BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår forenkling af visse krav og for så vidt angår visse bestemmelser vedrørende den økonomiske forvaltning

23.3.2010 - (KOM(2009)0384 – C7–0003/2010 – 2009/0107(COD)) - ***I

Regionaludviklingsudvalget
Ordfører: Evgeni Kirilov


Procedure : 2009/0107(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0055/2010
Indgivne tekster :
A7-0055/2010
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår forenkling af visse krav og for så vidt angår visse bestemmelser vedrørende den økonomiske forvaltning

(KOM(2009)0384 – C7–0003/2010 – 2009/0107(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslaget til forordning (KOM(2009)0384),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 161, på grundlag af hvilken Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0003/2010),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 177 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–   efter høring af Regionsudvalget,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7–0055/2010),

1.  godkender nedenstående holdning ved førstebehandlingen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Anvendelsesområdet for bestemmelsen om operationers varighed bør præciseres. Den bør bl.a. begrænses til operationer, der medfinansieres af ESF, og som falder ind under statsstøttereglerne og dermed er underlagt en forpligtelse til fastholdelse af investeringer eller oprettede arbejdspladser. Det bør endvidere fastsættes, at denne bestemmelse ikke skal gælde for operationer, som efter afslutningen undergår en væsentlig ændring, som skyldes ophør med produktionsaktivitet på grund af en konkurs, i forbindelse med hvilken der ikke er begået svigagtige handlinger.

(9) Anvendelsesområdet for bestemmelsen om operationers varighed bør præciseres. Den bør bl.a. begrænses til operationer, der henhører under ESF’s interventionsområde, og som falder ind under statsstøttereglerne og dermed er underlagt en forpligtelse til fastholdelse af investeringer. Det bør endvidere fastsættes, at denne bestemmelse ikke skal gælde for operationer, som efter afslutningen undergår en væsentlig ændring, som skyldes ophør med produktionsaktivitet på grund af en konkurs, i forbindelse med hvilken der ikke er begået svigagtige handlinger.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Som anført i Kommissionens meddelelse af 3. juni 2009 "Den fælles forpligtelse til at løfte beskæftigelsen" er det nødvendigt i en begrænset periode at ændre bestemmelserne om beregning af mellemliggende betalinger for at imødegå likviditetsproblemer i medlemsstaterne som følge af finansielle begrænsninger under krisens højdepunkt og for at fremskynde gennemførelsen af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger til gavn for borgerne og specielt for de arbejdsløse og arbejdsløshedstruede. Kommissionen bør derfor, efter anmodning fra medlemsstaterne, refundere mellemliggende betalinger med 100 % af det offentlige bidrag til hver prioritet i operationelle programmer, som medfinansieres af ESF, uden at dette ændrer de nationale forpligtelser til medfinansiering af operationelle programmer over hele programmeringsperioden.

udgår

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 12a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) På grund af de særlige omstændigheder og i betragtning af den alvorlige og hidtil usete indvirkning af den aktuelle økonomiske og finansielle krise på medlemsstaternes budgetter er der behov for yderligere en tranche til forfinansiering i 2010 til de medlemsstater, der er hårdest ramt af krisen, med henblik på at sikre en jævn cashflow og lette betalingerne til modtagerne i forbindelse med programmets gennemførelse.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 14a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) Fristen for beregning af den automatiske frigørelse af den årlige budgetforpligtelse vedrørende det samlede årlige bidrag for 2007 bør udsættes med henblik på at øge absorberingen af midler, der er afsat til bestemte operationelle programmer. Det er nødvendigt med sådan en fleksibilitet, idet programmerne blev iværksat langsommere og godkendt senere end forventet.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a) Bl.a. på grund af de nye beslutningstagningsprocedurer, der følger af Lissabontraktatens ikrafttræden, er ændringerne til denne forordning ikke blevet gennemført i tide, så artikel 93, stk. 1, i forordning nr. 1083/2006 finder stadig anvendelse. Det følger heraf, at frigørelser foretaget af Kommissionen, jf. artikel 11 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget 1 (finansforordningen), medfører en annullering af bevillinger for regnskabsåret 2007, som bør fordeles over regnskabsårene 2008 til 2013 i forbindelse med gennemførelse af de regler, der fastsættes med denne forordning. Som en overgangsforanstaltning bør det derfor være muligt om nødvendigt at genopføre de tilsvarende bevillinger med henblik på gennemførelse af de ændrede regler for frigørelse,

 

1 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4 – litra a

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 44 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) fonde eller andre incitamentordninger, der yder lån eller stiller garantier for tilbagebetalingspligtige investeringer eller tilsvarende instrumenter til rådighed i forbindelse med energieffektivitet og brug af vedvarende energi i boliger, herunder eksisterende boliger.

c) fonde eller andre incitamentordninger, der yder lån eller stiller garantier for tilbagebetalingspligtige investeringer eller tilsvarende instrumenter til rådighed i forbindelse med energieffektivitet og brug af vedvarende energi i boliger, herunder i eksisterende boliger.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4 – litra b

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 44 – stk. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når sådanne operationer organiseres ved hjælp af holdingfonde, dvs. fonde, der oprettes med det formål at investere i flere forskellige venturefonde, garantifonde, lånefonde, byudviklingsfonde eller fonde eller andre incitamentordninger, der yder lån eller stiller garantier for tilbagebetalingspligtige investeringer eller tilsvarende instrumenter til rådighed i forbindelse med energieffektivitet og brug af vedvarende energi i boliger, herunder eksisterende boliger, skal medlemsstaten eller forvaltningsmyndigheden gennemføre dem i en eller flere af følgende former:

Når sådanne operationer organiseres ved hjælp af holdingfonde, dvs. fonde, der oprettes med det formål at investere i flere forskellige venturefonde, garantifonde, lånefonde, byudviklingsfonde eller fonde eller andre incitamentordninger, der yder lån eller stiller garantier for tilbagebetalingspligtige investeringer eller tilsvarende instrumenter til rådighed i forbindelse med energieffektivitet og brug af vedvarende energi i boliger, herunder i eksisterende boliger, skal medlemsstaten eller forvaltningsmyndigheden gennemføre dem i en eller flere af følgende former:

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 7

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 56 – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis en udgiftskategori kommer til på tidspunktet for revisionen af et operationelt program som omhandlet i artikel 33, er alle udgifter henhørende under denne kategori støtteberettigede fra datoen for forelæggelsen for Kommissionen af anmodningen om revision af det operationelle program.

Hvis en ny udgiftskategori som omhandlet i tabel 1 i del A i bilag II til Kommissionens forordning (EF) nr. 1826/2006 1 kommer til på tidspunktet for revisionen af et operationelt program som omhandlet i artikel 33 i denne forordning, er alle udgifter henhørende under denne kategori støtteberettigede fra datoen for forelæggelsen for Kommissionen af anmodningen om revision af det operationelle støtteprogram.

 

1 EUT L 371 af 27.12.2006, s. 1.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 8 – litra a

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 57 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Operationer, der modtager bidrag fra ESF, anses kun for ikke at have bevaret bidraget, hvis de er omfattet af en forpligtelse til fastholdelse af investeringer i henhold til statsstøttereglerne, jf. traktatens artikel 87, og undergår en væsentlig ændring, som skyldes ophør med produktionsaktivitet inden for det tidsrum, der er fastlagt i disse regler.

Foranstaltninger, der henhører under ESF’s interventionsområde, anses kun for ikke at have bevaret bidraget, hvis de er omfattet af en forpligtelse til fastholdelse af investeringer i henhold til de gældende regler for statsstøtte, jf. artikel 107 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og undergår en væsentlig ændring, som skyldes ophør med produktionsaktivitet inden for det tidsrum, der er fastlagt i disse regler.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 8 – litra a

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 57 – stk. 1 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan reducere den frist, der er fastsat i første afsnit, til tre år i tilfælde af fastholdelse af investeringer eller arbejdspladser oprettet af SMVer.

Medlemsstaterne kan reducere den frist, der er fastsat i første afsnit, til tre år i tilfælde af fastholdelse af investeringer foretaget af SMV'er.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 67 – stk. 2 – litra b – nr. ii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii) den andel af de samlede attesterede støtteberettigede udgifter, der er betalt af støttemodtagerne, og de samlede programmidler, herunder Fællesskabets bidrag og de tilsvarende nationale midler

ii) forholdet mellem de samlede attesterede støtteberettigede udgifter, der er betalt af støttemodtagerne, og de samlede programmidler, herunder Fællesskabets bidrag og de tilsvarende nationale midler

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 10

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 77

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10) Artikel 77 affattes således:

udgår

"Artikel 77

Fælles regler for beregning af mellemliggende betalinger og betalinger af saldoen

 

1. Mellemliggende betalinger og betalinger af saldoen beregnes ved anvendelse af medfinansieringssatsen, der er fastsat i afgørelsen om det pågældende operationelle program for hver prioritet, på de støtteberettigede udgifter, der er nævnt under den pågældende prioritet i hver udgiftsoversigt, der er attesteret af attesteringsmyndigheden.

 

Fællesskabets bidrag i form af de mellemliggende betalinger og betalinger af saldoen må dog ikke være højere end det offentlige bidrag og den maksimale støtte fra fondene for hver prioritet som fastsat i Kommissionens afgørelse om godkendelse af det operationelle program.

 

2. Uanset stk. 1, første afsnit, kan Kommissionen, hvis en medlemsstat anmoder herom for at lette gennemførelsen af kriseforanstaltninger, i forbindelse med operationelle programmer, der medfinansieres af ESF, foretage mellemliggende betalinger på grundlag af udgiftsoversigter, som medlemsstaterne fremsender senest den 31. december 2010, svarende til 100 % af det offentlige bidrag til hver prioritet som anført under den pågældende prioritet i hver udgiftsoversigt, der er attesteret af attesteringsmyndigheden. Hvis en medlemsstat vælger denne mulighed, anvender Kommissionen denne ordning på alle anmodninger om mellemliggende betalinger, der fremsendes senest den 31. december 2010, for et givet operationelt program.

 

Forskellen mellem det samlede beløb, der betales i henhold til første afsnit, og det beløb, der beregnes i henhold til stk. 1, første afsnit, tages ikke i betragtning ved beregningen af mellemliggende betalinger i forbindelse med udgiftsoversigter, der fremsendes efter den 31. december 2010. Denne forskel tages imidlertid i betragtning ved anvendelsen af artikel 79, stk. 1, og ved beregningen af betalingen af saldoen."

 

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 11 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 82 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11a) Artikel 82, stk. 1, ændres således:

 

a) i andet afsnit tilføjes følgende litra:

 

"ea) for medlemsstater, der i 2009 har modtaget lån i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne1, eller medlemsstater, hvis BNP i 2009 udtrykt i faste priser lå mere end 10 % under 2008: i 2010 2 % af bidraget fra Samhørighedsfonden og 4 % af bidraget fra Den Europæiske Socialfond til det operationelle program.

 

_____

1 EFT L 53 af 23.2.2002, s. 1.”

 

b) Følgende afsnit indsættes:

 

"Med henblik på anvendelse af kriterierne omhandlet i andet afsnit, litra f), vil beregningerne af BNP blive baseret på Kommissionens statistik, der blev offentliggjort i november 20092.

 

2 Kommissionens økonomiske prognose, efteråret 2009 (EUROPEAN ECONOMY, nr. 10.2009. Den Europæiske Unions Publikationskontor. Luxembourg)."

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 88 – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"I tilfælde, hvor der ved kontrol udført af medlemsstaten konstateres uregelmæssigheder i operationer, som er omfattet af en erklæring om delvis afslutning, finder artikel 98, stk. 2 og 3, imidlertid anvendelse. Den i stk. 2, litra a), nævnte udgiftsoversigt ændres i overensstemmelse hermed."

"I tilfælde, hvor der konstateres uregelmæssigheder i operationer, som er omfattet af en erklæring om delvis afslutning, finder artikel 98, stk. 2 og 3, imidlertid anvendelse. Den i stk. 2, litra a), nævnte udgiftsoversigt ændres i overensstemmelse hermed.”

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 12 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 93 – stk. 1 og 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12a) Artikel 93 ændres således:

 

a) Stk. 1 affattes således:

 

"1. Kommissionen frigør automatisk enhver del af det beløb, der er beregnet i henhold til andet afsnit i forbindelse med et operationelt program, som ikke er blevet anvendt til betaling af forfinansieringen eller de mellemliggende betalinger, eller for hvilket der ikke er fremsendt betalingsanmodning, jf. artikel 86, senest den 31. december i det andet år efter året for indgåelsen af budgetforpligtelsen under programmet, med den undtagelse, der er nævnt i stk. 2.

 

Med henblik på automatisk frigørelse beregner Kommissionen beløbet ved at tilføje en sjettedel af den årlige budgetforpligtelse vedrørende det samlede årlige bidrag for 2007 til hver af budgetforpligtelserne for årene 2008 til 2013."

b) Efter stk. 2 indsættes følgende stykke:

"2a. Uanset stk. 1, første afsnit, og stk. 2, gælder fristerne for automatisk frigørelse ikke for den årlige budgetforpligtelse for det samlede årlige bidrag for 2007."

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

Overgangsforanstaltninger

 

Med henblik på at imødekomme de særlige omstændigheder i forbindelse med overgangen til de regler for frigørelse, der indføres med denne forordning, vil bevillinger, der er blevet annulleret på grund af frigørelser foretaget af Kommissionen i regnskabsåret 2007 i forbindelse med gennemførelsen af artikel 93, stk. 1, første afsnit, og artikel 97 i forordning (EF) nr. 1083/2006, jf. artikel 11 i finansforordningen, blive genopført i et omfang, der er tilstrækkeligt til at gennemføre andet afsnit i artikel 93, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1083/2006.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dog anvendes artikel 1, nr. 5) og 7), fra 1. august 2006, artikel 1, nr. 8), artikel 1, nr. 11), litra a), artikel 1, nr. 11), litra b), nr. i), og artikel 1, nr. 13), fra 1. januar 2007 og artikel 1, nr. 4), artikel 1, nr. 11), litra b), nr. ii), og artikel 1, nr. 11), litra c), med virkning fra den 10. juni 2009.

Dog anvendes artikel 1, nr. 5) og 7) fra 1. august 2006, artikel 1, nr. 8), artikel 1, nr. 10), litra a), artikel 1, nr. 10), litra b), nr. i), og artikel 1, nr. 13) og 14), fra 1. januar 2007 og artikel 1, nr. 4), artikel 1, nr. 10), litra b), nr. ii), og artikel 1, nr. 10), litra c), med virkning fra den 10. juni 2009.

UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET (17.3.2010)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår forenkling af visse krav og for så vidt angår visse bestemmelser vedrørende den økonomiske forvaltning
(KOM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD))

Rådgivende ordfører: Ivars Godmanis

KORT BEGRUNDELSE

I juli 2009 forelagde Kommissionen et forslag om ændring af grundforordningen om strukturfondene, forordning (EF) nr. 1083/2003. Sigtet med forslaget var at tilbyde yderlige økonomiske incitamenter til visse medlemsstater, som var hårdt ramt af den økonomiske krise. Forslaget fulgte i kølvandet på den europæiske økonomiske genopretningsplan i en situation, hvor gennemførelsesbestemmelserne i grundforordningen allerede var blevet ændret i 2009 for at skabe større fleksibilitet i forbindelse med udbetalingen af forskud.

Hovedindholdet i Kommissionens forslag er at kunne tackle konsekvenserne af finanskrisen, dvs. problemerne med stramningen af kreditpolitikken og begrænsningerne for budgetpolitikken. Den foreslåede løsning bestod i midlertidigt at gøre det muligt for de medlemsstater, som har alvorlige likviditetsproblemer, at anmode om en refusion på 100 % ved finansiering af arbejdsmarkedsforanstaltninger under Den Europæiske Socialfond, hvad der er en undtagelse fra princippet om samfinansiering. Det var planen, at denne undtagelse skulle være gældende i 2009 og 2010, og forventningen var, at den skulle stimulere uddannelse, forbedring af kompetencer og tilvejebringelse af gode lærepladser. Endelig foreslog Kommissionen en række foranstaltninger med henblik på en yderligere forenkling af forordning (EF) nr. 1083/2006.

Rådet behandlede forslaget i efteråret 2009 og nåede frem til en enstemmig holdning den 20. november samme år. Rådet afviste ideen om en refusion på 100 %, men godkendte alle de øvrige ændringer, som Kommissionen havde foreslået.

Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 indebar en ændring i lovgivningsproceduren til gavn for Parlamentet. I stedet for proceduren med samstemmende udtalelse, hvor Parlamentet kun havde mulighed for at sige ja eller nej, har dette nu fået fuld indflydelse på indholdet af teksten under den almindelige lovgivningsprocedure.

Forslagets budgetmæssige konsekvenser

Kommissionen har foreslået en række ændringer, som sigter mod at forenkle reglerne om gennemførelsen af strukturfondene. De mest konkrete ændringer vedrører større projekter, herunder det gældende loft. Vedtages forslaget, vil der være et loft på 50 mio. EUR for alle større projekter (på nuværende tidspunkt er der et separat loft for miljøprojekter på 25 mio. EUR). Desuden skal de større projekter også beskyttes mod automatisk frigørelse. De fleste af de øvrige ændringer er temmelig beskedne, men de imødekommer Parlamentets ønsker om en forenkling, som f.eks. blev fremsat under budgetsamrådet i november 2009. Parlamentet og Rådet vedtog ved denne lejlighed en fælles erklæring om forenklingen og en mere målrettet anvendelse af strukturfondene. Derfor kan de initiativer til en forenkling, som Kommissionen foreslår, støttes.

Et mere kompliceret problem vedrører forslaget om midlertidigt at frafalde forpligtelsen til samfinansiering for operationelle programmer, som finansieres af ESF. Det ville ikke have nogen indflydelse på forpligtelsesbevillingerne i 2010, men ville midlertidigt medføre en forhøjelse af betalingsbevillingerne, såfremt medlemsstaterne besluttede at gøre brug af muligheden for en refusion på 100 % af mellemliggende betalinger. Forslaget vil ikke indebære nogen ændring af den finansielle ramme, idet EU's "ekstra" udbetalinger i 2010 vil være ført tilbage ved beregningen af betalingerne i den endelige opgørelse.

Selv om den generelle målsætning – anvendelse af strukturfondene med henblik på en bedre håndtering af den økonomiske og finansielle krise – er fuldt forenelig med Parlamentets holdning, giver den af Kommissionen foreslåede fremgangsmåde anledning til usikkerhed. Det fremgår af statistikkerne for udbetalinger under strukturfondene, at der er betydelige forskelle medlemsstaterne imellem, især for ESF's vedkommende (se bilag 1). Det samme gør sig gældende for indgivelsen af redegørelserne for ordningerne for forvaltning og kontrol. Det fremgår af de tilgængelige data, at problemerne befinder sig et andet sted, ikke i samfinansieringen, men derimod i medlemsstaternes kapacitet til at forvalte fondene på nationalt niveau. En fuldstændig og midlertidig finansiering fra EU's side vil være i strid med princippet om samfinansiering og vil kunne øge risikoen for uregelmæssigheder. De yderlige omkostninger i medfør af Kommissionens forslag vil andrage 4,1 mia. EUR i 2010. Dette vil indebære en forøgelse på 50 % af ESF-betalingerne i 2010.

Det er beklageligt, at Kommissionens forslag ikke indeholder nogen konsekvensanalyse. Det står ikke klart, hvad de forventede følger og den reelle merværdi vil være.

Rådet har allerede forkastet princippet om en finansiering på 100 %. Det har i stedet foreslået en forlængelse af fristen for beregning af den automatiske frigørelse af den årlige budgetforpligtelse vedrørende det samlede årlige bidrag for 2007 med henblik på at øge absorberingen af midler, der er afsat til bestemte operationelle programmer. Rådets begrunder dette med, at der vil være behov for fleksibilitet på grund af en langsommere iværksættelse og en senere godkendelse af de operationelle programmer end forventet.

Desuden foreslår Rådet at øge udbetalingen af forskud fra ESF og Samhørighedsfonden til de operationelle programmer for at forbedre den økonomiske situation i de lande, som er hårdest ramt af den økonomiske krise. De medlemsstater, som har fået bevilget mellemfristet finansiel bistand i medfør af forordning (EF) nr. 332/2002, og medlemsstater med et fald i BNP i 2009 på over 10 % i forhold til 2008, er berettigede til en yderligere forfinansiering på 2 % fra Samhørighedsfonden og 4 % fra ESF. Forslaget vil indebære en forlængelse af forskudsbetalingerne på ovennævnte vilkår til 2010. Der er ikke planlagt forskudsbetalinger i henhold til den nuværende forordning.

Ordføreren gør opmærksom på, at fem lande kan drage fordel af Rådets forslag om forskudsbetalinger (se bilag 2). De samlede omkostninger i forbindelse med denne foranstaltning vil være 0,776 mia. EUR (0,4 mia. for Samhørighedsfonden og 0,3776 mia. EUR for ESF).

Det er ordførerens opfattelse, at Rådets holdning imødekommer Parlamentets ønske om forenkling og fleksibilitet. Samtlige lande kan potentielt drage fordel af udsættelsen af den automatiske frigørelse, men de lande, der har de største problemer, kan opnå yderligere forskudsbetalinger. Ordførerens ændringsforslag afspejler denne holdning. Det siger sig selv, at Kommissionen efter vedtagelsen af retsgrundlaget bør udarbejde et tilsvarende forslag til et ændringsbudget, som skal behandles og vedtages af budgetmyndigheden.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

1a. henviser til Rådets erklæring af 10. juli 2009 om betalingsbevillinger og opfordrer Kommissionen til at forelægge et ændringsbudget, som skal dække behovet for yderligere betalingsbevillinger i 2010;

Ændringsforslag  2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

1b. støtter den foreslåede fremskynding af betalingerne, men understreger, at den overordnede finansielle programmering bør overholdes; henviser til, at der bør træffes afgørelse om størrelsen af de endelige betalinger under den resterende programmeringsperiode i forbindelse med den årlige budgetprocedure;

Ændringsforslag  3

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 c (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

1c. betoner, at en eventuel fritagelse fra N+2-regelen fortsat bør være en undtagelse og kun bør finde anvendelse for betalingsbevillingerne i 2007;

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Som anført i Kommissionens meddelelse af 3. juni 2009 "Den fælles forpligtelse til at løfte beskæftigelsen" er det nødvendigt i en begrænset periode at ændre bestemmelserne om beregning af mellemliggende betalinger for at imødegå likviditetsproblemer i medlemsstaterne som følge af finansielle begrænsninger under krisens højdepunkt og for at fremskynde gennemførelsen af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger til gavn for borgerne og specielt for de arbejdsløse og arbejdsløshedstruede. Kommissionen bør derfor, efter anmodning fra medlemsstaterne, refundere mellemliggende betalinger med 100 % af det offentlige bidrag til hver prioritet i operationelle programmer, som medfinansieres af ESF, uden at dette ændrer de nationale forpligtelser til medfinansiering af operationelle programmer over hele programmeringsperioden.

udgår

Begrundelse

Forslaget om at frafalde forpligtelsen til samfinansiering kan ikke accepteres, end ikke midlertidigt, idet dette vil øge risikoen for uregelmæssigheder og strider mod et grundlæggende princip i strukturpolitikken.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 10

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 77

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Artikel 77 affattes således:

udgår

"Artikel 77

Fælles regler for beregning af mellemliggende betalinger og betalinger af saldoen

 

1. Mellemliggende betalinger og betalinger af saldoen beregnes ved anvendelse af medfinansieringssatsen, der er fastsat i afgørelsen om det pågældende operationelle program for hver prioritet, på de støtteberettigede udgifter, der er nævnt under den pågældende prioritet i hver udgiftsoversigt, der er attesteret af attesteringsmyndigheden.

 

 

Fællesskabets bidrag i form af de mellemliggende betalinger og betalinger af saldoen må dog ikke være højere end det offentlige bidrag og den maksimale støtte fra fondene for hver prioritet som fastsat i Kommissionens afgørelse om godkendelse af det operationelle program.

 

 

2. Uanset stk. 1, første afsnit, kan Kommissionen, hvis en medlemsstat anmoder herom for at lette gennemførelsen af kriseforanstaltninger, i forbindelse med operationelle programmer, der medfinansieres af ESF, foretage mellemliggende betalinger på grundlag af udgiftsoversigter, som medlemsstaterne fremsender senest den 31. december 2010, svarende til 100 % af det offentlige bidrag til hver prioritet som anført under den pågældende prioritet i hver udgiftsoversigt, der er attesteret af attesteringsmyndigheden. Hvis en medlemsstat vælger denne mulighed, anvender Kommissionen denne ordning på alle anmodninger om mellemliggende betalinger, der fremsendes senest den 31. december 2010, for et givet operationelt program.

 

Forskellen mellem det samlede beløb, der betales i henhold til første afsnit, og det beløb, der beregnes i henhold til stk. 1, første afsnit, tages ikke i betragtning ved beregningen af mellemliggende betalinger i forbindelse med udgiftsoversigter, der fremsendes efter den 31. december 2010. Denne forskel tages imidlertid i betragtning ved anvendelsen af artikel 79, stk. 1, og ved beregningen af betalingen af saldoen."

 

Begrundelse

Forslaget om at frafalde forpligtelsen til samfinansiering kan ikke accepteres, end ikke midlertidigt, idet dette vil øge risikoen for uregelmæssigheder og strider mod et grundlæggende princip i strukturpolitikken.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 11 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 82 – stk. 1 – litra e a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11a) I artikel 82, stk. 1, indsættes som litra ea):

 

"ea) for medlemsstater, der i 2009 har modtaget lån i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 af 18. februar 2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne*, eller medlemsstater med et fald i BNP i 2009 udtrykt i faste priser på mere end 10 % i forhold til 2008: i 2010 2 % af bidraget fra Samhørighedsfonden og 4 % af bidraget fra Den Europæiske Socialfond til det operationelle program.

 

* EFT L 53 af 23.2.2002, s. 1.”

Begrundelse

På et tidspunkt præget af en alvorlig finanskrise er der god grund til at fastholde forskudsbetalinger fra Samhørighedsfonden og Den Europæiske Socialfond for de lande, der befinder sig i den mest sårbare økonomiske situation.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 11 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 82 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11b) I artikel 82, stk. 1, indsættes som afsnit 2a:

 

"Med henblik på anvendelse af kriterierne omhandlet i andet afsnit, litra f), vil beregningerne af BNP blive baseret på Kommissionens statistik offentliggjort i november 2009**.

 

** European Economic Forecast Autumn 2009 (EUROPEAN ECONOMY, nr. 10.2009. Den Europæiske Unions Publikationskontor, Luxembourg)."

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 12 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 93 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12a) I artikel 93 foretages følgende ændringer:

 

a) Stk. 1 affattes således:

 

"1. Kommissionen frigør automatisk enhver del af det beløb, der er beregnet i henhold til andet afsnit i forbindelse med et operationelt program, som ikke er blevet anvendt til betaling af forfinansieringen eller de mellemliggende betalinger, eller for hvilket der ikke er fremsendt betalingsanmodning, jf. artikel 86, senest den 31. december i det andet år efter året for indgåelsen af budgetforpligtelsen under programmet, med den undtagelse, der er nævnt i stk. 2.

Med henblik på automatisk frigørelse beregner Kommissionen beløbet ved at tilføje en sjettedel af den årlige budgetforpligtelse vedrørende det samlede årlige bidrag for 2007 til hver af budgetforpligtelserne for årene 2008 til 2013."

Begrundelse

En udsættelse af den automatiske frigørelse i forbindelse med forpligtelser afgivet i 2007 giver en vis fleksibilitet i en situation, hvor godkendelsen af de operationelle programmer har været langsommere end forventet.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 12 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 93 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b) I artikel 93 indsættes som stk. 2a:

 

"2a. Uanset stk. 1, første afsnit, og stk. 2, finder fristen for automatisk frigørelse ikke anvendelse på den årlige budgetforpligtelse vedrørende det samlede årlige bidrag for 2007."

Begrundelse

En udsættelse af den automatiske frigørelse i forbindelse med forpligtelser afgivet i 2007 giver en vis fleksibilitet i en situation, hvor godkendelsen af de operationelle programmer har været langsommere end forventet.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

Overgangsforanstaltninger

 

Med henblik på at tage hensyn til de særlige omstændigheder i forbindelse med overgangen til de regler for frigørelse, der indføres med denne forordning, vil bevillinger, der er blevet annulleret på grund af frigørelser foretaget af Kommissionen i regnskabsåret 2007 i forbindelse med gennemførelsen af artikel 93, stk. 1, første afsnit, og artikel 97 i forordning (EF) nr. 1083/2006, jf. artikel 11 i finansforordningen, blive genopført i det omfang, der er nødvendigt for at gennemføre andet afsnit i artikel 93, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1083/2006.

Begrundelse

En udsættelse af den automatiske frigørelse i forbindelse med forpligtelser afgivet i 2007 giver en vis fleksibilitet i en situation, hvor godkendelsen af de operationelle programmer har været langsommere end forventet.

BILAG 1

BILAG 2

2007-2013

Samhørighedsfonden

 

Den Europæiske Socialfond

 

EU-finan­siering

mia. EUR

National

sam­finansiering

mia. EUR

Midler i alt

mia. EUR

2 % af EU-finansiering

mia. EUR

EU-finan­siering

mia. EUR

 

National

sam­finansiering

mia. EUR

Midler i alt

mia. EUR

 

4 % af EU-finansiering

mia. EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estland

1,1

0,2

1,3

0,022

0,4

0,05

0,5

0,016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungarn

8,6

1,5

10,1

0,172

3,7

0,6

4,3

0,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letland

1,5

0,5

2

0,03

0,6

0,12

0,7

0,024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litauen

2,3

0,5

2,8

0,046

1

0,2

1,2

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumænien

6,5

1,3

7,8

0,13

3,7

0,7

4,4

0,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

20

4

24

0,4

9,4

1,67

11,1

0,376

PROCEDURE

Titel

Generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår forenkling af visse krav og visse bestemmelser vedrørende økonomisk forvaltning

Referencer

KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Korresponderende udvalg

REGI

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

18.1.2010

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Ivars Godmanis

21.10.2009

 

 

Dato for vedtagelse

17.3.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

3

2

Til stede ved den endelige afstemning medlemmer

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Jan Kozłowski

UDTALELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER (17.3.2010)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår forenkling af visse krav og for så vidt angår visse bestemmelser vedrørende den økonomiske forvaltning
(KOM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD))

Rådgivende ordfører: Regina Bastos

KORT BEGRUNDELSE

På baggrund af den aktuelle finansielle og økonomiske krise vedtog Rådet for Den Europæiske Union den 11. og 12. december 2008 en europæisk økonomisk genopretningsplan, i henhold til hvilken der skal indføres prioriterede foranstaltninger for at hjælpe de europæiske økonomier med hurtigere at tilpasse sig de nye udfordringer.

Inden for rammerne af sin genopretningspakke havde Kommissionen allerede i september og november 2008 foreslået en række lovgivningsændringer med henblik på at forenkle gennemførelsesbestemmelserne for samhørighedspolitikken og øge forfinansieringen (betalingen af forskud) til EFRU- og ESF-programmer.

Den 3. juni 2009 forelagde Kommissionen sin meddelelse "Den fælles forpligtelse til at løfte beskæftigelsen", i hvilken der blev foreslået yderligere foranstaltninger for at sætte skub i jobskabelsen og imødegå krisens konsekvenser for beskæftigelsen.

Kommissionen finder det nødvendigt, at der gøres en ny indsats for at lette forvaltningen af Fællesskabets midler og fremskynde overførslen af midler til de støttemodtagere, der er hårdest ramt af det økonomiske tilbageslag.

Nærværende forslag, der blev vedtaget den 22. juli 2009, indeholder derfor yderligere forenklinger med det overordnede mål at fremskynde medfinansierede investeringer i medlemsstaterne og regionerne og øge midlernes indvirkning på økonomien som helhed, især på små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Disse udgør den europæiske økonomis motor og er de vigtigste aktører i en bæredygtig vækst, der er i stand til at skabe mange arbejdspladser og kvalitetsjob. På EU-plan findes omkring 23 millioner SMV'er, der udgør 99 % af det samlede antal virksomheder i EU og tæller ca. 75 millioner arbejdspladser. I visse nøgleindustrier som tekstilindustrien, byggesektoren og møbelindustrien står SMV'erne for op til 80 % af arbejdspladserne.

Ved yderligere at forenkle og præcisere bestemmelserne om samhørighedspolitikken opnår man utvivlsomt positive virkninger i form af en hurtigere programgennemførelse, især da de nationale, regionale og lokale myndigheder får klarere og mindre bureaukratiske regler, så de har friere hænder til at indrette programmerne efter de nye udfordringer.

Det foreliggende forslag kræver en ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for samhørighedspolitikken.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Understreger, at det er vigtigt i højere grad at udnytte synergien og komplementariteten mellem de forskellige finansielle instrumenter, der er til rådighed, herunder Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Integrationsfond, programmet for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne med henblik på at opfylde de komplekse målsætninger i EU's 2020-strategi, som sigter mod en mere intelligent, socialt inkluderende og grøn vækst og mod en mere effektiv støtte til de dårligst stillede mikroregioner og de mest sårbare grupper, som kæmper med komplekse, flerdimensionale ulemper.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) For at lette forvaltningen af Fællesskabets midler, bidrage til at fremskynde investeringerne i medlemsstaterne og regionerne samt øge virkningerne heraf for økonomien er det nødvendigt yderligere at forenkle bestemmelserne om samhørighedspolitikken.

(2) For at lette forvaltningen af Unionens midler, bidrage til at fremskynde investeringerne på alle forvaltningsniveauer – fra nationalt til lokalt niveau – samt øge virkningerne heraf for økonomien og skabelsen af bæredygtige job, der sikrer inddragelse i samfundet, og dens aktører, navnlig SMV'er, for herigennem at øge beskæftigelsen, er det også nødvendigt yderligere at forenkle bestemmelserne om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden på EU-niveau såvel som på nationalt niveau.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) For at gøre det nemmere at tilpasse de operationelle programmer med henblik på at imødegå den aktuelle finansielle og økonomiske krise bør medlemsstaterne i stedet for en evaluering fremlægge en analyse, der retfærdiggør revisionen af et operationelt program.

(6) For at gøre det nemmere at tilpasse de operationelle programmer med henblik på at imødegå den aktuelle finansielle og økonomiske krise og dens konsekvenser for virksomhederne og beskæftigelsen bør medlemsstaterne i stedet for en evaluering fremlægge en analyse, der retfærdiggør revisionen af et operationelt program.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Som anført i Kommissionens meddelelse af 3. juni 2009 "Den fælles forpligtelse til at løfte beskæftigelsen" er det nødvendigt i en begrænset periode at ændre bestemmelserne om beregning af mellemliggende betalinger for at imødegå likviditetsproblemer i medlemsstaterne som følge af finansielle begrænsninger under krisens højdepunkt og for at fremskynde gennemførelsen af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger til gavn for borgerne og specielt for de arbejdsløse og arbejdsløshedstruede. Kommissionen bør derfor, efter anmodning fra medlemsstaterne, refundere mellemliggende betalinger med 100 % af det offentlige bidrag til hver prioritet i operationelle programmer, som medfinansieres af ESF, uden at dette ændrer de nationale forpligtelser til medfinansiering af operationelle programmer over hele programmeringsperioden.

udgår

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Det er nødvendigt at gennemføre operationelle programmer præcist og at anvende EU-midler optimalt for at reagere på behovet for at gennemføre aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, f.eks. uddannelse af arbejdsløse, forberedelse og forvaltning af strukturændringer, videreuddannelse af ansatte til arbejdsmarkedets behov i overensstemmelse med økonomien samt skabelse af lærepladser af høj kvalitet for unge mennesker. Under en økonomisk og finansiel krise er det særlig nødvendigt at holde folk i beskæftigelse eller give dem mulighed for at finde et job.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Navnlig i krisetider, hvor presset på arbejdsmarkedet og risikoen for afskedigelser stiger, er det nødvendigt at kunne reagere fleksibelt for målrettet at kunne støtte særligt berørte medlemsstater eller enkelte regioner. Derfor er det vigtigt at skabe regler, som fremover giver Den Europæiske Socialfond mulighed for at reagere hurtigt for at undgå forsinkelser i forbindelse med gennemførelse af programmer og negative indvirkninger på bevarelsen og skabelsen af fremtidsorienterede arbejdspladser, der sikrer inddragelse i samfundet.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) På grund af de usædvanlige omstændigheder og i lyset af de væsentlige og hidtil usete konsekvenser af den aktuelle økonomiske og finansielle krise for medlemsstaternes budgetter er det nødvendigt med en ekstra del af forskuddet for 2010 til de medlemsstater eller enkelte regioner, som er hårdest ramt af krisen, så midlerne kan udbetales korrekt, og der kan udbetales til de begunstigede i takt med programmernes gennemførelse.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) Fristen for at beregne den automatiske frigørelse af den årlige budgetforpligtelse i forbindelse med det samlede årlige bidrag for 2007 bør forlænges for at forbedre udnyttelsen af midlerne til forskellige operationelle programmer. En sådan fleksibilitet er nødvendig, fordi programmerne er kommet i gang senere end forventet og først blev godkendt sent. I lyset af krisen vil en foranstaltning sikre rimelig støtte til initiativer til at bevare og skabe mere beskæftigelse.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 47 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a) Artikel 47, stk. 1, erstattes af følgende:

"1. Formålet med evalueringerne er at forbedre kvaliteten og effektiviteten af samt sammenhængen mellem interventionerne fra fondene og strategien for og gennemførelsen af de operationelle programmer sammenholdt med de særlige strukturproblemer, der gør sig gældende for de pågældende medlemsstater og regioner, samtidig med at der tages hensyn til målet om bæredygtig udvikling og til den relevante EU-lovgivning om miljøvirkninger, herunder processen for at opnå et miljø uden hindringer for handicappede, og strategisk miljøvurdering."

Begrundelse

This modification serves the obligations laid down in Article 16 of the regulation. Article 16 stresses the importance of accessibility for people with disabilities where the regulation indicates that "accessibility for disabled persons shall be one of the criteria to be observed in defining operations co-financed by the Funds and to be taken into account during the various stages of implementation".

This modification also helps implementing the articles 2 (2) and 3 (b) of REGULATION (EC) No 1081/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 July 2006 on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999 in order to make Europe a more accessible place for a growing number of ageing and disabled people. This proposal also helps the MSs to prepare themselves for planning, coordinating and eventually implementing their efforts for realizing same standard measures for people with disabilities in the long run with equal basis, with special regards to the UN Convention on the rights of persons with disabilities which already had been adopted by the European Council last November. The needs of people with disabilities are the same wherever live in the European Union and the modification finally serves their ability of mobility as well.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 5 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 55 – stk. 2 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a) I artikel 55, stk. 2, erstattes tredje afsnit med følgende:

 

"Ved beregningen tager forvaltningsmyndigheden hensyn til den referenceperiode, der er relevant for den pågældende investeringskategori, projektkategorien, den rentabilitet, der normalt forventes af den pågældende investeringskategori, og til anvendelsen af princippet om, at forureneren betaler, og, hvor det er relevant, eventuelt rimelighedsbetragtninger i tilknytning til den pågældende medlemsstats relative velstand."

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 55 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis det ikke er muligt at foretage et forudgående objektivt skøn over indtægterne, trækkes de nettoindtægter, der er skabt i de første fem år efter en operations afslutning, fra de udgifter, der er opgivet til Kommissionen.

3. Hvis det ikke er muligt eller teknisk pålideligt at foretage et forudgående objektivt skøn over indtægterne, trækkes de nettoindtægter, der er skabt i de første fem år efter en operations afslutning, fra de udgifter, der er opgivet til Kommissionen.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 10

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 77

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Artikel 77 affattes således:

udgår

"Artikel 77

 

Fælles regler for beregning af mellemliggende betalinger og betalinger af saldoen

 

1. Mellemliggende betalinger og betalinger af saldoen beregnes ved anvendelse af medfinansieringssatsen, der er fastsat i afgørelsen om det pågældende operationelle program for hver prioritet, på de støtteberettigede udgifter, der er nævnt under den pågældende prioritet i hver udgiftsoversigt, der er attesteret af attesteringsmyndigheden.

 

Fællesskabets bidrag i form af de mellemliggende betalinger og betalinger af saldoen må dog ikke være højere end det offentlige bidrag og den maksimale støtte fra fondene for hver prioritet som fastsat i Kommissionens afgørelse om godkendelse af det operationelle program.

 

2. Uanset stk. 1, første afsnit, kan Kommissionen, hvis en medlemsstat anmoder herom for at lette gennemførelsen af kriseforanstaltninger, i forbindelse med operationelle programmer, der medfinansieres af ESF, foretage mellemliggende betalinger på grundlag af udgiftsoversigter, som medlemsstaterne fremsender senest den 31. december 2010, svarende til 100 % af det offentlige bidrag til hver prioritet som anført under den pågældende prioritet i hver udgiftsoversigt, der er attesteret af attesteringsmyndigheden. Hvis en medlemsstat vælger denne mulighed, anvender Kommissionen denne ordning på alle anmodninger om mellemliggende betalinger, der fremsendes senest den 31. december 2010, for et givet operationelt program.

 

Forskellen mellem det samlede beløb, der betales i henhold til første afsnit, og det beløb, der beregnes i henhold til stk. 1, første afsnit, tages ikke i betragtning ved beregningen af mellemliggende betalinger i forbindelse med udgiftsoversigter, der fremsendes efter den 31. december 2010. Denne forskel tages imidlertid i betragtning ved anvendelsen af artikel 79, stk. 1, og ved beregningen af betalingen af saldoen."

 

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 11 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 82 – stk. 1 – litra e a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11a) I artikel 82, stk. 1, tilføjes følgende litra:

 

"ea) for de medlemsstater, som i 2009 modtog støtte i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 af 18. februar 2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne1, eller medlemsstater, hvis BNP i 2009 reelt er faldet med over 10 % i forhold til året før, eller hvis arbejdsløshedstal enten totalt eller i visse regioner er steget med over 3 procentpoint i forhold til året før, i 2010 2 % af andelen af Samhørighedsfonden og 4 % af Den Europæiske Socialfonds andel af det operationelle program.

 

1 EFT L 53 af 23.2.2002, s. 1."

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 12 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 93 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12a) Artikel 93, stk. 1, erstattes af følgende:

 

"1. Kommissionen frigør automatisk enhver del af det beregnede beløb i henhold til andet afsnit i forbindelse med et operationelt program, som ikke er blevet anvendt til betaling af forfinansieringen eller de mellemliggende betalinger, eller for hvilket der ikke er fremsendt betalingsanmodning, jf. artikel 86, senest den 31. december i det andet år efter året for indgåelsen af budgetforpligtelsen under programmet, med den undtagelse, der er nævnt i stk. 2.

 

Til brug for den automatiske frigørelse i henhold til første afsnit beregner Kommissionen beløbet ved at lægge en sjettedel af den årlige budgetforpligtelse for det samlede årlige bidrag for 2007 til hver af budgetforpligtelserne for 2008-2013."

Begrundelse

En udsættelse af den automatiske frigørelse vedrørende forpligtelser indgået i 2007 giver en vis fleksibilitet i en situation, hvor godkendelsen af operationelle programmer er gået langsommere end forventet.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 12 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1083/2006

Artikel 93 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12b) I artikel 93 indføjes følgende stykke:

 

"2a. Uanset stk. 1, første afsnit., og stk. 2, gælder fristerne for automatisk frigørelse ikke for den årlige budgetforpligtelse for det samlede årlige bidrag for 2007."

Begrundelse

En udsættelse af den automatiske frigørelse vedrørende forpligtelser indgået i 2007 giver en vis fleksibilitet i en situation, hvor godkendelsen af operationelle programmer er gået langsommere end forventet.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

 

Overgangsordninger

 

Af hensyn til de usædvanlige forhold ved overgangen til de frigørelsesregler, der indføres med denne forordning, genoprettes bevillinger, som er blevet slettet på grund af frigørelser foretaget af Kommissionen for regnskabsåret 2007 i forbindelse med gennemførelsen af artikel, 93, stk. 1, første afsnit, og artikel 97 i forordning (EF) nr. 1083/2006, i henhold til finansforordningens artikel 11, i det nødvendige omfang for gennemførelsen af artikel 93, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1083/2006.

Begrundelse

En udsættelse af den automatiske frigørelse vedrørende forpligtelser indgået i 2007 giver en vis fleksibilitet i en situation, hvor godkendelsen af operationelle programmer er gået langsommere end forventet.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1b

Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om denne forordnings virkninger på betalingsniveauet og om, i hvilket omfang den vil tage højde for betalingsniveauet i sit budgetforslag. Kommissionens rapport skal også indeholde en vurdering af forordningens virkninger på beskæftigelsen og social inkludering.

PROCEDURE

Titel

Generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår forenkling af visse krav og visse bestemmelser vedrørende økonomisk forvaltning

Referencer

KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Korresponderende udvalg

REGI

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

18.1.2010

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Regina Bastos

17.9.2009

 

 

Behandling i udvalg

4.3.2010

16.3.2010

 

 

Dato for vedtagelse

17.3.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

2

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Regina Bastos, Edit Bauer, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Rovana Plumb, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jürgen Creutzmann, Dieter-Lebrecht Koch, Csaba Sógor, Emilie Turunen

PROCEDURE

Titel

Generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår forenkling af visse krav og visse bestemmelser vedrørende økonomisk forvaltning

Referencer

KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Dato for høring af EP

22.7.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

18.1.2010

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

18.1.2010

CONT

18.1.2010

EMPL

18.1.2010

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

CONT

1.10.2009

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Evgeni Kirilov

5.10.2009

 

 

Behandling i udvalg

6.10.2009

4.11.2009

2.12.2009

22.2.2010

Dato for vedtagelse

18.3.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

4

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karima Delli, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, László Surján, Sabine Verheyen, Iuliu Winkler

Dato for indgivelse

23.3.2010