Betänkande - A7-0055/2010Betänkande
A7-0055/2010

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden med avseende på förenkling av vissa krav och med avseende på vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen

23.3.2010 - (KOM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD)) - ***I

Utskottet för regional utveckling
Föredragande: Evgeni Kirilov


Förfarande : 2009/0107(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0055/2010
Ingivna texter :
A7-0055/2010
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden med avseende på förenkling av vissa krav och med avseende på vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen

(KOM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0384),

–   med beaktande av artikel 161 i EG-fördraget, i enlighet med vilken kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7‑0003/2010),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artiklarna 294.3 och 177 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–   efter att ha hört Regionkommittén,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7‑0055/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Tillämpningsområdet för bestämmelsen om insatsernas varaktighet bör klargöras. Framför allt är det lämpligt att begränsa bestämmelserna till att omfatta sådana insatser som medfinansieras av ESF och som omfattas av reglerna för statligt stöd med skyldighet att behålla en investering eller skapade arbetstillfällen. Det är dessutom nödvändigt att inte låta den bestämmelsen tillämpas på insatser som efter att de avslutats är föremål för en betydande förändring genom att produktionsverksamheten upphör på grund av en konkurs där det inte rör sig om bedrägeri.

(9) Tillämpningsområdet för bestämmelsen om insatsernas varaktighet bör klargöras. Framför allt är det lämpligt att begränsa bestämmelserna till att omfatta sådana åtgärder som omfattas av stöd från ESF och reglerna för statligt stöd med skyldighet att behålla en investering. Det är dessutom nödvändigt att inte låta den bestämmelsen tillämpas på insatser som efter att de avslutats är föremål för en betydande förändring genom att produktionsverksamheten upphör på grund av en konkurs där det inte rör sig om bedrägeri.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) I kommissionens meddelande av den 3 juni 2009 – Ett gemensamt åtagande för sysselsättning – konstateras att för att motverka de likviditetsproblem som kan uppstå i medlemsstaterna till följd av de finansiella begränsningarna under krisens kulmen och för att skynda på genomförandet av aktiva arbetsmarknadsåtgärder till stöd för befolkningen, och särskilt arbetslösa och de som riskerar att bli det, är det nödvändigt att under en begränsad tid ändra bestämmelserna om beräkningen av mellanliggande betalningar. När medlemsstaterna så begär bör kommissionen därför ersätta ansökningarna om mellanliggande betalningar till 100 % av det offentliga stödet till varje prioriterat område i operativa program som medfinansierats av ESF, utan att detta ändrar de nationella medfinansieringsskyldigheter som gäller för operativa program under programperioden i sin helhet.

utgår

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Mot bakgrund av de exceptionella omständigheterna och de allvarliga och aldrig tidigare skådade verkningarna av den pågående ekonomiska och finansiella krisen på medlemsstaternas budgetar, är de medlemsstater som drabbats värst av krisen i behov av ytterligare en delbetalning av förhandsfinansieringen för 2010 för att säkerställa ett jämnt kassaflöde och underlätta utbetalningarna till stödmottagarna i samband med genomförandet av program.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Det är lämpligt att förlänga tidsfristen för beräkningen av det automatiska återtagandet av det årliga budgetåtagande som hänför sig till det totala årliga anslaget för 2007, i syfte att förbättra utnyttjandet av de medel som anslagits för vissa operativa program. En sådan flexibilitet är nödvändig, eftersom det dröjde längre än beräknat att starta programmen och eftersom de godkändes i ett sent skede.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a) Som en följd av bland annat ändringar i beslutsprocessen efter Lissabonfördragets ikraftträdande har de ändringar som fastställs i denna förordning inte införts i tid för att förhindra tillämpningen av nuvarande artikel 93.1 i förordning (EG) nr 1038/2006. Följaktligen skulle de återtaganden som görs av kommissionen, i enlighet med artikel 11 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1 (budgetförordningen), leda till annullering av anslag för räkenskapsåret 2007, vilka sedan bör fördelas över räkenskapsåren 2008–2013 vid genomförandet av de bestämmelser som införs genom denna förordning. Det är därför lämpligt att som övergångsåtgärd föreskriva möjligheten att vid behov återställa motsvarande medel i syfte att genomföra de ändrade reglerna för återtagande.

 

____________

1 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 4 – led a

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 44 – stycke 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) fonder eller andra stimulansordningar som ger lån, garantier för återbetalningspliktiga investeringar eller liknande instrument för energieffektivitet och användning av förnybar energi i byggnader, även befintliga bostäder.”

c) fonder eller andra stimulansordningar som ger lån, garantier för återbetalningspliktiga investeringar eller liknande instrument för energieffektivitet och användning av förnybar energi i byggnader, även i befintliga bostäder.”

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 4 – led b

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 44 – punkt 2 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”När sådana insatser organiseras genom holdingfonder, dvs. fonder som har inrättats för att investera i flera riskkapitalfonder, garantifonder, lånefonder, fonder för stadsutveckling, fonder eller andra stimulansordningar som ger lån, garantier för återbetalningspliktiga investeringar eller liknande instrument för energieffektivitet och användning av förnybar energi i byggnader, även befintliga bostäder, ska medlemsstaten eller förvaltningsmyndigheten genomföra dem på ett eller flera av följande sätt:”

”När sådana insatser organiseras genom holdingfonder, dvs. fonder som har inrättats för att investera i flera riskkapitalfonder, garantifonder, lånefonder, fonder för stadsutveckling, fonder eller andra stimulansordningar som ger lån, garantier för återbetalningspliktiga investeringar eller liknande instrument för energieffektivitet och användning av förnybar energi i byggnader, även i befintliga bostäder, ska medlemsstaten eller förvaltningsmyndigheten genomföra dem på ett eller flera av följande sätt:”

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 7

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 56 – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”När en ny kategori utgifter läggs till vid ändringen av ett operativt program enligt artikel 33 ska de utgifter som omfattas av denna kategori vara stödberättigande från den dag då ansökan om ändring av det operativa programmet inlämnas till kommissionen.”

”När en ny kategori utgifter, i enlighet med tabell 1 i del A av bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 1828/20061, läggs till vid ändringen av ett operativt program enligt artikel 33 i denna förordning ska de utgifter som omfattas av denna kategori vara stödberättigande från den dag då ansökan om ändring av det operativa programmet inlämnas till kommissionen.

 

_________________

1 EUT L 371, 27.12.2006, s. 1.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 8 – led a

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 57 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Insatser som får stöd från ESF ska anses inte ha behållit stödet endast om de är skyldiga att upprätthålla investeringarna enligt bestämmelserna om statligt stöd i den mening som avses i artikel 87 i fördraget och om de är föremål för en betydande förändring genom att produktionsverksamheten upphör inom den tid som anges i nämnda bestämmelser.

Åtgärder som omfattas av stöd från ESF ska anses inte ha behållit stödet endast om de är skyldiga att upprätthålla investeringarna enligt tillämpliga bestämmelser om statligt stöd i den mening som avses i artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och om de är föremål för en betydande förändring genom att produktionsverksamheten upphör inom den tid som anges i nämnda bestämmelser.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 8 – led a

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 57 – punkt 1 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får förkorta tidsfristen i första stycket till tre år då en investering upprätthålls eller arbetstillfällen som skapats av små och medelstora företag bevaras.”

Medlemsstaterna får förkorta tidsfristen i första stycket till tre år då en investering upprätthålls av små och medelstora företag.”

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 - led 9

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 67 – punkt 2 – led b – led ii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) den andel av de sammanlagda attesterade stödberättigande utgifterna som stödmottagarna betalat och de samlade programmedlen, inklusive gemenskapens bidrag och motsvarande nationella bidrag.

ii) förhållandet mellan de sammanlagda attesterade stödberättigande utgifterna som stödmottagarna betalat och de samlade programmedlen, inklusive gemenskapens bidrag och motsvarande nationella bidrag.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 10

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 77

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 77 ska ersättas med följande:

utgår

”Artikel 77

 

Gemensamma regler för beräkning av mellanliggande betalningar och slutbetalningar

 

1. Mellanliggande betalningar och slutbetalningar ska beräknas genom att den medfinansieringssats som anges för varje prioriterat område i beslutet om det berörda operativa programmet tillämpas på de stödberättigande utgifter som anges för det prioriterade området i varje utgiftsdeklaration som attesterats av den attesterande myndigheten.

 

Gemenskapsstödet genom mellanliggande betalningar och slutbetalningar får dock inte vara högre än det offentliga stödet och det maximala stödbeloppet från fonderna för varje prioriterat område enligt kommissionens beslut om godkännande av det operativa programmet.

 

2. Genom avvikelse från punkt 1 första stycket och i fråga om operativa program som medfinansieras av ESF får kommissionens mellanliggande betalningar för utgiftsdeklarationer som medlemsstaterna skickat senast den 31 december 2010 utgöra 100 % av det offentliga stödet för varje prioriterat område enligt vad som anges för det prioriterade området i den utgiftsdeklaration som attesterats av den attesterande myndigheten, om medlemsstaten så begär för att underlätta genomförandet av krisåtgärder. Om en medlemsstat väljer denna möjlighet ska kommissionen tillämpa denna ordning på alla ansökningar om mellanliggande betalningar som skickas senast den 31 december 2010 för det operativa programmet i fråga.

 

Skillnaden mellan det totalbelopp som betalas enligt första stycket och det belopp som beräknas enligt punkt 1 första stycket ska inte beaktas vid beräkningen av mellanliggande betalningar för utgiftsdeklarationer som sänts efter den 31 december 2010. Denna skillnad ska emellertid beaktas vid tillämpningen av artikel 79.1 och vid beräkningen av slutbetalningen.”

 

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 11a (nytt)

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 82 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11a) Artikel 82.1 ska ändras på följande sätt:

 

a) I andra stycket ska följande led läggas till:

 

ea) För de medlemsstater som erhöll lån 2009 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 332/2002 av den 18 februari 2002 om upprättande av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaternas betalningsbalans1, eller de medlemsstater vars BNP 2009 minskade med mer än 10 % realt sett i jämförelse med 2008: år 2010 2 % av bidraget från Sammanhållningsfonden och 4 % av bidraget från Europeiska socialfonden till det operativa programmet.

 

__________

1 EGT L 53, 23.2.2002, s. 1.”

 

b) Följande stycke ska läggas till:

 

”Vid tillämpning av de kriterier som avses i led f andra stycket ska BNP-siffrorna grunda sig på den gemenskapsstatistik som offentliggjordes i november 20092.

 

___________

2 European Economic Forecast Autumn 2009 (EUROPEAN ECONOMY, nr 10 2009. Europeiska unionens publikationsbyrå i Luxemburg).”

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 12

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 88 – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Om det vid kontroller utförda av medlemsstaterna konstateras oegentligheter i insatser för vilka ett utlåtande om partiellt avslutande utfärdats, ska artikel 98.2 och 98.3 vara tillämplig. Den utgiftsdeklaration som avses i punkt 2 a ska justeras i enlighet därmed.”

”Om medlemsstaterna konstaterar oegentligheter i insatser för vilka ett utlåtande om partiellt avslutande utfärdats, ska artikel 98.2 och 98.3 vara tillämplig. Den utgiftsdeklaration som avses i punkt 2 a ska justeras i enlighet därmed.”

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 12a (nytt)

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 93 – punkt 1 och punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

12a) Artikel 93 ska ändras på följande sätt:

 

a) punkt 1 ska ersättas med följande:

 

”1. Kommissionen ska automatiskt återta den del av det belopp som beräknats i enlighet med det andra stycket för ett operativt program som inte har använts för betalning av förhandsfinansiering eller mellanliggande betalningar eller för vilken någon ansökan om betalning inte har sänts i överensstämmelse med artikel 86 senast den 31 december det andra året efter det år då budgetåtagandet för programmet gjordes, med det undantag som nämns i punkt 2.

 

När det gäller det automatiska återtagandet ska kommissionen fastställa beloppet genom att till varje budgetåtagande för åren 2008–2013 lägga till en sjättedel av det årliga budgetåtagande som hänför sig till det totala årliga anslaget för 2007.”

 

b) Följande punkt ska införas efter punkt 2:

 

”2a. Genom avvikelse från punkt 1 första stycket och punkt 2 ska tidsfristerna för automatiskt återtagande inte gälla det årliga budgetåtagande som hänför sig till det totala årliga anslaget för 2007.”

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

Övergångsbestämmelser

 

Med hänsyn till de exceptionella omständigheterna för övergången till de regler för återtagande som införs genom denna förordning ska de anslag som annullerats på grund av kommissionens återtaganden för räkenskapsåret 2007, vid genomförandet av artikel 93.1 första stycket och artikel 97 i förordning (EG) nr 1083/2006 i enlighet med artikel 11 i budgetförordningen, återställas i den mån det är nödvändigt för genomförandet av bestämmelserna i artikel 93.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1083/2006.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 1.5 och 1.7 ska dock tillämpas från och med den 1 augusti 2006, artikel 1.8, 1.11 a, 1.11 b i och 1.13 ska tillämpas från och med den 1 januari 2007 och artikel 1.4, 1.11 b ii och 1.11 c ska tillämpas från och med den 10 juni 2009.

Artikel 1.5 och 1.7 ska dock tillämpas från och med den 1 augusti 2006, artikel 1.8, 1.10 a, 1.10 b i, 1.13 och 1.14 ska tillämpas från och med den 1 januari 2007 och artikel 1.4, 1.10 b ii och 1.10 c ska tillämpas från och med den 10 juni 2009.

YTTRANDE från budgetutskottet (17.3.2010)

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden med avseende på förenkling av vissa krav och med avseende på vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen
(KOM(2009)0384 – C7 0003/2010 – 2009/0107(COD))

Föredragande: Ivars Godmanis

KORTFATTAD MOTIVERING

I juli 2009 lade kommissionen fram ett förslag till ändring av grundförordningen om strukturfonderna, nämligen förordning (EG) nr 1083/2003. Syftet med förslaget var att ge ytterligare ekonomisk stimulans till vissa medlemsstater som har drabbats hårt av den ekonomiska krisen. Förslaget föregicks av den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa, i en situation där genomförandebestämmelserna för grundförordning (EG) nr 1083/2006 redan hade ändrats 2009 i syfte att tillåta större flexibilitet avseende förskottsbetalningar.

Huvudsyftet med kommissionens förslag var att hantera effekterna av finanskrisen, dvs. problemet med en stramare kreditpolitik och budgetpolitikens begränsningar. Den lösning som föreslogs var införandet av en tillfällig möjlighet för medlemsstater med allvarliga likviditetsproblem att begära en 100-procentig ersättning för att finansiera arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för Europeiska socialfonden, dvs. ett undantag från principen om medfinansiering. Det var meningen att detta undantag skulle tillämpas 2009 och 2010 och att det skulle främja utbildning, kompetensutveckling och tillhandahållande av praktikplatser av hög kvalitet. Kommissionen föreslog också en rad åtgärder för att ytterligare förenkla genomförandet av förordning (EG) nr 1083/2006.

Rådet behandlade förslaget hösten 2009 och fattade ett enhälligt beslut den 20 november 2009. Rådet avvisade tanken på en tillfällig möjlighet till en 100-procentig ersättning, men stödde övriga ändringar i kommissionens förslag.

Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 medförde en ändring i lagstiftningsförfarandet, vilken gynnar parlamentet: Inom ramen för samtyckesförfarandet kunde parlamentet bara säga ja eller nej, men inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet kan parlamentet nu till fullo påverka textens innehåll.

Förslagets budgetmässiga aspekter

Kommissionen har föreslagit en rad ändringar vars syfte är att förenkla reglerna för genomförandet av strukturfonderna. De mest påtagliga förändringarna hänför sig till stora projekt, inbegripet den tröskel som tillämpas. Om förslaget antas kommer en enda tröskel på 50 miljoner euro att tillämpas på alla stora projekt (för närvarande finns det en skild tröskel för miljöprojekt, vilken uppgår till 25 miljoner euro). Vidare bör stora projekt skyddas mot automatiskt återtagande. Övriga ändringar är relativt små, men de är ett svar på parlamentets krav på förenkling, i likhet med dem som antogs vid budgetmedlingen i november 2009. Parlamentet och rådet antog sedan en gemensam förklaring om en förenkling och en mer målinriktad användning av strukturfonderna. De förenklande åtgärder som föreslås av kommissionen kan därför stödjas.

Ett mera komplicerat problem är förslaget att tillfälligt bevilja undantag från kravet på medfinansiering av operativa program som finansieras av ESF. Ett sådant beslut skulle inte på något sätt påverka åtagandebemyndiganden för 2010, men det skulle tillfälligt öka betalningsbemyndigandena i det fall att medlemsstaterna beslutade att utnyttja möjligheten att begära en 100-procentig ersättning för mellanliggande betalningar. Förslaget skulle inte medföra några ändringar i den fleråriga finansieringsramen, eftersom EU:s extra utbetalningar under 2010 skulle återfås vid beräkning av slutsaldot.

Även om det övergripande målet – att mobilisera strukturfonderna för att bättre hantera den ekonomiska och finansiella krisen – till fullo överensstämmer med parlamentets ståndpunkt, är den metod som kommissionen föreslår tvivelaktig. Statistiska uppgifter om utvecklingen av betalningar inom strukturfonderna visar på betydande skillnader mellan medlemsstaterna, särskilt avseende ESF (se bilaga 1). Detsamma gäller inlämnandet av beskrivningar av förvaltnings- och kontrollsystem. De uppgifter som finns tillgängliga antyder att problemen inte handlar om att hitta medfinansiering, dvs. kapacitet i medlemsstaterna att förvalta medlen på nationell nivå. En 100-procentig och tillfällig EU-finansiering skulle strida mot principen om medfinansiering, och risken för oegentligheter skulle öka. Kommissionens förslag skulle medföra en extra kostnad på 4,1 miljarder euro 2010. Detta skulle innebära en ökning på 50 procent av de budgeterade ESF-betalningarna 2010.

Det är beklagligt att kommissionens förslag inte omfattar en konsekvensbedömning. De förväntade effekterna och det verkliga mervärdet förblir oklara.

Rådet har redan avvisat principen om en 100-procentig finansiering. I stället har rådet föreslagit en förlängning av tidsfristen för beräkning av det automatiska återtagandet av det årliga budgetåtagande som hänför sig till det totala årliga bidraget 2007, i syfte att förbättra utnyttjandet av medel som anslagits för vissa operativa program. Rådet anser att en sådan flexibilitet krävs på grund av att de operativa programmen godkändes sent och kom igång långsammare än beräknat.

För att lindra de ekonomiska svårigheterna i de länder som drabbats värst av den ekonomiska krisen föreslår rådet också att förskottsbetalningar till operativa program inom ESF och till Sammanhållningsfonden utökas. Medlemsstater som beviljats medelfristigt ekonomiskt stöd i enlighet med förordning (EG) nr 332/2002, och medlemsstater vars BNP sjunkit med mera än 10 procent under 2009 jämfört med 2008, skulle vara berättigade till en extra förhandsfinansiering på 2 procent från Sammanhållningsfonden och på 4 procent från ESF. Detta förslag skulle innebära att förskottsbetalningarna förlängs, enligt ovannämnda villkor, till 2010. Inom ramen för nuvarande förordning fanns inga förskottsbetalningar planerade för 2010.

Föredraganden av detta yttrande påpekar att fem länder skulle dra nytta av rådets förslag om förskottsbetalningar (se bilaga 2). De totala kostnaderna för denna åtgärd skulle uppgå till 0,776 miljarder euro (0,4 miljarder euro för Sammanhållningsfonden och 0,3776 miljarder euro för ESF).

Föredraganden anser att rådets förhållningssätt är ett svar på parlaments krav på förenkling och flexibilitet. Potentiellt skulle alla länder dra nytta av att frigörandet av åtaganden skjuts fram, men de länder som har det allra svårast skulle gagnas av en extra förskottsbetalning. De ändringsförslag som lagts fram av fördraganden återspeglar denna ståndpunkt. Det behöver knappast påpekas att efter det att den rättsliga grunden antagits bör kommissionen lägga fram ett motsvarande förslag till ändringsbudget som ska behandlas och antas av budgetmyndigheten.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1a. Europaparlamentet erinrar om rådets förklaring av den 10 juli 2009 om betalningsbemyndiganden och uppmanar kommissionen att om så krävs lägga fram en ändringsbudget för att täcka behovet av extra betalningsbemyndiganden för 2010.

Ändringsförslag  2

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1b. Europaparlamentet stöder förslaget att tidigarelägga utbetalningarna, men betonar att den övergripande ekonomiska planeringen bör respekteras. Parlamentet påminner om att de slutliga beloppen för utbetalningarna under den återstående programperioden bör fastställas inom ramen för det årliga budgetförfarandet.

Ändringsförslag  3

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1c (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1c. Europaparlamentet betonar att ett eventuellt undantag från N+2-regeln endast undantagsvis bör beviljas och det endast bör gälla betalningsbemyndiganden för 2007.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) I kommissionens meddelande av den 3 juni 2009 – Ett gemensamt åtagande för sysselsättning – konstateras att för att motverka de likviditetsproblem som kan uppstå i medlemsstaterna till följd av de finansiella begränsningarna under krisens kulmen och för att skynda på genomförandet av aktiva arbetsmarknadsåtgärder till stöd för befolkningen, och särskilt arbetslösa och de som riskerar att bli det, är det nödvändigt att under en begränsad tid ändra bestämmelserna om beräkningen av mellanliggande betalningar. När medlemsstaterna så begär bör kommissionen därför ersätta ansökningarna om mellanliggande betalningar till 100 % av det offentliga stödet till varje prioriterat område i operativa program som medfinansierats av ESF, utan att detta ändrar de nationella medfinansieringsskyldigheter som gäller för operativa program under programperioden i sin helhet.

utgår

Motivering

Förslaget att bevilja undantag från kravet på medfinansiering är inte acceptabelt, inte ens om medfinansieringen skulle vara tillfällig, eftersom det ökar risken för oegentligheter och strider mot den grundläggande principen för strukturpolitik.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 10

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 77

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10) Artikel 77 ska ersättas med följande:

utgår

”Artikel 77

 

Gemensamma regler för beräkning av mellanliggande betalningaroch slutbetalningar

 

 

1. Mellanliggande betalningar och slutbetalningar ska beräknas genom att den medfinansieringssats som anges för varje prioriterat område i beslutet om det berörda operativa programmet tillämpas på de stödberättigande utgifter som anges för det prioriterade området i varje utgiftsdeklaration som attesterats av den attesterande myndigheten.

 

Gemenskapsstödet genom mellanliggande betalningar och slutbetalningar får dock inte vara högre än det offentliga stödet och det maximala stödbeloppet från fonderna för varje prioriterat område enligt kommissionens beslut om godkännande av det operativa programmet.

 

2. Genom avvikelse från punkt 1 första stycket och i fråga om operativa program som medfinansieras av ESF får kommissionens mellanliggande betalningar för utgiftsdeklarationer som medlemsstaterna skickat senast den 31 december 2010 utgöra 100 % av det offentliga stödet för varje prioriterat område enligt vad som anges för det prioriterade området i den utgiftsdeklaration som attesterats av den attesterande myndigheten, om medlemsstaten så begär för att underlätta genomförandet av krisåtgärder. Om en medlemsstat väljer denna möjlighet ska kommissionen tillämpa denna ordning på alla ansökningar om mellanliggande betalningar som skickas senast den 31 december 2010 för det operativa programmet i fråga.

 

Skillnaden mellan det totalbelopp som betalas enligt första stycket och det belopp som beräknas enligt punkt 1 första stycket ska inte beaktas vid beräkningen av mellanliggande betalningar för utgiftsdeklarationer som sänts efter den 31 december 2010. Denna skillnad ska emellertid beaktas vid tillämpningen av artikel 79.1 och vid beräkningen av slutbetalningen.”

 

Motivering

Förslaget att bevilja undantag från kravet på medfinansiering är inte acceptabelt, inte ens om medfinansieringen skulle vara tillfällig, eftersom det ökar risken för oegentligheter och strider mot den grundläggande principen för strukturpolitik.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 11a (nytt)

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 82 – punkt 1 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11a) I artikel 82(1) andra stycket ska följande led läggas till:

 

”ea) För de medlemsstater som beviljades lån under 2009 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 332/2002 av den 18 februari 2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans*, eller för de medlemsstater vars BNP under 2009 sjönk med mer än 10 % i reella termer i jämförelse med 2008: år 2010 2 % av bidraget från Sammanhållningsfonden och 4 % av bidraget från ESF till det operativa programmet.

 

________

* EGT L 53, 23.2.2002, s. 1.”

Motivering

Under den pågående allvarliga ekonomiska krisen är det motiverat att fortsätta med förskottsbetalningar ur Sammanhållningsfonden och ESF till de länder som befinner sig i den svåraste ekonomiska situationen.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 11b (nytt)

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 82 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

11b) I artikel 82(1) ska följande stycke läggas till:

 

“Vid tillämpning av de kriterier som avses i led f andra stycket ska BNP-siffrorna grunda sig på den gemenskapsstatistik som offentliggjordes i november 2009 **.

 

____________

** European Economic Forecast Autumn 2009 (EUROPEAN ECONOMY, Nr 10. 2009. EU:s publikationsbyrå i Luxemburg).”

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 12a (nytt)

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 93 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

12a) Artikel 93 ska ändras på följande sätt:

 

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

 

”1. Kommissionen skall automatiskt återta den del av det belopp som beräknats i enlighet med andra stycket för ett operativt program som inte har använts för betalning av förhandsfinansiering eller mellanliggande betalningar eller för vilken någon ansökan om betalning inte har sänts i överensstämmelse med artikel 86 senast den 31 december det andra året efter det år då budgetåtagandet för programmet gjordes, med det undantag som nämns i punkt 2.

När det gäller det automatiska återtagandet ska kommissionen fastställa beloppet genom att till varje budgetåtagande för åren 2008–2013 lägga till en sjättedel av det årliga budgetåtagande som hänför sig till det totala årliga anslaget för 2007.”

Motivering

Genom att skjuta fram det automatiska återtagandet som hänför sig till åtaganden som gjordes 2007 uppnår man en viss flexibilitet i en situation där antagandet av de operativa programmen har varit långsammare än väntat.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 12b (nytt)

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 93 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

b) Följande punkt 2a ska införas efter punkt 2:

 

”2a. Som ett undantag från punkt 1 första stycket, och punkt 2, ska tidsfristerna för det automatiska återtagandet inte gälla det årliga budgetåtagandet som hänför sig till det totala årliga anslaget för 2007.”

Motivering

Genom att skjuta fram det automatiska återtagandet som hänför sig till åtaganden som gjordes 2007 uppnår man en viss flexibilitet i en situation där antagandet av de operativa programmen har varit långsammare än väntat.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1

Övergångsbestämmelser

 

Med hänsyn till de exceptionella omständigheterna för övergången till de regler för frigörande av åtaganden som införs genom denna förordning ska de anslag som annullerats på grund av kommissionens frigörande av åtaganden för räkenskapsåret 2007, vid genomförandet av artikel 93.1 första stycket och artikel 97 i förordning (EG) nr 1083/2006, i enlighet med artikel 11 i budgetförordningen, återställas i den mån det är nödvändigt för genomförandet av bestämmelserna i artikel 93.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1083/2006.

Motivering

Genom att skjuta fram det automatiska återtagandet som hänför sig till åtaganden som gjordes 2007 uppnår man en viss flexibilitet i en situation där antagandet av de operativa programmen har varit långsammare än väntat.

BILAGA 1

BILAGA 2

20072013

Sammanhållningsfonden

 

Europeiska socialfonden

 

EU-finansiering,

miljarder EUR

Nationell

med-finansiering,

miljarder EUR

Totala medel,

Mil-jarder EUR

2 % av EU-finansiering,

miljarder EUR

EU finan-siering,

miljarder EUR

 

Nationell

med-finan-siering,

miljarder EUR

Totala medel,

miljarder EUR

 

4 % av EU-finan-siering,

miljarder EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estland

1,1

0,2

1,3

0,022

0,4

0,05

0,5

0,016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungern

8,6

1,5

10,1

0,172

3,7

0,6

4,3

0,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettland

1,5

0,5

2

0,03

0,6

0,12

0,7

0,024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litauen

2,3

0,5

2,8

0,046

1

0,2

1,2

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumänien

6,5

1,3

7,8

0,13

3,7

0,7

4,4

0,148

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

20

4

24

0,4

9,4

1,67

11,1

0,376

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden med avseende på förenkling av vissa krav och med avseende på vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen

Referensnummer

KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Ansvarigt utskott

REGI

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

18.1.2010

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Ivars Godmanis

21.10.2009

 

 

Antagande

17.3.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

3

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Damien Abad, Alexander Alvaro, Francesca Balzani, Reimer Böge, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Vladimír Remek, Dominique Riquet, László Surján, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Jan Kozłowski

YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (17.3.2010)

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden med avseende på förenkling av vissa krav och med avseende på vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen
(KOM(2009)0384 – C7‑0003/2010 – 2009/0107(COD))

Föredragande: Regina Bastos

KORTFATTAD MOTIVERING

På grund av den pågående ekonomiska och finansiella krisen antog Europeiska rådet vid sitt möte den 11 och 12 december 2008 en ekonomisk återhämtningsplan för Europa. Planen innehåller prioriterade åtgärder som ska hjälpa Europas ekonomier att snabbare anpassa sig till nya utmaningar.

Inom ramen för återhämtningsplanen föreslog kommissionen redan i september 2008 och i november 2008 ett antal lagstiftningsändringar för att förenkla reglerna för genomförandet av sammanhållningspolitiken och öka förhandsfinansieringen (förskotten) till Eruf- och ESF‑programmen.

Den 3 juni 2009 lade kommissionen fram meddelandet ”Ett gemensamt åtagande för sysselsättning” där man föreslog ytterligare åtgärder för att stödja skapandet av arbetstillfällen och motverka krisens effekter på sysselsättningen.

Kommissionen anser att det krävs större satsningar för att underlätta förvaltningen av gemenskapsmedlen för att bidragen snabbare ska nå dem som drabbas värst av konjunkturnedgången.

Detta förslag, som antogs den 22 juli 2009, innehåller därför ytterligare bestämmelser om förenkling, med det övergripande syftet att påskynda medfinansierade investeringar i medlemsstaterna och regionerna och att öka stödets genomslag för ekonomin i sin helhet, i synnerhet för små och medelstora företag och på sysselsättningen. Små och medelstora företag är motorerna i den europeiska ekonomin. De bidrar på ett avgörande sätt till en hållbar tillväxt och skapar många arbetstillfällen av hög kvalitet. Cirka 23 miljoner små och medelstora företag inom EU utgör nästan 99 procent av företagen i unionen och genererar cirka 75 miljoner arbetstillfällen. Inom vissa nyckelindustrier, såsom textilindustrin, byggbranschen eller tillverkningen av möbler, svarar små och medelstora företag för upp till 80 procent av arbetstillfällena.

Att reglerna för förvaltningen av sammanhållningspolitiken förenklas och förtydligas ytterligare kommer onekligen att inverka positivt på hur snabbt programmet kan genomföras, särskilt genom att de nationella, regionala och lokala myndigheterna får tydligare och mindre byråkratiska regler som medger större flexibilitet att anpassa programmen efter de nya utmaningarna.

Detta förslag kommer att göra det nödvändigt att ändra rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för bl.a. sammanhållningspolitiken.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Det är av stor vikt att i högre grad utnyttja synergieffekter och komplementaritet mellan de olika finansiella instrument som står till förfogande, t.ex. Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska fonden för integration, programmet för gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, för att uppnå de komplexa målen för EU:s 2020‑strategi, som har till syfte att skapa en intelligentare och miljövänligare tillväxt som präglas av social delaktighet och att på ett effektivare sätt stödja de minst gynnade mikroregionerna och de mest sårbara grupperna som står inför komplexa flerdimensionella problem.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) För att underlätta förvaltningen av gemenskapsmedlen, påskynda investeringar i medlemsstaterna och regionerna samt öka stödets effekter på ekonomin är det nödvändigt att reglerna för sammanhållningspolitiken förenklas ytterligare.

(2) För att underlätta förvaltningen av unionsmedlen, påskynda investeringar på samtliga förvaltningsnivåer – från nationell till lokal nivå – samt öka stödets effekter på ekonomin och främja skapandet av varaktiga arbetstillfällen, som garanterar ett deltagande i samhället och i dess aktörers verksamhet, särskilt de små och medelstora företagen, för att på så sätt öka sysselsättningen, är det dessutom nödvändigt att reglerna för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden förenklas ytterligare, på unionsnivå och på nationell nivå.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) För att göra det lättare att anpassa de operativa programmen efter den pågående finansiella och ekonomiska krisen bör medlemsstaterna, istället för en utvärdering, göra en analys som visar att ett operativt program bör ses över.

(6) För att göra det lättare att anpassa de operativa programmen efter den pågående finansiella och ekonomiska krisen och de effekter krisen har fått för företagen och sysselsättningen bör medlemsstaterna, istället för en utvärdering, göra en analys som visar att ett operativt program bör ses över.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) I kommissionens meddelande av den 3 juni 2009 – Ett gemensamt åtagande för sysselsättning – konstateras att för att motverka de likviditetsproblem som kan uppstå i medlemsstaterna till följd av de finansiella begränsningarna under krisens kulmen och för att skynda på genomförandet av aktiva arbetsmarknadsåtgärder till stöd för befolkningen, och särskilt arbetslösa och de som riskerar att bli det, är det nödvändigt att under en begränsad tid ändra bestämmelserna om beräkningen av mellanliggande betalningar. När medlemsstaterna så begär bör kommissionen därför ersätta ansökningarna om mellanliggande betalningar till 100 % av det offentliga stödet till varje prioriterat område i operativa program som medfinansierats av ESF, utan att detta ändrar de nationella medfinansieringsskyldigheter som gäller för operativa program under programperioden i sin helhet.

utgår

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Det är nödvändigt att de operativa programmen genomförs korrekt och att unionsmedlen utnyttjas optimalt för att man ska kunna tillgodose behovet av att vidta aktiva arbetsmarknadsåtgärder såsom utbildning av arbetslösa, förutseende och hantering av omstruktureringar, utveckling av anställdas kompetens för att tillgodose arbetsmarknadens behov i överensstämmelse med ekonomin och tillhandahållande av praktikplatser av hög kvalitet för ungdomar. Under en ekonomisk och finansiell kris är det synnerligen angeläget att människor kan kvarstå i arbete eller hitta sysselsättning.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b) I kristider, särskilt när trycket på arbetsmarknaden är större och risken för uppsägningar stiger, är det nödvändigt att kunna reagera flexibelt för att målinriktat kunna stödja särskilt drabbade medlemsstater eller enskilda regioner. Därför är det viktigt att skapa regler som också i framtiden gör det möjligt för Europeiska socialfonden att snabbt reagera för att undvika förseningar med att genomföra programmen och negativa effekter på bevarandet och skapandet av framtidsdugliga arbetsplatser som garanterar samhällsdeltagande.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Med hänsyn till de exceptionella omständigheterna och de avsevärda och exempellösa effekter som den aktuella ekonomiska och finansiella krisen har på medlemsstaternas budgetar krävs en extra delutbetalning av förskottet för 2010 för de medlemsstater eller enskilda regioner i medlemsstaterna som drabbats värst av krisen; detta för att möjliggöra ett välfungerande kapitalflöde och för att betalningar ska kunna utbetalas till förmånstagarna under genomförandet av programmen.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Tidsfristen för beräkningen av det automatiska återtagandet av det årliga budgetåtagande som hänför sig till det totala årliga bidraget 2007 bör förlängas för att förbättra utnyttjandet av medel som anslagits för vissa operativa program. En sådan flexibilitet är nödvändig eftersom programmen godkändes sent och kom i gång långsammare än beräknat. Med hänsyn till krisen kan man på så vis ge ett tillräckligt stöd till initiativ som syftar till att bevara och skapa fler arbetstillfällen.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – punkt 4a (ny)

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 47 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Artikel 47.1 ska ersättas med följande:

 

”1. Syftet med utvärderingarna är att förbättra kvaliteten, måluppfyllelsen och kontinuiteten i stödet från fonderna och strategin för samt genomförandet av de operativa programmen mot bakgrund av den berörda medlemsstatens eller regionens särskilda strukturella problem samtidigt som hänsyn tas till målet om en hållbar utveckling och till relevant EU‑lagstiftning i fråga om miljökonsekvenser, inklusive åtgärder för en miljö som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, och strategisk miljöbedömning.”

Motivering

This modification serves the obligations laid down in Article 16 of the regulation. Article 16 stresses the importance of accessibility for people with disabilities where the regulation indicates that "accessibility for disabled persons shall be one of the criteria to be observed in defining operations co-financed by the Funds and to be taken into account during the various stages of implementation".

This modification also helps implementing the articles 2 (2) and 3 (b) of REGULATION (EC) No 1081/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 July 2006 on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999 in order to make Europe a more accessible place for a growing number of ageing and disabled people. This proposal also helps the MSs to prepare themselves for planning, coordinating and eventually implementing their efforts for realizing same standard measures for people with disabilities in the long run with equal basis, with special regards to the UN Convention on the rights of persons with disabilities which already had been adopted by the European Council last November. The needs of people with disabilities are the same wherever live in the European Union and the modification finally serves their ability of mobility as well.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – punkt 5a (ny)

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 55 – punkt 2 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) I artikel 55.2 ska tredje stycket ersättas med följande:

 

”Vid beräkningen ska förvaltningsmyndigheten ta hänsyn till den referensperiod som är lämplig för den berörda investeringskategorin, till projektkategorin, till den normalt förväntade lönsamheten för den investeringskategori som det gäller, till tillämpningen av principen att förorenaren betalar, och där så är lämpligt, till överväganden om skälighet mot bakgrund av den berörda medlemsstatens relativa välstånd.”

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – punkt 6

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 55 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om det objektivt inte är möjligt att uppskatta inkomsterna i förväg, ska de nettoinkomster som genererats inom fem år efter det att en insats avslutats dras av från de inkomster som deklarerats till kommissionen.

3. Om det objektivt inte är möjligt eller tekniskt tillförlitligt att uppskatta inkomsterna i förväg, ska de nettoinkomster som genererats inom fem år efter det att en insats avslutats dras av från de inkomster som deklarerats till kommissionen.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 10

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 77

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10) Artikel 77 ska ersättas med följande:

utgår

”Artikel 77

 

Gemensamma regler för beräkning av mellanliggande betalningar och slutbetalningar

 

1. Mellanliggande betalningar och slutbetalningar ska beräknas genom att den medfinansieringssats som anges för varje prioriterat område i beslutet om det berörda operativa programmet tillämpas på de stödberättigande utgifter som anges för det prioriterade området i varje utgiftsdeklaration som attesterats av den attesterande myndigheten.

 

Gemenskapsstödet genom mellanliggande betalningar och slutbetalningar får dock inte vara högre än det offentliga stödet och det maximala stödbeloppet från fonderna för varje prioriterat område enligt kommissionens beslut om godkännande av det operativa programmet.

 

2. Genom avvikelse från punkt 1 första stycket och i fråga om operativa program som medfinansieras av ESF får kommissionens mellanliggande betalningar för utgiftsdeklarationer som medlemsstaterna skickat senast den 31 december 2010 utgöra 100 % av det offentliga stödet för varje prioriterat område enligt vad som anges för det prioriterade området i den utgiftsdeklaration som attesterats av den attesterande myndigheten, om medlemsstaten så begär för att underlätta genomförandet av krisåtgärder. Om en medlemsstat väljer denna möjlighet ska kommissionen tillämpa denna ordning på alla ansökningar om mellanliggande betalningar som skickas senast den 31 december 2010 för det operativa programmet i fråga.

 

Skillnaden mellan det totalbelopp som betalas enligt första stycket och det belopp som beräknas enligt punkt 1 första stycket ska inte beaktas vid beräkningen av mellanliggande betalningar för utgiftsdeklarationer som sänts efter den 31 december 2010. Denna skillnad ska emellertid beaktas vid tillämpningen av artikel 79.1 och vid beräkningen av slutbetalningen.”

 

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – punkt 11a (ny)

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 82 – punkt 1 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) I artikel 82.1 ska följande led läggas till:

 

”(ea) För de medlemsstater som 2009 fått bidrag enligt rådets förordning (EG) nr 332/2002 av den 18 februari 2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans1, eller medlemsstater vars BNP 2009 jämfört med föregående år sjunkit med mer än tio procent i reala termer eller vars arbetslöshetsnivå antingen totalt eller i vissa regioner stigit med mer än tre procentenheter jämfört med föregående år: år 2010 två procent av bidraget från Sammanhållningsfonden och fyra procent av bidraget från Europeiska socialfonden till det operativa programmet.

 

____________

1 EUT L 53, 23.2.2002, s. 1.”

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – punkt 12a (ny)

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 93 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Artikel 93.1 ska ersättas med följande:

 

”1. Kommissionen skall automatiskt återta den del av det belopp som beräknats i enlighet med andra stycket för ett operativt program som inte har använts för betalning av förhandsfinansiering eller mellanliggande betalningar eller för vilken någon ansökan om betalning inte har sänts i överensstämmelse med artikel 86 senast den 31 december det andra året efter det år då budgetåtagandet för programmet gjordes, med det undantag som nämns i punkt 2.

 

När det gäller det automatiska återtagande som avses i första stycket ska kommissionen fastställa beloppet genom att till varje budgetåtagande för åren 2008–2013 lägga till en sjättedel av det årliga budgetåtagande som hänför sig till det totala årliga anslaget för 2007.”

Motivering

Genom att skjuta fram det automatiska återtagande som hänför sig till åtaganden som gjordes 2007 uppnår man en viss flexibilitet i en situation där antagandet av de operativa programmen har varit långsammare än väntat.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – punkt 12b (ny)

Förordning (EG) nr 1083/2006

Artikel 93 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b) I artikel 93 ska följande punkt läggas till:

 

”2a. Genom undantag från punkt 1 första stycket och punkt 2 ska tidsfristerna för det automatiska återtagandet inte gälla det årliga budgetåtagande som hänför sig till det totala årliga anslaget för 2007.”

Motivering

Genom att skjuta fram det automatiska återtagande som hänför sig till åtaganden som gjordes 2007 uppnår man en viss flexibilitet i en situation där antagandet av de operativa programmen har varit långsammare än väntat.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

Övergångsbestämmelser

 

Med hänsyn till de exceptionella omständigheterna för övergången till de regler om återtagande som införs genom denna förordning ska de anslag som annullerats på grund av kommissionens återtaganden för räkenskapsåret 2007, vid genomförandet av artikel 93.1 första stycket och artikel 97 i förordning (EG) nr 1083/2006, i enlighet med artikel 11 i budgetförordningen, återställas i den mån det är nödvändigt för genomförandet av bestämmelserna i artikel 93.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1083/2006.

Motivering

Genom att skjuta fram det automatiska återtagande som hänför sig till åtaganden som gjordes 2007 uppnår man en viss flexibilitet i en situation där antagandet av de operativa programmen har varit långsammare än väntat.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1b

 

Kommissionen ska rapportera till Europaparlamentet och rådet om förordningens effekter på betalningsnivåerna och i vilken utsträckning den kommer att beakta betalningsnivåerna i sitt budgetförslag. Kommissionens rapport bör också innehålla en bedömning av förordningens effekter på sysselsättningen och den sociala integrationen

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden med avseende på förenkling av vissa krav och med avseende på vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen

Referensnummer

KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Ansvarigt utskott

REGI

Yttrande

      Tillkännagivande i kammaren

EMPL

18.1.2010

 

 

 

Föredragande av yttrande

      Utnämning

Regina Bastos

17.9.2009

 

 

Behandling i utskott

4.3.2010

16.3.2010

 

 

Antagande

17.3.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

32

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Regina Bastos, Edit Bauer, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Rovana Plumb, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jürgen Creutzmann, Dieter-Lebrecht Koch, Csaba Sógor, Emilie Turunen

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden med avseende på förenkling av vissa krav och med avseende på vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen

Referensnummer

KOM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD)

Framläggande för parlamentet

22.7.2009

Ansvarigt utskott

      Tillkännagivande i kammaren

REGI

18.1.2010

Rådgivande utskott

      Tillkännagivande i kammaren

BUDG

18.1.2010

CONT

18.1.2010

EMPL

18.1.2010

 

Inget yttrande avges

      Beslut

CONT

1.10.2009

 

 

 

Föredragande

      Utnämning

Evgeni Kirilov

5.10.2009

 

 

Behandling i utskott

6.10.2009

4.11.2009

2.12.2009

22.2.2010

Antagande

18.3.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

36

4

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Philip Bradbourn, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Ricardo Cortés Lastra, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Iosif Matula, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karima Delli, Ivars Godmanis, Karin Kadenbach, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, László Surján, Sabine Verheyen, Iuliu Winkler

Ingivande

23.3.2010