ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 във връзка с общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на опростяването на някои изисквания и по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление

23.3.2010 - (COM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD)) - ***I

Комисия по регионално развитие
Докладчик: Евгени Кирилов


Процедура : 2009/0107(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0055/2010
Внесени текстове :
A7-0055/2010
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 във връзка с общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на опростяването на някои изисквания и по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление

(COM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за регламент (COM(2009)0384),

–   като взе предвид член 161 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C7‑0003/2010),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 и член 177 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет,

–   след консултация с Комитета на регионите,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становищата на комисията по бюджети и на комисията по заетост и социални въпроси (A7‑0055/2010),

1.  приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за регламент-акт за изменение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Обхватът на разпоредбата относно дълготрайността на операцията следва да бъде изяснен. По-специално, подходящо е действието на разпоредбите да се ограничи до такива съфинансирани от ЕСФ операции, които попадат в обхвата на правилата за държавна помощи и са обвързани със задължението за поддържане на инвестициите или създадените работни места. Освен това, необходимо е да се изключи прилагането на тази разпоредба към онези операции, които след тяхното приключване претърпяват значително изменение чрез прекратяване на производствената дейност вследствие на несъстоятелност, която не е с измамна цел.

(9) Обхватът на разпоредбата относно дълготрайността на операцията следва да бъде изяснен. По-специално, подходящо е действието на разпоредбите да се ограничи до такива действия, попадащи в обхвата на помощта от ЕСФ, които попадат в обхвата на правилата за държавна помощ и са обвързани със задължението за поддържане на инвестициите. Освен това, необходимо е да се изключи прилагането на тази разпоредба към онези операции, които след тяхното приключване претърпяват значително изменение чрез прекратяване на производствената дейност вследствие на несъстоятелност, която не е с измамна цел.

Изменение  2

Предложение за регламент-акт за изменение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Както е посочено в съобщението на Комисията от 3 юни 2009 г. относно „Споделен ангажимент за трудова заетост“, за да се отговори на проблемите с паричните потоци в държавите-членки по време на кулминацията на кризата, дължащи се на бюджетни ограничения, и за да се ускори изпълнението на активни мерки на трудовия пазар, насочени към подпомагане на гражданите и по-специално на безработните или застрашените от безработица, е необходимо да бъдат изменени за ограничен период от време разпоредбите относно изчислението на междинните плащания. Поради тази причина е подходящо, без да се изменят националните задължения за съфинансиране, които се прилагат за оперативните програми през целия програмен период, Комисията да възстановява, по искане на държавите-членки, междинните плащания в размер на 100 % от публичния принос по всяка приоритетна ос в оперативните програми, съфинансирани от ЕСФ.

заличава се

Изменение  3

Предложение за регламент-акт за изменение

Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) Поради извънредните обстоятелства и предвид сериозното и безпрецедентно въздействие на настоящата икономическа и финансова криза върху бюджетите на държавите-членки, за държавите-членки, които са най-тежко засегнати от кризата, ще бъде необходима допълнителна вноска на префинансиране за 2010 г., с цел да се позволи редовен паричен поток и да се улеснят плащанията на бенефициентите по време на изпълнението на програмите.

Изменение  4

Предложение за регламент-акт за изменение

Съображение 14а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a) Целесъобразно е да бъде удължен крайният срок за изчисляването на автоматичното освобождаване на годишния бюджетен ангажимент, свързан с общата сума на годишния принос за 2007 г., с цел да се подобри усвояването на средствата, предназначени за някои оперативни програми. Подобна гъвкавост е необходима поради по-бавно от предвижданото стартиране и късното одобрение на програмите.

Изменение  5

Предложение за регламент - акт за изменение

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a) Вследствие, наред с другото, на промяната в процеса на вземане на решения, произтичаща от влизането в сила на Договора от Лисабон, измененията, предвидени от настоящия регламент, не бяха въведени навреме, за да предотвратят прилагането на настоящия член 93, параграф 1 от Регламент 1083/2006. Поради това освобождаванията, извършени от Комисията, биха довели по силата на член 11 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (1)(Финансов регламент), до анулирането на бюджетни кредити за 2007 г., които следва да бъдат разпределени за финансовите години от 2008 до 2013 в приложение на въведените от настоящия регламент правила. Следователно е подходящо като преходна мярка да се предвиди възможност за възстановяване, по целесъобразност, на съответните бюджетни кредити за целите на прилагането на изменените правила за освобождаване.

 

OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

Изменение  6

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 1 – точка 4 – буква a

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 44 – параграф 1 – буква в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) фондове или други схеми за стимулиране, предоставящи заеми, гаранции за възвръщаеми инвестиции или еквивалентни на тях инструменти за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в сгради, включително съществуващи жилища.

в) фондове или други схеми за стимулиране, предоставящи заеми, гаранции за възвръщаеми инвестиции или еквивалентни на тях инструменти за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в сгради, включително в съществуващи жилища.

Изменение  7

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 1 – точка 4 – буква б

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 44 – параграф 2 –уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато тези операции се организират чрез фондове с участие, т.е. фондове, учредени с цел да се инвестира в няколко фонда за рисков капитал, гаранции, заеми и фондове за устойчиво градско развитие, фондове или други схеми за стимулиране, предоставящи заеми, гаранции за възвръщаеми инвестиции или еквивалентни на тях инструменти за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в сгради, включително съществуващи жилища, държавата-членка или управителният орган ги изпълнява чрез една или повече от следните форми:

Когато тези операции се организират чрез фондове с участие, т.е. фондове, учредени с цел да се инвестира в няколко фонда за рисков капитал, гаранции, заеми и фондове за устойчиво градско развитие, фондове или други схеми за стимулиране, предоставящи заеми, гаранции за възвръщаеми инвестиции или еквивалентни на тях инструменти за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми източници в сгради, включително в съществуващи жилища, държавата-членка или управителният орган ги изпълнява чрез една или повече от следните форми:

Изменение  8

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 56 – параграф 3 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато в момента на преразглеждане на оперативна програма, посочено в член 33, се добавя нова категория разход , всеки разход, попадащ в тази категория, е допустим от датата на представянето на Комисията на молбата за преразглеждане на оперативната програма.

Когато в момента на преразглеждане на оперативна програма, посочено в член 33 от настоящия Регламент, се добавя нова категория разход съгласно посоченото в таблица 1 от част А на приложение ІІ към Регламент (ЕО) № 1828/20061 на Комисията, всеки разход, попадащ в тази категория, е допустим от датата на представянето на Комисията на молбата за преразглеждане на оперативната програма.

 

1 OВ L 371, 27.12.2006 г., стр. 1.

Изменение  9

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 1 – точка 8 – буква a

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 57 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За операции, получаващи принос от ЕСФ, се счита, че не са запазили приноса единствено когато за тях съществува задължение за поддържане на инвестицията съгласно правилата за държавна помощ по смисъла на член 87 от Договора за ЕО и когато претърпят значително изменение, предизвикано от прекратяване на производствената дейност в рамките на периода, определен в тези правила.

За дейности, попадащи в обхвата на помощта от ЕСФ, се счита, че не са запазили приноса единствено когато за тях съществува задължение за поддържане на инвестицията съгласно приложимите правила за държавна помощ по смисъла на член 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз и когато претърпят значително изменение, предизвикано от прекратяване на производствената дейност в рамките на периода, определен в тези правила.

Изменение  10

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 1 – точка 8 – буква a

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 57 – параграф 1 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки имат право да съкратят сроковете, посочени в първа алинея, на три години в случай на поддържане на инвестиция или работни места, създадени от МСП.

Държавите-членки имат право да съкратят сроковете, посочени в първа алинея, на три години в случай на поддържане на инвестиция от МСП.

Изменение  11

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 1 – точка 9

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 67 – параграф 2 – буква б – подточка ii

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(ii) процентът от общия размер на сертифицираните допустими разходи, платен от бенефициерите, и общото финансиране от програмата, включително финансирането от Общността и националното участие;

(ii) съотношението между общия размер на сертифицираните допустими разходи, платен от бенефициерите, и общото финансиране от програмата, включително финансирането от Общността и националното участие;

Изменение  12

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 77

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Член 77 се заменя със следното:

заличава се

„Член 77

Общи правила за изчисляване на междинните плащания и плащане на окончателното салдо

 

1. Междинните плащания и плащането на окончателното салдо се изчисляват, като се приложи процентът на съфинансирането, определен в решението за съответната оперативна програма за всяка приоритетна ос, спрямо допустимите разходи, посочени за тази приоритетна ос във всеки отчет за разходите, сертифициран от сертифициращия орган.

 

Въпреки това, участието на Общността чрез междинните плащания и плащането на окончателното салдо не може да е по-високо от публичното участие и максималния размер на помощта от фондовете за всяка приоритетна ос, определена в решението на Комисията за одобрение на оперативната програма.

 

2. Чрез дерогация от параграф 1, първа алинея в случай на оперативни програми, съфинансирани от ЕСФ, междинните плащания от Комисията по отчети за разходите, изпратени от държавите-членки до 31 декември 2010 г., могат, ако държавата-членка поиска това с цел да улесни изпълнението на антикризисни мерки, да бъдат извършени чрез плащане на 100 % от публичния принос за всяка приоритетна ос, както е посочено за съответната приоритетна ос в отчета за разходите, сертифициран от сертифициращия орган. В случай че държавата-членка избере този вариант, Комисията прилага тази система към всички заявления за междинни плащания по съответната оперативна програма, изпратени до 31 декември 2010 г.

 

Разликата между общия размер на платената по първа алинея сума и сумата, изчислена в съответствие с параграф 1, първа алинея, не се взима предвид при изчисляването на междинните плащания по отчети за разходите, изпратени след 31 декември 2010 г. Тя обаче се взема предвид за целите на разпоредбата на член 79, параграф 1 и при изчисляването на плащането на окончателното салдо.“

 

Изменение  13

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 1 - точка 11 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 82 – параграф 1 (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а) Член 82, параграф 1 се изменя, както следва:

 

а) във втора алинея се добавя следната буква:

 

"(да) за държави-членки, получили заеми през 2009 г. съгласно Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки1, или държави-членки, чийто БВП е намалял през 2009 г. над 10% като реална стойност спрямо 2008 г.: през 2010 г., 2 % от приноса от Кохезионния фонд и 4% от приноса от Европейския социален фонд за оперативната програма.

 

1 OВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 1."

 

б) добавя се следната алинея:

 

"За целите на прилагането на критериите, посочени в буква (да) от втора алинея, стойностите за БВП се основават на статистическите данни на Общността, публикувани през ноември 2009 г.2

 

2 Европейска икономическа прогноза – есен 2009 г. (EВРОПЕЙСКА ИКОНОМИКА No. 10. 2009. Служба за официални публикации на Европейските общности. Люксембург)."

Изменение  14

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 88 – параграф 3 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„В случаите обаче, при които вследствие на проведените от държавата-членка проверки са открити нередности в операции, които са били предмет на декларация за частично приключване, се прилага член 98, параграфи 2 и 3. Отчетът за разходите, посочен в параграф 2, буква а) от настоящия член, се коригира съответно.“

„В случаите обаче, при които от държавата-членка са открити нередности в операции, които са били предмет на декларация за частично приключване, се прилага член 98, параграфи 2 и 3. Отчетът за разходите, посочен в параграф 2, буква а) от настоящия член, се коригира съответно.“

Изменение  15

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 1 - точка 12 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 93 – параграф 1 и параграф 2 a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а) Член 93 се изменя, както следва:

 

а) параграф 1 се заменя със следното:

 

"1. Комисията автоматично освобождава частта от сумата, изчислена в съответствие с алинея втора, за оперативна програма, която не е била използвана за плащане на префинансиране или на междинни плащания или за която не е било изпратено заявление в съответствие с член 86 до 31 декември на втората година, след тази на бюджетното задължение по програмата с изключението, посочено в параграф 2.

 

За целите на автоматичното освобождаване Комисията изчислява сумата, като прибавя една шеста от годишния бюджетен ангажимент, свързан с общата сума на годишния принос за 2007 г., към всеки от бюджетните ангажименти за периода 2008 - 2013 г.“

 

б) след параграф 2 се добавя следният параграф:

 

"2a. Като изключение от първа алинея на параграф 1 и от параграф 2, крайните срокове за автоматично освобождаване от ангажимент не са приложими за годишния ангажимент от бюджета във връзка с общата сума на годишния принос за 2007 г."

Изменение  16

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1a

Преходни мерки

 

За да се посрещнат извънредните обстоятелства на прехода към правилата за освобождаване, въведени с настоящия регламент, бюджетните кредити, анулирани поради освобождавания, извършени от Комисията за финансовата 2007 година в изпълнение на член 93, параграф 1, първа алинея и на член 97 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 съгласно член 11 от Финансовия регламент, се възстановяват до степента, необходима за изпълнение на член 93, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1083/2006.

Изменение  17

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Независимо от това, член 1, точки 5 и 7 ще се прилагат от 1 август 2006 г., член 1, точка 8, точка 11, буква а), точка 11, буква б), подточка i) и точка 13 ще се прилагат от 1 януари 2007 г. и член 1, точка 4, точка 11, буква б), подточка ii) и точка 11, буква в) ще влязат в сила, считано от 10 юни 2009 г.

Независимо от това, член 1, точки 5 и 7 ще се прилагат от 1 август 2006 г., член 1, точка 8, точка 10, буква а), точка 10, буква б), подточка i), точка 13 и точка 14 ще се прилагат от 1 януари 2007 г. и член 1, точка 4, точка 10, буква б), подточка ii) и точка 10, буква в) ще влязат в сила, считано от 10 юни 2009 г.

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (17.3.2010)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 във връзка с общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на опростяването на някои изисквания и по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление
(COM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD))

Докладчик по становище: Ivars Godmanis

КРАТКА ОБОСНОВКА

През юли 2009 г. Комисията внесе предложение за изменение на основния регламент за структурните фондове, Регламент (ЕО) № 1083/2006. Целта на предложението беше да се осигури допълнителен икономически стимул на някои държави-членки, които бяха сериозно засегнати от икономическата криза. Предложението последва Европейския план за икономическо възстановяване, в контекста на който разпоредбите относно прилагането на основния Регламент (ЕО) № 1083/2006 вече бяха изменени през 2009 г. с цел предоставяне на по-голяма гъвкавост за авансовите плащания.

Основният елемент в предложението на Комисията е насочен към преодоляване на последиците от финансовата криза, тоест към въпроса за по-строга кредитна политика и ограниченията за бюджетната политика. Предложеното решение беше да се въведе временна опция за държавите-членки, които изпитват сериозни затруднения с ликвидността, така че да могат да изискват стопроцентово възстановяване на финансирането на мерки, свързани с пазара на труда в рамките на Европейския социален фонд, тоест дерогация от принципа на съфинансиране. Изключението се предвиждаше да бъде приложимо през 2009 г. и 2010 г. и се очакваше да даде тласък на обучението, повишаването на уменията и осигуряването на стажове с високо качество. Освен това Комисията предложи определен брой мерки за допълнително опростяване на прилагането на Регламент (ЕО) № 1083/2006.

Съветът разгледа предложението през есента на 2009 г. и постигна единодушно становище на 20 ноември. Идеята за временни стопроцентови плащания беше отхвърлена, но бяха подкрепени други предложения на Комисията за изменения.

Влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. доведе до промяна в законодателната процедура в полза на Парламента: вместо процедура на одобрение, при която Парламентът може само да одобри или отхвърли, Парламентът придоби пълни правомощия във връзка със съдържанието на текста в рамките на обикновената законодателна процедура.

Преглед на бюджетните аспекти на предложението

Комисията предложи определен брой изменения, чиято цел е да се опростят правилата за усвояване на структурните фондове. Най-съществените промени засягат големите проекти, в това число прилагания праг. В случай че предложението бъде прието, ще се прилага един-единствен праг от 50 милиона EUR по отношение на всички големи проекти (в момента има отделен праг за проекти, свързани с околната среда – 25 милиона EUR). Освен това големите проекти следва също така да бъдат защитени от автоматично освобождаване. Повечето от другите изменения са незначителни, но в съответствие с призивите на Парламента за опростяване, подобно на опростяването, постигнато при съгласуването на бюджета през ноември 2009 г. Парламентът и Съветът приеха тогава съвместна декларация относно опростяването и по-целенасоченото използване на структурните фондове. Следователно мерките за опростяване, които предлага Комисията, могат да бъдат подкрепени.

По-сложен е проблемът с предложението да се премахне временно задължението за съфинансиране за оперативни програми, финансирани от ЕСФ. Това не би повлияло на бюджетните кредити за поети задължения през 2010 г., но би увеличило временно бюджетните кредити за плащания, в случай че държавите-членки решат да използват възможността за стопроцентно възстановяване на междинните плащания. Предложението няма да доведе до промяна в многогодишната финансова рамка, понеже „извънредните“ плащания от ЕС през 2010 г. ще се възстановят при изчисляването на плащането на крайното салдо.

Въпреки че основната цел – мобилизирането на структурните фондове за по-добро справяне с икономическата и финансовата криза – е напълно съвместима с позицията на Парламента, предложеният от Комисията метод поражда известни съмнения. Статистиката на развитието на плащанията в структурните фондове показва значителни разлики между държавите-членки, по-специално по отношение на ЕСФ (вж. приложение 1). Същото се отнася и за представянето на описания на системите за управление и контрол. Наличните данни показват, че проблемите не са в намирането на съфинансиране, а именно в способността на държавите-членки да управляват средствата на национално равнище. Цялостно временно финансиране от ЕС би противоречало на принципа на съфинансиране и би увеличило риска от нередности. Предложението на Комисията би довело до допълнителни разходи в размер на 41 милиарда EUR през 2010 г. Това би означавало увеличение с 50 % на предвидените плащания по ЕСФ през 2010 г.

Жалко е, че предложението на Комисията не включва оценка на въздействието. Не е ясно какви са очакваните въздействия и каква би била реалната полза.

Съветът вече отхвърли принципа на стопроцентово финансиране. Вместо това той предлага да бъде удължен крайният срок за изчисляване на автоматичното освобождаване на годишното бюджетно задължение, свързано с общата сума на годишното участие за 2007 г., с цел да се подобри усвояването на средствата, предназначени за някои оперативни програми. Доводите му са, че такава гъвкавост би била необходима предвид по-бавното от предвиденото започване и късното одобрение на оперативните програми.

Освен това за облекчаване на икономическото положение в държавите, които са най-сериозно засегнати от икономически кризи, Съветът предлага също така увеличение на авансовите плащания за оперативни програми по ЕСФ и за Кохезионния фонд. Държавите-членки, на които е била предоставена средносрочна финансова подкрепа в съответствие с Регламент (ЕО) № 332/2002, и държавите членки, чийто БВП е намалял през 2009 г. с повече от 10 % спрямо 2008 г., ще могат да получат извънредно префинансиране от 2 % от Кохезионния фонд и 4 % от ЕСФ. Предложението означава удължаване на авансовите плащания, при посочените по-горе условия, до 2010 г. Съгласно настоящия регламент не бяха предвидени авансови плащания за 2010 г.

Докладчикът по становище изтъква, че пет държави ще се възползват от предложението на Съвета за авансовите плащания (вж. приложение 2). Общата стойност на мярката е 0,776 милиарда EUR (0,4 милиарда EUR за Кохезионния фонд и 377,6 милиона EUR за ЕСФ).

Докладчикът по становище счита, че подходът на Съвета отговаря на исканията на Парламента за опростяване и гъвкавост. Всички държави могат да извлекат полза от отлагането на освобождаването, а държавите, които са в най-тежко положение, ще се възползват от извънредни авансови плащания. Измененията, предложени от докладчика, отразяват тази позиция. Естествено след приемане на правното основание Комисията следва да внесе съответното предложение за коригиращ бюджет, което да бъде разгледано и прието от бюджетния орган.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по развитие да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 a (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1а. припомня декларацията на Съвета от 10 юли 2009 г. относно бюджетните кредити за плащания и приканва Комисията да представи при необходимост коригиращ бюджет за посрещане на потребностите от допълнителни бюджетни кредити за плащания за 2010 г.;

Изменение  2

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 б (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1б. подкрепя предложеното изтегляне напред на плащанията, но подчертава, че следва да се спази общото финансово планиране; припомня, че окончателният размер на плащанията през оставащия програмен период следва да бъде определен в рамките на годишната бюджетна процедура;

Изменение  3

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 в (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1в. подчертава, че евентуална дерогация от правилото N+2 следва да бъде изключение и да се прилага единствено спрямо бюджетните кредити за плащания за 2007 г.;

Изменение  4

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Както е посочено в съобщението на Комисията от 3 юни 2009 г. относно „Споделен ангажимент за трудова заетост“, за да се отговори на проблемите с паричните потоци в държавите-членки по време на кулминацията на кризата, дължащи се на бюджетни ограничения, и за да се ускори изпълнението на активни мерки на трудовия пазар, насочени към подпомагане на гражданите и по-специално на безработните или застрашените от безработица, е необходимо да бъдат изменени за ограничен период от време разпоредбите относно изчислението на междинните плащания. Поради тази причина е подходящо, без да се изменят националните задължения за съфинансиране, които се прилагат за оперативните програми през целия програмен период, Комисията да възстановява, по искане на държавите-членки, междинните плащания в размер на 100 % от публичния принос по всяка приоритетна ос в оперативните програми, съфинансирани от ЕСФ.

заличава се

Обосновка

Предложението да се премахне задължението за съфинансиране е неприемливо, дори временно, тъй като увеличава риска от нередности и противоречи на основен принцип на структурната политика.

Изменение  5

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 77

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Член 77 се заменя със следното:

заличава се

„Член 77

Общи правила за изчисляване на междинните плащания и плащане на окончателното салдо

 

1. Междинните плащания и плащането на окончателното салдо се изчисляват, като се приложи процентът на съфинансирането, определен в решението за съответната оперативна програма за всяка приоритетна ос, спрямо допустимите разходи, посочени за тази приоритетна ос във всеки отчет за разходите, сертифициран от сертифициращия орган.

 

Въпреки това, участието на Общността чрез междинните плащания и плащането на окончателното салдо не може да е по-високо от публичното участие и максималния размер на помощта от фондовете за всяка приоритетна ос, определена в решението на Комисията за одобрение на оперативната програма.

 

2. Чрез дерогация от параграф 1, първа алинея в случай на оперативни програми, съфинансирани от ЕСФ, междинните плащания от Комисията по отчети за разходите, изпратени от държавите-членки до 31 декември 2010 г., могат, ако държавата-членка поиска това с цел да улесни изпълнението на антикризисни мерки, да бъдат извършени чрез плащане на 100 % от публичния принос за всяка приоритетна ос, както е посочено за съответната приоритетна ос в отчета за разходите, сертифициран от сертифициращия орган. В случай че държавата-членка избере този вариант, Комисията прилага тази система към всички заявления за междинни плащания по съответната оперативна програма, изпратени до 31 декември 2010 г.

 

Разликата между общия размер на платената по първа алинея сума и сумата, изчислена в съответствие с параграф 1, първа алинея, не се взима предвид при изчисляването на междинните плащания по отчети за разходите, изпратени след 31 декември 2010 г. Тя обаче се взема предвид за целите на разпоредбата на член 79, параграф 1 и при изчисляването на плащането на окончателното салдо.“

 

Обосновка

Предложението да се премахне задължението за съфинансиране е неприемливо, дори временно, тъй като увеличава риска от нередности и противоречи на основен принцип на структурната политика.

Изменение  6

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 11 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 82 – параграф 1 – буква д а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а) В член 82, параграф 1, втора алинея, се добавя следната точка:

 

„да) за държави-членки, на които са били отпуснати заеми през 2009 г. съгласно Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки*, или държави-членки, чийто БВП е намалял през 2009 г. с повече от 10 % като реална стойност спрямо 2008 г.: през 2010 г. – 2 % от приноса на Кохезионния фонд и 4 % от приноса на Европейския социален фонд за оперативната програма.

 

* OВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 1.“;

Обосновка

В момент на тежка финансова криза е основателно да се продължи изпълнението на авансовите плащания в рамките на Кохезионния фонд и Социалния фонд за държави, които са в най-уязвимо икономическо положение.

Изменение  7

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 11 б (нова)

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 82 - параграф 1 - алинея 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б) В член 82, параграф 1, се добавя следната алинея:

 

„За целите на прилагането на критериите, посочени в буква е), втора алинея, стойностите за БВП се основават на статистическите данни на Общността, публикувани през ноември 2009 г.**

 

** Европейска икономическа прогноза – есен 2009 г. (EВРОПЕЙСКА ИКОНОМИКА № 10, 2009 г. Служба за официални публикации на Европейските общности, Люксембург).“

Изменение  8

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 12 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 93 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а) Член 93 се изменя, както следва:

 

а) параграф 1 се заменя със следното:

 

„1. Комисията автоматично освобождава частта от сумата, изчислена в съответствие с втора алинея, за оперативна програма, която не е била използвана за плащане на префинансиране или на междинни плащания или за която не е било изпратено заявление в съответствие с член 86 до 31 декември на втората година, след тази на бюджетното задължение по програмата с изключението, посочено в параграф 2.

За целите на автоматичното освобождаване, Комисията изчислява сумата, като прибавя една шеста от годишното бюджетно задължение, свързано с общия размер на годишния принос за 2007 г., към всяко от бюджетните задължения за периода 2008–2013 г.“

Обосновка

Отлагането на автоматичното освобождаване по отношение на задълженията, поети през 2007 г., осигурява известна гъвкавост в ситуация, при която одобрението на оперативните програми отнема повече време от очакваното.

Изменение  9

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 – точка 12 б (нова)

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 93 - параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

б) след параграф 2 се създава следният параграф:

 

„2а. Чрез дерогация от параграф 1, първа алинея и параграф 2, сроковете за автоматично освобождаване не се прилагат за годишното бюджетно задължение, свързано с общия размер на годишния принос за 2007 г.“

Обосновка

Отлагането на автоматичното освобождаване по отношение на задълженията, поети през 2007 г., осигурява известна гъвкавост в ситуация, при която одобрението на оперативните програми отнема повече време от очакваното.

Изменение  10

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1а

Преходни мерки

 

За да се посрещнат извънредните обстоятелства на прехода към правилата за освобождаване, въведени с настоящия регламент, бюджетните кредити, анулирани поради освобождавания, извършени от Комисията за финансовата 2007 година в изпълнение на член 93, параграф 1, първа алинея и на член 97 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 съгласно член 11 от Финансовия регламент, се възстановяват до степента, необходима за изпълнение на член 93, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1083/2006.

Обосновка

Отлагането на автоматичното освобождаване по отношение на задълженията, поети през 2007 г., осигурява известна гъвкавост в ситуация, при която одобрението на оперативните програми отнема повече време от очакваното.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

2007-2013

Cohesion Fund

 

European Social Fund

 

EU financing,

billion EUR

National

co financing,

billion EUR

Total funds,

billion EUR

2% of EU financing,

billion EUR

EU financing,

billion EUR

 

National

co financing,

billion EUR

Total funds,

billion EUR

 

4% of EU

financing,

billion EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estonia

1,1

0,2

1,3

0,022

0,4

0,05

0,5

0,016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

8,6

1,5

10,1

0,172

3,7

0,6

4,3

0,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvia

1,5

0,5

2

0,03

0,6

0,12

0,7

0,024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

2,3

0,5

2,8

0,046

1

0,2

1,2

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

6,5

1,3

7,8

0,13

3,7

0,7

4,4

0,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

20

4

24

0,4

9,4

1,67

11,1

0,376

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на опростяването на някои изисквания и някои разпоредби относно финансовото управление

Позовавания

COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Водеща комисия

REGI

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

18.1.2010

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Ivars Godmanis

21.10.2009

 

 

Дата на приемане

17.3.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ивайло Калфин, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Надежда Нейнски, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jan Kozłowski

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (17.3.2010)

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 във връзка с общите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на опростяването на някои изисквания и по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление
(COM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD))

Докладчик по становище: Regina Bastos

КРАТКА ОБОСНОВКА

В контекста на настоящата икономическа и финансова криза Съветът на Европейския съюз от 11 и 12 декември 2008 г. постигна съгласие относно Европейски план за икономическо възстановяване (ЕПИВ), в който се предвижда предприемането на приоритетни действия, които да позволят на европейските икономики да се справят по-бързо с настоящите предизвикателства.

В рамките на своя пакет от мерки за възстановяване Комисията предложи още през септември и ноември 2008 г. редица регулаторни изменения с цел опростяване правилата за изпълнение на политиката за сближаване и увеличение на префинансирането (авансовите плащания) по програмите на ЕФРР и ЕСФ.

На 3 юни 2009 г. Комисията прие съобщението относно „Споделен ангажимент за трудова заетост“, в което се предлагат допълнителни мерки, които да стимулират разкриването на работни места и да противодействат на въздействието на кризата върху заетостта.

Комисията счита, че са необходими повече усилия, за да се улесни управлението на финансирането от Общността и да се ускори потокът от финансови средства към най-силно засегнатите от спада в икономиката бенефициери.

Настоящото предложение, прието на 22 юли 2009 г., следователно включва допълнителни елементи на опростяването, като цялостната цел е да се ускорят съфинансираните инвестиции в държавите-членки и в регионите и да се засили въздействието на финансирането върху икономиката като цяло и по-конкретно върху малките и средни предприятия и трудовата заетост. Малките и средни предприятия са движещата сила на европейската икономика и основни действащи лица за едно устойчиво развитие, създаващо многобройни и качествени работни места. В рамките на ЕС около 23 млн. МСП, представляващи почти 99% от предприятията в Съюза, създават около 75 млн. работни места. В някои ключови отрасли, като например текстилната промишленост, строителството или производството на мебели, на МСП се падат до 80% от работните места.

Допълнителното опростяване и разясняване на правилата за регулиране на политиката на сближаване ще има несъмнено положителен ефект върху темповете на изпълнение на програмата, по-специално чрез предоставяне на националните, регионалните и местните органи на по-ясни и по-малко бюрократични правила, които ще позволят по-голяма гъвкавост при адаптирането на програмите спрямо новите предизвикателства.

Настоящето предложение изисква изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 във връзка с общите разпоредби в рамките на политиката на сближаване.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по регионално развитие да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент-акт за изменение

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) подчертава значението на по-широкото използване на взаимодействието и допълняемостта между различните налични финансови инструменти, включително Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд, Европейския фонд за интегриране на лица от трети страни, програмата за действие на Общността в областта на общественото здраве и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, за да се постигнат комплексните цели на стратегията „ЕС 2020”, която има за цел постигането на по-интелигентен, насочен към социалното включване и зелен растеж, както и да подпомогне по-ефективно най-необлагодетелстваните микрорегиони и най-уязвимите групи, изправени пред комплексни препятствия с много измерения.

Изменение  2

Предложение за регламент-акт за изменение

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) С цел да се улесни управлението на финансирането от Общността, да се ускори темпът на инвестициите в държавите-членки и регионите и да се увеличи въздействието на финансирането върху икономиката е необходимо допълнително да се опростят правилата, регулиращи политиката на сближаване.

(2) С цел да се улесни управлението на финансирането от Съюза, да се ускори темпът на инвестициите на всички равнища на управление – от национално до локално – и да се засили въздействието на финансирането върху икономиката и създаването на устойчиви работни места, обезпечаващи участие в обществото, и върху действащите лица, особено МСП, като по този начин се насърчава заетостта, също така е необходимо допълнително да се опростят правилата, регулиращи Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, на равнище ЕС и на национално равнище.

Изменение  3

Предложение за регламент-акт за изменение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) С цел да се улесни адаптирането на оперативните програми в отговор на настоящата финансова и икономическа криза, държавите-членки следва вместо оценка да представят анализ, обосноваващ преразглеждането на определена оперативна програма.

(6) С цел да се улесни адаптирането на оперативните програми в отговор на настоящата финансова и икономическа криза и последиците от нея върху предприятията и заетостта, държавите членки следва вместо оценка да представят анализ, обосноваващ преразглеждането на определена оперативна програма.

Изменение  4

Предложение за регламент-акт за изменение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Както е посочено в съобщението на Комисията от 3 юни 2009 г. относно „Споделен ангажимент за трудова заетост“, за да се отговори на проблемите с паричните потоци в държавите-членки по време на кулминацията на кризата, дължащи се на бюджетни ограничения, и за да се ускори изпълнението на активни мерки на трудовия пазар, насочени към подпомагане на гражданите и по-специално на безработните или застрашените от безработица, е необходимо да бъдат изменени за ограничен период от време разпоредбите относно изчислението на междинните плащания. Поради тази причина е подходящо, без да се изменят националните задължения за съфинансиране, които се прилагат за оперативните програми през целия програмен период, Комисията да възстановява, по искане на държавите-членки, междинните плащания в размер на 100 % от публичния принос по всяка приоритетна ос в оперативните програми, съфинансирани от ЕСФ.

заличава се

Изменение  5

Предложение за регламент-акт за изменение

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a) Необходимо е оперативните програми да се прилагат правилно, а финансирането на Съюза да се изразходва оптимално, за да се отговори на нуждата от прилагане на активни мерки на пазара на труда, например обучаване на безработните, мерки за подготовка и управление на преструктурирането, повишаване на уменията на служителите, за да отговорят на нуждите на пазара на труда в съответствие с икономиката, както и осигуряване на висококачествени стажове за младите хора. Необходимостта от запазване на заетостта на хората или от съдействие да си намерят работа е по-голяма по време на икономическа и финансова криза.

Изменение  6

Предложение за регламент-акт за изменение

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б) Именно по време на криза, когато натискът върху пазара на труда и опасността от съкращения са по-големи, е необходимо да се реагира гъвкаво с цел оказване на целенасочена подкрепа на особено засегнатите държави-членки или отделни региони. Затова е важно да се създадат правила, които да дадат възможност на Европейския социален фонд да реагира бързо в бъдеще, за да се избегнат забавянията при прилагането на програмите и отрицателните въздействия върху поддържането и създаването на устойчиви работни места, които осигуряват участие в обществото.

Изменение  7

Предложение за регламент-акт за изменение

Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) Предвид изключителните обстоятелства и тежкото и безпрецедентно въздействие на настоящата икономическа и финансова криза върху бюджетите на държавите-членки е необходим допълнителен транш на авансови средства за 2010 г. за тези държави-членки или отделни региони, които са най-засегнати от кризата, с цел да се гарантира редовен паричен поток и в хода на прилагането на програмите да се задействат плащанията към бенефициерите.

Изменение  8

Предложение за регламент-акт за изменение

Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a) Срокът за изчисляване на автоматичното освобождаване от годишния бюджетен ангажимент, свързан с общия годишен принос за 2007 г., следва да се удължи, за да се подобри усвояването на средства за различни оперативни програми. Подобна гъвкавост е необходима, защото програмите стартираха по-бавно от очакваното и бяха одобрени едва по-късно. С оглед на кризата една такава мярка ще гарантира подходяща подкрепа за инициативите за поддържане и създаване на заетост.

Изменение  9

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 1 – точка 4 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 47 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Член 47, параграф 1 се заменя със следното:

 

„1. Оценките имат за цел да подобрят качеството, ефективността и съгласуваността на помощта от фондовете, както и стратегията и изпълнението на оперативните програми по отношение на специфичните структурни проблеми, засягащи държавите-членки и съответните региони, като се отчита целта за устойчиво развитие и съответното законодателство на Съюза относно въздействието върху околната среда, включително процеса на създаване на достъпна среда за хората с увреждания, и стратегическата екологична оценка.“

Обосновка

This modification serves the obligations laid down in Article 16 of the regulation. Article 16 stresses the importance of accessibility for people with disabilities where the regulation indicates that ‘accessibility for disabled persons shall be one of the criteria to be observed in defining operations co-financed by the Funds and to be taken into account during the various stages of implementation’.

This modification also helps implementing the articles 2 (2) and 3 (b) of REGULATION (EC) No 1081/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 July 2006 on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999 in order to make Europe a more accessible place for a growing number of ageing and disabled people. This proposal also helps the Member States to prepare themselves for planning, coordinating and eventually implementing their efforts for realizing same standard measures for people with disabilities in the long run with equal basis, with special regards to the UN Convention on the rights of persons with disabilities which already had been adopted by the European Council last November. The needs of people with disabilities are the same wherever live in the European Union and the modification finally serves their ability of mobility as well.

Изменение  10

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 1 – точка 5 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 55 – параграф 2 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) В член 55, параграф 2, алинея 3 се заменя със следното:

 

„При изчисляването управителният орган взема предвид референтния период, съответстващ на дадената категория инвестиция, категорията проект, обичайно очакваната рентабилност на съответната категория инвестиция, приложимостта на принципа „замърсителят плаща“ и когато е целесъобразно, съображения за справедливост, свързани с относителния просперитет на съответната държава-членка.“

Изменение  11

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 55 - параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато обективно не е възможно да се оценят предварително приходите, нетните приходи, генерирани в рамките на пет години от завършването на операцията, се приспадат от декларираните пред Комисията разходи.

3. Когато обективно не е възможно или не е технически надеждно да се оценят предварително приходите, нетните приходи, генерирани в рамките на пет години от завършването на операцията, се приспадат от декларираните пред Комисията разходи.

Изменение  12

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 1 – точка 10

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 77

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Член 77 се заменя със следното:

заличава се

„Член 77

 

Общи правила за изчисляване на междинните плащания и плащане на окончателното салдо

 

1. Междинните плащания и плащането на окончателното салдо се изчисляват, като се приложи процентът на съфинансирането, определен в решението за съответната оперативна програма за всяка приоритетна ос, спрямо допустимите разходи, посочени за тази приоритетна ос във всеки отчет за разходите, сертифициран от сертифициращия орган.

 

Въпреки това, участието на Общността чрез междинните плащания и плащането на окончателното салдо не може да е по-високо от публичното участие и максималния размер на помощта от фондовете за всяка приоритетна ос, определена в решението на Комисията за одобрение на оперативната програма.

 

2. Чрез дерогация от параграф 1, първа алинея в случай на оперативни програми, съфинансирани от ЕСФ, междинните плащания от Комисията по отчети за разходите, изпратени от държавите-членки до 31 декември 2010 г., могат, ако държавата-членка поиска това с цел да улесни изпълнението на антикризисни мерки, да бъдат извършени чрез плащане на 100 % от публичния принос за всяка приоритетна ос, както е посочено за съответната приоритетна ос в отчета за разходите, сертифициран от сертифициращия орган. В случай че държавата-членка избере този вариант, Комисията прилага тази система към всички заявления за междинни плащания по съответната оперативна програма, изпратени до 31 декември 2010 г.

 

Разликата между общия размер на платената по първа алинея сума и сумата, изчислена в съответствие с параграф 1, първа алинея, не се взима предвид при изчисляването на междинните плащания по отчети за разходите, изпратени след 31 декември 2010 г. Тя обаче се взема предвид за целите на разпоредбата на член 79, параграф 1 и при изчисляването на плащането на окончателното салдо.“

 

Изменение  13

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 1 – точка 11 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 82 – параграф 1 – буква д а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a) В член 82, параграф 1 се добавя следната буква:

 

„дa) за държавите-членки, които през 2009 г. са получили финансова помощ съгласно Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 година за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки1, или държави-членки, чийто БВП за 2009 г. е намалял реално спрямо предходната година с повече от 10 % или при които равнището на безработица като цяло или в определени региони се е покачило в сравнение с предходната година с повече от 3 процента, през 2010 г. 2 % от приноса на Кохезионния фонд и 4 % от приноса на Европейския социален фонд за оперативната програма.

 

1 OВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 1.“

Изменение  14

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 1 – точка 12 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 93 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) Член 93, параграф 1 се заменя със следния текст:

 

‘1. Комисията автоматично освобождава частта от сумата, изчислена в съответствие с алинея втора, за оперативна програма, която не е била използвана за плащане на префинансиране или на междинни плащания или за която не е било изпратено заявление в съответствие с член 86 до 31 декември на втората година, след тази на бюджетното задължение по програмата с изключението, посочено в параграф 2.

 

За целите на автоматичното освобождаване от ангажимент, посочено в първа алинея, Комисията изчислява сумата, като добавя една шеста от годишния бюджетен ангажимент във връзка с общата сума на годишния принос за 2007 г. за всеки един от бюджетните ангажименти от 2008 г. до 2013 г.“

Обосновка

Отлагането на автоматичното освобождаване от ангажимент във връзка с ангажиментите за 2007 г. дава известна гъвкавост в положение, в което одобряването на оперативните програми става по-бавно от очакваното.

Изменение  15

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 1 – точка 12 б (нова)

Регламент (ЕО) № 1083/2006

Член 93 - параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б) В член 93 се добавя следният параграф:

 

„2a. Като изключение от първа алинея на параграф 1 и от параграф 2, крайните срокове за автоматично освобождаване от ангажимент не са приложими за годишния ангажимент от бюджета във връзка с общата сума на годишния принос за 2007 г.“

Обосновка

Отлагането на автоматичното освобождаване от ангажимент във връзка с ангажиментите за 2007 г. дава известна гъвкавост в положение, в което одобряването на оперативните програми става по-бавно от очакваното.

Изменение  16

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1a

 

Преходни мерки

 

За да се отговори на извънредните обстоятелства, свързани с прехода към правилата за освобождаване от ангажименти, въведени съгласно настоящия регламент, годишните бюджетни средства, които са анулирани поради освобождаването от ангажимент, направено от Комисията за финансовата 2007 г. при прилагане на алинея първа от член 93, параграф 1 и член 97 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, съгласно член 11 от Финансовия регламент, се възстановяват до степента, необходима за прилагането на алинея втора на член 93, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.

Обосновка

Отлагането на автоматичното освобождаване от ангажимент във връзка с ангажиментите за 2007 г. дава известна гъвкавост в положение, в което одобряването на оперативните програми става по-бавно от очакваното.

Изменение  17

Предложение за регламент-акт за изменение

Член 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1б

 

Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно въздействието на настоящия регламент върху нивото на плащанията, както и до каква степен ще вземе предвид нивото на плащанията в своя проектобюджет. Докладът на Комисията следва да съдържа и оценка на въздействието на настоящия регламент върху заетостта и социалното включване.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на опростяването на някои изисквания и някои разпоредби относно финансовото управление

Позовавания

COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Водеща комисия

REGI

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

18.1.2010

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Regina Bastos

17.9.2009

 

 

Разглеждане в комисия

4.3.2010

16.3.2010

 

 

Дата на приемане

17.3.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Regina Bastos, Edit Bauer, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Rovana Plumb, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jürgen Creutzmann, Dieter-Lebrecht Koch, Csaba Sógor, Emilie Turunen

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на опростяването на някои изисквания и някои разпоредби относно финансовото управление

Позовавания

COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Дата на представяне на ЕП

22.7.2009

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

18.1.2010

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

18.1.2010

CONT

18.1.2010

EMPL

18.1.2010

 

Неизказано становище

       Дата на решението

CONT

1.10.2009

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Евгени Кирилов

5.10.2009

 

 

Разглеждане в комисия

6.10.2009

4.11.2009

2.12.2009

22.2.2010

Дата на приемане

18.3.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Karima Delli, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, László Surján, Sabine Verheyen, Iuliu Winkler

Дата на внасяне

23.3.2010