RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii

23.3.2010 - (COM(2009)0510 – C7‑0255/2009 – 2009/0138(COD)) - ***I

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
                       Raportor: Luís Paulo Alves


Procedură : 2009/0138(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0054/2010

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii

(COM(2009)0510 – C7‑0255/2009 – 2009/0138(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0510),

–   având în vedere articolele 36 și 37 și articolul 299 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C7‑0255/2009),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu, intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3), articolul 42, articolul 43 alineatul (2) și articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7‑0054/2010),

1.  adoptă în primă lectură poziția prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(-1) Importanța și specificul regiunilor ultraperiferice sunt puse în evidență la articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) care, luând în considerare situația structurală, economică și socială a acestor regiuni, situație agravată de depărtare, insularitate, suprafața redusă, relieful și clima dificile, dependența economică de un număr redus de produse, factori a căror persistență și combinare dăunează grav dezvoltării acestora, prevede măsuri specifice vizând, în special, stabilirea de condiții de aplicare a tratatelor în aceste regiuni, inclusiv a politicilor comune. Măsurile în cauză includ politici în domeniul agriculturii și pescuitului, condiții de furnizare de materii prime, ajutoare de stat și condiții de acces la fondurile structurale și la programele orizontale ale Uniunii. În plus, Tratatul de la Lisabona a inclus, pentru prima oară, la articolul 107 din TFUE, regiunile prevăzute la articolul 349 din TFUE, astfel încât sprijinul acordat promovării dezvoltării lor economice să fie considerat compatibil cu piața internă.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul -1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(-1 a) În temeiul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 247/2006, Insulele Azore sunt autorizate să expedieze, prin derogare de la articolul 4 alineatul (2) litera (a) din regulamentul menționat, cantități anuale maxime de zahăr (cod NC 1701) către restul Uniunii. Ținând seama de faptul că producția de sfeclă de zahăr poate completa foarte bine producția de lapte în Insulele Azore, și în special pe insula San Miguel, având în vedere incertitudinile legate de viitorul pieței laptelui în urma deciziei de eliminare a cotelor de lapte și de creștere treptată a acestora între timp, este necesar să se garanteze producătorilor și prelucrătorilor, în cazul în care se dă curs deciziei de eliminare a cotelor, un sistem alternativ care să fie în măsură să garanteze viabilitatea și dezvoltarea sectorului laptelui din Insulele Azore, precum și perspective agricole complementare pe termen lung, pentru a le permite operatorilor economici să ajungă la un nivel de activitate industrială și comercială care să poată stabiliza mediul economic și social din Azore. Prin urmare, derogarea existentă ar trebui prelungită până la 31 decembrie 2019.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 prevede o perioadă de tranziție pe parcursul căreia Insulele Canare pot continua să se aprovizioneze cu cantități stabilite de preparate pe bază de lapte cuprinse la codurile NC 1901 90 99 și 2106 90 92, destinate transformării industriale. Această perioadă de tranziție expiră la 31 decembrie 2009. Produsul cuprins la codul NC 1901 90 99 – lapte praf degresat cu grăsime vegetală – este un produs tradițional pentru consumatorii locali, inclusiv pentru cei mai defavorizați, și a fost comercializat în Insulele Canare în ultimii 40 de ani. Aprovizionarea cu produsul în cauză a generat o industrie locală specifică ce asigură locuri de muncă și valoare adăugată. În actuala situație de criză economică, este necesar să se mențină aprovizionarea cu acest produs specific și să se prelungească perioada de tranziție prevăzută la articolul 6 din regulamentul respectiv până la 31 decembrie 2013.

(2) Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 prevede o perioadă de tranziție pe parcursul căreia Insulele Canare pot continua să se aprovizioneze cu cantități stabilite de preparate pe bază de lapte cuprinse la codurile NC 1901 90 99 și 2106 90 92, destinate transformării industriale. Această perioadă de tranziție expiră la 31 decembrie 2009. Cu toate acestea, produsul cuprins la codul NC 1901 90 99 – lapte praf degresat cu grăsime vegetală – a devenit un produs tradițional pentru consumatorii locali, inclusiv pentru cei mai defavorizați. Aprovizionarea cu produsul în cauză a generat o industrie locală specifică ce asigură locuri de muncă și valoare adăugată. Prin urmare, este necesar să se mențină aprovizionarea cu acest produs specific, care este destinat exclusiv consumului local.

Justificare

Din cauza deficitului structural al laptelui în Insulele Canare, laptele praf degresat cu grăsime vegetală a devenit un produs tradițional utilizat de consumatorii locali, în special de cei mai defavorizați, ca înlocuitor al laptelui. Prin urmare, derogarea în vigoare nu ar trebui doar extinsă, ci ar trebui să devină permanentă.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Articolul 18 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 prevede eliminarea treptată, până la 31 decembrie 2013, în Insulele Azore și Madeira a parcelelor cultivate cu soiuri de viță de vie hibride producătoare directe a căror cultivare este interzisă. Articolul 18 alineatul (2) al treilea paragraf din regulamentul respectiv prevede obligația Portugaliei de a notifica anual progresul lucrărilor de reconversie și de restructurare a suprafețelor plantate cu astfel de soiuri de viță de vie. Dispozițiile în cauză sunt mai stricte decât normele stabilite la articolul 120a alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, care prevăd că soiurile de viță de vie hibride producătoare directe a căror cultivare este interzisă se elimină prin defrișare, cu excepția cazului în care vinul rezultat este destinat exclusiv consumului familiilor viticultorilor. Prin urmare, trebuie eliminate alineatele (2) și (3) de la articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 pentru a înlătura disparitățile de tratament între regiunile din Insulele Azore și Madeira, pe de o parte, și restul Comunității, pe de altă parte.

(5) Articolul 18 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 prevede eliminarea treptată, până la 31 decembrie 2013, în Insulele Azore și Madeira a parcelelor cultivate cu soiuri de viță de vie hibride producătoare directe a căror cultivare este interzisă. Articolul 18 alineatul (2) al treilea paragraf din regulamentul respectiv prevede obligația Portugaliei de a notifica anual progresul lucrărilor de reconversie și de restructurare a suprafețelor plantate cu astfel de soiuri de viță de vie. Dispozițiile în cauză sunt mai stricte decât normele stabilite la articolul 120a alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, care prevăd că soiurile de viță de vie hibride producătoare directe a căror cultivare este interzisă se elimină prin defrișare, cu excepția cazului în care vinul rezultat este destinat exclusiv consumului familiilor viticultorilor. Prin urmare, data de 31 decembrie 2013 de la articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 ar trebui eliminată pentru a înlătura disparitățile de tratament între regiunile din Insulele Azore și Madeira, pe de o parte, și restul Uniunii, pe de altă parte, și pentru a permite continuarea reconversiei viilor cultivate cu soiuri a căror cultivare este interzisă.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Din cauza caracterului redus al piețelor lor locale și a condiții de producție, care generează importante costuri suplimentare, Guadelupa, Guyana Franceză și Martinica nu au reușit să dezvolte un sector al laptelui care să acopere nevoile locale. Dezvoltarea sectorului laptelui în Insula Madeira datorită laptelui reconstituit din lapte praf ar putea constitui un model de dezvoltare pentru acest sector în regiunile ultraperiferice care prezintă caracteristici comune. Scutirea acordată Insulei Madeira în temeiul articolului 19 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 ar trebui, prin urmare, să fie extinsă fără întârziere și la Martinica, Guadelupa și Guyana Franceză în contextul revizuirii Regulamentului (CE) nr. 247/2006 preconizată pentru mijlocul lui 2010.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Condițiile pentru extinderea în continuare a producției locale de lapte din regiunile ultraperiferice, care beneficiază de scutirea prevăzută la articolul 19 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 247/2006, sunt foarte limitate din cauza topografiei insulelor în cauză. Deși obligația de a asigura colectarea și desfacerea producției locale de lapte este menținută, este necesar să se elimine obligația Comisiei, prevăzută la al doilea paragraf din articolul respectiv, de a stabili o rată de încorporare a laptelui proaspăt produs pe plan local.

 

(7) Condițiile pentru extinderea în continuare a producției locale de lapte din regiunile ultraperiferice, care beneficiază de scutirea prevăzută la articolul 19 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 247/2006, sunt foarte limitate sau încă nesigure din cauza topografiei insulelor în cauză și a faptului că aceste sectoare locale ale laptelui au fost create recent. Deși obligația de a asigura colectarea și desfacerea producției locale de lapte este menținută, este necesar să se elimine obligația Comisiei, prevăzută la al doilea paragraf din articolul respectiv, de a stabili o rată de încorporare a laptelui proaspăt produs pe plan local.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7a) Aplicarea retroactivă a dispozițiilor prezentului regulament începând cu 1 ianuarie 2010 ar trebui să asigure continuitatea măsurilor specifice din domeniul agriculturii în regiunile ultraperiferice ale Uniunii și, de asemenea, să răspundă așteptărilor legitime ale operatorilor în cauză.

Justificare

Modificările propuse la Regulamentul 247/2006 trebuie să intre în vigoare la 1 ianuarie 2010 pentru a permite menținerea unei continuități a derogărilor existente. În consecință, este necesară introducerea unui nou considerent pentru a justifica aplicarea retroactivă a noului regulament.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 247/2006

Considerentul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) Considerentul (4) se înlocuiește cu următorul text:

 

(4) Ținând seama de faptul că toate cantitățile care fac obiectul regimului specific de aprovizionare sunt limitate la nevoile aprovizionării regiunilor ultraperiferice, acest regim nu dăunează bunei funcționări a pieței interne. De asemenea, avantajele economice ale regimului specific de aprovizionare nu ar trebui să producă o deviere a traficului comercial pentru produsele în cauză. Prin urmare, trebuie să se interzică expedierea sau exportul acestor produse, care nu au fost transformate, din regiunile ultraperiferice. Cu toate acestea, trebuie autorizate expedierea sau exportul acestor produse în cazul în care avantajele care rezultă din regimul specific de aprovizionare sunt rambursate sau, în ceea ce privește produsele transformate, pentru a permite un comerț regional sau între cele două regiuni ultraperiferice portugheze. De asemenea, trebuie să se țină seama de comerțul tradițional obișnuit cu țările terțe din toate regiunile ultraperiferice și, în consecință, să se autorizeze, pentru toate aceste regiuni, exportul de produse transformate care corespunde exporturilor tradiționale. Această limitare nu ar trebui să se aplice expedierilor tradiționale de produse transformate în restul Uniunii.

Din motive de claritate și pentru o mai bună adaptare la evoluția pieței, perioada de referință pentru stabilirea cantităților maxime de exporturi sau expedieri tradiționale ar trebui calculată în conformitate cu prezentul regulament.”

Justificare

Amendamentul vizează clarificarea condițiilor din regulamentul în vigoare referitoare la condițiile în care produsele transformate și netransformate, în cadrul regimului specific de aprovizionare, pot fi exportate sau expediate. În plus, amendamentul adaptează regulamentul la realitățile pieței prin menționarea nevoii de a actualiza periodic cantitățile maxime pentru exporturile și expedierile tradiționale în conformitate cu amendamentul 5 la articolul 4 alineatul (2).

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul -1a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 247/2006

Articolul 2 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1a) Articolul 2 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Se stabilește un bilanț previzional de aprovizionare pentru cuantificarea nevoilor anuale privind produsele prevăzute de anexa I. Evaluarea nevoilor întreprinderilor de ambalare sau de procesare a produselor destinate pieței locale, expediate în mod tradițional către restul Uniunii, exportate către țările terțe din cadrul comerțului regional sau din cadrul unui comerț tradițional, poate face obiectul unui bilanț previzional separat. În cazul în care se elaborează un bilanț previzional separat, cantitățile menționate sunt actualizate în mod periodic pentru a reflecta tendințele pieței descrise la articolul 4 alineatul (2).”

Justificare

În temeiul amendamentului 5 la articolul 4 alineatul (2), este necesar să se actualizeze periodic cantitățile maxime de produse transformate care pot fi exportate sau expediate anual din regiunile ultraperiferice în cadrul comerțului local și al expedierilor tradiționale.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul -1b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 247/2006

Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1b) La articolul 4 alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

 

(a) care sunt exportate către țările terțe sau expediate către restul Uniunii în limitele cantităților care corespund expedierilor tradiționale și exporturilor tradiționale. Aceste cantități sunt stabilite de Comisie, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2), pe baza mediei expedierilor sau exporturilor din decursul celor trei ani anteriori anului curent, sub rezerva unui prag minim egal cu media exporturilor sau expedierilor din decursul anilor 1989, 1990 și 1991. Cantitățile în cauză sunt gestionate și prezentate ca sumă unică incluzând cantitățile exportate în țări terțe și cantitățile expediate către restul Uniunii.

Justificare

Prezentul amendament incorporează media exporturilor sau expedierilor din cei trei ani anteriori în formula cantităților maxime anuale de produse transformate care pot fi exportate sau expediate din regiunile ultraperiferice în cadrul comerțului regional și al comerțului tradițional. Limitele în vigoare referitoare la cantități înăbușă industriile locale și afectează gradul de ocupare a forței de muncă deoarece împiedică întreprinderile să beneficieze de economia de scară, dat fiind că se confruntă cu costuri de transport enorme.

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul -1c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 247/2006

Articolul 4 – alineatul 3

 

 

Amendamentul

 

(-1c) La articolul 4, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

(3) Prin derogare de la alineatul (2) litera (a), o cantitate maximă de 3 000 de tone de zahăr (cod NC 1701) poate fi expediată în fiecare an din Azore către restul Uniunii pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și 31 decembrie 2019.

Justificare

Dat fiind faptul că, după cum se știe, sistemul cotelor de lapte va lua sfârșit, este necesar să se găsească urgent culturi alternative pentru agricultorii din Azore. Producția actuală de sfeclă de zahăr poate constitui o soluție de diversificare doar dacă li se oferă producătorilor și operatorilor economici perspective pe termen lung în ceea ce privește stabilitatea și viabilitatea acestui sector, pentru a putea atinge un nivel al producției și al schimburilor comerciale care să permită agriculturii din această regiune ultraperiferică să devină viabilă din punct de vedere social, economic și al mediului.

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 247/2006

Articolul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prin derogare de la articolul 2, în perioada 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2013, Insulele Canare pot continua să se aprovizioneze cu preparate pe bază de lapte cuprinse la codul NC 1901 90 99 (lapte praf degresat cu grăsimi vegetale), destinate transformării industriale în limita a 800 de tone/an. Ajutorul acordat pentru aprovizionarea din Comunitate cu acest produs nu poate depăși 210 EUR/tonă și este inclus în limita prevăzută la articolul 23. Acest produs este destinat numai consumului local.

Prin derogare de la articolul 2, Insulele Canare pot continua să se aprovizioneze cu preparate pe bază de lapte cuprinse la codul NC 1901 90 99 (lapte praf degresat cu grăsimi vegetale), destinate transformării industriale în limita a 800 de tone/an. Ajutorul acordat pentru aprovizionarea din Uniune cu acest produs nu poate depăși 210 EUR/tonă și este inclus în limita prevăzută la articolul 23. Acest produs este destinat numai consumului local.

Justificare

Din cauza deficitului structural al laptelui în Insulele Canare, laptele praf degresat cu grăsime vegetală a devenit un produs tradițional utilizat de consumatorii locali, în special de cei mai defavorizați, ca înlocuitor al laptelui. Prin urmare, derogarea în vigoare nu ar trebui doar extinsă, ci ar trebui să devină permanentă.

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 247/2006

Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Portugalia procedează la eliminarea treptată a parcelelor cultivate cu soiuri de viță de vie hibride producătoare directe a căror cultivare este interzisă, acordând, după caz, ajutoarele prevăzute la articolul 103q din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

Justificare

Prin eliminarea acestei părți a articolului 18 alineatul (2), propunerea Comisiei depășește obiectivele de aliniere a Regulamentului POSEI cu dispozițiile corespunzătoare din Regulamentul unic OCP.

Amendamentul  14

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 247/2006

Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere articolului 114 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, se autorizează producția de lapte UHT reconstituit din lapte praf de origine comunitară în Madeira și în departamentul francez de peste mări Réunion, în limita necesarului de consum local, atât timp cât această măsură nu împiedică colectarea și desfacerea laptelui obținut pe plan local. Acest produs este destinat numai consumului local.

(4) Fără a aduce atingere articolului 114 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, se autorizează producția de lapte UHT reconstituit din lapte praf de origine UE în Madeira și în departamentul francez de peste mări Réunion, în limita necesarului de consum local, atât timp cât această măsură asigură colectarea și desfacerea laptelui obținut pe plan local și nu împiedică eforturile întreprinse pentru a stimula dezvoltarea acestei producții. Acest produs, a cărui calitate trebuie menținută, este destinat numai consumului local.

Amendamentul  15

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 247/2006

Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Normele de aplicare a prezentului alineat se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 26 alineatul (2) din prezentul regulament.

Metoda prin care a fost obținut laptele UHT astfel reconstituit se indică în mod clar pe eticheta de vânzare.

EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei COM 2009(510) prevede o serie de amendamente la Regulamentul (CE) nr. 247/2006 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii. Principalele modificări se referă la introducerea, extinderea sau adaptarea anumitor derogări în sectorul zahărului, al laptelui și cel vitivinicol.

Raportorul este de părere că modificările propuse vor fi benefice regiunilor ultraperiferice în cauză. Cu toate acestea, raportorul consideră că sunt necesare, în prezent, noi modificări, din cauza situației economice dificile din aceste regiuni, în special în perioadă de criză.

Situația este critică în special în Insulele Azore, unde sectorul laptelui, care reprezintă principala activitate agricolă a regiunii, a fost grav lovit de criza recentă de pe piețele produselor lactate. În timp ce producția de lapte din Insulele Azore reprezintă în prezent 30% din producția totală a Portugaliei, un raport recent al Curții de Conturi Europene[1], realizat pe baza cifrelor furnizate de Comisie, evidențiază „dispariția [preconizată] într-un ritm susținut” a exploatațiilor specializate în producția de lapte în zonele defavorizate, ca rezultat al deciziilor luate în contextul Bilanțului de sănătate al PAC și al provocărilor socioeconomice pe care le implică această situație.

Producția de sfeclă de zahăr constituie cea mai bună alternativă viabilă la producția de lapte din Azore atât din punct de vedere economic, cât și din punctul de vedere al mediului. Cu toate acestea, pentru a stimula diversificarea, este necesar să se ofere o perspectivă pe termen lung producătorilor și prelucrătorilor și să se permită operatorilor economici să atingă un nivel corespunzător de activitate industrială și comercială. Prin urmare, raportorul propune ca derogarea în vigoare de la articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 247/2006, care permite Insulelor Azore să expedieze cantități maxime de zahăr către restul Comunității, să fie extinsă până la 31 decembrie 2019, iar cantitatea să fie fixată la 3 000 de tone pe an pe durata întregii perioade. Luând în considerare nevoile pieței locale, care sunt estimate la aproximativ 4 500 - 5°000 de tone pe an, cantitățile maxime de expediere de 3 000 de tone ar garanta sectorului zahărului pragul critic minim necesar pentru a avea o industrie viabilă și durabilă. Derogarea respectivă nu ar avea un impact prea mare asupra concurenței, deoarece producția de zahăr a Insulelor Azore reprezintă în jur de 1% din producția Portugaliei și sub 0,05% din producția UE. În plus, ca reacție la consecințele măsurilor privind Bilanțul de sănătate și la necesitatea de a menține acest instrument de diversificare a politicii agricole regionale, administrația regională a Insulelor Azore a achiziționat de curând majoritatea capitalului singurei unități de prelucrare a zahărului din regiune, care se confrunta cu dificultăți economice extrem de mari.

De asemenea, în prezent, producția locală de sfeclă de zahăr nu este suficientă pentru ca industria din Insulele Azore să își poată îndeplini cota alocată, iar pe piață nu sunt disponibile cantități semnificative. În consecință, este necesar ca Insulele Azore să poată beneficia de o scutire în ceea ce privește importul de zahăr brut din trestie de zahăr, astfel cum a propus Comisia.

În plus, din cauza deficitului structural al laptelui în Insulele Canare, laptele praf degresat cu grăsime vegetală este un produs utilizat în mod tradițional, de mai multe decenii, de către consumatorii locali, în special de cei mai defavorizați, ca înlocuitor al laptelui. Comisia propune să se permită prelungirea, până la 31 decembrie 2013, a derogării care permite regiunii să se aprovizioneze cu preparate din lapte. Raportorul consideră că derogarea în vigoare ar trebui să devină permanentă, deoarece produsul a devenit un element de bază al alimentației locale și este destinat numai consumului local.

Producția de lapte locală este, de asemenea, insuficientă în departamentul francez de peste mări Réunion și în Insula Madeira. Raportorul sprijină, prin urmare, extinderea și la departamentul Réunion a derogării acordate Insulei Madeira pentru reconstituirea laptelui praf în scopul obținerii de lapte UHT destinat consumului uman, precum și a eliminării obligației de a include laptele proaspăt produs local în laptele reconstituit.

În ceea ce privește sectorul vinului, din modificările propuse de Comisie lipsea o dispoziție care prevedea sprijinirea eliminării anumitor vii din Portugalia, pentru a adapta Regulamentul 247/2006 la noile dispoziții cuprinse în Regulamentul unic OCP. Prin urmare, această dispoziție trebuie reintrodusă.

Celelalte amendamente sunt legate de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în timpul procesului legislativ privind prezenta propunere. Amendamentele respective operează schimbările necesare în ceea ce privește temeiul și procedura juridice, procedurile precedente de comitologie și necesitatea de a asigura o aplicare retroactivă a regulamentului modificat, astfel încât modificarea derogărilor să poată intra în vigoare la 1 ianuarie 2010, conform așteptărilor operatorilor în cauză.

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională (24.2.2010)

destinat Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii

(COM(2009)0510 – C7‑0255/2009 – 2009/0138(COD))

Raportor: Nuno Teixeira

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Dezvoltarea economică și socială a regiunilor ultraperiferice ale UE este determinată de caracterul lor periferic și insular, de teritoriul redus ca întindere, de o geografie și un climat dificile și de dependența economică de un număr redus de bunuri și servicii.

Raportorul consideră că aceste obstacole permanente ar trebui să conducă la un sprijin permanent, care să vizeze obținerea unei mai bune coeziuni sociale și a unei economii și a unui mediu mai sustenabile.

Articolul 349 din Tratatul de la Lisabona incorporează posibilitatea de a introduce măsuri specifice care să vizeze regiunile ultraperiferice, care ar trebui să se concretizeze și în continuare prin inițiative adaptate la nevoile lor specifice, în special în sectorul agricol.

Cadrul financiar de după 2013 ar trebui să se bazeze pe principiul solidarității, cu obiectivul coeziunii sociale și teritoriale. Mijloacele de sprijin pentru regiunile ultraperiferice, care includ un regim specific de aprovizionare, nu ar trebui înțelese ca avantaje neloiale, dat fiind că privesc în special bunuri și servicii produse și consumate la nivel local, care cu greu ar putea conduce la denaturarea concurenței.

Evoluția industriei agro-alimentare în regiunile ultraperiferice și cunoștințele dobândite prin aplicarea Regulamentului (CE) nr. 247/2006 au dovedit, de asemenea, necesitatea adaptării altor regulamente direct legate de acesta. Regulamentul Comisiei (CE) nr. 793/2006, care stabilește anumite norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006, ar trebui revizuit în ceea ce privește, de exemplu, cantitățile maxime pentru exportarea și expedierea de produse care au fost transformate în regiunile ultraperiferice pornind de la produse care au beneficiat de un regim specific de aprovizionare în contextul comerțului regional și al expedierilor tradiționale. În plus, având în vedere faptul că Angola este în prezent parte a fluxurilor comerciale cu regiunea autonomă Madeira, ar trebui inclusă în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 793/2006 în calitate de țară terță în care sunt exportate produse transformate din Madeira în contextul comerțului regional.

În plus, în Regulamentul (CE) nr. 793/2006 al Comisiei există alte detalii tehnice, cum ar fi termenul limită pentru plata unui ajutor, care ar putea fi la rândul lor modificate în urma propunerii de reformare a directivei privind combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale (Tranzacții comerciale: combaterea întârzierii plăților (abrogarea Directivei 2000/35/CE). Reformare, COD/2009/0054)..

Raportorul este de acord în principiu cu propunerea curentă, în special în ceea ce privește următoarele aspecte:

adaptarea articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 247/2006, care reflectă noile dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 și permite Insulelor Azore să includă zahărul brut din trestie de zahăr în bilanțul previzional de aprovizionare;

prelungirea până la 31 decembrie 2013 a derogării de la articolul 2, care permite Insulelor Canare să continue să primească provizii de anumite preparate din lapte care sunt fundamentale pentru alimentația și industria locală;

eliminarea referințelor la dispozițiile privind controalele și sancțiunile de la articolul 12 litera (f) ca urmare a experienței câștigate prin punerea în aplicare a programelor de sprijin comunitare; raportorul atrage atenția asupra faptului că, în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 247/2006, statele membre vor informa Comisia cu privire la aceste măsuri;

extinderea derogării, deja acordată Madeirei, la departamentul francez de peste mări Reunion pentru a produce lapte UHT reconstituit din lapte praf provenit din cadrul Comunității în limitele necesare pentru consumul local.

Totuși, raportorul ar dori să propună amendamentele explicate mai jos, care abordează probleme nerezolvate care ar putea crește gradul de dezvoltare al regiunilor ultraperiferice:

considerentul 5 din propunerea actuală a Comisiei ar trebui să menționeze eliminarea datei de 31 decembrie 2013 din articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 247/2006 al Consiliului pentru a elimina tratamentul asimetric al regiunilor Azore și Madeira, pe de o parte, și al Comunității, pe de altă parte;

în propunerea curentă ar trebui adăugat un considerent suplimentar (7a) referitor la retroactivitatea aplicării regulamentului;

ar trebui să se facă un efort permanent pentru a îmbunătăți flexibilitatea în ceea ce privește gestionarea regimului specific de aprovizionare în vederea adaptării rapide și eficiente la caracteristicile specifice ale regiunilor și la evoluția pieței locale; din acest motiv, considerentul 4 și articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 ar trebui să prevadă necesitatea actualizării periodice a cantităților maxime de produse transformate care se pot exporta sau expedia anual din regiunile ultraperiferice în contextul comerțului regional și al expedierilor tradiționale;

în consecință, articolul 4 alineatul (2) din același regulament ar trebui modificat pentru a include media exporturilor sau expedierilor pe parcursul celor trei ani anteriori în formula acelor cantități maxime anuale, menținându-se pragul sub forma mediei exporturilor sau expedierilor din anii 1989, 1990 și 1991, care constituie anii de referință în Regulamentul (CE) nr. 247/2006 al Consiliului; această schimbare urmărește, de asemenea, o mai bună adaptare la realitățile pieței; limitele în vigoare referitoare la cantități înăbușă industriile locale și afectează gradul de ocupare a forței de muncă deoarece împiedică întreprinderile să beneficieze de economia de scară, dat fiind că se confruntă cu costuri de transport enorme; cantitățile în cauză sunt gestionate și prezentate ca sumă unică incluzând atât cantitățile exportate în țări terțe, cât și cantitățile expediate către restul Comunității;

articolul 18 alineatul (2) din propunerea actuală a Comisiei ar trebui să menționeze că eliminarea treptată a soiurilor de viță de vie hibride producătoare directe din Portugalia a căror cultivare este interzisă va putea beneficia de sprijin comunitar în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Articolul 18 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 prevede eliminarea treptată, până la 31 decembrie 2013, în Insulele Azore și Madeira a parcelelor cultivate cu soiuri de viță de vie hibride producătoare directe a căror cultivare este interzisă. Articolul 18 alineatul (2) al treilea paragraf din regulamentul respectiv prevede obligația Portugaliei de a notifica anual progresul lucrărilor de reconversie și de restructurare a suprafețelor plantate cu astfel de soiuri de viță de vie. Dispozițiile în cauză sunt mai stricte decât normele stabilite la articolul 120a alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, care prevăd că soiurile de viță de vie hibride producătoare directe a căror cultivare este interzisă se elimină prin defrișare, cu excepția cazului în care vinul rezultat este destinat exclusiv consumului familiilor viticultorilor. Prin urmare, trebuie eliminate alineatele (2) și (3) de la articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 pentru a înlătura disparitățile de tratament între regiunile din Insulele Azore și Madeira, pe de o parte, și restul Comunității, pe de altă parte.

(5) Articolul 18 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 prevede eliminarea treptată, până la 31 decembrie 2013, în Insulele Azore și Madeira a parcelelor cultivate cu soiuri de viță de vie hibride producătoare directe a căror cultivare este interzisă. Articolul 18 alineatul (2) al treilea paragraf din regulamentul respectiv prevede obligația Portugaliei de a notifica anual progresul lucrărilor de reconversie și de restructurare a suprafețelor plantate cu astfel de soiuri de viță de vie. Dispozițiile în cauză sunt mai stricte decât normele stabilite la articolul 120a alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, care prevăd că soiurile de viță de vie hibride producătoare directe a căror cultivare este interzisă se elimină prin defrișare, cu excepția cazului în care vinul rezultat este destinat exclusiv consumului familiilor viticultorilor. Prin urmare, trebuie eliminată data de 31 decembrie 2013 de la articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 pentru a înlătura disparitățile de tratament între regiunile din Insulele Azore și Madeira, pe de o parte, și restul Comunității, pe de altă parte.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Din cauza caracterului redus al piețelor lor locale și a condiții de producție, care generează importante costuri suplimentare, Guadelupa, Guyana Franceză și Martinica nu au reușit să dezvolte un sector al laptelui care să acopere nevoile locale. Dezvoltarea sectorului laptelui în Insula Madeira datorită laptelui reconstituit din lapte praf ar putea constitui un model de dezvoltare pentru acest sector în regiunile ultraperiferice care prezintă caracteristici comune. Scutirea acordată Insulei Madeira în temeiul articolului 19 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 247/2006 ar trebui, prin urmare, să fie extinsă în cel mai scurt timp și la Martinica, Guadelupa și Guyana Franceză.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Condițiile pentru extinderea în continuare a producției locale de lapte din regiunile ultraperiferice, care beneficiază de scutirea prevăzută la articolul 19 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 247/2006, sunt foarte limitate din cauza topografiei insulelor în cauză. Deși obligația de a asigura colectarea și desfacerea producției locale de lapte este menținută, este necesar să se elimine obligația Comisiei, prevăzută la al doilea paragraf din articolul respectiv, de a stabili o rată de încorporare a laptelui proaspăt produs pe plan local.

(7) Condițiile pentru extinderea în continuare a producției locale de lapte din regiunile ultraperiferice, care beneficiază de scutirea prevăzută la articolul 19 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 247/2006, sunt foarte limitate sau încă nesigure din cauza topografiei insulelor în cauză și a faptului că aceste sectoare locale ale laptelui au fost create recent. Deși obligația de a asigura colectarea și desfacerea producției locale de lapte este menținută, este necesar să se elimine obligația Comisiei, prevăzută la al doilea paragraf din articolul respectiv, de a stabili o rată de încorporare a laptelui proaspăt produs pe plan local.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Aplicarea retroactivă a dispozițiilor prezentului regulament ar trebui să asigure continuitatea măsurilor specifice din domeniul agriculturii în regiunile ultraperiferice ale Uniunii și ar trebui, de asemenea, să răspundă așteptărilor legitime ale operatorilor în cauză.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 247/2006

Considerentul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. Considerentul (4) se înlocuiește cu următorul text:

 

(4) Ținând seama de faptul că toate cantitățile care fac obiectul regimului specific de aprovizionare sunt limitate la nevoile aprovizionării regiunilor ultraperiferice, acest regim nu dăunează bunei funcționări a pieței interne. De asemenea, avantajele economice ale regimului specific de aprovizionare nu ar trebui să producă o deviere a traficului comercial pentru produsele în cauză. Prin urmare, trebuie să se interzică expedierea sau exportul acestor produse, care nu au fost transformate, din regiunile ultraperiferice. Cu toate acestea, trebuie autorizate expedierea sau exportul acestor produse în cazul în care avantajele care rezultă din regimul specific de aprovizionare sunt rambursate sau, în ceea ce privește produsele transformate, pentru a permite un comerț regional sau între cele două regiuni ultraperiferice portugheze. De asemenea, trebuie să se țină seama de comerțul tradițional obișnuit cu țările terțe din toate regiunile ultraperiferice și, în consecință, să se autorizeze, pentru toate aceste regiuni, exportul de produse transformate care corespunde exporturilor tradiționale. Această limitare nu ar trebui să se aplice expedierilor tradiționale de produse transformate în restul

Comunității. Din motive de claritate și pentru o mai bună adaptare la evoluția pieței, perioada de referință pentru stabilirea cantităților maxime de exporturi sau expedieri tradiționale ar trebui calculată în conformitate cu prezentul regulament.”

Justificare

Amendamentul vizează clarificarea prevederilor din regulamentul în vigoare referitoare la condițiile în care produsele transformate și netransformate, în cadrul regimului specific de aprovizionare, pot fi exportate sau expediate. În plus, amendamentul adaptează regulamentul la realitățile pieței prin menționarea nevoii de a actualiza periodic cantitățile maxime pentru exporturile și expedierile tradiționale în conformitate cu amendamentul 5 la articolul 4 alineatul (2).

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul -1a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 247/2006

Articolul 2 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a. La articolul 2, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Se stabilește un bilanț previzional de aprovizionare pentru cuantificarea nevoilor anuale privind produsele prevăzute de anexa I. Evaluarea nevoilor întreprinderilor de ambalare sau de procesare a produselor destinate pieței locale, expediate în mod tradițional către restul Comunității, exportate către țările terțe din cadrul comerțului regional sau din cadrul unui comerț tradițional, poate face obiectul unui bilanț previzional separat. În cazul în care se elaborează un bilanț previzional separat, cantitățile menționate sunt actualizate în mod periodic pentru a reflecta tendințele pieței descrise la articolul 4 alineatul (2).”

Justificare

În temeiul amendamentului 5 la articolul 4 alineatul (2), este necesar să se actualizeze periodic cantitățile maxime de produse transformate care pot fi exportate sau expediate anual din regiunile ultraperiferice în cadrul comerțului local sau al expedierilor tradiționale.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 247/2006

Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1b. La articolul 4 alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

 

(a) care sunt exportate către țările terțe sau expediate către restul Comunității în limitele cantităților care corespund expedierilor tradiționale și exporturilor tradiționale. Aceste cantități sunt stabilite de Comisie, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 26 alineatul (2), pe baza mediei expedierilor sau exporturilor din decursul celor trei ani anteriori anului curent, sub rezerva unui prag minim egal cu media exporturilor sau expedierilor din decursul anilor 1989, 1990 și 1991. Cantitățile în cauză sunt gestionate și prezentate ca sumă unică incluzând cantitățile exportate în țări terțe și cantitățile expediate către restul Comunității;

Justificare

Prezentul amendament încorporează media exporturilor sau expedierilor din cei trei ani anteriori în formula cantităților maxime anuale de produse transformate care pot fi exportate sau expediate din regiunile ultraperiferice în cadrul comerțului regional și al expedierilor tradiționale. Limitele în vigoare referitoare la cantități înăbușă industriile locale și afectează gradul de ocupare a forței de muncă deoarece împiedică întreprinderile să beneficieze de economia de scară, dat fiind că se confruntă cu costuri de transport enorme.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 247/2006

Articolul 18 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere articolului 120a alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, strugurii

proveniți din soiuri de viță de vie hibride producătoare directe a căror cultivare este interzisă (Noah, Othello, Isabella,

Jacquez, Clinton, Herbemont), recoltați în regiuni din Azore și Madeira, pot fi utilizați pentru producția de vin care poate circula numai în interiorul regiunilor menționate.

(2) Fără a aduce atingere articolului 120a alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, strugurii proveniți din soiuri de viță de vie hibride producătoare directe a căror cultivare este interzisă (Noah, Othello, Isabella, Jacquez, Clinton, Herbemont), recoltați în regiuni din Azore și Madeira, pot fi utilizați pentru producția de vin care poate circula numai în interiorul regiunilor menționate. Portugalia procedează la eliminarea treptată a parcelelor cultivate cu soiuri de viță de vie hibride producătoare directe a căror cultivare este interzisă, beneficiind după caz, de ajutoarele prevăzute la articolul 103q din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 247/2006

Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere articolului 114 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, se autorizează producția de lapte UHT reconstituit din lapte praf de origine comunitară în Madeira și în departamentul francez de peste mări Réunion, în limita necesarului de consum local, atât timp cât această măsură nu împiedică colectarea și desfacerea laptelui obținut pe plan local. Acest produs este destinat numai consumului local.

(4) Fără a aduce atingere articolului 114 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, se autorizează producția de lapte UHT reconstituit din lapte praf de origine comunitară în Madeira și în departamentul francez de peste mări Réunion, în limita necesarului de consum local, atât timp cât această măsură nu împiedică nici colectarea și desfacerea laptelui obținut pe plan local, nici eforturile întreprinse pentru a stimula dezvoltarea acestei producții. Acest produs este destinat numai consumului local.

PROCEDURĂ

Titlu

Măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii (modificare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006)

Referințe

COM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD)

Comisia competentă în fond

AGRI

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

REGI

12.11.2009

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Nuno Teixeira

4.11.2009

 

 

Examinare în comisie

25.1.2010

 

 

 

Data adoptării

22.2.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Sophie Briard Auconie, Zuzana Brzobohatá, Alain Cadec, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Viktor Uspaskich, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Vasilica Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Heide Rühle, Peter Simon, László Surján, Evžen Tošenovský, Sabine Verheyen

PROCEDURĂ

Titlu

Măsuri specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii (modificare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006)

Referințe

COM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD)

Data prezentării la PE

2.10.2009

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

AGRI

12.11.2009

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

REGI

12.11.2009

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Luís Paulo Alves

30.9.2009

 

 

Examinare în comisie

10.11.2009

22.2.2010

 

 

Data adoptării

17.3.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareș-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Lena Ek, Maria do Céu Patrão Neves, Daciana Octavia Sârbu

Data depunerii

23.3.2010