Procedura : 2009/0138(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0054/2010

Teksty złożone :

A7-0054/2010

Debaty :

PV 18/05/2010 - 7
CRE 18/05/2010 - 7

Głosowanie :

PV 18/05/2010 - 8.14
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0170

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 783kWORD 340k
23.3.2010
PE 430.443v02-00 A7-0054/2010

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

(COM(2009)0510 – C7‑0255/2009 – 2009/0138(COD))

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

                       Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Luís Paulo Alves

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

(COM(2009)0510 – C7‑0255/2009 – 2009/0138(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2009)0510),

–   uwzględniając art. 36 i 37 oraz art.299 ust.2 Traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0255/2009),

–   uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3, art. 42, art. 43 ust. 2 oraz art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinię Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0054/2009),

1.  zatwierdza niniejsze stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt -1 preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(-1) Art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), określając konkretne środki, mające na celu w szczególności ustalenie warunków stosowania traktatów w regionach peryferyjnych, w tym określenie wspólnych strategii politycznych, podkreśla znaczenie i szczególny charakter tych regionów, biorąc pod uwagę ich sytuację strukturalną, społeczną i gospodarczą, potęgowaną takimi czynnikami jak odległe położenie, izolacja, niewielka powierzchnia, trudne warunki topograficzne i klimatyczne oraz gospodarcza zależność od kilku produktów, których stały charakter i współistnienie stanowczo ograniczają ich rozwój. Powyższe środki obejmują strategie polityczne w zakresie rolnictwa i rybołówstwa, warunki dostaw surowców, pomoc państwa oraz warunki dostępu do funduszy strukturalnych i przekrojowych programów Unii Europejskiej. Co więcej, Traktat z Lizbony po raz pierwszy obejmuje regiony, o których mowa w art. 349 TFUE, postanowieniami art. 107 TFUE, tak więc pomoc na rzecz promowania ich rozwoju gospodarczego można uznać za spójną z rynkiem wewnętrznym.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt -1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(-1 a) Na mocy art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 247/2006 Azory mają prawo do wysyłania do 2009 r., w ramach odstępstwa od postanowień art. 4 ust. 2 lit. a), rocznej maksymalnej ilości cukru (kod CN 1701) do pozostałych części Unii. Biorąc pod uwagę, że produkcja buraka cukrowego może stanowić znaczące uzupełnienie produkcji mleka na Azorach, a zwłaszcza na wyspie San Miguel, oraz uwzględniając niepewność na rynku mleka wynikającą z decyzji o zniesieniu systemu kwot mlecznych oraz ich stopniowemu przejściowemu zwiększaniu, konieczne jest zapewnienie producentom i przetwórcom mleka, w przypadku podtrzymania decyzji o zniesieniu systemu kwot mlecznych, alternatywnego rozwiązania gwarantującego zrównoważony rozwój sektora mlecznego na Azorach, jak również długofalowych perspektywicznych rozwiązań uzupełniających w rolnictwie, umożliwiających podmiotom gospodarczym prowadzenie działalności przemysłowej i handlowej na poziomie pozwalającym na ustabilizowanie sytuacji gospodarczej i społecznej na Azorach. Obowiązujące odstępstwo należy więc przedłużyć do 31 grudnia 2019 r.

 

 

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) W art. 6 rozporządzenia (WE) nr 247/2006 przewidziano okres przejściowy, w trakcie którego Wyspy Kanaryjskie będą mogły nadal przyjmować określone ilości przetworów mlecznych klasyfikowanych w Nomenklaturze Scalonej do kodów 1901 90 99 i 2106 90 92 z przeznaczeniem dla przetwórstwa przemysłowego. Okres ten wygasa z dniem 31 grudnia 2009 r. Produkt klasyfikowany w Nomenklaturze Scalonej do kodu 1901 90 99 – mleko odtłuszczone w proszku z zawartością tłuszczów roślinnych – to produkt tradycyjnie stosowany przez miejscowych konsumentów, w tym osoby najbardziej potrzebujące, który na Wyspach Kanaryjskich znajduje się w sprzedaży od czterdziestu lat. Jego podaż wiąże się z powstaniem wyodrębnionej branży miejscowego przemysłu zapewniającej miejsca pracy i wartość dodaną. W sytuacji panującego kryzysu gospodarczego należy utrzymać podaż tego specyficznego produktu i przedłużyć okres przejściowy ustanowiony w art. 6 wymienionego rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2013 r.

(2) W art. 6 rozporządzenia (WE) nr 247/2006 przewidziano okres przejściowy, w trakcie którego Wyspy Kanaryjskie będą mogły nadal przyjmować określone ilości przetworów mlecznych klasyfikowanych w Nomenklaturze Scalonej do kodów 1901 90 99 i 2106 90 92 z przeznaczeniem dla przetwórstwa przemysłowego. Okres ten wygasa z dniem 31 grudnia 2009 r. Jednakże, produkt klasyfikowany w Nomenklaturze Scalonej do kodu 1901 90 99 – mleko odtłuszczone w proszku z zawartością tłuszczów roślinnych – stał się produktem tradycyjnie stosowanym przez miejscowych konsumentów, w tym osoby najbardziej potrzebujące. Jego podaż wiąże się z powstaniem wyodrębnionej branży miejscowego przemysłu zapewniającej miejsca pracy i wartość dodaną. W związku z tym należy utrzymać podaż tego specyficznego produktu, wykorzystywanego wyłącznie przez lokalnych konsumentów.

Uzasadnienie

Z uwagi na strukturalny niedobór mleka na Wyspach Kanaryjskich, odtłuszczone mleko w proszku zawierające tłuszcze roślinne stało się, jako substytut mleka, produktem tradycyjnie używanym przez konsumentów lokalnych, szczególnie tych najbardziej potrzebujących. W związku z tym nie tylko należy przedłużyć okres obowiązywania odstępstwa, ale nadawać mu charakter stały

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) W art. 18 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 247/2006 przewidziano stopniową likwidację, do dnia 31 grudnia 2013 r., winnic obsadzonych zabronionymi hybrydowymi szczepami winorośli, należącymi do bezpośredniego producenta na Azorach i Maderze. Artykuł 18 ust. 2 akapit trzeci wymienionego rozporządzenia zobowiązuje Portugalię do corocznego powiadamiania o postępie prac w zakresie przekształcania i restrukturyzacji obszarów obsadzonych przedmiotowymi szczepami winorośli. Przepisy te są surowsze od zasad ustanowionych w art. 120a ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, zgodnie z którymi hybrydowe szczepy winorośli należące do bezpośredniego producenta podlegają wykarczowaniu, chyba że wyprodukowane wino przeznaczone jest wyłącznie do spożycia przez rodziny producentów wina. W związku z tym należy wykreślić art. 18 ust. 2 oraz art. 18 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 247/2006 w celu wyeliminowania rozbieżności w traktowaniu regionów Azorów i Madery z jednej strony a pozostałej części Wspólnoty z drugiej strony.

(5) W art. 18 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 247/2006 przewidziano stopniową likwidację, do dnia 31 grudnia 2013 r., winnic obsadzonych zabronionymi hybrydowymi szczepami winorośli, należącymi do bezpośredniego producenta na Azorach i Maderze. Artykuł 18 ust. 2 akapit trzeci wymienionego rozporządzenia zobowiązuje Portugalię do corocznego powiadamiania o postępie prac w zakresie przekształcania i restrukturyzacji obszarów obsadzonych przedmiotowymi szczepami winorośli. Przepisy te są surowsze od zasad ustanowionych w art. 120a ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, zgodnie z którymi hybrydowe szczepy winorośli należące do bezpośredniego producenta podlegają wykarczowaniu, chyba że wyprodukowane wino przeznaczone jest wyłącznie do spożycia przez rodziny producentów wina. W związku z tym należy wykreślić datę 31 grudnia 2013 r. z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 247/2006 w celu wyeliminowania rozbieżności w traktowaniu regionów Azorów i Madery z jednej strony, a pozostałej części Unii z drugiej strony, oraz utrzymać działania w zakresie restrukturyzacji winnic obsadzonych zabronionymi szczepami.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) W związku z wąskim rynkiem lokalnym oraz warunkami produkcji, które powodują istotne koszty dodatkowe, Gwadelupie, Gujanie Francuskiej i Martynice nie udało się rozwinąć struktury sektora mleczarskiego zaspokajającej lokalne potrzeby. Rozwój struktur sektora mleczarskiego na Maderze dzięki produkcji mleka z mleka w proszku mógłby być wzorem rozwoju dla tego sektora w regionach peryferyjnych, które mają podobne cechy. Należy zatem niezwłocznie rozszerzyć na Martynikę, Gwadelupę i Gujanę Francuską zwolnienie przyznane Maderze na mocy art. 19 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 247/2006 w ramach przeglądu rozporządzenia przewidzianego na połowę roku 2010.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Możliwości dalszego zwiększenia ilości mleka produkowanego na miejscu w regionach najbardziej oddalonych, które korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 19 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 247/2006, są bardzo ograniczone ze względu na topografię przedmiotowych wysp. Mimo utrzymania zobowiązania do zapewnienia odbioru i zbytu dla mleka produkowanego na miejscu, należy wykreślić zobowiązanie Komisji do określenia ilości produkowanego na miejscu mleka świeżego wykorzystanego do produkcji rekonstytuowanego mleka UHT, przewidziane w akapicie drugim tego artykułu.

(7) Możliwości dalszego zwiększenia ilości mleka produkowanego na miejscu w regionach najbardziej oddalonych, które korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 19 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 247/2006, są bardzo ograniczone lub nadal niepewne ze względu na topografię przedmiotowych wysp oraz na niedawne powstanie lokalnych struktur sektora mleczarskiego. Mimo utrzymania zobowiązania do zapewnienia odbioru i zbytu dla mleka produkowanego na miejscu, należy wykreślić zobowiązanie Komisji do określenia ilości produkowanego na miejscu mleka świeżego wykorzystanego do produkcji rekonstytuowanego mleka UHT, przewidziane w akapicie drugim tego artykułu.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7a) Stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia z mocą wsteczną, od dnia 1 stycznia 2010 r., powinno gwarantować ciągłość konkretnych środków dotyczących rolnictwa w peryferyjnych regionach Unii oraz wyjść na przeciw uzasadnionym oczekiwaniom zainteresowanych podmiotów gospodarczych.

Uzasadnienie

W celu zapewnienie ciągłości obowiązujących odstępstw, proponowane zmiany wrozporządzeniu247/2006 winny wejść w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. w Należy w związku z tym dodać dodatkowy punkt preambuły, by uzasadnić stosowanie przepisów rozporządzenia z mocą wsteczną.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 247/2006

Punkt 4 preambuły

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1) Punkt 4 preambuły otrzymuje brzmienie:

 

„(4) Biorąc pod uwagę, że ilości objęte przepisami szczególnymi w sprawie dostaw są ograniczone do potrzeb regionów peryferyjnych, wspomniany system nie wywiera ujemnego wpływu na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Korzyści gospodarcze wynikające ze szczególnych przepisów dotyczących dostaw nie powinny również wywoływać zakłóceń w handlu omawianymi produktami. Należy w związku z tym zakazać wysyłania lub wywozu z regionów peryferyjnych produktów, które nie zostały przetworzone. Niemniej należy zezwolić na wysyłkę lub wywóz tych produktów, o ile następuje zwrot korzyści uzyskanych na podstawie przepisów szczególnych dotyczących dostaw, lub, w przypadku produktów przetworzonych, w celu umożliwienia regionalnej wymiany handlowej lub wymiany między oboma peryferyjnymi regionami Portugalii. Należy również wziąć pod uwagę tradycyjną wymianę handlową wszystkich regionów peryferyjnych z państwami trzecimi i, co za tym idzie, zezwolić we wszystkich tych regionach na wywóz produktów przetworzonych odpowiadający wywozowi tradycyjnemu. Powyższe ograniczenie nie obowiązuje również w odniesieniu do tradycyjnych wysyłek produktów przetworzonych do pozostałych obszarów Unii. W trosce o jasność i lepsze dostosowanie do ewolucji rynku okres referencyjny pozwalający określić maksymalne ilości produktów tradycyjnie wywożonych lub wysyłanych należy ustalić w oparciu o niniejsze rozporządzenie.”

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zwiększenie jasności obowiązującego rozporządzenia w sprawie warunków, na których nieprzetworzone i przetworzone produkty mogą być wywożone i wysyłane w ramach szczególnych przepisów w sprawie dostaw. Ponadto dostosowuje ona, podobnie jak poprawka 5 do art. 4 ust. 2, rozporządzenie do realiów rynkowych poprzez zaznaczenie potrzeby regularnego uaktualniania maksymalnych ilości produktów podlegających tradycyjnemu wywozowi i tradycyjnym wysyłkom.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt -1 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 247/2006

Artykuł 2 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1a) Art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. Prognozowany bilans dostaw określa ilościowo roczne zapotrzebowanie na produkty rolne, o których mowa w ust. 1. Ocena zapotrzebowania przedsiębiorstw zajmujących się pakowaniem i przetwórstwem produktów przeznaczonych na rynek lokalny, wysyłanych tradycyjnie do reszty państw Unii, eksportowanych do państw trzecich w ramach obrotu regionalnego lub tradycyjnej wymiany handlowej może być przedmiotem odrębnej prognozy bilansu. Jeżeli sporządzana jest odrębna prognoza bilansu, określone ilości są regularnie uaktualniane, aby odzwierciedlały tendencje rynkowe, o których mowa w art. 4 ust. 2.”

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką 5 do art. 4 ust. 2, niezbędna jest regularna aktualizacja maksymalnych ilości przetworzonych produktów, które regiony peryferyjne mogą corocznie eksportować lub wysyłać w ramach handlu regionalnego lub wysyłek tradycyjnych.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt -1 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 247/2006

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1b) Artykuł 4 ust. 2 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

 

„(a) i które są wywożone do państw trzecich lub wysyłane do reszty obszaru Unii w granicy limitów ilościowych odpowiadających wysyłkom tradycyjnym i tradycyjnemu wywozowi. Komisja określa te ilości zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 26 ust. 2, w oparciu o średnią wywozu lub wysyłek w okresie trzech lat poprzedzających bieżący rok i przy zachowaniu minimalnego progu równego średniej wywozu lub wysyłek w latach 1989, 1990 i 1991.” Ilości te należy wyliczyć i przedstawić jako jedną sumę obejmującą zarówno ilości wywożone do krajów trzecich, jak i ilości wysyłane do pozostałej części Unii.

Uzasadnienie

Poprawka ta wprowadza do sposobu obliczania maksymalnych ilości przetworzonych produktów, które regiony peryferyjne mogą eksportować i wysyłać w ramach handlu regionalnego i tradycyjnego, średni poziom wywozu lub wysyłek z trzech poprzednich lat. Obecne pułapy tych ilości ograniczają lokalny przemysł i zatrudnienie, ponieważ uniemożliwiają przedsiębiorstwom korzystanie z zalet ekonomii skali w związku ogromnymi kosztami transportu.

Amendement  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt -1 c (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 247/2006

Artykuł 4 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Amendement

 

(-1c) art. 4 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. W ramach odstępstwa od ustępu 2 lit. a), Azory mogą wysyłać do pozostałych części Unii 3 000 ton cukru (kod CN 1701) rocznie przez okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2019 r.

Uzasadnienie

Z uwagi na przewidywaną likwidację systemu kwot mlecznych, znalezienie alternatywnych upraw dla rolników na Azorach ma charakter pilny. Istniejące już uprawy buraka cukrowego mogą wpłynąć na zróżnicowanie produkcji, jeżeli producentom i podmiotom gospodarczym przedstawione zostaną długofalowe perspektywy gwarantujące stabilność i wykonalność takiego przedsięwzięcia, umożliwiając produkcję i obrót na poziomie pozwalającym prowadzić zrównoważoną pod względem społecznym, środowiskowym i gospodarczym działalność rolniczą w tym peryferyjnym regionie.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 247/2006

Artykuł 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od art. 2, w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., Wyspy Kanaryjskie mogą być nadal zaopatrywane w przeznaczone do przetworzenia przemysłowego przetwory mleczne klasyfikowane w Nomenklaturze Scalonej do kodu 1901 90 99 (mleko odtłuszczone w proszku z zawartością tłuszczów roślinnych) w ilości maksymalnie 800 ton rocznie. Pomoc udzielona na dostawy tego produktu ze Wspólnoty nie może przekraczać 210 EUR za tonę i zawarta jest w limicie ustanowionym w art. 23. Wspomniany produkt jest przeznaczony wyłącznie do konsumpcji lokalnej.

Na zasadzie odstępstwa od art. 2 Wyspy Kanaryjskie mogą być nadal zaopatrywane w przeznaczone do przetworzenia przemysłowego przetwory mleczne klasyfikowane w Nomenklaturze Scalonej do kodu 1901 90 99 (mleko odtłuszczone w proszku z zawartością tłuszczów roślinnych) w ilości maksymalnie 800 ton rocznie. Pomoc udzielona na dostawy tego produktu z Unii nie może przekraczać 210 EUR za tonę i zawarta jest w limicie ustanowionym w art. 23. Wspomniany produkt jest przeznaczony wyłącznie do konsumpcji lokalnej.

Uzasadnienie

Z uwagi na strukturalny niedobór mleka na Wyspach Kanaryjskich, odtłuszczone mleko w proszku zawierające tłuszcze roślinne stało się, jako substytut mleka, produktem tradycyjnie używanym przez konsumentów lokalnych, szczególnie tych najbardziej potrzebujących. W związku z tym nie tylko należy przedłużyć okres obowiązywania odstępstwa, ale nadawać mu charakter stały

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 247/2006

Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Portugalia stopniowo zlikwiduje winnice obsadzone pochodzącymi wprost od producenta zabronionymi hybrydowymi szczepami winorośli, korzystając, tam gdzie stosowne, ze wsparcia przewidzianego w art. 103 lit. q) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Uzasadnienie

Usuwając tę część art. 18 ust. 2 Komisja wykraczają poza cel określony jako ujednolicenie rozporządzenia w sprawie POSEI z odpowiednimi przepisami rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku .

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 247/2006

Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Nie naruszając art. 114 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, produkcja na Maderze i we francuskim departamencie zamorskim Reunion rekonstytuowanego mleka UHT z mleka w proszku pochodzącego ze Wspólnoty jest dozwolona w granicach wyznaczonych przez popyt wśród lokalnych konsumentów, o ile środek ten nie zakłóca odbioru i rynku zbytu lokalnie produkowanego mleka. Wspomniany produkt jest przeznaczony wyłącznie do konsumpcji lokalnej.

4. Nie naruszając art. 114 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, produkcja na Maderze i we francuskim departamencie zamorskim Reunion rekonstytuowanego mleka UHT z mleka w proszku pochodzącego z Unii jest dozwolona w granicach wyznaczonych przez popyt wśród lokalnych konsumentów, o ile środek ten zapewnia skup i rynek zbytu lokalnie produkowanego mleka i nie zakłóca wysiłków podjętych na rzecz wspierania rozwoju tej produkcji. Wspomniany produkt, którego jakość należy chronić, jest przeznaczony wyłącznie do konsumpcji lokalnej.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 247/2006

Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Szczegółowe zasady stosowania niniejszego ustępu przyjmowane są zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 26 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Metodę produkcji wytwarzanego w ten sposób mleka UHT należy wyraźnie określić na etykiecie towarzyszącej produktowi przy sprzedaży.


UZASADNIENIE

Wniosek Komisji COM 2009(510) przewiduje pewne zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej. Zmiany te dotyczą głównie wprowadzenia, przedłużenia lub dostosowania niektórych odstępstw w sektorze cukrowniczym, mleczarskim i winiarskim.

Zdaniem sprawozdawcy proponowane zmiany mają korzystny charakter dla regionów peryferyjnych. Pomimo to uważa on, że konieczne jest wprowadzenie innych zmian, związanych z trudną sytuacją gospodarczą tych regionów, szczególnie w dobie kryzysu.

Sytuacja jest szczególnie trudna na Azorach, gdzie sektor mleczarski, który stanowi podstawę działalności rolniczej tego regionu, został ciężko dotknięty niedawnym kryzysem na rynku produktów mlecznych. Produkcja mleka na Azorach stanowi obecnie 30% całkowitej produkcji mleka Portugali, niedawno opublikowane sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego(1) sporządzone w oparciu o dane przedstawione przez Komisję wskazuje na oczekiwany spadek liczby farm mlecznych w mniej uprzywilejowanych regionach, będący konsekwencją decyzji podjętych w kontekście oceny stanu WPR oraz wyzwań społeczno-ekonomicznych związanych z tą sytuacją.

Produkcja buraka cukrowego jest najlepszą realną alternatywą dla produkcji mleka na Azorach, zarówno z punktu widzenia gospodarki, jak i środowiska naturalnego. Aby jednak zachęcać do tego typu dywersyfikacji, należy przedstawić producentom i przetwórcom długofalową perspektywę i umożliwić podmiotom gospodarczym prowadzenie działalności przemysłowej i handlowej na odpowiednim poziomie. W związku z tym sprawozdawca sugeruje przedłużenie obowiązywania odstępstw wynikających z postanowień art. 4 ust. 3 rozporządzenia nr (WE) 247/2006, pozwalających Azorom na wysłanie maksymalnej ilości cukru do pozostałych części Wspólnoty, do 31 grudnia 2019 r., zaś maksymalną ilość wysyłanego cukru należy określić na 3 000 ton rocznie przez cały okres obowiązywania odstępstwa. Biorąc pod uwagę potrzeby lokalnego rynku, które szacuje się na 4 500-5 000 ton rocznie, maksymalna ilość wysyłanego cukru wynosząca 3 000 ton zapewniła by sektorowi cukrowemu minimalny próg potrzebny do utrzymania jego trwałego rzeczywistego wzrostu. Odstępstwo to nie miałoby dużego wpływu na konkurencyjność, ponieważ produkcja cukru na Azorach stanowi 1% produkcji Portugalii oraz mniej niż 0,05% produkcji w UE. Co więcej, w odpowiedzi na wyniki oceny stanu WPR oraz na konieczność zachowania tego narzędzia pozwalającego na dywersyfikację regionalnej polityki rolnej, władze regionalne Azorów nabyły niedawno większościowy pakiet udziałów w jedynej rafinerii cukru w regionie, która znajdowała się w trudnym położeniu gospodarczym.

Obecnie lokalna produkcja buraka cukrowego jest również niewystarczająca, by pozwolić temu sektorowi na Azorach w pełni wykorzystać przyznaną kwotę, a na rynku nie obserwuje się podaży znaczących ilości tego produktu. W związku z tym, zgodnie z wnioskiem Komisji, należy pozwolić Azorom na skorzystanie z wyłączenia dotyczącego importu nierafinowanego cukru z trzciny cukrowej.

Co więcej, z uwagi na strukturalny niedobór mleka na Wyspach Kanaryjskich, odtłuszczone mleko w proszku zawierające tłuszcze roślinne jest tradycyjnie wykorzystywane przez lokalnych konsumentów, szczególnie najbardziej potrzebujących, jako substytut mleka. Komisja proponuje zezwolić na przedłużenie do dnia 31 grudnia 2013 r. Sprawozdawca wyraża przekonanie, że ponieważ produkt ten stanowi podstawowy składnik lokalnego sposobu odżywiania się oraz uwzględniając, iż będzie on konsumowany wyłącznie lokalnie, należy nadać obowiązującemu odstępstwu charakter stały.

Lokalna produkcja mleka nie jest również wystarczająca we francuskim departamencie zamorskim Reunion oraz na Maderze. W związku z tym sprawozdawca popiera rozszerzenie również na Reunion przyznanego Maderze odstępstwa umożliwiającego rehydratację mleka w proszku w celu uzyskania mleka UHT przeznaczonego dla ludzi, jak również usunięcie zobowiązania do dodawania produkowanego lokalnie świeżego mleka do mleka wytworzonego w procesie rehydratacji mleka w proszku.

Jeśli chodzi o wino, w zmianach proponowanych przez Komisję w celu dostosowania postanowień rozporządzenia (WE) nr 247/2006 do nowych przepisów wprowadzonych do rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku, nie znalazł się przepis popierający likwidację winnic w Portugalii. Należy w związku z tym ponownie wprowadzić ten zapis.

Pozostałe poprawki związane są z wejściem w życie Traktatu z Lizbony, co nastąpiło w trakcie procesu legislacyjnego związanego z powyższym wnioskiem. Odnoszą się one do koniecznych zmian w podstawie prawnej oraz procedurze, dotychczasowych procedur komitologii oraz potrzeby umożliwienia stosowania zmienionego rozporządzenia z mocą wsteczną, tak aby zmiany dotyczące odstępstw mogły wejść w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., zgodnie z oczekiwaniami zaangażowanych podmiotów gospodarczych.

(1)

„Czy instrumenty zarządzania rynkiem mleka i przetworów mlecznych osiągnęły swoje główne cele?” – sprawozdanie specjalne nr 14/2009, http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/3400301.PDF


OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (24.2.2010 )

dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

(COM(2009)0510 – C7‑0255/2009 – 2009/0138(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Nuno Teixeira

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rozwój gospodarczy i społeczny peryferyjnych regionów UE kształtuje ich oddalenie, charakter wyspiarski, mała powierzchnia, trudne warunki klimatyczne i topograficzne oraz gospodarcza zależność od niewielkiej gamy produktów i usług.

Sprawozdawca uważa, że istnienie tych stałych utrudnień powinno prowadzić do ciągłego wspierania tych regionów w celu osiągnięcia lepszej spójności społecznej oraz bardziej zrównoważonej gospodarki i polityki w zakresie środowiska naturalnego.

Art. 349 traktatu z Lizbony zakłada możliwość podejmowania wobec regionów peryferyjnych specyficznych środków, które powinny być nadal realizowane poprzez inicjatywy dostosowane do ich szczególnych potrzeb, zwłaszcza w sektorze rolnictwa.

Ramy finansowe na okres po roku 2013 powinny opierać się na zasadach solidarności mających na celu zapewnienie spójności społecznej i terytorialnej. Środków na rzecz wsparcia regionów peryferyjnych, obejmujących również przepisy dotyczące dostaw, nie należy rozumieć jako nieuczciwego faworyzowania tych regionów, ponieważ środki te odnoszą się głównie do produktów i usług wytwarzanych i wykorzystywanych lokalnie, co nie może raczej prowadzić do zakłóceń konkurencji.

Ewolucja przemysłu produktów rolno-spożywczych oraz doświadczenia zdobyte przy wdrażaniu rozporządzenia (WE) nr 247/2006 pokazały, że niezbędne jest również dostosowanie innych rozporządzeń związanych bezpośrednio z tym rozporządzeniem. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2006, w którym określono niektóre zasady dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 247/2006, należy poddać przeglądowi pod względem m. in. maksymalnych ilości eksportowanych i wysyłanych produktów wytworzonych w regionach peryferyjnych z produktów, wobec których zastosowano szczególne przepisy dotyczące dostaw w kontekście handlu regionalnego i tradycyjnego. Ponadto jako że Angola uczestniczy obecnie w wymianie handlowej z autonomicznym regionem Madery, kraj ten należy dodać do załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 793/2006 jako trzeci kraj, do którego eksportowane są przetworzone produkty z Madery w ramach regionalnej wymiany handlowej.

Ponadto rozporządzenie Komisji nr 793/2006 zawiera inne szczegóły techniczne, takie jak termin wypłaty pomocy, które również mogłyby ulec zmianie na mocy wniosku o przekształcenie dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (transakcje handlowe: zwalczania opóźnień w płatnościach (uchylenie dyrektywy 2000/35/WE), przekształcenie, COD/2009/0054).

Sprawozdawca zgadza się w dużej części z niniejszym wnioskiem, a mianowicie z następującymi aspektami:

dostosowanie art. 5 rozporządzenia nr 247/2006, które odzwierciedla nowe przepisy rozporządzenia (WE) 1234/2007 i Azorom na umieszczenie w prognozie bilansu dostaw surowego cukru trzcinowego;

przedłużenie do dnia 31 grudnia 2013 r. okresu obowiązywania odstępstwa od art. 2, które pozwala Wyspom Kanaryjskim na dalsze otrzymywanie dostaw niektórych przetworów mlecznych, które stanowią podstawę lokalnego systemu żywienia i przemysłu;

usunięcie odniesień do przepisów dotyczących kontroli i sankcji w art. 12 lit. f) w świetle doświadczeń zdobytych podczas wdrażania wspólnotowych programów wsparcia; sprawozdawca zwraca uwagę na fakt, że zgodnie z art. 27 rozporządzenia (WE) nr 247/2006 państwa członkowskie poinformują Komisję o tych środkach;

rozszerzenie na francuski departament zamorski Reunion odstępstwa przyznanego wcześniej Maderze zezwalającego na rekonstytuowanie mleka w proszku pochodzącego ze Wspólnoty w celu uzyskania mleka UHT w granicach wyznaczonych przez popyt wśród lokalnych konsumentów.

Sprawozdawca pragnie jednak zaproponować opisane poniżej poprawki dotyczące nierozwiązanych kwestii, które mogłyby pobudzić rozwój regionów peryferyjnych.

Punkt 5 preambuły wniosku Komisji powinien zawierać odniesienie do skreślenia daty 31 grudnia 2013 r. z art. 18 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w celu zaprzestania nierównego traktowania regionów Azorów i Madery, a także pozostałych obszarów Wspólnoty.

Do obecnego wniosku należy dodać nowy punkt preambuły (7a) odnoszący się do obowiązywania rozporządzenia z mocą wsteczną.

Należy kontynuować działania na rzecz poprawy elastyczności zarządzania przepisami dotyczącymi dostaw w celu gładkiego i skutecznego dostosowania ich do szczególnych cech tych regionów oraz do ewolucji lokalnego rynku. Dlatego w punkcie 4 preambuły i art. 2 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 powinno znaleźć się odniesienie do konieczności regularnego uaktualniania maksymalnych rocznych ilości przetworzonych produktów, które regiony peryferyjne mogą eksportować i wysyłać w ramach handlu regionalnego i tradycyjnego.

W związku z tym do art. 4 ust. 2 tego samego rozporządzenia należy wprowadzić zmiany, tak aby do sposobu wyliczania maksymalnych ilości przetworzonych produktów, które regiony peryferyjne mogą eksportować i wysyłać w ramach handlu regionalnego i tradycyjnego, włączyć średni poziom wywozu lub wysyłek z trzech poprzednich lat, przy utrzymaniu progu w postaci średniej wywozu i wysyłek w latach 1989. 1990 i 1991, które stanowią okres odniesienia w rozporządzeniu Rady (WE) nr 247/2006. Zmiana ta służy także lepszemu dostosowaniu do realiów rynkowych. Obecne pułapy tych ilości ograniczają lokalny przemysł i zatrudnienie, ponieważ uniemożliwiają przedsiębiorstwom korzystanie z zalet ekonomii skali w związku ogromnymi kosztami transportu. Ilości te należy wyliczyć i przedstawić jako jedną sumę obejmującą zarówno ilości wywożone do krajów trzecich, jak i ilości wysyłane do pozostałej części Wspólnoty.

Art. 18 ust. 2 wniosku Komisji powinien odnosić się do faktu, że wycofywaniu zabronionych hybrydowych szczepów winorośli w Portugalii będzie towarzyszyć możliwość uzyskania wsparcia wspólnotowego zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1234/2007.

AMENDEMENTS

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) W art. 18 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 247/2006 przewidziano stopniową likwidację, do dnia 31 grudnia 2013 r., winnic obsadzonych zabronionymi hybrydowymi szczepami winorośli, należącymi do bezpośredniego producenta na Azorach i Maderze. Artykuł 18 ust. 2 akapit trzeci wymienionego rozporządzenia zobowiązuje Portugalię do corocznego powiadamiania o postępie prac w zakresie przekształcania i restrukturyzacji obszarów obsadzonych przedmiotowymi szczepami winorośli. Przepisy te są surowsze od zasad ustanowionych w art. 120a ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, zgodnie z którymi hybrydowe szczepy winorośli należące do bezpośredniego producenta podlegają wykarczowaniu, chyba że wyprodukowane wino przeznaczone jest wyłącznie do spożycia przez rodziny producentów wina. W związku z tym należy wykreślić art. 18 ust. 2 oraz art. 18 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 247/2006 w celu wyeliminowania rozbieżności w traktowaniu regionów Azorów i Madery z jednej strony a pozostałej części Wspólnoty z drugiej strony.

(5) W art. 18 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 247/2006 przewidziano stopniową likwidację, do dnia 31 grudnia 2013 r., winnic obsadzonych zabronionymi hybrydowymi szczepami winorośli, należącymi do bezpośredniego producenta na Azorach i Maderze. Artykuł 18 ust. 2 akapit trzeci wymienionego rozporządzenia zobowiązuje Portugalię do corocznego powiadamiania o postępie prac w zakresie przekształcania i restrukturyzacji obszarów obsadzonych przedmiotowymi szczepami winorośli. Przepisy te są surowsze od zasad ustanowionych w art. 120a ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, zgodnie z którymi hybrydowe szczepy winorośli należące do bezpośredniego producenta podlegają wykarczowaniu, chyba że wyprodukowane wino przeznaczone jest wyłącznie do spożycia przez rodziny producentów wina. W związku z tym należy wykreślić z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 247/2006 datę 31 grudnia 2013 r. w celu wyeliminowania rozbieżności w traktowaniu regionów Azorów i Madery z jednej strony a pozostałej części Wspólnoty z drugiej strony.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) W związku z wąskim rynkiem lokalnym oraz warunkami produkcji, które powodują istotne koszty dodatkowe, Gwadelupie, Gujanie Francuskiej i Martynice nie udało się rozwinąć struktury sektora mleczarskiego zaspokajającej lokalne potrzeby. Rozwój struktur sektora mleczarskiego na Maderze dzięki produkcji mleka z mleka w proszku mógłby być wzorem rozwoju dla tego sektora w regionach peryferyjnych, które mają podobne cechy. Należy zatem niezwłocznie rozszerzyć na Martynikę, Gwadelupę i Gujanę Francuską zwolnienie przyznane Maderze na mocy art. 19 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 247/2006.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Możliwości dalszego zwiększenia ilości mleka produkowanego na miejscu w regionach najbardziej oddalonych, które korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 19 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 247/2006, są bardzo ograniczone ze względu na topografię przedmiotowych wysp. Mimo utrzymania zobowiązania do zapewnienia odbioru i zbytu dla mleka produkowanego na miejscu, należy wykreślić zobowiązanie Komisji do określenia ilości produkowanego na miejscu mleka świeżego wykorzystanego do produkcji rekonstytuowanego mleka UHT, przewidziane w akapicie drugim tego artykułu.

(7) Możliwości dalszego zwiększenia ilości mleka produkowanego na miejscu w regionach najbardziej oddalonych, które korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 19 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 247/2006, są bardzo ograniczone lub nadal niepewne ze względu na topografię przedmiotowych wysp oraz na niedawne powstanie lokalnych struktur sektora mleczarskiego. Mimo utrzymania zobowiązania do zapewnienia odbioru i zbytu dla mleka produkowanego na miejscu, należy wykreślić zobowiązanie Komisji do określenia ilości produkowanego na miejscu mleka świeżego wykorzystanego do produkcji rekonstytuowanego mleka UHT, przewidziane w akapicie drugim tego artykułu.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia z mocą wsteczną powinno gwarantować ciągłość szczególnych środków dotyczących rolnictwa w peryferyjnych regionach Unii oraz spełniać uzasadnione oczekiwania zainteresowanych podmiotów gospodarczych.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 247/2006

Punkt 4 preambuły

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1) Punkt 4 preambuły otrzymuje brzmienie:

 

„(4) Biorąc pod uwagę, że ilości objęte przepisami szczególnymi w sprawie dostaw są ograniczone do potrzeb regionów peryferyjnych, wspomniany system nie wywiera ujemnego wpływu na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Korzyści gospodarcze wynikające ze szczególnych przepisów dotyczących dostaw nie powinny również wywoływać zakłóceń w handlu omawianymi produktami. Należy w związku z tym zakazać wysyłania lub wywozu z regionów peryferyjnych produktów, które nie zostały przetworzone. Niemniej należy zezwolić na wysyłkę lub wywóz tych produktów, o ile następuje zwrot korzyści uzyskanych na podstawie przepisów szczególnych dotyczących dostaw, lub, w przypadku produktów przetworzonych, w celu umożliwienia regionalnej wymiany handlowej lub wymiany między oboma peryferyjnymi regionami Portugalii. Należy również wziąć pod uwagę tradycyjną wymianę handlową wszystkich regionów peryferyjnych z państwami trzecimi i, co za tym idzie, zezwolić we wszystkich tych regionach na wywóz produktów przetworzonych odpowiadający wywozowi tradycyjnemu. Powyższe ograniczenie nie obowiązuje również w odniesieniu do tradycyjnych wysyłek produktów przetworzonych do pozostałych obszarów

Wspólnoty. W trosce o jasność i lepsze dostosowanie do ewolucji rynku okres referencyjny pozwalający określić maksymalne ilości produktów tradycyjnie wywożonych lub wysyłanych należy ustalić w oparciu o niniejsze rozporządzenie.”

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zwiększenie jasności obowiązującego rozporządzenia w sprawie warunków, na których nieprzetworzone i przetworzone produkty mogą być wywożone i wysyłane w ramach szczególnych przepisów w sprawie dostaw. Ponadto dostosowuje ona, podobnie jak poprawka 5 do art. 4 ust. 2, rozporządzenie do realiów rynkowych poprzez zaznaczenie potrzeby regularnego uaktualniania maksymalnych ilości produktów podlegających tradycyjnemu wywozowi i tradycyjnym wysyłkom.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt -1 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 247/2006

Artykuł 2 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1a) Art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. Prognozowany bilans dostaw określa ilościowo roczne zapotrzebowanie na produkty rolne, o których mowa w ust. 1. Ocena zapotrzebowania przedsiębiorstw zajmujących się pakowaniem i przetwórstwem produktów przeznaczonych na rynek lokalny, wysyłanych tradycyjnie do reszty państw Wspólnoty, eksportowanych do państw trzecich w ramach obrotu regionalnego lub tradycyjnej wymiany handlowej może być przedmiotem odrębnej prognozy bilansu. Jeżeli sporządzana jest odrębna prognoza bilansu, określone ilości są regularnie uaktualniane, aby odzwierciedlały tendencje rynkowe, o których mowa w art. 4 ust. 2.”

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką 5 do art. 4 ust. 2, niezbędna jest regularna aktualizacja maksymalnych ilości przetworzonych produktów, które regiony peryferyjne mogą corocznie eksportować lub wysyłać w ramach handlu regionalnego lub wysyłek tradycyjnych.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 - punkt -1 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 247/2006

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1b) Artykuł 4 ust. 2 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

 

(a) są wywożone do państw trzecich lub wysyłane do reszty obszaru Wspólnoty w granicy limitów ilościowych odpowiadających wysyłkom tradycyjnym i tradycyjnemu wywozowi. Komisja określa te ilości zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 26 ust. 2, w oparciu o średnią wywozu lub wysyłek w okresie trzech lat poprzedzających bieżący rok i przy zachowaniu minimalnego progu równego średniej wywozu lub wysyłek w latach 1989, 1990 i 1991.” Ilości te należy wyliczyć i przedstawić jako jedną sumę obejmującą zarówno ilości wywożone do krajów trzecich, jak i ilości wysyłane do pozostałej części Wspólnoty.

Uzasadnienie

Poprawka ta wprowadza do sposobu obliczania maksymalnych ilości przetworzonych produktów, które regiony peryferyjne mogą eksportować i wysyłać w ramach handlu regionalnego i tradycyjnego, średni poziom wywozu lub wysyłek z trzech poprzednich lat. Obecne pułapy tych ilości ograniczają lokalny przemysł i zatrudnienie, ponieważ uniemożliwiają przedsiębiorstwom korzystanie z zalet ekonomii skali w związku ogromnymi kosztami transportu.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 247/2006

Artykuł 18 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Bez uszczerbku dla art. 120a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, winogrona pochodzące z zabronionych hybrydowych szczepów winorośli, należących do bezpośredniego producenta wina z nich wytwarzanego (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont), zebrane na obszarze Azorów i Madery, mogą zostać użyte do produkcji wina, obrót którym dozwolony jest jedynie na tym obszarze.

2. Bez uszczerbku dla art. 120a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, winogrona pochodzące z zabronionych hybrydowych szczepów winorośli, należących do bezpośredniego producenta wina z nich wytwarzanego (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont), zebrane na obszarze Azorów i Madery, mogą zostać użyte do produkcji wina, obrót którym dozwolony jest jedynie na tym obszarze. Portugalia stopniowo zlikwiduje winnice obsadzone pochodzącymi wprost od producenta zabronionymi hybrydowymi szczepami winorośli, korzystając, tam gdzie stosowne, ze wsparcia przewidzianego w art. 103 lit. q) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 247/2006

Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Nie naruszając art. 114 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, produkcja na Maderze i we francuskim departamencie zamorskim Reunion rekonstytuowanego mleka UHT z mleka w proszku pochodzącego ze Wspólnoty jest dozwolona w granicach wyznaczonych przez popyt wśród lokalnych konsumentów, o ile środek ten nie zakłóca odbioru i rynku zbytu lokalnie produkowanego mleka. Wspomniany produkt jest przeznaczony wyłącznie do konsumpcji lokalnej.

4. Nie naruszając art. 114 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, produkcja na Maderze i we francuskim departamencie zamorskim Reunion rekonstytuowanego mleka UHT z mleka w proszku pochodzącego ze Wspólnoty jest dozwolona w granicach wyznaczonych przez popyt wśród lokalnych konsumentów, o ile środek ten nie zakłóca odbioru i rynku zbytu lokalnie produkowanego mleka, ani wysiłków podjętych w celu wspierania rozwoju tej produkcji. Wspomniany produkt jest przeznaczony wyłącznie do konsumpcji lokalnej.

PROCEDURA

Tytuł

Szczególne działania w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej (zmiana rozporządzenia (WE) nr 247/2006)

Odsyłacze

COM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

AGRI

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

12.11.2009

 

 

 

Sprawozdawca

Data powołania

Nuno Teixeira

4.11.2009

 

 

Rozpatrzenie w komisji

25.1.2010

 

 

 

Data przyjęcia

22.2.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Sophie Briard Auconie, Zuzana Brzobohatá, Alain Cadec, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Viktor Uspaskich, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Vasilica Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Heide Rühle, Peter Simon, László Surján, Evžen Tošenovský, Sabine Verheyen


PROCEDURA

Tytuł

Szczególne działania w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej (zmiana rozporządzenia (WE) nr 247/2006)

Odsyłacze

COM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD)

Data przedstawienia w PE

2.10.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

12.11.2009

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

12.11.2009

 

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Luís Paulo Alves

30.9.2009

 

 

Rozpatrzenie w komisji

10.11.2009

22.2.2010

 

 

Data przyjęcia

17.3.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scotta’, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Lena Ek, Maria do Céu Patrão Neves, Daciana Octavia Sârbu

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności