RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 referitor la anumite dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune în ceea ce privește simplificarea anumitor cerințe și anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară

23.3.2010 - (COM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD)) - ***I

Comisia pentru dezvoltare regională
Raportor: Evgeni Kirilov


Procedură : 2009/0107(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0055/2010

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 referitor la anumite dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune în ceea ce privește simplificarea anumitor cerințe și anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară

(COM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de regulament (COM(2009)0384),

–   având în vedere articolul 161 din Tratatul CE, în temeiul căruia propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0003/2010),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 177 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social,

–   după consultarea Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru bugete, precum și cel al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0055/2010),

1.  adoptă în primă lectură poziția prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Ar trebui clarificată sfera de aplicare a dispoziției privind perenitatea operațiunii. Este indicat, în special, să se limiteze dispozițiile la acele operațiuni cofinanțate de FSE care intră sub incidența normelor privind ajutoarele de stat cu o obligație de a menține investițiile sau locurile de muncă create. Mai mult, este necesar să se excludă aplicare acestei dispoziții la acele operațiuni care, după finalizare, suferă o modificare importantă prin încetarea activității de producție din cauza unui faliment nefraudulos.

(9) Ar trebui clarificată sfera de aplicare a dispoziției privind perenitatea operațiunii. Este indicat, în special, să se limiteze dispozițiile la acele acțiuni care intră în domeniul de aplicare al asistenței din cadrul FSE care intră sub incidența normelor privind ajutoarele de stat cu o obligație de a menține investițiile. Mai mult, este necesar să se excludă aplicare acestei dispoziții la acele operațiuni care, după finalizare, suferă o modificare importantă prin încetarea activității de producție din cauza unui faliment nefraudulos.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Astfel cum se subliniază în Comunicarea Comisiei din 3 iunie 2009 privind „Un angajament comun pentru ocuparea forței de muncă”, pentru a se contracara problemele de lichidități care survin într-un stat membru ca urmare a constrângerilor financiare în perioada de vârf a crizei și pentru a se accelera punerea în aplicare a unor măsuri active pe piața muncii în vederea sprijinirii cetățenilor și în special a șomerilor sau a celor riscă să intre în șomaj, este necesar să se modifice pentru o perioadă limitată de timp dispozițiile privind calcularea plăților intermediare. Din acest motiv, este indicat, fără să se aducă atingere obligațiilor naționale de cofinanțare care se aplică programelor operaționale pe parcursul întregii perioade de programare, să se ramburseze de către Comisie, în cazul în statele membre solicită acest lucru, cererile de plăți intermediare în proporție de 100% din contribuția publică la fiecare axă prioritară în programele operaționale cofinanțate de FSE.

eliminat

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Datorită existenței unor circumstanțe excepționale și datorită efectului grav și fără precedent al crizei financiare asupra bugetelor statelor membre, este necesară o tranșă suplimentară de prefinanțare în 2010 pentru statele membre care au fost cel mai grav afectate de criză pentru a garanta un flux de lichidități regulat și pentru a facilita plățile către beneficiari pe parcursul punerii în aplicare a programului.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Se impune extinderea termenului limită pentru calcularea dezangajării automate a angajamentelor din bugetul anual referitoare la contribuția anuală totală pe 2007 pentru a îmbunătăți absorbția fondurilor angajate pentru anumite programe operaționale. O astfel de flexibilitate este necesară ca urmare a unui început mai lent decât se preconiza și a aprobării întârziate a programelor.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a) Ca urmare, printre altele, a modificării procesului decizional în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, amendamentele prevăzute de prezentul regulament nu au fost adoptate la timp pentru a împiedica aplicarea articolului 93 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 în forma sa actuală. În consecință, dezangajările realizate de Comisie ar avea ca efect, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene1 (Regulamentul financiar), anularea creditelor aferente exercițiului financiar 2007, care ar trebui repartizate pe perioada exercițiilor financiare 2008 - 2013, în urma aplicării dispozițiilor prevăzute în prezentul regulament. De aceea, este adecvat, ca măsură tranzitorie, să se ofere posibilitatea de a reconstitui creditele corespunzătoare, în funcție de necesități, în scopul aplicării dispozițiilor modificate privind dezangajarea,

 

1 JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 44 – alineatul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) fonduri sau alte sisteme de stimulente care furnizează împrumuturi, garanții pentru investiții rambursabile, sau instrumente echivalente în domeniul eficienței energetice și al utilizării energiei regenerabile în clădiri, inclusiv în locuințele existente.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4 – litera b

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 44 – alineatul 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care astfel de operațiuni sunt organizate prin intermediul fondurilor de participare, respectiv prin fonduri instituite pentru a investi în mai multe fonduri de capital de risc, de garanție și de împrumut, precum și în fonduri de dezvoltare urbană, fonduri sau alte sisteme de stimulente care furnizează împrumuturi, garanții pentru investiții rambursabile, sau instrumente echivalente în domeniul eficienței energetice și al utilizării energiei regenerabile în clădiri, inclusiv în locuințele existente, statul membru sau autoritatea de gestionare le pune în aplicare în una sau mai multe dintre formele următoare:

(Nu privește versiunea în limba română).

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 56 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care o categorie de cheltuieli este adăugată la revizuirea unui program operațional menționată la articolul 33, orice cheltuială care intră sub incidența unei astfel de categorii este eligibilă de la data la care cererea de revizuire a programului operațional se prezintă Comisiei.

În cazul în care o nouă categorie de cheltuieli, astfel cum este menționată în partea A tabelul 1 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei1, este adăugată la revizuirea unui program operațional menționată la articolul 33 din prezentul regulament, orice cheltuială care intră sub incidența unei astfel de categorii este eligibilă de la data la care cererea de revizuire a programului operațional se prezintă Comisiei.

 

1 JO L 371, 27.12.2006, p. 1.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 8 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 57 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se va considera că operațiunile care primesc contribuții de la FSE nu au păstrat contribuția numai în cazul în care sunt supuse unei obligații de menținere a investiției în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat în sensul articolului 87 din tratat și în cazul în care suferă o modificare importantă cauzată de încetarea activității productive în decursul perioadei prevăzute de normele respective.

Se va considera că măsurile care intră în sfera de aplicare a asistenței aferente FSE nu au păstrat contribuția numai în cazul în care sunt supuse unei obligații de menținere a investiției în conformitate cu normele aplicabile privind ajutoarele de stat în sensul articolului 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și în cazul în care suferă o modificare importantă cauzată de încetarea activității productive în decursul perioadei prevăzute de normele respective.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 8 – litera a

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 57 – alineatul 1 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot reduce la trei ani termenele stabilite la primul paragraf în cazul menținerii unei investiții sau a locurilor de muncă create de IMM-uri.

Statele membre pot reduce la trei ani termenele stabilite la primul paragraf în cazul menținerii unei investiții de către IMM-uri.

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 67 – alineatul 2 – litera b – punctul ii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) rata cuantumului total al cheltuielilor eligibile certificate plătite de beneficiari și finanțarea totală a programului care include finanțarea comunitară și contrapartida națională.

(ii) raportul dintre cuantumul total al cheltuielilor eligibile certificate plătite de beneficiari și finanțarea totală a programului care include finanțarea comunitară și contrapartida națională.

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 77

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Articolul 77 se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„Articolul 77

Norme comune în materie de calculare a plăților intermediare și a soldului final

 

(1) Plățile intermediare și plata soldului final se calculează prin aplicarea ratei de cofinanțare stabilite în decizia privind programul operațional în cauză pentru fiecare axă prioritară, la cheltuielile eligibile menționate în cadrul axei prioritare respective, în fiecare declarație de cheltuieli certificată de autoritatea de certificare.

 

Cu toate acestea, participarea Comisiei prin intermediul plăților suplimentare și a plății corespunzătoare soldului final nu poate depăși participarea publică și suma maximă a intervenției din fonduri pentru fiecare axă prioritară în conformitate cu decizia Comisiei de aprobare a programului operațional.

 

(2) Prin derogare de la alineatul (1) primul paragraf, în cazul programelor operaționale cofinanțate de FSE, plățile intermediare efectuate de Comisie pentru declarațiile de cheltuieli trimise de statele membre până la 31 decembrie 2010 pot fi efectuate, în cazul în se solicită în acest sens de către un stat membru pentru a se facilita punerea în aplicare a unor măsuri anticriză, prin plata a 100% din contribuția publică pentru fiecare axă de prioritate astfel cum se menționează în cadrul axei de prioritate în declarația de cheltuieli certificată de autoritatea de certificare. În cazul în care statul membru alege această opțiune, Comisia aplică acest sistem la toate cererile de plăți intermediare transmise până la 31 decembrie 2010 pentru programul operațional respectiv.

 

Diferența dintre suma totală plătită în temeiul primului paragraf și suma calculată în temeiul alineatului (1) primul paragraf nu trebuie avută în vedere pentru calcularea plăților intermediare pentru declarațiile de cheltuieli transmise după 31 decembrie 2010. Totuși, această diferență este luată în considerare în sensul dispozițiilor în temeiul articolului 79 alineatul (1) și pentru calcularea plății corespunzătoare soldului final.”

 

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 11 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 82 – alineatul 1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Articolul 82 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

 

(a) la al doilea paragraf se adaugă următoarea literă:

 

„(ea) pentru statele membre cărora le-au fost acordate împrumuturi în 2009 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre1 sau pentru statele membre al căror PIB a scăzut în 2009 cu peste 10%, în termeni reali, comparativ cu 2008: în 2010, 2% din contribuția aferentă Fondului de coeziune și 4% din contribuția aferentă Fondului social european la programul operațional.”

 

1 JO L 53, 23.2.2002, p. 1."

 

(b) se adaugă următorul paragraf:

 

„În scopul aplicării criteriilor menționate la al doilea paragraf litera (ea), valorile PIB sunt întemeiate pe statisticile comunitare publicate în noiembrie 20092.

 

2 Previziuni economice pentru Europa - toamna 2009 (Economia Europeană nr. 10/ 2009, Oficiul pentru Publicații al Comunităților Europene, Luxemburg)."

Amendamentul  14

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 88 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, în cazurile în care prin controalele efectuate de statele membre se descoperă nereguli în operațiuni care au făcut obiectul unei declarații de încheiere parțială, se aplică articolul 98 alineatele (2) și (3). Declarația de cheltuieli menționată la alineatul (2) litera (a) din prezentul articol se adaptează în consecință.”

„Cu toate acestea, în cazurile în care statele membre descoperă nereguli în operațiuni care au făcut obiectul unei declarații de încheiere parțială, se aplică articolul 98 alineatele (2) și (3). Declarația de cheltuieli menționată la alineatul (2) litera (a) din prezentul articol se adaptează în consecință.”

Amendamentul  15

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 93 - alineatul 1 și alineatul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Articolul 93 se modifică după cum urmează:

 

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) Comisia dezangajează din oficiu partea din suma calculată în conformitate cu al doilea paragraf pentru un program operațional care nu a fost utilizat pentru plata unei prefinanțări sau pentru plăți intermediare sau pentru care nu i s-a transmis nici o cerere de plată în conformitate cu articolul 86, până la 31 decembrie din al doilea an care urmează anului angajamentului bugetar în cadrul programului, cu excepția cazului menționat la alineatul (2).

 

În scopul dezangajării din oficiu, Comisia calculează suma prin adăugarea unei șesimi din angajamentul bugetar anual aferent contribuției totale anuale pe 2007 la fiecare angajament bugetar din perioada 2008-2013.”

 

(b) după alineatul (2) se introduce următorul alineat:

 

„(2a) Prin derogare de la primul paragraf al alineatului (1) și de la alineatul (2), termenele pentru dezangajarea din oficiu nu se aplică angajamentului bugetar anual aferent contribuției totale anuale pe 2007.”

Amendamentul  16

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1a

Măsuri tranzitorii

 

Pentru a face față condițiilor excepționale ale tranziției către dispozițiile privind dezangajarea prevăzute în prezentul regulament, creditele care au fost anulate ca urmare a dezangajărilor realizate de Comisie pentru exercițiul financiar 2007 în aplicarea articolului 93 alineatul (1) primul paragraf și a articolului 97 din Regulamentul nr. 1083/2006, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul financiar, sunt reconstituite în măsura în care este necesar pentru aplicarea articolului 93 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul nr. 1083/2006.

Amendamentul  17

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cu toate acestea, articolul 1 alineatele (5) și (7) se aplică de la 1 august 2006, articolul 1 alineatul (8), alineatul (11) litera (a), alineatul (11) litera (b) punctul (i) și alineatul (13) se aplică de la 1 ianuarie 2007, iar articolul 1 alineatul (4), alineatul (11) litera (b) punctul (ii) și alineatul (11) litera (c) se aplică de la 10 iunie 2009.

Cu toate acestea, articolul 1 alineatele (5) și (7) se aplică de la 1 august 2006, articolul 1 alineatul (8), alineatul (10) litera (a), alineatul (10) litera (b) punctul (i), alineatul (13) și alineatul (14) se aplică de la 1 ianuarie 2007, iar articolul 1 alineatul (4), alineatul (10) litera (b) punctul (ii) și alineatul (10) litera (c) se aplică de la 10 iunie 2009.

AVIZ al Comisiei pentru bugete (17.3.2010)

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 referitor la anumite dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune în ceea ce privește simplificarea anumitor cerințe și anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară

(COM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD))

Raportor pentru aviz: Ivars Godmanis

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În iulie 2009, Comisia a prezentat o propunere de modificare a regulamentului de bază privind fondurile structurale, Regulamentul (CE) nr. 1083/2003. Scopul propunerii era acordarea unor stimulente economice suplimentare anumitor state membre care au fost afectate grav de crizele economice. Propunerea a fost prezentată după Planul european de redresare economică, în condițiile în care normele de aplicare a Regulamentului de bază nr. 1083/2006 fuseseră deja modificate în 2009 pentru a spori flexibilitatea în ceea ce privește plățile în avans.

Propunerea Comisiei viza în principal abordarea consecințelor crizei financiare, și anume problema înăspririi condițiilor de creditare și constrângerile asupra politicii bugetare. Soluția propusă era introducerea unei opțiuni temporare pentru statele membre care se confruntă cu dificultăți grave privind fluxurile de numerar de a solicita rambursări în proporție de 100 % pentru finanțarea măsurilor de pe piața muncii eligibile în cadrul Fondului social european, ceea ce reprezintă o derogare de la principiul cofinanțării. Această excepție era prevăzută să se aplice în 2009 și 2010 și se aștepta să stimuleze formarea, îmbunătățirea competențelor, precum și furnizarea de programe de ucenicie de înaltă calitate. În plus, Comisia a propus o serie de măsuri pentru a simplifica și mai mult punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006.

Consiliul a examinat propunerea în toamna anului 2009 și a adoptat o poziție unanimă la 20 noiembrie. Consiliul a respins ideea rambursărilor temporare în proporție de 100 %, dar a sprijinit alte modificări propuse de Comisie.

Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009 a determinat schimbarea procedurii legislative, în favoarea Parlamentului: în locul procedurii de aviz conform, în care Parlamentul își putea exprima doar acordul sau dezacordul, în cadrul procedurii legislative ordinare, Parlamentul a dobândit dreptul deplin de a decide cu privire la conținutul textului.

Examinarea aspectelor bugetare ale propunerii

Comisia a propus o serie de modificări menite să simplifice normele privind implementarea fondurilor structurale. Modificările cele mai semnificative vizează proiectele majore, inclusiv pragul aplicat. Dacă propunerea va fi adoptată, un prag uniform de 50 de milioane EUR va fi aplicabil tuturor proiectelor majore (în prezent există un prag separat pentru proiectele de mediu, de 25 de milioane EUR). În plus, proiectele majore ar trebui, de asemenea, să fie protejate împotriva dezangajării din oficiu. Majoritatea celorlalte modificări sunt relativ minore, dar răspund solicitărilor de simplificare ale Parlamentului, precum cele exprimate în cursul concilierii bugetare din luna noiembrie 2009. Parlamentul și Consiliul au adoptat la momentul respectiv o declarație comună privind simplificarea și o utilizare mai bine orientată a fondurilor structurale. Prin urmare, măsurile de simplificare propuse de Comisie pot fi sprijinite.

O problemă mai complicată o reprezintă propunerea de renunțare temporară la obligația de cofinanțare a programelor operaționale finanțate de FSE. Acest lucru nu ar avea niciun impact asupra creditelor de angajament în 2010, însă ar duce la majorarea temporară a creditelor de plată, în cazul în care statele membre hotărăsc să utilizeze opțiunea de a solicita rambursarea plăților intermediare în proporție de 100 %. Propunerea nu ar implica nicio modificare a cadrului financiar multianual, deoarece sumele „suplimentare” plătite de UE în 2010 ar fi recuperate la calcularea plății soldului final.

Deși scopul general – mobilizarea fondurilor structurale pentru a răspunde mai bine crizelor economice și financiare – este întru totul compatibilă cu poziția Parlamentului, metoda propusă de Comisie lasă loc de îndoieli. Statisticile referitoare la evoluția plăților din fondurile structurale indică diferențe considerabile între statele membre, în special în privința FSE (a se vedea anexa 1). Același lucru este valabil pentru depunerea descrierilor sistemelor de gestiune și control. Datele disponibile sugerează faptul că problema nu constă în găsirea cofinanțării, ci în capacitatea statelor membre de a gestiona fondurile la nivel național. O finanțare integrală temporară de către UE ar contraveni principiului cofinanțării și ar putea crește riscul apariției de nereguli. Costul suplimentar al propunerii Comisiei ar fi de 4,1 miliarde EUR în 2010. Acest lucru ar însemna o majorare cu 50 % a plăților din bugetul FSE în 2010.

Este regretabil că propunerea Comisiei nu conține o evaluare a impactului. Nu este clar care sunt efectele așteptate și care ar fi valoarea adăugată reală.

Consiliul a respins deja principiul finanțării în proporție de 100 %. A propus, în schimb, să se prelungească termenul pentru calcularea sumelor dezangajate din oficiu din angajamentele bugetare anuale aferente contribuției totale anuale pe 2007 pentru a îmbunătăți absorbția de fonduri destinate anumitor programe operaționale. Consiliul susține că o astfel de flexibilitate ar fi necesară ca urmare a unui început mai lent decât se preconiza și a aprobării întârziate a programelor.

În plus, pentru a îmbunătăți situația economică în țările afectate cel mai grav de crizele economice, Consiliul propune și majorarea plăților în avans pentru programele operaționale din FSE și pentru Fondul de coeziune. Statele membre cărora le-a fost acordată asistență financiară pe termen mediu în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 332/2002 și statele membre al căror PIB a scăzut în 2009 cu peste 10%, comparativ cu 2008 ar fi eligibile pentru o prefinanțare suplimentară de 2 % din Fondul de coeziune și de 4 % din FSE. Această propunere ar însemna extinderea plăților în avans, în condițiile menționate mai sus, la 2010. În regulamentul actual nu se prevăd plăți în avans pentru 2010.

Raportorul pentru aviz observă că cinci țări ar beneficia de propunerea Consiliului privind plățile în avans (a se vedea anexa 2). Costul total al acestei măsuri ar fi de 0,776 miliarde EUR (0,4 miliarde EUR pentru Fondul de coeziune și 0,3776 miliarde EUR pentru FSE).

Raportorul pentru aviz consideră că poziția Consiliului răspunde solicitărilor Parlamentului privind simplificarea și flexibilitatea. Toate țările ar putea beneficia de amânarea dezangajării, iar țările aflate în situația cea mai dificilă ar beneficia de plățile în avans suplimentare. Amendamentele depuse de raportorul pentru aviz reflectă această poziție. Se înțelege de la sine totuși că, după adoptarea temeiului juridic, Comisia ar trebui să elaboreze o propunere corespunzătoare de buget rectificativ care să fie examinată și adoptată de autoritatea bugetară.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Proiect de rezoluție legislativă

Alineatul 1a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

(1a) reamintește Declarația Consiliului din 10 iulie 2009 privind creditele de plată și invită Comisia să prezinte, dacă este cazul, un buget rectificativ care să acopere nevoia de credite de plată suplimentare pentru 2010;

Amendamentul  2

Proiect de rezoluție legislativă

Alineatul 1b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

(1b) sprijină anticiparea propusă a plăților, dar subliniază că programarea financiară generală ar trebui respectată; reamintește că valoarea finală a plăților din perioada de programare rămasă ar trebui hotărâtă în cadrul procedurii bugetare anuale;

Amendamentul  3

Proiect de rezoluție legislativă

Alineatul 1c (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

(1c) subliniază că o eventuală derogare de la regula N+2 ar trebui să rămână o excepție și ar trebui să se aplice doar creditelor de plată pentru 2007;

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Astfel cum se subliniază în Comunicarea Comisiei din 3 iunie 2009 privind „Un angajament comun pentru ocuparea forței de muncă”, pentru a se contracara problemele de lichidități care survin într-un stat membru ca urmare a constrângerilor financiare în perioada de vârf a crizei și pentru a se accelera punerea în aplicare a unor măsuri active pe piața muncii în vederea sprijinirii cetățenilor și în special a șomerilor sau a celor riscă să intre în șomaj, este necesar să se modifice pentru o perioadă limitată de timp dispozițiile privind calcularea plăților intermediare. Din acest motiv, este indicat, fără să se aducă atingere obligațiilor naționale de cofinanțare care se aplică programelor operaționale pe parcursul întregii perioade de programare, să se ramburseze de către Comisie, în cazul în statele membre solicită acest lucru, cererile de plăți intermediare în proporție de 100% din contribuția publică la fiecare axă prioritară în programele operaționale cofinanțate de FSE.

eliminat

Justificare

Propunerea de a se renunța la obligația de cofinanțare nu este acceptabilă, nici chiar temporar, deoarece crește riscul apariției de nereguli și contravine unui principiu fundamental al politicii structurale.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 77

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Articolul 77 se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„Articolul 77

Norme comune în materie de calculare a plăților intermediare și a soldului final

 

1. Plățile intermediare și plata soldului final se calculează prin aplicarea ratei de cofinanțare stabilite în decizia privind programul operațional în cauză pentru fiecare axă prioritară, la cheltuielile eligibile menționate în cadrul axei prioritare respective, în fiecare declarație de cheltuieli certificată de autoritatea de certificare.

 

Cu toate acestea, participarea Comisiei prin intermediul plăților suplimentare și a plății corespunzătoare soldului final nu poate depăși participarea publică și suma maximă a intervenției din fonduri pentru fiecare axă prioritară în conformitate cu decizia Comisiei de aprobare a programului operațional.

 

2. Prin derogare de la alineatul (1) primul paragraf, în cazul programelor operaționale cofinanțate de FSE, plățile intermediare efectuate de Comisie pentru declarațiile de cheltuieli trimise de statele membre până la 31 decembrie 2010 pot fi efectuate, în cazul în se solicită în acest sens de către un stat membru pentru a se facilita punerea în aplicare a unor măsuri anticriză, prin plata a 100% din contribuția publică pentru fiecare axă de prioritate astfel cum se menționează în cadrul axei de prioritate în declarația de cheltuieli certificată de autoritatea de certificare. În cazul în care statul membru alege această opțiune, Comisia aplică acest sistem la toate cererile de plăți intermediare transmise până la 31 decembrie 2010 pentru programul operațional respectiv.

 

Diferența dintre suma totală plătită în temeiul primului paragraf și suma calculată în temeiul alineatului (1) primul paragraf nu trebuie avută în vedere pentru calcularea plăților intermediare pentru declarațiile de cheltuieli transmise după 31 decembrie 2010. Totuși, această diferență este luată în considerare în sensul dispozițiilor în temeiul articolului 79 alineatul (1) și pentru calcularea plății corespunzătoare soldului final.”

 

Justificare

Propunerea de a se renunța la obligația de cofinanțare nu este acceptabilă, nici chiar temporar, deoarece crește riscul apariției de nereguli și contravine unui principiu fundamental al politicii structurale.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 11a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 82 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) La articolul 82 alineatul (1) al doilea paragraf se adaugă următorul punct:

 

„(ea) pentru statele membre cărora le-au fost acordate împrumuturi în 2009 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre* sau pentru statele membre al căror PIB a scăzut în 2009 cu peste 10%, în termeni reali, comparativ cu 2008: în 2010, 2% din contribuția din Fondul de coeziune și 4% din contribuția din Fondul social european la programul operațional.

 

* JO L 53, 23.2.2002, p. 1.”;

Justificare

În cazul crizelor financiare grave este justificat să se continue efectuarea plăților în avans din Fondul de coeziune și din Fondul social european în favoarea țărilor aflate într-o situație economică extrem de vulnerabilă.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 11b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 82 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b) La articolul 82 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

 

„În scopul aplicării criteriilor menționate la al doilea paragraf litera (f), valorile PIB sunt întemeiate pe statisticile comunitare publicate în noiembrie 2009**.

 

** European Economic Forecast Autumn 2009 (EUROPEAN ECONOMY. Nr. 10. 2009. Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg).

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 93 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Articolul 93 se modifică după cum urmează:

 

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) Comisia dezangajează din oficiu partea din suma calculată în conformitate cu al doilea paragraf pentru un program operațional care nu a fost utilizat pentru plata unei prefinanțări sau pentru plăți intermediare sau pentru care nu i s-a transmis nicio cerere de plată în conformitate cu articolul 86, până la 31 decembrie din al doilea an care urmează anului angajamentului bugetar în cadrul programului, cu excepția cazului menționat la alineatul (2).

În scopul dezangajării din oficiu, Comisia calculează suma prin adăugarea unei șesimi din angajamentul bugetar anual aferent contribuției anuale totale pe 2007 la fiecare angajament bugetar din perioada 2008-2013.”

Justificare

Amânarea dezangajării automate legate de angajamentele făcute în 2007 asigură o anumită flexibilitate în situația în care aprobarea programelor operaționale se desfășoară mai lent decât se preconizase.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 93 – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(b) după alineatul (2) se introduce următorul alineat:

 

„(2a) Prin derogare de la alineatul (1) primul paragraf și alineatul (2), termenele pentru dezangajarea din oficiu nu se aplică angajamentului bugetar anual aferent contribuției totale anuale pe 2007.”

Justificare

Amânarea dezangajării automate legate de angajamentele făcute în 2007 asigură o anumită flexibilitate în situația în care aprobarea programelor operaționale se desfășoară mai lent decât se preconizase.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1a

Măsuri tranzitorii

 

Pentru a face față condițiilor excepționale ale tranziției către dispozițiile privind dezangajarea introduse prin prezentul regulament, creditele care au fost anulate ca urmare a dezangajărilor realizate de Comisie pentru exercițiul financiar 2007 în aplicarea articolului 93 alineatul (1) primul paragraf și a articolului 97 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul financiar, sunt reconstituite în măsura în care este necesar pentru aplicarea articolului 93 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

Justificare

Amânarea dezangajării automate legate de angajamentele făcute în 2007 asigură o anumită flexibilitate în situația în care aprobarea programelor operaționale se desfășoară mai lent decât se preconizase.

ANEXA 1

ANEXA 2

2007-2013

Cohesion Fund

 

European Social Fund

 

EU financing,

billion EUR

National

co financing,

billion EUR

Total funds,

billion EUR

2% of EU financing,

billion EUR

EU financing,

billion EUR

 

National

co financing,

billion EUR

Total funds,

billion EUR

 

4% of EU

financing,

billion EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estonia

1,1

0,2

1,3

0,022

0,4

0,05

0,5

0,016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

8,6

1,5

10,1

0,172

3,7

0,6

4,3

0,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvia

1,5

0,5

2

0,03

0,6

0,12

0,7

0,024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

2,3

0,5

2,8

0,046

1

0,2

1,2

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

6,5

1,3

7,8

0,13

3,7

0,7

4,4

0,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

20

4

24

0,4

9,4

1,67

11,1

0,376

PROCEDURĂ

Titlu

Dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune în ceea ce privește simplificarea anumitor cerințe și anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară

Referințe

COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Comisia competentă în fond

REGI

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

BUDG

18.1.2010

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Ivars Godmanis

21.10.2009

 

 

Data adoptării

17.3.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

3

2

Membri titulari prezenți la votul final

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Membri supleanți prezenți la votul final

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

Jan Kozłowski

AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forȚei de muncă Și afaceri sociale (17.3.2010)

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune în ceea ce privește simplificarea anumitor cerințe și anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară

(COM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD))

Raportoare pentru aviz: Regina Bastos

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În contextul crizei economice și financiare actuale, Consiliul Uniunii Europene din 11 și 12 decembrie 2008 a adoptat un Plan european de redresare economică (PERE), care prevede lansarea unor acțiuni prioritare destinate să permită adaptarea mai rapidă a economiilor statelor membre la provocările actuale.

În cadrul pachetului său de măsuri de redresare, Comisia a propus încă din septembrie și noiembrie 2008 o serie de modificări ale reglementărilor pentru a simplifica normele de aplicare pentru politica de coeziune și pentru a majora prefinanțarea (plățile în avans) pentru programele FEDER și FSE.

La 3 iunie 2009, Comisia a prezentat comunicarea privind „Un angajament comun pentru ocuparea forței de muncă”, în care au fost propuse măsuri suplimentare pentru a stimula crearea de noi locuri de muncă și a contracara efectele crizei asupra locurilor de muncă.

Comisia consideră că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a facilita gestionarea fondurilor comunitare în scopul accelerării fluxului de finanțări pentru beneficiarii care sunt cei mai afectați de regresul economic.

Așadar, propunerea actuală, adoptată la 22 iulie 2009, include elemente suplimentare de simplificare, obiectivul general fiind accelerarea investițiilor cofinanțate de statele membre și de regiuni și creșterea impactului finanțării asupra economiei în ansamblu, în special asupra întreprinderilor mici și mijlocii și asupra ocupării forței de muncă. Întreprinderile mici și mijlocii constituie forța motrice a economiei europene și actorii principali ai unei creșteri durabile și creatoare de locuri de muncă în număr mare și de calitate. Circa 23 de milioane de IMM-uri din întreaga UE, reprezentând aproximativ 99% din întreprinderile Uniunii, sunt responsabile de aproape 75 de milioane de locuri de muncă. În anumite sectoare-cheie, cum ar fi cel al textilelor, al construcțiilor sau al fabricării de mobilă, IMM-urile reprezintă până la 80% din locurile de muncă.

Simplificarea și clarificarea suplimentară a normelor care reglementează politica de coeziune vor avea în mod necontestat un impact pozitiv asupra ritmului de punere în aplicare a programelor, în special prin furnizarea de norme mai clare și mai puțin birocratice pentru autoritățile naționale, regionale și locale, care le vor permite să adapteze programele în funcție de noile provocări.

Această propunere necesită modificarea Regulamentului nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale care reglementează politica de coeziune.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Subliniază importanța unei utilizări sporite a sinergiilor și a complementarităților dintre diferitele instrumente financiare disponibile, inclusiv Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european, Fondul european de integrare, programul de acțiune comunitară în domeniul sănătății publice și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, cu scopul de a îndeplini obiectivele complexe ale Strategiei UE 2020, care are ca obiectiv realizarea unei creșteri economice mai inteligente, incluzive din punct de vedere social și mai ecologice și sprijinirea într-un mod mai eficient a microregiunilor celor mai defavorizate și a celor mai vulnerabile grupuri care se confruntă cu dezavantaje complexe multidimensionale.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Pentru a ușura gestionarea finanțării comunitare, a sprijini accelerarea investițiilor în statele membre și în regiuni, precum și pentru a crește impactul finanțării asupra economiei, este necesară simplificarea suplimentară a normelor care reglementează politica de coeziune.

(2) Pentru a ușura gestionarea finanțării Uniunii, a sprijini accelerarea investițiilor la toate nivelurile de guvernare – de la cel național la cel local – precum și pentru a stimula impactul finanțării asupra economiei și crearea de locuri de muncă durabile care să asigure participarea în cadrul societății și al actorilor acesteia, în special IMM-urile, sporind astfel nivelul de ocupare a forței de muncă, este, de asemenea, necesară simplificarea suplimentară a normelor care reglementează Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune, la nivelul Uniunii Europene și la nivel național.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În scopul facilitării adaptării programelor operaționale pentru a răspunde crizei financiare și economice actuale, statele membre ar trebui să furnizeze o analiză care să justifice revizuirea unui program operațional în locul unei evaluări.

(6) În scopul facilitării adaptării programelor operaționale pentru a răspunde crizei financiare și economice actuale și efectelor acesteia asupra întreprinderilor și a ocupării forței de muncă, statele membre ar trebui să furnizeze o analiză care să justifice revizuirea unui program operațional în locul unei evaluări.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Astfel cum se subliniază în Comunicarea Comisiei din 3 iunie 2009 privind „Un angajament comun pentru ocuparea forței de muncă”, pentru a se contracara problemele de lichidități care survin într-un stat membru ca urmare a constrângerilor financiare în perioada de vârf a crizei și pentru a se accelera punerea în aplicare a unor măsuri active pe piața muncii în vederea sprijinirii cetățenilor și în special a șomerilor sau a celor riscă să intre în șomaj, este necesar să se modifice pentru o perioadă limitată de timp dispozițiile privind calcularea plăților intermediare. Din acest motiv, este indicat, fără să se aducă atingere obligațiilor naționale de cofinanțare care se aplică programelor operaționale pe parcursul întregii perioade de programare, să se ramburseze de către Comisie, în cazul în statele membre solicită acest lucru, cererile de plăți intermediare în proporție de 100% din contribuția publică la fiecare axă prioritară în programele operaționale cofinanțate de FSE.

eliminat

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) O punere corectă în aplicare a programelor operaționale și utilizarea optimă a finanțării Uniunii sunt necesare pentru a face față nevoii de a pune în aplicare măsuri active pe piața muncii, cum ar fi formarea în caz de șomaj, anticiparea și gestionarea restructurărilor, adaptarea competențelor angajaților la necesitățile pieței muncii conform economiei, precum și furnizarea de programe de stagii de înaltă calitate pentru tineri. Necesitatea de a menține locurile de muncă pentru persoanele care le ocupă sau de a le permite să găsească noi locuri de muncă devine mai urgentă pe timpul unei crize economice și financiare.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 11b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b) În special pe timp de criză, când presiunea asupra pieței muncii și riscul de disponibilizări se majorează, este necesar să se poată reacționa flexibil, pentru a putea oferi un sprijin orientat corespunzător statelor membre și regiunilor individuale deosebit de afectate. De aceea, este important să se elaboreze norme care să permită Fondului social european să reacționeze rapid pe viitor, pentru se a evita întârzierile în punerea în aplicare a programelor și efectele negative asupra menținerii și creării de locuri de muncă durabile, care să asigure participarea în cadrul societății.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Având în vedere circumstanțele extraordinare și ținând cont de efectele considerabile și fără precedent ale actualei crize economice și financiare asupra bugetelor statelor membre, este necesară o tranșă suplimentară de prefinanțare pentru 2010 pentru statele membre sau regiunile individuale cel mai grav afectate de criză, pentru a se asigura un flux de lichidități regulat și pentru a se putea efectua plăți către beneficiari pe parcursul punerii în aplicare a programelor.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Ar trebui prelungit termenul pentru calcularea dezangajării automate a angajamentului bugetar anual aferent contribuției totale anuale pe 2007, pentru a îmbunătăți gradul de absorbție a finanțării pentru diferitele programe operaționale. O astfel de flexibilitate este necesară, deoarece programele au demarat mai lent decât se aștepta și au fost aprobate târziu. Având în vedere criza, o astfel de măsură va asigura sprijinul adecvat pentru inițiativele în materie de menținere și ocupare a locurilor de muncă.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 - punctul 4a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 47 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. Articolul 47 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) Evaluările urmăresc îmbunătățirea calității, eficienței și coerenței intervenției din fonduri, precum și a strategiei și a punerii în aplicare a programelor operaționale, în ceea ce privește problemele structurale specifice ale statelor membre și ale regiunilor în cauză, ținând seama de obiectivul de dezvoltare durabilă, de dispozițiile legislative pertinente ale Uniunii în materie de impact asupra mediului, inclusiv procesul unui mediu lipsit de obstacole pentru persoanele cu handicap, și de evaluarea strategică de mediu.”

Justificare

This modification serves the obligations laid down in Article 16 of the regulation. Article 16 stresses the importance of accessibility for people with disabilities where the regulation indicates that ‘accessibility for disabled persons shall be one of the criteria to be observed in defining operations co-financed by the Funds and to be taken into account during the various stages of implementation’.

This modification also helps implementing the articles 2 (2) and 3 (b) of REGULATION (EC) No 1081/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 July 2006 on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999 in order to make Europe a more accessible place for a growing number of ageing and disabled people. This proposal also helps the Member States to prepare themselves for planning, coordinating and eventually implementing their efforts for realizing same standard measures for people with disabilities in the long run with equal basis, with special regards to the UN Convention on the rights of persons with disabilities which already had been adopted by the European Council last November. The needs of people with disabilities are the same wherever live in the European Union and the modification finally serves their ability of mobility as well.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 - punctul 5a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 55 – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. La articolul 55 alineatul (2), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

 

„Pentru acest calcul, autoritatea de gestionare ține seama de perioada de referință adecvată pentru categoria de investiție în cauză, categoria proiectului, rentabilitatea preconizată în mod normal, ținând seama de categoria de investiții în cauză, de aplicarea principiului „poluatorul plătește” și, acolo unde este cazul, de considerații de echitate legate de prosperitatea relativă a statului membru respectiv.”

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 - punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 55 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În cazul în care nu este posibil să se estimeze veniturile în prealabil și în mod obiectiv, veniturile nete generate în cei cinci ani care urmează finalizării unei operațiuni se deduc din cheltuielile declarate Comisiei.

(3) În cazul în care nu este posibil să se estimeze veniturile în prealabil și în mod obiectiv sau acest lucru nu este fiabil din punct de vedere tehnic, veniturile nete generate în cei cinci ani care urmează finalizării unei operațiuni se deduc din cheltuielile declarate Comisiei.

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 - punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 77

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10. Articolul 77 se înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„Articolul 77

 

Norme comune în materie de calculare a plăților intermediare și a soldului final

 

(1) Plățile intermediare și plata soldului final se calculează prin aplicarea ratei de cofinanțare stabilite în decizia privind programul operațional în cauză pentru fiecare axă prioritară, la cheltuielile eligibile menționate în cadrul axei prioritare respective, în fiecare declarație de cheltuieli certificată de autoritatea de certificare.

 

Cu toate acestea, participarea Comisiei prin intermediul plăților suplimentare și a plății corespunzătoare soldului final nu poate depăși participarea publică și suma maximă a intervenției din fonduri pentru fiecare axă prioritară în conformitate cu decizia Comisiei de aprobare a programului operațional.

 

(2) Prin derogare de la alineatul (1) primul paragraf, în cazul programelor operaționale cofinanțate de FSE, plățile intermediare efectuate de Comisie pentru declarațiile de cheltuieli trimise de statele membre până la 31 decembrie 2010 pot fi efectuate, în cazul în se solicită în acest sens de către un stat membru pentru a se facilita punerea în aplicare a unor măsuri anticriză, prin plata a 100% din contribuția publică pentru fiecare axă de prioritate astfel cum se menționează în cadrul axei de prioritate în declarația de cheltuieli certificată de autoritatea de certificare. În cazul în care statul membru alege această opțiune, Comisia aplică acest sistem la toate cererile de plăți intermediare transmise până la 31 decembrie 2010 pentru programul operațional respectiv.

 

Diferența dintre suma totală plătită în temeiul primului paragraf și suma calculată în temeiul alineatului (1) primul paragraf nu trebuie avută în vedere pentru calcularea plăților intermediare pentru declarațiile de cheltuieli transmise după 31 decembrie 2010. Totuși, această diferență este luată în considerare în sensul dispozițiilor în temeiul articolului 79 alineatul (1) și pentru calcularea plății corespunzătoare soldului final.”

 

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 - punctul 11a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 82 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

11a. La articolul 82 alineatul (1) se adaugă următoarea literă:

 

„(ea) pentru statele membre care au primit în 2009 sprijin în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre1 sau pentru statele membre al căror PIB pe 2009 a scăzut în mod real față de anul precedent cu mai mult de 10 % sau pentru statele membre a căror rată a șomajului în întreaga țară sau în anumite regiuni a crescut cu mai mult de 3 puncte procentuale față de anul precedent, 2% din contribuția din Fondul de coeziune și 4% din contribuția din Fondul social european la programul operațional, în 2010.

 

1 JO L 53, 23.2.2002, p. 1.

Amendamentul  14

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 - punctul 12a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 93 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

12a. Articolul 93 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) Comisia dezangajează din oficiu partea din suma calculată în conformitate cu paragraful al doilea pentru un program operațional care nu a fost utilizată pentru plata unei prefinanțări sau pentru plăți intermediare sau pentru care nu i s-a transmis nicio cerere de plată în conformitate cu articolul 86, până la 31 decembrie din al doilea an care urmează anului angajamentului bugetar în cadrul programului, cu excepția cazului menționat la alineatul (2).

 

În scopul dezangajării din oficiu la care s-a făcut referire în primul paragraf, Comisia calculează suma adăugând o șesime din angajamentul bugetar anual aferent contribuției totale anuale pe 2007 la fiecare angajament bugetar din perioada 2008-2013.”

Justificare

Amânarea dezangajării din oficiu legate de angajamentele făcute în 2007 asigură o anumită flexibilitate în situația în care aprobarea programelor operaționale se desfășoară mai lent decât se preconizase.

Amendamentul  15

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 - punctul 12b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006

Articolul 93 – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

12b. La articolul 93 se adaugă alineatul următor:

 

„(2a) Prin derogare de la primul paragraf al alineatului (1) și de la alineatul (2), termenele pentru dezangajarea din oficiu nu se aplică angajamentului bugetar anual aferent contribuției totale anuale pe 2007.”

Justificare

Amânarea dezangajării din oficiu legate de angajamentele făcute în 2007 asigură o anumită flexibilitate în situația în care aprobarea programelor operaționale se desfășoară mai lent decât se preconizase.

Amendamentul  16

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1a

 

Măsuri tranzitorii

 

Pentru a face față circumstanțelor excepționale ale tranziției către normele de dezangajare introduse de prezentul regulament, creditele care au fost anulate din cauza dezangajărilor efectuate de Comisie pentru exercițiul financiar 2007 în punerea în aplicare a primului paragraf al articolului 93 alineatul (1) și a articolului 97 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, în temeiul articolul 11 din Regulamentul financiar, se reconstituie în măsura necesară punerii în aplicare a celui de-al doilea paragraf al articolului 93 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

Justificare

Amânarea dezangajării din oficiu legate de angajamentele făcute în 2007 asigură o anumită flexibilitate în situația în care aprobarea programelor operaționale se desfășoară mai lent decât se preconizase.

Amendamentul  17

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1b

 

Comisia prezintă rapoarte Parlamentului European și Consiliului cu privire la efectul prezentului regulament asupra nivelului de plăți și la măsura în care va ține cont de nivelul de plăți în proiectul său de buget. Raportul Comisiei ar trebui, de asemenea, să evalueze efectele prezentului regulament asupra ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale.

PROCEDURĂ

Titlu

Dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune în ceea ce privește simplificarea anumitor cerințe și anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară

Referințe

COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Comisia competentă în fond

REGI

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

EMPL

18.1.2010

 

 

 

Raportor

Data numirii

Regina Bastos

17.9.2009

 

 

Examinare în comisie

4.3.2010

16.3.2010

 

 

Data adoptării

17.3.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Regina Bastos, Edit Bauer, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Rovana Plumb, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Membri supleanți prezenți la votul final

Jürgen Creutzmann, Dieter-Lebrecht Koch, Csaba Sógor, Emilie Turunen

PROCEDURĂ

Titlu

Dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune, în ceea ce privește simplificarea anumitor cerințe și anumitor dispoziții referitoare la gestiunea financiară

Referințe

COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Data prezentării la PE

22.7.2009

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

REGI

18.1.2010

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

BUDG

18.1.2010

CONT

18.1.2010

EMPL

18.1.2010

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

CONT

1.10.2009

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Evgeni Kirilov

5.10.2009

 

 

Examinare în comisie

6.10.2009

4.11.2009

2.12.2009

22.2.2010

Data adoptării

18.3.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

4

1

Membri titulari prezenți la votul final

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Victor Boștinaru, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Karima Delli, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, László Surján, Sabine Verheyen, Iuliu Winkler

Data depunerii

23.3.2010