MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 muuttamisesta

23.3.2010 - (KOM(2009)0510 – C7‑0255/2009 – 2009/0138(COD)) - ***I

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
Esittelijä: Luís Paulo Alves


Menettely : 2009/0138(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0054/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0054/2010
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 muuttamisesta

(KOM(2009)0510 – C7‑0255/2009 – 2009/0138(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2009)0510),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklan ja 299 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0255/2009),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutukset käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin" (KOM(2009)0665),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan, 42 artiklan, 43 artiklan 2 kohdan sekä 349 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä aluekehitysvaliokunnan lausunnon (A7‑0054/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(-1) Syrjäisimpien alueiden merkitystä ja erityisluonnetta korostetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 349 artiklassa, jossa säädetään erityistoimenpiteistä, joiden erityisenä tarkoituksena on luoda olosuhteet perussopimusten soveltamiselle kyseisillä alueilla, yhteiset politiikat mukaan luettuina, ottaen huomioon alueiden rakenteellinen, sosiaalinen ja taloudellinen tilanne, jota vaikeuttavat niiden syrjäinen sijainti, saaristoluonne, pieni koko, vaikea pinnanmuodostus ja ilmasto sekä taloudellinen riippuvuus muutamista harvoista tuotteista, jotka sen vuoksi, että ne ovat pysyviä tekijöitä ja niillä on yhteisvaikutuksia, haittaavat näiden alueiden kehitystä vakavasti. Mainittuihin toimenpiteisiin kuuluvat maatalous- ja kalastuspolitiikat, raaka-aineiden toimittamisehdot, valtiontuet ja rakennerahastojen käyttöä ja unionin laaja-alaisiin ohjelmiin osallistumista koskevat ehdot. Lisäksi Lissabonin sopimuksella on ensimmäistä kertaa sisällytetty SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitetut alueet SEUT-sopimuksen 107 artiklaan, jotta niiden taloudellisen kehityksen edistämiseen tarkoitettua tukea voidaan pitää sisämarkkinasääntöjen mukaisena.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(-1 a) Asetuksen (EY) N:o 247/2006 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti Azoreilta voidaan lähettää asetuksen 4 artiklan 2 kohdan a alakohdasta poiketen vuosittain enimmäismäärä sokeria (CN-koodi 1701) muualle unioniin. Koska sokerijuurikkaan tuotannosta voisi tulla hyvin merkittävä maidontuotantoa täydentävä tuotannonala Azoreilla, erityisesti São Miguelin saarella, ja koska maitoalan markkinoiden näkymät ovat epävarmat, kun tehtiin päätös maitokiintiöiden poistamisesta ja samaan aikaan niiden asteittaisesta lisäämisestä, tuottajille ja jalostajille on tarjottava – jos maitokiintiöiden poistamista koskeva päätös jää voimaan – kiintiöt korvaava järjestelmä, joka voi taata maitoalan jatkuvuuden ja kehittymisen Azoreilla, sekä vaihtoehtoisia maatalouden näkymiä, jotta talouden toimijoille annetaan mahdollisuus toteuttaa Azorien taloudellista ja sosiaalista toimintaympäristöä vakauttavia teollisia ja kaupallisia toimia. Nykyistä poikkeusta olisi tämän vuoksi jatkettava 31 päivään joulukuuta 2019.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Asetuksen (EY) N:o 247/2006 6 artiklassa säädetään siirtymäkaudesta, jonka aikana Kanariansaaret voi edelleen hankkia tietyn määrän CN-koodeihin 1901 90 99 ja 2106 90 92 kuuluvia maitovalmisteita, jotka on tarkoitettu jalostettaviksi. Siirtymäkausi päättyy 31 päivänä joulukuuta 2009. CN-koodiin 1901 90 99 kuuluva tuote – rasvaton maitojauhe, johon on lisätty kasvirasvaa – on paikallisten kuluttajien, myös vähävaraisten, perinteisesti käyttämä tuote, jota on myyty Kanariansaarilla viimeisten 40 vuoden ajan. Kyseisen tuotteen hankinta on luonut erityisen paikallisen teollisuuden, joka tarjoaa työpaikkoja ja lisäarvoa. Vallitsevassa talouskriisissä on aiheellista säilyttää tämän erityistuotteen hankinnat ja jatkaa mainitun asetuksen 6 artiklassa vahvistettua siirtymäkautta 31 päivään joulukuuta 2013 asti.

(2) Asetuksen (EY) N:o 247/2006 6 artiklassa säädetään siirtymäkaudesta, jonka aikana Kanariansaaret voi edelleen hankkia tietyn määrän CN-koodeihin 1901 90 99 ja 2106 90 92 kuuluvia maitovalmisteita, jotka on tarkoitettu jalostettaviksi. Siirtymäkausi päättyy 31 päivänä joulukuuta 2009. Kuitenkin CN-koodiin 1901 90 99 kuuluvasta tuotteesta – rasvaton maitojauhe, johon on lisätty kasvirasvaa – on tullut paikallisten kuluttajien, myös vähävaraisten, perinteisesti käyttämä tuote. Sen hankinta on luonut erityisen paikallisen teollisuuden, joka tarjoaa työpaikkoja ja lisäarvoa. Sen vuoksi on aiheellista säilyttää tämän pelkästään paikalliseen kulutukseen käytettävän erityistuotteen hankinnat.

Perustelu

Kanariansaarten rakenteellisesta maitopulasta johtuen kasvisrasvaa sisältävästä rasvattomasta maitojauheesta on tullut erityisesti vähävaraisten paikallisten kuluttajien perinteisesti maidon korvikkeena käyttämä tuote. Tämän vuoksi nykyistä poikkeusta ei pitäisi pelkästään jatkaa, vaan siitä olisi tehtävä pysyvä.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Asetuksen (EY) N:o 247/2006 18 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti viininviljely on 31 päivään joulukuuta 2013 mennessä lopetettava asteittain sellaisilla Azorien ja Madeiran viljelmillä, joille on istutettu kiellettyjä hybridiviiniköynnöslajikkeita. Mainitun asetuksen 18 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa Portugali velvoitetaan ilmoittamaan joka vuosi, miten uusiin lajikkeisiin siirtyminen ja rakenneuudistus edistyvät niillä viljelyaloilla, joille tällaisia viiniköynnöslajikkeita on istutettu. Kyseiset säännökset ovat tiukemmat kuin asetuksen (EY) N:o 1234/2007 120 a artiklan 5 kohdassa vahvistetut säännöt, joiden mukaisesti kielletyt hybridiviiniköynnöslajikkeet on raivattava, paitsi jos kyseinen tuotanto on tarkoitettu yksinomaan viinintuottajan oman talouden käyttöön. Asetuksen (EY) N:o 247/2006 18 artiklan 2 ja 3 kohta olisi sen vuoksi poistettava, jotta päästään eroon Azorien ja Madeiran alueiden eriarvoisesta kohtelusta yhteisön muihin alueisiin nähden.

(5) Asetuksen (EY) N:o 247/2006 18 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti viininviljely on 31 päivään joulukuuta 2013 mennessä lopetettava asteittain sellaisilla Azorien ja Madeiran viljelmillä, joille on istutettu kiellettyjä hybridiviiniköynnöslajikkeita. Mainitun asetuksen 18 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa Portugali velvoitetaan ilmoittamaan joka vuosi, miten uusiin lajikkeisiin siirtyminen ja rakenneuudistus edistyvät niillä viljelyaloilla, joille tällaisia viiniköynnöslajikkeita on istutettu. Kyseiset säännökset ovat tiukemmat kuin asetuksen (EY) N:o 1234/2007 120 a artiklan 5 kohdassa vahvistetut säännöt, joiden mukaisesti kielletyt hybridiviiniköynnöslajikkeet on raivattava, paitsi jos kyseinen tuotanto on tarkoitettu yksinomaan viinintuottajan oman talouden käyttöön. Asetuksen (EY) N:o 247/2006 18 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus "31 päivään joulukuuta 2013 mennessä" olisi sen vuoksi poistettava, jotta päästään eroon Azorien ja Madeiran alueiden eriarvoisesta kohtelusta unionin muihin alueisiin nähden, ja olisi jatkettava uusiin lajikkeisiin siirtymistä viljelmillä, joille on istutettu kiellettyjä lajikkeita.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Koska paikalliset markkinat ovat suppeat ja koska tuotanto-olosuhteet aiheuttavat huomattavia lisäkustannuksia, Guadeloupe, Ranskan Guyana ja Martinique eivät ole kyenneet kehittämään paikalliset kulutustarpeet kattavaa maitoalaa. Madeiran maitoalan kehittäminen maitojauheesta valmistettavaa maitoa hyödyntäen voisi toimia kyseisen alan kehittämisen mallina syrjäisimmillä alueilla, joilla on samanlaisia ominaispiirteitä. Madeiralle asetuksen (EY) N:o 247/2006 19 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa myönnetty poikkeus olisi tarpeen ulottaa kiireellisesti koskemaan myös Martiniquea, Guadeloupea ja Ranskan Guyanaa tarkistettaessa asetusta (EY) N:o 247/2006 vuoden 2010 puolivälissä.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Paikallisen maidontuotannon laajentamismahdollisuudet syrjäisimmillä alueilla, joille on myönnetty asetuksen (EY) N:o 247/2006 19 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa vahvistettu vapautus, ovat hyvin rajalliset asianomaisten saarten pinnanmuodostuksen vuoksi. Vaikka paikallisesti tuotetun maidon keräyksen ja menekin turvaamista koskeva velvollisuus säilyy, on aiheellista poistaa edellä mainitun artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa vahvistettu komission velvollisuus määrittää paikallisesti tuotetun tuoreen maidon määrä, joka on käytettävä iskukuumennetun maidon tuottamiseen.

(7) Paikallisen maidontuotannon laajentamismahdollisuudet syrjäisimmillä alueilla, joille on myönnetty asetuksen (EY) N:o 247/2006 19 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa vahvistettu vapautus, ovat hyvin rajalliset tai vielä epävarmat asianomaisten saarten pinnanmuodostuksen ja paikallisen maidontuotantoalan uutuuden vuoksi. Vaikka paikallisesti tuotetun maidon keräyksen ja menekin turvaamista koskeva velvollisuus säilyy, on aiheellista poistaa edellä mainitun artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa vahvistettu komission velvollisuus määrittää paikallisesti tuotetun tuoreen maidon määrä, joka on käytettävä iskukuumennetun maidon tuottamiseen.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(7 a) Tämän asetuksen säännösten soveltamisella taannehtivasti 1 päivästä tammikuuta 2010 olisi varmistettava unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavien maatalousalan erityistoimenpiteiden jatkuvuus ja täytettävä myös asianomaisten toimijoiden oikeutetut odotukset.

Perustelu

Asetukseen 247/2006 ehdotettujen muutosten on tultava voimaan 1. tammikuuta 2010, jotta nykyisiä poikkeuksia voidaan jatkaa. Tämän vuoksi tarvitaan lisäksi johdanto-osan kappale, jotta uuden asetuksen soveltamista taannehtivasti voidaan perustella.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – -1 kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 247/2006

Johdanto-osan 4 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1) Korvataan johdanto-osan 4 kappale seuraavasti:

 

"(4) Koska erityiseen hankintajärjestelmään kuuluvat määrät rajoittuvat syrjäisimpien alueiden hankintatarpeisiin, järjestelmä ei haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Erityisen hankintajärjestelmän taloudellisista hyödyistä ei lisäksi saisi aiheutua kaupan vääristymiä kyseisten tuotteiden osalta. Tästä syystä jalostamattomien tuotteiden lähettäminen tai vienti syrjäisimmiltä alueilta olisi kiellettävä. Kyseisten tuotteiden lähettäminen tai vienti olisi kuitenkin sallittava, kun erityisestä hankintajärjestelmästä aiheutuva hyöty palautetaan; jalostettujen tuotteiden lähettäminen tai vienti olisi lisäksi sallittava alueellisen kaupankäynnin tai Portugalin kahden syrjäisimmän alueen välisen kaupankäynnin mahdollistamiseksi. Lisäksi olisi otettava huomioon kaikkien syrjäisimpien alueiden perinteiset kauppavirrat kolmansiin maihin ja sen vuoksi sallittava perinteistä vientiä vastaavien jalostettujen tuotteiden vienti kaikilta syrjäisimmiltä alueilta. Tätä rajoitusta ei sovelleta myöskään jalostettujen tuotteiden perinteiseen lähettämiseen muualle unioniin. Selkeyden vuoksi ja markkinoiden kehitykseen sopeutumisen parantamiseksi viitekausi perinteisen viennin ja perinteisten lähetysten enimmäismäärien määrittelemiseksi olisi laskettava tämän asetuksen mukaisesti."

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkeyttämään nykyisen asetuksen ehtoja, joiden mukaan jalostamattomia tai jalostettuja tuotteita voidaan viedä tai lähettää erityisen hankintajärjestelmän puitteissa. Lisäksi tarkistuksella mukautetaan asetusta markkinoiden todellisuutta vastaavaksi siten, että mainitaan tarve päivittää säännöllisesti perinteisen viennin ja perinteisten lähetysten enimmäismäärät 4 artiklan 2 kohtaan tehdyn tarkistuksen 5 mukaisesti.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – -1 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 247/2006

2 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1 a) Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

 

“2. Arvioidussa hankintataseessa ilmoitetaan määrällisesti 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden vuotuiset hankintatarpeet. Paikallisille markkinoille tarkoitettuja tai perinteisesti muualle unioniin lähetettäviä taikka alueellisen tai perinteisen kaupankäynnin osana kolmansiin maihin vietäviä tuotteita pakkaavan tai jalostavan teollisuuden tarpeista voidaan tehdä erillinen arvioitu tase. Jos laaditaan erillinen arvioitu tase, määrät saatetaan säännöllisesti ajan tasalle, jotta ne heijastaisivat 4 artiklan 2 kohdassa kuvattua markkinoiden kehitystä."

Perustelu

Sellaisten jalostettujen tuotteiden, joita voidaan viedä tai lähettää vuosittain syrjäisimmiltä alueilta alueellisen tai perinteisen kaupankäynnin puitteissa, enimmäismäärät on 4 artiklan 2 kohtaa koskevan tarkistuksen 5 mukaisesti välttämätöntä saattaa säännöllisesti ajan tasalle.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – -1 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 247/2006

4 artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1b) Korvataan 4 artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

 

"(a) viedään kolmansiin maihin tai lähetetään muualle unioniin perinteistä lähettämistä tai perinteistä vientiä vastaavien määrien rajoissa. Komissio vahvistaa nämä määrät 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen kuluvaa vuotta edeltävien kolmen vuoden aikaisten lähetysten tai viennin keskiarvon perusteella siten, että vähimmäismäärä on vuosien 1989, 1990 ja 1991 lähetysten tai viennin keskiarvo. Näitä määriä käsitellään ja ne esitetään yhtenä lukuna, joka sisältää sekä kolmansiin maihin vietävät määrät että muualle unioniin lähetettävät määrät.

Perustelu

Tällä tarkistuksella otetaan edellisten kolmen vuoden viennin tai lähetysten keskiarvo laskentaperusteeksi niiden jalostettujen tuotteiden enimmäismäärille, joita voidaan viedä tai lähettää vuosittain syrjäisimmiltä alueilta alueellisen ja perinteisen kaupankäynnin puitteissa. Nykyisin voimassa olevat määrien rajoitukset tukahduttavat paikallisen teollisuuden ja työllisyyden, koska ne estävät yrityksiä saamasta mittakaavaetua valtavien kuljetuskustannusten vuoksi.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – -1 c kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 247/2006

4 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1 c) Korvataan 4 artiklan 3 kohta seuraavasti:

3. Poiketen 2 kohdan a alakohdasta 3 000 tonnin enimmäismäärä sokeria (CN-koodi 1701) voidaan lähettää Azoreilta muualle unioniin 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2019 välisenä aikana.

Perustelu

Maitokiintiöjärjestelmän odotettavissa olevasta päättymisestä johtuen Azorien viljelijöille on nopeasti löydettävä vaihtoehtoja. Nykyinen sokerijuurikkaan tuotanto voi toimia monipuolistavana ratkaisuna edellyttäen, että alan vakautta ja elinkelpoisuutta koskevia pitkän aikavälin näkymiä annetaan tuottajille ja talouden toimijoille, jotta he voivat saavuttaa tuotannon ja kaupan tason, jolla maatalous saadaan tällä syrjäisimmällä alueella kestäväksi sosiaalisesta, ympäristöön liittyvästä ja taloudellisesta näkökulmasta.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 2 kohta

Asetus (EY) N:o 247/2006

6 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, Kanariansaaret voivat 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä kautena edelleen hankkia CN-koodiin 1901 90 99 kuuluvia jalostettavaksi tarkoitettuja maitovalmisteita (rasvaton maitojauhe, johon on lisätty kasvirasvaa) enintään 800 tonnia vuodessa. Kyseisen tuotteen hankinnalle yhteisöstä maksettava tuki saa olla enintään 210 euroa tonnilta, ja se sisältyy 23 artiklassa tarkoitettuun enimmäismäärään. Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan paikalliseen kulutukseen.

Poiketen siitä, mitä 2 artiklassa säädetään, Kanariansaaret voivat edelleen hankkia CN-koodiin 1901 90 99 kuuluvia jalostettavaksi tarkoitettuja maitovalmisteita (rasvaton maitojauhe, johon on lisätty kasvirasvaa) enintään 800 tonnia vuodessa. Kyseisen tuotteen hankinnalle unionista maksettava tuki saa olla enintään 210 euroa tonnilta, ja se sisältyy 23 artiklassa tarkoitettuun enimmäismäärään. Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan paikalliseen kulutukseen.

Perustelu

Kanariansaarten rakenteellisesta maitopulasta johtuen kasvisrasvaa sisältävästä rasvattomasta maitojauheesta on tullut erityisesti vähävaraisten paikallisten kuluttajien perinteisesti maidon korvikkeena käyttämä tuote. Tämän vuoksi nykyistä poikkeusta ei pitäisi pelkästään jatkaa, vaan siitä olisi tehtävä pysyvä.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 247/2006

18 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Portugali lopettaa asteittain viljelyn sellaisilla viinitarhoilla, joille on istutettu kiellettyjä hybridiviiniköynnöslajikkeita, hyödyntäen tarvittaessa asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 q artiklan mukaista tukea.

Perustelu

Poistamalla tämän 18 artiklan 2 kohdan alakohdan komissio ylittää ehdotuksessaan tavoitteet, jotka koskevat POSEI-asetuksen yhdenmukaistamista YMJ:stä annetun asetuksen vastaavien määräysten kanssa.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 5 kohta

Asetus (EY) N:o 247/2006

19 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 114 artiklan 2 kohdassa säädetään, Madeiralle ja Ranskan merentakaiselle Réunionin departementille annetaan paikallisten kulutustarpeiden rajoissa lupa tuottaa iskukuumennettua maitoa yhteisön alkuperää olevasta maitojauheesta, sikäli kuin tämä toimenpide ei haittaa paikallisesti tuotetun maidon keräystä ja menekkiä. Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan paikalliseen kulutukseen.

4. Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 114 artiklassa säädetään, Madeiralle ja Ranskan merentakaiselle Réunionin departementille annetaan paikallisten kulutustarpeiden rajoissa lupa tuottaa iskukuumennettua maitoa unionin alkuperää olevasta maitojauheesta, sikäli kuin tämä toimenpide varmistaa paikallisesti tuotetun maidon keräyksen ja menekin eikä haittaa tällaisen tuotannon kehittämiseen kannustavia toimenpiteitä. Tämä tuote, jonka laatua on pidettävä yllä, on tarkoitettu ainoastaan paikalliseen kulutukseen.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 5 kohta

Asetus (EY) N:o 247/2006

19 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tämän kohdan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt vahvistetaan tämän asetuksen 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen."

Menetelmä, jonka avulla on saatu tällä tavoin maitojauheesta valmistettua iskukuumennettua maitoa, on ilmoitettava selvästi pakkausmerkinnöissä.

PERUSTELUT

Komission ehdotuksessa KOM 2009(0510) tehdään joitakin muutoksia unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annettuun asetukseen (EY) N:o 247/2006. Tärkeimmät muutokset liittyvät joidenkin poikkeusten käyttöönottoon, jatkamiseen tai hyväksymiseen sokeri-, maito- ja viinialalla.

Esittelijä on sitä mieltä, että ehdotetut muutokset ovat hyödyksi kyseisille syrjäisimmille alueille. Hän katsoo kuitenkin, että alueiden vaikeasta taloudellisesta tilanteesta johtuen erityisesti nyt kriisiaikoina tarvitaan joitakin lisämuutoksia.

Tilanne on erityisen vaikea Azoreilla, jossa maitoala, joka on pääasiallisin maatalouden haara alueella, on kärsinyt raskaasti maitoalan markkinoita viime aikoina ravistelleesta kriisistä. Azorien maidontuotannon muodostaessa tällä hetkellä 30 prosenttia Portugalin kokonaistuotannosta komission antamiin lukuihin perustuvassa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen äskettäisessä kertomuksessa[1] korostetaan odotettua maitotilojen "nopeaa vähenemistä" epäsuotuisilta alueilta YMP:n terveystarkastuksen yhteydessä tehtyjen päätösten ja nykyisen tilanteen aiheuttamien sosioekonomisten haasteiden tuloksena.

Sokerijuurikkaan tuotanto on paras elinkelpoinen vaihtoehto maidontuotannolle Azoreilla sekä taloudellisesta että ympäristöön liittyvästä näkökulmasta. Jotta voidaan rohkaista tällaista monipuolistamista, on kuitenkin tarpeen antaa tuottajille ja jalostajille pitkän aikavälin näkymiä sekä mahdollistettava se, että talouden toimijat toteuttavat riittävästi teollisia ja kaupallisia toimia. Tämän vuoksi esittelijä ehdottaa, että asetuksen (EY) 247/2006 4 artiklan 3 kohdan mukaista nykyistä poikkeusta, jonka nojalla Azoreilta voidaan lähettää enimmäismäärä sokeria muualle yhteisöön, jatkettaisiin 31. joulukuuta 2019 asti ja että määrä asetettaisiin 3 000 tonniin vuodessa koko kauden ajaksi. Ottaen huomioon paikallisten markkinoiden tarpeet, joiden arvioidaan olevan noin 4 500–5 000 tonnia vuodessa 3 000 tonnin lähetettävällä enimmäismäärällä varmistetaan sokerialalle kriittinen vähimmäismäärä, joka tarvitaan elinkelpoista ja kestävää teollisuutta varten. Kyseisellä poikkeuksella ei olisi suurta vaikutusta kilpailuun, koska Azorien sokerintuotanto edustaa noin prosenttia Portugalin tuotannosta ja alle 0,05 prosenttia EU:n tuotannosta. Vastattaessa lisäksi terveystarkastuksesta johtuvien toimenpiteiden seurauksiin ja tarpeeseen säilyttää tämä alueellisen maatalouspolitiikan monipuolistamista edistävä väline Azorien aluehallitus on juuri hankkinut enemmistöosuuden alueen ainoasta sokerintuotantolaitoksesta, joka oli suurissa taloudellisissa vaikeuksissa.

Paikallinen sokerijuurikkaan tuotanto ei tällä hetkellä myöskään riitä täyttämään Azorien teollisuudelle myönnettyä kiintiötä, eikä markkinoilta ole saatavilla huomattavia määriä. Tämän vuoksi on tarpeen antaa Azorien hyötyä raakaruokosokerin tuontia koskevasta poikkeuksesta komission ehdottamalla tavalla.

Lisäksi Kanariansaarten rakenteellisesta maitopulasta johtuen erityisesti vähävaraiset kuluttajat ovat perinteisesti käyttäneet jo vuosikymmenten ajan kasvisrasvaa sisältävää rasvatonta maitojauhetta maidon korvikkeena. Komissio ehdottaa, että poikkeusta, jolla sallitaan tällaisten valmisteiden toimittaminen alueelle, jatketaan 31. joulukuuta 2013 asti. Koska tästä tuotteesta on tullut paikallinen peruselintarvike, ja ottaen huomioon, että sitä käytetään vain paikalliseen kulutukseen, esittelijä katsoo, että nykyisestä poikkeuksesta olisi tehtävä pysyvä.

Paikallinen maidontuotanto on riittämätöntä myös Ranskan merentakaisessa Réunionin departementissa ja Madeiralla. Tämän vuoksi esittelijä kannattaa, että Madeiralle myönnettyä poikkeusta, joka koskee ihmisravinnoksi tarkoitetun iskukuumennetun maidon tuotantoa maitojauheesta, laajennetaan Réunionille ja että poistetaan velvoite käyttää paikallisesti tuotettua tuoretta maitoa ennastetun maidon valmistuksessa.

Mitä tulee viiniin, komission ehdottamista muutoksista puuttui säännös, jonka nojalla tuetaan viininviljelyn lopettamista Portugalissa asetuksen 247/2006 mukauttamiseksi yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen uusia säännöksiä vastaavaksi. Kyseinen säännös on tämän vuoksi palautettava.

Loput tarkistukset liittyvät Lissabonin sopimuksen voimaantuloon tätä ehdotusta koskevan lainsäädäntöprosessin aikana. Ne liittyvät tarvittaviin muutoksiin oikeusperustassa ja menettelyssä, aikaisempaan "komiteamenettelyyn" ja tarpeeseen varmistaa muutetun asetuksen taannehtiva soveltaminen, jotta poikkeuksiin tehdyt muutokset voivat tulla voimaan 1. tammikuuta 2010, kuten asianomaiset toimijat ovat odottaneet.

  • [1]  Erityiskertomus nro 14/2009 – Onko maito- ja maitotuotemarkkinoiden hallinnointivälineiden keskeiset tavoitteet saavutettu? – http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/3400301.PDF

aluekehitysvaliokunnaN LAUSUNTO (24.2.2010)

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 muuttamisesta
(KOM(2009)0510 – C7‑0255/2009 – 2009/0138(COD))

Valmistelija: Nuno Teixeira

LYHYET PERUSTELUT

EU:n syrjäisimpien alueiden taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen vaikuttaa alueiden syrjäinen sijainti, saaristoisuus ja pienuus, vaikeat ilmasto- ja maantieteelliset olosuhteet sekä taloudellinen riippuvuus harvoista tuotteista ja palveluista.

Valmistelija katsoo, että näiden pysyvien esteiden vuoksi kyseisten alueiden olisi saatava jatkuvaa tukea sosiaalisen yhteenkuuluvuuden parantamiseksi ja kestävämmän talouden ja ympäristön aikaansaamiseksi.

Lissabonin sopimuksen 349 artiklaan sisältyy mahdollisuus toteuttaa syrjäisimpiä alueita koskevia erityistoimia, ja niitä olisi käytettävä myös jatkossa sellaisten kohdennettujen aloitteiden avulla, jotka vastaavat syrjäisimpien alueiden erityistarpeisiin erityisesti maatalousalalla.

Vuoden 2013 jälkeistä aikaa koskevan rahoituskehyksen olisi perustuttava solidaarisuusperiaatteisiin, joilla pyritään sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden saavuttamiseen. Syrjäisimpiä alueita koskevia tukitoimia niihin sisältyvine hankintajärjestelmineen ei saisi pitää epäoikeudenmukaisina etuuksina, koska ne kattavat useimmiten paikallisesti tuotettuja ja kulutettuja hyödykkeitä ja palveluja, jotka tuskin voivat vääristää kilpailua.

Syrjäisimpien alueiden maatalouselintarviketeollisuuden kehittyminen ja asetuksen (EY) N:o 247/2006 soveltamisen avulla saavutettu tietotaito ovat myös osoittaneet, että on välttämätöntä mukauttaa muita suoraan tähän asetukseen kytkeytyviä asetuksia. Asetuksen (EY) N:o 247/2006 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission asetusta (EY) N:o 793/2006 olisi tarkistettava esimerkiksi niiden tuotteiden viennin ja lähetysten enimmäismäärien osalta, jotka on jalostettu syrjäisimmillä alueilla tuotteista, jotka ovat hyötyneet alueelliseen kauppaan ja perinteisiin lähetyksiin liittyvästä erityisestä hankintajärjestelmästä. Lisäksi kun otetaan huomioon, että Angola käy tätä nykyä kauppaa Madeiran autonomisen alueen kanssa, maa pitäisi lisätä asetuksen (EY) 793/2006 liitteeseen VI kolmanneksi maaksi, johon Madeiralta viedään jalostettuja tuotteita osana alueellista kauppaa.

Sitä paitsi komission asetuksessa (EY) N:o 793/2006 on muita teknisiä yksityiskohtia, kuten tuen maksamista koskeva takaraja, joita voitaisiin myös muuttaa kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta annetun direktiivin uudelleenlaatimista koskevan ehdotuksen mukaisesti [kaupalliset toimet – maksuviivästysten torjuminen (direktiivin 2000/35/EY kumoaminen), uudelleenlaadittu toisinto COD/2009/0054].

Valmistelija yhtyy pääasiallisesti käsiteltävänä olevaan ehdotukseen, erityisesti seuraavilta osin.

Asetuksen (EY) N:o 247/2006 5 artiklan mukauttaminen niin, että se vastaa asetuksen (EY) N:o 1234/2007 uusia säännöksiä ja että Azorien raaka ruokosokeri voidaan sisällyttää sen arvioituun hankintataseeseen.

Kanariansaarille 2 artiklasta myönnetyn poikkeuksen jatkaminen 31. joulukuuta 2013 saakka, minkä nojalla Kanariansaaret saa edelleen hankkia tiettyjä maitovalmisteita, jotka kuuluvat olennaisesti paikalliseen ravintoon ja teollisuuteen.

Poistetaan 12 artiklan f alakohdassa olevat viittaukset tarkastuksia ja seuraamuksia koskeviin säännöksiin yhteisön tukiohjelmien täytäntöönpanosta saatujen kokemusten perusteella. Valmistelija kiinnittää huomiota siihen, että asetuksen (EY) N:o 247/2006 27 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kyseisistä toimenpiteistä.

Madeiralle jo myönnetyn poikkeuksen ulottaminen myös Ranskan merentakaiseen Réunionin departementtiin, jotta se voi tuottaa iskukuumennettua maitoa yhteisön alkuperää olevasta maitojauheesta paikallisten kulutustarpeiden rajoissa.

Valmistelija haluaisi kuitenkin esittää vielä ratkaisemattomia kysymyksiä koskevat tarkistukset, joiden avulla voitaisiin edistää syrjäisimpien alueiden kehitystä.

Käsiteltävänä olevan komission ehdotuksen johdanto-osan kappaleessa 5 olisi mainittava, että neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 18 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus "31 päivään joulukuuta 2013 mennessä" poistetaan, jotta päästään eroon Azorien ja Madeiran alueiden eriarvoisesta kohtelusta toisiinsa ja yhteisön muihin alueisiin nähden.

Kyseiseen ehdotukseen olisi lisättävä uusi johdanto-osan kappale (7 a), jossa viitataan asetuksen taannehtivaan soveltamiseen.

Ponnisteluita olisi jatkettava hankintajärjestelmän hallinnoinnin joustavuuden parantamiseksi, jotta se mukautuu nopeasti ja tehokkaasti alueiden erityispiirteisiin ja paikallisten markkinoiden kehitykseen. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 johdanto-osan neljännessä kappaleessa ja 2 artiklan 2 kohdassa olisi siksi mainittava tarve päivittää säännöllisesti niiden jalostettujen tuotteiden enimmäismäärät, joita voidaan viedä tai lähettää vuosittain syrjäisimmiltä alueilta alueellisen kaupan ja perinteisten lähetysten puitteissa.

Saman asetuksen 4 artiklan 2 kohtaa olisi näin ollen myös tarkistettava niin, että edellisten kolmen vuoden aikaisten viennin tai lähetysten keskiarvoa käytetään kyseisten vuosittaisten enimmäismäärien laskentaperusteena siten, että vähimmäismäärä pidetään viennin tai lähetysten keskiarvona vuosilta 1989, 1990 ja 1991, jotka ovat neuvoston asetuksen (EY) 247/2006 viitevuosia. Tällä muutoksella pyritään myös sopeutumaan paremmin markkinoiden todellisiin olosuhteisiin. Nykyisin voimassa olevat määrien rajoitukset tukahduttavat paikallisen teollisuuden ja työllisyyden, koska ne estävät yrityksiä saamasta mittakaavaetua valtavien kuljetuskustannusten vuoksi. Nämä määrät hallinnoidaan ja esitetään yhtenä lukuna, joka sisältää sekä kolmansiin maihin vietävät määrät että muualle yhteisöön lähetettävät määrät.

Käsiteltävänä olevan komission ehdotuksen 18 artiklan 2 kohdassa olisi mainittava, että lopettaessaan asteittain kiellettyjen hybridiviiniköynnöslajikkeiden käytön Portugalin on mahdollista saada yhteisön tukea asetuksen (EY) N:o 1234/2007 mukaisesti.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Asetuksen (EY) N:o 247/2006 18 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti viininviljely on 31 päivään joulukuuta 2013 mennessä lopetettava asteittain sellaisilla Azorien ja Madeiran viljelmillä, joille on istutettu kiellettyjä hybridiviiniköynnöslajikkeita. Mainitun asetuksen 18 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa Portugali velvoitetaan ilmoittamaan joka vuosi, miten uusiin lajikkeisiin siirtyminen ja rakenneuudistus edistyvät niillä viljelyaloilla, joille tällaisia viiniköynnöslajikkeita on istutettu. Kyseiset säännökset ovat tiukemmat kuin asetuksen (EY) N:o 1234/2007 120 a artiklan 5 kohdassa vahvistetut säännöt, joiden mukaisesti kielletyt hybridiviiniköynnöslajikkeet on raivattava, paitsi jos kyseinen tuotanto on tarkoitettu yksinomaan viinintuottajan oman talouden käyttöön. Asetuksen (EY) N:o 247/2006 18 artiklan 2 ja 3 kohta olisi sen vuoksi poistettava, jotta päästään eroon Azorien ja Madeiran alueiden eriarvoisesta kohtelusta yhteisön muihin alueisiin nähden.

(5) Asetuksen (EY) N:o 247/2006 18 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti viininviljely on 31 päivään joulukuuta 2013 mennessä lopetettava asteittain sellaisilla Azorien ja Madeiran viljelmillä, joille on istutettu kiellettyjä hybridiviiniköynnöslajikkeita. Mainitun asetuksen 18 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa Portugali velvoitetaan ilmoittamaan joka vuosi, miten uusiin lajikkeisiin siirtyminen ja rakenneuudistus edistyvät niillä viljelyaloilla, joille tällaisia viiniköynnöslajikkeita on istutettu. Kyseiset säännökset ovat tiukemmat kuin asetuksen (EY) N:o 1234/2007 120 a artiklan 5 kohdassa vahvistetut säännöt, joiden mukaisesti kielletyt hybridiviiniköynnöslajikkeet on raivattava, paitsi jos kyseinen tuotanto on tarkoitettu yksinomaan viinintuottajan oman talouden käyttöön. Asetuksen (EY) N:o 247/2006 18 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaus "31 päivään joulukuuta 2013 mennessä" olisi sen vuoksi poistettava, jotta päästään eroon Azorien ja Madeiran alueiden eriarvoisesta kohtelusta yhteisön muihin alueisiin nähden.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Koska paikalliset markkinat ovat suppeat ja koska tuotanto-olosuhteet aiheuttavat huomattavia lisäkustannuksia, Guadeloupe, Ranskan Guyana ja Martinique eivät ole kyenneet kehittämään paikalliset kulutustarpeet kattavaa maitoalaa. Maitoalan kehittäminen Madeiralla maitojauheesta valmistettavan maidon pohjalta voisi toimia kyseisen alan kehittämisen mallina syrjäisimmillä alueilla, joilla on samanlaisia ominaispiirteitä. Madeiralle asetuksen (EY) N:o 247/2006 19 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa myönnetty poikkeus olisi tarpeen ulottaa kiireellisesti koskemaan myös Martiniquea, Guadeloupea ja Ranskan Guyanaa.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Paikallisen maidontuotannon laajentamismahdollisuudet syrjäisimmillä alueilla, joille on myönnetty asetuksen (EY) N:o 247/2006 19 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa vahvistettu vapautus, ovat hyvin rajalliset asianomaisten saarten pinnanmuodostuksen vuoksi. Vaikka paikallisesti tuotetun maidon keräyksen ja menekin turvaamista koskeva velvollisuus säilyy, on aiheellista poistaa edellä mainitun artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa vahvistettu komission velvollisuus määrittää paikallisesti tuotetun tuoreen maidon määrä, joka on käytettävä iskukuumennetun maidon tuottamiseen.

(7) Paikallisen maidontuotannon laajentamismahdollisuudet syrjäisimmillä alueilla, joille on myönnetty asetuksen (EY) N:o 247/2006 19 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa vahvistettu vapautus, ovat hyvin rajalliset tai vielä epävarmat asianomaisten saarten pinnanmuodostuksen ja paikallisen maidontuotantoalan uutuuden vuoksi. Vaikka paikallisesti tuotetun maidon keräyksen ja menekin turvaamista koskeva velvollisuus säilyy, on aiheellista poistaa edellä mainitun artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa vahvistettu komission velvollisuus määrittää paikallisesti tuotetun tuoreen maidon määrä, joka on käytettävä iskukuumennetun maidon tuottamiseen.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Tämän asetuksen säännösten soveltamisella taannehtivasti pitäisi varmistaa unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavien maatalousalan erityistoimenpiteiden jatkuvuus ja täyttää myös asianomaisten toimijoiden oikeutetut odotukset.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – -1 kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 247/2006

Johdanto-osan 4 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1) Korvataan johdanto-osan 4 kappale seuraavasti:

 

"(4) Koska erityiseen hankintajärjestelmään kuuluvat määrät rajoittuvat syrjäisimpien alueiden hankintatarpeisiin, järjestelmä ei haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Erityisen hankintajärjestelmän taloudellisista hyödyistä ei lisäksi saisi aiheutua kaupan vääristymiä kyseisten tuotteiden osalta. Tästä syystä jalostamattomien tuotteiden lähettäminen tai vienti syrjäisimmiltä alueilta olisi kiellettävä. Kyseisten tuotteiden lähettäminen tai vienti olisi kuitenkin sallittava, kun erityisestä hankintajärjestelmästä aiheutuva hyöty palautetaan; jalostettujen tuotteiden lähettäminen tai vienti olisi lisäksi sallittava alueellisen kaupankäynnin tai Portugalin kahden syrjäisimmän alueen välisen kaupankäynnin mahdollistamiseksi. Lisäksi olisi otettava huomioon kaikkien syrjäisimpien alueiden perinteiset kauppavirrat kolmansiin maihin ja sen vuoksi sallittava perinteistä vientiä vastaavien jalostettujen tuotteiden vienti kaikilta syrjäisimmiltä alueilta. Tätä rajoitusta ei sovelleta myöskään jalostettujen tuotteiden perinteiseen lähettämiseen muualle yhteisöön. Selkeyden vuoksi ja markkinoiden kehitykseen sopeutumisen parantamiseksi viitekausi perinteisen viennin ja perinteisten lähetysten enimmäismäärien määrittelemiseksi olisi laskettava tämän asetuksen mukaisesti."

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkeyttämään nykyisen asetuksen ehtoja, joiden mukaan jalostamattomia tai jalostettuja tuotteita voidaan viedä tai lähettää erityisen hankintajärjestelmän puitteissa. Lisäksi tarkistuksella mukautetaan asetusta markkinoiden todellisuutta vastaavaksi siten, että mainitaan tarve päivittää säännöllisesti perinteisen viennin ja perinteisten lähetysten enimmäismäärät 4 artiklan 2 kohtaan tehdyn tarkistuksen 5 mukaisesti.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – -1 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 247/2006

2 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 a) Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

 

"2. Arvioidussa hankintataseessa ilmoitetaan määrällisesti 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden vuotuiset hankintatarpeet. Paikallisille markkinoille tarkoitettuja tai perinteisesti muualle yhteisöön lähetettäviä taikka alueellisen tai perinteisen kaupankäynnin osana kolmansiin maihin vietäviä tuotteita pakkaavan tai jalostavan teollisuuden tarpeista voidaan tehdä erillinen arvioitu tase. Jos laaditaan erillinen arvioitu tase, määrät saatetaan säännöllisesti ajan tasalle, jotta ne heijastaisivat 4 artiklan 2 kohdassa kuvattua markkinoiden kehitystä."

Perustelu

Sellaisten jalostettujen tuotteiden, joita voidaan viedä tai lähettää vuosittain syrjäisimmiltä alueilta alueellisen tai perinteisen kaupankäynnin puitteissa, enimmäismäärät on 4 artiklan 2 kohtaa koskevan tarkistuksen 5 mukaisesti välttämätöntä saattaa säännöllisesti ajan tasalle.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – -1 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 247/2006

4 artikla – 2 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 b) Korvataan 4 artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

 

"a) viedään kolmansiin maihin tai lähetetään muualle yhteisöön perinteistä lähettämistä tai perinteistä vientiä vastaavien määrien rajoissa. Komissio vahvistaa nämä määrät 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen kuluvaa vuotta edeltävien kolmen vuoden aikaisten lähetysten tai viennin keskiarvon perusteella siten, että vähimmäismäärä on vuosien 1989, 1990 ja 1991 lähetysten tai viennin keskiarvo. Nämä määrät hallinnoidaan ja esitetään yhtenä lukuna, joka sisältää sekä kolmansiin maihin vietävät määrät että muualle yhteisöön lähetettävät määrät.

Perustelu

Tällä tarkistuksella otetaan edellisten kolmen vuoden viennin tai lähetysten keskiarvo laskentaperusteeksi niiden jalostettujen tuotteiden enimmäismäärille, joita voidaan viedä tai lähettää vuosittain syrjäisimmiltä alueilta alueellisen ja perinteisen kaupankäynnin puitteissa. Nykyisin voimassa olevat määrien rajoitukset tukahduttavat paikallisen teollisuuden ja työllisyyden, koska ne estävät yrityksiä saamasta mittakaavaetua valtavien kuljetuskustannusten vuoksi.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta

Asetus (EY) N:o 247/2006

18 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 120 a artiklan 2 kohdassa säädetään, viinirypäleitä, jotka ovat peräisin kielletyistä hybridiviiniköynnöslajikkeista (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton ja Herbemont) ja joita korjataan Azoreiden ja Madeiran alueilla, saa käyttää sellaisen viinin tuotantoon, joka jää mainituille alueille.

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 120 a artiklan 2 kohdassa säädetään, viinirypäleitä, jotka ovat peräisin kielletyistä hybridiviiniköynnöslajikkeista (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton ja Herbemont) ja joita korjataan Azoreiden ja Madeiran alueilla, saa käyttää sellaisen viinin tuotantoon, joka jää mainituille alueille. Portugali lopettaa asteittain viljelyn sellaisilla aloilla, joille on istutettu kiellettyjä hybridiviiniköynnöslajikkeita, asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 q artiklan mukaista tukea tarvittaessa hyödyntäen.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 5 kohta

Asetus (EY) N:o 247/2006

19 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4. Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 114 artiklan 2 kohdassa säädetään, Madeiralle ja Ranskan merentakaiselle Réunionin departementille annetaan paikallisten kulutustarpeiden rajoissa lupa tuottaa iskukuumennettua maitoa yhteisön alkuperää olevasta maitojauheesta, sikäli kuin tämä toimenpide ei haittaa paikallisesti tuotetun maidon keräystä ja menekkiä. Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan paikalliseen kulutukseen. Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan paikalliseen kulutukseen.

4. Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 114 artiklan 2 kohdassa säädetään, Madeiralle ja Ranskan merentakaiselle Réunionin departementille annetaan paikallisten kulutustarpeiden rajoissa lupa tuottaa iskukuumennettua maitoa yhteisön alkuperää olevasta maitojauheesta, sikäli kuin tämä toimenpide ei haittaa paikallisesti tuotetun maidon keräystä ja menekkiä eikä tällaisen tuotannon kehittämiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan paikalliseen kulutukseen.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet (asetuksen (EY) N:o 247/2006 muuttaminen)

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

AGRI

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

12.11.2009

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Nuno Teixeira

4.11.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

25.1.2010

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.2.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Sophie Briard Auconie, Zuzana Brzobohatá, Alain Cadec, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Viktor Uspaskich, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Vasilica Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Heide Rühle, Peter Simon, László Surján, Evžen Tošenovský, Sabine Verheyen

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet (asetuksen (EY) N:o 247/2006 muuttaminen)

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

2.10.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

12.11.2009

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

12.11.2009

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Luís Paulo Alves

30.9.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

10.11.2009

22.2.2010

 

 

Hyväksytty (pvä)

17.3.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Lena Ek, Maria do Céu Patrão Neves, Daciana Octavia Sârbu

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.3.2010