Betänkande - A7-0053/2010Betänkande
A7-0053/2010

BETÄNKANDE om utvärdering och bedömning av handlingsplanen för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010

23.3.2010 - (2009/2202(INI))

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Föredragande: Marit Paulsen

Förfarande : 2009/2202(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0053/2010
Ingivna texter :
A7-0053/2010
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om utvärdering och bedömning av handlingsplanen för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010

(2009/2202(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 januari 2006 om gemenskapens handlingsplan för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010 (KOM(2006)0013),

–   med beaktande av sin resolution av den 12 oktober 2006 om gemenskapens handlingsplan för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010[1],

–   med beaktande av sin resolution av den 22 maj 2008 om en ny strategi för djurhälsa för Europeiska unionen (2007–2013)[2],

–   med beaktande av sin resolution av den 6 maj 2009 om förslaget till rådets förordning om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning[3],

–   med beaktande av artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt enligt vilken välfärden för djuren som kännande varelser ska beaktas fullt ut när unionens politik utformas och genomförs i fråga om jordbruk, fiskeri, transport, inre marknad, forskning och teknisk utveckling samt rymden, samtidigt som unionen och medlemsstaterna ska respektera medlemsstaternas lagar och andra författningar samt sedvänjor, särskilt i fråga om religiösa riter, kulturella traditioner och regionalt arv,

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 oktober 2009 om olika möjligheter till djurskyddsmärkning och inrättandet av ett europeiskt nätverk för referenscentrum för djurskydd och djurs välbefinnande (KOM(2009)0584),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 oktober 2009 med titeln ”En bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja i Europa” (KOM(2009)0591),

–   med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A7-0053/2010), och av följande skäl:

A. Normer för djurhälsa är av avgörande betydelse för den europeiska animalieproduktionen, eftersom de har en allt större inverkan på djuruppfödningens konkurrenskraft.

B.  All samordning av skyddet av produktionsdjur inom Europeiska unionen bör åtföljas av en reglering av importen med hänsyn till samma mål, i syfte att undvika att EU:s producenter hamnar i en ofördelaktig situation på den europeiska marknaden.

C. Varje aktivitet för djurens skydd och välfärd måste utgå från principen att djur är kännande varelser vars specifika behov måste beaktas. Djurskydd under detta århundrade är ett uttryck för humanitet och en utmaning för den europeiska civilisationen och kulturen, och måste principiellt gälla för alla djur.

D. Målet för en djurskyddsstrategi måste vara att garantera att de höjda kostnaderna för djurskyddet beaktas i tillräcklig utsträckning. En långtgående djurskyddspolitik utan en europeisk och global dialog och utan aktiv upplysning och information i och utanför Europa om fördelarna med höga djurskyddskrav kan bara få begränsad framgång, särskilt om den utvecklas ensidigt av Europeiska unionen.

E.  För att ytterligare kunna utveckla djurskyddet i EU är det nödvändigt att öka forskningsinsatserna och införliva djurskyddet i alla relevanta konsekvensbedömningar samt engagera alla intressegrupper i beslutsprocessen. Att befintliga bestämmelser på alla nivåer är öppna, godtas och tillämpas på ett enhetligt sätt samt att efterlevnaden av dem övervakas, är en förutsättning för en framgångsrik djurskyddsstrategi i EU.

F.  EU har under de senaste åren infört en omfattande djurskyddslagstiftning och uppnått en av de högsta djurskyddsnivåerna i världen.

G. I sin resolution från 2006 uppmanade Europaparlamentet kommissionen att utarbeta en rapport om djurskyddspolitikens utveckling innan nästa handlingsplan läggs fram och att inkludera djurskyddet inom alla områden av sin internationella förhandlingsagenda.

H. Redan år 2006 betonade Europaparlamentet vikten av bättre information till medborgarna om djurskydd och om de insatser som genomförs av våra producenter för att följa dessa regler.

I.   Djurskyddet bör inte försummas eftersom det kan utgöra en komparativ fördel för Europeiska unionen, under förutsättning att den på en öppen marknad säkerställer att all import av djur och kött från tredjeländer uppfyller samma krav på djurskydd som gäller inom Europeiska unionen.

J.   Vid utvärderingen och bedömningen av EU:s handlingsplan för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010 måste Europeiska unionen åta sig att se till att djurskyddskraven erkänns i jordbruksdelen av nästa WTO‑avtal, och att detta görs före det slutgiltiga undertecknandet av ett allmänt avtal.

K. Det råder ett samband mellan djurskydd, djurhälsa och produktsäkerhet: en hög djurskyddsnivå från avel till slakt kan påverka produktsäkerheten och produktkvaliteten positivt.

L.  En viss konsumentgrupp godtar högre priser på produkter som uppfyller högre djurskyddskrav, medan en överlägsen majoritet av konsumenterna fortfarande väljer produkter med lägre pris.

M. I sin ovan nämnda resolution från 2006 insisterade Europaparlamentet på att senaste teknik och vetenskap skulle ligga till grund för de regler, standarder och indikatorer som utformas. Parlamentet underströk vidare att också ekonomiska aspekter måste beaktas, eftersom i synnerhet höga djurskyddsnormer medför operativa, finansiella och administrativa kostnader för djuruppfödare inom EU. Rättvis konkurrens i förhållande till producenter utanför EU kan äventyras om ömsesidighetsprincipen inte respekteras.

N. Vid bedömningen av EU:s handlingsplan för djurskydd och djurs välbefinnande 2006‑2010 och före de första diskussionerna om den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013 måste Europeiska unionen anta en balanserad ståndpunkt om djurskydd, där hänsyn tas till de ekonomiska konsekvenserna i form av merkostnader för animalieproducenter, vilka ska vara kopplade till ett tillräckligt inkomststöd via prispolitiken och marknadspolitiken och/eller direktstöd.

O. Det är absolut nödvändigt att djurskyddspolitiken inom EU åtföljs av en konsekvent handelspolitik som omfattar ett erkännande av att man, trots EU:s ansträngningar, inte tagit hänsyn till djurens välbefinnande vare sig i ramavtalet från juli 2004 eller i något annat viktigt dokument från Doharundan. Så länge de huvudsakliga handelspartner i WTO inte på ett grundläggande sätt förändrar sin hållning är det inte realistiskt att införa fler djurskyddskrav som på ett negativt sätt påverkar producenternas internationella konkurrenskraft.

P.  Med djurskydd menas vanligtvis resultatet av tillämpningen av krav och normer kopplade till djurs välbefinnande och hälsa, vilka är utformade för att möta deras inneboende artspecifika behov och långsiktiga behov av välbefinnande. Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) medger att följande hör till de grundläggande djurskyddskraven: mat och vatten, möjlighet till naturligt beteende och vård.

Q. Enligt kommissionens meddelande ”En bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja i Europa” från oktober 2009 ”förekommer det ofta betydande obalanser i förhandlingsstyrkan mellan olika parter” och dessa obalanser ”inverkar negativt på konkurrenskraften i livsmedelsförsörjningskedjan eftersom mindre men effektiva aktörer kan tvingas att arbeta under mindre lönsamma förhållanden, vilket begränsar deras förmåga och incitament till att investera i förbättrad produktkvalitet och innovativa produktionsmetoder”.

R.  De nämnda kostnadsökningarna kan leda till att produktionen omlokaliseras till områden där djurskyddsnivån är lägre.

Åtgärdsplanen för 2006–2010

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att i en flerårig handlingsplan för djurskydd fokusera på ett fåtal, centrala insatsområden och sedan verka på dessa områden.

2.  Europaparlamentet välkomnar EU:s handlingsplan för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010, vilken för första gången omsätter protokollet om djurskydd och djurens välfärd, som finns bifogat till Amsterdamfördraget, i ett övergripande förhållningssätt när det gäller den fortsatta utvecklingen av djurskyddet inom EU.

3.  Europaparlamentet konstaterar att flertalet av de åtgärder som uppräknas i den nuvarande handlingsplanen har utförts på ett tillfredsställande sätt.

4.  Europaparlamentet konstaterar att handlingsplanen för 2006–2010 har lett till en positiv utveckling inom djurskyddet, men påpekar att EU:s djuruppfödare inte har haft nytta av sina ansträngningar på marknaderna och inom internationell handel, och vidhåller att detta bör betonas i nästa handlingsplan.

5.  Europaparlamentet uppskattar det arbete som lagts ner för att ta fram alternativ till djurförsök, men beklagar att det ännu inte har gjorts tillräckligt för att garantera att sådana alternativ används, om sådana finns, i enlighet med relevant EU-lagstiftning.

6.  Europaparlamentet erkänner kommissionens ansträngningar att inkludera icke‑handelsrelaterade intressen, inklusive djurens välbefinnande, i bilaterala handelsavtal, men understryker att sådana icke-handelsrelaterade intressen måste främjas effektivt med hjälp av WTO.

7.  Europaparlamentet ber kommissionen att visa vilka framsteg som har uppnåtts inom ramen för WTO-förhandlingarna när det gäller erkännandet av icke-handelsrelaterade frågor däribland djurens välbefinnande, samt redogöra för i vilken mån djurens välbefinnande respektive djurskyddskrav beaktas i WTO-förhandlingarnas Doharunda.

8.  Europaparlamentet noterar med stor tillfredsställelse de framsteg som gjorts inom ramen för ”The Animal Welfare Quality Project” när det gäller ny vetenskap och kunskap om indikatorer för djurhälsa och djurs välbefinnande. Parlamentet konstaterar dock att det i projektet inte tas full hänsyn till främjandet i praktiken av användningen av dessa indikatorer.

9.  Europaparlamentet erkänner att det finns ett behov att följa upp befintliga regler för djurtransporter och se till att dessa tillämpas ordentligt i EU:s medlemsstater, särskilt frågan om att utveckla ett satellitsystem för att följa dessa transporter, och uppmanar bestämt kommissionen att under den tid som ännu kvarstår innan handlingsplanen löper ut fullgöra sina skyldigheter inom detta område och lägga fram den rapport som begärts av Europaparlamentet och som avses i artikel 32 i förordning (EG) nr 1/2005. Parlamentet begär att en analys av de ekonomiska konsekvenserna för djurhållningen genomförs innan nya regler, som bör grunda sig på vetenskapligt bevisade och objektiva indikatorer, införs.

10. Europaparlamentet anser att det vore klokt att skapa incitament för regional uppfödning, marknadsföring och slakt av djur för att undvika långa djurtransporter av såväl avels- som slaktdjur.

11. Europaparlamentet anser att djurparker spelar en viktig roll i fråga om att informera allmänheten om skyddet av vilda djur och deras välbefinnande, och menar att det är oroväckande att det råder brist på stringent kontroll av överensstämmelsen med rådets direktiv 1999/22/EG[4] om hållande av vilda djur i djurparker. Parlamentet uppmanar kommissionen att inleda en undersökning om direktivets effektivitet och genomförandet av det i alla Europeiska unionens medlemsstater.

12. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som har uppnåtts i fråga om djurhållningskraven för grisar, även om det fortfarande förekommer fall där kraven inte uppfylls. Parlamentet är emellertid bekymrat över att det för enstaka bestämmelser i direktiv 2008/120/EG av den 18 december 2008 om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid svinhållning fortfarande saknas realistiska genomförandekoncept, trots att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) fastställt rekommendationer i detta avseende, och uppmanar därför kommissionen, medlemsstaterna och de berörda sektorerna att identifiera de fall där kraven inte uppfylls och fastställa orsakerna till detta samt göra nödvändiga insatser för att öka efterlevnaden av detta direktiv.

13. Europaparlamentet kräver likaledes att kommissionen garanterar att det förbud mot oinredda burar för värphöns, som träder ikraft 2012, respekteras fullt ut, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att sektorn kan uppfylla denna förpliktelse och för att övervaka genomförandeprocessen i medlemsstaterna. Parlamentet vidhåller att importen av ägg till EU också måste uppfylla de produktionsvillkor som gäller för europeiska producenter.

14. Europaparlamentet efterlyser ett EU-övergripande handelsförbud mot ägg som inte uppfyller de lagstadgade produktionsvillkoren.

15. Europaparlamentet konstaterar att genomförandet av den befintliga handlingsplanen varit bristfälligt på flera punkter och understryker behovet av att garantera att befintliga regler genomförs innan nya regler utarbetas. Parlamentet visar inom ramen för detta på betydelsen av effektiva sanktioner i alla medlemsstater vid brott mot dessa regler.

16. Europaparlamentet understryker behovet av att kommissionens egen utvärdering, som ska genomföras 2010, innehåller en grundlig analys av vad som har åstadkommits och de lärdomar som kan dras av eventuella brister.

17. Europaparlamentet beklagar att kommissionen under denna period inte har lagt fram någon klar kommunikationsstrategi om värdet på produkter som uppfyller djurskyddskraven och att man har nöjt sig med den rapport som lades fram i oktober 2009.

18. Europaparlamentet erkänner att gemenskapen betraktar alla djur som kännande varelser (artikel 13 i fördraget). Parlamentet inser att åtgärderna hittills har inriktats på livsmedelsproducerande djur och att det finns ett behov av att föra in andra djurkategorier i handlingsplanen för 2011–2015, särskilt vilda djur i fångenskap.

Åtgärdsplanen för 2011–2015

19. Europaparlamentet erinrar om att det redan i den ovan nämnda resolutionen från 2006 krävde att den nuvarande handlingsplanen skulle åtföljas av en ny, och uppmanar därför bestämt kommissionen att – på grundval av nya vetenskapliga rön och erfarenheter – lägga fram en rapport med en utvärdering av genomförandet av den nuvarande planen och situationen inom djurskyddspolitiken i EU, och därefter utarbeta en handlingsplan för djurskydd för perioden 2011–2015, vilken behöver ha erforderlig finansiering, särskilt mot bakgrund av artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, men också med tanke på det allmänna behovet av att gripa sig an skyddet av alla djur, inklusive vilda djur som hålls i fångenskap eller utsätts för en behandling som styrs av människor, och därtill med tanke på resultaten av ovan nämnda åtgärd.

20. Europaparlamentet kräver att åtgärder vidtas för att snarast se till att befintlig lagstiftning genomförs för att få till stånd en harmonisering av kraven och lika villkor på den inre marknaden. Parlamentet rekommenderar att förslag till ny lagstiftning bedöms i förhållande till alternativet att fullständigt genomföra befintlig lagstiftning, i syfte att undvika onödigt dubbelarbete.

21. Europaparlamentet föreslår att kommissionen i sin utvärderingsrapport bland annat analyserar i vilken utsträckning den nuvarande handlingsplanen har tillgodosett det europeiska samhällets krav på djurskydd, systemets hållbarhet för europeiska producenter samt hur den inre marknadens funktion har påverkats sedan planen genomfördes.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att visa på effekterna av djurskyddskrav och att ta omfattande hänsyn till växelverkan mellan olika faktorer, som till exempel djurskydd, hållbarhet, djurhälsa, miljö, produktkvalitet och lönsamhet.

En allmän europeisk djurskyddslag

23. Europaparlamentet konstaterar att artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har medfört en ny rättslig situation i och med att det i denna artikel föreskrivs att unionen och medlemsstaterna vid utformning och genomförande av unionens politik i fråga om jordbruk, fiskeri, transport, inre marknad, forskning och teknisk utveckling samt rymden fullt ut ska ta hänsyn till välfärd för djuren som kännande varelser samtidigt som unionen och medlemsstaterna ska respektera medlemsstaternas lagar och andra författningar samt sedvänjor, särskilt i fråga om religiösa riter, kulturella traditioner och regionalt arv. Parlamentet anser att denna artikel omfattar alla produktionsdjur och djur i fångenskap, såsom livsmedelsproducerande djur, sällskapsdjur, cirkusdjur samt djur i djurparker och kringströvande djur, samtidigt som man måste ta hänsyn till att olika arter och levnadsförhållanden kräver olika behandling.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, mot bakgrund av artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och på grundval av en konsekvensstudie och efter samråd med berörda parter, senast år 2014 presentera ett underbyggt förslag till allmän djurskyddslagstiftning för EU, vilken på grundval av tillgänglig vetenskap och beprövad erfarenhet ska bidra till en gemensam förståelse av djurskyddsbegreppet, de kostnader som sammanhänger med djurskyddet och de grundläggande villkor som gäller.

25. Europaparlamentet anser att denna allmänna djurskyddslagstiftning, i enlighet med djurhälsolagen, måste innehålla lämpliga riktlinjer för ansvarsfull djurhållning, ett gemensamt system för kontroll och insamling av jämförbara data, utbildningskrav för dem som hanterar djur och en precisering av djurägarens, innehavarens eller skötarens särskilda ansvar. Alla dessa krav ska åtföljas av stödåtgärder till producenterna så att det kan garanteras att kraven kommer att uppfyllas på ett korrekt sätt.

26. Europaparlamentet anser att europeisk djurskyddslagstiftning bör sätta en gemensam grundläggande nivå för djurskyddet i Europeiska unionen, vilket är förutsättningen för en fri och rättvis konkurrens på den inre marknaden för både inhemska produkter och produkter från tredjeländer. Parlamentet anser dock att medlemsstaterna och regionerna ska ha möjlighet att ge enskilda producenter eller grupper av producenter tillstånd att inrätta frivilliga system som är mer långtgående, om de inte snedvrider konkurrensen och om de säkerställer EU:s konkurrenskraft på den internationella marknaden.

27. Europaparlamentet anser att importerade produkter ska uppfylla samma djurskydds- och djurhälsokrav som de som EU-producenter åläggs att följa.

28. Europaparlamentet efterlyser ersättning till EU:s djuruppfödare för de högre produktionskostnader som är kopplade till högre djurskyddskrav. Parlamentet föreslår att finansieringen av djurskyddsåtgärder införlivas i de nya stödsystemen inom den gemensamma jordbrukspolitiken från 2013.

29. Europaparlamentet anser också att information till medborgarna om den höga djurskyddsnivån i EU och om de insatser som de olika berörda sektorerna gör måste vara en nyckelfaktor i denna politik.

30. Europaparlamentet anser att införandet av djurskyddsvillkor i internationella avtal är ett oumbärligt krav för att möjliggöra för våra producenter att konkurrera på en globaliserad marknad och för att förhindra att produktion omlokaliseras till regioner där nivån på djurskyddet är betydligt lägre och som därmed konkurrerar på ett otillbörligt sätt med vår modell.

31. Europaparlamentet välkomnar diskussionen om olika möjligheter till djurskyddsmärkning i kommissionens ovan nämnda meddelande av den 28 oktober 2009. Parlamentet understryker dock nödvändigheten av att beakta dessa möjligheter inom en större ram, särskilt med hänsyn till att det förekommer olika märkningssystem för miljö, livsmedel och klimat. Parlamentet understryker att informationen till EU:s konsumenter i detta avseende måste utgå från en stadig och enhetlig vetenskaplig grund och vara helt förståelig för konsumenterna.

32. Europaparlamentet förordar att den information som ska finnas på etiketten ska vara exakt och direkt och hänvisa till de höga djurskyddskrav som fastställts av EU. Parlamentet vidhåller att det bör vara kommissionens uppgift att se till att medborgarna får nödvändig information om det europeiska djurskyddssystemet, i syfte att garantera objektiv information.

33. Europaparlamentet rekommenderar att man ser över djurskyddspolitikens samstämmighet med unionens övriga politik.

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att grundligt utvärdera de eventuella konkurrensproblem som EU:s djurskyddskrav skapar för våra producenter och se över stödsystemen för producenterna i anslutning till tillämpningen av dessa krav.

35. Europaparlamentet anser att det, innan någon ny lagstiftning utarbetas, är viktigt att först se till att de redan befintliga bestämmelserna tillämpas på ett tillfredsställande sätt, oavsett om de är allmänna eller specifika. Parlamentet nämner som exempel förbudet mot oinredda burar för höns, reglerna för svinhållning samt reglerna för djurtransporter och för uppfödning av gäss och ankor. Parlamentet betonar att ytterligare djurskyddsåtgärder bör anpassas till unionens övriga mål, såsom hållbar utveckling, särskilt hållbar animalieproduktion och animaliekonsumtion, skydd av miljö och biologisk mångfald, en strategi för att förbättra genomförandet av befintlig lagstiftning samt en enhetlig strategi för en snabbare övergång till forskning utan djurförsök.

Ett europeiskt nätverk av referenscentrum för djurskydd

36. Europaparlamentet anser att det bör inrättas ett av EU samordnat nätverk för djurskydd, som lyder under befintliga gemenskapsinstitutioner eller institutioner i medlemsstaterna och vars verksamhet ska baseras på den allmänna djurskyddslagstiftning som föreslagits ovan. Parlamentet anser att man inom ramen för ett sådant nätverk bör utse en institution till samordnande organ, vars roll skulle vara att fullgöra de uppgifter som har tilldelats det ”centrala samordningsinstitut” som anges i kommissionens ovan nämnda meddelande av den 28 oktober 2009. Parlamentet anser vidare att ett sådant samordnande organ på inget sätt bör dubblera kommissionens eller andra byråers uppgifter, utan i stället bör ge stöd till kommissionen, medlemsstaterna, aktörer i livsmedelskedjan och medborgare i fråga om utbildning, bästa praxis samt information och konsumentupplysning, bedöma och yttra sig över framtida lagstiftnings- och policyförslag och deras inverkan på djurskyddet, utvärdera djurskyddskrav på grundval av senast tillgängliga kunskap samt samordna ett EU-system för förprövning av ny teknik.

37. Europaparlamentet anser att djurens behov och hanteringen av dem bör kommuniceras i lämplig och seriös form på grundval av vetenskapliga rön. Parlamentet anser att ett europeiskt nätverk för referenscentrum bör arbeta med utbildning och kommunikation eftersom kunskapsförmedling grundad på standardiserade kvalitetskriterier är väsentlig för att kunna undvika extrema ståndpunkter.

Bättre kontroll av gällande lagstiftning

38. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast utvärdera den kostnad som uppkommer för europeiska producenter genom djurskyddsåtgärderna, och att senast 2012 föreslå rekommendationer, riktlinjer och andra nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med de europeiska animalieproducenternas minskade konkurrenskraft.

39. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta lämpliga utbildningsåtgärder för att främja idén om skydd av djur och djurs välbefinnande.

40. Europaparlamentet menar att syftet måste vara ett målinriktat kontrollsystem som grundar sig på riskanalyser där objektiva faktorer står i centrum, och medlemsstater med fler överträdelser än genomsnittet måste räkna med ökad kontroll.

41. Europaparlamentet understryker att den obalans i livsmedelskedjan som beskrivs i kommissionens meddelande ”En bättre fungerande livsmedelsförsörjningskedja i Europa” ofta missgynnar de största producenterna. Parlamentet påminner om att stora producenter har begränsade möjligheter att investera till följd av de extra kostnader som denna situation medför.

42. Europaparlamentet understryker att Europeiska unionens budget måste innehålla tillräckliga medel för att medge kontroller från kommissionens sida i detta avseende, stödja producenter när det är nödvändigt samt motverka minskad konkurrenskraft för producenter till följd av införandet av nya och föränderliga djurskyddskrav. Samtidigt bör man se till att kostnaderna för dessa krav inte påverkar det pris som jordbrukaren erhåller vid försäljningen av sina produkter.

43. Europaparlamentet understryker att det krävs fortsatt förbättring och förstärkning av jordbrukssektorns konkurrenskraft genom främjande och uppfyllelse av gällande bestämmelser för djurskydd, och även i överensstämmelse med miljöskyddskrav.

44. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att varje överträdelse av EU:s djurskyddsregler resulterar i kännbara och proportionerliga sanktioner, och att dessa sanktioner i varje enskilt fall åtföljs av omfattande vägledning och rådgivning från de behöriga myndigheternas sida samt av lämpliga korrigerande åtgärder.

45. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att förhindra överträdelser av djurskyddsprinciperna i framtiden.

46. Europaparlamentet välkomnar medlemsstaternas kraftigt minskade användning av antibiotika efter det att EU införde ett förbud mot användning av antibiotika som tillväxtbefrämjande medel; sådan användning tillåts emellertid fortfarande i Förenta staterna och i vissa andra länder. Parlamentet förväntar sig dock att kommissionen och medlemsstaterna kommer att bemöta det tilltagande problemet med antibiotikaresistens hos djur på ett ansvarsfullt sätt. Parlamentet uppmanar kommissionen att samla in och analysera uppgifter om användningen av djurhälsoprodukter, inklusive antibiotika, för att säkra att sådana produkter används effektivt.

Indikatorer och ny teknik

47. Europaparlamentet efterlyser en utvärdering och vidareutveckling av ”The Animal Welfare Quality Project”, i synnerhet vad gäller förenklingen av verktyget och dess praktiska tillämpning.

48. Europaparlamentet anser att det kommer att visa sig vara komplicerat att mäta indikatorer för djurhälsa på importerade produkter och understryker att dessa instrument, utan att ifrågasätta om de är användbara eller välgrundade, inte får ta sig uttryck i en snedvridning av konkurrensen som skadar EU:s producenter.

49. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på grundval av slutrapporten från ”The Animal Welfare Quality Project” föreslå en försöksperiod för bedömning av djurskydd inom Europeiska unionen med den metodik som skapats i ”The Animal Welfare Quality Project”.

50. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i detta sammanhang bättre utnyttja de möjligheter till stöd för tillämpad forskning och djurskyddsrelevanta investeringar i innovation och modernisering som erbjuds genom Europeiska unionens medel för landsbygdsutveckling och sjunde ramprogrammet (2007–2013) för forskning. Medlemsstaterna och kommissionen uppmanas också till att göra större finansiella investeringar i forskning och utveckla ny teknik och nya metoder på djurskyddsområdet.

51. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra sitt bästa för att se till att OIE:s riktlinjer om djurskydd uppmuntrar till goda skyddskrav som i tillräcklig mån speglar de vetenskapliga beläggen på detta område.

52. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

  • [1]  EUT C 308 E , 16.12.2006, s. 170.
  • [2]  EUT C 279 E, 19.11.2009, s. 89.
  • [3]  EUT L 303, 18.11.2009, s. 1.
  • [4]  EGT L 94, 9.4.1999, s. 24–26.

MOTIVERING

En god djurhälsa och djurhållning är av avgörande betydelse för vårt samhälle. Inte bara för djurens välbefinnande, utan för hela folkhälsan, vår ekonomi och Europas konkurrenskraft. Vår höga djurskyddsstandard är en del av ”varumärket” hos europeiska djuruppfödare, dock under förutsättning att det befintliga regelverket verkligen efterlevs.

Åtgärdsplanen för 2006–2010

De allra flesta av de åtgärder som uppräknas i den nuvarande, om än inte alltför ambitiösa, handlingsplanen har utförts tillfredsställande. Ett gott arbete har lagts ned för att ta fram alternativ till djurförsök för att, inom ramen för WTO och bilaterala avtal med tredjeland, sätta djurskyddet i främsta rummet. Särskilt tillfredsställande är också de framsteg som gjorts inom ramen för ”The Animal Welfare Quality Project” vad gäller ny vetenskap och kunskap om indikatorer för djurhälsa.

Samtidigt måste man beklaga att inte mer gjorts för djurtransporterna, och den därmed sammanhängande frågan om att utveckla ett satellitsystem för att följa upp dessa djurtransporter. Särskilt bekymrande är också att många grisuppfödare i Europa bryter mot reglerna i direktiv 2008/120/EG om minimistandarder för skydd av grisar.

Åtgärdsplanen för 2011–2015

Redan i sin resolution från 2006 krävde Europaparlamentet att den nuvarande handlingsplanen skulle åtföljas av en ny. Detta krav tål att upprepas, särskilt med tanke på artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, såsom det ändrats genom Lissabonfördraget, vilken har medfört en ny rättslig situation.

Enligt föredragandens uppfattning bör den kommande handlingsplanen fokusera på följande områden:

1.  En allmän europeisk djurskyddslag

2.  Ett europeiskt centrum för djurskydd och djurhälsa

3.  Bättre kontroll av gällande lagstiftning

4.  Sambandet mellan djurhälsa och folkhälsa

5.  Indikatorer och ny teknik

Det finns en aktiv vilja och lång tradition i Europa att behandla våra djur på ett anständigt sätt. Denna tradition ska upprätthållas och förstärkas med nya erfarenheter och med ständigt ökande kunskaper om djurens naturliga beteende och alla de uppenbara samband som finns mellan djurs och människors välbefinnande och hälsa.

Idag finns det mycket stora skillnader i djurskyddsnivåerna från ett land till ett annat, vilket i vissa fall leder till väldigt olika levnadsförhållanden för djuren och därtill förhindrar fri och rättvis konkurrens mellan producenterna. Den inre marknaden är det absolut viktigaste verktyget för att binda samman Europa och behålla fred och frihet för alla. Vi bör i alla sammanhang värna friheten och rättvisan på denna marknad.

Därför bör EU snarast skapa en allmän och stark gemensam djurskyddslag, som tillerkänner djuren rätten till ett djurvärdigt liv och som gör att inga producenter kan tillhanda hålla animalieprodukter på den inre marknaden som icke uppfyller den allmänna lagens villkor.

En sådan lag skulle både fylla kraven på ett värdigt liv enligt varje djurslags särart, och ge alla animalieproducenter samma grundläggande villkor på marknaden. Samtidigt som det skulle stå varje producent, kooperation eller region absolut fritt att skapa frivilliga regler och märkningar som överstiger den allmänna lagens krav. En sådan allmän lag måste också precisera varje djurägares skyldighet att ta fullt ansvar för de djur han/hon äger.

En sådan allmän ramlag skulle inte vara något minimidirektiv utan fungera som en hög gemensam standard för all detaljlagstiftning på området, såsom t ex djurtransportregler, på ungefär motsvarande sätt som EU:s allmänna livsmedelslag, förordning 178/2002/EG, fungerar på livsmedelssäkerhetsområdet.

Att genomföra en samlad och skärpt djurskyddslag kommer givetvis att kosta alla producenter både tid, ansträngningar för att skaffa kunskap och ekonomiska insatser. Kunskap kan tillhandahållas genom medlemsstaternas egna relevanta kunskapsbaser, genom producenternas organisationer och ett nytt centrum inom EU. Både som medborgare och konsumenter bör vi alla vara beredda på att bidra till finansieringen av ett kraftigt förstärkt djurskydd. Redan nu finns en del resurser inom EU:s medel för landsbygdsutveckling, men dessa resurser kan inte betraktas som tillräckliga.

Det behövs en samordnande funktion för djurskydd och djurhälsa inom EU. Om denna funktion ska bestå av en avdelning inom kommissionen eller om ett av de redan existerande nationella djurskyddscentra bör utses som samordnande, spelar mindre roll.

Centret bör baseras på den ”allmänna djurskyddslagen” och samla in all befintlig kunskap, samt ha rätten att initiera ny forskning när luckor upptäcks, som t.ex. det mycket framgångsrika ”Animal Welfare Quality Project” där det i dagsläget saknas kunskap om hur de nya indikatorerna ska användas i praktiken. Centret bör vidare tillhandahålla hela den samlade bilden av kunskapen på en given tidpunkt, och vara rådgivande när det gäller införande av ny teknik.

En absolut förutsättning för att några som helst lagar – inom vilket område vi än talar om – ska fungera, är att det finns uppföljning, kontroll och (tyvärr!) även sanktioner.

Här måste kommissionen få befogenheter och resurser för att skapa ett målinriktat och riskbaserat kontrollsystem. Medlemsstaterna måste vidare upprätthålla en hög och likvärdig standard hos sina tillsynsmyndigheter och också ha erforderliga sanktionssystem för de djurägare som inte uppfyller lagstadgade krav.

Det finns mycket goda etiska skäl att upprätthålla en hög djuromsorgsstandard – vilket i sig borde vara tillräcklig grund för skärpt lagstiftning och efterlevnad av den samma. Folkhälsoaspekterna på djuromsorg är dock minst lika viktiga.

Det finns oerhört många biologiska faktorer som är lika för allt levande, ännu mer inom däggdjursarterna, i vilka både de absolut flesta av våra djur och vi själva ingår. Djur och människor delar ångest och smärta, glädje och vänskap, och vi har också ett relativt likadant immunförsvar och delar ett stort antal patogener med varandra.

Djursjukdomar är inget som bara rör förhållandet mellan livsmedelsproducerande djur och människors hälsa, utan både vilda djur och våra sällskapsdjur är involverade, som t.ex. rabies från vilda djur och toxoplasmos som oftast smittar från våra katter. Därför finns det många goda skäl att tolka den nya artikel 13 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, såsom det ändrats genom Lissabonfördraget, som en utvidgning av EU:s kompetens till att gälla alla djur.

Som på alla andra områden i samhället, ökar också ständigt vår kunskap om våra djur och inte minst, om djursjukdomar och deras inflytande på vår hälsa. Denna kunskap måste vi utnyttja och därmed hela tiden förbättra både djurens villkor och vår egen folkhälsa.

Ett gemensamt intresse vore att få en europisk databas för bruket av antibiotika. Hur mycket används? Vilka antibiotika skrivs ut? Inom vilka geografiska områden? Och inom vilka produktionsområden? Hur mycket antibiotika används för sällskapsdjuren? Frågorna är många och viktiga, eftersom antibiotikaresistens – numera både multi- och pan-resistens – framför allt är ett mycket allvarligt hot mot barns och ungdomars hälsa.

De absolut allvarligaste och direkt livshotande sjukdomarna – såsom TBC – är just djursjukdomar, vilka kan skapa oerhörda problem. Även här skulle ett nytt EU-center för djurskydd och djurhälsa kunna ha en viktig roll att spela, som påtryckare och kunskapsspridare.

Det finns etiska och kulturella skäl, utan att för ett ögonblick glömma de praktiska, ekonomiska och folkhälsomässiga skälen, att upprätthålla mycket höga djurskyddskrav. En ny, ambitiös flerårig handlingsplan med ovan nämnda fokus skulle enligt föredragandens mening bidra till detta.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

17.3.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

7

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Lena Ek, Véronique Mathieu, Maria do Céu Patrão Neves