Ziņojums - A7-0054/2010Ziņojums
A7-0054/2010

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 247/2006, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem

23.3.2010 - (COM(2009)0510 – C7‑0255/2009 – 2009/0138(COD)) - ***I

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Referents: Luís Paulo Alves


Procedūra : 2009/0138(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0054/2010
Iesniegtie teksti :
A7-0054/2010
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 247/2006, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem

(COM(2009)0510 – C7‑0255/2009 – 2009/0138(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0510),

–   ņemot vērā EK līguma 36. un 37. pantu un 299. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C7–0255/2009),

–   ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 42. pantu, 43. panta 2. punktu un 349. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Reģionālās attīstības komitejas atzinumu (A7-0054/2010),

1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2.  prasa Komisijai vēlreiz iesniegt priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

-1. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(-1) Attālāko reģionu nozīmīgums un īpatnības ir uzsvērtas Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 349. pantā, kurā, ņemot vērā to strukturālo, sociālo un ekonomisko stāvokli, ko apgrūtina tādi faktori kā attālums, tas, ka tās ir salas, maza teritorija, sarežģīts reljefs un klimats, tautsaimniecības atkarība no dažiem ražojumiem, kas nemainoties un cits citu papildinot, nopietni kavē to attīstību, ir paredzēti īpaši pasākumi, lai izstrādātu nosacījumus Līgumu piemērošanai minētajiem reģioniem, tostarp kopēju politiku. Minētie pasākumi ietver lauksaimniecības un zivsaimniecības politiku, nosacījumus izejvielu piegādei, valsts atbalstu un nosacījumus, lai piekļūtu struktūrfondiem un Savienības horizontālajām programmām. Turklāt Lisabonas līgumā LESD 349. pantā minētie reģioni pirmo reizi ir iekļauti LESD 107. pantā, tāpēc atbalstu to ekonomiskajai attīstībai var uzskatīt par saderīgu ar iekšējo tirgu.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

-1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(-1a) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 247/2006 4. panta 3. punktu, Azoru salas ir tiesīgas, atkāpjoties no minētās regulas 4. panta 2. punkta a) apakšpunkta, uz pārējo Savienības teritoriju nosūtīt gada maksimālos cukura daudzumus (KN kods 1701). Ņemot vērā, ka cukurbiešu audzēšana Azoru salās un jo īpaši Sanmigela salā varētu kļūt par ļoti nozīmīgu darbību papildus piena ražošanai, un tā kā saistībā ar lēmumu atcelt piena kvotas un pagaidām tās pakāpeniski palielināt nav skaidrības par piena tirgu, ir jāpiedāvā ražotājiem un pārstrādātājiem, ja paliek spēkā lēmums par kvotu sistēmas atcelšanu, šīs sistēmas alternatīva, ar ko var garantēt piena nozares ilgtspējību un attīstību Azoru salās, kā arī ilgtermiņa papildu perspektīvas lauksaimniecībā, lai uzņēmēji varētu sasniegt tādu ražošanas un tirdzniecības darbību līmeni, kas stabilizē ekonomisko un sociālo vidi Azoru salās. Tādēļ spēkā esošā atkāpe ir jāpagarina līdz 2019. gada 31. decembrim.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Regulas (EK) Nr. 247/2006 6. pantā ir paredzēts pārejas posms, kura laikā Kanāriju salas var turpināt saņemt rūpnieciskai pārstrādei paredzētu KN kodam 1901 90 99 un 2106 90 92 atbilstīgu uz piena bāzes ražotu produktu piegādes noteiktā apjomā. Šis pārejas posms beidzas 2009. gada 31. decembrī. Produkts, kas atbilst KN kodam 1901 90 99 — vājpiena pulveris ar augu taukiem —, ir tradicionāls produkts vietējo patērētāju, arī pašu trūcīgāko, uzturā, un to tirgoja Kanāriju salās pēdējos 40 gadus. Šā produkta piegāde ir radījusi īpašu vietējo nozari, kas nodrošina nodarbinātību un pievienoto vērtību. Pašreizējā ekonomikas krīzes situācijā ir jāsaglabā šā specifiskā produkta piegāde un ar minētās regulas 6. pantu noteiktais pārejas posms jāpagarina līdz 2013. gada 31. decembrim.

(2) Regulas (EK) Nr. 247/2006 6. pantā ir paredzēts pārejas posms, kura laikā Kanāriju salas var turpināt saņemt rūpnieciskai pārstrādei paredzētu KN kodam 1901 90 99 un 2106 90 92 atbilstīgu uz piena bāzes ražotu produktu piegādes noteiktā apjomā. Šis pārejas posms beidzas 2009. gada 31. decembrī. Tomēr produkts, kas atbilst KN kodam 1901 90 99 — vājpiena pulveris ar augu taukiem —, ir kļuvis par tradicionālu produktu vietējo patērētāju, arī pašu trūcīgāko, uzturā. piegāde ir radījusi īpašu vietējo nozari, kas nodrošina nodarbinātību un pievienoto vērtību. Tāpēc ir jāsaglabā šā specifiskā produkta, ko izmanto tikai vietējam patēriņam, piegāde.

Pamatojums

Ņemot vērā strukturālo piena deficītu Kanāriju salās, vājpiena pulveris ar augu taukiem ir kļuvis par tradicionālu produktu un piena aizstājēju vietējo patērētāju, arī pašu trūcīgāko, uzturā. Tāpēc paredzētais izņēmums ir nevis tikai jāpagarina, bet gan jāpadara pastāvīgs.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Regulas (EK) Nr. 247/2006 18. panta 2. punkta otrajā daļā ir paredzēts, ka vīna dārzus, kas Azoru salās un Madeirā apstādīti ar audzēšanai kultūrā aizliegtu ražojošo hibrīdšķirņu vīnogulājiem, pakāpeniski likvidē līdz 2013. gada 31. decembrim. Ar minētās regulas 18. panta 2. punkta trešo daļu Portugālei ir uzlikts pienākums katru gadu ziņot par panākumiem, kas gūti, pārveidojot un pārstrukturējot platības, kuras apstādītas ar šādām vīnogulāju šķirnēm. Šie noteikumi ir stingrāki par noteikumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 120.a panta 5. punktā, proti, aizliegto ražojošo hibrīdšķirņu vīnogulāji ir jāizar, izņemot gadījumus, kad iegūtais vīns ir paredzēts vienīgi vīna ražotāja ģimenes patēriņam. Tāpēc jāsvītro Regulas (EK) Nr. 247/2006 18. panta 2. un 3. punkts, lai novērstu nevienlīdzīgu attieksmi pret Azoru salu un Madeiras reģioniem, no vienas puses, un pārējo Kopienas teritoriju, no otras puses.

(5) Regulas (EK) Nr. 247/2006 18. panta 2. punkta otrajā daļā ir paredzēts, ka vīna dārzus, kas Azoru salās un Madeirā apstādīti ar audzēšanai kultūrā aizliegtu ražojošo hibrīdšķirņu vīnogulājiem, pakāpeniski likvidē līdz 2013. gada 31. decembrim. Ar minētās regulas 18. panta 2. punkta trešo daļu Portugālei ir uzlikts pienākums katru gadu ziņot par panākumiem, kas gūti, pārveidojot un pārstrukturējot platības, kuras apstādītas ar šādām vīnogulāju šķirnēm. Šie noteikumi ir stingrāki par noteikumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 120.a panta 5. punktā, proti, aizliegto ražojošo hibrīdšķirņu vīnogulāji ir jāizar, izņemot gadījumus, kad iegūtais vīns ir paredzēts vienīgi vīna ražotāja ģimenes patēriņam. Tāpēc jāsvītro Regulas (EK) Nr. 247/2006 18. panta 2. punktā noteiktais datums „2013. gada 31. decembris”, lai novērstu nevienlīdzīgu attieksmi pret Azoru salu un Madeiras reģioniem, no vienas puses, un pārējo Savienības teritoriju, no otras puses, un lai turpinātu to vīna dārzu pārveidošanu, kas apstādīti ar aizliegtu šķirņu vīnogulājiem.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) Pastāvot ierobežotam vietējam tirgum un tādiem ražošanas apstākļiem, kas būtiski paaugstina izmaksas, Gvadelupai, Gviānai un Martinikai nav izdevies izveidot vietējām vajadzībām atbilstošu piena nozari. Madeirā piena nozare attīstās, iegūstot no piena pulvera atjaunotu pienu, kas varētu kļūt par šīs nozares attīstības paraugu attālākiem reģioniem ar līdzīgām īpatnībām. Tādēļ saistībā ar Regulas (EK) Nr. 247/2006 gaidāmo pārskatīšanu 2010. gada vidū uz Martiniku, Gvadelupi un Francijas Gviānu nekavējoties būtu jāattiecina Regulas (EK) Nr. 247/2006 19. panta 4. punkta pirmajā daļā Madeirai noteiktā atkāpe.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Apstākļi vietējās piena ražošanas turpmākai paplašināšanai attālākajos reģionos, kuriem piešķirts Regulas (EK) Nr. 247/2006 19. panta 4. punkta pirmajā daļā paredzētais atbrīvojums, ir ļoti ierobežoti šo salu topogrāfijas dēļ. Lai gan pienākums nodrošināt vietējā piena savākšanu un noietu paliek spēkā, ir jāsvītro ar minētā panta otro daļu paredzētais Komisijas pienākums noteikt vietēji ražota svaiga piena daudzumu pirms tā pārstrādes atjaunotajā sterilizētajā pienā.

(7) Apstākļi vietējās piena ražošanas turpmākai paplašināšanai attālākajos reģionos, kuriem piešķirts Regulas (EK) Nr. 247/2006 19. panta 4. punkta pirmajā daļā paredzētais atbrīvojums, ir ļoti ierobežoti vai pagaidām nestabili šo salu topogrāfijas dēļ un tādēļ, ka vietējās piena nozares ir nesen izveidotas. Lai gan pienākums nodrošināt vietējā piena savākšanu un noietu paliek spēkā, ir jāsvītro ar minētā panta otro daļu paredzētais Komisijas pienākums noteikt vietēji ražota svaiga piena daudzumu pirms tā pārstrādes atjaunotajā sterilizētajā pienā.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7a) Šīs regulas noteikumu piemērošanai ar atpakaļejošu spēku no 2010. gada 1. janvāra būtu jānodrošina īpašu lauksaimniecības pasākumu nepārtrauktība Eiropas Savienības attālākajos reģionos un arī jāatbilst attiecīgo uzņēmēju pamatotām cerībām.

Pamatojums

Ierosinātajām izmaiņām attiecībā uz Regulu 247/2006 jāstājas spēkā no 2010. gada 1. janvāra, lai nodrošinātu zināmu nepārtrauktību ar spēkā esošajām atkāpēm. Tāpēc ir jāietver papildu apsvērums, lai pamatotu jaunās regulas atpakaļejošu piemērošanu.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – -1. punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 247/2006

4. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1) Regulas 4. apsvērumu aizstāj ar šādu:

 

(4) Tā kā daudzumi, uz ko attiecas īpašais piegādes režīms, ir tikai daudzumi, kas atbilst attālāko reģionu piegādes vajadzībām, šis režīms netraucē iekšējā tirgus pareizai darbībai. Tāpat īpašā piegādes režīma saimnieciskajām priekšrocībām nebūtu jārada novirzes attiecīgo produktu tirdzniecībā. Tādēļ būtu jāaizliedz nepārstrādāto produktu nosūtīšana vai eksports no attālākajiem reģioniem. Tomēr būtu jāatļauj šo produktu nosūtīšana vai eksports, ja īpašā piegādes režīma radītās priekšrocības atmaksā vai, attiecībā uz pārstrādātiem produktiem, lai atļautu reģionālu tirdzniecību vai divu attālāko Portugāles reģionu savstarpēju tirdzniecību. Būtu jāņem vērā arī tradicionālas tirdzniecības plūsmas starp visiem attālākajiem reģioniem un trešām valstīm un attiecīgi šiem reģioniem jāatļauj pārstrādātu produktu eksports, kas atbilst tradicionālajam eksportam. Šis ierobežojums arī nebūtu jāattiecina uz pārstrādātu produktu tradicionālu nosūtīšanu uz pārējo Savienības teritoriju. Skaidrības labad un nolūkā labāk pielāgoties tirgus izaugsmei atsauces laikposms tradicionālā eksporta vai sūtījumu maksimālo daudzumu noteikšanai būtu jāaprēķina saskaņā ar šo regulu.”

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir padarīt skaidrāku pašreizējo regulējumu par nosacījumiem, ar kuriem saskaņā un atbilstīgi īpašam piegādes režīmam var eksportēt vai nosūtīt neapstrādātus un apstrādātus produktus. Turklāt ar šo grozījumu noteikumus pielāgo faktiskajai tirgus situācijai, minot vajadzību regulāri atjaunināt tradicionālā eksporta un sūtījumu maksimālos daudzumus, kā paredzēts 4. panta 2. punkta grozījumā Nr. 5.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – -1.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 247/2006

2. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1a) Regulas 2. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

 

“2. Sagatavo prognozējamo piegāžu bilanci, norādot 1. pantā minēto lauksaimniecības produktu daudzumu, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu atbilstību gadskārtējām piegādes prasībām. Atsevišķu prognozējamo piegāžu bilanci var sagatavot attiecībā uz to produktu iesaiņojuma vai pārstrādes uzņēmumu prasībām, kas paredzēti vietējam tirgum, tradicionāliem sūtījumiem uz pārējo Savienības teritoriju vai eksportam uz trešām valstīm saistībā ar reģionālu vai tradicionālu tirdzniecību. Ja tiek izveidota atsevišķa paredzamā bilance, norādītos daudzumus regulāri atjaunina, lai ņemtu vērā 4. panta 2. punktā minēto tirgus tendenci.”

Pamatojums

Saskaņā ar 4. panta 2. punkta grozījumu Nr. 5 regulāri jāatjaunina to pārstrādes produktu maksimālie daudzumi, kurus ik gadu var eksportēt vai nosūtīt no attālākajiem reģioniem vai nu saistībā ar reģionālo tirdzniecību, vai ar tradicionālajiem sūtījumiem.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – -1.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 247/2006

4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1b) Regulas 4. panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

 

a) eksportē saistībā ar tradicionālu eksportu uz trešām valstīm vai pārsūta saistībā ar tradicionāliem sūtījumiem uz pārējo Savienības teritoriju, ievērojot attiecīgo daudzumu ierobežojumu. Šos daudzumus nosaka Komisija saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru, pamatojoties uz vidējo sūtījumu vai eksporta apjomu trijos gados pirms kārtējā gada un kā minimālo robeždaudzumu saglabājot vidējo sūtījumu vai eksporta apjomu 1989., 1990. un 1991. gadā. Šos daudzumus apkopo un uzrāda kā vienotu summu, kas iekļauj uz trešām valstīm eksportētos daudzumus un uz pārējo Savienības teritoriju nosūtītos daudzumus.

Pamatojums

Ar šo grozījumu iepriekšējos trijos gados konstatēto eksporta vai sūtījumu vidējo daudzumu iekļauj to pārstrādes produktu gada maksimālo daudzumu aprēķināšanas formulā, kurus var eksportēt vai nosūtīt no attālākajiem reģioniem saistībā ar reģionālo tirdzniecību un tradicionālajiem sūtījumiem. Pašreiz spēkā esošie maksimālie daudzumi apgrūtina vietējo ražošanu un nodarbinātību, jo pārmērīgu pārvadāšanas izdevumu dēļ uzņēmumi neiegūst no apjomradītiem ietaupījumiem.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – -1.c punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 247/2006

4. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1c) Regulas 4. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

3. Atkāpjoties no 2. punkta a) apakšpunkta, laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim no Azoru salām uz pārējo Savienības teritoriju katru gadu var pārsūtīt ne vairāk kā 3000 tonnas cukura (KN kods 1701).

Pamatojums

Ņemot vērā piena kvotu sistēmas paredzamo izbeigšanu, ir steidzami jāatrod alternatīvas kultūras Azoru salu lauksaimniekiem. Pašreizējā cukurbiešu ražošana var būt diversifikācijas risinājums, ja ražotājiem un uzņēmējiem tiek nodrošinātas ilgtermiņa izredzes šīs nozares stabilitātei un dzīvotspējai, lai viņi varētu sasniegt tādu ražošanas un tirdzniecības apjomu, kas padarītu lauksaimniecību šajā attālākajā reģionā ilgtspējīgu no sociālā, vides un ekonomiskā viedokļa.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 247/2006

6. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atkāpjoties no 2. panta, Kanāriju salas laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim var turpināt nodrošināties ar rūpnieciskai pārstrādei paredzētiem uz piena bāzes ražotiem produktiem atbilstīgi KN kodam 1901 90 99 (vājpiena pulveris ar augu taukiem), nepārsniedzot 800 tonnu gadā. Atbalsts, ko piešķir par šā produkta piegādi no Kopienas, nedrīkst pārsniegt EUR 210 par tonnu, un to iekļauj 23. pantā noteiktajā maksimālajā apjomā. Šo produktu izmanto tikai vietējam patēriņam.

Atkāpjoties no 2. panta, Kanāriju salas var turpināt nodrošināties ar rūpnieciskai pārstrādei paredzētiem uz piena bāzes ražotiem produktiem atbilstīgi KN kodam 1901 90 99 (vājpiena pulveris ar augu taukiem), nepārsniedzot 800 tonnu gadā. Atbalsts, ko piešķir par šā produkta piegādi no Savienības, nedrīkst pārsniegt EUR 210 par tonnu, un to iekļauj 23. pantā noteiktajā maksimālajā apjomā. Šo produktu izmanto tikai vietējam patēriņam.

Pamatojums

Ņemot vērā strukturālo piena deficītu Kanāriju salās, vājpiena pulveris ar augu taukiem ir kļuvis par tradicionālu produktu un piena aizstājēju vietējo patērētāju, arī pašu trūcīgāko, uzturā. Tāpēc paredzētais izņēmums ir nevis tikai jāpagarina, bet gan jāpadara pastāvīgs.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 247/2006

18. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Portugāle pakāpeniski likvidē vīna dārzus, kas apstādīti ar aizliegtajām ražojošajām vīnogulāju hibrīdšķirnēm, vajadzības gadījumā izmantojot atbalstu, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 103.q pantā.

Pamatojums

Izņemot šo daļu no 18. panta 2. punkta, Komisijas priekšlikums pārsniedz mērķi saskaņot POSEI regulu ar attiecīgajiem noteikumiem vienotajā TKO regulā.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 247/2006

19. pants – 4. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Neraugoties uz Regulas (EK) Nr. 1234/2007 114. panta 2. punktu, no Kopienas izcelsmes piena pulvera atjaunota sterilizēta piena ražošanu Madeirā un Francijas aizjūras departamentā Reinjonā atļauj atbilstīgi vietējā patēriņa vajadzībām, ciktāl šis pasākums nodrošina, ka uz vietas ražoto pienu savāc un tam ir noiets. Šo produktu izmanto tikai vietējam patēriņam.

4. Neraugoties uz Regulas (EK) Nr. 1234/2007 114. pantu, no Savienības izcelsmes piena pulvera atjaunota sterilizēta piena ražošanu Madeirā un Francijas aizjūras departamentā Reinjonā atļauj atbilstīgi vietējā patēriņa vajadzībām, ciktāl šis pasākums nodrošina, ka uz vietas ražoto pienu savāc un tam ir noiets, un ciktāl tas nerada šķēršļus centieniem attīstīt šo ražošanu. Šo produktu izmanto tikai vietējam patēriņam un gādā, lai tam būtu nemainīga kvalitāte.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 247/2006

19. pants – 4. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Sīki izstrādātus noteikumus šā punkta piemērošanai pieņem saskaņā ar šīs regulas 26. panta 2. punktā minēto procedūru.

Metodi, ar kuru ir iegūts šāds atjaunotais sterilizētais piens, skaidri norāda pārdošanas marķējumā.

PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikumā COM 2009(0510) ir paredzēti daži grozījumi Regulai (EK) Nr. 247/2006, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem. Galvenās izmaiņas ir saistītas ar dažu atkāpju ieviešanu, pagarināšanu vai pielāgošanu cukura, piena un vīna nozarē.

Referents uzskata, ka ierosinātās izmaiņas attiecīgajiem attālākajiem reģioniem nāks par labu. Tomēr viņš uzskata, ka tagad ir nepieciešami vēl daži grozījumi sakarā ar grūto ekonomisko situāciju šajos reģionos, jo īpaši krīzes laikā.

Situācija īpaši kritiska ir Azoru salās, kur piena nozare, kas šajā reģionā ir galvenā lauksaimnieciskā darbība, ir smagi cietusi nesenajā piena produktu tirgu krīzē. Piena ražošana Azoru salās šobrīd veido 30 % no kopējā ražošanas apjoma Portugālē, bet Eiropas Revīzijas palātas nesenajā ziņojumā[1], pamatojoties uz Komisijas datiem, ir norādīts uz piensaimniecību gaidāmo straujo izzušanu mazāk labvēlīgos apgabalos, ko izraisa ar KLP „veselības pārbaudi” saistītie lēmumi, un šīs situācijas izraisītajām sociālekonomiskajām problēmām.

Cukurbiešu ražošana gan no ekonomiskā, gan no vides viedokļa ir labākā reālā alternatīva piena ražošanai Azoru salās. Tomēr, lai veicinātu šādu diversifikāciju, ražotājiem un pārstrādātājiem ir jāsniedz ilgtermiņa izredzes un uzņēmējiem jāļauj sasniegt pietiekamu ražošanas un tirdzniecības darbību apjomu. Tāpēc referents ierosina Regulas (EK) Nr. 247/2006 4. panta 3. punktā paredzēto atkāpi, kura nosaka maksimālo cukura daudzumu, ko no Azoru salām drīkst pārsūtīt uz pārējo Kopienu, pagarināt līdz 2019. gada 31. decembrim un šo daudzumu noteikt 3000 tonnu apmērā katru gadu visā laikposmā. Ņemot vērā vietējā tirgus vajadzības, kas ir aptuveni 4500 līdz 5000 tonnu gadā, maksimālo pārsūtīšanas daudzumu noteikšana 3000 tonnu apmērā nodrošinātu cukura nozarei minimālo kritisko slieksni, kas nepieciešams rentablai un ilgspējīgai nozarei. Šī atkāpe nevarētu pārāk ievērojami ietekmēt konkurenci, jo cukura ražošana Azoru salās veido aptuveni 1 % no ražošanas apjoma Portugālē un mazāk nekā 0,05 % no ražošanas apjoma ES. Turklāt, atbildot uz KLP „veselības pārbaudes” pasākumu izraisītajām sekām un nepieciešamību saglabāt šo reģionālās lauksaimniecības politikas diversifikācijas instrumentu, Azoru salu reģionālā valdība nesen iegādājās akciju kontrolpaketi reģiona vienīgajā cukura pārstrādes uzņēmumā, kas bija nonācis nopietnās ekonomiskās grūtības.

Turklāt pašlaik cukurbiešu ražošana Azoru salās ir nepietiekama, lai cukura nozares uzņēmumi varētu izpildīt tiem piešķirto kvotu, un tirgū nav pieejami nozīmīgi daudzumi. Tāpēc Azoru salām ir jāļauj izmantot atbrīvojumu attiecībā uz niedru jēlcukura importu, kā to ierosina Komisija.

Turklāt, ņemot vērā strukturālo piena deficītu Kanāriju salās, vietējie patērētāji, jo īpaši trūcīgākie, jau desmitiem gadu kā piena aizstājēju tradicionāli izmanto vājpiena pulveri ar augu taukiem. Komisija ierosina atļaut pagarināt šo atkāpi līdz 2013. gada 31. decembrim, lai reģionā varētu pabeigt šādu gatavošanos. Tā kā šis produkts ir kļuvis par svarīgu elementu vietējo iedzīvotāju uzturā un ņemot vērā, ka to izmantos tikai vietējam patēriņam, referents uzskata, ka spēkā esošā atkāpe ir jāpadara par pastāvīgu.

Vietējais saražotā piena daudzums ir nepietiekams arī Francijas aizjūras departamentā Reinjonā un Madeirā. Tāpēc referents atbalsta Madeirai piešķirtā izņēmuma statusa attiecināšanu arī uz Reinjonas salu, lai no piena pulvera ražotu sterilizētu pienu cilvēku uzturam, kā arī atceltu pienākumu iekļaut atjaunotā pienā vietējā ražojuma svaigo pienu.

Attiecībā uz vīnu noteikums, kas paredz sniegt atbalstu vīna dārzu iznīcināšanai Portugālē, nebija iekļauts Komisijas ierosinātajās izmaiņās, kuru mērķis ir Regulu 247/2006 pielāgot jaunajiem noteikumiem, kas iekļauti vienotajā TKO regulā. Tādēļ šī norma ir jāatjauno.

Pārējie grozījumi ir saistīti ar to, ka šā priekšlikuma likumdošanas procesa laikā stājās spēkā Lisabonas līgums. Tie ir saistīti ar nepieciešamajām izmaiņām attiecībā uz juridisko pamatu un procedūru, agrākajām komitoloģijas procedūrām un nepieciešamību nodrošināt grozītās regulas piemērošanu ar atpakaļejošu spēku, lai izmaiņas attiecībā uz atkāpēm varētu stāties spēkā no 2010. gada 1. janvāra, kā to gaida attiecīgie uzņēmēji.

Reģionālās attīstības komitejaS ATZINUMS (24.2.2010)

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 247/2006, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem
(COM(2009)0510 – C7‑0255/2009 – 2009/0138(COD))

Atzinumu sagatavoja: Nuno Teixeira

ĪSS PAMATOJUMS

ES attālāko reģionu ekonomisko un sociālo attīstību nosaka attālums no centra, izolētība, nelielā teritorija, nelabvēlīgs klimats un ģeogrāfiskais stāvoklis, kā arī ekonomiskā atkarība no preču un pakalpojumu ierobežotās izvēles.

Referents uzskata, ka šo pastāvīgo šķēršļu dēļ jāsniedz arī pastāvīgs atbalsts, lai nodrošinātu labāku sociālo kohēziju un ilgtspējīgāku ekonomiku un vidi.

Lisabonas līguma 349. pantā ir ietverta iespēja paredzēt attālākajiem reģioniem īpašus pasākumus, kurus jāturpina īstenot, realizējot konkrētajai situācijai pielāgotas iniciatīvas, kas atbilst reģionu īpašajām vajadzībām lauksaimniecības nozarē.

Pēc 2013. gada finanšu shēmas pamatā jābūt solidaritātes principiem, par mērķi izvirzot sociālo un teritoriālo kohēziju. Attālāko reģionu atbalsta pasākumi, kas ietver piegādes režīmu, nav jāuztver kā negodīgas priekšrocības, jo šie reģioni galvenokārt izmanto vietējās preces un pakalpojumus, kas diezin vai var izkropļot konkurenci.

Ņemot vērā lauksaimniecības un pārtikas nozares attīstību attālākajos reģionos un Regulas (EK) Nr. 247/2006 piemērošanā gūto zinātību, ir jāpielāgo arī citas regulas, kas tieši saistītas ar minēto regulu. Komisijas Regula (EK) Nr. 793/2006, ar ko paredz atsevišķus Regulas (EK) Nr. 247/2006 piemērošanas noteikumus, ir jāpārskata, piemēram, attiecībā uz eksporta maksimālajiem daudzumiem un to produktu nosūtīšanu, kas attālākajos reģionos ražoti no produktiem, uz kuriem attiecas īpašs piegādes režīms saistībā ar reģionālo tirdzniecību un tradicionālajiem sūtījumiem. Turklāt, ņemot vērā, ka Angola pašreiz ietilpst Madeiras autonomā reģiona tirdzniecības grupā, šī valsts ir jāiekļauj Regulas 9EK) Nr. 793/2006 VI pielikumā kā trešā valsts, uz kuru saistībā ar reģionālo tirdzniecību no Madeiras eksportē pārstrādes produktus.

Turklāt Komisijas Regulā Nr. 793/2006 ir ietverti citi tehniski dati, piemēram, atbalsta maksājuma termiņš, kuru arī varētu grozīt, jo ir ierosināts pārstrādāt Direktīvu par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos (komercdarījumi — maksājumu kavējumu novēršana (Direktīvas 2000/35/EK atcelšana), COD/2009/0054, pārstrādāta redakcija).

Referents būtībā atbalsta pašreizējo priekšlikumu, jo īpaši attiecībā uz turpmāk minētajiem aspektiem.

Regulas Nr. 247/2006 5. panta pielāgojums, kurā minēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 jaunie noteikumi un paredzēts, ka Azoru salas prognozējamo piegāžu bilancē drīkst iekļaut niedru jēlcukuru.

Termiņa pagarināšana atkāpei no 2. panta līdz 2013. gada 31. decembrim, paredzot, ka Kanāriju salas var turpināt saņemt atsevišķu piena pārstrādes produktu piegādes, kas ir vietējā patēriņa un rūpniecības pamatprodukti.

Regulas 12. panta f) apakšpunktā minēto atsauču uz noteikumiem par kontroli un sankcijām svītrošana, ņemot vērā Kopienas atbalsta programmu īstenošanā gūto pieredzi. Referents vērš uzmanību uz to, ka saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 247/2006 27. pantu dalībvalstis par šādiem pasākumiem paziņo Komisijai.

Jau Madeirai piemērotās atkāpes attiecināšana uz Francijas aizjūras departamentu Reinjonu, atļaujot atbilstīgi vietējā patēriņa vajadzībām ražot sevišķi augstā temperatūrā (UHT) apstrādātu pienu, kas iegūts no Kopienas izcelsmes piena pulvera.

Tomēr referents vēlas ierosināt turpmāk izklāstītos grozījumus, kas skar būtiskus jautājumus, kuru risināšana var uzlabot attālāko reģionu attīstību.

Pašreizējā Komisijas priekšlikuma 5. apsvērumā jāmin datuma „2013. gada 31. decembris” svītrošana no Padomes Regulas (EK) Nr. 247/2006 18. panta 2. punkta, lai novērstu nevienlīdzīgo attieksmi pret Azoru salām un Madeiru, no vienas puses, un pārējo Kopienu, no otras puses.

Pašreizējā priekšlikumā jāiekļauj papildu 7.a apsvērums par šīs regulas piemērošanu ar atpakaļejošu datumu.

Jāpalielina centieni, lai panāktu piegādes režīma elastīgāku pārvaldību nolūkā strauji un efektīvi pielāgoties reģionu īpatnībām un vietējā tirgus izaugsmei. Tādēļ Padomes Regulas (EK) Nr. 247/2006 4. apsvērumā un 2. panta 2. punktā jāmin vajadzība regulāri atjaunināt pārstrādes produktu maksimālos daudzumus, ko katru gadu var eksportēt vai nosūtīt no attālākajiem reģioniem saistībā ar reģionālo tirdzniecību un tradicionālajiem sūtījumiem.

Attiecīgi jāgroza minētās regulas 4. panta 2. punkts, lai šo ikgadējo maksimālo daudzumu aprēķināšanas formulā ietvertu iepriekšējos trijos gados eksportētā vai nosūtītā daudzuma vidējo rādītāju, kā robeždaudzumu saglabājot vidējo eksportēto vai nosūtīto daudzumu 1989., 1990. un 1991. gadā, kuri kā atsauces gadi ir minēti ir Padomes Regulā (EK) Nr. 247/2006. Šāda grozījuma mērķis ir arī labāk pielāgoties faktiskajai tirgus situācijai. Pašreiz spēkā esošie maksimālie daudzumi apgrūtina vietējo ražošanu un nodarbinātību, jo pārmērīgu pārvadāšanas izdevumu dēļ uzņēmumi neiegūst no apjomradītiem ietaupījumiem. Šos daudzumus apkopo un uzrāda kā vienotu summu, kas iekļauj gan uz trešām valstīm eksportētos, gan uz pārējo kopienas teritoriju nosūtītos daudzumus.

Pašreizējā Komisijas priekšlikuma 18. panta 2. punktā jāmin, ka audzēšanai kultūrā aizliegto ražojošo hibrīdšķirņu vīnogulāju pakāpeniskai likvidēšanai Portugālē iespējams saņemt Kopienas atbalstu, kā to paredz Regula (EK) Nr. 1234/2007.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Regulas (EK) Nr. 247/2006 18. panta 2. punkta otrajā daļā ir paredzēts, ka vīna dārzus, kas Azoru salās un Madeirā apstādīti ar audzēšanai kultūrā aizliegtu ražojošo hibrīdšķirņu vīnogulājiem, pakāpeniski likvidē līdz 2013. gada 31. decembrim. Ar minētās regulas 18. panta 2. punkta trešo daļu Portugālei ir uzlikts pienākums katru gadu ziņot par panākumiem, kas gūti, pārveidojot un pārstrukturējot platības, kuras apstādītas ar šādām vīnogulāju šķirnēm. Šie noteikumi ir stingrāki par noteikumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 120.a panta 5. punktā, proti, aizliegto ražojošo hibrīdšķirņu vīnogulāji ir jāizar, izņemot gadījumus, kad iegūtais vīns ir paredzēts vienīgi vīna ražotāja ģimenes patēriņam. Tāpēc jāsvītro Regulas (EK) Nr. 247/2006 18. panta 2. un 3. punkts, lai novērstu nevienlīdzīgu attieksmi pret Azoru salu un Madeiras reģioniem, no vienas puses, un pārējo Kopienas teritoriju, no otras puses.

(5) Regulas (EK) Nr. 247/2006 18. panta 2. punkta otrajā daļā ir paredzēts, ka vīna dārzus, kas Azoru salās un Madeirā apstādīti ar audzēšanai kultūrā aizliegtu ražojošo hibrīdšķirņu vīnogulājiem, pakāpeniski likvidē līdz 2013. gada 31. decembrim. Ar minētās regulas 18. panta 2. punkta trešo daļu Portugālei ir uzlikts pienākums katru gadu ziņot par panākumiem, kas gūti, pārveidojot un pārstrukturējot platības, kuras apstādītas ar šādām vīnogulāju šķirnēm. Šie noteikumi ir stingrāki par noteikumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 120.a panta 5. punktā, proti, aizliegto ražojošo hibrīdšķirņu vīnogulāji ir jāizar, izņemot gadījumus, kad iegūtais vīns ir paredzēts vienīgi vīna ražotāja ģimenes patēriņam. Tāpēc jāsvītro Regulas (EK) Nr. 247/2006 18. panta 2. punktā minētais datums „2013. gada 31. decembris”, lai novērstu nevienlīdzīgu attieksmi pret Azoru salu un Madeiras reģioniem, no vienas puses, un pārējo Kopienas teritoriju, no otras puses.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6a) Pastāvot ierobežotam vietējam tirgum un tādiem ražošanas apstākļiem, kas būtiski paaugstina izmaksas, Gvadelupai, Gviānai un Martinikai nav izdevies izveidot vietējām vajadzībām atbilstošu piena nozari. Madeirā piena nozare attīstās, iegūstot no piena pulvera atjaunotu pienu, kas varētu kļūt par šīs nozares attīstības paraugu attālākiem reģioniem ar līdzīgām īpatnībām. Tādēļ uz Martiniku, Gvadelupi un Gviānu nekavējoties būtu jāattiecina Regulas (EK) Nr. 247/2006 19. panta 4. punkta pirmajā daļā Madeirai noteiktā atkāpe.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Apstākļi vietējās piena ražošanas turpmākai paplašināšanai attālākajos reģionos, kuriem piešķirts Regulas (EK) Nr. 247/2006 19. panta 4. punkta pirmajā daļā paredzētais atbrīvojums, ir ļoti ierobežoti šo salu topogrāfijas dēļ. Lai gan pienākums nodrošināt vietējā piena savākšanu un noietu paliek spēkā, ir jāsvītro ar minētā panta otro daļu paredzētais Komisijas pienākums noteikt vietēji ražota svaiga piena daudzumu pirms tā pārstrādes atjaunotajā sterilizētajā pienā.

(7) Apstākļi vietējās piena ražošanas turpmākai paplašināšanai attālākajos reģionos, kuriem piešķirts Regulas (EK) Nr. 247/2006 19. panta 4. punkta pirmajā daļā paredzētais atbrīvojums, ir ļoti ierobežoti vai pagaidām nestabili šo salu topogrāfijas dēļ un tādēļ, ka vietējās piena nozares ir nesen izveidotas. Lai gan pienākums nodrošināt vietējā piena savākšanu un noietu paliek spēkā, ir jāsvītro ar minētā panta otro daļu paredzētais Komisijas pienākums noteikt vietēji ražota svaiga piena daudzumu pirms tā pārstrādes atjaunotajā sterilizētajā pienā.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a) Šīs regulas noteikumu piemērošanai ar atpakaļejošu spēku jānodrošina īpašu lauksaimniecības pasākumu nepārtrauktība Eiropas Savienības attālākajos reģionos un arī jāatbilst attiecīgo uzņēmēju pamatotām cerībām.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – -1. punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 247/2006

4. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1) Regulas 4. apsvērumu aizstāj ar šādu:

 

„(4) Tā kā daudzumi, uz ko attiecas īpašais piegādes režīms, ir tikai daudzumi, kas atbilst attālāko reģionu piegādes vajadzībām, šis režīms netraucē iekšējā tirgus pareizai darbībai. Tāpat īpašā piegādes režīma saimnieciskajām priekšrocībām nebūtu jārada novirzes attiecīgo produktu tirdzniecībā. Tādēļ būtu jāaizliedz nepārstrādāto produktu nosūtīšana vai eksports no attālākajiem reģioniem. Tomēr būtu jāatļauj šo produktu nosūtīšana vai eksports, ja īpašā piegādes režīma radītās priekšrocības atmaksā vai, attiecībā uz pārstrādātiem produktiem, lai atļautu reģionālu tirdzniecību vai divu attālāko Portugāles reģionu savstarpēju tirdzniecību. Būtu jāņem vērā arī tradicionālas tirdzniecības plūsmas starp visiem attālākajiem reģioniem un trešām valstīm un attiecīgi šiem reģioniem jāatļauj pārstrādātu produktu eksports, kas atbilst tradicionālajam eksportam. Šis ierobežojums arī nebūtu jāattiecina uz pārstrādātu produktu tradicionālu nosūtīšanu uz pārējo Kopienas teritoriju. Skaidrības labad un nolūkā labāk pielāgoties tirgus izaugsmei atsauces laikposms tradicionālā eksporta vai sūtījumu maksimālo daudzumu noteikšanai būtu jāaprēķina saskaņā ar šo regulu.”

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir padarīt skaidrāku pašreizējo regulējumu par nosacījumiem, ar kuriem saskaņā un atbilstīgi īpašam piegādes režīmam var eksportēt vai nosūtīt neapstrādātus un apstrādātus produktus. Turklāt ar šo grozījumu noteikumus pielāgo faktiskajai tirgus situācijai, minot vajadzību regulāri atjaunināt tradicionālā eksporta un sūtījumu maksimālos daudzumus, kā paredzēts 4. panta 2. punkta grozījumā Nr. 5.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – -1.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 247/2006

2. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(-1a) Regulas 2. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

 

„2. Sagatavo prognozējamo piegāžu bilanci, norādot 1. pantā minēto lauksaimniecības produktu daudzumu, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu atbilstību gadskārtējām piegādes prasībām. Atsevišķu prognozējamo piegāžu bilanci var sagatavot attiecībā uz to produktu iesaiņojuma vai pārstrādes uzņēmumu prasībām, kas paredzēti vietējam tirgum, tradicionāliem sūtījumiem uz pārējo Kopienu vai eksportam uz trešām valstīm saistībā ar reģionālu vai tradicionālu tirdzniecību. Ja tiek izveidota atsevišķa paredzamā bilance, norādītos daudzumus regulāri atjaunina, lai ņemtu vērā 4. panta 2. punktā minēto tirgus tendenci.”

Pamatojums

Saskaņā ar 5. grozījumu, kurš attiecas uz 4. panta 2. punktu, ir nepieciešams regulāri atjaunināt maksimālos to pārstrādāto produktu daudzumus, kas vietējās tirdzniecības un tradicionālo sūtījumu ietvaros paredzēti eksportam vai nosūtīšanai no īpaši attālinātiem reģioniem.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – -1.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 247/2006

4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1b) Regulas 4. panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

 

a) eksportē saistībā ar tradicionālu eksportu uz trešām valstīm vai pārsūta saistībā ar tradicionāliem sūtījumiem uz pārējo Kopienu, ievērojot attiecīgo daudzumu ierobežojumu. Šos daudzumus nosaka Komisija saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto procedūru, pamatojoties uz vidējo sūtījumu vai eksporta apjomu trijos gados pirms kārtējā gada un kā minimālo robeždaudzumu saglabājot vidējo eksportēto vai nosūtīto daudzumu 1989., 1990. un 1991. gadā. Šos daudzumus apkopo un uzrāda kā vienotu summu, kas iekļauj uz trešām valstīm eksportētos daudzumus un uz pārējo Kopienas teritoriju nosūtītos daudzumus.

Pamatojums

Ar šo grozījumu iepriekšējos trijos gados konstatēto eksporta vai sūtījumu vidējo daudzumu iekļauj to pārstrādes produktu gada maksimālo daudzumu aprēķināšanas formulā, kurus var eksportēt vai nosūtīt no attālākajiem reģioniem saistībā ar reģionālo tirdzniecību un tradicionālajiem sūtījumiem. Pašreiz spēkā esošie maksimālie daudzumi apgrūtina vietējo ražošanu un nodarbinātību, jo pārmērīgu pārvadāšanas izdevumu dēļ uzņēmumi neiegūst no apjomradītiem ietaupījumiem.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 247/2006

18. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Neraugoties uz Regulas (EK) Nr. 1234/2007 120.a panta 2. punktu, vīnogas no aizliegtajām ražojošajām vīnogulāju hibrīdšķirnēm (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont), kas novāktas Azoru salās un Madeirā, var izmantot, lai ražotu vīnu, ko drīkst izplatīt tikai minētajos reģionos.

2. Neraugoties uz Regulas (EK) Nr. 1234/2007 120.a panta 2. punktu, vīnogas no aizliegtajām ražojošajām vīnogulāju hibrīdšķirnēm (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont), kas novāktas Azoru salās un Madeirā, var izmantot, lai ražotu vīnu, ko drīkst izplatīt tikai minētajos reģionos. Portugāle pakāpeniski likvidē vīna dārzus, kas apstādīti ar aizliegtajām ražojošajām vīnogulāju hibrīdšķirnēm, vajadzības gadījumā izmantojot atbalstu, kas paredzēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 103.q pantā.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 247/2006

19. pants – 4. punkts– 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Neraugoties uz Regulas (EK) Nr. 1234/2007 114. panta 2. punktu, no Kopienas izcelsmes piena pulvera atjaunota sterilizēta piena ražošanu Madeirā un Francijas aizjūras departamentā Reinjonā atļauj atbilstīgi vietējā patēriņa vajadzībām, ciktāl šis pasākums nodrošina, ka uz vietas ražoto pienu savāc un tam ir noiets. Šo produktu izmanto tikai vietējam patēriņam.

4. Neraugoties uz Regulas (EK) Nr. 1234/2007 114. panta 2. punktu, no Kopienas izcelsmes piena pulvera atjaunota sterilizēta piena ražošanu Madeirā un Francijas aizjūras departamentā Reinjonā atļauj atbilstīgi vietējā patēriņa vajadzībām, ciktāl šis pasākums nodrošina, ka uz vietas ražoto pienu savāc un tam ir noiets, un ciktāl tas neierobežo centienus veicināt šo ražošanu. Šo produktu izmanto tikai vietējam patēriņam.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem paredzētie īpašie pasākumi lauksaimniecības jomā (Regulas (EK) Nr. 247/2006 grozīšana)

Atsauces

COM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD)

Atbildīgā komiteja

AGRI

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

12.11.2009

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Nuno Teixeira

4.11.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

25.1.2010

 

 

 

Pieņemšanas datums

22.2.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

38

0

2

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Sophie Briard Auconie, Zuzana Brzobohatá, Alain Cadec, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Viktor Uspaskich, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Vasilica Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Heide Rühle, Peter Simon, László Surján, Evžen Tošenovský, Sabine Verheyen

PROCEDŪRA

Virsraksts

Attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem paredzētie īpašie pasākumi lauksaimniecības jomā (Regulas (EK) Nr. 247/2006 grozīšana)

Atsauces

COM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

2.10.2009

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

12.11.2009

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

12.11.2009

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Luís Paulo Alves

30.9.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

10.11.2009

22.2.2010

 

 

Pieņemšanas datums

17.3.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

40

0

2

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Lena Ek, Maria do Céu Patrão Neves, Daciana Octavia Sârbu

Iesniegšanas datums

23.3.2010