POROČILO o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu glede poenostavitve nekaterih zahtev in glede nekaterih določb, povezanih s finančnim poslovodenjem

23.3.2010 - (KOM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD)) - ***I

Odbor za regionalni razvoj
Poročevalec: Evgeni Kirilov


Postopek : 2009/0107(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0055/2010

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu glede poenostavitve nekaterih zahtev in glede nekaterih določb, povezanih s finančnim poslovodenjem

(KOM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga uredbe (KOM(2009)0384),

–   ob upoštevanju člena 161 Pogodbe ES, na podlagi katerega je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0003/2010),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja“ (KOM(2009)0665),

–   ob upoštevanju členov 294(3) in 177 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora,

–   po posvetovanju z Odborom regij,

–   ob upoštevanju člena 55 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenj Odbora za proračun ter Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0055/2010),

1.  sprejme stališče na prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

2.  naroča svojemu predsedniku, naj to stališče posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Razjasniti je treba področje uporabe določbe o trajnosti projekta. Ustrezna je zlasti omejitev določb za tiste projekte, ki jih sofinancira ESS in za katere veljajo pravila o državni pomoči z obveznostjo ohranjanja naložb ali delovnih mest. Poleg tega je treba izključiti uporabo navedene določbe za tiste operacije, ki se po koncu izvajanja bistveno spremenijo na podlagi prenehanja proizvodne dejavnosti zaradi stečaja, ki ni posledica goljufij.

(9) Razjasniti je treba področje uporabe določbe o trajnosti projekta. Ustrezna je zlasti omejitev določb za tiste ukrepe v okviru pomoči iz ESS, za katere veljajo pravila o državni pomoči z obveznostjo ohranjanja naložb. Poleg tega je treba izključiti uporabo navedene določbe za tiste operacije, ki se po koncu izvajanja bistveno spremenijo na podlagi prenehanja proizvodne dejavnosti zaradi stečaja, ki ni posledica goljufij.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Kot je navedeno v Sporočilu Komisije z dne 3. junija 2009 o skupni zavezi za zaposlovanje, je treba za preprečitev težav z denarnim tokom, ki se pojavljajo v državah članicah kot posledica finančnih omejitev med vrhom krize, in za hitrejše izvajanje aktivnih ukrepov na trgu dela, katerih cilj je podpora državljanom in zlasti brezposelnim ali osebam, ki bi morda lahko postale brezposelne, za omejeno časovno obdobje spremeniti določbe o izračunu vmesnih plačil. Zato je ustrezno, da Komisija brez spreminjanja nacionalnih obveznosti sofinanciranja, ki veljajo za operativne programe v celotnem programskem obdobju, povrne zahtevke za vmesna plačila, kadar tako zahtevajo države članice, v višini 100 % javnega prispevka za vsako razvojno prioriteto v operativnih programih, ki jih sofinancira ESS.

črtano

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 12a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Za države članice, ki jih je kriza najbolj prizadela, je zaradi izrednih okoliščin ter hudih posledic brez primere za proračune držav članic, ki jih je povzročila trenutna gospodarska in finančna kriza, potreben dodaten obrok vnaprejšnjega financiranja za leto 2010, kar bo omogočilo reden denarni tok in med izvajanjem programa olajšalo plačila upravičencem.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 14a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a) Za boljšo absorpcijo sredstev, namenjenih za nekatere operativne programe, je smiselno podaljšati rok za izračun samodejnega prenehanja letne proračunske obveznosti, povezane s skupnim letnim prispevkom v letu 2007. Ta prožnost je potrebna, ker so se programi začeli izvajati pozneje, kot je bilo predvideno, in so bili zato pozneje odobreni.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a) Zaradi spremenjenega postopka odločanja, ki je posledica začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe, med drugim niso bili pravočasno vloženi predlogi sprememb, predvideni s to uredbo, da bi preprečili uporabo sedanjega člena 93(1) Uredbe 1083/2006. Posledično bi razveljavitev s strani Komisije v skladu s členom 11 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Skupnosti1 (finančne uredbe), pomenila črtanje proračunskih sredstev za finančno leto 2007, ki bi jih bilo treba razdeliti med leta 2008 do 2013 v skladu s predpisi iz te uredbe. Zato je kot prehodni ukrep smiselno zagotoviti možnost, da se za uporabo spremenjenih predpisov o prenehanju odobrijo ustrezna sredstva.

 

1 UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 4 – točka (a)

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 44 – odstavek 1 – točka (c)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

c) skladov ali drugih sistemov spodbud, ki zagotavljajo posojila, jamstva za vračljive naložbe ali enakovredne instrumente za energetsko učinkovitost in uporabo obnovljivih virov energije v zgradbah, vključno z obstoječimi stanovanjskimi objekti.

(c) skladov ali drugih sistemov spodbud, ki zagotavljajo posojila, jamstva za vračljive naložbe ali enakovredne instrumente, za energetsko učinkovitost in uporabo obnovljivih virov energije v zgradbah, tudi v obstoječih stanovanjskih objektih.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 4 – točka (b)

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 44 – odstavek 2 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar so takšne operacije organizirane prek holdinških skladov, tj. tako, da se vzpostavijo skladi za naložbe v več skladov tveganega kapitala, jamstvene sklade, posojilne sklade, sklade za razvoj mestnih območij, sklade ali druge sisteme spodbud, ki zagotavljajo posojila, jamstva za vračljive naložbe ali enakovredne instrumente za energetsko učinkovitost in uporabo obnovljivih virov energije v zgradbah, vključno z obstoječimi stanovanjskimi objekti, jih država članica ali organ upravljanja izvede v eni ali več naslednjih oblikah:

Kadar so takšne operacije organizirane prek holdinških skladov, tj. tako, da se vzpostavijo skladi za naložbe v več skladov tveganega kapitala, jamstvene sklade, posojilne sklade, sklade za razvoj mestnih območij, sklade ali druge sisteme spodbud, ki zagotavljajo posojila, jamstva za vračljive naložbe ali enakovredne instrumente, za energetsko učinkovitost in uporabo obnovljivih virov energije v zgradbah, tudi v obstoječih stanovanjskih objektih, jih država članica ali organ upravljanja izvede v eni ali več naslednjih oblikah:

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 7

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 56 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če se je nova kategorija dodala med spremembo operativnega programa iz člena 33, je vsak izdatek, ki spada v to kategorijo, upravičen od datuma, ko prejme Komisija zahtevo po popravku operativnega programa.

Če se je nova kategorija iz tabele 1 dela A Priloge II k Uredbi Komisije (ES) št. 1828/200611 dodala med spremembo operativnega programa iz člena 33 te uredbe, je vsak izdatek, ki spada v to kategorijo, upravičen od datuma, ko prejme Komisija zahtevo po popravku operativnega programa.

 

1 UL L 371, 27. 12. 2006, str. 1.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 8 – točka (a)

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 57 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Operacije, za katere se dodelijo sredstva iz ESS, se obravnavajo, kot da niso ohranile prispevka, le v primeru, kadar velja zanje obveznost vzdrževanja naložbe po pravilih o državni pomoči v skladu s členom 87 Pogodbe in kadar se bistveno spremenijo zaradi prenehanja proizvodne dejavnosti v obdobju iz navedenih pravil.

Ukrepi, ki sodijo v obseg pomoči iz ESS, se obravnavajo, kot da niso ohranili prispevka, le v primeru, kadar velja zanje obveznost vzdrževanja naložbe po veljavnih pravilih o državni pomoči v skladu s členom 107 Pogodbe o delovanju Evropske unije in kadar se bistveno spremenijo zaradi prenehanja proizvodne dejavnosti v obdobju iz navedenih pravil.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 8 – točka (a)

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 57 – odstavek 1 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko skrajšajo roke iz prvega pododstavka v primeru vzdrževanja naložbe ali delovnih mest, ki so jih ustvarila mala in srednje velika podjetja.

Države članice lahko skrajšajo roke iz prvega pododstavka v primeru vzdrževanja naložbe malih in srednje velikih podjetij.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 9

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 67 – odstavek 2 – točka b – točka ii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) stopnji skupnega zneska potrjenih upravičenih izdatkov, ki so jih plačali upravičenci, in skupnih finančnih sredstvih programa, vključno s finančnimi sredstvi Skupnosti in nacionalno protipostavko;

(ii) razmerju med skupnim zneskom potrjenih upravičenih izdatkov, ki so jih plačali upravičenci, in skupnimi finančnimi sredstvi programa, vključno s finančnimi sredstvi Skupnosti in nacionalno protipostavko;

Predlog spremembe                                                                          12

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 77

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Člen 77 se nadomesti z naslednjim:

črtano

Člen 77

Splošna pravila za izračun vmesnih plačil in končnih plačil

 

1. Vmesna plačila in končna plačila se izračunajo z uporabo stopnje sofinanciranja iz odločitve o zadevnem operativnem programu za vsako razvojno prioriteto glede upravičenih izdatkov, navedenih v okviru razvojne prioritete, v vsakem izkazu o izdatkih, ki jih potrdi organ za potrjevanje.

 

Vendar prispevek Skupnosti v obliki vmesnih in končnih plačil ni višji od javnega prispevka in najvišjega zneska pomoči iz skladov za vsako razvojno prioriteto, kot je določeno v odločitvi Komisije o potrditvi operativnega programa.

 

2. Z odstopanjem od prvega pododstavka odstavka 1 se lahko v primeru operativnih programov, ki jih sofinancira ESS, vmesna plačila Komisije za izkaze o izdatkih, ki jih države članice pošljejo do 31. decembra 2010, če države članice to zahtevajo zaradi lažjega izvajanja protikriznih ukrepov, opravijo s plačilom 100 % javnega prispevka za vsako razvojno prioriteto, kot je navedeno v okviru zadevne razvojne prioritete v izkazu o izdatkih, ki ga potrdi organ za potrjevanje. Kadar izbere država članica to možnost, uporabi Komisija ta sistem za vse zahtevke za vmesna plačila, poslana do 31. decembra 2010 za zadevni operativni program.

 

Razlika med skupnim zneskom, plačanim v skladu s prvim pododstavkom, in zneskom, izračunanim v skladu s prvim pododstavkom odstavka 1, se ne sme upoštevati pri izračunu vmesnih plačil za izkaze o izdatkih, ki so bili poslani po 31. decembru 2010. Vendar se ta razlika upošteva za namen določbe iz člena 79(1) in izračun plačila končnega zneska.

 

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 11 a (novo)

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 82 – odstavek 1 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) Člen 82(1) se spremeni takole:

 

(a) v drugem pododstavku se doda nova točka, ki se glasi:

 

„(ea) za države članice, ki so jim bila v letu 2009 odobrena posojila v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 332/2002 z dne 18. februarja 2002 o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic1, ali države članice, katerih BDP je v letu 2009 realno padel za več kot 10 % v primerjavi z letom 2008: v letu 2010 2 % prispevka iz Kohezijskega sklada in 4 % prispevka iz Evropskega socialnega sklada za operativni program.

 

1 UL L 53, 23. 2. 2002, str. 1."

 

(b) doda se pododstavek, ki se glasi:

 

,,Za namen uporabe meril iz točke (ea) drugega pododstavka podatki o BDP temeljijo na statističnih podatkih Skupnosti, objavljenih novembra 20092.

 

2 European Economic Forecast - autumn 2009/Evropska ekonomska napoved – jesen 2009, (EUROPEAN ECONOMY, št. 10. 2009. Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti. Luksemburg).

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 12

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 88 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„Vendar če se z nadzorom držav članic ugotovijo nepravilnosti v operacijah, za katere velja izjava o delni zaključitvi, se uporabi člen 98(2) in (3). Izkaz o izdatkih iz točke (a) odstavka 2 tega člena se ustrezno prilagodi.“

„Vendar če države članice ugotovijo nepravilnosti v operacijah, za katere velja izjava o delni zaključitvi, se uporabi člen 98(2) in (3). Izkaz o izdatkih iz točke (a) odstavka 2 tega člena se ustrezno prilagodi.“

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 12 a (novo)

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 93 – odstavek 1 in odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Člen 93 se spremeni:

 

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

 

"1. „Komisija samodejno razveljavi vsak del zneska za operativni program, izračunanega v skladu s pododstavkom 2, ki ni bil uporabljen za plačilo vnaprejšnjega financiranja ali vmesnih plačil, ali za katerega ni bil poslan zahtevek za plačilo v skladu s členom 86, do 31. decembra naslednjega leta po letu proračunske obveznosti po programu, razen v primeru iz odstavka 2.

 

Komisija za namene samodejnega prenehanja obveznosti znesek izračuna tako, da vsaki proračunski obveznosti med letoma 2008 do 2013 doda šestino letne proračunske obveznosti, povezane s skupnim letnim prispevkom v letu 2007."

 

(b) za odstavkom 2 se doda novi odstavek, ki se glasi:

 

„2a. Z odstopanjem od prvega pododstavka odstavka 1 in od odstavka 2 se roki za samodejno prenehanje obveznosti ne uporabljajo za letno proračunsko obveznost, povezano s skupno vsoto letnih prispevkov za leto 2007.“

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 1a

Prehodni ukrepi

 

Proračunska sredstva, ki so bila črtana zaradi razveljavitve s strani Komisije za finančno leto 2007 v skladu s prvim pododstavkom člena 93(1) in členom 97 Uredbe 1083/2006 ter členom 11 finančne uredbe, se zaradi izrednih okoliščin prehoda na predpise o razveljavitvi, uvedene s to uredbo, odobrijo v višini, ki je potrebna za izvajanje drugega pododstavka člena 93(1) Uredbe št. 1083/2006.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vendar se točki (5) in (7) člena 1 uporabljata od 1. avgusta 2006, točka (8), točka (11)(a), točka (11)(b)(i) in točka (13) člena 1 se uporabljajo od 1. januarja 2007, točka (4), točka (11)(b)(ii) in točka (11)(c) člena 1 pa se uporabljajo od 10. junija 2009.

Vendar se točki (5) in (7) člena 1 uporabljata od 1. avgusta 2006, točka (8), točka (10)(a), točka (10)(b)(i) in točka (14) člena 1 se uporabljajo od 1. januarja 2007, točka (4), točka (10)(b)(ii) in točka (10)(c) člena 1 pa se uporabljajo od 10. junija 2009.

MNENJE Odbora za proračun (17.3.2010)

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu glede poenostavitve nekaterih zahtev in glede nekaterih določb, povezanih s finančnim poslovodenjem
(KOM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD))

Pripravljavec mnenja: Ivars Godmanis

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je julija 2009 predstavila predlog o spremembi osnovne uredbe o strukturnih skladih, Uredbe (ES) št. 1083/2003. Namen predloga je dodatno spodbuditi gospodarstvo v nekaterih državah članicah, ki jih je gospodarska kriza resno prizadela. Predlog je sledil evropskemu načrtu za oživitev gospodarstva, potem ko so bile leta 2009 izvedbene določbe osnovne Uredbe (ES) št. 1083/2003 že spremenjene, da bi dopuščale več prožnosti pri vnaprejšnjih plačilih.

Komisija se je v predlogu primarno želela posvetiti posledicam finančne krize, torej problemu zaostrovanja kreditne politike in omejitvam v proračunski politiki. Predlagana rešitev je uvedba začasne možnosti za države članice, ki imajo resne težave z denarnim tokom, da zahtevajo povračilo v višini 100 % za financiranje ukrepov na trgu dela v okviru Evropskega socialnega sklada, kar pomeni odstopanje od načela sofinanciranja. Ta izjema naj bi veljala za leti 2009 in 2010 ter naj bi po pričakovanjih spodbudila usposabljanje, nadgrajevanje strokovnega znanja in omogočanje visokokakovostnih pripravništev. Poleg tega je Komisija predlagala številne ukrepe, ki naj bi še dodatno poenostavili izvajanje Uredbe (ES) št. 1083/2006.

Svet je predlog obravnaval jeseni 2009 in 20. novembra istega leta sprejel soglasno stališče. Zavrnil je zamisel o začasnih stoodstotnih plačilih, vendar je potrdil ostale spremembe iz predloga Komisije.

Z začetkom veljavnosti lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 se je zakonodajni postopek spremenil v prid Parlamentu: namesto postopka soglasja, v katerem bi Parlament imel zgolj možnost reči da ali ne, je pridobil polno pravico do razpravljanja o vsebini predloga v okviru rednega zakonodajnega postopka.

Presoja proračunskih vidikov predloga

Komisija je predlagala številne spremembe, katerih namen je poenostaviti pravila o izvajanju strukturnih skladov. Najvidnejše spremembe zadevajo velike projekte, vključno z mejno vrednostjo, ki se uporablja zanje. Če bo predlog sprejet, bo za vse velike projekte veljala zgolj ena mejna vrednost, 50 milijonov EUR (sedaj za okoljske projekte velja druga mejna vrednost, 25 milijonov EUR). Velike projekte pa bi bilo treba zavarovati tudi pred samodejnim prenehanjem. Večina drugih sprememb je majhnih, vendar so odziv na pozive Parlamenta k poenostavitvi, na primer tiste pri usklajevanju proračuna novembra 2009. Parlament in Svet sta takrat sprejela skupno izjavo o poenostavitvi in bolj ciljno usmerjeni porabi strukturnih skladov. Zato se ukrepi poenostavitve, ki jih predlaga Komisija, lahko podprejo.

Bolj zapleten je problem, ki zadeva predlog, da se začasno opusti obveznost sofinanciranja operativnih programov, financiranih iz ESS. Predlog ne bi vplival na odobritve za prevzem obveznosti v letu 2010, bi pa začasno povečal odobritve plačil, če bi se države članice odločile, da izkoristijo priložnost za povračilo vmesnih plačil v višini 100 %. Zaradi predloga ne bi bile potrebne prilagoditve večletnega finančnega okvira, ker bi se „dodatna“ plačila EU leta 2010 pokrila, ko bi se izračunalo plačilo končnega zneska.

Čeprav je splošni cilj – mobilizacija strukturnih skladov za uspešnejši spopad z gospodarsko in finančno krizo – v celoti skladen s stališčem Parlamenta, pa metoda, ki jo predlaga Komisija, dopušča dvome. Statistika razvoja plačil v strukturnih skladih kaže velike razlike med državami članicami, zlasti pri ESS (glej prilogo 1). Enako je pri predložitvi opisov sistemov upravljanja in nadzora. Razpoložljivi podatki kažejo, da so težave drugje, ne pri pridobivanju sofinanciranja, in sicer v zmogljivostih držav članic za upravljanje sredstev na nacionalni ravni. Celotno začasno financiranje s strani EU ne bi bilo skladno z načelom sofinanciranja in bi lahko povečalo tveganje za nepravilnosti. Dodatni stroški predloga Komisije bi znašali 4,1 milijarde EUR v letu 2010. To bi pomenilo 50-odstotno povišanje plačil ESS, vključenih v proračun, za leto 2010.

Žal v predlog Komisije ni vključena ocena učinka. Ni jasno, kakšni so pričakovani učinki in kaj bi bila resnična dodana vrednost.

Svet je že zavrnil načelo stoodstotnega financiranja. Namesto tega je predlagal podaljšanje roka za izračun samodejnega prenehanja letne proračunske obveznosti, povezane s skupnim letnim prispevkom v letu 2007 za boljšo absorpcijo sredstev, namenjenih za nekatere operativne programe. Po mnenju Sveta je takšna prožnost potrebna, ker so se programi začeli izvajati pozneje, kot je bilo predvideno, in so bili zato pozneje odobreni.

Za ublažitev gospodarskih razmer v državah, ki jih je gospodarska kriza najhuje prizadela, Svet tudi predlaga, da se povečajo vnaprejšnja plačila za operativne programe ESS in za Kohezijski sklad. Države članice, ki jim je bila odobrena srednjeročna finančna pomoč v skladu z Uredbo (ES) št. 332/2002, in države članice, katerih BDP je v letu 2009 padel za več kot 10 % v primerjavi z letom 2008, bi bile upravičene do dodatnega vnaprejšnjega financiranja v višini 2 % iz Kohezijskega sklada in 4 % iz Evropskega socialnega sklada. V skladu s tem predlogom bi se po zgoraj navedenih pogojih vnaprejšnja plačila podaljšala do leta 2010. V sedanji uredbi za leto 2010 niso predvidena vnaprejšnja plačila.

Pripravljavec mnenja poudarja, da bi imelo pet držav koristi od predloga Sveta o vnaprejšnjih plačilih (glej prilogo 2). Skupni stroški tega ukrepa bi bili 0,776 milijarde EUR (0,4 milijarde EUR za Kohezijski sklad in 0,3776 milijarde EUR za ESS).

Pripravljavec mnenja meni, da je pristop Sveta skladen z zahtevami Parlamenta po poenostavitvi in prožnosti. Odlog prenehanja bi potencialno koristil vsem državam, vendar bi države z največjimi težavami imele korist od dodatnih vnaprejšnjih plačil. Predlogi sprememb, ki jih je vložil pripravljavec mnenja, upoštevajo to stališče. Seveda ni potrebno poudarjati, da mora Komisija po sprejetju pravne podlage pripraviti ustrezen predlog za spremembo proračuna, ki ga bo proračunski organ preučil in sprejel.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 a (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1a. opozarja na izjavo Sveta z dne 10. julija 2009 o odobritvah plačil in poziva Komisijo, naj po potrebi predloži spremembo proračuna, ki bo pokrila potrebe po dodatnih odobritvah plačil za leto 2010;

Predlog spremembe  2

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 b (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1b. podpira predlagano predvidevanje plačil, vendar poudarja, da je treba upoštevati splošno finančno načrtovanje; poudarja, da je treba o končnih zneskih za plačila v preostalem programskem obdobju odločati v letnem proračunskem postopku;

Predlog spremembe  3

Osnutek zakonodajne resolucije

Odstavek 1 c (novo)

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe

 

1c. poudarja, da bi možna odstopanja od pravila N+2 morala ostati izjema in se uporabljati zgolj za odobritve plačil za 2007;

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Kot je navedeno v Sporočilu Komisije z dne 3. junija 2009 o skupni zavezi za zaposlovanje, je treba za preprečitev težav z denarnim tokom, ki se pojavljajo v državah članicah kot posledica finančnih omejitev med vrhom krize, in za hitrejše izvajanje aktivnih ukrepov na trgu dela, katerih cilj je podpora državljanom in zlasti brezposelnim ali osebam, ki bi morda lahko postale brezposelne, za omejeno časovno obdobje spremeniti določbe o izračunu vmesnih plačil. Zato je ustrezno, da Komisija brez spreminjanja nacionalnih obveznosti sofinanciranja, ki veljajo za operativne programe v celotnem programskem obdobju, povrne zahtevke za vmesna plačila, kadar tako zahtevajo države članice, v višini 100 % javnega prispevka za vsako razvojno prioriteto v operativnih programih, ki jih sofinancira ESS.

črtano

Obrazložitev

Predlog, da se začasno opusti obveznost sofinanciranja, ni sprejemljiv – niti začasno, ker povečuje tveganje za nepravilnosti in ni skladen s temeljnim načelom strukturne politike.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 10

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 77

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Člen 77 se nadomesti z naslednjim:

črtano

„Člen 77

Splošna pravila za izračun vmesnih plačil in končnih plačil

 

1. Vmesna plačila in končna plačila se izračunajo z uporabo stopnje sofinanciranja iz odločitve o zadevnem operativnem programu za vsako razvojno prioriteto glede upravičenih izdatkov, navedenih v okviru razvojne prioritete, v vsakem izkazu o izdatkih, ki jih potrdi organ za potrjevanje.

 

Vendar prispevek Skupnosti v obliki vmesnih in končnih plačil ni višji od javnega prispevka in najvišjega zneska pomoči iz skladov za vsako razvojno prioriteto, kot je določeno v odločitvi Komisije o potrditvi operativnega programa.

 

2. Z odstopanjem od prvega pododstavka odstavka 1 se lahko v primeru operativnih programov, ki jih sofinancira ESS, vmesna plačila Komisije za izkaze o izdatkih, ki jih države članice pošljejo do 31. decembra 2010, če države članice to zahtevajo zaradi lažjega izvajanja protikriznih ukrepov, opravijo s plačilom 100 % javnega prispevka za vsako razvojno prioriteto, kot je navedeno v okviru zadevne razvojne prioritete v izkazu o izdatkih, ki ga potrdi organ za potrjevanje. Kadar izbere država članica to možnost, uporabi Komisija ta sistem za vse zahtevke za vmesna plačila, poslana do 31. decembra 2010 za zadevni operativni program.

 

Razlika med skupnim zneskom, plačanim v skladu s prvim pododstavkom, in zneskom, izračunanim v skladu s prvim pododstavkom odstavka 1, se ne sme upoštevati pri izračunu vmesnih plačil za izkaze o izdatkih, ki so bili poslani po 31. decembru 2010. Vendar se ta razlika upošteva za namen določbe iz člena 79(1) in izračun plačila končnega zneska.“

 

Obrazložitev

Predlog, da se začasno opusti obveznost sofinanciranja, ni sprejemljiv – niti začasno, ker povečuje tveganje za nepravilnosti in ni skladen s temeljnim načelom strukturne politike.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 11 a (novo)

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 82 – odstavek 1 – točka (e a) (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) V členu 82(1), drugi pododstavek, se doda naslednja točka:

 

„(ea) za države članice, ki so jim bila v letu 2009 odobrena posojila v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 332/2002 z dne 18. februarja 2002 o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic*, ali države članice, katerih BDP je v letu 2009 realno padel za več kot 10 % v primerjavi z letom 2008: v letu 2010 2 % prispevka iz Kohezijskega sklada in 4 % prispevka iz Evropskega socialnega sklada za operativni program.

 

*UL L 53, 23.2.2002, str. 1.“;

Obrazložitev

V času hude finančne krize je upravičeno nadaljevati vnaprejšnja plačila v Kohezijskem skladu in Evropskem socialnem skladu za države, ki so v najobčutljivejšem gospodarskem položaju.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 11 b (novo)

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 82 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11b) V členu 82(1) se doda naslednji pododstavek:

 

,,Zaradi uporabe meril iz točke (f) drugega pododstavka podatki o BDP temeljijo na statističnih podatkih Skupnosti, objavljenih novembra 2009(**).

 

** Evropska gospodarska napoved za jesen 2009 (EUROPEAN ECONOMY, št. 10, 2009. Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, Luksemburg).“

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 12 a (novo)

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 93 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Člen 93 se spremeni:

 

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

 

"1. Komisija samodejno razveljavi vsak del zneska, izračunanega v skladu z drugim pododstavkom operativnega programa, ki ni bil uporabljen za plačilo vnaprejšnjega financiranja ali vmesnih plačil ali za katerega ni bil poslan zahtevek za plačilo v skladu s členom 86, do 31. decembra naslednjega leta po letu proračunske obveznosti po programu, razen v primeru iz odstavka 2.

Zaradi samodejnega prenehanja znesek izračuna tako, da vsaki proračunski obveznosti med letoma 2008 do 2013 doda šestino letne proračunske obveznosti, povezane s skupnim letnim prispevkom v letu 2007.

Obrazložitev

Z odložitvijo samodejnega prenehanja obveznosti, povezanega z obveznostmi iz leta 2007, se omogoči nekaj prožnosti, če je odobritev operativnih programov zahtevala več časa kot pričakovano.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 12 b (novo)

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 93 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(b) za odstavkom 2 se doda novi odstavek, ki se glasi:

 

"2a. Ne glede na prvi pododstavek odstavka 1 in odstavek 2 roki za samodejno prenehanje prevzetih obveznosti ne veljajo za letne proračunske obveznosti, povezane s skupnim letnim prispevkom v letu 2007.“

Obrazložitev

Z odložitvijo samodejnega prenehanja obveznosti, povezanega z obveznostmi iz leta 2007, se omogoči nekaj prožnosti, če je odobritev operativnih programov zahtevala več časa kot pričakovano.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 1a

Prehodni ukrepi

 

Proračunska sredstva, ki so bila črtana zaradi prenehanja prevzetih obveznosti s strani Komisije za finančno leto 2007 v skladu s prvim pododstavkom člena 93(1) in členom 97 Uredbe (ES) št. 1083/2006 ter členom 11 finančne uredbe, se zaradi izrednih okoliščin prehoda na predpise o prenehanju prevzetih obveznosti , uvedene s to uredbo, odobrijo v višini, ki je potrebna za izvajanje drugega pododstavka člena 93(1) Uredbe (ES) št. 1083/2006.

Obrazložitev

Z odložitvijo samodejnega prenehanja obveznosti, povezanega z obveznostmi iz leta 2007, se omogoči nekaj prožnosti, če je odobritev operativnih programov zahtevala več časa kot pričakovano.

ANNEX 1

ANNEX 2

2007-2013

Cohesion Fund

 

European Social Fund

 

EU financing,

billion EUR

National

co financing,

billion EUR

Total funds,

billion EUR

2% of EU financing,

billion EUR

EU financing,

billion EUR

 

National

co financing,

billion EUR

Total funds,

billion EUR

 

4% of EU

financing,

billion EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Countries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estonia

1,1

0,2

1,3

0,022

0,4

0,05

0,5

0,016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

8,6

1,5

10,1

0,172

3,7

0,6

4,3

0,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvia

1,5

0,5

2

0,03

0,6

0,12

0,7

0,024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

2,3

0,5

2,8

0,046

1

0,2

1,2

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

6,5

1,3

7,8

0,13

3,7

0,7

4,4

0,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

20

4

24

0,4

9,4

1,67

11,1

0,376

POSTOPEK

Naslov

Splošne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu glede poenostavitve nekaterih zahtev in določb, ki zadevajo finančno poslovodenje

Referenčni dokumenti

KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Pristojni odbor

REGI

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

18.1.2010

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Ivars Godmanis

21.10.2009

 

 

Datum sprejetja

17.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

3

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jan Kozłowski

MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (17.3.2010)

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu glede poenostavitve nekaterih zahtev in glede nekaterih določb, povezanih s finančnim poslovodenjem
(KOM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD))

Poročevalka: Regina Bastos

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Glede na sedanjo gospodarsko in finančno krizo je Svet Evropske unije 11. in 12. decembra 2008 sprejel evropski načrt za oživitev gospodarstva, ki predvideva uvedbo prednostnih ukrepov, s katerimi bi se evropskim gospodarstvom omogočila hitrejša prilagoditev sedanjim izzivom.

Komisija je v okviru svojega načrta za oživitev gospodarstva septembra 2008 in novembra 2008 že predlagala več regulativnih sprememb, da bi poenostavila izvedbene določbe za kohezijsko politiko in povečala vnaprejšnje financiranje (vnaprejšnja plačila) za programe Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada.

Komisija je 3. junija 2009 predložila sporočilo z naslovom „Skupna zaveza za zaposlovanje“, v katerem se predlagajo dodatni ukrepi za povečanje števila delovnih mest in boj proti učinkom krize na delovna mesta.

Komisija meni, da so potrebna nadaljnja prizadevanja za lažje upravljanje finančnih sredstev Skupnosti, da se zagotovi hitrejši tok finančnih sredstev k upravičencem, ki jih je gospodarska recesija najbolj prizadela.

Ta predlog, sprejet 22. julija 2009, zato vključuje dodatne elemente za poenostavitev s splošnim ciljem hitrejšega izvajanja sofinanciranih naložb v državah članicah in regijah ter večjega vpliva finančnih sredstev na gospodarstvo kot celoto, zlasti na mala in srednja podjetja ter zaposlovanje. Mala in srednja podjetja so gibalo evropskega gospodarstva in glavni dejavniki trajnostne rasti ter ustvarjajo številna kakovostna delovna mesta. V Evropski uniji približno 23 milijonov malih in srednjih podjetij predstavlja skoraj 99 % njenih podjetij in je odgovornih za približno 75 milijonov delovnih mest. V nekaterih pomembnih sektorjih, kot so tekstilni, gradbeni ali pohištveni, mala in srednja podjetja predstavljajo do 80 % vseh delovnih mest.

Dodatna poenostavitev in razjasnitev pravil o kohezijski politiki bosta nedvomno pozitivno vplivali na hitrost izvajanja programov, zlasti zaradi jasnejših in manj birokratskih pravil za nacionalne, regionalne in lokalne organe, ki bodo omogočila večjo prilagodljivost programov novim izzivom.

Predlog bo zahteval spremembo Uredbe Sveta št. 1083/2006 o splošnih določbah za kohezijsko politiko.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Poudarja pomen boljšega izkoriščanja sinergije in dopolnjevanja med različnimi razpoložljivimi finančnimi instrumenti, vključno z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Kohezijskim skladom, Evropskim socialnim skladom, Evropskim skladom za vključevanje, programom Skupnosti na področju javnega zdravja in Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja, za uresničevanje kompleksnih ciljev strategije EU 2020, katere namen je ustvarjanje razumnejše, socialno vključujoče in bolj ekološke rasti, in učinkovitejše podpiranje mikroregij z najbolj omejenimi možnostmi in najranljivejših skupin, ki se spopadajo s kompleksnimi večdimenzionalnimi ovirami.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Za lažje upravljanje finančnih sredstev Skupnosti, pomoč v zvezi s pospešitvijo naložb v državah članicah in regijah ter večji vpliv finančnih sredstev na gospodarstvo je treba dodatno poenostaviti pravila, ki urejajo kohezijsko politiko.

(2) Za lažje upravljanje finančnih sredstev Evropske unije, pomoč v zvezi s pospešitvijo naložb na vseh vladnih ravneh – od državne do lokalne – ter večji vpliv finančnih sredstev na gospodarstvo in ustvarjanje perspektivnih delovnih mest, ki zagotavljajo družbeno udeleženost ter udeleženost njenih akterjev, zlasti malih in srednje velikih podjetij, kar bi pozitivno učinkovalo na zaposlovanje, je treba tudi dodatno poenostaviti pravila, ki urejajo Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad na ravni Unije in nacionalni ravni.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Za lažje prilagajanje operativnih programov kot odziv na sedanjo finančno in gospodarsko krizo morajo države članice zagotoviti analizo, ki upravičuje spremembo operativnega programa namesto vrednotenja.

(6) Za lažje prilagajanje operativnih programov kot odziv na sedanjo finančno in gospodarsko krizo ter njene učinke na podjetja in zaposlovanje morajo države članice zagotoviti analizo, ki upravičuje spremembo operativnega programa namesto vrednotenja.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Kot je navedeno v Sporočilu Komisije z dne 3. junija 2009 o skupni zavezi za zaposlovanje, je treba za preprečitev težav z denarnim tokom, ki se pojavljajo v državah članicah kot posledica finančnih omejitev med vrhom krize, in za hitrejše izvajanje aktivnih ukrepov na trgu dela, katerih cilj je podpora državljanom in zlasti brezposelnim ali osebam, ki bi morda lahko postale brezposelne, za omejeno časovno obdobje spremeniti določbe o izračunu vmesnih plačil. Zato je ustrezno, da Komisija brez spreminjanja nacionalnih obveznosti sofinanciranja, ki veljajo za operativne programe v celotnem programskem obdobju, povrne zahtevke za vmesna plačila, kadar tako zahtevajo države članice, v višini 100 % javnega prispevka za vsako razvojno prioriteto v operativnih programih, ki jih sofinancira ESS.

črtano

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) Da bi se odzvali na potrebo po izvajanju aktivnih ukrepov na trgu delovne sile, kot je usposabljanje v primeru brezposelnosti, napovedovanje in upravljanje prestrukturiranja, nadgrajevaje strokovnega znanja glede na potrebe trga delovne sile ter gospodarstvo in tudi zagotavljanje visokokakovostnih pripravništev za mlade, sta potrebna pravilno izvajanje operativnih programov in optimalna uporaba finančnih sredstev Unije. V obdobju gospodarske in finančne krize postaja čedalje bolj nujno, da ljudje ostanejo zaposleni ali da se jim omogoči, da najdejo delovno mesto.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11b) Predvsem v času krize, ko se pritisk na trg dela in nevarnost odpuščanja zaposlenih povečujeta, je treba omogočiti prožno odzivanje, da se lahko namensko podprejo najbolj prizadete države članice ali posamezne regije. Zato je pomembno določiti pravila, ki bodo Evropskemu socialnemu skladu tudi v prihodnosti omogočala hitro odzivanje, da bi preprečili zamude pri izvajanju programov in negativen vpliv na ohranitev in ustvarjanje trajnostnih delovnih mest, ki zagotavljajo družbeno udeleženost.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Zaradi izjemnih okoliščin ter hudih posledic sedanje gospodarske in finančne krize brez primere na proračune držav članic je nujen dodaten obrok vnaprejšnjega financiranja za leto 2010 za države članice ali posamezne regije držav članic, ki jih je kriza najbolj prizadela, da se omogočita reden dotok sredstev in plačevanje upravičencem med izvajanjem programov.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a) Rok za izračun samodejnega prenehanja prevzetih letnih obveznosti, ki se nanašajo na skupni letni prispevek za leto 2007, bi bilo treba podaljšati, da se izboljša črpanje sredstev za različne operativne programe. Taka prožnost je nujna, saj so bili programi odobreni pozno, izvajati pa so se začeli pozneje, kot je bilo predvideno. Glede na krizo se tako lahko zagotovi ustrezna podpora za pobude za ohranitev in povečanje zaposlovanja.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4 a (novo)

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 47 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Člen 47(1) se nadomesti z naslednjim:

 

‘1. Namen vrednotenja je izboljšati kakovost, učinkovitost in doslednost pomoči iz sredstev skladov ter strategijo in izvajanje operativnih programov v zvezi s posebnimi strukturnimi težavami, ki vplivajo na zadevne države članice in regije, obenem pa upoštevati cilj trajnostnega razvoja in ustrezne zakonodaje Unije glede vpliva na okolje, vključno z razvijanjem okolja brez ovir za invalidne osebe, in strateške okoljske presoje.“

Obrazložitev

This modification serves the obligations laid down in Article 16 of the regulation. Article 16 stresses the importance of accessibility for people with disabilities where the regulation indicates that ‘accessibility for disabled persons shall be one of the criteria to be observed in defining operations co-financed by the Funds and to be taken into account during the various stages of implementation’.

This modification also helps implementing the articles 2 (2) and 3 (b) of REGULATION (EC) No 1081/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 July 2006 on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999 in order to make Europe a more accessible place for a growing number of ageing and disabled people. This proposal also helps the Member States to prepare themselves for planning, coordinating and eventually implementing their efforts for realizing same standard measures for people with disabilities in the long run with equal basis, with special regards to the UN Convention on the rights of persons with disabilities which already had been adopted by the European Council last November. The needs of people with disabilities are the same wherever live in the European Union and the modification finally serves their ability of mobility as well.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 5 a (novo)

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 55 – odstavek 2 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) V členu 55(2) se pododstavek 3 nadomesti z naslednjim besedilom:

 

„Pri izračunu organ upravljanja upošteva ustrezno referenčno obdobje za te vrste naložbo ter projekta, običajno pričakovano donosnost takšne vrste naložbe in uporabo načela onesnaževalec plača ter, kjer je potrebno, načela enakosti v povezavi z relativno blaginjo zadevne države članice.“

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 55 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Kadar prihodkov objektivno ni mogoče določiti vnaprej, se čisti prihodki, ustvarjeni v petih letih od zaključka operacije, odštejejo od izdatkov, predloženih Komisiji.

3. Kadar prihodkov objektivno ni mogoče določiti vnaprej ali s tehničnega vidika niso dovolj zanesljivi, se čisti prihodki, ustvarjeni v petih letih od zaključka operacije, odštejejo od izdatkov, predloženih Komisiji.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 10

Uredba št. 1083/2006/ES

Člen 77

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Člen 77 se nadomesti z naslednjim:

črtano

„Člen 77

 

Splošna pravila za izračun vmesnih plačil in končnih plačil

 

1. Vmesna plačila in končna plačila se izračunajo z uporabo stopnje sofinanciranja iz odločitve o zadevnem operativnem programu za vsako razvojno prioriteto glede upravičenih izdatkov, navedenih v okviru razvojne prioritete, v vsakem izkazu o izdatkih, ki jih potrdi organ za potrjevanje.

 

Vendar prispevek Skupnosti v obliki vmesnih in končnih plačil ni višji od javnega prispevka in najvišjega zneska pomoči iz skladov za vsako razvojno prioriteto, kot je določeno v odločitvi Komisije o potrditvi operativnega programa.

 

2. Z odstopanjem od prvega pododstavka odstavka 1 se lahko v primeru operativnih programov, ki jih sofinancira ESS, vmesna plačila Komisije za izkaze o izdatkih, ki jih države članice pošljejo do 31. decembra 2010, če države članice to zahtevajo zaradi lažjega izvajanja protikriznih ukrepov, opravijo s plačilom 100 % javnega prispevka za vsako razvojno prioriteto, kot je navedeno v okviru zadevne razvojne prioritete v izkazu o izdatkih, ki ga potrdi organ za potrjevanje. Kadar izbere država članica to možnost, uporabi Komisija ta sistem za vse zahtevke za vmesna plačila, poslana do 31. decembra 2010 za zadevni operativni program.

 

Razlika med skupnim zneskom, plačanim v skladu s prvim pododstavkom, in zneskom, izračunanim v skladu s prvim pododstavkom odstavka 1, se ne sme upoštevati pri izračunu vmesnih plačil za izkaze o izdatkih, ki so bili poslani po 31. decembru 2010. Vendar se ta razlika upošteva za namen določbe iz člena 79(1) in izračun plačila končnega zneska.“

 

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 11 a (novo)

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 82 – odstavek 1 – točka e a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) V členu 82(1) se doda naslednja točka:

 

„(ea) za države članice, ki so v letu 2009 prejele donacijo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 332/2002 z dne 18. februarja 2002 o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic1, ali države članice, katerih BDP se je v letu 2009 v primerjavi z letom prej realno zmanjšal za več kot 10 odstotkov ali pa se je njihova stopnja nezaposlenosti skupaj ali v določenih regijah v primerjavi z letom prej povišala za več kot tri odstotne točke, v letu 2010 2 % prispevka iz Kohezijskega sklada in 4 % iz Evropskega socialnega sklada za operativni program.

 

1 UL L 53, 23.2.2002, str. 1.“

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 12 a (novo)

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 93 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Člen 93(1) se nadomesti z naslednjim:

 

‘1. „Komisija samodejno razveljavi vsak del zneska za operativni program, izračunanega v skladu s pododstavkom 2, ki ni bil uporabljen za plačilo vnaprejšnjega financiranja ali vmesnih plačil, ali za katerega ni bil poslan zahtevek za plačilo v skladu s členom 86, do 31. decembra naslednjega leta po letu proračunske obveznosti po programu, razen v primeru iz odstavka 2.

 

Komisija zaradi samodejnega prenehanja obveznosti iz prvega pododstavka ta znesek izračuna tako, da vsaki proračunski obveznosti za leta od 2008 do 2013 prišteje eno šestino celotne letne proračunske obveznosti za leto 2007.“

Obrazložitev

Z odložitvijo samodejnega prenehanja obveznosti, povezanega z obveznostmi iz leta 2007, se omogoči določena prožnost v primeru, ko je odobritev operativnih programov zahtevala več časa kot pričakovano.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 – točka 12 b (novo)

Uredba (ES) št. 1083/2006

Člen 93 – odstavek 2 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12b) V členu 93 se vstavi naslednji odstavek:

 

„2a. Z odstopanjem od prvega pododstavka odstavka 1 in od odstavka 2 se roki za samodejno prenehanje obveznosti ne uporabljajo za letno proračunsko obveznost, povezano s skupno vsoto letnih prispevkov za leto 2007.“

Obrazložitev

Z odložitvijo samodejnega prenehanja obveznosti, povezanega z obveznostmi iz leta 2007, se omogoči določena prožnost v primeru, ko je odobritev operativnih programov zahtevala več časa kot pričakovano.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 1a

 

Prehodni ukrepi

 

Zaradi izjemnih okoliščin ob prehodu na pravila glede prenehanja obveznosti, ki se uvajajo s to uredbo, se odobrena sredstva, ki so bila preklicana zaradi prenehanja obveznosti Komisije za finančno leto 2007 pri izvajanju prvega pododstavka člena 93(1) in člena 97 Uredbe (ES) št. 1083/2006 v skladu s členom 11 finančne uredbe, znova dodelijo do višine, ki je potrebna za izvajanje drugega pododstavka člena 93(1) Uredbe (ES) št. 1083/2006.

Obrazložitev

Z odložitvijo samodejnega prenehanja obveznosti, povezanega z obveznostmi iz leta 2007, se omogoči določena prožnost v primeru, ko je odobritev operativnih programov zahtevala več časa kot pričakovano.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 1b

 

Komisija poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o učinkih te uredbe na višino plačil in tem, koliko bo upoštevala višino plačil v svojem predlogu proračuna. Komisija mora v svoje poročilo vključiti tudi oceno učinka te uredbe na zaposlovanje in socialno vključenost.

POSTOPEK

Naslov

Splošne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu glede poenostavitve nekaterih zahtev in določb, ki zadevajo finančno poslovodenje

Referenčni dokumenti

KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Pristojni odbor

REGI

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

18.1.2010

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Regina Bastos

17.9.2009

 

 

Obravnava v odboru

4.3.2010

16.3.2010

 

 

Datum sprejetja

17.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Regina Bastos, Edit Bauer, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Rovana Plumb, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jürgen Creutzmann, Dieter-Lebrecht Koch, Csaba Sógor, Emilie Turunen

POSTOPEK

Naslov

Splošne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu glede poenostavitve nekaterih zahtev in določb, ki zadevajo finančno poslovodenje

Referenčni dokumenti

KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Datum predložitve EP

22.7.2009

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

18.1.2010

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

18.1.2010

CONT

18.1.2010

EMPL

18.1.2010

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

CONT

1.10.2009

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Evgeni Kirilov

5.10.2009

 

 

Obravnava v odboru

6.10.2009

4.11.2009

2.12.2009

22.2.2010

Datum sprejetja

18.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

4

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karima Delli, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, László Surján, Sabine Verheyen, Iuliu Winkler