SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

23.3.2010 - (COM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD)) - ***I

Komisja Rozwoju Regionalnego
Sprawozdawca: Evgeni Kirilov


Procedura : 2009/0107(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0055/2010

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

(COM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD))

(Zwykła procedura legislacyjna: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2009)0384),

–   uwzględniając art. 161 traktatu WE, zgodnie z którym wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0003/2010),

–   uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 177 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

–   po konsultacji z Komitetem Regionów,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego i opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0055/2010),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

2.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Konieczne jest doprecyzowanie zakresu przepisu dotyczącego trwałości operacji. Należy zwłaszcza ograniczyć stosowanie przepisów do objętych zasadami pomocy państwa operacji współfinansowanych z EFS, wprowadzając obowiązek utrzymania inwestycji lub utworzonych miejsc pracy. Ponadto należy wyłączyć z zakresu stosowania tego przepisu operacje, które podlegają znacznym modyfikacjom w wyniku zaprzestania działalności produkcyjnej spowodowanego upadłością nie wynikającą z przyczyn niezgodnych z prawem.

(9) Konieczne jest doprecyzowanie zakresu przepisu dotyczącego trwałości operacji. Należy zwłaszcza ograniczyć stosowanie przepisów do objętych zasadami pomocy państwa działań wchodzących w zakres pomocy z EFS, wprowadzając obowiązek utrzymania inwestycji. Ponadto należy wyłączyć z zakresu stosowania tego przepisu operacje, które podlegają znacznym modyfikacjom w wyniku zaprzestania działalności produkcyjnej spowodowanego upadłością nie wynikającą z przyczyn niezgodnych z prawem.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Jak podkreślono w komunikacie Komisji z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnego zobowiązania na rzecz zatrudnienia, w celu przeciwdziałania problemom z płynnością finansową występującym w państwach członkowskich w wyniku ograniczeń finansowych w szczytowym okresie kryzysu oraz szybszego wdrożenia aktywnych instrumentów rynku pracy mających na celu wsparcie obywateli, a zwłaszcza osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, konieczna jest zmiana, przez określony czas, przepisów dotyczących obliczania płatności okresowych. Z tego względu Komisja, nie zmieniając wymaganego współfinansowania krajowego, które ma zastosowanie do programów operacyjnych przez cały okres programowania, powinna na wniosek państw członkowskich dokonać zwrotu kwot ujętych we wnioskach o płatność okresową w wysokości 100 % wkładu publicznego alokowanego na każdą oś priorytetową w programach operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS.

skreślony

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punk 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) Z uwagi na wyjątkowe okoliczności i biorąc pod uwagę poważny i bezprecedensowy wpływ aktualnego kryzysu gospodarczego i finansowego na budżety państw członkowskich, państwom członkowskim najbardziej dotkniętym kryzysem potrzebna jest w 2010 r. dodatkowa rata płatności zaliczkowej, co zapewni stałą płynność finansową i ułatwi wypłaty beneficjentom podczas wdrażania programu.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punk 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Należy przedłużyć termin obliczania automatycznych anulowań rocznych zobowiązań budżetowych związanych z całkowitym rocznym wkładem za 2007 r. w celu poprawy absorpcji funduszy przeznaczonych na niektóre programy operacyjne. Taka elastyczność jest konieczna z uwagi na wolniejsze niż się spodziewano uruchamianie i późne zatwierdzanie programów.

Poprawka  5

Proposal for a regulation - amending act

Punk 20a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a) W następstwie, między innymi, zmian w procesie decyzyjnym, spowodowanych wejściem w życie traktatu lizbońskiego, poprawki zawarte w niniejszym rozporządzeniu nie zostały wprowadzone na czas, aby zapobiec zastosowaniu obecnego art. 93 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006. W związku z tym anulowania dokonane przez Komisję spowodują, zgodnie z art. 11 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich 1 (rozporządzenia finansowego) anulowanie środków z roku budżetowego 2007, które powinny być rozłożone na lata budżetowe 2008 do 2013 zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez niniejsze rozporządzenie. W związku z tym należy wprowadzić, jako rozwiązanie przejściowe, możliwość przywrócenia jako niezbędnych odpowiednich środków w celu wdrożenia zmienionych zasad dotyczących anulowania.

 

1 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4 – litera a)

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006

Artykuł 44 – ustęp 1 – litera c)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) fundusze lub inne systemy zachęt zapewniające pożyczki, gwarancje dla inwestycji podlegających zwrotowi lub równoważne instrumenty dla efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej w budynkach, w tym w istniejącym budownictwie mieszkaniowym,”

(c) fundusze lub inne systemy zachęt zapewniające pożyczki, gwarancje dla inwestycji podlegających zwrotowi lub równoważne instrumenty dla efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej w budynkach, w tym w istniejącym budownictwie mieszkaniowym.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4 – litera b)

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006

Artykuł 44 – ustęp 2 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy takie operacje są organizowane za pomocą funduszy powierniczych, czyli funduszy ustanowionych w celu inwestowania w kilka funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, funduszy gwarancyjnych, funduszy pożyczkowych, funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich, funduszy lub innych systemów zachęt zapewniających pożyczki, gwarancji dla inwestycji podlegających zwrotowi lub równoznacznych instrumentów dla efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej w budynkach, w tym w istniejącym budownictwie mieszkaniowym, państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca realizują je poprzez zastosowanie jednej lub kilku z następujących form:

W przypadku gdy takie operacje są organizowane za pomocą funduszy powierniczych, czyli funduszy ustanowionych w celu inwestowania w kilka funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, funduszy gwarancyjnych, funduszy pożyczkowych, funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich, funduszy lub innych systemów zachęt zapewniających pożyczki, gwarancji dla inwestycji podlegających zwrotowi lub równoznacznych instrumentów dla efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej w budynkach, w tym w istniejącym budownictwie mieszkaniowym, państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca realizują je poprzez zastosowanie jednej lub kilku z następujących form:

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 7

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006

Artykuł 56 – ustęp 3 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli podczas przeglądu programu operacyjnego, o którym mowa w art. 33, dodaje się kategorię wydatków, wszelkie wydatki w ramach tej kategorii kwalifikują się od daty przedłożenia Komisji wniosku o dokonanie przeglądu programu operacyjnego.

Jeżeli podczas przeglądu programu operacyjnego, o którym mowa w art. 33 niniejszego rozporządzenia, dodaje się nową kategorię wydatków określoną w tabeli 1 część A załącznik II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/20061, wszelkie wydatki w ramach tej kategorii kwalifikują się od daty przedłożenia Komisji wniosku o dokonanie przeglądu programu operacyjnego.

 

1 Dz.U. L 371 z 27.12.2006, s. 1.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8 – litera a)

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006

Artykuł 57 – ustęp 1 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Uznaje się, że operacje otrzymujące wkład finansowy z EFS nie zachowały tego wkładu wyłącznie wtedy, gdy są one zobowiązane do utrzymania inwestycji w ramach przepisów dotyczących pomocy państwa w rozumieniu art. 87 Traktatu i jeśli zostały one poddane zasadniczym modyfikacjom spowodowanym zaprzestaniem działalności produkcyjnej w terminie określonym w tych przepisach.

Uznaje się, że działania wchodzące w zakres pomocy z EFS nie zachowały tego wkładu wyłącznie wtedy, gdy są one zobowiązane do utrzymania inwestycji w ramach mających zastosowanie przepisów dotyczących pomocy państwa w rozumieniu art. 107 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jeśli zostały one poddane zasadniczym modyfikacjom spowodowanym zaprzestaniem działalności produkcyjnej w terminie określonym w tych przepisach.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 8 – litera a)

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006

Artykuł 57 – ustęp 1 – akapit trzeci

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą skrócić termin określony w pierwszym akapicie do trzech lat w przypadku utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP.

Państwa członkowskie mogą skrócić termin określony w pierwszym akapicie do trzech lat w przypadku utrzymania inwestycji przez MŚP.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 9

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006

Artykuł 67 – ustęp 2 – litera b) – punkt ii)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) poziomu całkowitej kwoty poświadczonych wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów oraz całkowitego finansowania programu, w tym finansowania wspólnotowego i wkładu krajowego;

(ii) stosunku między całkowitą kwotą poświadczonych wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów oraz całkowitym finansowaniem programu, w tym finansowaniem wspólnotowym i wkładem krajowym;

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 10

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006

Artykuł 77

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Artykuł 77 otrzymuje brzmienie:

skreślony

„Artykuł 77

Wspólne zasady obliczania płatności okresowych oraz wypłaty salda końcowego

 

1. Płatności okresowe oraz płatności salda końcowego obliczane są przy zastosowaniu poziomu współfinansowania, określonego w decyzji dotyczącej danego programu operacyjnego dla każdej osi priorytetowej, do kwalifikowalnych wydatków wskazanych w ramach tej osi priorytetowej w każdej deklaracji wydatków poświadczonej przez instytucję certyfikującą.

 

Wkład Wspólnoty realizowany poprzez płatności okresowe oraz płatności salda końcowego nie jest jednak wyższy niż wkład publiczny i maksymalna kwota pomocy z funduszy dla każdej osi priorytetowej ustanowione w decyzji Komisji o zatwierdzeniu programu operacyjnego.

 

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 akapit pierwszy w przypadku programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS płatności okresowe Komisji odpowiadające deklaracjom wydatków przesłanym przez państwa członkowskie do dnia 31 grudnia 2010 r. mogą, jeśli poprosi o to państwo członkowskie w celu ułatwienia wdrażania środków antykryzysowych, stanowić 100 % wkładu publicznego dla każdej osi priorytetowej, jak podano dla danej osi priorytetowej w deklaracji wydatków poświadczonej przez instytucję certyfikującą. W przypadku gdy państwo członkowskie korzysta z takiej możliwości Komisja stosuje ten system do wszystkich wniosków o płatności przesłanych do dnia 31 grudnia 2010 r. dla danego programu operacyjnego.

 

Różnica pomiędzy całkowitą kwotą wypłaconą na mocy akapitu pierwszego i kwotą obliczoną zgodnie z ust. 1 akapit pierwszy nie jest uwzględniana przy obliczaniu płatności okresowych dla deklaracji wydatków wysłanych po dniu 31 grudnia 2010 r. Różnicę tę uwzględnia się jednak do celów przepisu art. 79 ust. 1 oraz przy obliczaniu płatności salda końcowego.”

 

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 11 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006

Artykuł 82 – ustęp 1 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) W art. 82 akapit pierwszy wprowadza się następujące zmiany:

 

(a) w akapicie drugim dodaje się punkt w brzmieniu:

 

„(ea) dla państw członkowskich, którym przyznano w 2009 r. pożyczki zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 332/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. ustanawiającego instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich1 lub państw członkowskich, których PKB odnotował realny spadek w 2009 r. o ponad 10% w porównaniu do 2008 r.: 2% wkładu Funduszu Spójności i 4% wkładu Europejskiego Funduszu Społecznego w program operacyjny w 2010 r.

 

1 Dz.U. L 53 z 23.2.2002, s. 1.”

 

(b) dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„Do celów stosowania kryteriów, o których mowa w lit. (ea) drugiego akapitu, dane dotyczące PKB pochodzą ze wspólnotowych statystyk opublikowanych w listopadzie 2009 r.2.

 

2 European Economic Forecast Autumn 2009 (EUROPEAN ECONOMY. Nr 10. 2009. Urząd ds. Publikacji Urzędowych WE. Luksemburg).”

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006

Artykuł 88 – ustęp 3 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jednak w przypadkach, gdy nieprawidłowości w operacjach, które były przedmiotem deklaracji częściowego zamknięcia, zostały wykryte w wyniku kontroli przeprowadzanych przez dane państwo członkowskie, stosuje się art. 98 ust. 2 i 3. Deklaracja wydatków o której mowa w ust. 2 lit. a) niniejszego artykułu, zostaje odpowiednio skorygowana.

Jednak w przypadkach, gdy nieprawidłowości w operacjach, które były przedmiotem deklaracji częściowego zamknięcia, zostały wykryte przez dane państwo członkowskie, stosuje się art. 98 ust. 2 i 3. Deklaracja wydatków o której mowa w ust. 2 lit. a) niniejszego artykułu, zostaje odpowiednio skorygowana.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006

Artykuł 93 – ustęp 1 i ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) W art. 93 wprowadza się następujące zmiany:

 

(a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Komisja automatycznie anuluje każdą część kwoty obliczonej zgodnie z drugim akapitem w ramach programu operacyjnego, która nie została wykorzystana na płatność zaliczkową lub płatności okresowe, lub też w odniesieniu do której nie przesłano wniosku o płatność, zgodnie z art. 86, do dnia 31 grudnia drugiego roku następującego po roku podjęcia zobowiązania budżetowego w ramach programu, z wyjątkiem określonym w ust. 2.

 

W celu dokonania automatycznego anulowania Komisja oblicza tę kwotę dodając jedną szóstą rocznych zobowiązań budżetowych związanych z całkowitym rocznym wkładem na 2007 r. do każdego zobowiązania budżetowego w latach 2008-2013.”

 

(b) po ust.2 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„2a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 akapit pierwszy i od ust. 2, ostateczne terminy automatycznego anulowania zobowiązań nie mają zastosowania do rocznego zobowiązania budżetowego związanego z całkowitą roczną kwotą wkładu w 2007 r.”

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

Środki przejściowe

 

W celu sprostania wyjątkowym okolicznościom przejścia do nowych zasad dotyczących anulowania, które wprowadza niniejsze rozporządzenie, środki, które wygasły z powodu anulowania dokonanego przez Komisję w roku budżetowym 2007 zgodnie z art. 93 ust. 1 pierwszy akapit i art. 97 rozporządzenia 1083/2006 zgodnie z art. 11 rozporządzenia finansowego zostają przywrócone w stopniu koniecznym do wykonania art. 93 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia 1083/2006.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jednak art. 1 pkt 5 i 7 stosuje się od dnia 1 sierpnia 2006 r., art. 1 pkt 8, pkt 11 lit. a), pkt 11 lit. b) ppkt (i) i pkt 13 stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r., a art. 1 pkt 4, pkt 11 lit. b) ppkt (ii) i pkt 11 lit. c) stosuje się od dnia 10 stycznia 2009 r.

Jednak art. 1 pkt 5 i 7 stosuje się od dnia 1 sierpnia 2006 r., art. 1 pkt 8, pkt 10 lit. a), pkt 10 lit. b) ppkt (i), pkt 13 i pkt 14 stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r., a art. 1 pkt 4, pkt 10 lit. b) ppkt (ii) i pkt 10 lit. c) stosuje się od dnia 10 czerwca 2009 r.

OPINIA Komisji Budżetowej (17.3.2010)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego
(COM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD))

Sprawozdawca: Ivars Godmanis

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W lipcu 2009 r. Komisja przedstawiła wniosek zmieniający podstawowe rozporządzenie w sprawie funduszy strukturalnych (WE) 1083/2003. Celem tego wniosku było zapewnienie dodatkowego bodźca ekonomicznego niektórym państwom członkowskim poważnie dotkniętym kryzysem gospodarczym. Podstawą dla niego był Europejski plan naprawy gospodarczej, w ramach którego zmieniono przepisy wykonawcze do podstawowego rozporządzenia 1083/2006 w 2009 r., aby wprowadzić większą elastyczność w przypadku zaliczek.

Wniosek Komisji skupił się głównie na skutkach kryzysu finansowego tzn. problemie zaostrzonej polityki kredytowej oraz ograniczeniach polityki budżetowej. Zaproponowane w nim rozwiązanie polegało na tymczasowym umożliwieniu państwom członkowskim, które znalazły się w najtrudniejszej sytuacji w zakresie przepływu gotówki wnioskowania o 100% zwrot finansowania działań dotyczących rynku pracy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tzn. odstępstwa od zasady współfinansowania. Przewidywano, że wyjątek ten będzie miał zastosowanie w latach 2009 i 2010 oraz spodziewano się, że pobudzi proces organizowania szkoleń, podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz oferowanie wysokiej jakości praktyk przyuczania do zawodu. Ponadto Komisja zaproponowała szereg środków mających jeszcze bardziej uprościć wprowadzanie w życie rozporządzenia (WE) 1083/2006.

Rada rozpatrzyła wniosek jesienią 2009 r. i zajęła jednomyślne stanowisko 20 listopada. Odrzuciła ona pomysł tymczasowych 100% płatności, ale poparła pozostałe zmiany zaproponowane przez Komisję.

Wejście w życie traktatu lizbońskiego w dniu 1 grudnia 2009 r. spowodowało zmianę procedury prawodawczej na korzyść Parlamentu - zamiast procedury zgody, w ramach której Parlament mógł tylko wyrazić zgodę lub zaprotestować, uzyskał on pełne prawo głosu w odniesieniu do zawartości tekstu w zwykłej procedurze prawodawczej.

Rozważenie aspektów budżetowych wniosku

Komisja zaproponowała szereg zmian, których celem jest uproszczenie zasad wdrażania funduszy strukturalnych. Najbardziej widoczne zmiany dotyczą dużych przedsięwzięć, w tym stosowanego progu. W przypadku przyjęcia wniosku do wszystkich większych projektów stosować się będzie pojedynczy próg, 50 mln euro (aktualnie stosuje się oddzielny próg dla projektów środowiskowych, który wynosi 25 mln euro). Ponadto duże projekty należy również chronić przed automatycznym anulowaniem. Większość pozostałych zmian ma charakter raczej marginalny, jakkolwiek odpowiadają one wezwaniom Parlamentu o uproszczenie, podobnie jak zmiany wprowadzone na posiedzeniu pojednawczym w sprawie budżetu w listopadzie 2009 r. Parlament i Rada przyjęły wtedy wspólną deklarację w sprawie uproszczenia i bardziej ukierunkowanego wykorzystywania funduszy strukturalnych. Dlatego też można poprzeć środki upraszczające zaproponowane przez Komisję.

Bardziej złożony problem wiąże się z wnioskiem w sprawie tymczasowego zniesienia zobowiązania do współfinansowania programów operacyjnych finansowanych w ramach EFS. Nie będzie miało ono wpływu na środki na zobowiązania w 2010 r., ale spowoduje czasowe podwyższenie środków na płatności, jeżeli państwa członkowskie postanowią skorzystać z możliwości 100% zwrotu płatności okresowych. Wniosek nie będzie wiązał się z jakąkolwiek zmianą wieloletnich ram finansowych, ponieważ „dodatkowe” płatności wykonane przez UE w 2010 r. zostaną odzyskane przy obliczaniu płatności salda końcowego.

Choć cel ogólny, a mianowicie mobilizacja funduszy strukturalnych w celu skuteczniejszej walki z kryzysem gospodarczym i finansowym, jest w pełni zgodny ze stanowiskiem Parlamentu, zaproponowana przez Komisję metoda realizacji tego celu jest wątpliwa. Dane statystyczne dotyczące rozwoju płatności w funduszach strukturalnych dowodzą znacznych różnic pomiędzy państwami członkowskimi, zwłaszcza jeżeli chodzi o EFS (patrz załącznik 1). To samo dotyczy przedstawiania opisów systemów zarządzania i kontroli. Dostępne dane wskazują, że trudności polegają nie na znalezieniu współfinansowania, ale na przykład na zdolności państw członkowskich do gospodarowania funduszami na szczeblu krajowym. Pełne finansowanie tymczasowe przez UE byłoby niezgodne z zasadą współfinansowania i mogłoby podnieść ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Dodatkowe koszty wniosku Komisji wyniosłyby w 2010 r. 4,1 mld euro. Oznaczałoby to 50% wzrost płatności przewidzianych na EFS w budżecie na 2010 r.

Niefortunny jest brak we wniosku Komisji oceny skutków. Nie jest jasne, jakie są jego spodziewane skutki i jakie przyniósłby rzeczywiste korzyści.

Rada odrzuciła już zasadę 100% finansowania. W zamian zaproponowała wydłużenie terminu obliczania automatycznego anulowania rocznych zobowiązań budżetowych związanych z całkowitym rocznym wkładem za 2007 r. w celu poprawy absorpcji funduszy przeznaczonych na niektóre programy operacyjne. Jest ona zdania, że taka elastyczność będzie potrzebna z uwagi na powolniejsze niż się spodziewano tempo uruchamiania projektów operacyjnych oraz późne ich zatwierdzanie.

Ponadto w celu złagodzenia sytuacji gospodarczej w krajach najsilniej dotkniętych kryzysem finansowym Rada proponuje podwyższenie zaliczek na programy operacyjne EFS i Funduszu Spójności. Państwa członkowskie, które otrzymały średniookresową pomoc finansową zgodnie z rozporządzeniem (WE) 332/2002 oraz państwa członkowskie, w których PKB w 2009 r. spadł o ponad 10% w stosunku do roku 2008 miałyby prawo do uzyskania dodatkowej płatności zaliczkowej w wysokości 2% z Funduszu Spójności oraz w wysokości 4% z EFS. Propozycja ta oznaczałaby rozszerzenie wypłaty zaliczek na podstawie powyższych warunków do roku 2010. W świetle aktualnych przepisów na rok 2010 nie przewidziano żadnych płatności zaliczkowych.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej zwraca uwagę, że z wniosku Rady dotyczącego płatności zaliczkowych (patrz załącznik 2) skorzystałoby pięć krajów. Całkowity koszt tego środka wyniósłby 0,776 mld euro (0,4 mld euro z Funduszu Spójności oraz 0,3776 mld euro z EFS).

Sprawozdawca komisji opiniodawczej jest zdania, że podejście Rady odpowiada wymogom Parlamentu w zakresie uproszczenia i elastyczności. Wszystkie kraje potencjalnie skorzystałyby z opóźnienia anulowania, jednak kraje znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji skorzystałyby z dodatkowych płatności zaliczkowych. Poprawki złożone przez sprawozdawcę odzwierciedlają to stanowisko. Jest jednak rzeczą oczywistą, że po przyjęciu podstawy prawnej Komisja powinna wysunąć odpowiadający wniosek w sprawie budżetu korygującego, który powinien zostać rozpatrzony i przyjęty przez władzę budżetową.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących poprawek:

Poprawka  1

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

 

1a. przypomina oświadczenie Rady z 10 lipca 2009 r. w sprawie środków na płatności i zwraca się do Komisji o przedstawienie w razie potrzeby budżetu korygującego w celu uwzględnienia zapotrzebowania na dodatkowe środki na płatności na rok 2010;

Poprawka  2

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

 

1b. popiera proponowane wstępne zagwarantowanie środków na płatności, podkreśla jednak, że należy respektować ogólne programowanie finansowe; przypomina, że decyzje w sprawie ostatecznych kwot płatności w dalszej części okresu programowania powinny zapaść podczas corocznej procedury budżetowej;

Poprawka  3

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

 

1c. podkreśla, że ewentualne odstępstwo od reguły N+2 powinno pozostać wyjątkiem i powinno odnosić się tylko do środków na płatności w roku 2007;

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Jak podkreślono w komunikacie Komisji z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnego zobowiązania na rzecz zatrudnienia, w celu przeciwdziałania problemom z płynnością finansową występującym w państwach członkowskich w wyniku ograniczeń finansowych w szczytowym okresie kryzysu oraz szybszego wdrożenia aktywnych instrumentów rynku pracy mających na celu wsparcie obywateli, a zwłaszcza osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, konieczna jest zmiana, przez określony czas, przepisów dotyczących obliczania płatności okresowych. Z tego względu Komisja, nie zmieniając wymaganego współfinansowania krajowego, które ma zastosowanie do programów operacyjnych przez cały okres programowania, powinna na wniosek państw członkowskich dokonać zwrotu kwot ujętych we wnioskach o płatność okresową w wysokości 100 % wkładu publicznego alokowanego na każdą oś priorytetową w programach operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS.

skreślony

Uzasadnienie

Propozycja zniesienia obowiązku współfinansowania jest nie do przyjęcia, nawet tymczasowo, ponieważ podnosi ryzyko wystąpienia nieprawidłowości oraz jest sprzeczna z podstawową zasadą polityki strukturalnej.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 10

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006

Artykuł 77

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Artykuł 77 otrzymuje brzmienie:

skreślony

„Artykuł 77

Wspólne zasady obliczania płatności okresowych oraz wypłaty salda końcowego

 

1. Płatności okresowe oraz płatności salda końcowego obliczane są przy zastosowaniu poziomu współfinansowania, określonego w decyzji dotyczącej danego programu operacyjnego dla każdej osi priorytetowej, do kwalifikowalnych wydatków wskazanych w ramach tej osi priorytetowej w każdej deklaracji wydatków poświadczonej przez instytucję certyfikującą.

 

Wkład Wspólnoty realizowany poprzez płatności okresowe oraz płatności salda końcowego nie jest jednak wyższy niż wkład publiczny i maksymalna kwota pomocy z funduszy dla każdej osi priorytetowej ustanowione w decyzji Komisji o zatwierdzeniu programu operacyjnego.

 

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 akapit pierwszy w przypadku programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS płatności okresowe Komisji odpowiadające deklaracjom wydatków przesłanym przez państwa członkowskie do dnia 31 grudnia 2010 r. mogą, jeśli poprosi o to państwo członkowskie w celu ułatwienia wdrażania środków antykryzysowych, stanowić 100 % wkładu publicznego dla każdej osi priorytetowej, jak podano dla danej osi priorytetowej w deklaracji wydatków poświadczonej przez instytucję certyfikującą. W przypadku gdy państwo członkowskie korzysta z takiej możliwości Komisja stosuje ten system do wszystkich wniosków o płatności przesłanych do dnia 31 grudnia 2010 r. dla danego programu operacyjnego.

 

Różnica pomiędzy całkowitą kwotą wypłaconą na mocy akapitu pierwszego i kwotą obliczoną zgodnie z ust. 1 akapit pierwszy nie jest uwzględniana przy obliczaniu płatności okresowych dla deklaracji wydatków wysłanych po dniu 31 grudnia 2010 r. Różnicę tę uwzględnia się jednak do celów przepisu art. 79 ust. 1 oraz przy obliczaniu płatności salda końcowego.”

 

Uzasadnienie

Propozycja zniesienia obowiązku współfinansowania jest nie do przyjęcia, nawet tymczasowo, ponieważ podnosi ryzyko wystąpienia nieprawidłowości oraz jest sprzeczna z podstawową zasadą polityki strukturalnej.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 11 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006

Artykuł 82 – ustęp 1 – litera ea) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) W art. 82 ust. 1 akapit drugi dodaje się literę w brzmieniu:

 

„ea) dla państw członkowskich, którym przyznano w 2009 r. pożyczki zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 332/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. ustanawiającym instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich* lub państw członkowskich, których PKB odnotował realny spadek w 2009 r. o ponad 10% w porównaniu do 2008 r.: 2% wkładu Funduszu Spójności i 4% wkładu Europejskiego Funduszu Społecznego w program operacyjny w 2010 r.

 

* Dz.U. L 53 z 23.2.2002, s.1.”;

Uzasadnienie

W czasie dotkliwego kryzysu finansowego uzasadnione jest kontynuowanie wypłaty zaliczek z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego dla krajów znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji gospodarczej.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 11 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006

Artykuł 82 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b) W art. 82 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„Do celów stosowania kryteriów, o których mowa w lit. f) drugiego akapitu, dane dotyczące PKB pochodzą ze wspólnotowych statystyk opublikowanych w listopadzie 2009 r.**.

 

** European Economic Forecast Autumn 2009 (EUROPEAN ECONOMY. Nr 10, 2009. Urząd ds. Publikacji Urzędowych WE.Luksemburg)”

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006

Artykuł 93 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) w art. 93 wprowadza się następujące zmiany:

 

(a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

 

"1. Komisja automatycznie anuluje każdą część kwoty obliczonej zgodnie z drugim akapitem w ramach programu operacyjnego, która nie została wykorzystana na płatność zaliczkową lub płatności okresowe, lub też w odniesieniu do której nie przesłano wniosku o płatność, zgodnie z art. 86, do dnia 31 grudnia drugiego roku następującego po roku podjęcia zobowiązania budżetowego w ramach programu, z wyjątkiem określonym w ust. 2.

W celu dokonania anulowania automatycznego Komisja oblicza tę kwotę dodając jedną szóstą rocznych zobowiązań budżetowych związanych z całkowitym rocznym wkładem na 2007 r. do każdego zobowiązania budżetowego w latach 2008-2013.”

Uzasadnienie

Opóźnienie automatycznego anulowania odnoszącego się do zobowiązań zaciągniętych w 2007 r. gwarantuje pewną elastyczność w sytuacji, w której programy operacyjne są zatwierdzane wolniej, niż się spodziewano.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006

Artykuł 93 – ustęp 2a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(b) po ust.2 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„2a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 akapit pierwszy i ust. 2 terminy automatycznego anulowania nie mają zastosowania do rocznych zobowiązań budżetowych związanych z całkowitym rocznym wkładem na 2007 r.”

Uzasadnienie

Opóźnienie automatycznego anulowania odnoszącego się do zobowiązań zaciągniętych w 2007 r. gwarantuje pewną elastyczność w sytuacji, w której programy operacyjne są zatwierdzane wolniej, niż się spodziewano.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

Środki tymczasowe

 

W celu sprostania wyjątkowym okolicznościom przejścia na nowe zasady dotyczące anulowania, które wprowadza niniejsze rozporządzenie, środki, które wygasły z powodu anulowania dokonanego przez Komisję w roku budżetowym 2007 na mocy art. 93 ust. 1 akapit pierwszy i art. 97 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 zgodnie z art. 11 rozporządzenia finansowego zostają przywrócone w stopniu koniecznym do wykonania art. 93 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

Uzasadnienie

Opóźnienie automatycznego anulowania odnoszącego się do zobowiązań zaciągniętych w 2007 r. gwarantuje pewną elastyczność w sytuacji, w której programy operacyjne są zatwierdzane wolniej, niż się spodziewano.

ANNEX 1

ANNEX 2

2007-2013

Cohesion Fund

 

European Social Fund

 

EU financing,

billion EUR

National

co financing,

billion EUR

Total funds,

billion EUR

2% of EU financing,

billion EUR

EU financing,

billion EUR

 

National

co financing,

billion EUR

Total funds,

billion EUR

 

4% of EU

financing,

billion EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estonia

1,1

0,2

1,3

0,022

0,4

0,05

0,5

0,016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

8,6

1,5

10,1

0,172

3,7

0,6

4,3

0,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvia

1,5

0,5

2

0,03

0,6

0,12

0,7

0,024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

2,3

0,5

2,8

0,046

1

0,2

1,2

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

6,5

1,3

7,8

0,13

3,7

0,7

4,4

0,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

20

4

24

0,4

9,4

1,67

11,1

0,376

PROCEDURA

Tytuł

Przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

Odsyłacze

COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

REGI

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

18.1.2010

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

Data powołania

Ivars Godmanis

21.10.2009

 

 

Data przyjęcia

17.3.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

3

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jan Kozłowski

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (17.3.2010)

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2009 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego
(COM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD))

Sprawozdawczyni: Regina Bastos

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W kontekście obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego Rada Unii Europejskiej obradująca w dniach 11 i 12 grudnia 2008 r. zatwierdziła europejski plan naprawy gospodarczej, który zakłada podjęcie działań priorytetowych mających na celu przyspieszenie dostosowania gospodarek europejskich do obecnych wyzwań.

Komisja zaproponowała już we wrześniu i listopadzie 2008 r., w ramach pakietu naprawczego, szereg zmian regulacyjnych, aby uprościć przepisy wykonawcze w ramach polityki spójności oraz zwiększyć zaliczkowanie (płatności zaliczkowe) programów realizowanych w ramach EFRR i EFS.

W dniu 3 czerwca 2009 r. Komisja przedstawiła komunikat w sprawie wspólnego zobowiązania na rzecz zatrudnienia, w którym zaproponowano dodatkowe działania w celu tworzenia większej liczby miejsc pracy i przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu dla rynku pracy.

Komisja uważa za konieczne dalsze wysiłki zmierzające do ułatwienia zarządzania wspólnotowym finansowaniem, aby przyspieszyć finansowanie beneficjentów najbardziej dotkniętych skutkami pogorszenia koniunktury gospodarczej.

Niniejszy wniosek, przyjęty w dniu 22 lipca 2009 r., obejmuje zatem dalsze działania zmierzające do uproszczenia, przy nadrzędnym celu przyspieszenia tempa inwestycji współfinansowanych w państwach członkowskich i regionach oraz zwiększenia wpływu finansowania na całą gospodarkę, w szczególności na małe i średnie przedsiębiorstwa i na zatrudnienie. Małe i średnie przedsiębiorstwa są siłą napędową gospodarki europejskiej i mają zasadnicze znaczenie dla trwałego wzrostu gospodarczego, gwarantującego tworzenie licznych i jakościowych miejsc pracy. W UE jest około 23 mln MŚP, stanowiących blisko 99% przedsiębiorstw Unii i zapewniających około 75 mln miejsc pracy. W niektórych kluczowych sektorach przemysłu, takich jak przemysł włókienniczy, budownictwo czy produkcja mebli, MŚP zapewniają do 80% miejsc pracy.

Dalsze uproszczenie i wyjaśnienie zasad dotyczących polityki spójności będzie miało bez wątpienia pozytywny wpływ na tempo realizacji programów, szczególnie poprzez zapewnienie władzom krajowym, regionalnym i lokalnym jaśniejszych i mniej biurokratycznych zasad, które pozwolą na większą elastyczność w dostosowaniu programów do nowych wyzwań.

Wniosek ten wymaga zmiany rozporządzenia Rady nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące polityki spójności.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punk 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Podkreśla znaczenie większego wykorzystania synergii i komplementarności różnych dostępnych instrumentów finansowych, w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji, programu działań wspólnotowych w dziedzinie zdrowia publicznego i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w celu osiągnięcia złożonych celów strategii UE 2020, której założeniem jest zapewnienie bardziej inteligentnego i bardziej ekologicznego wzrostu gwarantującego większą integrację społeczną oraz skuteczniejsze wspieranie najmniej uprzywilejowanych mikroregionów i grup najbardziej narażonych, borykających się ze złożonymi i wielowymiarowymi trudnościami.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) W celu ułatwienia zarządzania wspólnotowym finansowaniem, ułatwienia przyspieszenia tempa inwestycji w państwach członkowskich i regionach oraz zwiększenia wpływu finansowania na gospodarkę, konieczne jest dalsze uproszczenie przepisów dotyczących polityki spójności.

(2) W celu ułatwienia zarządzania unijnym finansowaniem, ułatwienia przyspieszenia tempa inwestycji na wszystkich poziomach rządów – od krajowego po lokalny – oraz pobudzenia wpływu finansowania na gospodarkę oraz tworzenia trwałych miejsc pracy zapewniających udział społeczny, a także podmiotów, w szczególności MŚP, co będzie miało pozytywny wpływ na zatrudnienie, konieczne jest także dalsze uproszczenie na szczeblach unijnym i krajowym przepisów dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) W celu ułatwienia dostosowania programów operacyjnych do potrzeb związanych z obecnym kryzysem finansowym i gospodarczym państwa członkowskie powinny przedstawić analizę uzasadniającą dokonanie przeglądu programu operacyjnego zamiast jego oceny.

(6) W celu ułatwienia dostosowania programów operacyjnych do potrzeb związanych z obecnym kryzysem finansowym i gospodarczym oraz konsekwencjami kryzysu dla przedsiębiorstw i zatrudnienia, państwa członkowskie powinny przedstawić analizę uzasadniającą dokonanie przeglądu programu operacyjnego zamiast jego oceny.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Jak podkreślono w komunikacie Komisji z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnego zobowiązania na rzecz zatrudnienia, w celu przeciwdziałania problemom z płynnością finansową występującym w państwach członkowskich w wyniku ograniczeń finansowych w szczytowym okresie kryzysu oraz szybszego wdrożenia aktywnych instrumentów rynku pracy mających na celu wsparcie obywateli, a zwłaszcza osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, konieczna jest zmiana, przez określony czas, przepisów dotyczących obliczania płatności okresowych. Z tego względu Komisja, nie zmieniając wymaganego współfinansowania krajowego, które ma zastosowanie do programów operacyjnych przez cały okres programowania, powinna na wniosek państw członkowskich dokonać zwrotu kwot ujętych we wnioskach o płatność okresową w wysokości 100 % wkładu publicznego alokowanego na każdą oś priorytetową w programach operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS.

skreślony

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punk 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Aby sprostać potrzebie wdrażania aktywnych instrumentów rynku pracy, takich jak szkolenia w razie bezrobocia, przewidywanie restrukturyzacji i zarządzanie nią, podnoszenie kwalifikacji pracowników w celu dostosowania ich do potrzeb rynku pracy zgodnie z gospodarką oraz zapewnienie młodzieży wysokiej jakości praktyk przyuczania do zawodu w przedsiębiorstwach, konieczne jest precyzyjne wdrażanie programów operacyjnych i optymalne wykorzystywanie finansowania unijnego. Konieczność utrzymania miejsc pracy lub umożliwienia pracownikom powrotu na rynek pracy jest jeszcze bardziej pilna w czasie kryzysu gospodarczego i finansowego.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 11 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b) W czasie kryzysu w szczególności, kiedy wzrasta presja wywierana na rynek pracy oraz niebezpieczeństwo zwolnień, konieczne jest, aby reagować elastycznie, w celu bezpośredniego wspierania państw członkowskich lub poszczególnych regionów szczególnie dotkniętych skutkami kryzysu. Dlatego ważne jest ustanowienie przepisów, które umożliwią w przyszłości Europejskiemu Funduszowi Społecznemu szybką reakcję, mającą na celu uniknięcie opóźnień przy wdrażaniu programów oraz negatywnego wpływu na utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy w sposób zrównoważony i zapewniający udział społeczny.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punk 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) W związku z wyjątkowymi okolicznościami oraz w świetle znaczącego i dotąd niespotykanego wpływu obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego na budżety państw członkowskich potrzebna jest dodatkowa transza wypłaty zaliczkowej na 2010 r. dla państw członkowskich lub poszczególnych regionów tych państw, które zostały w największym stopniu dotknięte skutkami kryzysu, aby umożliwić właściwy przepływ środków oraz aby wypłaty dla poszkodowanych mogły być wykonywane w trakcie wdrażania programów.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punk 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Termin obliczania automatycznego anulowania zobowiązań z rocznego budżetu związanego z łącznym wkładem w 2007 r. powinien zostać przedłużony, aby poprawić absorpcję środków przeznaczonych na różne programy operacyjne. Taka elastyczność jest potrzebna, ponieważ programy te zostały późno zaakceptowane i są wdrażane wolniej niż przewidywano. Biorąc pod uwagę obecny kryzys, można zapewnić zrównoważone wparcie inicjatyw mających na celu zachowanie i tworzenie większej liczby nowych miejsc pracy.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006

Artykuł 47 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Artykuł 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

‘1. Oceny mają na celu poprawę jakości, skuteczności i spójności pomocy funduszy oraz strategii i realizacji programów operacyjnych w odniesieniu do konkretnych problemów strukturalnych dotykających dane państwa członkowskie i regiony, z jednoczesnym uwzględnieniem celu w postaci trwałego rozwoju i właściwego prawodawstwa Unii dotyczącego oddziaływania na środowisko, w tym procesu tworzenia środowiska pozbawionego przeszkód dla osób niepełnosprawnych, oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.”;

Uzasadnienie

This modification serves the obligations laid down in Article 16 of the regulation. Article 16 stresses the importance of accessibility for people with disabilities where the regulation indicates that ‘accessibility for disabled persons shall be one of the criteria to be observed in defining operations co-financed by the Funds and to be taken into account during the various stages of implementation’.

This modification also helps implementing the articles 2 (2) and 3 (b) of REGULATION (EC) No 1081/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 July 2006 on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999 in order to make Europe a more accessible place for a growing number of ageing and disabled people. This proposal also helps the Member States to prepare themselves for planning, coordinating and eventually implementing their efforts for realizing same standard measures for people with disabilities in the long run with equal basis, with special regards to the UN Convention on the rights of persons with disabilities which already had been adopted by the European Council last November. The needs of people with disabilities are the same wherever live in the European Union and the modification finally serves their ability of mobility as well.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 5 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006

Artykuł 55 – ustęp 2 – akapit trzeci

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) W art. 55 ust. 2 akapit trzeci otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Przy obliczeniach instytucja zarządzająca uwzględnia okres odniesienia właściwy dla danej kategorii inwestycji, kategorię projektu, zwykle oczekiwaną rentowność dla danej kategorii inwestycji, zastosowanie zasady »zanieczyszczający płaci« oraz, w stosownych przypadkach, zasadę sprawiedliwości w powiązaniu ze względną zamożnością danego państwa członkowskiego.”;

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 6

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006

Artykuł 55 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku gdy nie ma możliwości obiektywnego oszacowania dochodu z wyprzedzeniem, dochód netto wygenerowany w okresie pięciu lat od zakończenia operacji jest odliczany od wydatków zadeklarowanych Komisji.

3. W przypadku gdy nie ma możliwości obiektywnego lub wiarygodnego pod względem technicznym oszacowania dochodu z wyprzedzeniem, dochód netto wygenerowany w okresie pięciu lat od zakończenia operacji jest odliczany od wydatków zadeklarowanych Komisji.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 10

Rozporządzenie 1083/2006/WE

Artykuł 77

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Artykuł 77 otrzymuje brzmienie:

skreślony

„Artykuł 77

 

Wspólne zasady obliczania płatności okresowych oraz wypłaty salda końcowego

 

1. Płatności okresowe oraz płatności salda końcowego obliczane są przy zastosowaniu poziomu współfinansowania, określonego w decyzji dotyczącej danego programu operacyjnego dla każdej osi priorytetowej, do kwalifikowalnych wydatków wskazanych w ramach tej osi priorytetowej w każdej deklaracji wydatków poświadczonej przez instytucję certyfikującą.

 

Wkład Wspólnoty realizowany poprzez płatności okresowe oraz płatności salda końcowego nie jest jednak wyższy niż wkład publiczny i maksymalna kwota pomocy z funduszy dla każdej osi priorytetowej ustanowione w decyzji Komisji o zatwierdzeniu programu operacyjnego.

 

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 akapit pierwszy w przypadku programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS płatności okresowe Komisji odpowiadające deklaracjom wydatków przesłanym przez państwa członkowskie do dnia 31 grudnia 2010 r. mogą, jeśli poprosi o to państwo członkowskie w celu ułatwienia wdrażania środków antykryzysowych, stanowić 100 % wkładu publicznego dla każdej osi priorytetowej, jak podano dla danej osi priorytetowej w deklaracji wydatków poświadczonej przez instytucję certyfikującą. W przypadku gdy państwo członkowskie korzysta z takiej możliwości Komisja stosuje ten system do wszystkich wniosków o płatności przesłanych do dnia 31 grudnia 2010 r. dla danego programu operacyjnego.

 

Różnica pomiędzy całkowitą kwotą wypłaconą na mocy akapitu pierwszego i kwotą obliczoną zgodnie z ust. 1 akapit pierwszy nie jest uwzględniana przy obliczaniu płatności okresowych dla deklaracji wydatków wysłanych po dniu 31 grudnia 2010 r. Różnicę tę uwzględnia się jednak do celów przepisu art. 79 ust. 1 oraz przy obliczaniu płatności salda końcowego.”

 

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 11 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006

Artykuł 82 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) W art. 82 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„(ea) dla państw członkowskich, które otrzymały w 2009 r. dotacje na mocy rozporządzenia (WE) nr 332/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. ustanawiającego instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw1 lub państw członkowskich, których PKB w 2009 r. spadło w rzeczywistości o ponad 10% w stosunku do roku poprzedniego lub których wskaźnik bezrobocia łącznie lub w odniesieniu do określonych regionów wzrósł w 2010 r. o więcej niż 3 punkty procentowe w stosunku do roku poprzedzającego, 2% wkładu Funduszu Spójności i 4% wkładu Europejskiego Funduszu Społecznego w program operacyjny.”;

 

1 Dz.U. L 53 z 23.2.2002, s. 1.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006

Artykuł 93 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) Artykuł 93 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

‘1. Komisja automatycznie anuluje każdą część kwoty obliczonej zgodnie z akapitem drugim w ramach programu operacyjnego, która nie została wykorzystana na płatność zaliczkową lub płatności okresowe, lub też w odniesieniu do której nie przesłano wniosku o płatność, zgodnie z art. 86, do dnia 31 grudnia drugiego roku następującego po roku podjęcia zobowiązania budżetowego w ramach programu, z wyjątkiem określonym w ust. 2.

 

W celu anulowania zobowiązań, o którym mowa w akapicie pierwszym, Komisja obliczy kwotę, dodając jedną szóstą rocznego zobowiązania budżetowego związanego z całkowitą roczną kwotą wkładu w 2007 r. do każdego zobowiązania budżetowego w latach 2008–2013.”;

Uzasadnienie

Przesunięcie automatycznego anulowania zobowiązań związanych z zobowiązaniami zaciągniętymi w 2007 r. daje pewną elastyczność w sytuacji, gdy zatwierdzanie programów operacyjnych będzie przebiegało wolniej, niż się tego spodziewano.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 12 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006

Artykuł 93 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12b) W art. 93 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

‘2a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 akapit pierwszy i od ust. 2, ostateczne terminy automatycznego anulowania zobowiązań nie mają zastosowania do rocznego zobowiązania budżetowego związanego z całkowitą roczną kwotą wkładu w 2007 r.”;

Uzasadnienie

Przesunięcie automatycznego anulowania zobowiązań związanych z zobowiązaniami zaciągniętymi w 2007 r. daje pewną elastyczność w sytuacji, gdy zatwierdzanie programów operacyjnych będzie przebiegało wolniej, niż się tego spodziewano.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

 

Środki przejściowe

 

W celu spełnienia wyjątkowych okoliczności przejścia na zasady dotyczące anulowania zobowiązań wprowadzane na mocy niniejszego rozporządzenia środki, które zostały anulowane z uwagi na anulowanie zobowiązań przeprowadzone przez Komisję w roku budżetowym 2007 podczas wdrażania art. 93 ust. 1 akapit pierwszy i art. 97 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, zgodnie z art. 11 rozporządzenia finansowego są przywracane w stopniu koniecznym do wdrożenia art. 93 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

Uzasadnienie

Przesunięcie automatycznego anulowania zobowiązań związanych z zobowiązaniami zaciągniętymi w 2007 r. daje pewną elastyczność w sytuacji, gdy zatwierdzanie programów operacyjnych będzie przebiegało wolniej, niż się tego spodziewano.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1b

 

Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat wpływu niniejszego rozporządzenia na poziom płatności i zakresu, w jakim będzie ona uwzględniać poziom płatności w swoim projekcie budżetu. W sprawozdaniu Komisji należy również ocenić wpływ niniejszego rozporządzenia na zatrudnienie i integracje społeczną.

PROCEDURA

Tytuł

Przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego

Odsyłacze

COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

REGI

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

18.1.2010

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

Data powołania

Regina Bastos

17.9.2009

 

 

Rozpatrzenie w komisji

4.3.2010

16.3.2010

 

 

Data przyjęcia

17.3.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Regina Bastos, Edit Bauer, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Rovana Plumb, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jürgen Creutzmann, Dieter-Lebrecht Koch, Csaba Sógor, Emilie Turunen

PROCEDURA

Tytuł

Ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych wymogów i do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego

Odsyłacze

COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Data przedstawienia w PE

22.7.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

18.1.2010

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

18.1.2010

CONT

18.1.2010

EMPL

18.1.2010

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

CONT

1.10.2009

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Evgeni Kirilov

5.10.2009

 

 

Rozpatrzenie w komisji

6.10.2009

4.11.2009

2.12.2009

22.2.2010

Data przyjęcia

18.3.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

4

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Karima Delli, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, László Surján, Sabine Verheyen, Iuliu Winkler