ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής όσον αφορά την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων, καθώς και όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση

23.3.2010 - (COM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εισηγητής: Evgeni Kirilov


Διαδικασία : 2009/0107(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0055/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0055/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής όσον αφορά την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων, καθώς και όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση

(COM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού (COM(2009)0384),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 161 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0003/2010),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και το άρθρο 177, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

–   αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0055/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Το πεδίο εφαρμογής της διάταξης σχετικά με την προβλεπόμενη διάρκεια της πράξης πρέπει να διευκρινιστεί. Συγκεκριμένα, είναι σκόπιμο να περιοριστούν οι διατάξεις στις πράξεις εκείνες οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και υπάγονται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων με υποχρέωση διατήρησης των επενδύσεων ή των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται. Περαιτέρω, είναι απαραίτητο να εξαιρεθεί η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης στις πράξεις εκείνες οι οποίες, μετά το πέρας τους, υφίστανται σημαντική τροποποίηση μέσω της παύσης της παραγωγικής διαδικασίας λόγω μη δόλιας πτώχευσης.

(9) Το πεδίο εφαρμογής της διάταξης σχετικά με την προβλεπόμενη διάρκεια της πράξης πρέπει να διευκρινιστεί. Συγκεκριμένα, είναι σκόπιμο να περιοριστούν οι διατάξεις στις δράσεις εκείνες οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο της συνδρομής από το ΕΚΤ και υπάγονται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων με υποχρέωση διατήρησης των επενδύσεων. Περαιτέρω, είναι απαραίτητο να εξαιρεθεί η εφαρμογή της εν λόγω διάταξης στις πράξεις εκείνες οι οποίες, μετά το πέρας τους, υφίστανται σημαντική τροποποίηση μέσω της παύσης της παραγωγικής διαδικασίας λόγω μη δόλιας πτώχευσης.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2009, με τίτλο "Κοινή δέσμευση για την απασχόληση", προκειμένου να αμβλυνθούν τα προβλήματα σχετικά με τις ταμειακές ροές τα οποία προκύπτουν στα κράτη μέλη ως συνέπεια των δημοσιονομικών περιορισμών κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της κρίσης και να επιταχυνθεί η εφαρμογή των ενεργών μέτρων για την αγορά εργασίας που αποσκοπούν στη στήριξη των πολιτών και, πιο συγκεκριμένα, των ανέργων ή όσων αντιμετωπίζουν κίνδυνο ανεργίας, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν για περιορισμένη χρονική περίοδο οι διατάξεις αναφορικά με τον υπολογισμό των ενδιάμεσων πληρωμών. Για το λόγο αυτό ενδείκνυται, χωρίς να μεταβάλλονται οι εθνικές υποχρεώσεις συγχρηματοδότησης οι οποίες ισχύουν για τα επιχειρησιακά προγράμματα καθ’ όλη την περίοδο προγραμματισμού, να ικανοποιήσει η Επιτροπή , εφόσον το ζητήσουν τα κράτη μέλη, τις αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών στο 100% της δημόσιας συνεισφοράς για κάθε άξονα προτεραιότητας των επιχειρησιακών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

διαγράφεται

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων και δεδομένου του σοβαρού και άνευ προηγουμένου αντικτύπου από την τρέχουσα οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών, χρειάζεται να υπάρξει πρόσθετη δόση προχρηματοδότησης για το 2010 για τα κράτη μέλη που πλήττονται τα μέγιστα από την κρίση, ώστε να καταστεί δυνατή μία κανονική ταμειακή ροή και να διευκολυνθούν οι πληρωμές προς τους δικαιούχους κατά την υλοποίηση προγραμμάτων.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Είναι σκόπιμο να παραταθεί η προθεσμία για τον υπολογισμό της αυτόματης αποδέσμευσης των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων που εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό και σχετίζονται με τη συνολική ετήσια συνεισφορά 2007, ώστε να βελτιωθεί η απορρόφηση πόρων που έχουν δεσμευθεί για ορισμένα επιχειρησιακά προγράμματα. Αυτή η ευελιξία είναι απαραίτητη λόγω της μεγαλύτερης του αναμενομένου καθυστέρησης στην εκκίνηση και της αργοπορημένης έγκρισης των προγραμμάτων.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α) Μετά την, μεταξύ άλλων στοιχείων, αλλαγή στη διεργασία λήψεως αποφάσεων που επέρχεται από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι τροποποιήσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό δεν έχουν εισαχθεί εγκαίρως για να αποτραπεί η εφαρμογή του εν ισχύι άρθρου 93, παράγραφος 1 του κανονισμού 1083/2006. Κατά συνέπεια, οι αποδεσμεύσεις στις οποίες προβαίνει η Επιτροπή θα οδηγούσαν, σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1 (ο δημοσιονομικός κανονισμός), στην ακύρωση πιστώσεων του οικονομικού έτους 2007 οι οποίες θα έπρεπε να κλιμακωθούν στα οικονομικά έτη 2008 έως 2013 κατ’ εφαρμογή των κανόνων που εισάγει ο κανονισμός αυτός. Ως εκ τούτου είναι σκόπιμο να προβλεφθεί εν είδει μεταβατικού μέτρου η δυνατότητα ανασύστασης, εφόσον χρειάζεται, των αντιστοίχων πιστώσεων με σκοπό την υλοποίηση των τροποποιημένων κανόνων περί αποδέσμευσης.

 

1ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σελ. 1.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) ταμείων ή άλλων συστημάτων κινήτρων για τη χορήγηση δανείων, εγγυήσεων για αποπληρωτέες επενδύσεις ή ισοδύναμων μέσων για την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των υπαρχουσών κατοικιών.

γ) ταμείων ή άλλων συστημάτων κινήτρων για τη χορήγηση δανείων, εγγυήσεων για αποπληρωτέες επενδύσεις ή ισοδύναμων μέσων για την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των υπαρχουσών κατοικιών.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν οι πράξεις αυτές οργανώνονται μέσω ταμείων χαρτοφυλακίου, δηλαδή ταμείων που συγκροτούνται για να επενδύουν σε περισσότερα από ένα ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, ταμείων εγγυήσεων και δανειοδοτήσεων και ταμείων αστικής ανάπτυξης, ταμείων ή άλλων συστημάτων κινήτρων για τη χορήγηση δανείων, εγγυήσεων για αποπληρωτέες επενδύσεις ή ισοδύναμων μέσων για την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των υπαρχουσών κατοικιών, το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή τις υλοποιούν με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μορφές:

Όταν οι πράξεις αυτές οργανώνονται μέσω ταμείων χαρτοφυλακίου, δηλαδή ταμείων που συγκροτούνται για να επενδύουν σε περισσότερα από ένα ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, ταμείων εγγυήσεων και δανειοδοτήσεων και ταμείων αστικής ανάπτυξης, ταμείων ή άλλων συστημάτων κινήτρων για τη χορήγηση δανείων, εγγυήσεων για αποπληρωτέες επενδύσεις ή ισοδύναμων μέσων για την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των υπαρχουσών κατοικιών, το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή τις υλοποιούν με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μορφές:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 56 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν προστίθεται μια κατηγορία δαπανών κατά τη στιγμή της αναθεώρησης επιχειρησιακού προγράμματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 33, κάθε δαπάνη η οποία εμπίπτει στην εν λόγω κατηγορία είναι επιλέξιμη από την ημερομηνία υποβολής στην Επιτροπή της αίτησης αναθεώρησης του επιχειρησιακού προγράμματος.

Όταν προστίθεται μια νέα κατηγορία δαπανών, όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του Μέρους Α του Παραρτήματος II του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1828/20061, κατά τη στιγμή της αναθεώρησης επιχειρησιακού προγράμματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 του παρόντος κανονισμού, κάθε δαπάνη η οποία εμπίπτει στην εν λόγω κατηγορία είναι επιλέξιμη από την ημερομηνία υποβολής στην Επιτροπή της αίτησης αναθεώρησης του επιχειρησιακού προγράμματος.

 

1 ΕΕ L 371 της 27.12.2006, σελ. 1.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πράξεις οι οποίες λαμβάνουν συνεισφορά από το ΕΚΤ θεωρείται ότι δεν διατηρούν τη συνεισφορά μόνον όταν υπόκεινται σε υποχρέωση διατήρησης της επένδυσης σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων κατά την έννοια του άρθρου 87 της Συνθήκης και όταν υφίστανται σημαντική τροποποίηση η οποία προκαλείται από την παύση της παραγωγικής δραστηριότητας εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους εν λόγω κανόνες.

Δράσεις οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο της συνδρομής από το ΕΚΤ θεωρείται ότι δεν διατηρούν τη συνεισφορά μόνον όταν υπόκεινται σε υποχρέωση διατήρησης της επένδυσης σύμφωνα με τους εν ισχύι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων κατά την έννοια του άρθρου 107 της Συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν υφίστανται σημαντική τροποποίηση η οποία προκαλείται από την παύση της παραγωγικής δραστηριότητας εντός της προθεσμίας που ορίζεται στους εν λόγω κανόνες.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να μειώσουν τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο χρονικά περιθώρια σε τρία χρόνια σε περίπτωση διατήρησης της επένδυσης ή των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από ΜΜΕ.

Τα κράτη μέλη μπορούν να μειώσουν τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο χρονικά περιθώρια σε τρία χρόνια σε περίπτωση διατήρησης επένδυσης από ΜΜΕ.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 9

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 67 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ii) του ποσοστού του συνολικού ποσού των πιστοποιημένων επιλέξιμων δαπανών που καταβάλλονται από τους δικαιούχους και της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της κοινοτικής χρηματοδότησης και της εθνικής συμμετοχής·

(ii) του λόγου του συνολικού ποσού των πιστοποιημένων επιλέξιμων δαπανών που καταβάλλονται από τους δικαιούχους προς τη συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της κοινοτικής χρηματοδότησης και της εθνικής συμμετοχής·

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 77

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Το άρθρο 77 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

"Άρθρο 77

 

Κοινοί κανόνες υπολογισμού ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών του τελικού υπολοίπου

 

1. Οι ενδιάμεσες πληρωμές και οι πληρωμές του τελικού υπολοίπου υπολογίζονται εφαρμόζοντας το ποσοστό συγχρηματοδότησης που ορίζεται στην απόφαση σχετικά με το οικείο επιχειρησιακό πρόγραμμα για κάθε άξονα προτεραιότητας, στην επιλέξιμη δαπάνη που μνημονεύεται στο πλαίσιο του εν λόγω άξονα προτεραιότητας σε κάθε δήλωση δαπανών πιστοποιημένη από την αρχή πιστοποίησης.

 

Ωστόσο, η κοινοτική συνεισφορά μέσω των ενδιάμεσων πληρωμών και των πληρωμών του τελικού υπολοίπου δεν είναι μεγαλύτερη από τη δημόσια συνεισφορά και το ανώτατο ποσό συνδρομής από τα Ταμεία για κάθε άξονα προτεραιότητας που ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα.

 

2. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, στην περίπτωση επιχειρησιακών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, οι ενδιάμεσες πληρωμές από την Επιτροπή για τις δηλώσεις δαπανών που αποστέλλουν τα κράτη μέλη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 μπορούν, αν ένα κράτος μέλος το ζητήσει προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των μέτρων για την καταπολέμηση της κρίσης, να πραγματοποιηθούν με καταβολή του 100% της δημόσιας συνεισφοράς για κάθε άξονα προτεραιότητας, όπως αναφέρεται στον εν λόγω άξονα προτεραιότητας στη δήλωση δαπανών η οποία πιστοποιείται από την αρχή πιστοποίησης. Όταν το κράτος μέλος προβεί σε αυτή την επιλογή, η Επιτροπή εφαρμόζει το εν λόγω σύστημα σε όλες τις αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών που αποστέλλονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 για το εν λόγω επιχειρησιακό πρόγραμμα.

 

Η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό καταβαλλόμενο ποσό σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο και το υπολογιζόμενο ποσό σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των ενδιάμεσων πληρωμών για τις δηλώσεις δαπανών οι οποίες αποστέλλονται μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Ωστόσο, η εν λόγω διαφορά λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της διάταξης σύμφωνα με το άρθρο 79, παράγραφος 1 και τον υπολογισμό των πληρωμών του τελικού υπολοίπου.

 

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 82 – παράγραφος 1 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Το άρθρο 82 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

 

α) στο δεύτερο εδάφιο, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

"εα) για τα κράτη μέλη στα οποία χορηγήθηκαν δάνεια το 2009, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2002 για τη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών1, ή τα κράτη μέλη των οποίων το ΑΕγχΠ σημείωσε το 2009 μείωση άνω του 10% σε πραγματικές τιμές εν συγκρίσει προς το 2008, το 2010 2% της συνεισφοράς από το Ταμείο Συνοχής και 4% της συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

 

1 ΕΕ L 53 της 23.2.2002, σελ. 1.

 

β) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

"Για την εφαρμογή των κριτηρίων σε μνεία των οποίων προβαίνει το στοιχείο στ) του δευτέρου εδαφίου ,τα ποσοτικά στοιχεία για το ΑΕγχΠ βασίζονται στις κοινοτικές στατιστικές που δημοσιεύθηκαν τον Νοέμβριο 20092.

 

2 Ευρωπαϊκές Οικονομικές Προβλέψεις Φθινόπωρο 2009 (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. αριθ. 10. 2009. Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της ΕΚ, Λουξεμβούργο)."

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 88 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ωστόσο, στις περιπτώσεις στις οποίες εντοπίζονται από ελέγχους που διεξάγει το κράτος μέλος παρατυπίες πράξεων που υπόκεινται σε υποχρέωση δήλωσης μερικού κλεισίματος, εφαρμόζεται το άρθρο 98, παράγραφοι 2 και 3. Η δήλωση δαπανών που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου προσαρμόζεται αναλόγως.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις στις οποίες εντοπίζονται από το κράτος μέλος παρατυπίες πράξεων που υπόκεινται σε υποχρέωση δήλωσης μερικού κλεισίματος, εφαρμόζεται το άρθρο 98, παράγραφοι 2 και 3. Η δήλωση δαπανών που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου προσαρμόζεται αναλόγως.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 12 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 93 – παράγραφος 1 και παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12 α) Το άρθρο 93 τροποποιείται ως εξής:

 

α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτομάτως κάθε τμήμα του ποσού που υπολογίζεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε για την καταβολή των πληρωμών προχρηματοδότησης ή των ενδιάμεσων πληρωμών, ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε αίτηση πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 86, έως τις 31 Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους μετά το έτος της ανάληψης υποχρεώσεων του προϋπολογισμού δυνάμει του προγράμματος, με την εξαίρεση της παραγράφου 2.

 

Για τις ανάγκες της αυτόματης αποδέσμευσης η Επιτροπή υπολογίζει το ποσό προσθέτοντας ένα έκτο της αναλήψεως υποχρεώσεων από τον ετήσιο προϋπολογισμό η οποία σχετίζεται με τη συνολική ετήσια συνεισφορά 2007 σε εκάστη των αναλήψεων υποχρεώσεων των προϋπολογισμών 2008 έως 2013."

 

β) μετά την παράγραφο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

"2α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, πρώτο εδάφιο και την παράγραφο 2, οι προθεσμίες για αυτόματη αποδέσμευση δεν ισχύουν για τις ετήσιες αναλήψεις υποχρεώσεων του προϋπολογισμού οι οποίες σχετίζονται με τη συνολική ετήσια συνεισφορά 2007."

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1α

 

Μεταβατικά μέτρα

 

Για να καλυφθούν οι εξαιρετικές περιστάσεις της μετάβασης στους κανόνες αποδέσμευσης που θεσπίζει ο παρών κανονισμός, πιστώσεις που έχουν ακυρωθεί λόγω αποδεσμεύσεων στις οποίες προέβη η Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2007 κατ’ εφαρμογή του πρώτου εδαφίου του άρθρου 93, παράγραφος 1 και του άρθρου 97 του κανονισμού αριθ. 1083/2006, σύμφωνα με το άρθρο 11 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανασυνίστανται στον βαθμό που είναι αναγκαίος για την υλοποίηση του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 93, παράγραφος 1 του κανονισμού 1083/2006.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ωστόσο, τα σημεία 5) και 7) του άρθρου 1 εφαρμόζονται από την 1η Αυγούστου 2006, το σημείο 8), το σημείο 11) στοιχείο α), το σημείο 11) στοιχείο β) σημείο (i) καθώς και το σημείο 13) του άρθρου 1 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2007 και το σημείο 4), το σημείο 11) στοιχείο β) σημείο (ii) και το σημείο 11) στοιχείο γ) του άρθρου 1 εφαρμόζονται με ισχύ από τις 10 Ιουνίου 2009.

Ωστόσο, τα σημεία 5) και 7) του άρθρου 1 εφαρμόζονται από την 1η Αυγούστου 2006, το σημείο 8), το σημείο 10) στοιχείο α), το σημείο 10) στοιχείο β) σημείο (i), το σημείο 13) και το σημείο 14) του άρθρου 1 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2007, και το σημείο 4), το σημείο 10) στοιχείο β) σημείο (ii) και το σημείο 10) στοιχείο γ) του άρθρου 1 εφαρμόζονται με ισχύ από τις 10 Ιουνίου 2009.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (17.3.2010)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής όσον αφορά την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων, καθώς και όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση
(COM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ivars Godmanis

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τον Ιούλιο του 2009, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση της βασικής νομοθετικής πράξης για τα διαρθρωτικά ταμεία, του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2003. Στόχος της πρότασης ήταν η παροχή πρόσθετης οικονομικής τόνωσης σε ορισμένα κράτη μέλη που είχαν πληγεί σοβαρά από την οικονομική κρίση. Η πρόταση ήλθε σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας, στο πλαίσιο του οποίου είχαν ήδη τροποποιηθεί το 2009 οι κανόνες εφαρμογής του βασικού κανονισμού 1083/2006, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στις προκαταβολές.

Το κύριο στοιχείο της πρότασης της Επιτροπής αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, δηλ. του προβλήματος μιας αυστηρής δανειοδοτικής πολιτικής και των περιορισμών στη δημοσιονομική πολιτική. Ως προσωρινή λύση, προτεινόταν να καθιερωθεί για τα κράτη μέλη που αντιμετώπιζαν σοβαρές ταμειακές δυσχέρειες η επιλογή να ζητούν επιστροφή κατά 100% για τη χρηματοδότηση μέτρων για την αγορά εργασίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, δηλαδή η απόκλιση από την αρχή της συγχρηματοδότησης. Η εξαίρεση αυτή προβλεπόταν να ισχύσει το 2009 και το 2010 και αναμενόταν να δώσει ώθηση στην κατάρτιση, την αναβάθμιση των ικανοτήτων και την παροχή πρακτικής άσκησης υψηλού επιπέδου. Επιπλέον, η Επιτροπή πρότεινε μέτρα για την περαιτέρω απλούστευση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.

Το Συμβούλιο εξέτασε την πρόταση το φθινόπωρο του 2009 και έλαβε ομόφωνα θέση στις 20 Νοεμβρίου. Απέρριψε την ιδέα των πληρωμών κατά 100% σε προσωρινή βάση, αλλά υιοθέτησε άλλες αλλαγές που είχε προτείνει η Επιτροπή.

Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009 συνοδευόταν από την αλλαγή της νομοθετικής διαδικασίας προς όφελος του Κοινοβουλίου: αντί της διαδικασίας έγκρισης, στο πλαίσιο της οποίας το Κοινοβούλιο μπορούσε να πει μόνο ναι ή όχι, το Κοινοβούλιο απέκτησε πλήρη λόγο όσον αφορά το περιεχόμενο του νομοθετικού κειμένου στη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Εξέταση των δημοσιονομικών πτυχών της πρότασης

Η Επιτροπή προτείνει τροποποιήσεις προκειμένου να απλουστευτούν οι κανόνες για την εκτέλεση των διαρθρωτικών ταμείων. Οι πιο αισθητές αλλαγές αφορούν μεγάλα έργα, συμπεριλαμβανομένου του κατώτατου ορίου που εφαρμόζεται. Αν η πρόταση εγκριθεί, θα εφαρμόζεται για όλα τα μεγάλα έργα ενιαίο κατώτατο όριο 50 εκατ. ευρώ (τώρα ισχύει ξεχωριστό όριο 25 εκατ. ευρώ για τα περιβαλλοντικά έργα). Επιπλέον, τα μεγάλα έργα θα προστατεύονται από αυτόματη αποδέσμευση. Οι περισσότερες από τις υπόλοιπες τροποποιήσεις είναι σχετικά μικρές, αλλά ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις του Κοινοβουλίου για απλούστευση, όπως εκείνες κατά τη συνεννόηση για τον προϋπολογισμό το Νοέμβριο του 2009. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν στη συνέχεια κοινή δήλωση για την απλούστευση και την πιο εξειδικευμένη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων. Συνεπώς, τα μέτρα απλούστευσης που προτείνει η Επιτροπή μπορούν να υποστηριχτούν.

Ένα πιο σύνθετο πρόβλημα συνίσταται στην πρόταση για προσωρινή άρση της υποχρέωσης για συγχρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Το μέτρο αυτό δεν έχει επίπτωση στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του 2010, θα αυξήσει όμως προσωρινά τις πιστώσεις πληρωμών αν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα επιστροφής των προσωρινών πληρωμών κατά 100%. Η πρόταση δεν επιβάλλει τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, δεδομένου ότι "επιπλέον" πληρωμές από την ΕΕ το 2010 θα ανακτηθούν κατά τον υπολογισμό του τελικού ισοζυγίου.

Μολονότι ο απώτερος σκοπός -κινητοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων για καλύτερη αντιμετώπιση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης- είναι πλήρως συμβατός με τη θέση του Κοινοβουλίου, η μέθοδος που προτείνει η Επιτροπή αφήνει περιθώρια για αμφιβολία. Τα στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη των πληρωμών στα διαρθρωτικά ταμεία φανερώνουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, ιδιαίτερα όσον αφορά το ΕΚΤ (βλ. παράρτημα 1). Το ίδιο ισχύει για την υποβολή των περιγραφών για τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα προβλήματα βρίσκονται αλλού, όχι στην εξεύρεση συγχρηματοδότησης, δηλ. στην ικανότητα των κρατών μελών να διαχειρίζονται τα κονδύλια σε εθνικό επίπεδο. Η πλήρης χρηματοδότηση από την ΕΕ σε προσωρινή βάση θα ήταν αντίθετη προς την αρχή τη συγχρηματοδότησης και θα αύξανε τον κίνδυνο παρατυπιών. Το πρόσθετο κόστος της πρότασης της Επιτροπής θα ήταν 4,1 δισ. ευρώ για το 2010. Τούτο θα συνεπαγόταν αύξηση κατά 50% των πληρωμών του ΕΚΤ από τον προϋπολογισμό για το 2010.

Δυστυχώς, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει εκτίμηση αντικτύπου. Δεν είναι σαφές, τι αντίκτυπος αναμένεται και ποια θα είναι η πραγματική προστιθέμενη αξία.

Το Συμβούλιο έχει ήδη απορρίψει την αρχή της χρηματοδότησης κατά 100%. Αντ' αυτής πρότεινε να μετατεθεί η λήξη της προθεσμίας για τον υπολογισμό της αυτόματης αποδέσμευσης των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων που εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό και σχετίζονται με τη συνολική ετήσια συνεισφορά του 2007, προκειμένου να βελτιωθεί η απορρόφηση πόρων που έχουν δεσμευθεί για ορισμένα επιχειρησιακά προγράμματα. Υποστηρίζει ότι αυτή η ευελιξία είναι απαραίτητη λόγω του γεγονότος ότι η εκκίνηση ήταν βραδύτερη από ό,τι αναμενόταν και η έγκριση των προγραμμάτων καθυστέρησε.

Επιπλέον, προκειμένου να αμβλυνθεί η οικονομική κατάσταση στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση, το Συμβούλιο προτείνει επίσης να αυξηθούν οι προκαταβολές στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής. Τα κράτη μέλη στα οποία διατέθηκε μεσοπρόθεσμη οικονομική στήριξη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 332/2002 και τα κράτη μέλη των οποίων το ΑεγχΠ μειώθηκε το 2009 κατά περισσότερο από 10% σε σύγκριση με το 2008 δικαιούνται πρόσθετη προχρηματοδότηση κατά 2% από το Ταμείο Συνοχής και κατά 4% από το ΕΚΤ. Η πρόταση αυτή συνεπάγεται παράταση των προκαταβολών, με τους προαναφερθέντες όρους, έως το 2010. Με βάση τον τρέχοντα κανονισμό, δεν προβλέπονταν προκαταβολές για το 2010.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης επισημαίνει ότι από την πρόταση του Συμβουλίου για τις προκαταβολές θα επωφεληθούν πέντε κράτη (βλ. παράρτημα 2). Το συνολικό κόστος του συγκεκριμένου μέτρου θα ανέλθει σε 0,776 δισ. ευρώ (0,4 δισ. για το Ταμείο Συνοχής και 0,3776 δισ. για το ΕΚΤ).

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι η προσέγγιση του Συμβουλίου ανταποκρίνεται στα αιτήματα του Κοινοβουλίου για απλούστευση και ευελιξία. Από την αναβολή της αποδέσμευσης θα επωφεληθούν όλα τα κράτη, ωστόσο τα κράτη που βρίσκονται σε δυσχερέστερη κατάσταση θα επωφεληθούν από πρόσθετες προκαταβολές. Οι τροπολογίες που κατέθεσε ο συντάκτης της γνωμοδότησης αντικατοπτρίζουν αυτή τη θέση. Εξυπακούεται ωστόσο, ότι μετά την έγκριση της νομικής βάσης η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει αντίστοιχη πρόταση διορθωτικού προϋπολογισμού προς εξέταση και έγκριση από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

τροπολογιες

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις εξής τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

1α. υπενθυμίζει τη δήλωση του Συμβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τις πιστώσεις πληρωμών, και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει διορθωτικό προϋπολογισμό για την κάλυψη των ενδεχόμενων αναγκών σε πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών για το 2010·

Τροπολογία  2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

1β. υποστηρίζει την προτεινόμενη προχρηματοδότηση των πληρωμών, υπογραμμίζει ωστόσο ότι ο οικονομικός προγραμματισμός θα πρέπει να τηρηθεί στο σύνολό του· υπενθυμίζει ότι τα τελικά ποσά των πληρωμών για το υπόλοιπο της περιόδου προγραμματισμού θα πρέπει να αποφασιστούν κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού·

Τροπολογία  3

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

1γ. υπογραμμίζει ότι ενδεχόμενες παρεκκλίσεις από τον κανόνα του Ν+2 θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και να έχουν εφαρμογή μόνο στις πιστώσεις πληρωμών του 2007·

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2009, με τίτλο "Κοινή δέσμευση για την απασχόληση", προκειμένου να αμβλυνθούν τα προβλήματα σχετικά με τις ταμειακές ροές τα οποία προκύπτουν στα κράτη μέλη ως συνέπεια των δημοσιονομικών περιορισμών κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της κρίσης και να επιταχυνθεί η εφαρμογή των ενεργών μέτρων για την αγορά εργασίας που αποσκοπούν στη στήριξη των πολιτών και, πιο συγκεκριμένα, των ανέργων ή όσων αντιμετωπίζουν κίνδυνο ανεργίας, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν για περιορισμένη χρονική περίοδο οι διατάξεις αναφορικά με τον υπολογισμό των ενδιάμεσων πληρωμών. Για το λόγο αυτό ενδείκνυται, χωρίς να μεταβάλλονται οι εθνικές υποχρεώσεις συγχρηματοδότησης οι οποίες ισχύουν για τα επιχειρησιακά προγράμματα καθ’ όλη την περίοδο προγραμματισμού, να ικανοποιήσει η Επιτροπή , εφόσον το ζητήσουν τα κράτη μέλη, τις αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών στο 100% της δημόσιας συνεισφοράς για κάθε άξονα προτεραιότητας των επιχειρησιακών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πρόταση για την άρση των υποχρεώσεων συγχρηματοδότησης δεν είναι αποδεκτή, ούτε σε προσωρινή βάση, δεδομένου ότι αυξάνει τον κίνδυνο παρατυπιών και αντίκειται σε βασική αρχή της διαρθρωτικής πολιτικής.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 77

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Το άρθρο 77 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα :

διαγράφεται

"Άρθρο 77

Κοινοί κανόνες για τον υπολογισμό των ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών του τελικού υπολοίπου

 

1. Οι ενδιάμεσες πληρωμές και οι πληρωμές του τελικού υπολοίπου υπολογίζονται εφαρμόζοντας το ποσοστό συγχρηματοδότησης που ορίζεται στην απόφαση σχετικά με το οικείο επιχειρησιακό πρόγραμμα για κάθε άξονα προτεραιότητας, στην επιλέξιμη δαπάνη που μνημονεύεται στο πλαίσιο του εν λόγω άξονα προτεραιότητας σε κάθε δήλωση δαπανών πιστοποιημένη από την αρχή πιστοποίησης.

 

Ωστόσο, η κοινοτική συνεισφορά μέσω των ενδιάμεσων πληρωμών και των πληρωμών του τελικού υπολοίπου δεν είναι μεγαλύτερη από τη δημόσια συνεισφορά και το ανώτατο ποσό συνδρομής από τα Ταμεία για κάθε άξονα προτεραιότητας που ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα.

 

2. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, στην περίπτωση επιχειρησιακών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, οι ενδιάμεσες πληρωμές από την Επιτροπή για τις δηλώσεις δαπανών που αποστέλλουν τα κράτη μέλη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 μπορούν, αν ένα κράτος μέλος το ζητήσει προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των μέτρων για την καταπολέμηση της κρίσης, να πραγματοποιηθούν με καταβολή του 100% της δημόσιας συνεισφοράς για κάθε άξονα προτεραιότητας, όπως αναφέρεται στον εν λόγω άξονα προτεραιότητας στη δήλωση δαπανών η οποία πιστοποιείται από την αρχή πιστοποίησης. Όταν το κράτος μέλος προβεί σε αυτή την επιλογή, η Επιτροπή εφαρμόζει το εν λόγω σύστημα σε όλες τις αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών που αποστέλλονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 για το εν λόγω επιχειρησιακό πρόγραμμα.

 

Η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό καταβαλλόμενο ποσό σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο και το υπολογιζόμενο ποσό σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των ενδιάμεσων πληρωμών για τις δηλώσεις δαπανών οι οποίες αποστέλλονται μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Ωστόσο, η εν λόγω διαφορά λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της διάταξης σύμφωνα με το άρθρο 79, παράγραφος 1 και τον υπολογισμό των πληρωμών του τελικού υπολοίπου."

 

Αιτιολόγηση

Η πρόταση για την άρση των υποχρεώσεων συγχρηματοδότησης δεν είναι αποδεκτή, ούτε σε προσωρινή βάση, δεδομένου ότι αυξάνει τον κίνδυνο παρατυπιών και αντίκειται σε βασική αρχή της διαρθρωτικής πολιτικής.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 82 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Στο άρθρο 82, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

 

" ε α) για τα κράτη μέλη στα οποία χορηγήθηκαν δάνεια το 2009, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2002 για τη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών*, ή τα κράτη μέλη των οποίων το ΑΕγχΠ σημείωσε το 2009 μείωση άνω του 10% σε πραγματικές τιμές εν συγκρίσει προς το 2008, το 2010, ποσοστό 2% της συνεισφοράς από το Ταμείο Συνοχής και 4% της συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

 

* ΕΕ L 53 της 23.2.2002, σελ. 1."·

Αιτιολόγηση

Σε μια εποχή σοβαρής οικονομικής κρίσης, είναι δικαιολογημένο να συνεχίζονται οι προκαταβολές στο Ταμείο Συνοχής και το Κοινωνικό Ταμείο για τα κράτη που βρίσκονται στην οικονομικά επισφαλέστερη θέση.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 82 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β) Στο άρθρο 82, παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

"Για την εφαρμογή των κριτηρίων που αναφέρονται στο στοιχείο στ) του δευτέρου εδαφίου ,τα ποσοτικά στοιχεία για το ΑΕγχΠ βασίζονται στις κοινοτικές στατιστικές που δημοσιεύθηκαν τον Νοέμβριο του 2009 (**).

 

** Ευρωπαϊκές Οικονομικές Προβλέψεις Φθινόπωρο 2009 (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. αριθ. 10. 2009. Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της ΕΚ, Λουξεμβούργο)."

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 12 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 93 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12a) Το άρθρο 93 τροποποιείται ως εξής:

 

(α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτομάτως κάθε τμήμα του ποσού που υπολογίζεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε για την καταβολή των πληρωμών προχρηματοδότησης ή των ενδιάμεσων πληρωμών, ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε αίτηση πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 έως τις 31 Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους μετά το έτος της ανάληψης υποχρεώσεων του προϋπολογισμού δυνάμει του προγράμματος, με την εξαίρεση της παραγράφου 2.

Για το σκοπό της αυτόματης αποδέσμευσης, η Επιτροπή υπολογίζει το ποσό προσθέτοντας σε καθεμιά από τις δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων του διαστήματος 2008 έως 2013 το ένα έκτο της ετήσιας δημοσιονομικής ανάληψης υποχρεώσεων για τη συνολική ετήσια συνεισφορά του 2007."

Αιτιολόγηση

Η αναβολή της αυτόματης αποδέσμευσης σχετικά με τις δεσμεύσεις που έγιναν το 2007 παρέχει κάποια ευελιξία σε μια κατάσταση όπου η έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων αποδείχθηκε βραδύτερη του αναμενόμενου.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 12 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 93 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(β) Μετά την παράγραφο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

"2α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, πρώτο εδάφιο, και την παράγραφο 2, οι προθεσμίες για αυτόματη αποδέσμευση δεν ισχύουν για την ετήσια δημοσιονομική ανάληψη υποχρεώσεων σε σχέση με τη συνολική ετήσια συνεισφορά του 2007."

Αιτιολόγηση

Η αναβολή της αυτόματης αποδέσμευσης σχετικά με τις δεσμεύσεις που έγιναν το 2007 παρέχει κάποια ευελιξία σε μια κατάσταση όπου η έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων αποδείχθηκε βραδύτερη του αναμενόμενου.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1a

Μεταβατικά μέτρα

 

Για να καλυφθούν οι εξαιρετικές περιστάσεις της μετάβασης στους κανόνες αποδέσμευσης που θεσπίζει ο παρών κανονισμός, πιστώσεις που έχουν ακυρωθεί λόγω αποδεσμεύσεων στις οποίες προέβη η Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2007 κατ’ εφαρμογή του πρώτου εδαφίου του άρθρου 93, παράγραφος 1 και του άρθρου 97 του κανονισμού αριθ. 1083/2006, σύμφωνα με το άρθρο 11 του δημοσιονομικού κανονισμού, ανασυνίστανται στον βαθμό που είναι αναγκαίος για την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 93, παράγραφος 1 του κανονισμού 1083/2006.

Αιτιολόγηση

Η αναβολή της αυτόματης αποδέσμευσης σχετικά με τις δεσμεύσεις που έγιναν το 2007 παρέχει κάποια ευελιξία σε μια κατάσταση όπου η έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων αποδείχθηκε βραδύτερη του αναμενόμενου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

2007-2013

Ταμείο Συνοχής

 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

 

Συγχρηματοδότηση ΕΕ,

δισ. ευρώ

Εθνική

συγχρηματοδότηση,

δισ. ευρώ

Συνολικά κονδύλια,

δισ. ευρώ

2% της χρηματοδότησης ΕΕ,

δισ. ευρώ

Συγχρηματοδότηση ΕΕ,

δισ. ευρώ

 

Εθνική

συγχρηματοδότηση,

δισ. ευρώ

Συνολικά κονδύλια,

δισ. ευρώ

 

4% της χρηματοδότησης ΕΕ,

δισ. ευρώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κράτη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσθονία

1,1

0,2

1,3

0,022

0,4

0,05

0,5

0,016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ουγγαρία

8,6

1,5

10,1

0,172

3,7

0,6

4,3

0,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λετονία

1,5

0,5

2

0,03

0,6

0,12

0,7

0,024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λιθουανία

2,3

0,5

2,8

0,046

1

0,2

1,2

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρουμανία

6,5

1,3

7,8

0,13

3,7

0,7

4,4

0,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

20

4

24

0,4

9,4

1,67

11,1

0,376

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Γενικές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής όσον αφορά την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων, καθώς και όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

REGI

Γνωμοδοτική επιτροπή

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

18.1.2010

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Ivars Godmanis

21.10.2009

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.3.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paul Rübig, Γεώργιος Σταυρακάκης

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Kozłowski

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (17.3.2010)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής όσον αφορά την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων, καθώς και όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση
(COM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Regina Bastos

PA_Legam

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2008 ενέκρινε Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Ανάκαμψη της Οικονομίας (ΕΣΑΟ), το οποίο προβλέπει την ανάληψη δράσης προτεραιότητας ώστε να καταστεί δυνατή η ταχύτερη προσαρμογή των οικονομιών των κρατών μελών στις τρέχουσες προκλήσεις.

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του δικού της σχεδίου ανάκαμψης της οικονομίας, είχε ήδη προτείνει το Σεπτέμβριο και το Νοέμβριο του 2008 ορισμένες κανονιστικές τροποποιήσεις για την απλοποίηση των κανόνων εφαρμογής της πολιτικής συνοχής και την αύξηση της προχρηματοδότησης (προκαταβολές) προς τα προγράμματα ΕΤΠΑ και ΕΚΤ.

Στις 3 Ιουνίου 2009 η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση με τίτλο "κοινή δέσμευση για την απασχόληση", στην οποία προτείνονται επιπρόσθετα μέτρα για την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στον τομέα της απασχόλησης.

Η Επιτροπή κρίνει απαραίτητο να καταβληθούν νέες προσπάθειες για τη διευκόλυνση της διαχείρισης της κοινοτικής χρηματοδότησης προκειμένου να επιταχυνθεί η ροή της προς τους δικαιούχους οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από την οικονομική ύφεση.

Η παρούσα πρόταση, που εγκρίθηκε στις 22 Ιουλίου 2009, συμπεριλαμβάνει περαιτέρω στοιχεία απλοποίησης, με γενικό στόχο την επιτάχυνση των συγχρηματοδοτούμενων επενδύσεων στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες και την ενίσχυση του αντίκτυπου της χρηματοδότησης στο σύνολο της οικονομίας, κυρίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στον τομέα της απασχόλησης. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι η κινητήριος δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας και οι βασικότεροι φορείς βιώσιμης ανάπτυξης που έχει ως στόχο τη δημιουργία πολυάριθμων και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης. Σε ολόκληρη την ΕΕ, περίπου 23 εκατομμύρια ΜΜΕ, που αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπεύθυνες για 75 περίπου εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Σε ορισμένους βασικούς κλάδους, όπως η κλωστοϋφαντουργία, ο κατασκευαστικός κλάδος ή ο κλάδος κατασκευής επίπλων, οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν έως και το 80% των θέσεων απασχόλησης.

Η περαιτέρω αυτή απλοποίηση και διευκρίνιση των κανόνων που διέπουν την πολιτική συνοχής αναμφισβήτητα θα επηρεάσουν θετικά τον ρυθμό υλοποίησης των προγραμμάτων, ιδίως μέσω της διάθεσης στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές σαφέστερων και με λιγότερη γραφειοκρατία κανόνων που θα παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία κατά την προσαρμογή των προγραμμάτων στις νέες προκλήσεις.

Η εν λόγω πρόταση απαιτεί τροποποίηση του κανονισμού αριθ.° 1083/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τις γενικές διατάξεις που διέπουν την πολιτική συνοχής,

τροπολογιες

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Υπογραμμίζει τη σημασία της ευρύτερης χρήσης της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των διαφόρων διαθέσιμων χρηματοπιστωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης, του προγράμματος Κοινοτικής δράσης για τη δημόσια υγεία και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι σύνθετοι στόχοι της Στρατηγικής ΕΕ 2020, η οποία αποσκοπεί σε μια πιο έξυπνη και πιο πράσινη ανάπτυξη χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, καθώς και στην πιο αποτελεσματική στήριξη των λιγότερο ευνοημένων μικρο-περιοχών και των πιο ευάλωτων ομάδων που αντιμετωπίζουν σύνθετα και πολυδιάστατα μειονεκτήματα.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Για τη διευκόλυνση της διαχείρισης της χρηματοδότησης της Επιτροπής, την επιτάχυνση των επενδύσεων στις Χώρες Μέλη και τις περιφέρειες και την αύξηση του αντίκτυπου της χρηματοδότησης στην οικονομία, είναι απαραίτητο να απλοποιηθούν περαιτέρω οι κανόνες που διέπουν την πολιτική συνοχής.

(2) Για τη διευκόλυνση της διαχείρισης της χρηματοδότησης της Ένωσης, την επιτάχυνση των επενδύσεων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησηςαπό το εθνικό έως το τοπικόκαι την ενίσχυση του αντίκτυπου της χρηματοδότησης στην οικονομία και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας που να διασφαλίζουν συμμετοχή στην κοινωνία, και τους συντελεστές της, ιδίως τις ΜΜΕ, τονώνοντας έτσι την απασχόληση, είναι επίσης απαραίτητο να απλοποιηθούν περαιτέρω οι κανόνες που διέπουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, σε επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων ώστε να ανταποκρίνονται στην τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσκομίσουν ανάλυση η οποία να δικαιολογεί την αναθεώρηση του επιχειρησιακού προγράμματος αντί για την αξιολόγησή του.

(6) Προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων ώστε να ανταποκρίνονται στην τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και στις επιπτώσεις της στις επιχειρήσεις και την απασχόληση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσκομίσουν ανάλυση η οποία να δικαιολογεί την αναθεώρηση του επιχειρησιακού προγράμματος αντί για την αξιολόγησή του.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2009, με τίτλο "Κοινή δέσμευση για την απασχόληση", προκειμένου να αμβλυνθούν τα προβλήματα σχετικά με τις ταμειακές ροές τα οποία προκύπτουν στα κράτη μέλη ως συνέπεια των δημοσιονομικών περιορισμών κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της κρίσης και να επιταχυνθεί η εφαρμογή των ενεργών μέτρων για την αγορά εργασίας που αποσκοπούν στη στήριξη των πολιτών και, πιο συγκεκριμένα, των ανέργων ή όσων αντιμετωπίζουν κίνδυνο ανεργίας, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν για περιορισμένη χρονική περίοδο οι διατάξεις αναφορικά με τον υπολογισμό των ενδιάμεσων πληρωμών. Για το λόγο αυτό ενδείκνυται, χωρίς να μεταβάλλονται οι εθνικές υποχρεώσεις συγχρηματοδότησης οι οποίες ισχύουν για τα επιχειρησιακά προγράμματα καθ’ όλη την περίοδο προγραμματισμού, να ικανοποιήσει η Επιτροπή , εφόσον το ζητήσουν τα κράτη μέλη, τις αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών στο 100% της δημόσιας συνεισφοράς για κάθε άξονα προτεραιότητας των επιχειρησιακών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

διαγράφεται

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11a) Η ορθή εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων και η βέλτιστη χρήση της χρηματοδότησης της Ένωσης κρίνονται απαραίτητες για την αντιμετώπιση της ανάγκης να εφαρμοστούν τα ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας όπως είναι η κατάρτιση σε περίπτωση ανεργίας, η πρόβλεψη και η διαχείριση της αναδιάρθρωσης, η προσαρμογή των ικανοτήτων ή ακόμη η παροχή υψηλής ποιότητας κλάδων μαθητείας για τους νέους. Εν μέσω οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, προβάλλει επιτακτικότερη η ανάγκη να εξακολουθούν τα άτομα να εργάζονται ή να τα διευκολύνουμε να ξαναβρούν μια νέα εργασία.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β) Κατά τις περιόδους κρίσης, ιδίως όταν αυξάνεται η πίεση στην αγορά εργασίας και ο κίνδυνος απολύσεων, κρίνεται απαραίτητη η δυνατότητα ευέλικτων αντιδράσεων για να παρέχεται ειδική στήριξη ιδίως σε ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ή μεμονωμένες περιφέρειες. Συνεπώς, πρέπει να θεσπιστούν κανόνες που θα δίνουν τη δυνατότητα ταχείας αντίδρασης στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προκειμένου να αποτρέπονται τυχόν καθυστερήσεις στην εφαρμογή προγραμμάτων και αρνητικές επιπτώσεις αναφορικά με την απόκτηση και δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας που εξασφαλίζουν κοινωνική συμμετοχή.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Είναι αναγκαία η καταβολή μιας επιπλέον δόσης της προκαταβολής για το 2010 για τα κράτη μέλη ή περιφέρειες των κρατών μελών που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση προκειμένου να είναι δυνατή η κανονική ταμειακή ροή και η πραγματοποίηση των πληρωμών στους δικαιούχους κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων βάσει των εξαιρετικών συνθηκών και λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές και πρωτοφανείς επιπτώσεις της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στον προϋπολογισμό των κρατών μελών.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Η προθεσμία υπολογισμού της αυτόματης αποδέσμευσης ετήσιων πιστώσεων αναφορικά με τη συνολική συνεισφορά για το 2007 πρέπει να παραταθεί προκειμένου να βελτιωθεί η απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων για διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα. Είναι απαραίτητη μια τέτοια ευελιξία, διότι τα προγράμματα ξεκίνησαν αργότερα από ό,τι προβλεπόταν και καθυστέρησε η έγκρισή τους. Λαμβάνοντας υπό την κρίση μπορεί να εξασφαλιστεί κατάλληλη στήριξη των πρωτοβουλιών για απόκτηση και δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 47 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4a) Το Άρθρο 47 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"1. Οι αξιολογήσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της λογικής συνέπειας της συνδρομής των Ταμείων, καθώς και της στρατηγικής και της υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων όσον αφορά τα ειδικά διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και οι ενδιαφερόμενες περιφέρειες, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης και τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ενός περιβάλλοντος χωρίς φραγμούς για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τη στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση".

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις που εκτίθενται στο άρθρο 16 του κανονισμού. Το Άρθρο 16 τονίζει τη σημασία της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες όπου ο κανονισμός υποδεικνύει ότι "η προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες θα είναι ένα από τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται στον ορισμό των λειτουργιών που θα συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία και που θα λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλα τα στάδια της εφαρμογής".

Η τροπολογία αυτή επίσης βοηθά στην εφαρμογή των άρθρων 2 (2) και 3 (β) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) Αριθ. 1081/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 όπως και στην ανάκληση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 ούτως ώστε να καταστεί η Ευρώπη ένα μέρος πιο εύκολα προσβάσιμο για ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η πρόταση αυτή επίσης βοηθά τα Κράτη Μέλη να προετοιμαστούν για το σχεδιασμό, το συντονισμό και την τελική εφαρμογή των προσπαθειών τους για την υλοποίηση κάποιων πρότυπων μέτρων για ανθρώπους με αναπηρίες σε ίση βάση και μακροπρόθεσμα, με ιδιαίτερη έμφαση στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες η οποία είχε ήδη υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον περασμένο Νοέμβριο. Οι ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρίες είναι οι ίδιες όπου κι αν αυτοί διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η τροπολογία εξυπηρετεί εν τέλει και την ικανότητά τους για μετακίνηση.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 55 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5a) Στο άρθρο 55 παράγραφος 2, το εδάφιο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"Στον υπολογισμό, η διαχειριστική αρχή λαμβάνει υπόψη την ενδεδειγμένη περίοδο αναφοράς για την εκάστοτε κατηγορία επένδυσης, την κατηγορία του έργου, την κερδοφορία που αναμένεται κανονικά από την εκάστοτε κατηγορία επένδυσης και την εφαρμογή της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει" και, όποτε κρίνεται σκόπιμο, θέματα ισότητας που συνδέονται με την σχετική ευημερία του οικείου κράτους μέλους."

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 55 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ των προτέρων εκτίμηση των εσόδων, τα παραγόμενα εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση πράξης έσοδα αφαιρούνται από τη δαπάνη που δηλώνεται στην Επιτροπή.

3. Στις περιπτώσεις που δεν είναι αντικειμενικά δυνατή ή τεχνικά αξιόπιστη η εκ των προτέρων εκτίμηση των εσόδων, τα παραγόμενα εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση πράξης έσοδα αφαιρούνται από τη δαπάνη που δηλώνεται στην Επιτροπή.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 10

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 77

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Το άρθρο 77 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

"Άρθρο 77

 

Κοινοί κανόνες υπολογισμού ενδιάμεσων πληρωμών και πληρωμών του τελικού υπολοίπου

 

1. Οι ενδιάμεσες πληρωμές και οι πληρωμές του τελικού υπολοίπου υπολογίζονται εφαρμόζοντας το ποσοστό συγχρηματοδότησης που ορίζεται στην απόφαση σχετικά με το οικείο επιχειρησιακό πρόγραμμα για κάθε άξονα προτεραιότητας, στην επιλέξιμη δαπάνη που μνημονεύεται στο πλαίσιο του εν λόγω άξονα προτεραιότητας σε κάθε δήλωση δαπανών πιστοποιημένη από την αρχή πιστοποίησης.

 

Ωστόσο, η κοινοτική συνεισφορά μέσω των ενδιάμεσων πληρωμών και των πληρωμών του τελικού υπολοίπου δεν είναι μεγαλύτερη από τη δημόσια συνεισφορά και το ανώτατο ποσό συνδρομής από τα Ταμεία για κάθε άξονα προτεραιότητας που ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα.

 

2. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, στην περίπτωση επιχειρησιακών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, οι ενδιάμεσες πληρωμές από την Επιτροπή για τις δηλώσεις δαπανών που αποστέλλουν τα κράτη μέλη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 μπορούν, αν ένα κράτος μέλος το ζητήσει προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των μέτρων για την καταπολέμηση της κρίσης, να πραγματοποιηθούν με καταβολή του 100% της δημόσιας συνεισφοράς για κάθε άξονα προτεραιότητας, όπως αναφέρεται στον εν λόγω άξονα προτεραιότητας στη δήλωση δαπανών η οποία πιστοποιείται από την αρχή πιστοποίησης. Όταν το κράτος μέλος προβεί σε αυτή την επιλογή, η Επιτροπή εφαρμόζει το εν λόγω σύστημα σε όλες τις αιτήσεις ενδιάμεσων πληρωμών που αποστέλλονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 για το εν λόγω επιχειρησιακό πρόγραμμα.

 

Η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό καταβαλλόμενο ποσό σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο και το υπολογιζόμενο ποσό σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των ενδιάμεσων πληρωμών για τις δηλώσεις δαπανών οι οποίες αποστέλλονται μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Ωστόσο, η εν λόγω διαφορά λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της διάταξης σύμφωνα με το άρθρο 79, παράγραφος 1 και τον υπολογισμό των πληρωμών του τελικού υπολοίπου."

 

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 82 – παράγραφος 1 – σημείο ε α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11a) Στο άρθρο 82 παράγραφος 1 προστίθεται το εξής κείμενο:

 

"εα) για τα κράτη μέλη που το 2009 έλαβαν επιχορηγήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 332/2002 του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2002 για τη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών1 , ή για τα κράτη μέλη το ΑΕγχΠ των οποίων το 2009 σε σχέση με το προηγούμενο έτος μειώθηκε κατά περισσότερο από 10% ή το ποσοστό ανεργίας των οποίων είτε συνολικά είτε σε ορισμένες περιφέρειες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος αυξήθηκε κατά περισσότερο από 3 ποσοστιαίες μονάδες, το 2010 2% της συνεισφοράς του Ταμείου Συνοχής και 4% της συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

 

1 ΕΕ L 53 της 23.2.2002, σελ. 1."

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 12 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 93 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12a) Το άρθρο 93 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"1. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτομάτως κάθε τμήμα του ποσού που υπολογίζεται σύμφωνα με τη δεύτερη υποπαράγραφο σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε για την καταβολή των πληρωμών προχρηματοδότησης ή των ενδιάμεσων πληρωμών, ή για το οποίο δεν υποβλήθηκε αίτηση πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 85, έως τις 31 Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους μετά το έτος της ανάληψης υποχρεώσεων του προϋπολογισμού δυνάμει του προγράμματος, με την εξαίρεση της παραγράφου 2.

 

Για το σκοπό της αυτόματης αποδέσμευσης που αναφέρεται στην πρώτη υποπαράγραφο, η Επιτροπή θα υπολογίζει το ποσό προσθέτοντας το εν έκτο της δέσμευσης του ετήσιου προϋπολογισμού σχετικά με τη συνολική ετήσια συμβολή για το 2007 με την κάθε μια από τις δεσμεύσεις προϋπολογισμού από το 2008 έως το 2013."

Αιτιολόγηση

Η αναβολή της αυτόματης αποδέσμευσης σχετικά με τις δεσμεύσεις που έγιναν το 2007 παρέχει κάποια ευελιξία σε μια κατάσταση όπου η έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων αποδείχθηκε βραδύτερη του αναμενόμενου.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 12 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Άρθρο 93 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12β) Στο άρθρο 93, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

"2a. Κατά παρέκκλιση από την πρώτη υποπαράγραφο της παραγράφου 1 και από την παράγραφο 2, οι προθεσμίες για αυτόματη αποδέσμευση δεν θα ισχύσουν για τη δέσμευση του ετήσιου προϋπολογισμού σχετικά με τη συνολική ετήσια συμβολή για το 2007."

Αιτιολόγηση

Η αναβολή της αυτόματης αποδέσμευσης σχετικά με τις δεσμεύσεις που έγιναν το 2007 παρέχει κάποια ευελιξία σε μια κατάσταση όπου η έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων αποδείχθηκε βραδύτερη του αναμενόμενου.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1a

 

Μεταβατικά μέτρα

 

Για να αντιμετωπιστούν οι ιδιάζουσες περιστάσεις της μετάβασης στους κανόνες αποδέσμευσης που εισάγει ο παρών Κανονισμός, πιστώσεις οι οποίες ακυρώθηκαν λόγω των αποδεσμεύσεων που έγιναν από την Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2007 στην εφαρμογή της πρώτης παραγράφου του άρθρου 93(1) και του Άρθρου 97 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, συμφώνως προς το Άρθρο 11 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, θα αποκατασταθούν στον βαθμό που κρίνεται απαραίτητος για την εφαρμογή της δεύτερης παραγράφου του Άρθρου 93(1) του Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 1083/2006.

Αιτιολόγηση

Η αναβολή της αυτόματης αποδέσμευσης σχετικά με τις δεσμεύσεις που έγιναν το 2007 παρέχει κάποια ευελιξία σε μια κατάσταση όπου η έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων αποδείχθηκε βραδύτερη του αναμενόμενου.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1β

 

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με το αποτέλεσμα αυτού του Κανονισμού στο επίπεδο των πληρωμών και το βαθμό στον οποίο θα λάβει υπόψη το επίπεδο των πληρωμών στο σχέδιο του προϋπολογισμού της. Η έκθεση της Επιτροπής πρέπει επίσης να αξιολογεί τα αποτελέσματα αυτού του Κανονισμού στην απασχόληση και στην κοινωνική ενσωμάτωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Γενικές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής όσον αφορά την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων και διατάξεων σχετικών με τη δημοσιονομική διαχείριση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

REGI

Γνωμοδοτική επιτροπή

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

18.1.2010

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Regina Bastos

17.9.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

4.3.2010

16.3.2010

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.3.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Edit Bauer, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Rovana Plumb, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jürgen Creutzmann, Dieter-Lebrecht Koch, Csaba Sógor, Emilie Turunen

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Γενικές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής όσον αφορά την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων και διατάξεων σχετικών με τη δημοσιονομική διαχείριση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

22.7.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

18.1.2010

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

18.1.2010

CONT

18.1.2010

EMPL

18.1.2010

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

CONT

1.10.2009

 

 

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Евгени Кирилов

5.10.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

6.10.2009

4.11.2009

2.12.2009

22.2.2010

Ημερομηνία έγκρισης

18.3.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Joachim Zeller, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Евгени Кирилов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karima Delli, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, László Surján, Sabine Verheyen, Iuliu Winkler

Ημερομηνία κατάθεσης

23.3.2010