MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen vaatimusten yksinkertaistamisesta ja tietyistä varainhoitoa koskevista säännöksistä

23.3.2010 - (KOM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD)) - ***I

Aluekehitysvaliokunta
Esittelijä: Evgeni Kirilov


Menettely : 2009/0107(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0055/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0055/2010
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen vaatimusten yksinkertaistamisesta ja tietyistä varainhoitoa koskevista säännöksistä

(KOM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0384),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 161 artiklan, jonka mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0003/2010),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan ja 177 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

–   on kuullut alueiden komiteaa,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnot (A7‑0055/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Toimen pysyvyyttä koskevan säännöksen soveltamisalaa olisi selvennettävä. Erityisesti on aiheellista rajoittaa säännösten soveltaminen sellaisiin ESR:sta osarahoitettaviin toimiin, jotka kuuluvat valtiontukisääntöjen soveltamisalaan ja joilla on ylläpidettävä investointeja tai luotava työpaikkoja. Kyseistä säännöstä ei pidä soveltaa sellaisiin toimiin, joihin kohdistuu päättämisen jälkeen huomattavia muutoksia rehellisestä konkurssista johtuvan tuotantotoiminnan lakkauttamisen vuoksi.

(9) Toimen pysyvyyttä koskevan säännöksen soveltamisalaa olisi selvennettävä. Erityisesti on aiheellista rajoittaa säännösten soveltaminen sellaisiin ESR:sta annettavan tuen piiriin kuuluviin toimiin, jotka kuuluvat valtiontukisääntöjen soveltamisalaan ja joilla on ylläpidettävä investointeja. Kyseistä säännöstä ei pidä soveltaa sellaisiin toimiin, joihin kohdistuu päättämisen jälkeen huomattavia muutoksia rehellisestä konkurssista johtuvan tuotantotoiminnan lakkauttamisen vuoksi.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Kuten 3 päivänä kesäkuuta 2009 annetussa komission tiedonannossa "Yhteinen sitoutuminen työllisyyteen" todetaan, välimaksujen laskemista koskevia säännöksiä on tarpeen muuttaa määrätyksi ajaksi, jotta kriisin huipun rahoituspaineista johtuvia jäsenvaltioiden kassavirtaongelmia voidaan tasoittaa ja kansalaisten – erityisesti työttömien tai työttömyysuhan alaisten – tukemiseen tarkoitettujen aktiivisten työmarkkinatoimenpiteiden toteuttamista nopeuttaa. Tästä syystä on asianmukaista, että komissio voi nostaa välimaksujen korvausosuuden jäsenvaltion pyynnöstä 100 prosenttiin ESR:sta osarahoitettavien toimenpideohjelmien kunkin toimintalinjan saaman julkisen rahoitusosuuden osalta muuttamatta kuitenkaan toimenpideohjelmiin koko ohjelmakaudella sovellettavia kansallisia osarahoitusvelvoitteita.

Poistetaan.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Kun otetaan huomioon poikkeukselliset olosuhteet ja tämänhetkisen talous- ja rahoituskriisin vakavat ja ennennäkemättömät vaikutukset jäsenvaltioiden talousarvioihin, vuotta 2010 varten tarvitaan ylimääräinen ennakkomaksuerä niitä jäsenvaltioita varten, joihin kriisi on iskenyt pahimmin, jotta mahdollistetaan säännöllinen kassavirta ja helpotetaan maksatusta tuensaajille ohjelman täytäntöönpanon aikana.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 14a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) On asianmukaista jatkaa vuoden 2007 vuosittaiseen kokonaisrahoitusosuuteen liittyvän vuotuisen talousarviositoumuksen ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan vapauttamisen laskemisen määräaikaa, jotta parannetaan tiettyjä toimintaohjelmia varten sidottujen varojen hyödyntämistä. Tällaista joustavuutta tarvitaan, koska ohjelmien käynnistyminen on ollut odotettua hitaampaa ja niiden hyväksyminen on viivästynyt.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a) Muun muassa sen vuoksi, että Lissabonin sopimuksen voimaantulo aiheutti muutoksia päätöksentekomenettelyihin, tällä asetuksella säädettyjä muutoksia ei ole pantu täytäntöön riittävän ajoissa, jotta olisi kyetty estämään asetuksen 1083/2006 nykyisen 93 artiklan 1 kohdan soveltaminen. Näin ollen komission tekemät sitoumusten vapauttamiset johtaisivat Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/20021 (varainhoitoasetus) 11 artiklan mukaisesti varainhoitovuoden 2007 määrärahojen peruuntumiseen, vaikka ne on tarkoitus jakaa varainhoitovuosille 2008–2013 pantaessa täytäntöön tämän asetuksen säännöksiä. Niinpä on asianmukaista, että siirtymätoimenpiteenä tarjotaan mahdollisuus koota uudelleen vastaavat määrärahat, jotta tarkistetut vapauttamista koskevat määräykset voidaan panna täytäntöön.

 

1 EYVL L 248, 16.09.2002, s. 1.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1083/2006

44 artikla – 1 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

c) rahastoja tai muita kannustinjärjestelmiä, jotka tarjoavat lainoja, takuita takaisinmaksettaville investoinneille tai vastaavia energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön rakennuksissa, myös nykyisessä asuntokannassa, liittyviä välineitä."

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 4 kohta – b alakohta

Asetus (EY) N:o 1083/2006

44 artikla – 2 kohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

"Kun tällaiset toimet järjestetään holding-tyyppisten rahastojen avulla eli käyttäen rahastoja, joiden varoja on tarkoitus sijoittaa useisiin riskipääoma-, laina- ja takuurahastoihin, kaupunkialueiden kehitysrahastoihin tai rahastoihin tai muihin kannustinjärjestelmiin, jotka tarjoavat lainoja, takuita takaisinmaksettaville investoinneille tai vastaavia energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön rakennuksissa, myös nykyisessä asuntokannassa, liittyviä välineitä, jäsenvaltio tai hallintoviranomainen toteuttaa rahoituksen soveltamalla yhtä tai useampaa seuraavista menettelytavoista:"

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 7 kohta

Asetus (EY) N:o 1083/2006

56 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"Jos 33 artiklassa tarkoitetusta toimenpideohjelman tarkistamisesta aiheutuu uusi menoluokka, kaikki tällaiseen luokkaan kuuluvat menot ovat tukikelpoisia siitä päivästä, jona toimenpideohjelman tarkistamista koskeva pyyntö toimitetaan komissiolle."

"Jos tämän asetuksen 33 artiklassa tarkoitetusta toimenpideohjelman tarkistamisesta aiheutuu komission asetuksen (EY) N:o 1828/200611 liitteessä II olevan osan A taulukossa 1 tarkoitettu uusi menoluokka, kaikki tällaiseen luokkaan kuuluvat menot ovat tukikelpoisia siitä päivästä, jona toimenpideohjelman tarkistamista koskeva pyyntö toimitetaan komissiolle."

 

1 EYVL L 371, 27.12.2006, s. 1.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 8 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1083/2006

57 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

ESR:sta osarahoitettavien toimien ei katsota saaneen rahoitusosuutta ainoastaan, jos niillä on perustamissopimuksen 87 artiklassa tarkoitettuja valtiontukia koskevien sääntöjen mukaisesti velvollisuus ylläpitää investointeja ja jos niihin kohdistuu sellaisia huomattavia muutoksia, jotka johtuvat kyseisissä säännöissä vahvistetussa määräajassa tapahtuneesta tuotantotoiminnan lopettamisesta.

ESR:sta annettavan tuen piiriin kuuluvien toimien ei katsota saaneen rahoitusosuutta ainoastaan, jos niillä on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklassa tarkoitettuja valtiontukia koskevien sovellettavien sääntöjen mukaisesti velvollisuus ylläpitää investointeja ja jos niihin kohdistuu sellaisia huomattavia muutoksia, jotka johtuvat kyseisissä säännöissä vahvistetussa määräajassa tapahtuneesta tuotantotoiminnan lopettamisesta.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 8 kohta – a alakohta

Asetus (EY) N:o 1083/2006

57 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat lyhentää ensimmäisessä kohdassa asetetun määräajan kolmeksi vuodeksi investoinnin tai pk-yritysten luomien työpaikkojen ylläpitämiseksi."

Jäsenvaltiot voivat lyhentää ensimmäisessä kohdassa asetetun määräajan kolmeksi vuodeksi pk-yritysten investoinnin ylläpitämiseksi."

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 9 kohta

Asetus (EY) N:o 1083/2006

67 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

ii) tuensaajan maksamien todennettujen tukikelpoisten menojen ja ohjelman kokonaisrahoituksen, yhteisön ja kansallinen rahoitus mukaan luettuina, suhde;

ii) tuensaajan maksamien todennettujen tukikelpoisten menojen suhde ohjelman kokonaisrahoitukseen, yhteisön ja kansallinen rahoitus mukaan luettuina;

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 10 kohta

Asetus (EY) N:o 1083/2006

77 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

(10) Korvataan 77 artikla seuraavasti:

Poistetaan.

"77 artikla

 

Välimaksujen ja loppumaksun laskemista koskevat yhteiset säännöt

 

1. Välimaksut ja loppumaksut lasketaan soveltaen asianomaista toimenpideohjelmaa koskevassa päätöksessä säädettyä osarahoitusosuutta kunkin toimintalinjan osalta tukikelpoisiin menoihin, jotka on mainittu kyseisen toimintalinjan osalta kussakin todentamisviranomaisen todentamassa menoilmoituksessa.

 

Välimaksuina ja loppumaksuina maksettu yhteisön rahoitusosuus ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin julkinen rahoitusosuus ja kullekin toimintalinjalle rahastoista myönnetyn tuen enimmäismäärä, joka on vahvistettu komission tekemässä toimenpideohjelman hyväksymistä koskevassa päätöksessä.

 

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, komissio voi maksaa jäsenvaltioiden 31 päivään joulukuuta 2010 mennessä lähettämien menoilmoitusten mukaisten välimaksujen osalta 100 prosenttia ESR:sta osarahoitettavien toimenpideohjelmien kunkin toimintalinjan saamasta julkisesta rahoitusosuudesta, joka on mainittu kyseisen toimintalinjan osalta kussakin todentamisviranomaisen todentamassa menoilmoituksessa, jos jäsenvaltio sitä pyytää helpottaakseen kriisintorjuntatoimien toteutusta. Jos jäsenvaltio hyödyntää tätä mahdollisuutta, komissio soveltaa järjestelyä kaikkiin välimaksupyyntöihin, jotka lähetetään kyseisen toimenpideohjelman osalta 31 päivään joulukuuta 2010 mennessä.

 

Ensimmäisen alakohdan mukaisesti maksetun kokonaismäärän ja 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti lasketun määrän välistä erotusta ei oteta huomioon laskettaessa sellaisten menoilmoitusten mukaisia välimaksuja, jotka lähetetään 31 päivän joulukuuta 2010 jälkeen. Erotus otetaan kuitenkin huomioon 79 artiklan 1 kohdan säännöstä sovellettaessa ja loppumaksua laskettaessa."

 

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 11 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1083/2006

82 artikla – 1 kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) Muutetaan 82 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

a) Lisätään toiseen alakohtaan kohta seuraavasti:

 

"(e a) jäsenvaltioille, joille on myönnetty lainoja vuonna 2009 järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille 18 päivänä tammikuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 332/20021 mukaisesti, tai jäsenvaltioille, joiden BKT laski vuonna 2009 yli 10 prosenttia reaalihinnoin vuoteen 2008 verrattuna, vuonna 2010 2 prosenttia koheesiorahaston rahoitusosuudesta toimenpideohjelmaan ja 4 prosenttia Euroopan sosiaalirahaston rahoitusosuudesta toimintaohjelmaan.

 

1EYVL L 53, 23.2.2002, s. 1."

 

b) Lisätään alakohta seuraavasti:

 

"Toisen alakohdan e a kohdan kriteerejä sovellettaessa BKT-lukujen perustana käytetään marraskuussa 20092 julkaistavia yhteisön tilastoja.

 

2 European Economic Forecast Autumn 2009 (EUROPEAN ECONOMY. No. 10. 2009. Office for Official Publications of the EC. Luxembourg)."

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 12 kohta

Asetus (EY) N:o 1083/2006

88 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"Jos jäsenvaltioiden toteuttamissa tarkastuksissa todetaan sääntöjenvastaisuuksia osittain suljettavissa toimissa, sovelletaan 98 artiklan 2 ja 3 kohtaa. Tämän artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu menoilmoitus oikaistaan vastaavasti."

"Jos jäsenvaltiot toteavat sääntöjenvastaisuuksia osittain suljettavissa toimissa, sovelletaan 98 artiklan 2 ja 3 kohtaa. Tämän artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu menoilmoitus oikaistaan vastaavasti."

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 12 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1083/2006

93 artikla – 1 kohta ja 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Muutetaan 93 artikla seuraavasti:

 

a) korvataan 1 kohta seuraavasti:

 

"1. Komissio vapauttaa ilman eri toimenpiteitä toimenpideohjelman toisen alakohdan mukaisesti lasketun määrän ne osat, joita ei ole käytetty ennakkomaksujen tai välimaksujen maksamiseen tai joiden osalta ei ole toimitettu 86 artiklassa määriteltyä maksupyyntöä viimeistään ohjelman talousarviositoumusvuotta seuraavan toisen vuoden joulukuun 31 päivänä, 2 kohdassa mainittua poikkeusta lukuun ottamatta.

 

Ilman eri toimenpiteitä tapahtuvaa vapauttamista varten komissio laskee määrän lisäämällä kuudesosan vuoden 2007 vuosittaiseen kokonaisrahoitusosuuteen liittyvästä talousarviositoumuksesta kuhunkin kauden 2008–2013 talousarviositoumuksista."

 

b) Lisätään 2 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

 

"2a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 2 kohdassa säädetään, ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan vapauttamisen määräaikoja ei sovelleta vuoden 2007 vuotuiseen kokonaisrahoitusosuuteen liittyvään vuotuiseen talousarviositoumukseen."

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a artikla

 

Siirtymäkauden toimenpiteet

 

Jotta selviydytään poikkeuksellisista olosuhteista, jotka aiheutuvat siitä, että siirrytään noudattamaan tämän asetuksen sisältämiä vapauttamista koskevia sääntöjä, varainhoitoasetuksen 11 artiklan mukaisesti peruuntuneet määrärahat, jotka komissio on vapauttanut vuotta 2007 varten pannessaan täytäntöön asetuksen 1083/2006 93 artiklan 1 kohtaa ja 97 artiklaa, kootaan uudelleen siinä määrin kuin on tarpeen asetuksen 1083/2006 93 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan täytäntöönpanemiseksi.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1 artiklan 5 ja 7 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä elokuuta 2006, 1 artiklan 8 kohtaa, 1 artiklan 11 kohdan a alakohtaa, 1 artiklan 11 kohdan b alakohdan i alakohtaa ja 1 artiklan 13 kohtaa 1 päivästä tammikuuta 2007 ja 1 artiklan 4 kohtaa, 1 artiklan 11 kohdan b alakohdan ii alakohtaa ja 1 artiklan 11 kohdan c alakohtaa 10 päivästä kesäkuuta 2009.

1 artiklan 5 ja 7 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä elokuuta 2006, 1 artiklan 8 kohtaa, 1 artiklan 10 kohdan a alakohtaa, 1 artiklan 10 kohdan b alakohdan i alakohtaa, 1 artiklan 13 ja 14 kohtaa 1 päivästä tammikuuta 2007 ja 1 artiklan 4 kohtaa, 1 artiklan 10 kohdan b alakohdan ii alakohtaa ja 1 artiklan 10 kohdan c alakohtaa 10 päivästä kesäkuuta 2009.

budjettivaliokunnan lausunto (17.3.2010)

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen vaatimusten yksinkertaistamisesta ja tietyistä varainhoitoa koskevista säännöksistä
(KOM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD))

Valmistelija: Ivars Godmanis

LYHYET PERUSTELUT

Komissio esitti heinäkuussa 2009 ehdotuksen rakennerahastoja koskevan perusasetuksen, asetuksen (EY) N:o 1083/2003, muuttamisesta. Ehdotuksella haluttiin kannustaa talouden elpymistä tietyissä jäsenvaltioissa, jotka olivat kärsineet pahoin talouskriiseistä. Se noudatti Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa, johon liittyen perusasetuksen 1083/2006 täytäntöönpanosäännöksiä oli jo muutettu vuonna 2009 ennakkomaksuihin liittyvän joustavuuden lisäämiseksi.

Komission ehdotuksen tärkeimpänä tavoitteena oli puuttua rahoituskriisin seurauksiin eli luottoehtojen kiristymiseen ja talousarviotilanteen kireyteen. Ratkaisuksi ehdotettiin, että vakavista kassavirtaongelmista kärsiville jäsenvaltioille annetaan väliaikaisesti mahdollisuus pyytää, että Euroopan sosiaalirahaston piiriin kuuluvien työmarkkinatoimenpiteiden rahoitus korvataan 100-prosenttisesti eli poiketaan osarahoituksen periaatteesta. Tätä poikkeusta oli tarkoitus soveltaa vuosina 2009 ja 2010, ja sen odotettiin edistävän koulutusta, ammatillisten taitojen kohentamista ja korkealaatuisten oppisopimusten tarjoamista. Lisäksi komissio ehdotti toimenpiteitä, joilla yksinkertaistetaan edelleen asetuksen (EY) N:o 1083/2003 täytäntöönpanoa.

Neuvosto käsitteli ehdotusta vuoden 2009 syksyllä ja sai aikaan yksimielisen kannan 20. marraskuuta. Se hylkäsi ajatuksen väliaikaisista 100 prosentin maksuista mutta tuki muita komission ehdottamia muutoksia.

Lissabonin sopimuksen voimaantulo 1. joulukuuta 2009 muutti lainsäädäntömenettelyä parlamentin hyväksi: kun parlamentti hyväksyntämenettelyssä antoi vain puoltavan tai kieltävän lausunnon, nyt kun asia käsitellään tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, sillä on täysi sananvalta ehdotuksen sisältöön.

Ehdotuksen talousarvioon liittyvien näkökohtien käsittely

Komissio on ehdottanut erinäisiä muutoksia, joilla pyritään yksinkertaistamaan rakennerahastojen täytäntöönpanoa koskevia sääntöjä. Konkreettisimmat muutokset koskevat suurhankkeita, muun muassa sovellettavaa kynnysarvoa. Jos ehdotus hyväksytään, kaikkiin suurhankkeisiin sovelletaan yhtä kynnysarvoa, joka on 50 miljoonaa euroa (nykyisin ympäristöhankkeille on erillinen 25 miljoonan euron kynnysarvo). Lisäksi suurhankkeet suojattaisiin ilman eri toimenpiteitä tapahtuvalta vapauttamiselta. Useimmat muut muutokset ovat melko pieniä mutta ne yksinkertaistavat asetusta, kuten parlamentti on vaatinut muun muassa talousarvioneuvottelussa marraskuussa 2009. Tällöin parlamentti ja neuvosto antoivat yhteisen lausuman rakennerahastojen yksinkertaistamisesta ja kohdennetummasta käytöstä. Siksi komission esittämiä yksinkertaistamistoimenpiteitä voidaan tukea.

Ehdotus, jonka mukaan ESR:sta rahoitettavien toimintaohjelmien osarahoitusvaatimuksesta luovuttaisiin väliaikaisesti, on monimutkaisempi ongelma. Tällä ei olisi vaikutusta vuoden 2010 maksusitoumusmäärärahoihin, mutta se nostaisi väliaikaisesti maksumäärärahojen määrää, jos jäsenvaltiot päättävät hyödyntää mahdollisuutta välimaksujen 100 prosentin korvaukseen. Ehdotuksesta ei aiheutuisi muutoksia monivuotiseen rahoituskehykseen, koska vuonna 2010 suoritetut "ylimääräiset" EU-maksut saataisiin takaisin loppumaksua laskettaessa.

Yleinen tavoite – rakennerahastojen käyttöönotto, jotta talous- ja rahoituskriisiin voidaan puuttua paremmin – vastaa toki täysin parlamentin kantaa, mutta komission valitsema menetelmä jättää sijaa epäilylle. Rakennerahastomaksujen kehitystä koskevien tilastojen mukaan jäsenvaltioiden välillä on huomattavia eroja etenkin ESR:n kohdalla (ks. liite 1). Sama koskee hallinto- ja valvontajärjestelmien kuvausten toimittamista. Saatavilla olevien tietojen mukaan vaikuttaa siltä, että ongelmana ei ole osarahoituksen löytäminen vaan jäsenvaltioiden kyky hallinnoida varoja kansallisella tasolla. Se että EU hoitaisi väliaikaisesti koko rahoituksen, olisi vastoin osarahoituksen periaatetta ja lisäisi sääntöjenvastaisuuksien riskiä. Komission ehdotuksen lisäkustannukset olisivat 4,1 miljardia euroa vuonna 2010. Tämä merkitsisi 50 prosentin korotusta budjetoituihin ESR:n maksuihin vuonna 2010.

On valitettavaa, ettei komission ehdotukseen sisälly vaikutustenarviointia. Ei ole selvää, mitä vaikutuksia ehdotuksella odotetaan olevan ja mitä todellista lisäarvoa syntyisi.

Neuvosto on jo hylännyt 100 prosentin rahoituksen periaatteen. Sen sijaan se on ehdottanut, että vuoden 2007 vuosittaiseen kokonaisrahoitusosuuteen liittyvän vuotuisen talousarviositoumuksen ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan vapauttamisen määräaikaa jatketaan, jotta parannetaan tiettyjä toimintaohjelmia varten sidottujen varojen hyödyntämistä. Sen mukaan tällaista joustavuutta tarvitaan, koska toimintaohjelmien käynnistyminen on ollut odotettua hitaampaa ja niiden hyväksyminen on viivästynyt.

Lisäksi neuvosto ehdottaa talouskriiseistä eniten kärsineiden maiden taloustilanteen helpottamiseksi ESR:n toimintaohjelmista ja koheesiorahastosta maksettavien ennakkomaksujen lisäämistä. Jäsenvaltiot, joille on myönnetty keskipitkän ajan rahoitustukea asetuksen (EY) N:o 332/2002 mukaisesti, ja jäsenvaltiot, joiden bruttokansantulo laski vuonna 2009 yli 10 prosenttia vuodesta 2008, olisivat oikeutettuja ylimääräiseen ennakkorahoitukseen, joka olisi koheesiorahastossa 2 prosenttia ja ESR:ssa 4 prosenttia. Tämä ehdotus merkitsisi ennakkomaksujen jatkamista edellä mainituin ehdoin vuoteen 2010. Nykyisen asetuksen mukaan vuonna 2010 ei suoritettaisi ennakkomaksuja.

Valmistelija huomauttaa, että ennakkomaksuja koskevasta neuvoston ehdotuksesta hyötyisi viisi maata (ks. liite 2). Toimenpiteen kokonaiskustannukset olisivat 0,776 miljardia euroa (koheesiorahaston osuus tästä on 0,4 miljardia euroa ja ESR:n osuus 0,3776 miljardia euroa).

Valmistelija katsoo, että neuvoston kanta täyttää yksinkertaistamista ja joustavuutta koskevat parlamentin vaatimukset. Talousarviositoumuksen vapauttamisen lykkäämisestä voisivat hyötyä kaikki maat, mutta ylimääräisistä ennakkomaksuista hyötyisivät kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevat maat. Valmistelijan esittämät tarkistukset ilmentävät tätä kantaa. On kuitenkin sanomattakin selvää, että oikeusperustan hyväksymisen jälkeen komission olisi esitettävä vastaava ehdotus lisätalousarvioksi budjettivallan käyttäjän käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 a. palauttaa mieleen neuvoston 10. heinäkuuta 2009 antaman lausuman maksumäärärahoista ja kehottaa komissiota esittämään tarvittaessa lisätalousarvion, jolla katetaan lisämaksumäärärahoja koskevat tarpeet vuonna 2010;

Tarkistus  2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 b. tukee ehdotusta maksujen aikaistamisesta mutta korostaa, että kokonaisrahoitussuunnitelmaa olisi noudatettava; muistuttaa, että jäljellä olevan ohjelmakauden lopullisista maksuista olisi päätettävä vuotuisessa talousarviomenettelyssä;

Tarkistus  3

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 c kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 c. korostaa, että mahdollisen poikkeamisen N+2-säännöstä olisi jäätävä poikkeukseksi ja sitä olisi sovellettava vain vuoden 2007 maksumäärärahoihin;

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Kuten 3 päivänä kesäkuuta 2009 annetussa komission tiedonannossa "Yhteinen sitoutuminen työllisyyteen" todetaan, välimaksujen laskemista koskevia säännöksiä on tarpeen muuttaa määrätyksi ajaksi, jotta kriisin huipun rahoituspaineista johtuvia jäsenvaltioiden kassavirtaongelmia voidaan tasoittaa ja kansalaisten – erityisesti työttömien tai työttömyysuhan alaisten – tukemiseen tarkoitettujen aktiivisten työmarkkinatoimenpiteiden toteuttamista nopeuttaa. Tästä syystä on asianmukaista, että komissio voi nostaa välimaksujen korvausosuuden jäsenvaltion pyynnöstä 100 prosenttiin ESR:sta osarahoitettavien toimenpideohjelmien kunkin toimintalinjan saaman julkisen rahoitusosuuden osalta muuttamatta kuitenkaan toimenpideohjelmiin koko ohjelmakaudella sovellettavia kansallisia osarahoitusvelvoitteita.

Poistetaan.

Perustelu

Ehdotusta, jonka mukaan osarahoitusvaatimuksesta luovutaan, ei voida hyväksyä edes väliaikaisesti, sillä se lisää sääntöjenvastaisuuksien riskiä ja on rakennepolitiikan perusperiaatteen vastaista.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 10 kohta

Asetus (EY) N:o 1083/2006

77 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

(10) Korvataan 77 artikla seuraavasti:

Poistetaan.

"77 artikla

 

Välimaksujen ja loppumaksun laskemista koskevat yhteiset säännöt

 

1. Välimaksut ja loppumaksut lasketaan soveltaen asianomaista toimenpideohjelmaa koskevassa päätöksessä säädettyä osarahoitusosuutta kunkin toimintalinjan osalta tukikelpoisiin menoihin, jotka on mainittu kyseisen toimintalinjan osalta kussakin todentamisviranomaisen todentamassa menoilmoituksessa.

 

Välimaksuina ja loppumaksuina maksettu yhteisön rahoitusosuus ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin julkinen rahoitusosuus ja kullekin toimintalinjalle rahastoista myönnetyn tuen enimmäismäärä, joka on vahvistettu komission tekemässä toimenpideohjelman hyväksymistä koskevassa päätöksessä.

 

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, komissio voi maksaa jäsenvaltioiden 31 päivään joulukuuta 2010 mennessä lähettämien menoilmoitusten mukaisten välimaksujen osalta 100 prosenttia ESR:sta osarahoitettavien toimenpideohjelmien kunkin toimintalinjan saamasta julkisesta rahoitusosuudesta, joka on mainittu kyseisen toimintalinjan osalta kussakin todentamisviranomaisen todentamassa menoilmoituksessa, jos jäsenvaltio sitä pyytää helpottaakseen kriisintorjuntatoimien toteutusta. Jos jäsenvaltio hyödyntää tätä mahdollisuutta, komissio soveltaa järjestelyä kaikkiin välimaksupyyntöihin, jotka lähetetään kyseisen toimenpideohjelman osalta 31 päivään joulukuuta 2010 mennessä.

 

Ensimmäisen alakohdan mukaisesti maksetun kokonaismäärän ja 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti lasketun määrän välistä erotusta ei oteta huomioon laskettaessa sellaisten menoilmoitusten mukaisia välimaksuja, jotka lähetetään 31 päivän joulukuuta 2010 jälkeen. Erotus otetaan kuitenkin huomioon 79 artiklan 1 kohdan säännöstä sovellettaessa ja loppumaksua laskettaessa."

 

Perustelu

Ehdotusta, jonka mukaan osarahoitusvaatimuksesta luovutaan, ei voida hyväksyä edes väliaikaisesti, sillä se lisää sääntöjenvastaisuuksien riskiä ja on rakennepolitiikan perusperiaatteen vastaista.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 11 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1083/2006

82 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) Lisätään 82 artiklan 1 kohdan 2 alakohtaan alakohta seuraavasti:

 

"e a) jäsenvaltioille, joille on myönnetty lainoja vuonna 2009 järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille 18 päivänä helmikuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 332/2002* mukaisesti, tai jäsenvaltioille, joiden BKT supistui vuonna 2009 reaalimääräisesti yli 10 prosenttia vuodesta 2008, vuonna 2010 2 prosenttia koheesiorahaston rahoitusosuudesta ja 4 prosenttia Euroopan sosiaalirahaston rahoitusosuudesta toimenpideohjelmaan.

 

* EYVL L 53, 23.2.2002, s. 1."

Perustelu

Vakavan rahoituskriisin aikana on perusteltua jatkaa koheesiorahaston ja sosiaalirahaston ennakkomaksuja maille, joiden taloustilanne on heikoin.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 11 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1083/2006

82 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 b) Lisätään 82 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

"Toisen alakohdan f alakohdan perusteita sovellettaessa BKT-lukujen perustana käytetään marraskuussa 2009 julkaistuja yhteisön tilastoja**.

 

** European Economic Forecast Autumn 2009 (EUROPEAN ECONOMY. No. 10. 2009. Euroopan unionin julkaisutoimisto. Luxemburg)."

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 12 a kohta – a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1083/2006

93 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Muutetaan 93 artikla seuraavasti:

 

a) korvataan 1 kohta seuraavasti:

 

"1. Komissio vapauttaa ilman eri toimenpiteitä toimenpideohjelman toisen alakohdan mukaisesti lasketun määrän ne osat, joita ei ole käytetty ennakkomaksujen tai välimaksujen maksamiseen tai joiden osalta ei ole toimitettu 86 artiklassa määriteltyä maksupyyntöä viimeistään ohjelman talousarviositoumusvuotta seuraavan toisen vuoden joulukuun 31 päivänä, 2 kohdassa mainittua poikkeusta lukuun ottamatta.

 

Komissio laskee ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan vapauttamisen kohteena olevan määrän lisäämällä kuudesosan vuoden 2007 vuosittaiseen kokonaisrahoitusosuuteen liittyvästä talousarviositoumuksesta kuhunkin vuosien 2008–2013 talousarviositoumuksista."

Perustelu

Ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan vuonna 2007 tehtyjen sitoumusten vapauttamisen lykkääminen tarjoaa hieman joustoa tilanteessa, jossa toimenpideohjelmien hyväksyminen on ollut odotettua hitaampaa.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 12 a kohta – b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1083/2006

93 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

b) lisätään 2 kohdan jälkeen 2 a kohta seuraavasti:

 

"2 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 2 kohdassa säädetään, ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan vapauttamisen määräaikoja ei sovelleta vuoden 2007 kokonaisrahoitusosuuteen liittyvään vuotuiseen talousarviositoumukseen."

Perustelu

Ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan vuonna 2007 tehtyjen sitoumusten vapauttamisen lykkääminen tarjoaa hieman joustoa tilanteessa, jossa toimenpideohjelmien hyväksyminen on ollut odotettua hitaampaa.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a artikla

 

Siirtymäkauden toimenpiteet

 

Jotta voidaan ottaa huomioon poikkeukselliset olosuhteet, jotka aiheutuvat siitä, että siirrytään noudattamaan tällä asetuksella käyttöön otettuja vapauttamista koskevia sääntöjä, varainhoitoasetuksen 11 artiklan mukaisesti peruuntuneet varainhoitovuoden 2007 määrärahat, jotka komissio on vapauttanut asetuksen (EY) N:o 1083/2006 93 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa ja 97 artiklaa soveltaen, otetaan uudelleen käyttöön siinä määrin kuin on tarpeen asetuksen (EY) N:o 1083/2006 93 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan soveltamiseksi.

Perustelu

Ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan vuonna 2007 tehtyjen sitoumusten vapauttamisen lykkääminen tarjoaa hieman joustoa tilanteessa, jossa toimenpideohjelmien hyväksyminen on ollut odotettua hitaampaa.

LIITE 1

LIITE 2

2007-2013

Cohesion Fund

 

European Social Fund

 

EU financing,

billion EUR

National

co financing,

billion EUR

Total funds,

billion EUR

2% of EU financing,

billion EUR

EU financing,

billion EUR

 

National

co financing,

billion EUR

Total funds,

billion EUR

 

4% of EU

financing,

billion EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estonia

1,1

0,2

1,3

0,022

0,4

0,05

0,5

0,016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

8,6

1,5

10,1

0,172

3,7

0,6

4,3

0,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvia

1,5

0,5

2

0,03

0,6

0,12

0,7

0,024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

2,3

0,5

2,8

0,046

1

0,2

1,2

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

6,5

1,3

7,8

0,13

3,7

0,7

4,4

0,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

20

4

24

0,4

9,4

1,67

11,1

0,376

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevat yleiset säännökset tiettyjen vaatimusten yksinkertaistamisen ja tiettyjen varainhoitoa koskevien säännösten osalta

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

REGI

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

18.1.2010

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Ivars Godmanis

21.10.2009

 

 

Hyväksytty (pvä)

17.3.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

3

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Jan Kozłowski

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan LAUSUNTO (17.3.2010)

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen vaatimusten yksinkertaistamisesta ja tietyistä varainhoitoa koskevista säännöksistä
(KOM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD))

Valmistelija: Regina Bastos

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin neuvosto, joka kokoontui 11. ja 12. joulukuuta 2008, hyväksyi nykyisen talous- ja rahoituskriisin yhteydessä Euroopan talouden elvytyssuunnitelman, joka käsittää sellaisten ensisijaisten toimien käynnistämisen, joilla on tarkoitus nopeuttaa Euroopan talouksien mukauttamista tämänhetkisiin haasteisiin.

Komissio ehdotti jo syyskuussa 2008 ja marraskuussa 2008 elvytyspaketissaan useita lainsäädännön muutoksia koheesiopolitiikan toteutusta koskevien sääntöjen yksinkertaistamiseksi ja EAKR:sta ja ESR-ohjelmista maksettavan ennakkorahoituksen (ennakkomaksujen) lisäämiseksi.

Komissio antoi 3. kesäkuuta 2009 tiedonannon ”Yhteinen sitoutuminen työllisyyteen”, jossa ehdotettiin jatkotoimia edistämään uusien työpaikkojen luomista ja torjumaan kriisin vaikutuksia työpaikkoihin.

Komissio katsoo, että yhteisön myöntämän rahoituksen hallinnoinnin helpottamiseksi tarvitaan lisätoimia, jotta voidaan nopeuttaa rahoituksen antamista sellaisille edunsaajille, joihin taloudellinen taantuma vaikuttaa eniten.

Nykyinen 22. heinäkuuta 2009 hyväksytty ehdotus sisältää näin ollen lisää yksinkertaistuksia, joiden yleistavoitteena on nopeuttaa osarahoitettuja investointeja jäsenvaltioissa ja alueilla sekä lisätä rahoituksen vaikutusta talouteen kokonaisuudessaan ja erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä työllisyyteen. Pienet ja keskisuuret yritykset ovat Euroopan talouden moottori ja tärkeimpiä kestävän kasvun toimijoita ja lukuisten korkealaatuisten työpaikkojen luojia. Koko Euroopan unionissa noin 23 miljoonaa pk-yritystä edustaa lähes 99 prosenttia unionin yrityksistä ja ne tarjoavat noin 75 miljoonaa työpaikkaa. Joillakin tärkeillä teollisuuden aloilla, kuten vaatetus-, rakennus tai huonekaluteollisuudessa, pk-yritysten osuus työpaikoista on jopa 80 prosenttia.

Koska muilla koheesiopolitiikkaa koskevien sääntöjen yksinkertaistuksilla ja selvennyksillä selkeytetään kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia sitovia sääntöjä ja vähennetään byrokratiaa, ne kiistatta vauhdittavat ohjelmien täytäntöönpanoa. Säännöt antavat myös joustonvaraa ohjelmien mukauttamisessa uusiin haasteisiin.

Tämä ehdotus edellyttää koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamista.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) On erityisen tärkeää hyödyntää paremmin käytettävissä olevien eri rahoitusvälineiden, kuten Euroopan aluekehitysrahaston, koheesiorahaston, Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan kotouttamisrahaston, yhteisön kansanterveysalan toimintaohjelman ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston, välistä vuorovaikutusta ja täydentävyyttä, jotta voidaan saavuttaa monitahoiset tavoitteet EU:n 2020-strategiassa, jolla pyritään saamaan aikaan älykkäämpää, sosiaalisesti osallistavaa ja vihreämpää kasvua ja tukemaan tehokkaammin heikoimmassa asemassa olevia mikroalueita ja heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä, joilla on monitahoisia ja moniulotteisia haittoja.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Koheesiopolitiikkaa koskevia sääntöjä on tarpeen yksinkertaistaa lisää, jotta voidaan helpottaa yhteisön rahoituksen hallinnointia, nopeuttaa investointeja jäsenvaltioissa ja alueilla sekä lisätä rahoituksen vaikutusta talouteen.

(2) Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa unionin tasolla ja kansallisella tasolla koskevia sääntöjä on myös tarpeen yksinkertaistaa lisää, jotta voidaan helpottaa unionin rahoituksen hallinnointia, nopeuttaa investointeja kaikilla hallintotasoilla – kansalliselta tasolta paikallistasolle – sekä vahvistaa rahoituksen vaikutusta talouteen ja panostaa pitkäaikaisten ja yhteiskunnallisen osallistumisen takaavien työpaikkojen luomiseen ja sen toimijoihin, erityisesti pk-yrityksiin, jolloin vaikutetaan myönteisesti työllisyyteen.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Toimenpideohjelmien mukauttamiseksi vallitsevaan rahoitus- ja talouskriisiin jäsenvaltioiden olisi toimitettava arvioinnin sijaan analyysi toimenpideohjelman tarkistamisen perusteista.

(6) Toimenpideohjelmien mukauttamiseksi vallitsevaan rahoitus- ja talouskriisiin sekä niihin vaikutuksiin, joita sillä on yrityksiin ja työllisyyteen, jäsenvaltioiden olisi toimitettava arvioinnin sijaan analyysi toimenpideohjelman tarkistamisen perusteista.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Kuten 3 päivänä kesäkuuta 2009 annetussa komission tiedonannossa ”Yhteinen sitoutuminen työllisyyteen” todetaan, välimaksujen laskemista koskevia säännöksiä on tarpeen muuttaa määrätyksi ajaksi, jotta kriisin huipun rahoituspaineista johtuvia jäsenvaltioiden kassavirtaongelmia voidaan tasoittaa ja kansalaisten – erityisesti työttömien tai työttömyysuhan alaisten – tukemiseen tarkoitettujen aktiivisten työmarkkinatoimenpiteiden toteuttamista nopeuttaa. Tästä syystä on asianmukaista, että komissio voi nostaa välimaksujen korvausosuuden jäsenvaltion pyynnöstä 100 prosenttiin ESR:sta osarahoitettavien toimenpideohjelmien kunkin toimintalinjan saaman julkisen rahoitusosuuden osalta muuttamatta kuitenkaan toimenpideohjelmiin koko ohjelmakaudella sovellettavia kansallisia osarahoitusvelvoitteita.

Poistetaan.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) On välttämätöntä panna toimintaohjelmat täytäntöön tarkasti ja käyttää unionin rahoitusta mahdollisimman hyvin, jotta voidaan vastata aktiivisten työmarkkinatoimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevaan tarpeeseen. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi työttömien koulutus, rakenneuudistustoimenpiteiden ennakointi ja hallinnointi, työntekijöiden taitojen päivittäminen työmarkkinoiden tarpeita vastaaviksi talouden kehityksen mukaisesti sekä korkeatasoisten harjoittelupaikkojen tarjoaminen nuorille. Ihmisten pitäminen työssä tai mahdollisuus työpaikan löytämiseen on tärkeämpää talous- ja rahoituskriisissä.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 b) Etenkin kriisiaikoina, jolloin työmarkkinoille kohdistuva paine ja irtisanomisten uhka kasvavat, on pystyttävä reagoimaan joustavasti ja tukemaan kohdennetusti kriisin pahiten koettelemia jäsenvaltioita ja niiden yksittäisiä alueita. Siksi on tärkeää luoda sääntöjä, joiden avulla Euroopan sosiaalirahasto voi tulevaisuudessa reagoida nopeasti ja siten välttää ohjelmien täytäntöönpanon viivästymisen ja vaikeudet säilyttää ja luoda pitkäaikaisia ja yhteiskunnallisen osallistumisen takaavia työpaikkoja.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Poikkeuksellisen tilanteen ja vallitsevan talous- ja rahoituskriisin huomattavien ja ennennäkemättömien, jäsenvaltioiden talouteen kohdistuvien vaikutusten vuoksi on tarpeen myöntää kriisin pahiten koettelemille jäsenvaltioille tai jäsenvaltioiden yksittäisille alueille ylimääräinen ennakkomaksuerä vuodelle 2010, jotta niiden kassavirta pysyy riittävänä ja ne voivat suorittaa edunsaajille ohjelmien toimeenpanosta aiheutuvat maksut.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Vuoden 2007 kokonaisrahoitusosuuteen liittyvän vuosittaisen talousarviositoumuksen ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan vapauttamisen määräaikaa tulisi jatkaa, jotta tiettyjä toimenpideohjelmia varten sidottuja varoja voitaisiin paremmin hyödyntää. Tällainen joustavuus on välttämätöntä, sillä ohjelmat ovat käynnistyneet odotettua hitaammin ja niiden hyväksyminen on myöhästynyt. Vallitseva kriisi huomioon ottaen siten voidaan taata asianmukainen tuki työpaikkojen säilyttämistä ja lisätyöpaikkojen luomista koskeville aloitteille.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1083/2006

47 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Korvataan 47 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

"1. Arviointien tavoitteena on parantaa rahastojen antaman tuen sekä toimenpideohjelmien strategian ja täytäntöönpanon laatua, tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta kyseisten jäsenvaltioiden ja alueiden erityisten rakenteellisten ongelmien osalta, ottaen huomioon kestävän kehityksen tavoitteen sekä ympäristövaikutuksia, myös vammaisten esteetöntä ympäristöä koskevaa prosessia, ja strategista ympäristöarviointia koskevan unionin lainsäädännön."

Perustelu

This modification serves the obligations laid down in Article 16 of the regulation. Article 16 stresses the importance of accessibility for people with disabilities where the regulation indicates that ‘accessibility for disabled persons shall be one of the criteria to be observed in defining operations co-financed by the Funds and to be taken into account during the various stages of implementation’.

This modification also helps implementing the articles 2 (2) and 3 (b) of REGULATION (EC) No 1081/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 July 2006 on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999 in order to make Europe a more accessible place for a growing number of ageing and disabled people. This proposal also helps the Member States to prepare themselves for planning, coordinating and eventually implementing their efforts for realizing same standard measures for people with disabilities in the long run with equal basis, with special regards to the UN Convention on the rights of persons with disabilities which already had been adopted by the European Council last November. The needs of people with disabilities are the same wherever live in the European Union and the modification finally serves their ability of mobility as well.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 5 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1083/2006

55 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Korvataan 55 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

 

"Hallintoviranomaisen on otettava laskelmassa huomioon kyseiselle investointiluokalle soveltuva viitekausi, hankeluokka, kyseisestä investointiluokasta yleensä odotettava kannattavuus, saastuttaja maksaa ‑periaatteen soveltaminen sekä aina tarvittaessa kyseisen jäsenvaltion suhteelliseen vaurauteen liittyvät tasapuolisuusnäkökohdat."

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 6 kohta

Asetus (EY) N:o 1083/2006

55 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos tulojen objektiivinen ennakkoarviointi ei ole mahdollista, viiden vuoden kuluessa toimen päättymisestä saadut nettotulot on vähennettävä komissiolle ilmoitetuista menoista.

3. Jos tulojen objektiivinen ennakkoarviointi ei ole mahdollista tai teknisesti luotettavaa, viiden vuoden kuluessa toimen päättymisestä saadut nettotulot on vähennettävä komissiolle ilmoitetuista menoista.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 10 kohta

Asetus (EY) N:o 1083/2006

77 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

(10) Korvataan 77 artikla seuraavasti:

Poistetaan.

"77 artikla

 

Välimaksujen ja loppumaksun laskemista koskevat yhteiset säännöt

 

1. Välimaksut ja loppumaksut lasketaan soveltaen asianomaista toimenpideohjelmaa koskevassa päätöksessä säädettyä osarahoitusosuutta kunkin toimintalinjan osalta tukikelpoisiin menoihin, jotka on mainittu kyseisen toimintalinjan osalta kussakin todentamisviranomaisen todentamassa menoilmoituksessa.

 

Välimaksuina ja loppumaksuina maksettu yhteisön rahoitusosuus ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin julkinen rahoitusosuus ja kullekin toimintalinjalle rahastoista myönnetyn tuen enimmäismäärä, joka on vahvistettu komission tekemässä toimenpideohjelman hyväksymistä koskevassa päätöksessä.

 

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, komissio voi maksaa jäsenvaltioiden 31 päivään joulukuuta 2010 mennessä lähettämien menoilmoitusten mukaisten välimaksujen osalta 100 prosenttia ESR:sta osarahoitettavien toimenpideohjelmien kunkin toimintalinjan saamasta julkisesta rahoitusosuudesta, joka on mainittu kyseisen toimintalinjan osalta kussakin todentamisviranomaisen todentamassa menoilmoituksessa, jos jäsenvaltio sitä pyytää helpottaakseen kriisintorjuntatoimien toteutusta. Jos jäsenvaltio hyödyntää tätä mahdollisuutta, komissio soveltaa järjestelyä kaikkiin välimaksupyyntöihin, jotka lähetetään kyseisen toimenpideohjelman osalta 31 päivään joulukuuta 2010 mennessä.

 

Ensimmäisen alakohdan mukaisesti maksetun kokonaismäärän ja 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti lasketun määrän välistä erotusta ei oteta huomioon laskettaessa sellaisten menoilmoitusten mukaisia välimaksuja, jotka lähetetään 31 päivän joulukuuta 2010 jälkeen. Erotus otetaan kuitenkin huomioon 79 artiklan 1 kohdan säännöstä sovellettaessa ja loppumaksua laskettaessa."

 

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 11 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1083/2006

82 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) Lisätään 82 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

"e a) jäsenvaltioille, jotka ovat saaneet vuonna 2009 avustuksia järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille 18 päivänä helmikuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 332/20021 mukaisesti, tai jäsenvaltioille, joiden bruttokansantuote laski vuonna 2009 reaalisesti yli 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna tai joiden työttömyysprosentti joko koko maassa tai tietyillä alueille nousi edellisvuoteen verrattuna yli 3 prosenttiyksikköä, vuonna 2010 2 prosenttia koheesiorahaston rahoitusosuudesta ja 4 prosenttia Euroopan sosiaalirahaston rahoitusosuudesta toimenpideohjelmaan.

 

1 EYVL L 53, 23.2.2002, s. 1."

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 12 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1083/2006

93 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Korvataan 93 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

"1. Komissio vapauttaa ilman eri toimenpiteitä toimenpideohjelman ne osat, jotka on laskettu toisen alakohdan mukaisesti ja joita ei ole käytetty ennakkomaksujen tai välimaksujen maksamiseen tai joiden osalta ei ole toteutettu 86 artiklassa määriteltyä maksupyyntöä viimeistään ohjelman talousarviositoumusvuotta seuraavan toisen vuoden joulukuun 31 päivänä, 2 kohdassa mainittua poikkeusta lukuun ottamatta.

 

Komissio laskee ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua ilman eri toimenpiteitä tapahtuvaa vapauttamista koskevan määrän lisäämällä kuudesosan vuoden 2007 vuotuiseen kokonaisrahoitusosuuteen liittyvästä vuotuisesta talousarviositoumuksesta kuhunkin vuosien 2008−2013 talousarviositoumuksista."

Perustelu

Vuonna 2007 tehdyn ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan vapauttamisen lykkääminen tuo tiettyä joustavuutta tilanteeseen, jossa toimintaohjelmien hyväksyminen on ollut odotettua hitaampaa.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 12 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1083/2006

93 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 b) Lisätään 93 artiklaan kohta seuraavasti:

 

"Poiketen siitä, mitä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 2 kohdassa säädetään, ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan vapauttamisen määräaikoja ei sovelleta vuoden 2007 kokonaisrahoitusosuuteen liittyvään vuotuiseen talousarviositoumukseen."

Perustelu

Vuonna 2007 tehdyn ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan vapauttamisen lykkääminen tuo tiettyä joustavuutta tilanteeseen, jossa toimintaohjelmien hyväksyminen on ollut odotettua hitaampaa.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a artikla

 

Siirtymätoimenpiteet

 

Tällä asetuksella käyttöön otettuja vapauttamissääntöjä koskeviin poikkeuksellisiin siirtymäolosuhteisiin vastaamiseksi määrärahoja, jotka on peruutettu komission varainhoitovuodelle 2007 asetuksen (EY) N:o 1083/2006 93 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 97 artiklan täytäntöönpanon osalta varainhoitoasetuksen 11 artiklan mukaisesti tekemien vapautusten takia, palautetaan asetuksen (EY) N:o 1083/2006 93 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan täytäntöönpanoa varten tarvittava määrä.

Perustelu

Vuonna 2007 tehdyn ilman eri toimenpiteitä tapahtuvan vapauttamisen lykkääminen tuo tiettyä joustavuutta tilanteeseen, jossa toimintaohjelmien hyväksyminen on ollut odotettua hitaampaa.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b artikla

 

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen vaikutuksesta maksujen tasoon ja siitä, miten se ottaa huomioon maksujen tason talousarvioesityksessään. Komission kertomuksessa arvioidaan myös tämän asetuksen vaikutuksia työllisyyteen ja sosiaaliseen osallisuuteen.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevat yleiset säännökset tiettyjen vaatimusten yksinkertaistamisen ja tiettyjen varainhoitoa koskevien säännösten osalta

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

REGI

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

18.1.2010

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Regina Bastos

17.9.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

4.3.2010

16.3.2010

 

 

Hyväksytty (pvä)

17.3.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

32

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Regina Bastos, Edit Bauer, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Rovana Plumb, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jürgen Creutzmann, Dieter-Lebrecht Koch, Csaba Sógor, Emilie Turunen

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevat yleiset säännökset tiettyjen vaatimusten yksinkertaistamisen ja tiettyjen varainhoitoa koskevien säännösten osalta

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

22.7.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

18.1.2010

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

18.1.2010

CONT

18.1.2010

EMPL

18.1.2010

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

CONT

1.10.2009

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Evgeni Kirilov

5.10.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

6.10.2009

4.11.2009

2.12.2009

22.2.2010

Hyväksytty (pvä)

18.3.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

4

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karima Delli, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, László Surján, Sabine Verheyen, Iuliu Winkler

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.3.2010