JELENTÉS az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 247/2006/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

23.3.2010 - (COM(2009)0510 – C7‑0255/2009 – 2009/0138(COD)) - ***I

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Előadó: Luís Paulo Alves


Eljárás : 2009/0138(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0054/2010
Előterjesztett szövegek :
A7-0054/2010
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 247/2006/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2009)0510 – C7‑0255/2009 – 2009/0138(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0510),

–   tekintettel az EK-Szerződés 36., 37. cikkére és 299. cikke (2) bekezdésére, amelyek értelmében a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0255/2009),

–   tekintettel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 42. cikkére, 43. cikkének (2) bekezdésére és 349. cikkére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A7‑0054/2010),

1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(-1) A legkülső régiók jelentőségét és sajátos jellegét az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 349. cikke hangsúlyozza, amely figyelembe véve e régiók – távoli fekvésükkel, szigetjellegükkel, kis méretükkel, kedvezőtlen domborzati és éghajlati viszonyaikkal és néhány terméktől való gazdasági függésükkel súlyosbított szerkezeti, társadalmi és gazdasági helyzetét, amely tényezők állandósága és együttes hatása súlyosan hátráltatja fejlődésüket, egyedi intézkedéseket fogad el, amelyek célja különösen az, hogy meghatározza e szerződés, így a közös politikák alkalmazásának feltételeit ezekben a régiókban. A szóban forgó intézkedések a mezőgazdasági és halászati politikákra, a nyersanyagellátás feltételeire, az állami támogatásokra, továbbá a strukturális alapokhoz és a horizontális uniós programokhoz való hozzáférés feltételeire terjednek ki. Emellett a Lisszaboni Szerződés első alkalommal foglalta bele az EUMSz 107. cikkébe az EUMSz 349. cikkében megnevezett régiókat, így a gazdasági fejlődésüket előmozdító támogatás összeegyeztethetőnek tekinthető a belső piaccal.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

-1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(-1a) A 247/2006/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése értelmében az Azori-szigetekről az Unió többi részébe a rendelet 4. cikke (2) bekezdésének a) pontjától eltérve évente maximalizált mennyiségű cukor (1701 KN-kód) szállítható. Mivel a cukorrépa-termelés az Azori-szigeteken – és különösen a S. Miguel szigeten – a tejtermelés rendkívül fontos kiegészítője, és tekintettel a tejkvóták megszüntetésére és időlegesen fokozatos növelésükre vonatkozó döntést követő bizonytalan tejpiaci kilátásokra, továbbra is biztosítani kell a termelők és feldolgozók számára egy olyan alternatív rendszert, amely a kvótarendszer megszüntetéséről szóló határozat fenntartása esetén garantálja az Azori-szigetek tejágazatának fenntarthatóságát és fejlődését, valamint a hosszú távú kiegészítő mezőgazdasági lehetőségeket, annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők ipari és kereskedelmi tevékenységüket olyan szintre hozhassák, amely megszilárdítja a gazdasági és társadalmi környezetet az Azori-szigeteken. A meglévő mentességet tehát 2019. december 31-ig meg kell hosszabbítani.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 247/2006/EK rendelet 6. cikke olyan átmeneti időszakról rendelkezik, amely alatt a Kanári-szigetek meghatározott mennyiségben továbbra is fogadhat a 1901 90 99 és a 2106 90 92 KN-kód alá tartozó, ipari feldolgozásra szánt tejalapú készítményekből álló szállítmányokat. Ez az átmeneti időszak 2009. december 31-én véget ér. A 1901 90 99 KN-kód alá tartozó termék – növényi zsiradékot tartalmazó sovány tejpor – a helyi fogyasztóknak, köztük a leghátrányosabb helyzetűeknek is hagyományos fogyasztási cikke, és a Kanári-szigeteken az elmúlt negyven évben kapható volt. Az ezzel a termékkel való ellátás külön helyi ipart hozott létre, munkahelyeket és hozzáadott értéket teremtve. A gazdasági válság jellemezte jelenlegi helyzetben helyénvaló fenntartani az ezzel a termékkel való ellátást, és 2003. december 31-ig meghosszabbítani az említett rendelet 6. cikkében rögzített átmeneti időszakot.

(2) A 247/2006/EK rendelet 6. cikke olyan átmeneti időszakról rendelkezik, amely alatt a Kanári-szigetek meghatározott mennyiségben továbbra is fogadhat a 1901 90 99 és a 2106 90 92 KN-kód alá tartozó, ipari feldolgozásra szánt tejalapú készítményekből álló szállítmányokat. Ez az átmeneti időszak 2009. december 31-én véget ér. Ugyanakkor a 1901 90 99 KN-kód alá tartozó termék – növényi zsiradékot tartalmazó sovány tejpor – a helyi fogyasztóknak, köztük a leghátrányosabb helyzetűeknek is hagyományos fogyasztási cikkévé vált. Az ellátás külön helyi ipart hozott létre, munkahelyeket és hozzáadott értéket teremtve. Ennélfogva helyénvaló fenntartani az ezzel a termékkel való ellátást, amely csak helyi fogyasztásra használható fel.

Indokolás

A Kanári-szigetek szerkezeti tejhiánya következtében a növényi zsiradékot tartalmazó sovány tejpor a helyi fogyasztók – különösen a leginkább rászorulók – hagyományos tejet helyettesítő terméke lett. Ezért a meglévő eltérést nem meghosszabbítani, hanem állandósítani kell.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A 247/2006/EK rendelet 18. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében a tiltott közvetlenül termő hibrid szőlőfajtákkal beültetett szőlőültetvényeket 2013. december 31-ig fokozatosan fel kell számolni az Azori-szigeteken és Madeirán. Az említett rendelet 18. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése arra kötelezi Portugáliát, hogy minden évben értesítse a Bizottságot az ilyen szőlőfajtákkal telepített területek átállítása és szerkezetátalakítása terén elért eredményekről. Ezek a rendelkezések szigorúbbak az 1234/2007/EK rendelet 120a. cikkének (5) bekezdésében foglaltaknál, nevezetesen hogy a tiltott közvetlenül termő hibrid szőlőfajtákat ki kell vágni, kivéve ha a belőlük készülő bor kizárólag a bortermelő háztartásának fogyasztására szolgál. Az egyfelől az Azori-szigeteket és Madeirát, másfelől a Közösség többi részét érintő bánásmód közötti eltérés felszámolása érdekében tehát indokolt elhagyni a 247/2006/EK rendelet 18. cikkének (2) és (3) bekezdését.

(5) A 247/2006/EK rendelet 18. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében a tiltott közvetlenül termő hibrid szőlőfajtákkal beültetett szőlőültetvényeket 2013. december 31-ig fokozatosan fel kell számolni az Azori-szigeteken és Madeirán. Az említett rendelet 18. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése arra kötelezi Portugáliát, hogy minden évben értesítse a Bizottságot az ilyen szőlőfajtákkal telepített területek átállítása és szerkezetátalakítása terén elért eredményekről. Ezek a rendelkezések szigorúbbak az 1234/2007/EK rendelet 120a. cikkének (5) bekezdésében foglaltaknál, nevezetesen hogy a tiltott közvetlenül termő hibrid szőlőfajtákat ki kell vágni, kivéve ha a belőlük készülő bor kizárólag a bortermelő háztartásának fogyasztására szolgál. Az egyfelől az Azori-szigeteket és Madeirát, másfelől az Unió többi részét érintő bánásmód közötti eltérés felszámolása érdekében tehát indokolt elhagyni a 247/2006/EK rendelet 18. cikkének (2) bekezdéséből a 2013. december 31-i dátumot, és folytatni azon ültetvények átalakítását, amelyeken a művelés tilos.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Helyi piacaik korlátozottsága és jelentős többletköltséget okozó termelési feltételeik miatt Guadeloupe-nak, Francia Guyanának és Martinique-nak nem sikerült olyan tejipart kialakítania, amely képes lenne a helyi igények kielégítésére. A Madeirán a tejporból visszaalakított tejnek köszönhetően létrejött tejipar példaként szolgálhat az ágazat fejlesztése számára a hasonló jellemzőkkel bíró legkülső régiókban. Ezért a Madeira számára a 247/2006/EK rendelet 19. cikke (4) bekezdésének első albekezdése értelmében biztosított eltérést Martinique-ra, Guadeloupe-ra és Francia Guyanára is haladéktalanul ki kell terjeszteni a 247/2006/EK rendelet 2010 közepére tervezett felülvizsgálata során.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A 247/2006/EK rendelet 19. cikke (4) bekezdésének első albekezdése szerinti eltérés kedvezményében részesülő legkülső régiók helyi tejtermelésének további bővítésére igen kevés a lehetőség, tekintettel az érintett szigetek topográfiájára. Ezért a helyben megtermelt tej begyűjtésének és értékesíthetőségének biztosítására vonatkozó kötelezettség fenntartása mellett indokolt eltörölni a Bizottságnak az említett cikk második albekezdése szerinti azon kötelezettségét, hogy meghatározza a helyi termelésű friss tejjel való keverés arányát.

(7) A 247/2006/EK rendelet 19. cikke (4) bekezdésének első albekezdése szerinti eltérés kedvezményében részesülő legkülső régiók helyi tejtermelésének további bővítésére igen kevés vagy egyelőre bizonytalan lehetőség kínálkozik, tekintettel az érintett szigetek topográfiájára és mivel a helyi tejipar csak a közelmúltban jött létre. Ezért a helyben megtermelt tej begyűjtésének és értékesíthetőségének biztosítására vonatkozó kötelezettség fenntartása mellett indokolt eltörölni a Bizottságnak az említett cikk második albekezdése szerinti azon kötelezettségét, hogy meghatározza a helyi termelésű friss tejjel való keverés arányát.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7a) Az e rendeletben foglalt rendelkezések 2010. január 1-től visszaható hatályú alkalmazásának biztosítania kell az Unió legkülső régiói tekintetében megállapított egyedi mezőgazdasági intézkedések folytonosságát, valamint meg kell felelnie az érintett gazdasági szereplők jogos elvárásainak is.

Indokolás

A 247/2006/EK rendelet javasolt változtatásainak 2010. január 1-jén kell hatályba lépniük a meglévő eltérések folytonosságának fenntartásához. Ennélfogva az új rendelet visszamenőleges alkalmazásának indoklása érdekében egy kiegészítő preambulumbekezdést kell beilleszteni.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – -1 pont (új)

247/2006/EK rendelet

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1. A (4) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

"(4) Tekintettel arra, hogy az egyedi ellátási rendelkezések hatálya alá tartozó mennyiségek a legkülső régiók ellátási igényeire korlátozódnak, ezen rendelkezések nem gyengítik a belső piac megfelelő működését. Továbbá az egyedi ellátási rendelkezések gazdasági előnyei nem okozhatják a kereskedelem torzulását az érintett termékek esetében. Ezért meg kell tiltani a feldolgozatlan termékeknek a legkülső régiókból történő továbbszállítását vagy kivitelét. Ugyanakkor engedélyezni kell e termékek továbbszállítását vagy kivitelét, amennyiben az egyedi ellátási rendelkezésekből eredő előnyöket visszatérítik, vagy feldolgozott termékek tekintetében a regionális kereskedelem, vagy két portugál legkülső régió között megvalósuló kereskedelem lehetővé tétele céljából. Ezenkívül figyelembe kell venni a valamennyi legkülső régió és a harmadik országok között folytatott hagyományos kereskedelmi forgalmat, és ennek megfelelően engedélyezni kell valamennyi ilyen régió számára a feldolgozott termékek hagyományos exportnak megfelelő kivitelét. Nem kell alkalmazni a korlátozást a feldolgozott termékek vonatkozásában az Unió többi részébe történő, hagyományos továbbszállításokra sem. Az egyértelműség és a piaci változásokhoz való jobb igazodás kedvéért a hagyományosan kivitt vagy továbbszállított legnagyobb mennyiségek meghatározására szolgáló referencia-időszakot e rendelettel összhangban kell megállapítani.”

Indokolás

E módosítás célja a feldolgozatlan és feldolgozott termékek egyedi ellátási rendelkezések keretében történő kivitelének vagy más térségbe szállításának feltételeiről szóló, jelenleg hatályos rendelet egyértelműségének növelése. Emellett az arra vonatkozó utalás, hogy a hagyományos kivitel, illetve más térségbe szállítás legnagyobb megengedett mennyiségeit a 4. cikk (2) bekezdéséhez benyújtott 5. módosítás értelmében rendszeresen aktualizálni kell, a rendeletet a tényleges piaci helyzethez igazítja.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – -1 a pont (új)

247/2006/EK rendelet

2 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1a. A 2. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(2) Minden évben előzetes ellátási mérleget kell készíteni, amely meghatározza, hogy az ellátási igény teljesítéséhez mennyi, az (1) bekezdésben megjelölt mezőgazdasági termék szükséges. Külön előzetes mérleg készíthető a helyi piacra, az Unió többi részébe irányuló hagyományos továbbszállításra, valamint a regionális kereskedelem vagy a hagyományos kereskedelem keretében történő kivitelre szánt termékeket csomagoló vagy feldolgozó vállalkozások szükségleteinek felmérésére. Amennyiben külön előzetes mérleg készül, a kapott adatokat rendszeresen aktualizálni kell, hogy tükrözzék a 4. cikk (2) bekezdésében leírt piaci tendenciákat.”

Indokolás

A 4. cikk (2) bekezdésére vonatkozó 5. módosítás értelmében rendszeresen aktualizálni kell a legkülső régiókból a helyi kereskedelem vagy a hagyományos szállítások keretében évente exportálható, illetve más térségbe szállítható feldolgozott termékek maximális mennyiségét.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – -1 b pont (új)

247/2006/EK rendelet

4 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1b. A 4. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

„a) harmadik országokba exportálnak vagy az Unió többi részébe szállítanak, a hagyományos kivitelt és hagyományos szállítást meg nem haladó mennyiségben. Ezeket a mennyiségeket a Bizottság a 26. cikk (2) bekezdésben említett eljárással összhangban, a jelenlegi évet megelőző három év során teljesített átlagos kivitelek és szállítások alapján határozza meg, egy, az 1989, 1990 és 1991-es évek átlagos exportjának és szállításának megfelelő minimum küszöbérték figyelembevételével. E mennyiségeket olyan egyetlen összegként kell kezelni és feltüntetni, amely magába foglalja a harmadik országok számára exportált és az Unió többi országába szállított mennyiségeket egyaránt.

Indokolás

E módosítás a legkülső régiókban feldolgozott termékek a regionális kereskedelem és hagyományos szállítások keretében történő exportjának, illetve továbbszállításának legnagyobb megengedett éves mennyiségét megállapító képletbe belefoglalja az előző három év átlagos exportját vagy szállításait. A jelenleg hatályban lévő mennyiségi korlátozások bénító hatással vannak a helyi iparágakra és a foglalkoztatásra, mivel nem engedik, hogy a vállalkozások kihasználják a méretgazdaságosságból származó előnyöket, az őket terhelő hatalmas szállítási költségekre tekintettel.

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

1 cikk – -1 c pont (új)

247/2006/EK rendelet

4 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1c. A 4. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(3) A (2) bekezdés a) pontjától eltérve a 2010. január 1-jétől 2019. december 31-ig tartó időszakban évente legfeljebb 3000 tonna cukor (1701 KN-kód) szállítható az Azori-szigetekről az Unió többi részébe.

Indokolás

A tejkvótarendszer előrelátható megszűnése miatt sürgősen alternatív termelési formákat kell találni az Azori-szigetek gazdálkodói számára. A jelenlegi cukorrépa-termelés megoldás lehet a diverzifikálásra, amennyiben a termelők és a gazdasági szereplők az ágazat stabilitásához és életképességéhez hosszú távú kilátásokkal rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy a legkülső régiókban folyó mezőgazdasági termelés elérje a társadalmi, környezeti és gazdasági szempontból fenntartható termelési és kereskedelmi szintet.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 pont

247/2006/EK rendelet

6 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2. cikktől eltérve a 2010. január 1-jétől 2013. december 31-ig tartó időszakban a Kanári-szigetek továbbra is fogadhat a 1901 90 99 KN-kód alá tartozó, ipari feldolgozásra szánt tejalapú készítményekből (növényi zsiradékot tartalmazó sovány tejpor) álló szállítmányokat évi 800 tonna mennyiség erejéig. Az e termékkel való ellátáshoz a Közösség által nyújtott támogatás tonnánként legfeljebb 210 EUR, és beszámít a 23. cikkben rögzített felső összeghatárba. A szóban forgó termék csak helyi fogyasztásra használható fel.

A 2. cikktől eltérve a Kanári-szigetek továbbra is fogadhat a 1901 90 99 KN-kód alá tartozó, ipari feldolgozásra szánt tejalapú készítményekből (növényi zsiradékot tartalmazó sovány tejpor) álló szállítmányokat évi 800 tonna mennyiség erejéig. Az e termékkel való ellátáshoz az Unió által nyújtott támogatás tonnánként legfeljebb 210 EUR, és beszámít a 23. cikkben rögzített felső összeghatárba. A szóban forgó termék csak helyi fogyasztásra használható fel.

Indokolás

A Kanári-szigetek szerkezeti tejhiánya következtében a növényi zsiradékot tartalmazó sovány tejpor a helyi fogyasztók – különösen a leginkább rászorulók – hagyományos tejet helyettesítő terméke lett. Ezért a meglévő eltérést nem meghosszabbítani, hanem állandósítani kell.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont

247/2006/EK rendelet

18 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Portugália fokozatosan felszámolja a tiltott, közvetlenül termő hibrid szőlőfajtákkal beültetett szőlőültetvényeket, adott esetben az 1234/2007/EK rendelet 103q. cikkében előírt támogatás igénybevételével.

Indokolás

A 18. cikk (2) bekezdése eme részének törlésével a Bizottság javaslata túlmegy a POSEI-rendelet és az egységes KPSZ-rendelet vonatkozó rendelkezései összehangolására irányuló célkitűzéseken.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

247/2006/EK rendelet

19 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az 1234/2007/EK rendelet 114. cikkének (2) bekezdése ellenére Madeirán és Réunion francia tengerentúli megyében megengedett, hogy a helyi fogyasztási szükségletek erejéig a Közösségből származó tejpor visszaalakításával állítsanak elő UHT-tejet, mindaddig, amíg ez az intézkedés nem akadálya annak, hogy a helyben termelt tejet begyűjtsék és értékesíteni tudják. A szóban forgó termék csak helyi fogyasztásra használható fel.

(4) Az 1234/2007/EK rendelet 114. cikke ellenére Madeirán és Réunion francia tengerentúli megyében megengedett, hogy a helyi fogyasztási szükségletek erejéig az Unióból származó tejpor visszaalakításával állítsanak elő UHT-tejet, mindaddig, amíg ez az intézkedés biztosítja a helyben termelt tej begyűjtését és értékesítését, és nem gátolja a helyi tejtermelés fejlesztésére irányuló erőfeszítéseket. Ez a termék, amelynek a minőségét meg kell őrizni, csak helyi fogyasztásra használható fel.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

247/2006/EK rendelet

19 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E bekezdés alkalmazásának részletes szabályait az e rendelet 26. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

A termékcímkének egyértelműen fel kell tüntetnie a módszert, amellyel az ultrapasztőrözött tejet visszaalakították.

INDOKOLÁS

A Bizottság 2009(510) javaslata az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 247/2006/EK rendelet módosítására irányul. A legfőbb változások a cukor-, tej- és borágazatokra vonatkozó bizonyos eltérések bevezetésével, meghosszabbításával vagy kiigazításával kapcsolatosak.

Az előadó úgy vélekedik, hogy a javasolt változtatások az érintett legkülső régiók javát fogják szolgálni. Mindazonáltal úgy véli, hogy további módosításokra is szükség van e régiók nehéz gazdasági helyzete miatt, különösen a válságok idején.

A helyzet különösen az Azori-szigeteken kritikus, ahol a régió fő mezőgazdasági tevékenységét jelentő tejágazatot súlyosan érintette a tejtermékek piacának közelmúltbeli válsága. Míg a tejtermelés az Azori-szigeteken jelenleg Portugália tejtermelésének 30%-át teszi ki, az Európai Számvevőszék friss, bizottsági adatokra épülő jelentése[1] rámutat a hátrányos helyzetű területeken a tejgazdaságoknak a KAP egészségügyi ellenőrzése során hozott döntések eredményeképpen várhatóan „szaporodó bezárására” és az ezzel járó gazdasági-társadalmi gondokra.

Az Azori-szigeteken a tejtermelésnek gazdasági és környezeti szempontból egyaránt a cukorrépa-termelés a legkézenfekvőbb alternatívája. Ugyanakkor az erre irányuló diverzifikáció ösztönzése érdekében a termelőknek és feldolgozóknak hosszú távú perspektívát kell nyújtani, valamint lehetővé kell tenni, hogy a gazdasági szereplők ipari és kereskedelmi tevékenységüket megfelelő szintre hozhassák. Az előadó ezért javasolja, hogy a 247/2006/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése alóli hatályos eltérést – amely lehetővé teszi, hogy az Azori-szigetek maximalizált mennyiségű cukrot szállíthasson a Közösség többi részébe – hosszabbítsák meg a 2010. január 1-jétől 2019. december 31-ig tartó időszakra és a mennyiséget ebben az időszakban évi 3000 tonna cukorban állapítsák meg. Figyelembe véve a helyi piac évi 4 500-5000 tonnára becsülhető igényeit, a legfeljebb 3000 tonna kivitel biztosíthatná egy életképes és fenntartható cukorágazathoz szükséges legalacsonyabb kritikus küszöböt. Az eltérés nem hatna ki a versenyre, hiszen az Azori-szigetek cukortermelése Portugália illetve az EU össztermelésének nagyjából 1, illetve 0,05 százalékát teszi ki. Ezen túl, az állapotfelmérés intézkedéseinek következményeire, valamint a regionális mezőgazdasági politika diverzifikálására irányuló eszköz fenntartásának igényére válaszul az Azori-szigetek regionális kormányzata épp a közelmúltban szerzett többségi tulajdont a régió egyetlen, gazdasági nehézségekkel küszködő cukorfeldolgozó üzemében.

Emellett a helyi cukorrépa-termelés jelenleg nem elegendő ahhoz, hogy az Azori-szigetek cukoripara kimeríthesse a kiutalt kvótát, és a piacon nem áll rendelkezésre számottevő mennyiségű cukorrépa. Ennélfogva lehetővé kell tenni, hogy a Bizottság javaslatának megfelelően az Azori-szigetek részesülhessen a nyers répacukor behozatalára vonatkozó mentesítés előnyeiből.

Ráadásul a Kanári-szigetek szerkezeti tejhiánya következtében a növényi zsiradékot tartalmazó sovány tejpor már évtizedek óta a helyi fogyasztók – különösen a leginkább rászorulók – hagyományos tejet helyettesítő terméke. A Bizottság javasolja, hogy a régió ilyen készítményekkel való ellátása érdekében hosszabbítsák meg az eltérést 2013. december 31-ig. Tekintve, hogy e termék a helyi táplálkozás alapeleme lett, és mivel azt kizárólag helyi fogyasztásra fogják használni, az előadó szerint a meglévő eltérést állandósítani kellene.

A helyi tejtermelés Réunion francia tengerentúli megyében és a portugál Madeirán sem elégséges. Az előadó ezért javasolja, hogy Réunionra is terjesszék ki a Madeirának már korábban engedélyezett azon eltérést, amely megengedi, hogy tejpor visszaalakításával állítsanak elő emberi fogyasztásra szánt UHT-tejet, valamint oldják fel a helyileg előállított friss tejnek a visszaalakított tejjel történő összekeverésére vonatkozó kötelezettséget.

Ami a bort illeti, a 247/2006/EK rendeletnek az egységes KPSZ-rendeletben szereplő új rendelkezésekhez igazítása érdekében a Bizottság által javasolt változtatásokban nem szerepelt a portugáliai szőlőültetvények felszámolását támogató rendelkezés. Ezért ezt vissza kell állítani.

A fennmaradó módosítások a Lisszaboni Szerződésnek e javaslat jogalkotási eljárása közbeni hatálybalépéséhez kapcsolódnak. Ezek a jogalap és az eljárás szükséges változásaira, a korábbi komitológiai eljárásokra, valamint a módosított rendelet visszamenőleges hatályú alkalmazásának szükségességére vonatkoznak, hogy az eltérések módosításai az érintett szereplők által vártak szerint 2010. január 1-jén életbe léphessenek.

  • [1]  „A tej- és tejtermékpiac szabályozási eszközei elérték-e legfontosabb célkitűzéseiket?”, 14/2009. sz. különjelentés, http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/3400333.PDF

VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről (24.2.2010)

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 247/2006/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2009)0510 – C7‑0255/2009 – 2009/0138(COD))

A vélemény előadója: Nuno Teixeira

RÖVID INDOKOLÁS

Az EU legkülső régióinak gazdasági és társadalmi fejlődését perifériális elhelyezkedésük, elszigeteltségük, kis területük, kedvezőtlen domborzati és éghajlati viszonyaik, valamint a csekély számú terméktől és szolgáltatástól való függésük határozza meg.

Az előadó úgy véli, hogy ezen állandó jellegű hátrányok miatt e régiókat állandó támogatásban kellene részesíteni, a jobb társadalmi kohézió és a fenntarthatóbb gazdaság és környezet érdekében.

A Lisszaboni Szerződés 349. cikke lehetővé teszi a legkülső régiókra irányuló, konkrét intézkedések meghozatalát, melyet a régiók konkrét igényeire szabott kezdeményezések révén továbbra is igénybe kellene venni, különösen a mezőgazdasági ágazatban.

A 2013 utáni időszakra vonatkozó pénzügyi keretet a társadalmi és területi kohézió céljaival való szolidaritás elveire kellene alapozni. A legkülső régiókra irányuló támogató intézkedéseket, melyeknek az ellátási rendelkezések is részét képezik, nem szabadna tisztességtelen előnynek tekintetni, mivel ezek főleg a helyben megtermelt és fogyasztott árukra és szolgáltatásokra vonatkoznak, és nem eredményezhetik a verseny torzulását.

A mezőgazdasági és élelmiszer-ágazat legkülsőbb régiókban végbement fejlődése, illetve a 247/2006/EK rendelet alkalmazása révén nyert szakismeretek szükségessé tették az ez utóbbi rendelethez kapcsolódó egyéb rendeletek módosítását is. A 247/2006/EK rendelet alkalmazásának egyes szabályait meghatározó 793/2006/EK bizottsági rendeletet is felül kellene vizsgálni például a regionális kereskedelem és hagyományos szállítások keretében különleges ellátási rendelkezések tárgyát képező termékek feldolgozásával a legkülső régiókban készült termékek exportjának, illetve más térségbe szállításának legnagyobb megengedett mennyisége tekintetében. Ezenfelül, mivel Angola jelenleg kereskedelmi kapcsolatban áll Madeira autonóm régióval, ezt az országot a 793/2006/EK rendelet VI. mellékletében szerepeltetni kellene, mint olyan harmadik országot, ahová Madeira a regionális kereskedelem keretében feldolgozott termékeket exportál.

Ezenfelül a 793/2006/EK bizottsági rendelet egyéb, olyan technikai részleteket is tartalmaz – pl. a segélykifizetés határidejét – amelyeket a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló irányelv átdolgozására irányuló javaslatot követően szintén módosítani lehetne (Kereskedelmi ügyletek: a késedelmes fizetések elleni fellépés (a 2000/35/EK irányelvet hatályon kívül helyezve ) Átdolg. COD/2009/0054).

Az előadó nagyjából egyetért a jelenlegi javaslattal, nevezetesen az alábbiak tekintetében:

A 247/2006/EK rendelet 5. cikkének olyan módon való módosítása, hogy az tükrözze az 1234/2007/EK rendelet új előírásait, és lehetővé tegye az Azori-szigeteknek, hogy előzetes ellátási mérlegében a nyers nádcukrot is szerepeltesse.

A 2. cikktől való eltérés 2013. december 31-ig való meghosszabbítása, ami lehetővé teszi a Kanári-szigetek egyes, a helyi táplálkozás és ipar alapvető összetevőjeként szolgáló, tejalapú készítményekkel való további ellátását.

A 12. cikk f) pontjában szereplő, ellenőrzésekre és szankciókra vonatkozó előírásokra vonatkozó utalások törlése a közösségi támogatási programok végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok nyomán. Az előadó felhívja a figyelmet arra, hogy a 247/2006/EK rendelet 27. cikke értelmében az ilyen intézkedésekkel kapcsolatban a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot.

A Madeira és Réunion francia tengerentúli megye számára már biztosított eltérés meghosszabbítása, melynek értelmében a helyi fogyasztási szükségletek erejéig a Közösségből származó tejpor visszaalakításával állíthatnak elő UHT-tejet.

Az előadó ugyanakkor javasolni szeretné az alább kifejtett módosításokat, melyek olyan kiemelt kérdésekkel foglalkoznak, amelyek elősegítik a legkülső régiók fejlődését:

Az egyfelől az Azori-szigeteket és Madeirát, másfelől a Közösség többi részét érintő, eltérő bánásmódok közötti különbség felszámolása érdekében a jelenlegi bizottsági javaslat 5. preambulumbekezdésének tartalmaznia kellene a 247/2006/EK tanácsi rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében említett, 2013. december 31-i időpont törlését.

A jelenlegi javaslatot egy, a rendelet visszamenőleges hatályú alkalmazására vonatkozó prembulumbekezdéssel (7a) kellene kiegészíteni.

A régiók sajátos jellegzetességeihez és a helyi piac változásához való gyors és hatékony alkalmazkodás érdekében folyamatos erőfeszítéseket kell tenni az ellátási rendelkezések rugalmasabb kezelésére. Ezért a 247/2006/EK tanácsi rendelet 4 preambulumbekezdésében és 2. cikkének (2) bekezdésében utalni kellene arra, hogy a legkülső régiókban feldolgozott termékek a regionális kereskedelem és hagyományos szállítások keretében történő exportjának, illetve más térségbe szállításának legnagyobb megengedett éves mennyiségét rendszeresen aktualizálni kell.

Ennek megfelelően az említett rendelet 4. cikkének (2) bekezdését módosítani kellene annak érdekében, hogy az éves legnagyobb mennyiségeket meghatározó képlet tartalmazza az elmúlt három év során exportált vagy más térségbe szállított termékek átlagos mennyiségét, küszöbértékként pedig a 247/2006/EK tanácsi rendeletben referenciaévként használt 1989, 1990 és 1991 során exportált vagy más térségbe szállított termékek átlagos mennyisége tekintendő. E módosítás a tényleges piaci helyzethez való jobb igazodást is célozza. A jelenleg hatályban lévő mennyiségi korlátozások bénító hatással vannak a helyi iparágakra és a foglalkoztatásra, mivel nem engedik, hogy a vállalkozások kihasználják a méretgazdaságosságból származó előnyöket, tekintettel a rájuk nehezedő hatalmas szállítási költségekre. E mennyiségeket egyetlen, olyan összegként kell kezelni és feltüntetni, amely magába foglalja mind a harmadik országok számára exportált, mind a Közösség többi országába szállított mennyiségeket.

A jelenlegi bizottsági javaslat 18. cikke (2) bekezdésének említenie kellene, hogy Portugália a tiltott közvetlenül termő hibrid szőlőfajták fokozatos felszámolásához igénybe veheti az 1234/2007/EK rendelet szerinti közösségi támogatást.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A 247/2006/EK rendelet 18. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében a tiltott közvetlenül termő hibrid szőlőfajtákkal beültetett szőlőültetvényeket 2013. december 31-ig fokozatosan fel kell számolni az Azori-szigeteken és Madeirán. Az említett rendelet 18. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése arra kötelezi Portugáliát, hogy minden évben értesítse a Bizottságot az ilyen szőlőfajtákkal telepített területek átállítása és szerkezetátalakítása terén elért eredményekről. Ezek a rendelkezések szigorúbbak az 1234/2007/EK rendelet 120a. cikkének (5) bekezdésében foglaltaknál, nevezetesen hogy a tiltott közvetlenül termő hibrid szőlőfajtákat ki kell vágni, kivéve, ha a belőlük készülő bor kizárólag a bortermelő háztartásának fogyasztására szolgál. Az egyfelől az Azori-szigeteket és Madeirát, másfelől a Közösség többi részét érintő bánásmód közötti eltérés felszámolása érdekében tehát indokolt elhagyni a 247/2006/EK rendelet 18. cikkének (2) és (3) bekezdését.

(5) A 247/2006/EK rendelet 18. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében a tiltott közvetlenül termő hibrid szőlőfajtákkal beültetett szőlőültetvényeket 2013. december 31-ig fokozatosan fel kell számolni az Azori-szigeteken és Madeirán. Az említett rendelet 18. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése arra kötelezi Portugáliát, hogy minden évben értesítse a Bizottságot az ilyen szőlőfajtákkal telepített területek átállítása és szerkezetátalakítása terén elért eredményekről. Ezek a rendelkezések szigorúbbak az 1234/2007/EK rendelet 120a. cikkének (5) bekezdésében foglaltaknál, nevezetesen hogy a tiltott közvetlenül termő hibrid szőlőfajtákat ki kell vágni, kivéve, ha a belőlük készülő bor kizárólag a bortermelő háztartásának fogyasztására szolgál. Az egyfelől az Azori-szigeteket és Madeirát, másfelől a Közösség többi részét érintő bánásmód közötti eltérés felszámolása érdekében tehát indokolt elhagyni a 247/2006/EK rendelet 18. cikkének (2) bekezdésében említett, 2013. december 31-i időpontot.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Helyi piacaik korlátozottsága és jelentős többletköltséget okozó termelési feltételeik miatt Guadeloupe-nak, Francia Guyanának és Martinique-nak nem sikerült olyan tejipart kialakítania, amely képes lenne a helyi igények kielégítésére. A Madeirán a tejporból visszaalakított tejnek köszönhetően létrejött tejipar példaként szolgálhat az ágazat fejlesztése számára a hasonló jellemzőkkel bíró legkülső régiókban. Ezért a Madeira számára a 247/2006/EK rendelet 19. cikke (4) bekezdésének első albekezdése értelmében biztosított eltérést Martinique-ra, Guadeloupe-ra és Francia Guyanára is ki kell terjeszteni.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A 247/2006/EK rendelet 19. cikke (4) bekezdésének első albekezdése szerinti eltérés kedvezményében részesülő legkülső régiók helyi tejtermelésének további bővítésére igen kevés a lehetőség, tekintettel az érintett szigetek topográfiájára. Ezért a helyben megtermelt tej begyűjtésének és értékesíthetőségének biztosítására vonatkozó kötelezettség fenntartása mellett indokolt eltörölni a Bizottságnak az említett cikk második albekezdése szerinti azon kötelezettségét, hogy meghatározza a helyi termelésű friss tejjel való keverés arányát.

(7) A 247/2006/EK rendelet 19. cikke (4) bekezdésének első albekezdése szerinti eltérés kedvezményében részesülő legkülső régiók helyi tejtermelésének további bővítésére igen kevés vagy egyelőre bizonytalan lehetőség kínálkozik, tekintettel az érintett szigetek topográfiájára és mivel a helyi tejipar csak nemrégiben jött létre. Ezért a helyben megtermelt tej begyűjtésének és értékesíthetőségének biztosítására vonatkozó kötelezettség fenntartása mellett indokolt eltörölni a Bizottságnak az említett cikk második albekezdése szerinti azon kötelezettségét, hogy meghatározza a helyi termelésű friss tejjel való keverés arányát.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Az e rendeletben foglalt rendelkezések visszaható hatályú alkalmazásának biztosítania kell az Unió legkülső régiói tekintetében megállapított egyedi mezőgazdasági intézkedések folytonosságát, valamint meg kell felelnie az érintett gazdasági szereplők jogos elvárásainak is.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – -1 pont (új)

247/2006/EK rendelet

4 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1) A (4) preambulumbekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„(4) Tekintettel arra, hogy az egyedi ellátási rendelkezések hatálya alá tartozó mennyiségek a legkülső régiók ellátási igényeire korlátozódnak, ezen rendelkezések nem gyengítik a belső piac megfelelő működését. Továbbá az egyedi ellátási rendelkezések gazdasági előnyei nem okozhatják a kereskedelem torzulását az érintett termékek esetében. Ezért meg kell tiltani a feldolgozatlan termékeknek a legkülső régiókból történő továbbszállítását vagy kivitelét. Ugyanakkor engedélyezni kell e termékek továbbszállítását vagy kivitelét, amennyiben az egyedi ellátási rendelkezésekből eredő előnyöket visszatérítik, vagy feldolgozott termékek tekintetében a regionális kereskedelem, vagy két portugál legkülső régió között megvalósuló kereskedelem lehetővé tétele céljából. Ezenkívül figyelembe kell venni a valamennyi legkülső régió és a harmadik országok között folytatott hagyományos kereskedelmi forgalmat, és ennek megfelelően engedélyezni kell valamennyi ilyen régió számára a feldolgozott termékek hagyományos exportnak megfelelő kivitelét. Nem kell alkalmazni a korlátozást a feldolgozott termékek vonatkozásában a Közösség többi tagjának történő, hagyományos továbbszállításokra sem. Az egyértelműség és a piaci változásokhoz való jobb igazodás kedvéért a hagyományosan kivitt vagy továbbszállított legnagyobb mennyiségek meghatározására szolgáló referencia-időszakot e rendelettel összhangban kell megállapítani.”

Indokolás

E módosítás célja a feldolgozatlan és feldolgozott termékek egyedi ellátási rendelkezések keretében történő kivitelének vagy más térségbe szállításának feltételeiről szóló, jelenleg hatályos rendelet egyértelműségének növelése. Ezenfelül annak említése révén, hogy a hagyományos kivitel, illetve más térségbe szállítás legnagyobb megengedett mennyiségeit a 4. cikk (2) bekezdéséhez benyújtott 5. módosítás értelmében rendszeresen aktualizálni kell, a rendeletet a tényleges piaci helyzethez igazítja.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – -1 a pont (új)

247/2006/EK rendelet

2 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1a) A 2. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

2. Minden évben előzetes ellátási mérleget kell készíteni, amely meghatározza, hogy az ellátási igény teljesítéséhez mennyi, az (1) bekezdésben megjelölt mezőgazdasági termék szükséges. Külön előzetes mérleg készíthető a helyi piacra, a Közösség többi részébe irányuló hagyományos továbbszállításra, valamint a regionális kereskedelem vagy a hagyományos kereskedelem keretében történő kivitelre szánt termékeket csomagoló vagy feldolgozó vállalkozások szükségleteinek felmérésére. Amennyiben külön előzetes mérleg készül, a kapott adatokat rendszeresen aktualizálni kell, hogy tükrözzék a 4. cikk (2) bekezdésében leírt piaci tendenciákat.”

Indokolás

A 4. cikk (2) bekezdésére vonatkozó 5. módosítás értelmében rendszeresen aktualizálni kell a legkülső régiókból a helyi kereskedelem és a hagyományos szállítások keretében évente exportálható, illetve más térségbe szállítható feldolgozott termékek maximális mennyiségét.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – -1 b pont (új)

247/2006/EK rendelet

4 cikk – 2 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1b) A 4. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

„(a) harmadik országokba exportálnak vagy a Közösség többi részébe szállítanak, a hagyományos kivitelt és hagyományos szállítást meg nem haladó mennyiségben. Ezeket a mennyiségeket a Bizottság a 26. cikk (2) bekezdésben említett eljárással összhangban, a jelenlegi évet megelőző három év során teljesített átlagos kivitelek és szállítások alapján határozza meg, egy az 1989, 1990 és 1991-es évek átlagos exportjának és szállításának megfelelő minimum küszöbérték figyelembe vételével. E mennyiségeket egyetlen, olyan összegként kell kezelni és feltüntetni, amely magába foglalja mind a harmadik országok számára exportált, mind a Közösség többi országába szállított mennyiségeket.”

Indokolás

E módosítás a legkülső régiókban feldolgozott termékek a regionális kereskedelem és hagyományos szállítások keretében történő exportjának, illetve más térségbe szállításának legnagyobb megengedett éves mennyiségét megállapító képletbe belefoglalja az előző három év átlagos exportját és szállításait. A jelenleg hatályban lévő mennyiségi korlátozások bénító hatással vannak a helyi iparágakra és a foglalkoztatásra, mivel nem engedik, hogy a vállalkozások kihasználják a méretgazdaságosságból származó előnyöket, tekintettel a rájuk nehezedő hatalmas szállítási költségekre.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont

247/2006/EK rendelet

18 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az 1234/2007/EK rendelet 120a. cikkének (2) bekezdése ellenére a tiltott közvetlenül termő hibrid szőlőfajtáknak (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton és Herbemont) az Azori-szigeteken és Madeirán szüretelt termése felhasználható borkészítéshez, az így készült bor azonban nem hagyhatja el az említett régiókat.

2. Az 1234/2007/EK rendelet 120a. cikkének (2) bekezdése ellenére a tiltott közvetlenül termő hibrid szőlőfajtáknak (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton és Herbemont) az Azori-szigeteken és Madeirán szüretelt termése felhasználható borkészítéshez, az így készült bor azonban nem hagyhatja el az említett régiókat. Portugália fokozatosan felszámolja a tiltott közvetlenül termő hibrid szőlőfajtákkal beültetett szőlőültetvényeket, adott esetben az 1234/2007/EK rendelet 103q. cikkében előírt támogatás igénybevételével.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont

247/2006/EK rendelet

19 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Az 1234/2007/EK rendelet 114. cikkének (2) bekezdése ellenére Madeirán és Réunion francia tengerentúli megyében megengedett, hogy a helyi fogyasztási szükségletek erejéig a Közösségből származó tejpor visszaalakításával állítsanak elő UHT-tejet, mindaddig, amíg ez az intézkedés nem akadálya annak, hogy a helyben termelt tejet begyűjtsék és értékesíteni tudják. A szóban forgó termék csak helyi fogyasztásra használható fel.

4. Az 1234/2007/EK rendelet 114. cikkének (2) bekezdése ellenére Madeirán és Réunion francia tengerentúli megyében megengedett, hogy a helyi fogyasztási szükségletek erejéig a Közösségből származó tejpor visszaalakításával állítsanak elő UHT-tejet, mindaddig, amíg ez az intézkedés nem akadálya annak, hogy a helyben termelt tejet begyűjtsék és értékesíteni tudják, és nem gátolja a helyi tejtermelés fejlesztésének ösztönzésére irányuló erőfeszítéseket. A szóban forgó termék csak helyi fogyasztásra használható fel.

ELJÁRÁS

Cím

Egyedi mezőgazdasági intézkedések az Unió legkülső régiói részére (a 247/2006/EK rendelet módosítása)

Hivatkozások

COM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD)

Illetékes bizottság

AGRI

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

12.11.2009

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Nuno Teixeira

4.11.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

25.1.2010

 

 

 

Az elfogadás dátuma

22.2.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Sophie Briard Auconie, Zuzana Brzobohatá, Alain Cadec, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Viktor Uspaskich, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Vasilica Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Heide Rühle, Peter Simon, László Surján, Evžen Tošenovský, Sabine Verheyen

ELJÁRÁS

Cím

Egyedi mezőgazdasági intézkedések az Unió legkülső régiói részére (a 247/2006/EK rendelet módosítása)

Hivatkozások

COM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

2.10.2009

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

12.11.2009

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

12.11.2009

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Luís Paulo Alves

30.9.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.11.2009

22.2.2010

 

 

Az elfogadás dátuma

17.3.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Lena Ek, Maria do Céu Patrão Neves, Daciana Octavia Sârbu

Benyújtás dátuma

23.3.2010