kraven för offentligt utvecklingsbistånd enligt de bestämmelser som fastställts av OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd är detta ett mycket ovanligt användande av denna artikel i fördraget.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 1934/2006

Artikel 1 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Det primära målet för samarbetet med de länder och territorier som avses i punkt 1 ska vara att tillgodose behovet av stärkta förbindelser och ytterligare samverkan med de berörda länderna och territorierna på bilateral, regional eller multilateral basis, i syfte att skapa en gynnsammare miljö för utvecklingen av gemenskapens förbindelser med dessa länder och territorier och stödja en dialog samtidigt som gemenskapens intressen främjas.

2. Det primära målet för samarbetet med de länder och territorier som avses i punkt 1 ska vara att tillgodose behovet av stärkta förbindelser och ytterligare samverkan med de berörda länderna och territorierna på bilateral, regional eller multilateral basis, i syfte att skapa en gynnsammare miljö för utvecklingen av gemenskapens förbindelser med dessa länder och territorier och stödja en dialog samtidigt som gemenskapens intressen främjas och man bidrar till en hållbar utvecklingsprocess.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Förordning (EG) nr 1934/2006

Artikel 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3a. Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 2a

 

När det gäller länder som är förtecknade i bilaga II ska strategisk samstämmighet med åtgärder som finansieras enligt förordning (EG) nr 1905/2006 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1337/2008 av den 16 december 2008 om inrättande av en snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna1 iakttas strikt.

 

___________

1 EUT L 354, 31.12.2008, s. 62.”

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3b (nytt)

Förordning (EG) nr 1934/2006

Artikel 3 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3b. I artikel 3 ska punkt 2 ersättas med följande:

 

”2. Vid genomförandet av denna förordning skall en differentierad strategi för utformningen av samarbetet med partnerländerna följas när så är lämpligt för att beakta deras ekonomiska, sociala och politiska sammanhang samt gemenskapens specifika intressen, strategier och prioriteringar, i synnerhet dess mål att bidra till den ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen i utvecklingsländerna.”

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3c (nytt)

Förordning (EG) nr 1934/2006

Artikel 3 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3c. I artikel 3 ska punkt 4 ersättas med följande:

 

”4. För de åtgärder som finansieras enligt denna förordning skall gemenskapen sträva efter att säkerställa enhetligheten med andra områden för extern verksamhet samt med annan relevant gemenskapspolitik, i synnerhet utvecklingssamarbete. Detta skall säkerställas genom utformningen av politiken, vid den strategiska planeringen samt programplaneringen och vid genomförandet av åtgärder.”

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3d (nytt)

Förordning (EG) nr 1934/2006

Artikel 4 – led 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3d. I artikel 4 ska led 2 ersättas med följande:

 

”2. stimulans av bilateral handel, investeringsflöden och ekonomiska partnerskap i överensstämmelse med millennieutvecklingsmålen.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3e (nytt)

Förordning (EG) nr 1934/2006

Artikel 4 – led 5a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3e. Följande led ska införas:

 

”5a. Främja gemensamma lösningar på multilaterala utmaningar som klimatförändring, energiförsörjning, fred och utveckling med särskild inriktning på hållbar teknik.”

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 1934/2006

Artikel 16

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av denna förordning under perioden 2007–2013 ska uppgå till 172 miljoner euro för länderna i bilaga I och till 176 miljoner euro för länderna i bilaga II. De årliga anslagen ska godkännas av budgetmyndigheten inom budgetramens gränser.

Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av denna förordning under perioden 2007–2013 ska uppgå till 172 miljoner euro för länderna i bilaga I och till 176 miljoner euro för länderna i bilaga II. De årliga anslagen ska godkännas av budgetmyndigheten inom budgetramens gränser. Åtgärderna i länder i bilaga II ska finansieras från marginalen under rubrik 4 i budgetramen eller genom andra medel som finns tillgängliga för att finansiera externa åtgärder.

 

Anslag som planerats för användning under förordning (EG) nr 1905/2006 ska inte användas för detta syfte.

Motivering

Kommissionens syfte med att ändra förordningen är att skapa en rättslig grund för åtgärder som inte uppfyller kriterierna för offentligt utvecklingsbistånd och därför inte kan finansieras inom ramen för förordningen för instrumentet för utvecklingssamarbete. Europaparlamentet har insisterat på en sådan ny rättslig grund för att förhindra att man använder mycket nödvändig finansiering från instrumentet för utvecklingssamarbete för åtgärder utanför det offentliga utvecklingsbiståndet. Det skulle vara mot denna uttryckliga avsikt, om medel från instrumentet för utvecklingssamarbete nu avleddes för att användas för detta syfte inom ramen för den nya rättsliga grunden.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer (ändring av förordning (EG) nr 1934/2006)

Referensnummer

KOM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD)

Ansvarigt utskott

INTA

Yttrande

      Tillkännagivande i kammaren

DEVE

14.9.2009

 

 

 

Föredragande av yttrande

      Utnämning

Nirj Deva

3.9.2009

 

 

Behandling i utskott

6.10.2009

 

 

 

Antagande

1.3.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Thijs Berman, Michael Cashman, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Greze, Enrique Guerrero Salom, Eva Joly, Franziska Keller, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Miguel Angel Martínez Martínez, Judith Sargentini

(1)

Resolution av den 15 februari 2007 om kommissionens förslag till beslut om landstrategidokument och vägledande program för Malaysia, Brasilien och Pakistan (EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 507). Resolution av den 7 juni 2007 om förslaget till kommissionens beslut om regionala strategidokument och regionala vägledande program för Mercosur och Latinamerika (EUT C 125 E, 22.5.2008, s. 213). Resolution av den 21 juni 2007 om förslaget till kommissionens beslut om ett regionalt strategidokument för 2007–2013 och ett flerårigt vägledande program för Asien (EUT C 146 E, 12.6.2008, s. 337). Resolution av den 25 oktober 2007 om kommissionens förslag till beslut om att införa en särskild åtgärd för Irak för 2007 (T6-0481/2007). Resolution av den 9 juli 2008 om förslaget till kommissionens beslut om inrättande av årliga handlingsprogram för Brasilien och Argentina för 2008 (T6-0338/2008).


YTTRANDE från budgetutskottet (17.11.2009)

till utskottet för internationell handel

över förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1934/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier

(KOM(2009)0197 – C7‑0101/2009 – 2009/0059(CNS))

Föredragande: Alain Lamassoure

KORT MOTIVERING

Vid flera tillfällen har Europaparlamentet uttryckligen motsatt sig finansieringen, genom finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete, av andra åtgärder än offentligt utvecklingsbistånd i länder som omfattas av finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete. Eftersom artikel 2.4 i förordningen om finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete är restriktiv i sin definition av kriteriet för stöd enligt det offentliga utvecklingsbiståndet, borde ett visst antal åtgärder som finansierats inom förordningen inte ha genomförts. Icke desto mindre har dessa åtgärder ett tydligt strategiskt intresse för unionen, eftersom de möjliggör att starka band skapas med vissa regionala och globala aktörer som Kina, Indien, Sydafrika eller Brasilien.

I syfte att garantera fortsättningen för dessa åtgärder och inte ändra syftet med förordningen om finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete, föreslår kommissionen, enligt parlamentets begäran, att man

–   finansierar andra åtgärder än dem som omfattas av det offentliga utvecklingsbiståndet inom ramen för finansieringsinstrumentet för samarbete med industriländer och ändrar därför detta, vilket alltså är syftet med det aktuella förslaget,

–   utvidgar den geografiska räckvidden för finansieringsinstrumentet för samarbete med industriländer för att inkludera dessa utvecklingsländer och gör det möjligt att lagstiftningsmässigt följa upp de fyra förberedande åtgärder som budgetmyndigheten beslutat att finansiera för åren 2007 till 2009,

–   ändrar det fleråriga belopp som tilldelats finansieringsinstrumentet för samarbete med industriländer genom att införa ett referensbelopp på 176 miljoner euro för perioden 2010‑2013 vilket är avsett att finansiera dessa åtgärder med utvecklingsländerna,

–   finansierar detta belopp på 176 miljoner euro genom

–   omfördelning av 108,5 miljoner euro inom ramen för finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete,

–   användning av marginalerna i rubrik 4 i den fleråriga budgetramen upp till ett belopp på 67,5 miljoner euro.

Föredraganden önskar först och främst påminna om att budgetutskottet 2008 hade bett utskottet för utveckling att i sitt initiativbetänkande i denna fråga överväga inrättandet av ett nytt tillfälligt finansieringsinstrument som det mest realistiska alternativet, och att budgetutskottet hade fruktat en eventuell politisk ”oläslighet” genom ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer som ändras för att också inbegripa utvecklingsländer.

Han välkomnar förslaget till ändring i den mån det utgör en lagstiftningsmässig uppföljning av de förberedande åtgärderna, såsom föreskrivs i artikel 49.6 b i budgetförordningen.

Det finns anledning att påminna om att marginalerna under rubrik 4 är så små att parlamentet bara ännu en gång kan vädja till kommissionen och rådet att visa förnuft och realism i samband med halvtidsutvärderingen av den fleråriga budgetramen och höja taket för rubrik 4 för åren 2011–2013. Han påminner också om att parlamentet alltid ansett att en ny åtgärd eller ett nytt instrument ska innebära nya ekonomiska medel och inte en omfördelning av belopp som redan tilldelats andra åtgärder och instrument. Utan en sådan åtgärd kan parlamentet, som en gren av budgetmyndigheten, inte garantera att de löften som getts till tredjeländer respekteras, att nya prioriteringar fastställs och att unionen kan agera på ett sätt som är nödvändigt då oförutsedda kriser uppstår.

I denna situation med extrema budgetsvårigheter till följd av den ekonomiska krisen, både för medlemsstaterna och unionen själv, måste man dessutom vara särskilt strikt när det gäller att använda anslag till de nya framväxande ekonomierna, som har en levnadsstandard ofta jämförbar med vissa medlemsstaters och som är våra främsta handelskonkurrenter. De har hittills heller inte visat sig vara tillräckligt samarbetsvilliga när det gäller att uppnå ett avtal för hela världen inom Dohas utvecklingsagenda och ett avtal efter Kyoto. Detta är orsaken till de framlagda ändringsförslagen.

Med detta förbehåll anser föredraganden att förslaget till rådets förordning, när det gäller fördelningen av finansieringskällorna (omfördelning inom finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och partiell användning av marginalerna i rubrik 4) är adekvat och förenlig med den fleråriga budgetramen 2007–2013.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1a. Europaparlamentet anser att förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1934/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier är förenligt med den fleråriga budgetramen 2007–2013. Parlamentet påminner dock om att budgetmyndigheten fattar beslut om de årliga anslagen för perioden 2010‑2013 under de årliga budgetförfarandena.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Den ekonomiska krisen har skapat stora budgetsvårigheter i hela unionen och när det gäller den föreslagna utvidgningen avseende länder som ibland uppnått en jämförbar konkurrenskraft med den som råder inom EU och en genomsnittlig levnadsstandard som ligger nära den som råder i vissa medlemsstater, bör gemenskapsstödet vara anpassat till de ansträngningar som mottagarländerna gör för att öppna sina marknader, respektera Världshandelsorganisationens (WTO) och Internationella arbetsorganisationens (ILO) internationella avtal och medverka till att uppnå de globala målen för minskning av växthusgasutsläppen.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 1934/2006

Artikel 2 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. När det gäller denna förordning kan gemenskapsfinansiering bara ske till förmån för länder som respekterar ingångna internationella avtal inom ramen för WTO och ILO, som medverkar till uppnåendet av de globala målen för minskning av växthusgasutsläppen och som är villiga att utveckla ekonomiska förbindelser med unionen på en tydligt ömsesidig grund.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer (ändring av förordning (EG) nr 1934/2006)

Referensnummer

KOM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(CNS)

Ansvarigt utskott

INTA

Yttrande

      Tillkännagivande i kammaren

BUDG

14.9.2009

 

 

 

Föredragande av yttrande

      Utnämning

Alain Lamassoure

5.10.2009

 

 

Behandling i utskott

4.11.2009

16.11.2009

 

 

Antagande

16.11.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján

Slutomröstning: närvarande suppleanter

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Giovanni La Via, Derek Vaughan, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Cecilia Wikström


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer (ändring av förordning (EG) nr 1934/2006)

Referensnummer

KOM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD)

Framläggande för parlamentet

21.4.2009

Ansvarigt utskott

      Tillkännagivande i kammaren

INTA

14.9.2009

Rådgivande utskott

      Tillkännagivande i kammaren

AFET

14.9.2009

DEVE

14.9.2009

BUDG

14.9.2009

 

Associerat/associerade utskott

      Tillkännagivande i kammaren

AFET

11.2.2010

 

 

 

Föredragande

      Utnämning

Helmut Scholz

1.9.2009

 

 

Behandling i utskott

29.9.2009

10.11.2009

14.1.2010

27.1.2010

Antagande

17.3.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

0

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Libor Rouček, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Sylvie Guillaume

Ingivande

23.3.2010

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy