Ziņojums - A7-0055/2010Ziņojums
A7-0055/2010

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006 par vispārīgiem noteikumiem par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu attiecībā uz dažu prasību vienkāršošanu un attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību

23.3.2010 - (COM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD)) - ***I

Reģionālās attīstības komiteja
Referents: Evgeni Kirilov


Procedūra : 2009/0107(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0055/2010

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006 par vispārīgiem noteikumiem par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu attiecībā uz dažu prasību vienkāršošanu un attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību

(COM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu regulai (COM(2009)0384),

–   ņemot vērā EK līguma 161. pantu, saskaņā ar kuru Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0003/2010),

–   ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 177. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

–   apspriedies ar Reģionu komiteju,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumus (A7-0055/2010),

1.  pieņem turpmāk tekstā izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2.  prasa Komisijai vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Ir jāprecizē noteikumu darbības joma attiecībā uz darbības ilgumu. Jo īpaši ir lietderīgi ierobežot noteikumus attiecībā uz tām ESF līdzfinansētajām darbībām, kurām piemēro noteikumus par valsts atbalstu un paredz pienākumu saglabāt ieguldījumu vai radītās darba vietas. Turklāt ir nepieciešams paredzēt šo noteikumu nepiemērošanu minētajām darbībām, ja pēc pabeigšanas tās ievērojami tiek koriģētas, pārtraucot produktīvo darbību neļaunprātīgas maksātnespējas dēļ.

(9) Ir jāprecizē noteikumu darbības joma attiecībā uz darbības ilgumu. Jo īpaši ir lietderīgi ierobežot noteikumus attiecībā uz tām ESF atbalstāmajām darbībām, kurām piemēro noteikumus par valsts atbalstu un paredz pienākumu saglabāt ieguldījumu. Turklāt ir nepieciešams paredzēt šo noteikumu nepiemērošanu minētajām darbībām, ja pēc pabeigšanas tās ievērojami tiek koriģētas, pārtraucot produktīvo darbību neļaunprātīgas maksātnespējas dēļ.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Kā norādīts Komisijas 2009. gada 3. jūnija paziņojumā “Kopīgā apņemšanās nodarbinātībai”, lai novērstu naudas plūsmas problēmas, kas rodas dalībvalstīs finansiālo ierobežojumu rezultātā krīzes kulminācijas laikā un paātrinātu aktīvu darba tirgus pasākumu īstenošanu, kuru mērķis ir atbalstīt iedzīvotājus un īpaši bezdarbniekus vai tos, kuriem ir risks kļūt par bezdarbniekiem, ir uz ierobežotu laika periodu jāgroza noteikumi par starpposma maksājumu aprēķinu. Šā iemesla dēļ, nemainot valsts līdzfinansējuma saistības attiecībā uz darbības programmām visā plānošanas periodā, ir lietderīgi, ka Komisija atlīdzina valsts ieguldījuma starpposma maksājumu pieprasījumu summu 100 % apmērā katram prioritārajam virzienam ESF līdzfinansētajās darbības programmās, ja dalībvalstis to pieprasa.

svītrots

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a) Ņemot vērā ārkārtas apstākļus un pašreizējās ekonomikas un finanšu krīzes smago un līdz šim nepieredzēto ietekmi uz dalībvalstu budžetu, krīzē vissmagāk cietušajām dalībvalstīm 2010. gadā ir jāpiešķir papildu priekšfinansējums, lai nodrošinātu regulāru skaidras naudas plūsmu un sekmētu maksājumu izmaksu saņēmējiem programmas īstenošanas laikā.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14a) Ir lietderīgi pagarināt aprēķināšanas termiņu attiecībā uz to gada budžeta saistību automātisko atcelšanu, kas attiecas uz 2007. gada kopējām iemaksām, lai uzlabotu atsevišķām darbības programmām piešķirto līdzekļu apgūšanu. Šāds elastīgums ir nepieciešams programmu lēnākas īstenošanas un novēlotas apstiprināšanas dēļ.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20a) Tā kā cita starpā saistībā ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā ir mainījies lēmumu pieņemšanas process, laikus nav iesniegti šīs regulas grozījumi, lai novērstu Regulas Nr. 1083/2006 93. panta 1. punkta piemērošanu pašreizējā redakcijā. Tā rezultātā līdz ar Komisijas veikto saistību atcelšanu saskaņā ar 11. pantu Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam 1 (Finanšu regula), tiktu atceltas 2007. finanšu gada apropriācijas, kuras būtu jāizmanto no 2008. līdz 2013. finanšu gadam, lai īstenotu ar šo regulu ieviestos noteikumus. Tādēļ ir lietderīgi ieviest pārejas pasākumu, ar ko paredz iespēju vajadzības gadījumā atjaunot attiecīgās apropriācijas, lai īstenotu grozītos saistību atcelšanas noteikumus.

 

1 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1083/2006

44. pants – 1. pants – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) fondus vai citas stimulēšanas shēmas, kas nodrošina aizdevumus, atmaksājamu ieguldījumu garantijas vai līdzvērtīgus instrumentus energoefektivitātes palielināšanai un atjaunojamās enerģijas izmantošanai ēkās, ieskaitot esošos mājokļus.”

c) fondus vai citas stimulēšanas shēmas, kas nodrošina aizdevumus, atmaksājamu ieguldījumu garantijas vai līdzvērtīgus instrumentus energoefektivitātes palielināšanai un atjaunojamās enerģijas izmantošanai ēkās, tostarp esošajos mājokļos.”

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1083/2006

44. pants – 2. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

„Ja šādas darbības organizē ar ieguldījumu fondu starpniecību, proti, ar tādu fondu starpniecību, kas izveidoti, lai ieguldītu vairākos riska kapitāla fondos, garantiju fondos, aizdevumu fondos, pilsētu attīstības fondos, fondos vai citās stimulēšanas shēmās, kas paredz aizdevumus, atmaksājamu ieguldījumu garantijas vai līdzvērtīgus instrumentus energoefektivitātes palielināšanai un atjaunojamās enerģijas izmantošanai ēkās, ieskaitot esošos mājokļus, tad dalībvalsts vai vadošā iestāde tās īsteno, izmantojot vienu vai vairākas no šādām formām:”

„Ja šādas darbības organizē ar ieguldījumu fondu starpniecību, proti, ar tādu fondu starpniecību, kas izveidoti, lai ieguldītu vairākos riska kapitāla fondos, garantiju fondos, aizdevumu fondos, pilsētu attīstības fondos, fondos vai citās stimulēšanas shēmās, kas paredz aizdevumus, atmaksājamu ieguldījumu garantijas vai līdzvērtīgus instrumentus energoefektivitātes palielināšanai un atjaunojamās enerģijas izmantošanai ēkās, tostarp esošajos mājokļos, tad dalībvalsts vai vadošā iestāde tās īsteno, izmantojot vienu vai vairākas no šādām formām:”

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1083/2006

56. pants – 3. punkts – 2. apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja, veicot 33. pantā minētos darbības programmas grozījumus, pievieno jaunu izdevumu kategoriju, jebkuri šajā kategorijā ietilpstošie izdevumi ir atbilstīgi no dienas, kad Komisijai iesniegts lūgums grozīt darbības programmu.

Ja, veicot šīs regulas 33. pantā minētos darbības programmas grozījumus, pievieno jaunu izdevumu kategoriju, kā minēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 1828/20061 II pielikuma A daļas 1. tabulā, jebkuri šajā kategorijā ietilpstošie izdevumi ir atbilstīgi no dienas, kad Komisijai iesniegts lūgums grozīt darbības programmu.

 

1 OV L 371, 27.12.2006., 1. lpp.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 8. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1083/2006

57. pants – 1. punkts – 2. apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Darbības, kas saņem atbalstu no ESF, uzskatāmas par tādām, kas vairs nevar turpināt saņemt šo atbalstu, tikai tad, ja uz tām attiecas saistības par ieguldījuma saglabāšanu saskaņā ar noteikumiem par valsts atbalstu Līguma 87. panta nozīmē un ja tajās ir veiktas būtiskas pārmaiņas, ko izraisījusi produktīvās darbības pārtraukšana minētajos noteikumos paredzētajā laika periodā.

ESF atbalstāmās darbības ir uzskatāmas par tādām, kas vairs nevar turpināt saņemt šo atbalstu, tikai tad, ja uz tām attiecas saistības par ieguldījuma saglabāšanu saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem par valsts atbalstu Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta nozīmē un ja tajās ir veiktas būtiskas pārmaiņas, ko izraisījusi produktīvās darbības pārtraukšana minētajos noteikumos paredzētajā laika periodā.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 8. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1083/2006

57. pants – 1. punkts – 3. apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis var samazināt pirmajā daļā noteikto termiņu līdz trim gadiem MVU ieguldījuma vai darbavietu saglabāšanas gadījumā.

Dalībvalstis var samazināt pirmajā daļā noteikto termiņu līdz trim gadiem MVU ieguldījuma saglabāšanas gadījumā.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 9. punkts

Regula (EK) Nr. 1083/2006

67. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ii) apstiprināto atbilstīgo izdevumu daļu, ko samaksājuši saņēmēji, un kopējo programmas finansējumu, ieskaitot Kopienas un attiecīgo valsts finansējumu;

ii) attiecību starp apstiprināto atbilstīgo izdevumu kopējo summu, ko samaksājuši saņēmēji, un kopējo programmas finansējumu, ieskaitot Kopienas un attiecīgo valsts finansējumu;

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 1083/2006

77. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. Regulas 77. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

svītrots

“77. pants

Kopīgi noteikumi starpposma maksājumu un noslēguma maksājumu aprēķināšanai

 

1. Starpposma maksājumus un noslēguma maksājumus aprēķina, līdzfinansējuma likmi, kas noteikta lēmumā par attiecīgo darbības programmu, attiecībā uz katru prioritāro virzienu piemērojot atbilstīgajiem izdevumiem, kas šim prioritārajam virzienam norādīti katrā izdevumu deklarācijā, ko apstiprinājusi sertifikācijas iestāde.

 

Tomēr Kopienas ieguldījums ar starpposma maksājumiem un noslēguma maksājumiem nepārsniedz valsts ieguldījumu un fondu atbalsta maksimālo apjomu katram prioritārajam virzienam, kā noteikts Komisijas lēmumā, ar ko apstiprina darbības programmu.

 

2. Atkāpjoties no 1. punkta pirmās daļas, ESF līdzfinansētu darbības programmu gadījumā Komisijas starpposma maksājumus par izdevumu deklarācijām, ko dalībvalstis nosūta līdz 2010. gada 31. decembrim, var, ja dalībvalsts to pieprasa pretkrīzes pasākumu veicināšanai, izmaksāt 100 % apmērā no valsts ieguldījuma katram prioritārajam virzienam, kas sertifikācijas iestādes apstiprinātā izdevumu deklarācijā norādīts konkrētajam prioritārajam virzienam. Ja dalībvalsts izvēlas šo iespēju, Komisija piemēro šo sistēmu attiecībā uz visiem starpposma maksājumu pieprasījumiem, kas nosūtīti līdz 2010. gada 31. decembrim saistībā ar konkrēto darbības programmu.

 

Saskaņā ar pirmo daļu izmaksātās kopējās summas un saskaņā ar 1. punkta pirmo daļu aprēķinātās summas starpība nav jāņem vērā, aprēķinot starpposma maksājumus izdevumu deklarācijās, kas nosūtītas pēc 2010. gada 31. decembra. Tomēr šī starpība jāņem vērā saistībā ar 79. panta 1. punktā paredzēto noteikumu, kā arī aprēķinot noslēguma maksājumu.

 

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 11.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1083/2006

82. pants – 1. punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.a Regulas 82. panta 1. punktu groza šādi:

 

a) otrajai daļai pievieno šādu apakšpunktu:

 

„ea) dalībvalstīm, kurām 2009. gadā piešķīra aizdevumus saskaņā ar Padomes 2002. gada 18. februāra Regulu (EK) Nr. 332/2002, ar ko izveido vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm 1, vai dalībvalstīm, kurām salīdzinājumā ar 2008. gadu 2009. gadā IKP reālā izteiksmē ir samazinājies par vairāk nekā 10 %, — 2010. gadā 2 % no Kohēzijas fonda ieguldījuma un 4 % no Eiropas Sociālā fonda ieguldījuma darbības programmā.

 

1 OV L 53, 23.2.2002., 1. lpp.”

 

b) Pievieno šādu daļu:

 

„Piemērojot otrās daļas f) apakšpunktā minētos kritērijus, par pamatu IKP rādītājiem izmanto 20092. gada novembrī publicētos Kopienas statistikas datus2.

 

2 Eiropas ekonomikas prognoze 2009. gada rudenim (EUROPEAN ECONOMY, Nr. 10, 2009., Eiropas Savienības Publikāciju birojs, Luksemburga).”

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 1083/2006

88. pants – 3. punkts – 2. apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

„Tomēr gadījumos, kad neatbilstības darbībās, uz kurām attiecas daļējās slēgšanas deklarācija, ir konstatētas dalībvalstu pārbaužu gaitā, piemēro 98. panta 2. un 3. punktu. Izdevumu deklarāciju, kas minēta a) apakšpunkta 2. daļā, attiecīgi koriģē.”

„Tomēr gadījumos, kad neatbilstības darbībās, uz kurām attiecas daļējās slēgšanas deklarācija, ir konstatējusi dalībvalsts, piemēro 98. panta 2. un 3. punktu. Izdevumu deklarāciju, kas minēta a) apakšpunkta 2. daļā, attiecīgi koriģē.”

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 12.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1083/2006

93. pants – 1. un 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.a Regulas 93. pantu groza šādi.

 

a) Panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„1. Komisija automātiski atceļ saistības jebkurai saskaņā ar šā punkta otro daļu aprēķinātai darbības programmas summas daļai, kas nav izmantota avansa vai starpposma maksājumiem vai par kuru līdz 31. decembrim otrajā gadā pēc programmas budžeta saistību gada nav nosūtīts maksājuma pieteikums, kā noteikts 86. pantā, izņemot gadījumos, kas minēti šā panta 2. punktā.

 

Lai automātiski atceltu saistības, Komisija attiecīgo summu aprēķina, katrai budžetā no 2008. līdz 2013. gadam paredzēto saistību summai pievienojot vienu gada budžeta saistību sestdaļu, kura attiecas uz 2007. gada kopējām iemaksām.”

 

b) pēc 2. punkta iekļauj šādu punktu:

 

„2.a Atkāpjoties no 1. punkta pirmās daļas un 2. punkta noteikumiem, automātiskās saistību atcelšanas termiņus neattiecina uz budžeta gada saistībām attiecībā uz kopējo 2007. gada atbalstu.”

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a pants

Pārejas pasākumi

 

Ņemot vērā ārkārtas apstākļus, kas saistīti ar pāreju uz šajā regulā paredzētajiem saistību automātiskas atcelšanas noteikumiem, apropriācijas, kuras atceltas tāpēc, ka Komisija, īstenojot Regulas Nr. 1083/2006 93. panta 1. punkta pirmo daļu un 97. pantu saskaņā ar Finanšu regulas 11. pantu, piemērojusi 2007. finanšu gada saistību atcelšanu, atjauno vajadzīgajā apmērā, lai īstenotu Regulas Nr. 1083/2006 93. panta 1. punkta otro daļu.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tomēr 1. panta 5. un 7. punktu piemēro no 2006. gada 1. augusta, 1. panta 8. punktu, 11. punkta a) apakšpunktu un 11. punkta b) apakšpunkta i) daļu un 13. punktu piemēro no 2007. gada 1. janvāra un 1. panta 4. punktu, 11. punkta b) apakšpunkta ii) daļu un 11. punkta c) apakšpunktu piemēro no 2009. gada 10. jūnija.

Tomēr 1. panta 5. un 7. punktu piemēro no 2006. gada 1. augusta, 1. panta 8. punktu, 10. punkta a) apakšpunktu un 10. punkta b) apakšpunkta i) daļu, 13. punktu un 14. punktu piemēro no 2007. gada 1. janvāra un 1. panta 4. punktu, 10. punkta b) apakšpunkta ii) daļu un 10. punkta c) apakšpunktu piemēro no 2009. gada 10. jūnija.

Budžeta komitejaS ATZINUMS (17.3.2010)

Reģionālās attīstības komitejai

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006 par vispārīgiem noteikumiem par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu attiecībā uz dažu prasību vienkāršošanu un attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību
(COM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD))

Atzinumu sagatavoja: Ivars Godmanis

ĪSS PAMATOJUMS

Komisija 2009. gada jūlijā iesniedza priekšlikumu, ar kuru groza pamatregulu par struktūrfondiem — Regulu (EK) 1083/2003. Priekšlikuma mērķis bija sniegt papildu ekonomiskos stimulus dažām dalībvalstīm, kuras ir nopietni skārusi ekonomikas krīze. Priekšlikums tika piedāvāts pēc Eiropas ekonomikas atlabšanas plāna, kura kontekstā jau 2009. gadā bija grozīti Pamatregulas 1083/2006 īstenošanas noteikumi, lai varētu panākt lielāku avansa maksājumu elastību.

Komisijas priekšlikuma galvenā komponenta mērķis ir pievērsties finanšu krīzes sekām, t.i., stingrākas kredītpolitikas problēmai un ierobežojumiem budžeta politikai. Kā risinājums tika ierosināts ieviest uz laiku izvēles iespējas, lai dalībvalstīm, kam radušās grūtības ar skaidrās naudas plūsmu, būtu iespēja pieprasīt 100 % kompensāciju darba tirgus pasākumu finansēšanai Eiropas Sociālā fonda ietvaros, t.i., atkāpjoties no līdzfinansēšanas principa. Bija paredzēts šo izņēmumu piemērot 2009. un 2010. gadā, cerot, ka pieaugs apmācība, tiks celta kvalifikācija un nodrošināta kvalitatīva stažēšanās. Bez tam Komisija ierosināja vairākus pasākumus, lai vēl vairāk vienkāršotu Regulas (EK) 1083/2006 īstenošanu.

Padome izskatīja šo priekšlikumu 2009. gada rudenī, un 20. novembrī tā nonāca pie vienotas nostājas. Padome noraidīja domu par pagaidu maksājumiem 100 % apmērā, bet apstiprināja citas izmaiņas, ko ierosina Komisija.

Ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā 2009. gada 1. decembrī ir saistītas izmaiņas likumdošanas procedūrā par labu Parlamentam: piekrišanas procedūras vietā, kad Parlaments varēja tikai teikt „jā” vai „nē”, tas tagad var pilnībā noteikt teksta saturu vienkāršajā likumdošanas procedūrā.

Apsvērumi par priekšlikuma budžeta aspektiem

Komisija ir ierosinājusi vairākas izmaiņas, kuru mērķis ir vienkāršot noteikumus par struktūrfondu izmantošanu. Viskonkrētākās izmaiņas attiecas uz lielākiem projektiem, ieskaitot piemēroto robežvērtību. Ja priekšlikumu pieņem, visiem lielākajiem projektiem ir piemērojama vienota robežvērtība 50 miljoni EUR (pašlaik vides projektiem ir atsevišķa robežvērtība 25 miljoni EUR). Turklāt lielākiem projektiem arī jābūt aizsargātiem no automātiskas saistību atcelšanas. Vairākums pārējo izmaiņu ir diezgan nelielas, bet ar tām tiek reaģēts uz Parlamenta aicinājumiem veikt vienkāršošanu, kā, piemēram, tiem, kas tika pausti budžeta saskaņošanā 2009. gada novembrī. Tad Parlaments un Padome pieņēma kopīgu deklarāciju par vienkāršošanu un struktūrfondu mērķtiecīgāku izmantošanu. Tāpēc var atbalstīt Komisijas ierosinātos vienkāršošanas pasākumus.

Daudz sarežģītāka problēma ir saistīta ar ierosinājumu uz laiku atteikties no līdzfinansēšanas pienākuma ESF finansētām darbības programmām. Tas nekādi neietekmētu saistību apropriācijas 2010. gadā, bet uz laiku palielinātu maksājumu apropriācijas, ja dalībvalstis nolemtu izmantot iespēju 100 % apmērā kompensēt starpposma maksājumus. Priekšlikums neradītu nekādas izmaiņas daudzgadu finanšu shēmā, jo ES „papildu” maksājumi 2010. gadā tiktu līdzsvaroti, aprēķinot galīgā saldo maksājumu.

Vispārīgais mērķis — struktūrfondu mobilizēšana, lai labāk pievērstos ekonomikas un finanšu krīzes problēmai — pilnībā saskan ar Parlamenta nostāju, turpretī Komisijas ierosinātā metode liek šaubīties. Statistikas dati par maksājumu attīstību struktūrfondos rāda ievērojamas atšķirības dalībvalstu starpā, jo īpaši attiecībā uz ESF (skat. 1. pielikumu). Tas pats attiecas uz aprakstu iesniegšanu vadības un kontroles sistēmām. Pieejamie dati norāda uz to, ka problēma ir nevis līdzfinansējuma atrašanā, bet gan citur, t.i., dalībvalstu spējā pārvaldīt līdzekļus valsts līmenī. Īslaicīgs ES finansējums pilnā apmērā būtu pretrunā līdzfinansēšanas principam un palielinātu pārkāpumu risku. Komisijas priekšlikuma papildu izmaksas 2010. gadā būtu 4,1 miljards EUR. Tas nozīmētu 50 % pieaugumu budžetā noteiktajiem ESF maksājumiem 2010. gadā.

Diemžēl Komisijas priekšlikumā nav iekļauts ietekmes novērtējums. Nav skaidrs, kāda ir sagaidāmā ietekme un kāda būtu reālā pievienotā vērtība.

Padome jau ir noraidījusi principu par finansēšanu 100 % apmērā. Tā ierosināja pagarināt aprēķināšanas termiņu attiecībā uz to gada budžeta saistību automātisko atcelšanu, kas attiecas uz 2007. gada kopējām iemaksām, lai uzlabotu atsevišķām darbības programmām piešķirto līdzekļu apgūšanu. Padome apgalvo, ka šāds elastīgums būtu nepieciešams, jo lēnāk nekā plānots ir sākta darbības programmu īstenošana un tās ir novēloti apstiprinātas.

Turklāt Padome, lai uzlabotu ekonomisko situāciju valstīs, ko visvairāk skārusi ekonomikas krīze, ierosina arī palielināt avansa maksājumus ESF darbības programmām un Kohēzijas fondam. Dalībvalstis, kurām tika piešķirta vidēja termiņa finanšu palīdzība saskaņā ar Regulu (EK) 332/2002, un dalībvalstis, kuru IKP 2009. gadā samazinājās par vairāk nekā 10 % salīdzinājumā ar 2008. gadu, būtu tiesīgas uz papildu 2 % priekšfinansējumu no Kohēzijas fonda un 4 % no ESF. Šis ierosinājums nozīmētu avansa maksājumu pagarināšanu pie iepriekš minētajiem nosacījumiem līdz 2010. gadam. Saskaņā ar esošajiem noteikumiem 2010. gadā nebija paredzēti nekādi avansa maksājumi.

Atzinuma sagatavotājs norāda, ka no Padomes priekšlikuma par avansa maksājumiem labumu gūtu piecas valstis (skat. 2. pielikumu). Šā pasākuma kopējās izmaksas būtu 0,776 miljardi EUR (0,4 miljardi EUR Kohēzijas fondam un 0,3776 miljardi EUR ESF).

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Padomes pieeja atbilst Parlamenta prasībām pēc vienkāršošanas un elastības. Potenciāli visas valstis gūtu labumu, ja saistību atcelšanu pārceltu uz vēlāku laiku, bet valstis, kuras ir visgrūtākajā situācijā, gūtu labumu no papildu avansa maksājumiem. Atzinuma sagatavotāja iesniegtie grozījumi atspoguļo šo nostāju. Tomēr pats par sevi saprotams, ka pēc tiesiskā pamata pieņemšanas Komisijai būtu jāpiedāvā atbilstošs priekšlikums par budžeta grozīšanu, lai to izskatītu un pieņemtu budžeta lēmējiestāde.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Normatīvās rezolūcijas projekts

1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījums

 

1.a atgādina par Padomes 2009. gada 10. jūlija deklarāciju par maksājumu apropriācijām un aicina Komisiju vajadzības gadījumā iesniegt budžeta grozījumus, lai segtu nepieciešamību pēc papildu maksājumu apropriācijām 2010. gadā;

Grozījums Nr.  2

Normatīvās rezolūcijas projekts

1.b punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījums

 

1.b atbalsta ierosināto maksājumu pasteidzināšanu, tomēr uzsver, ka jāievēro kopējais finanšu plānojums; atgādina, ka ikgadējā budžeta procedūrā būtu jālemj par galīgajām maksājumu summām atlikušajā plānošanas periodā;

Grozījums Nr.  3

Normatīvās rezolūcijas projekts

1.c punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījums

 

1.c. uzsver, ka varbūtēja atkāpšanās no noteikuma par N+2 joprojām ir ārkārtēja un tā būtu piemērojama tikai 2007. gada maksājumu apropriācijām;

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Kā norādīts Komisijas 2009. gada 3. jūnija paziņojumā “Kopīgā apņemšanās nodarbinātībai”, lai novērstu naudas plūsmas problēmas, kas rodas dalībvalstīs finansiālo ierobežojumu rezultātā krīzes kulminācijas laikā un paātrinātu aktīvu darba tirgus pasākumu īstenošanu, kuru mērķis ir atbalstīt iedzīvotājus un īpaši bezdarbniekus vai tos, kuriem ir risks kļūt par bezdarbniekiem, ir uz ierobežotu laika periodu jāgroza noteikumi par starpposma maksājumu aprēķinu. Šā iemesla dēļ, nemainot valsts līdzfinansējuma saistības attiecībā uz darbības programmām visā plānošanas periodā, ir lietderīgi, ka Komisija atlīdzina valsts ieguldījuma starpposma maksājumu pieprasījumu summu 100 % apmērā katram prioritārajam virzienam ESF līdzfinansētajās darbības programmās, ja dalībvalstis to pieprasa.

svītrots

Pamatojums

Ierosinājums atteikties no līdzfinansēšanas pienākuma nav pieņemams, pat ne uz laiku, jo tas palielina pārkāpumu risku un ir pretrunā struktūrpolitikas pamatprincipam.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 1083/2006

77. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Regulas 77. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

svītrots

„77. pants

Kopīgi noteikumi starpposma maksājumu un noslēguma maksājumu aprēķināšanai

 

1. Starpposma maksājumus un noslēguma maksājumus aprēķina, līdzfinansējuma likmi, kas noteikta lēmumā par attiecīgo darbības programmu, attiecībā uz katru prioritāro virzienu piemērojot atbilstīgajiem izdevumiem, kas šim prioritārajam virzienam norādīti katrā izdevumu deklarācijā, ko apstiprinājusi sertifikācijas iestāde.

 

Tomēr Kopienas ieguldījums ar starpposma maksājumiem un noslēguma maksājumiem nepārsniedz valsts ieguldījumu un fondu atbalsta maksimālo apjomu katram prioritārajam virzienam, kā noteikts Komisijas lēmumā, ar ko apstiprina darbības programmu.

 

2. Atkāpjoties no 1. punkta pirmās daļas, ESF līdzfinansētu darbības programmu gadījumā Komisijas starpposma maksājumus par izdevumu deklarācijām, ko dalībvalstis nosūta līdz 2010. gada 31. decembrim, var, ja dalībvalsts to pieprasa pretkrīzes pasākumu veicināšanai, izmaksāt 100 % apmērā no valsts ieguldījuma katram prioritārajam virzienam, kas sertifikācijas iestādes apstiprinātā izdevumu deklarācijā norādīts konkrētajam prioritārajam virzienam. Ja dalībvalsts izvēlas šo iespēju, Komisija piemēro šo sistēmu attiecībā uz visiem starpposma maksājumu pieprasījumiem, kas nosūtīti līdz 2010. gada 31. decembrim saistībā ar konkrēto darbības programmu.

 

Saskaņā ar pirmo daļu izmaksātās kopējās summas un saskaņā ar 1. punkta pirmo daļu aprēķinātās summas starpība nav jāņem vērā, aprēķinot starpposma maksājumus izdevumu deklarācijās, kas nosūtītas pēc 2010. gada 31. decembra. Tomēr šī starpība jāņem vērā saistībā ar 79. panta 1. punktā paredzēto noteikumu, kā arī aprēķinot noslēguma maksājumu.”

 

Pamatojums

Ierosinājums atteikties no līdzfinansēšanas pienākuma nav pieņemams, pat ne uz laiku, jo tas palielina pārkāpumu risku un ir pretrunā struktūrpolitikas pamatprincipam.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 11.a  punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1083/2006

82. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.a Regulas 82. panta 1. punkta otrajā daļā iekļauj šādu apakšpunktu:

 

„ea) dalībvalstīm, kurām 2009. gadā piešķīra aizdevumus saskaņā ar Padomes 2002. gada 18. februāra Regulu (EK) Nr. 332/2002, ar ko izveido vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm*, vai dalībvalstīm, kurām salīdzinājumā ar 2008. gadu 2009. gadā IKP reālā izteiksmē ir samazinājies par vairāk nekā 10 %, — 2 % no Kohēzijas fonda ieguldījuma un 4 % no Eiropas Sociālā fonda ieguldījuma darbības programmā 2010. gadā.

 

* OV L 53, 23.2.2002., 1. lpp.”;

Pamatojums

Nopietnas finanšu krīzes laikā ir attaisnojami turpināt avansa maksājumus Kohēzijas fondā un Sociālajā fondā valstīm, kuru ekonomiskā situācija ir visneaizsargātākā.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 11.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1083/2006

82. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.b Regulas 82. panta 1. punktā iekļauj šādu daļu:

 

„Piemērojot otrās daļas f) apakšpunktā minētos kritērijus, par pamatu IKP rādītājiem izmanto 2009. gada novembrī publicētos Kopienas statistikas datus **.

 

** Eiropas ekonomikas prognoze 2009. gada rudenim (EUROPEAN ECONOMY, Nr. 10, 2009., Eiropas Savienības Publikāciju birojs, Luksemburga).”

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 12.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1083/2006

93. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.a Regulas 93. pantu groza šādi:

 

a) šā panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„1. Komisija automātiski atceļ saistības jebkurai saskaņā ar šā punkta otro daļu aprēķinātai darbības programmas summas daļai, kas nav izmantota avansa vai starpposma maksājumiem vai par kuru līdz 31. decembrim otrajā gadā pēc programmas budžeta saistību gada nav nosūtīts maksājuma pieteikums, kā noteikts 86. pantā, izņemot gadījumos, kas minēti šā panta 2. punktā.

Lai automātiski atceltu saistības, Komisija attiecīgo summu aprēķina, katrai budžetā no 2008. līdz 2013. gadam paredzēto saistību summai pievienojot vienu gada budžeta saistību sestdaļu, kura attiecas uz 2007. gada kopējām iemaksām.”

Pamatojums

Atliekot saistību automātisko atcelšanu, kas attiecas uz 2007. gada iemaksām, tiek atvēlēta zināma elastība situācijā, kad darbības programmu apstiprināšana ir bijusi neparedzēti lēna.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 12.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1083/2006

93. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

b) pēc 2. punkta iekļauj šādu 2.a punktu:

 

„2.a Atkāpjoties no 1. punkta pirmās daļas un 2. punkta, saistību automātiskās atcelšanas termiņus nepiemēro gada budžeta saistībām, kas attiecas uz 2007. gada kopējām iemaksām.”

Pamatojums

Atliekot saistību automātisko atcelšanu, kas attiecas uz 2007. gada iemaksām, tiek atvēlēta zināma elastība situācijā, kad darbības programmu apstiprināšana ir bijusi neparedzēti lēna.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a pants

Pārejas pasākumi

 

Ņemot vērā ārkārtas apstākļus, kas saistīti ar pāreju uz šajā regulā paredzētajiem saistību automātiskas atcelšanas noteikumiem, apropriācijas, kuras atceltas tāpēc, ka Komisija, īstenojot Regulas (EK) Nr. 1083/2006 93. panta 1. punkta pirmo daļu un 97. pantu saskaņā ar Finanšu regulas 11. pantu, piemērojusi 2007. finanšu gada saistību atcelšanu, atjauno vajadzīgajā apmērā, lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1083/2006 93. panta 1. punkta otro daļu.

Pamatojums

Atliekot saistību automātisko atcelšanu, kas attiecas uz 2007. gada iemaksām, tiek atvēlēta zināma elastība situācijā, kad darbības programmu apstiprināšana ir bijusi neparedzēti lēna.

ANNEX 1

ANNEX 2

2007-2013

Cohesion Fund

 

European Social Fund

 

EU financing,

billion EUR

National

co financing,

billion EUR

Total funds,

billion EUR

2% of EU financing,

billion EUR

EU financing,

billion EUR

 

National

co financing,

billion EUR

Total funds,

billion EUR

 

4% of EU

financing,

billion EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estonia

1,1

0,2

1,3

0,022

0,4

0,05

0,5

0,016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

8,6

1,5

10,1

0,172

3,7

0,6

4,3

0,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvia

1,5

0,5

2

0,03

0,6

0,12

0,7

0,024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

2,3

0,5

2,8

0,046

1

0,2

1,2

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

6,5

1,3

7,8

0,13

3,7

0,7

4,4

0,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

20

4

24

0,4

9,4

1,67

11,1

0,376

PROCEDŪRA

Virsraksts

Vispārīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu attiecībā uz dažu prasību vienkāršošanu un attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību

Atsauces

COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Atbildīgā komiteja

REGI

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

18.1.2010

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Ivars Godmanis

21.10.2009

 

 

Pieņemšanas datums

17.3.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

3

2

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Kozłowski

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejaS ATZINUMS (17.3.2010)

Reģionālās attīstības komitejai

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006 par vispārīgiem noteikumiem par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu attiecībā uz dažu prasību vienkāršošanu un attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību
(COM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD))

Atzinumu sagatavoja: Regina Bastos

ĪSS PAMATOJUMS

Saistībā ar pašreizējo ekonomikas un finanšu krīzi Eiropadome 2008. gada 11. un 12. decembra sanāksmē apstiprināja Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu, kurā paredzēts uzsākt prioritāru darbību, lai ļautu dalībvalstu ekonomikai ātrāk pielāgoties pašreizējām problēmām.

Komisija saskaņā ar savu ekonomikas atveseļošanas pasākumu kopumu 2008. gada septembrī un novembrī jau ierosināja vairākas regulējuma izmaiņas, lai vienkāršotu kohēzijas politikas īstenošanas noteikumus un palielinātu priekšfinansējumu (avansa maksājumus) ERAF un ESF programmām.

Komisija 2009. gada 3. jūnijā nāca klajā ar paziņojumu „Kopīgā apņemšanās nodarbinātībai”, kurā tika ierosināti papildu pasākumi, kas veicinātu darba vietu veidošanu un mazinātu krīzes ietekmi darba tirgū.

Komisija uzskata, ka ir nepieciešami jauni centieni Kopienas resursu pārvaldības veicināšanai, lai paātrinātu resursu nonākšanu pie saņēmējiem, kurus visvairāk skārusi ekonomikas lejupslīde.

Šis 2009. gada 22. jūlijā pieņemtais priekšlikums attiecīgi ietver citus vienkāršošanas elementus, un tā vispārīgais mērķis ir paātrināt līdzfinansētos ieguldījumus dalībvalstīs un reģionos un palielināt finansējuma ietekmi uz ekonomiku kopumā, jo īpaši uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un nodarbinātību. Mazie un vidējie uzņēmumi ir Eiropas ekonomikas virzītājspēks, un galvenokārt tie veicina ilgtspējīgu izaugsmi un rada daudzas un kvalitatīvas darba vietas. Visā Eiropas Savienībā ir apmēram 23 miljoni MVU, kuri ir gandrīz 99 % no ES uzņēmumu kopskaita un kuros ir apmēram 75 miljoni darba vietu. Dažās galvenajās rūpniecības nozarēs, piemēram, tekstilrūpniecībā, celtniecībā vai mēbeļu ražošanā, mazajos un vidējos uzņēmumos ir līdz 80 % darba vietu.

Kohēzijas politiku reglamentējošo noteikumu papildu vienkāršošana un precizēšana nenoliedzami pozitīvi ietekmēs programmu īstenošanas gaitu, jo īpaši nodrošinot skaidrākus un mazāk birokrātiskus noteikumus valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm, kuri ļaus programmas elastīgāk pielāgot jauno problēmu risināšanai.

Priekšlikumā ir paredzēts grozīt Padomes Regulu Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgos noteikumus kohēzijas politikai.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) Uzsver, ka svarīgi ir izmantot sinerģiju un papildināmību starp dažādiem pieejamajiem finanšu instrumentiem, tostarp Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Sociālo fondu, Eiropas Integrācijas fondu, Kopienas rīcības programmu sabiedrības veselības jomā un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, lai sasniegtu ES 2020. gada stratēģijas sarežģītos mērķus, kas paredz panākt straujāku, sociāli iekļaujošu un zaļāku izaugsmi un daudz efektīvāk atbalstīt visnelabvēlīgākos mikroreģionus un vismazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas, kuras saskaras ar sarežģītiem, daudzējādā ziņā nelabvēlīgiem apstākļiem.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Lai uzlabotu Kopienas finansējuma pārvaldību, palīdzētu paātrināt ieguldījumus dalībvalstīs un reģionos un palielinātu finansējuma ietekmi uz ekonomiku, ir nepieciešams turpināt vienkāršot noteikumus, kas reglamentē kohēzijas politiku.

(2) Lai uzlabotu Kopienas finansējuma pārvaldību, palīdzētu paātrināt ieguldījumus visos pārvaldes līmeņos — no valsts valdības līdz pašvaldībai —, kā arī sekmētu finansējuma ietekmi uz ekonomiku un ilgtspējīgu darba vietu izveidi, kas nodrošina līdzdalību sabiedrībā un tās struktūrās, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos, tādējādi veicinot nodarbinātību, ir nepieciešams turpināt vienkāršot noteikumus, kas Savienības un valstu līmenī reglamentē Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Lai veicinātu darbības programmu pielāgošanu ar mērķi reaģēt uz pašreizējo finanšu un ekonomisko krīzi, dalībvalstīm, pamatojot darbības programmu pārskatīšanu, ir jānodrošina nevis izvērtēšana, bet analīze.

(6) Lai veicinātu darbības programmu pielāgošanu ar mērķi reaģēt uz pašreizējo finanšu un ekonomikas krīzi un tās ietekmi uz uzņēmumiem un nodarbinātību, dalībvalstīm, pamatojot darbības programmu pārskatīšanu, ir jānodrošina nevis izvērtēšana, bet analīze.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Kā norādīts Komisijas 2009. gada 3. jūnija paziņojumā “Kopīgā apņemšanās nodarbinātībai”, lai novērstu naudas plūsmas problēmas, kas rodas dalībvalstīs finansiālo ierobežojumu rezultātā krīzes kulminācijas laikā un paātrinātu aktīvu darba tirgus pasākumu īstenošanu, kuru mērķis ir atbalstīt iedzīvotājus un īpaši bezdarbniekus vai tos, kuriem ir risks kļūt par bezdarbniekiem, ir uz ierobežotu laika periodu jāgroza noteikumi par starpposma maksājumu aprēķinu. Šā iemesla dēļ, nemainot valsts līdzfinansējuma saistības attiecībā uz darbības programmām visā plānošanas periodā, ir lietderīgi, ka Komisija atlīdzina valsts ieguldījuma starpposma maksājumu pieprasījumu summu 100 % apmērā katram prioritārajam virzienam ESF līdzfinansētajās darbības programmās, ja dalībvalstis to pieprasa.

svītrots

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a) Darbības programmas ir jāīsteno precīzi un Eiropas Savienības finansējums ir jāizmanto optimāli, lai atbilstu vajadzībai īstenot aktīvus darba tirgus pasākumus, piemēram, mācības bezdarbniekiem, pārstrukturēšanas prognozēšanas un vadības pasākumus, darbinieku prasmju uzlabošanu atbilstoši darba tirgus vajadzībām saskaņā ar ekonomiku, kā arī augstas kvalitātes mācekļu vietu nodrošināšanu jauniem cilvēkiem. Vajadzība saglabāt cilvēkiem nodarbinātību vai dot viņiem iespēju atrast darbu ekonomikas un finanšu krīzes laikā ir daudz neatliekamāka.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11b) Īpaši krīzes laikā, kad lielāka ir spriedze darba tirgū un risks zaudēt darbu, vajadzīga spēja reaģēt elastīgi, lai sniegtu mērķtiecīgu varētu atbalstīt vissmagāk skartās dalībvalstis vai atsevišķus reģionus. Tāpēc ir svarīgi izveidot noteikumus, kas Eiropas Sociālajam fondam arī nākotnē ļautu ātri reaģēt, lai izvairītos no pārāk vēlas programmu īstenošanas un negatīvas ietekmes uz tādu ilgtspējīgu darba vietu saglabāšanu un izveidi, kuras nodrošina sabiedrības līdzdalību.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a) Pamatojoties uz ārkārtējiem apstākļiem un ņemot vērā pašreizējās ekonomikas un finanšu krīzes ievērojamo un nepieredzēto ietekmi uz dalībvalstu budžetu, 2010. gadā ir nepieciešami papildu avansa maksājumi tām dalībvalstīm vai atsevišķiem reģioniem, ko visvairāk skārusi krīze, lai varētu nodrošināt regulāru naudas plūsmu un programmu īstenošanas laikā varētu veikt maksājumus atbalsta saņēmējiem.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14a) Termiņš budžeta gada saistību automātiskās atcelšanas aprēķinam attiecībā uz kopējo 2007. gada atbalstu būtu jāpagarina, lai uzlabotu atsevišķu darbības programmu līdzekļu izlietošanu. Šāda elastība ir nepieciešama, jo programmas ir aizsākušās lēnāk, nekā paredzēts, un tika apstiprinātas vēlu. Ņemot vērā krīzi, ar šādu piemērotu atbalstu iniciatīvām var nodrošināt, ka tiek panākta un radīta lielāka nodarbinātība.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 4.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1083/2006

47. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Regulas 47. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„1. Izvērtējumu mērķis ir uzlabot fondu atbalsta kvalitāti, efektivitāti un saderību un darbības programmu stratēģiju un īstenošanu, ņemot vērā īpašās strukturālās problēmas attiecīgajās dalībvalstīs un reģionos un vienlaikus ievērojot ilgtspējīgas attīstības mērķi un attiecīgos Savienības tiesību aktus par ietekmi uz vidi, tostarp procesu par vidi bez šķēršļiem invalīdiem un stratēģisko vides novērtējumu.”

Pamatojums

This modification serves the obligations laid down in Article 16 of the regulation. Article 16 stresses the importance of accessibility for people with disabilities where the regulation indicates that ‘accessibility for disabled persons shall be one of the criteria to be observed in defining operations co-financed by the Funds and to be taken into account during the various stages of implementation’.

This modification also helps implementing the articles 2 (2) and 3 (b) of REGULATION (EC) No 1081/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 July 2006 on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999 in order to make Europe a more accessible place for a growing number of ageing and disabled people. This proposal also helps the Member States to prepare themselves for planning, coordinating and eventually implementing their efforts for realizing same standard measures for people with disabilities in the long run with equal basis, with special regards to the UN Convention on the rights of persons with disabilities which already had been adopted by the European Council last November. The needs of people with disabilities are the same wherever live in the European Union and the modification finally serves their ability of mobility as well.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1083/2006

55. pants – 2. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Regulas 55. panta 2. punkta 3. daļu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„Aprēķinos vadošā iestāde ņem vērā attiecīgajai ieguldījuma kategorijai atbilstīgo atsauces periodu, projekta kategoriju, rentabilitāti, kāda parasti ir sagaidāma no attiecīgās ieguldījuma kategorijas, principa „piesārņotājs maksā” piemērošanu, un — attiecīgos gadījumos — taisnīguma apsvērumus saistībā ar attiecīgās dalībvalsts relatīvo labklājību.”

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 1083/2006

55. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja objektīvi nav iespējams iepriekš paredzēt ieņēmumus, tad ieņēmumus, kas gūti piecos gados pēc darbības pabeigšanas, atskaita no Komisijai deklarētajiem izdevumiem.

3. Ja objektīvi vai tehniski droši nav iespējams iepriekš paredzēt ieņēmumus, tad ieņēmumus, kas gūti piecos gados pēc darbības pabeigšanas, atskaita no Komisijai deklarētajiem izdevumiem.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 10. punkts

Regula (EK) Nr. 1083/2006

77. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. Regulas 77. pantu aizstāj ar šādu pantu:

svītrots

"77. pants

 

Kopīgi noteikumi starpposma maksājumu un noslēguma maksājumu aprēķināšanai

 

1. Starpposma maksājumus un noslēguma maksājumus aprēķina, līdzfinansējuma likmi, kas noteikta lēmumā par attiecīgo darbības programmu, attiecībā uz katru prioritāro virzienu piemērojot atbilstīgajiem izdevumiem, kas šim prioritārajam virzienam norādīti katrā izdevumu deklarācijā, ko apstiprinājusi sertifikācijas iestāde.

 

Tomēr Kopienas ieguldījums ar starpposma maksājumiem un noslēguma maksājumiem nepārsniedz valsts ieguldījumu un fondu atbalsta maksimālo apjomu katram prioritārajam virzienam, kā noteikts Komisijas lēmumā, ar ko apstiprina darbības programmu.

 

2. Atkāpjoties no 1. punkta pirmās daļas, ESF līdzfinansētu darbības programmu gadījumā Komisijas starpposma maksājumus par izdevumu deklarācijām, ko dalībvalstis nosūta līdz 2010. gada 31. decembrim, var, ja dalībvalsts to pieprasa pretkrīzes pasākumu veicināšanai, izmaksāt 100 % apmērā no valsts ieguldījuma katram prioritārajam virzienam, kas sertifikācijas iestādes apstiprinātā izdevumu deklarācijā norādīts konkrētajam prioritārajam virzienam. Ja dalībvalsts izvēlas šo iespēju, Komisija piemēro šo sistēmu attiecībā uz visiem starpposma maksājumu pieprasījumiem, kas nosūtīti līdz 2010. gada 31. decembrim saistībā ar konkrēto darbības programmu.

 

Saskaņā ar pirmo daļu izmaksātās kopējās summas un saskaņā ar 1. punkta pirmo daļu aprēķinātās summas starpība nav jāņem vērā, aprēķinot starpposma maksājumus izdevumu deklarācijās, kas nosūtītas pēc 2010. gada 31. decembra. Tomēr šī starpība jāņem vērā saistībā ar 79. panta 1. punktā paredzēto noteikumu, kā arī aprēķinot noslēguma maksājumu.”

 

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 11.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1083/2006

82. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.a Regulas 82. panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

 

„ea) dalībvalstīm, kas 2009. gadā saņēma piešķīrumu saskaņā ar Padomes 2002. gada 18. februāra Regulu (EK) Nr. 332/2002, ar ko izveido vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm1, vai dalībvalstīm, kuru IKP 2009. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu reāli ir samazinājies par vairāk nekā 10 % vai kuru bezdarba rādītājs kopumā vai atsevišķos reģionos salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir palielinājies par vairāk nekā 3 procentpunktiem, 2 % no Kohēzijas fonda ieguldījuma darbības programmā 2010. gadā un 4 % no Eiropas Sociālā fonda ieguldījuma darbības programmā 2010. gadā.

 

1 OV L 53, 23.2.2002., 1. lpp.”

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 12.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1083/2006

93. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.a Regulas 93. panta 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„1. Komisija automātiski atceļ saistības jebkurai saskaņā ar šā punkta otro daļu aprēķinātai darbības programmas summas daļai, kas nav izmantota avansa vai starpposma maksājumiem vai par kuru līdz 31. decembrim otrajā gadā pēc programmas budžeta saistību gada nav nosūtīts maksājuma pieteikums, kā noteikts 86. pantā, izņemot gadījumos, kas minēti šā panta 2. punktā.

 

Lai automātiski atceltu saistības, kas norādītas pirmajā daļā, Komisija summu aprēķina, katrām 2008. līdz 2013. gada budžeta saistībām pievienojot vienu sesto daļu no budžeta gada saistībām attiecībā uz kopējo 2007. gada atbalstu.”

Pamatojums

Atliekot saistību automātisko atcelšanu, kas attiecas uz 2007. gada saistībām, veidojas zināma elastība situācijā, kad darbības programmu apstiprināšana ir bijusi neparedzēti lēna.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 12.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1083/2006

93. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.b Regulas 93. pantā iekļauj šādu punktu:

 

„2.a Atkāpjoties no 1. punkta pirmās daļas un 2. punkta noteikumiem, automātiskās saistību atcelšanas termiņus nepiemēro budžeta gada saistībām attiecībā uz kopējo 2007. gada atbalstu.”

Pamatojums

Atliekot saistību automātisko atcelšanu, kas attiecas uz 2007. gada saistībām, veidojas zināma elastība situācijā, kad darbības programmu apstiprināšana ir bijusi neparedzēti lēna.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a pants

 

Pārejas pasākumi

 

Lai ņemtu vērā ārkārtas situāciju, kas saistīta ar pāreju uz šajā regulā paredzētajiem saistību automātiskas atcelšanas noteikumiem, apropriācijas, kuras ir atceltas, pamatojoties uz Komisijas veikto saistību atcelšanu par 2007. finanšu gadu, īstenojot 93. panta 1. punkta pirmās daļas un 97. panta noteikumus Regulā (EK) Nr. 1083/2006 un atbilstoši Finanšu regulas 11. pantam, atjauno tādā apjomā, kas vajadzīgs, lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1083/2006 93. panta 1. punkta noteikumus.

 

Pamatojums

Atliekot saistību automātisko atcelšanu, kas attiecas uz 2007. gada saistībām, veidojas zināma elastība situācijā, kad darbības programmu apstiprināšana ir bijusi neparedzēti lēna.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b pants

 

Komisija ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs regulas ietekmi uz maksājumu līmeni un par to, kādā apmērā tā savā budžeta projektā ņems vērā maksājumu līmeni. Komisija ziņojumā arī novērtē šīs regulas ietekmi uz nodarbinātību un sociālo iekļaušanu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Vispārīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu attiecībā uz dažu prasību vienkāršošanu un attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību

Atsauces

COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Atbildīgā komiteja

REGI

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

18.1.2010

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Regina Bastos

17.9.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

4.3.2010

16.3.2010

 

 

Pieņemšanas datums

17.3.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

32

2

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Regina Bastos, Edit Bauer, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Rovana Plumb, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jürgen Creutzmann, Dieter-Lebrecht Koch, Csaba Sógor, Emilie Turunen

PROCEDŪRA

Virsraksts

Vispārīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu attiecībā uz dažu prasību vienkāršošanu un attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību

Atsauces

COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

22.7.2009

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

18.1.2010

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

18.1.2010

CONT

18.1.2010

EMPL

18.1.2010

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

CONT

1.10.2009

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Evgeni Kirilov

5.10.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

6.10.2009

4.11.2009

2.12.2009

22.2.2010

Pieņemšanas datums

18.3.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

36

4

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karima Delli, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, László Surján, Sabine Verheyen, Iuliu Winkler

Iesniegšanas datums

23.3.2010