Förfarande : 2009/0138(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0054/2010

Ingivna texter :

A7-0054/2010

Debatter :

PV 18/05/2010 - 7
CRE 18/05/2010 - 7

Omröstningar :

PV 18/05/2010 - 8.14
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0170

BETÄNKANDE     ***I
PDF 460kWORD 317k
23.3.2010
PE 430.443v02-00 A7-0054/2010

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 247/2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden

(KOM(2009)0510 – C7‑0255/2009 – 2009/0138(COD))

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Föredragande: Luís Paulo Alves

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för regional utveckling
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 247/2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden

(KOM(2009)0510 – C7‑0255/2009 – 2009/0138(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0510),

–   med beaktande av artiklarna 36, 37 och 299.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C7‑0255/2009),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlament och rådet om ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artiklarna 294.3, 42, 43.2 och 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandet från utskottet för regional utveckling (A7‑0054/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(-1) Artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget) framhåller de yttersta randområdenas betydelse och särdrag och föreskriver särskilda åtgärder för att fastställa villkoren för hur fördragen ska tillämpas beträffande dessa områden, inklusive den gemensamma politiken, med hänsyn tagen till områdenas strukturella, sociala och ekonomiska situation, vilken förvärras av deras avlägsna belägenhet, ökaraktär, ringa storlek, besvärliga topografi- och klimatförhållanden samt ekonomiska beroende av ett fåtal produkter, faktorer som på grund av sin bestående natur och sammanlagda verkan allvarligt hämmar områdenas utveckling. Åtgärderna i fråga innefattar jordbruks- och fiskeripolitik, villkor för leverans av råvaror, statligt stöd och villkor för tillgång till strukturfonder och övergripande unionsprogram. Genom Lissabonfördraget har dessutom för första gången de regioner som avses i artikel 349 i EUF-fördraget införlivats i artikel 107 i EUF-fördraget, vilket innebär att stöd som syftar till att främja deras ekonomiska utveckling kan anses vara förenliga med den inre marknaden.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl -1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(-1) I enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 247/2006 får Azorerna, genom undantag från artikel 4.2 a i denna förordning, sända en årlig maximikvantitet socker (KN‑nummer 1701) till övriga unionen. Produktionen av sockerbetor kan bli ett viktigt alternativ till mjölkproduktionen på Azorerna, särskilt på ön São Miguel, med tanke på att framtiden för mjölkmarknaden är oviss till följd av beslutet att avskaffa mjölkkvoterna och successivt öka dem under tiden, och det är därför nödvändigt att ge producenter och bearbetare, såvida beslutet att avskaffa kvotsystemet kvarstår, en garanti om att det kommer att ersättas med ett annat system, som kan garantera en hållbar utveckling av Azorernas mjölksektor, samt att tillförsäkra dem alternativa jordbruksperspektiv, och att ge de ekonomiska aktörerna en möjlighet att nå en tillverknings- och försäljningsnivå som kan stabilisera den ekonomiska och sociala situationen på Azorerna. Det gällande undantaget bör därför förlängas till och med den 31 december 2019.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Genom artikel 6 i förordning (EG) nr 247/2006 får Kanarieöarna under en övergångsperiod fortsätta försörjningen med mjölkberedningar med KN‑numren 1901 90 99 och 2106 90 92 avsedda för industriell beredning, med fastställda kvantiteter. Övergångsperioden löper ut den 31 december 2009. Den produkt som omfattas av KN‑nummer 1901 90 99 – skummjölkspulver med vegetabiliska fetter – är en traditionell produkt för de lokala konsumenterna, inbegripet de som har det sämst ställt, och har sålts på Kanarieöarna under de senaste 40 åren. Försörjningen av denna produkt har utvecklat en särskild lokal industri som skapar sysselsättning och mervärde. Under den ekonomiska kris som nu råder är det lämpligt att upprätthålla försörjningen av denna särskilda produkt och förlänga den övergångsperiod som fastställs i artikel 6 i den förordningen till och med den 31 december 2013.

(2) Genom artikel 6 i förordning (EG) nr 247/2006 får Kanarieöarna under en övergångsperiod fortsätta försörjningen med mjölkberedningar med KN‑numren 1901 90 99 och 2106 90 92 avsedda för industriell beredning, med fastställda kvantiteter. Övergångsperioden löper ut den 31 december 2009. Den produkt som omfattas av KN‑nummer 1901 90 99 – skummjölkspulver med vegetabiliska fetter – har emellertid kommit att bli en traditionell produkt för de lokala konsumenterna, inbegripet de som har det sämst ställt. Den har medfört att en särskild lokal industri som skapar sysselsättning och mervärde har utvecklats. Det är därför lämpligt att upprätthålla försörjningen av denna särskilda produkt, som endast är avsedd för lokal konsumtion.

Motivering

Kanarieöarna har ett strukturellt underskott på mjölk, och skummjölkspulver med vegetabiliska fetter har därför kommit att bli en traditionell produkt som de lokala konsumenterna, och i synnerhet de som har det sämst ställt, använder som mjölkersättning. Det befintliga undantaget bör därför inte bara förlängas utan även bli permanent.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Enligt artikel 18.2 andra stycket i förordning (EG) nr 247/2006 ska odlingen på den mark som planterats med de förbjudna direktproducerande hybridvinstockssorterna gradvis avskaffas på Azorerna och Madeira fram till den 31 december 2013. Enligt artikel 18.2 tredje stycket i den förordningen ska Portugal varje år meddela hur omställnings- och omstruktureringsarbetet på de arealer som odlats med sådana vinstockssorter fortskrider. Dessa bestämmelser är striktare än reglerna i artikel 120a.5 i förordning (EG) nr 1234/2007, det vill säga att förbjudna direktproducerande hybridvinstockssorter ska röjas, utom om det som produceras enbart är avsett för konsumtion i vinodlarens hushåll. Därför bör artiklarna 18.2 och 18.3 i förordning (EG) nr 247/2006 strykas i syfte att undanröja skillnaderna i behandling av Azorerna och Madeira å ena sidan och resten av gemenskapen å den andra.

(5) Enligt artikel 18.2 andra stycket i förordning (EG) nr 247/2006 ska odlingen på den mark som planterats med de förbjudna direktproducerande hybridvinstockssorterna gradvis avskaffas på Azorerna och Madeira fram till den 31 december 2013. Enligt artikel 18.2 tredje stycket i den förordningen ska Portugal varje år meddela hur omställnings- och omstruktureringsarbetet på de arealer som odlats med sådana vinstockssorter fortskrider. Dessa bestämmelser är striktare än reglerna i artikel 120a.5 i förordning (EG) nr 1234/2007, det vill säga att förbjudna direktproducerande hybridvinstockssorter ska röjas, utom om det som produceras enbart är avsett för konsumtion i vinodlarens hushåll. Därför bör datumet den 31 december 2013 i artikel 18.2 i förordning (EG) nr 247/2006 strykas i syfte att undanröja skillnaderna i behandling av Azorerna och Madeira å ena sidan och resten av unionen å den andra, och i syfte att fortsätta omställningen av den mark som planterats med förbjudna vinstockssorter.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Eftersom den lokala marknaden är begränsad och produktionsvillkoren genererar omfattande merkostnader, har Guadeloupe, Guyana och Martinique inte lyckats utveckla en mjölksektor som kan täcka de lokala behoven. Utvecklingen av mjölksektorn på Madeira till följd av produktionen av rekonstituerad mjölk framställd av skummjölkspulver, skulle kunna tjäna som modell för utvecklingen av denna sektor i de yttersta randområden som har motsvarande karaktärsdrag. Det undantag som beviljats Madeira enligt artikel 19.4 första stycket i förordning (EG) nr 247/2006 bör därför utan dröjsmål utvidgas till att omfatta Martinique, Guadeloupe och Guyana i samband med översynen av förordning (EG) nr 247/2006, som förväntas ske i mitten av 2010.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Förutsättningarna för en ökning av den lokala mjölkproduktionen i de yttersta randområden som omfattas av undantaget i artikel 19.4 första stycket i förordning (EG) nr 247/2006 är mycket begränsade på grund av de berörda öarnas topografi. Även om insamling och avsättning av lokalt producerad mjölk fortfarande måste garanteras är det lämpligt att ta bort kommissionens skyldighet att, enligt andra stycket i den artikeln, fastställa hur stor kvantitet lokalt producerad färsk mjölk som ska blandas i den rekonstituerade UHT-mjölken.

(7) Förutsättningarna för en ökning av den lokala mjölkproduktionen i de yttersta randområden som omfattas av undantaget i artikel 19.4 första stycket i förordning (EG) nr 247/2006 är mycket begränsade eller fortfarande svaga på grund av de berörda öarnas topografi och den nyliga etableringen av den lokala mjölksektorn. Även om insamling och avsättning av lokalt producerad mjölk fortfarande måste garanteras är det lämpligt att ta bort kommissionens skyldighet att, enligt andra stycket i den artikeln, fastställa hur stor kvantitet lokalt producerad färsk mjölk som ska blandas i den rekonstituerade UHT-mjölken.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7a) Den retroaktiva tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning från och med den 1 januari 2010 bör säkerställa kontinuiteten i de särskilda åtgärderna för jordbruket i unionens yttersta randområden och bör också uppfylla de legitima förväntningarna hos de berörda aktörerna.

Motivering

De föreslagna ändringarna till förordning (EG) nr 247/2006 bör träda i kraft den 1 januari 2010 för att tillåta en viss kontinuitet i de befintliga undantagen. Ett ytterligare skäl måste därför infogas för att rättfärdiga en retroaktiv tillämpning av den nya förordningen.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Förordning (EG) nr 247/2006

Skäl 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1) Skäl 4 ska ersättas med följande:

 

(4) Eftersom de kvantiteter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen är begränsade till de yttersta randområdenas försörjningsbehov, skapar systemet inga störningar på den inre marknaden. Den särskilda försörjningsordningens ekonomiska fördelar bör inte heller leda till omläggning av handeln med de berörda produkterna. Därför är det lämpligt att förbjuda sändning eller export av obearbetade produkter från de yttersta randområdena. Sändning eller export av dessa produkter bör däremot vara tillåten, när den fördel som följer av den särskilda försörjningsordningen har betalats tillbaka eller, när det gäller bearbetade produkter, i syfte att möjliggöra regional handel eller handel mellan de två portugisiska randområdena. Hänsyn bör också tas till alla de yttersta randområdenas traditionella handel med tredjeländer, och därför bör sådan export av bearbetade produkter som svarar mot traditionell export tillåtas för alla dessa regioner. Denna begränsning gäller inte heller traditionella sändningar av bearbetade produkter till övriga delar av unionen. I klarhetssyfte och för att möjliggöra en bättre anpassning till marknadsutvecklingen bör referensperioden för fastställandet av maximikvantiteterna för traditionell export eller traditionella sändningar beräknas i enlighet med denna förordning.”

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förtydliga gällande lagstiftning i fråga om de villkor enligt vilka obearbetade och bearbetade produkter, inom ramen för den särskilda försörjningsordningen, kan exporteras eller sändas. Ändringsförslaget syftar vidare till att anpassa förordningen till de faktiska omständigheterna på marknaden, eftersom det tar upp behovet av en regelbunden uppdatering av maximikvantiteterna för traditionell export och traditionella sändningar, i överensstämmelse med ändringsförslag 5 till artikel 4.2.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led -1a (nytt)

Förordning (EG) nr 247/2006

Artikel 2 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1a) Artikel 2.2 ska ersättas med följande:

 

”2. De årliga behoven av de produkter som avses i punkt 1 ska beräknas genom en prognostiserad försörjningsbalans. En separat prognos kan göras för att bedöma bearbetnings- och förpackningsindustrins behov av produkter för den lokala marknaden, för traditionella sändningar till resten av unionen och för export till tredjeländer inom ramen för regional eller traditionell handel. Om en separat prognos utarbetas ska kvantiteterna regelbundet uppdateras för att återspegla den marknadsutveckling som anges i artikel 4.2.”

Motivering

Det behövs en regelbunden uppdatering av hur stora kvantiteter bearbetade produkter som årligen kan exporteras eller sändas från de yttersta randområdena inom ramen för regional handel och traditionella sändningar, i överensstämmelse med ändringsförslag 5 till artikel 4.2.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led -1b (nytt)

Förordning (EG) nr 247/2006

Artikel 4 – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1b) Artikel 4.2 a ska ersättas med följande:

 

(a) som exporteras till tredjeländer eller sänds till resten av unionen inom ramen för de kvantiteter som motsvarar traditionella sändningar och traditionell export; dessa kvantiteter ska fastställas av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 26.2, på grundval av genomsnittet för sändningarna eller exporten under de tre åren före innevarande år, med ett lägsta tröskelvärde som motsvarar genomsnittet för sändningarna eller exporten under åren 1989, 1990 och 1991; dessa kvantiteter ska hanteras och presenteras som ett enda belopp, som omfattar kvantiteter som exporteras till tredjeländer och kvantiteter som sänds till övriga unionen,

Motivering

Ändringsförslaget införlivar genomsnittet för exporten eller sändningarna under de föregående tre åren i formeln för de maximikvantiteter bearbetade produkter som årligen kan exporteras eller sändas från de yttersta randområdena för regional handel och traditionella sändningar. De nuvarande kvantiteterna kväver den lokala industrin och sysselsättningen, eftersom de hindrar företagen från att dra nytta av skalekonomier på grund av de enorma transportkostnaderna.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led -1c (nytt)

Förordning (EG) nr 247/2006

Artikel 4 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1c) Artikel 4.3 ska ersättas med följande:

 

”3. Genom undantag från punkt 2 a får en maximikvantitet av 3 000 ton socker (KN-nummer 1701) per år skickas från Azorerna till den övriga unionen under perioden 1 januari 2010-31 december 2019:”

Motivering

Med tanke på att systemet med mjölkkvoter sannolikt kommer att försvinna inom en överskådlig framtid är det brådskande att hitta andra odlingsalternativ för jordbrukarna på Azorerna. Den aktuella sockerbetsproduktionen skulle kunna bidra till att diversifiera landets jordbruksverksamhet, förutsatt att producenterna och de ekonomiska aktörerna ges mera långsiktiga perspektiv i fråga om stabilitet och hållbarhet så att de kan uppnå tillverknings- och handelsnivåer som gör jordbruket i de yttre randområdena hållbart ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 247/2006

Artikel 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Med avvikelse från artikel 2 får Kanarieöarna under perioden 1 januari 2010–31 december 2013 fortsätta försörjningen med mjölkberedningar med KN‑nummer 1901 90 99 (skummjölkspulver med vegetabiliska fetter) avsedda för industriell beredning med högst 800 ton per år. Det stöd som utbetalas av gemenskapen för försörjningen med denna produkt får inte överskrida 210 EUR per ton och ska ligga inom den gräns som avses i artikel 23. Denna produkt ska endast vara avsedd för lokal konsumtion.”

Med avvikelse från artikel 2 får Kanarieöarna fortsätta försörjningen med mjölkberedningar med KN‑nummer 1901 90 99 (skummjölkspulver med vegetabiliska fetter) avsedda för industriell beredning med högst 800 ton per år. Det stöd som utbetalas av unionen för försörjningen med denna produkt får inte överskrida 210 EUR per ton och ska ligga inom den gräns som avses i artikel 23. Denna produkt ska endast vara avsedd för lokal konsumtion.”

Motivering

Kanarieöarna har ett strukturellt underskott på mjölk, och skummjölkspulver med vegetabiliska fetter har därför kommit att bli en traditionell produkt som de lokala konsumenterna, och i synnerhet de som har det sämst ställt, använder som mjölkersättning. Det befintliga undantaget bör därför inte bara förlängas utan även bli permanent.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 247/2006

Artikel 18 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Portugal ska se till att gradvis upphöra med vinodlingar med de förbjudna direktproducerande hybridvinstockssorterna, med, i förekommande fall, det stöd som avses i artikel 103q i förordning (EG) nr 1234/2007.

Motivering

Om denna del av artikel 18.2 stryks kommer kommissionens föreslagna ändringar att gå utöver målet att samordna Poseiförordningen med motsvarande bestämmelser i förordningen om en samlad marknadsordning.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 247/2006

Artikel 19 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4. Genom undantag från artikel 114.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska Madeira och det franska utomeuropeiska departementet Réunion ha tillåtelse att inom ramen för de lokala konsumtionsbehoven producera rekonstituerad UHT-mjölk framställd av skummjölkspulver med ursprung i gemenskapen, i den mån denna åtgärd inte hindrar insamling och avsättning av lokalt producerad mjölk. Denna produkt ska endast vara avsedd för lokal konsumtion.

”4. Genom undantag från artikel 114 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska Madeira och det franska utomeuropeiska departementet Réunion ha tillåtelse att inom ramen för de lokala konsumtionsbehoven producera rekonstituerad UHT-mjölk framställd av skummjölkspulver med ursprung i unionen, i den mån denna åtgärd kan garantera insamling och avsättning av lokalt producerad mjölk och inte motverkar de insatser som gjorts för att främja denna produktion. Denna produkt, vars kvalitet måste bevaras, ska endast vara avsedd för lokal konsumtion.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 247/2006

Artikel 19 – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

 

Tillämpningsföreskrifter för denna punkt ska antas enligt förfarandet i artikel 26.2 i denna förordning.”

Den metod genom vilken UHT-behandlad mjölk har framställts ska tydligt anges på märkningen.”


MOTIVERING

Kommissionens förslag KOM(2009)0510 innehåller vissa ändringar till förordning (EG) nr 247/2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden. De viktigaste ändringarna avser införande, utvidgning eller anpassning av vissa undantag inom socker-, mjölk- och vinsektorn.

Föredraganden anser att de föreslagna ändringarna kommer att gynna de berörda yttersta randområdena. Han anser dock att det nu krävs ett antal ytterligare ändringar med tanke på regionernas svåra ekonomiska situation, särskilt i dessa kristider.

Situationen är särskilt svår på Azorerna, vars mjölksektor, som står för den huvudsakliga jordbruksverksamheten i regionen, drabbats hårt av den senaste krisen på mejerimarknaden. Mjölkproduktionen på Azorerna utgör i dag 30 procent av Portugals produktion, och en färsk rapport från revisionsrätten(1), som bygger på siffror från kommissionen, uppmärksammar den kontinuerliga nedläggningen av mjölkgårdar i mindre gynnade områden till följd av beslut som fattats i samband med hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken och de socioekonomiska utmaningar som följer av denna situation.

Sockerbetsproduktion är det mest realistiska alternativet till mjölkproduktion på Azorerna, både ur ett ekonomiskt och ur ett miljömässigt perspektiv. För att främja en sådan diversifiering är det dock nödvändigt att ge producenter och bearbetare ett mer långsiktigt perspektiv och ekonomiska aktörer en möjlighet att uppnå en lämplig verksamhetsnivå. Föredraganden föreslår därför att det befintliga undantaget i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 247/2006, enligt vilket Azorerna tillåts att sända en viss maximikvantitet socker till den övriga gemenskapen, förlängs till och med den 31 december 2019 och att kvantiteten fastställs till 3 000 ton per år under hela perioden. De lokala marknadsbehoven uppskattas till cirka 4 500–5 000 ton per år, vilket innebär att en maximikvantitet för sändning på 3 000 ton skulle garantera sockersektorn det tröskelvärde som krävs för att kunna driva en livskraftig och hållbar verksamhet. Ett sådant undantag skulle inte ha någon större inverkan på konkurrensen eftersom Azorernas sockerproduktion motsvarar cirka 1 procent av Portugals produktion och mindre än 0,05 procent av EU:s produktion. Azorernas regionala regering har dessutom nyligen förvärvat en aktiemajoritet i regionens enda sockerbearbetningsföretag, som hade stora ekonomiska problem, för att ta itu med konsekvenserna av hälsokontrollåtgärderna och för att bevara detta sätt att diversifiera den regionala jordbrukspolitiken.

Den lokala produktionen av sockerbetor är dessutom inte tillräcklig för att Azorernas sockerindustri fullt ut ska kunna utnyttja sina tilldelade kvoter, och inga betydande kvantiteter finns tillgängliga på marknaden. Det är därför nödvändigt att låta Azorerna omfattas av ett undantag för import av rårörsocker, i enlighet med vad kommissionen föreslagit.

Kanarieöarna har ett strukturellt underskott på mjölk, och skummjölkspulver med vegetabiliska fetter har därför traditionellt använts som mjölkersättning av de lokala konsumenterna, och i synnerhet av dem som har det sämst ställt, i årtionden. Kommissionen har lagt fram ett förslag som syftar till att förlänga det undantag som gör att regionen kan framställa sådana produkter till och med den 31 december 2013. Eftersom produkten är av grundläggande betydelse i den lokala mathållningen och endast ska vara avsedd för lokal konsumtion, anser föredraganden att det befintliga undantaget bör bli permanent.

Även i det franska utomeuropeiska departementet Réunion och på Madeira är den lokala mjölkproduktionen otillräcklig. Föredraganden stöder därför en utvidgning av det undantag som redan beviljats för Madeira för att rekonstituera mjölkpulver och erhålla UHT-mjölk för användning som konsumtionsmjölk till att även omfatta Réunion, såväl som en strykning av kravet på att blanda i lokalt producerad färsk mjölk i den rekonstituerade mjölken.

Kommissionens föreslagna ändringar för att anpassa förordning (EG) nr 247/2006 till de nya bestämmelser som införlivats i förordningen om en samlad marknadsordning omfattade inte någon bestämmelse om stöd till avskaffande av vingårdar i Portugal. Denna bestämmelse måste därför återinföras.

De återstående ändringsförslagen hänger samman med att Lissabonfördraget har trätt i kraft under förberedelserna av detta förslag. Ändringsförslagen syftar till att införa nödvändiga ändringar i den rättsliga grunden och det rättsliga förfarandet (det före detta kommittéförfarandet), och till att garantera en retroaktiv tillämpning av den ändrade förordningen så att ändringarna av undantagen kan träda i kraft den 1 januari 2010, vilket de berörda aktörerna förväntar sig.

(1)

”Have the management instruments applied to the market in milk and milk products achieved their main objectives?”, särskild rapport nr 14/2009, http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/3400301.PDF


YTTRANDE från utskottet för regional utveckling (24.2.2010)

till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 247/2006 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden

(KOM(2009)0510 – C7‑0255/2009 – 2009/0138(COD))

Föredragande: Nuno Teixeira

KORTFATTAD MOTIVERING

Den ekonomiska och sociala utvecklingen i EU:s yttersta randområden har sin grund i områdenas avlägsna läge, deras avskildhet, små territorier och svåra vädermässiga och geografiska förhållanden samt deras ekonomiska beroende av ett fåtal produkter och tjänster.

Föredraganden anser att dessa permanenta hinder bör föranleda ett permanent stöd, i syfte att uppnå ökad social sammanhållning och en mer hållbar ekonomi och miljö.

I artikel 349 i Lissabonfördraget beaktas möjligheten till specifika åtgärder för de yttersta randområdena, och dessa åtgärder bör även fortsättningsvis tillämpas genom skräddarsydda initiativ som är anpassade till områdenas specifika behov, nämligen inom jordbrukssektorn.

Budgetplanen för perioden efter 2013 bör bygga på solidaritetsprincipen och sträva efter social och territoriell sammanhållning. Stödåtgärder, inbegripet försörjningsordningen, för de yttersta randområdena bör inte ses som orättvisa fördelar, med tanke på att de oftast omfattar lokalt producerade och konsumerade varor och tjänster, vilket knappast kan snedvrida konkurrensen.

Utvecklingen av de yttersta randområdenas jordbruksbaserade industri och det kunnande som förvärvats genom tillämpningen av förordning (EG) nr 247/2006 har också visat att det är nödvändigt att ändra andra förordningar som är direkt kopplade till denna. Kommissionens förordning (EG) nr 793/2006 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 247/2006 bör ses över i fråga om t.ex. maximikvantiteter för sändning och export av produkter som har bearbetats i de yttre randområdena utifrån produkter som har dragit nytta av särskilda försörjningsordningar inom ramen för regional handel och traditionella sändningar. Dessutom bör Angola, med tanke på att det finns ett handelsflöde mellan Angola och Madeira, föras in i bilaga VI i förordning (EG) nr 793/2006 som ett tredjeland till vilket Madeira få exportera bearbetade produkter inom ramen för regional handel.

Det finns dessutom andra tekniska detaljer i kommissionens förordning (EG) nr 793/2006, t.ex. tidsfristen för utbetalning av stöd, som skulle kunna behöva ändras till följd av förslaget till omarbetning av direktivet om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner (Handelstransaktioner: bekämpande av sena betalningar (upphävande av direktiv 2000/35/EG). Omarbetning, 2009/0054(COD)).

Föredraganden instämmer i huvudsak med det nuvarande förslaget, nämligen i fråga om följande aspekter:

En anpassning av artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 247/2006, som återspeglar de nya bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 och som gör det möjligt för Azorerna att inbegripa rårörsocker i sin prognostiserade försörjningsbalans.

En förlängning till den 31 december 2013 av undantaget från artikel 2, som gör att Kanarieöarna kan fortsätta ta emot vissa mjölkberedningar, vilka är centrala i den lokala kosthållningen och för den lokala industrin.

En strykning av hänvisningarna till bestämmelser om kontroller och påföljder i artikel 12f, till följd av de erfarenheter som har gjorts i samband med genomförandet av gemenskapsstödprogrammen. Föredraganden påpekar att medlemsstaterna enligt artikel 27 i rådets förordning (EG) nr 247/2006 ska informera kommissionen om sådana åtgärder.

En utvidgning av det undantag genom vilket Madeira har tillstånd att producera rekonstituerad UHT-mjölk framställd av skummjölkspulver med ursprung i gemenskapen inom gränserna för de lokala konsumtionsbehoven, till att även omfatta det franska utomeuropeiska departementet Réunion.

Icke desto mindre skulle föredraganden vilja lägga fram nedanstående ändringsförslag, som tar itu med de olösta frågor som, om de löstes, skulle kunna förbättra utvecklingen i de yttersta randområdena.

I skäl 5 i kommissionens förslag bör datumet den 31 december 2013 i artikel 18.2 i förordning (EG) nr 247/2006 strykas för att motverka skillnaderna i behandling av Azorerna och Madeira å ena sidan och resten av gemenskapen å den andra.

Ytterligare ett skäl bör läggas till det gällande förslaget med hänvisning till förordningens retroaktiva tillämpning (skäl 7a).

Det krävs fortsatta ansträngningar för att förbättra flexibiliteten i förvaltningen av den särskilda försörjningsordningen, som syftar till en snabb och effektiv anpassning till regionernas särdrag och till utvecklingen på den lokala marknaden. Skäl 4 och artikel 2.2 i rådets förordning (EG) nr 247/2006 bör följaktligen ta upp behovet av en regelbunden uppdatering av hur stora kvantiteter bearbetade produkter som årligen kan exporteras eller sändas från de yttersta randområdena inom ramen för regional handel och traditionella sändningar.

Följaktligen bör även artikel 4.2 i samma förordning ändras, i syfte att införliva genomsnittet för exporten eller sändningarna under de föregående tre åren i formeln för årliga maximikvantiteter, med ett tröskelvärde som motsvarar genomsnittet för sändningarna eller exporten under åren 1989, 1990 och 1991, som är de referensår som anges i rådets förordning (EG) nr 247/2006. Denna ändring syftar även till att få till stånd en bättre anpassning till de faktiska omständigheterna på marknaden. De nuvarande kvantiteterna kväver den lokala industrin och sysselsättningen, eftersom de hindrar företagen från att dra nytta av skalekonomier på grund av de enorma transportkostnaderna. Dessa kvantiteter ska hanteras och presenteras som ett enda belopp, som omfattar både kvantiteter som exporteras till tredjeländer och kvantiteter som sänds till den övriga gemenskapen.

Lydelsen i artikel 18.2 i kommissionens förslag bör vara sådan att utfasningen av förbjudna direktproducerande hybridvinstockssorter i Portugal berättigar till gemenskapsstöd i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1234/2007.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Enligt artikel 18.2 andra stycket i förordning (EG) nr 247/2006 ska odlingen på den mark som planterats med de förbjudna direktproducerande hybridvinstockssorterna gradvis avskaffas på Azorerna och Madeira fram till den 31 december 2013. Enligt artikel 18.2 tredje stycket i den förordningen ska Portugal varje år meddela hur omställnings- och omstruktureringsarbetet på de arealer som odlats med sådana vinstockssorter fortskrider. Dessa bestämmelser är striktare än reglerna i artikel 120a.5 i förordning (EG) nr 1234/2007, det vill säga att förbjudna direktproducerande hybridvinstockssorter ska röjas, utom om det som produceras enbart är avsett för konsumtion i vinodlarens hushåll. Därför bör artiklarna 18.2 och 18.3 i förordning (EG) nr 247/2006 strykas i syfte att undanröja skillnaderna i behandling av Azorerna och Madeira å ena sidan och resten av gemenskapen å den andra.

(5) Enligt artikel 18.2 andra stycket i förordning (EG) nr 247/2006 ska odlingen på den mark som planterats med de förbjudna direktproducerande hybridvinstockssorterna gradvis avskaffas på Azorerna och Madeira fram till den 31 december 2013. Enligt artikel 18.2 tredje stycket i den förordningen ska Portugal varje år meddela hur omställnings- och omstruktureringsarbetet på de arealer som odlats med sådana vinstockssorter fortskrider. Dessa bestämmelser är striktare än reglerna i artikel 120a.5 i förordning (EG) nr 1234/2007, det vill säga att förbjudna direktproducerande hybridvinstockssorter ska röjas, utom om det som produceras enbart är avsett för konsumtion i vinodlarens hushåll. Därför bör datumet den 31 december 2013 i artikel 18.2 i förordning (EG) nr 247/2006 strykas i syfte att undanröja skillnaderna i behandling av Azorerna och Madeira å ena sidan och resten av gemenskapen å den andra.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Eftersom den lokala marknaden är begränsad och produktionsvillkoren genererar omfattande merkostnader, har Guadeloupe, Guyana och Martinique inte lyckats utveckla en mjölksektor som kan täcka de lokala behoven. Utvecklingen av mjölksektorn på Madeira till följd av produktionen av rekonstituerad mjölk framställd av skummjölkspulver, skulle kunna tjäna som modell för utvecklingen av denna sektor i de yttersta randområden som har motsvarande karaktärsdrag. Det undantag som beviljats Madeira enligt artikel 19.4 första stycket i förordning (EG) nr 247/2006 bör därför utan dröjsmål utvidgas till att omfatta Martinique, Guadeloupe och Guyana.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Förutsättningarna för en ökning av den lokala mjölkproduktionen i de yttersta randområden som omfattas av undantaget i artikel 19.4 första stycket i förordning (EG) nr 247/2006 är mycket begränsade på grund av de berörda öarnas topografi. Även om insamling och avsättning av lokalt producerad mjölk fortfarande måste garanteras är det lämpligt att ta bort kommissionens skyldighet att, enligt andra stycket i den artikeln, fastställa hur stor kvantitet lokalt producerad färsk mjölk som ska blandas i den rekonstituerade UHT-mjölken.

(7) Förutsättningarna för en ökning av den lokala mjölkproduktionen i de yttersta randområden som omfattas av undantaget i artikel 19.4 första stycket i förordning (EG) nr 247/2006 är mycket begränsade eller fortfarande svaga på grund av de berörda öarnas topografi och den nyliga etableringen av den lokala mjölksektorn. Även om insamling och avsättning av lokalt producerad mjölk fortfarande måste garanteras är det lämpligt att ta bort kommissionens skyldighet att, enligt andra stycket i den artikeln, fastställa hur stor kvantitet lokalt producerad färsk mjölk som ska blandas i den rekonstituerade UHT-mjölken.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Den retroaktiva tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning bör säkerställa kontinuiteten i de särskilda åtgärderna för jordbruket i unionens yttersta randområden och bör också uppfylla de legitima förväntningarna hos de berörda aktörerna.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Förordning (EG) nr 247/2006

Skäl 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1) Skäl 4 ska ersättas med följande:

 

(4) Eftersom de kvantiteter som omfattas av den särskilda försörjningsordningen är begränsade till de yttersta randområdenas försörjningsbehov, skapar systemet inga störningar på den inre marknaden. Den särskilda försörjningsordningens ekonomiska fördelar bör inte heller leda till omläggning av handeln med de berörda produkterna. Därför är det lämpligt att förbjuda sändning eller export av obearbetade produkter från de yttersta randområdena. Sändning eller export av dessa produkter bör däremot vara tillåten, när den fördel som följer av den särskilda försörjningsordningen har betalats tillbaka eller, när det gäller bearbetade produkter, i syfte att möjliggöra regional handel eller handel mellan de två portugisiska randområdena. Hänsyn bör också tas till alla de yttersta randområdenas traditionella handel med tredjeländer, och därför bör sådan export av bearbetade produkter som svarar mot traditionell export tillåtas för alla dessa regioner. Denna begränsning gäller inte heller traditionella sändningar av bearbetade produkter till övriga delar av gemenskapen. I klarhetssyfte och för att möjliggöra en bättre anpassning till marknadsutvecklingen bör referensperioden för fastställandet av maximikvantiteterna för traditionell export eller traditionella sändningar beräknas i enlighet med denna förordning.”

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förtydliga gällande lagstiftning i fråga om de villkor enligt vilka obearbetade och bearbetade produkter, inom ramen för den särskilda försörjningsordningen, kan exporteras eller sändas. Ändringsförslaget syftar vidare till att anpassa förordningen till de faktiska omständigheterna på marknaden, eftersom det tar upp behovet av en regelbunden uppdatering av maximikvantiteterna för traditionell export och traditionella sändningar, i överensstämmelse med ändringsförslag 5 till artikel 4.2.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led -1a (nytt)

Förordning (EG) nr 247/2006

Artikel 2 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1a) Artikel 2.2 ska ersättas med följande:

 

”2. De årliga behoven av de produkter som avses i punkt 1 ska beräknas genom en prognostiserad försörjningsbalans. En separat prognos kan göras för att bedöma bearbetnings- och förpackningsindustrins behov av produkter för den lokala marknaden, för traditionella sändningar till resten av gemenskapen och för export till tredjeländer inom ramen för regional eller traditionell handel. Om en separat prognos utarbetas ska kvantiteterna regelbundet uppdateras för att återspegla den marknadsutveckling som anges i artikel 4.2.”

Motivering

Det behövs en regelbunden uppdatering av hur stora kvantiteter bearbetade produkter som årligen kan exporteras eller sändas från de yttersta randområdena inom ramen för regional handel och traditionella sändningar, i överensstämmelse med ändringsförslag 5 till artikel 4.2.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led -1b (nytt)

Förordning (EG) nr 247/2006

Artikel 4 – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1b) Artikel 4.2 a ska ersättas med följande:

 

(a) som exporteras till tredjeländer eller sänds till resten av gemenskapen inom ramen för de kvantiteter som motsvarar traditionella sändningar och traditionell export; dessa kvantiteter ska fastställas av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 26.2, på grundval av genomsnittet för sändningarna eller exporten under de tre åren före innevarande år, med ett lägsta tröskelvärde som motsvarar genomsnittet för sändningarna eller exporten under åren 1989, 1990 och 1991; dessa kvantiteter ska hanteras och presenteras som ett enda belopp, som omfattar kvantiteter som exporteras till tredjeländer och kvantiteter som sänds till den övriga gemenskapen,

Motivering

Ändringsförslaget införlivar genomsnittet för exporten eller sändningarna under de föregående tre åren i formeln för de maximikvantiteter bearbetade produkter som årligen kan exporteras eller sändas från de yttersta randområdena för regional handel och traditionella sändningar. De nuvarande kvantiteterna kväver den lokala industrin och sysselsättningen, eftersom de hindrar företagen från att dra nytta av skalekonomier på grund av de enorma transportkostnaderna.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 247/2006

Artikel 18 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Genom undantag från artikel 120a.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska det vara tillåtet att använda druvor som skördats i regionerna Azorerna och Madeira från förbjudna direktproducerande hybridvinstockssorter (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont) för framställning av vin som endast får saluföras inom dessa regioner.

2. Genom undantag från artikel 120a.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska det vara tillåtet att använda druvor som skördats i regionerna Azorerna och Madeira från förbjudna direktproducerande hybridvinstockssorter (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont) för framställning av vin som endast får saluföras inom dessa regioner. Portugal ska se till att gradvis avskaffa vinodlingar med de förbjudna direktproducerande hybridvinstockssorterna, med, i förekommande fall, det stöd som avses i artikel 103q i förordning (EG) nr 1234/2007.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 247/2006

Artikel 19 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”4. Genom undantag från artikel 114.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska Madeira och det franska utomeuropeiska departementet Réunion ha tillåtelse att inom ramen för de lokala konsumtionsbehoven producera rekonstituerad UHT-mjölk framställd av skummjölkspulver med ursprung i gemenskapen, i den mån denna åtgärd inte hindrar insamling och avsättning av lokalt producerad mjölk. Denna produkt ska endast vara avsedd för lokal konsumtion.

”4. Genom undantag från artikel 114.2 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska Madeira och det franska utomeuropeiska departementet Réunion ha tillåtelse att inom ramen för de lokala konsumtionsbehoven producera rekonstituerad UHT-mjölk framställd av skummjölkspulver med ursprung i gemenskapen, i den mån denna åtgärd inte hindrar insamling och avsättning av lokalt producerad mjölk eller insatserna för att främja denna produktion. Denna produkt ska endast vara avsedd för lokal konsumtion.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden (ändring av förordning (EG) nr 247/2006)

Referensnummer

KOM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD)

Ansvarigt utskott

AGRI

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

12.11.2009

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Nuno Teixeira

4.11.2009

 

 

Behandling i utskott

25.1.2010

 

 

 

Antagande

22.2.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Sophie Briard Auconie, Zuzana Brzobohatá, Alain Cadec, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Viktor Uspaskich, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Vasilica Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Heide Rühle, Peter Simon, László Surján, Evžen Tošenovský, Sabine Verheyen


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden (ändring av förordning (EG) nr 247/2006)

Referensnummer

KOM(2009)0510 – C7-0255/2009 – 2009/0138(COD)

Framläggande för parlamentet

2.10.2009

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

12.11.2009

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

12.11.2009

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Luís Paulo Alves

30.9.2009

 

 

Behandling i utskott

10.11.2009

22.2.2010

 

 

Antagande

17.3.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Richard Ashworth, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Luís Paulo Alves, Spyros Danellis, Lena Ek, Maria do Céu Patrão Neves, Daciana Octavia Sârbu

Ingivande

23.3.2010

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy