Процедура : 2009/0162(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0058/2010

Внесени текстове :

A7-0058/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/05/2010 - 8.13
CRE 18/05/2010 - 8.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0169

ДОКЛАД     ***I
PDF 740kWORD 271k
23.3.2010
PE 438.155v02-00 A7-0058/2010

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Украйна

(COM(2009)0580 – C7‑0277/2009 – 2009/0162(COD))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Vital Moreira

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ(1)*
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Украйна

(COM(2009)0580 – C7‑0277/2009 – 2009/0162(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0580),

–   като взе предвид член 308 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е допитал до него (C7-0101/2009),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход” (COM(2009)0665),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 и член 212, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по външни работи (A7‑0058/2010),

1.  приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата позиция на Съвета, Комисията и националните парламенти.


ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ(1)*

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за предоставяне на макрофинансова помощ на Украйна

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 212, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската Комисия(2),

след консултации с Икономическия и финансов комитет,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)       Отношенията между Украйна и Европейския съюз се развиват в рамката на Европейската политика на добросъседство. През 2005 г. Общността и Украйна се споразумяха относно план за действие на Европейската политика на добросъседство, определящ средносрочните приоритети на отношенията между ЕС и Украйна, което беше заменено от Програмата за асоцииране ЕС—Украйна от ноември 2009 г. От 2007 г. насам Общността и Украйна преговарят относно Споразумение за асоцииране, което се очаква да замени съществуващото Споразумение за партньорство и сътрудничество. Рамката на отношенията между ЕС и Украйна се разширява допълнително чрез започналото неотдавна Източно партньорство.

(2)       Украинската икономика понася все по-тежки удари от международната финансова криза с драстично намаляващо производство, влошаваща се фискална позиция и нарастващи нужди от външно финансиране.

(3)       Стабилизирането и възстановяването на украинската икономика се подкрепя с финансовата помощ от Международния валутен фонд (МВФ). Стенд-бай споразумението (СБС) на МВФ за Украйна беше одобрено през ноември 2008 г.

(4)       След ново влошаване на фискалната позиция, към бюджета бяха насочени голяма част от втория транш съгласно СБС на МВФ и пълният размер на третия транш.

(5)       Украйна поиска макрофинансова помощ от Съюза с оглед влошаването на икономическото положение и на перспективите.

(6)       Тъй като в платежния баланс все още се наблюдава остатъчен недостиг от финансиране за 2009―2010 г., макрофинансовата помощ се счита за подходящ отговор на искането на Украйна за подпомагане на икономическото стабилизиране, съвместно с текущата програма на МВФ. Настоящата финансова помощ се очаква също да допринесе за облекчаване на нуждите от външно финансиране на държавния бюджет.

(6a)     Макрофинансовата помощ от страна на Съюза може да допринесе за икономическото стабилизиране, единствено ако основните политически сили в Украйна гарантират политическа стабилност и постигнат широк консенсус относно строгото прилагане на необходимите структурни реформи.

(7)       Макрофинансовата помощ се предоставя на Украйна в допълнение към заема въз основа на Решение 2002/639/ЕО на Съвета от 12 юли 2002 г. относно предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Украйна(4).

(7a)     Макрофинансовата помощ от ЕС следва не само да допълва програмите и средствата, предоставени от Международния валутен фонд и Световната банка, но и да гарантира добавената стойност от участието на Съюза.

(7б)     Комисията следва да гарантира, че макрофинансовата помощ от ЕС съответства в правен аспект и по същество на мерките, предприети в различните области на външната дейност и в други съответни политики на Общността.

(7в)     Условията, съгласно които могат да се предоставят траншове от извънредната помощ, следва да включват конкретни цели с оглед на повишаване на ефикасността, прозрачността и отчетността на помощта. Предоставянето на финансовата помощ следва да става единствено след като бъде установено, че тези условия са изпълнени задоволително.

(7г)     Условията, стоящи в основата на предоставянето на макрофинансова помощ, следва да отразяват ключовите принципи и цели на политиката на ЕС по отношение на Украйна.

(8)       С оглед ефикасната защита на финансовите интереси на Съюза, свързани с настоящата финансова помощ, е необходимо да се предвидят подходящи мерки от страна на Украйна, които да гарантират предпазването от и борбата с измамите, корупцията и всякакви други нередности във връзка с тази помощ, а също така и контролни механизми от страна на Комисията и одити от страна на Сметната палата.

(9)       Отпускането на финансовата помощ от страна на Съюза не засяга правомощията на бюджетния орган.

(10)     Помощта следва да се управлява от Комисията след консултации с Европейския парламент и Икономическия и финансов комитет.

ВЗЕХА СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ

Член 1

1.        Съюзът предоставя на Украйна извънредна макрофинансова помощ под формата на заем с максимален размер на главницата 500 милиона EUR и максимален среден срок на падежа 15 години, с оглед подпомагане на икономическото стабилизиране на Украйна и облекчаване на нейния платежен баланс и бюджетните Й нужди, както е определено в настоящата програма на МВФ.

2.        За тази цел Комисията е оправомощена да заеме от името на Европейската общност необходимите ресурси.

3.        Отпускането на финансовата помощ от страна на Съюза ще се управлява от Комисията по начин, който е в съответствие със споразуменията и спогодбите, постигнати между МВФ и Украйна, и с ключовите принципи и цели за икономическа реформа, заложени в Програмата за асоцииране ЕСУкрайна. Комисията осведомява редовно Европейския парламент за процедурите на Икономическия и финансов комитет и му предоставя съответните документи.

4.        Финансовата помощ на Съюза се предоставя за период от две години, считано от първия ден след влизането в сила на Меморандума за разбирателство, посочен в член 2, параграф 1. ▌

Член 2

1.        Комисията се упълномощава да постигне споразумение с украинските власти, съгласувано с Икономическия и финансов комитет, относно условията на икономическата политика във връзка с макрофинансовата помощ от страна на Съюза, които да се посочат в Меморандум за разбирателство, включващ срок за тяхното изпълнение. Условията са в съответствие със споразуменията и спогодбите, постигнати между МВФ и Украйна и с ключовите принципи и цели за икономическа реформа, заложени в Програмата за асоцииране ЕС-Украйна. Тези условия включват конкретни цели с оглед на повишаване на ефикасността, прозрачността и отчетността на помощта, включително, по-специално, системите на управление на публичните финанси в Украйна. Действителният напредък в постигането на тези цели осигурява основата за изплащане на траншовете. Подробните финансови условия на помощта се определят в споразумение за заем, което да се съгласува между Комисията и украинските власти.

2.        По време на прилагането на финансовата помощ от страна на Съюза, Комисията следи за стабилността на финансовите споразумения, административните процедури ▌и механизмите за вътрешен и външен контрол в Украйна, които са от значение за тази помощ, както и спазването на договорените срокове за изпълнение.

3.        Комисията извършва редовно проверки, че икономическите политики на Украйна са в съответствие с целите на помощта от Съюза и че съгласуваните условия за икономическата политика се изпълняват задоволително. По този начин Комисията си сътрудничи тясно с МВФ и Световната банка, а когато е необходимо, и с Икономическия и финансов комитет.

Член 3

1.        Финансовата помощ на Съюза се отпуска от Комисията на Украйна на две вноски по заема съгласно условията, посочени в параграф 2. Размерът на всяка вноска ще бъде определен в Меморандума за разбирателство.

2.        Комисията решава относно изплащането на вноските при задоволително изпълнение на условията на икономическата политика, съгласувани в Меморандума за разбирателство. Изплащането на втората вноска става не по-рано от три месеца след изплащането на първата вноска.

3.        Финансовите средства на Съюза се изплащат на Националната банка на Украйна. В зависимост от разпоредбите, съгласувани в Меморандума за разбирателство, включително потвърждение на остатъчните нужди от бюджетно финансиране, средствата може да бъдат преведени на Държавната хазна на Украйна като краен получател.

Член 4

1.        Посочените в настоящото решение операции по вземане и предоставяне на заеми се извършват в евро, с един и същ вальор и не могат да ангажират Съюза в преобразуване на падежите, във валутни или лихвени рискове, нито в други търговски рискове.

2.        Комисията предприема необходимите стъпки, ако Украйна поиска това, за да гарантира, че в условията за заема е включена клауза за преждевременно изплащане, съпроводена от съответна клауза в условията за операциите по вземане на заеми.

3.        По молба на Украйна и ако обстоятелствата позволяват подобряване на лихвите по заема, Комисията може да рефинансира изцяло или отчасти първоначалния заем или да преструктурира съответните финансови условия. Операциите по рефинансиране или преструктуриране се извършват в съответствие с условията, посочени в параграф 1, и не трябва да водят до удължаване на средния срок на падежа на съответния заем или увеличаване на неизплатената сума от капитала към датата на рефинансиране или преструктуриране.

4.        Всички разходи на Съюза, които са свързани с операциите по вземане и предоставяне на заеми по настоящото решение, са за сметка на Украйна.

5.        Европейският парламент и Икономическият и финансов комитет се информират редовно за развитието на операциите по параграфи 2 и 3.

Член 5

Финансовата помощ от Съюза се изпълнява в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности(5), и правилата за прилагането му(6). По-специално, Меморандумът за разбирателство и Споразумението за заем, подлежащи на съгласуване с украинските власти, предвиждат изпълнението на конкретни мерки от страна на Украйна за предотвратяването на и борбата с измамите, корупцията и други нередности, засягащи помощта. За да се гарантира по-голяма прозрачност на управлението и изплащането на финансовите средства, те предвиждат и контролни механизми от страна на Комисията, включително от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), с право на извършване на проверки и инспекции на място, както и одити от страна на Сметната палата, които при необходимост да се извършват на място.

Член 6

До 31 август всяка година Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, съдържащ оценка на изпълнението на настоящото решение през предходната година. В доклада се посочва връзката между политическите условия, определени в Меморандум за разбирателство в съответствие с член 2, параграф 1, текущите икономически и бюджетни резултати в Украйна и решенията на Комисията за изплащане на вноските по помощта.

Не по-късно от две години след изтичане на периода за предоставяне на помощта Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за последваща оценка.

Член 7

Настоящото решение влиза в сила от деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в

За Европейския парламент                                             За Съвета

Председател                                                                    Председател

(1)

*              Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(2)

              ОВ C […], […], p. […].

(3)

             ОВ L

(4)

              ОВ L 209, 6.8. 2002 г., стр. 22.

(5)

              OВ L 248, 16.9.2002 стр. 1.

(6)

              Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията,ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Комисията предлага да предостави макрофинансова помощ (МФП) на Украйна в размер до 500 милиона евро под формата на заем, който Комисията се оправомощава да заеме на капиталовите пазари или от финансови институции. Предвижда се помощта да бъде предоставена на два транша.

Помощта е предназначена да покрие потребностите на консолидирания платежен баланс на Украйна и потребностите от външно финансиране на държавния бюджет, определени от Международния валутен фонд (МВФ). Тя би подпомогнала програмата на властите за стабилизиране с оглед гарантиране на устойчиви фискални и външни сметки и така ще помогне на Украйна да се справи с последиците от глобалната финансова криза. По-специално, преходът на Украйна от държавно планирана към пазарна икономика беше сравнително труден и след настъпването на глобалната криза икономическото положение на страната се влоши драматично. След приемането на пакет от свързани с кризата корекции (включително девалвация на валутата) текущата сметка на Украйна се подобри значително, но въпреки това Украйна страда от дефицит на капиталовата сметка и международните резерви можаха да бъдат задържани на нужното равнище единствено благодарение на финансирането, предоставено от МВФ съгласно стенд-бай споразумението (СБС).

Предлаганата макрофинансова помощ има за цел да допълни помощта от МВФ, предвидена в договореното през ноември 2008 г. от Съвета на МВФ стенд-бай споразумение и договорената през май 2009 г. от Съвета на МВФ преработена версия, както и помощта на Световната банка, която се очаква да бъде отпусната под формата на заеми за подпомагане на бюджета.

Предлаганата нова макрофинансова помощ също така допълва макрофинансовата помощ от страна на Общността за Украйна в размер на максимум 110 милиона евро, гарантирана от Решение 2002/639/ЕО на Съвета. Плащания по тази програма от 2002 г. не бяха направени, тъй като условията за такива плащания не бяха изпълнени. Това решение на Съвета е все още в сила и Комисията възнамерява да го приведе в действие преди предложената нова помощ.

Програмата за МФП на Общността също така би допълнила друго финансиране от ЕО, по-специално към средносрочната помощ за бюджета на Инструмента на европейската политика за добросъседство и партньорство (ИЕПДП) в рамките на стратегията на ЕС за сътрудничество с Украйна, както и безвъзмездната бюджетна подкрепа чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).

Финансовата помощ на Общността отразява стратегическото значение на Украйна като потенциална държава кандидатка за присъединяване към ЕС. МФП би била предоставена по време, когато ЕС оказва също помощ за мобилизиране на финансирането в подкрепа на реформата на украинския енергиен сектор. Комисията и другите съответни институции (МВФ, Световната банка, ЕБВР и ЕИБ) работят съвместно върху пакет от подкрепящи мерки за украинските власти, имащи за цел да помогнат за изработването на устойчиво решение на средносрочните задължения на Украйна за транзит и потребление на газ. Въпреки че предложената МФП няма за дел да бъде пряко свързана с този пакет, тя би подпомогнала – в частност посредством подходящ набор от условия - икономическото стабилизиране и реформите в Украйна.

Следователно – въпреки изразеното съгласие с предложението за предоставяне на Украйна на изключителна МФП – докладчикът е предложил изменения с цел подобряване на яснотата, прозрачността и отчетността на проектопредложението. В допълнение към това, следва да бъде засилена ролята на Парламента. И по-специално, Комисията следва да подобри своя начин на докладване на Парламента по отношение на фактическото прилагане на този инструмент и да представи на Парламента последващ доклад за оценка в допълнение към годишните доклади.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (16.3.2010)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Украйна

(COM(2009)0580 – C7‑0277/2009 – 2009/0162(COD))

Докладчик по становище: Ryszard Antoni Legutko

КРАТКА ОБОСНОВКА

Украйна, която е ключов партньор на ЕС в източния му съседски регион, е сериозно засегната от световната финансова криза.

Вашият докладчик предлага да се приеме предоставянето на макрофинансова помощ, както е предложено от Комисията (в размер на 500 милиона евро, във вид на заем, предназначен да покрие потребностите на консолидирания платежен баланс на Украйна и потребностите от външно финансиране на държавния бюджет, определени от Международния валутен фонд (МВФ)), тъй като е необходимо да се помогне на Украйна да затвърди своята макрофинансова стабилност в дългосрочен план.

При все това, отчитайки факта, че проектът на Комисията неколкократно се позовава на условията, договорени между Украйна и МВФ, вашият докладчик предлага да се измени проекторешението, така че да се гарантира, че помощта, която е предвидено да бъде отпусната от бюджета на ЕС, е в съответствие с ключовите принципи и цели на политиката на ЕС по отношение на Украйна, освен че съответства на програмата на МВФ. Помощта от ЕС следва също така, основавайки се на положителна условност, да сложи началото на необходими структурни реформи в Украйна, които са от съществено значение за интеграцията на Украйна в рамките на ЕС.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за решение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Отношенията между Украйна и Европейския съюз се развиват в рамката на Европейската политика на добросъседство. През 2005 г. Общността и Украйна се споразумяха относно план за действие на Европейската политика на добросъседство, определящ средносрочните приоритети на отношенията между ЕС и Украйна. От 2007 г. насам Общността и Украйна преговарят относно Споразумение за асоцииране, което се очаква да замени съществуващото Споразумение за партньорство и сътрудничество. Рамката на отношенията между ЕС и Украйна се разширява допълнително чрез започналото неотдавна Източно партньорство.

(1) Отношенията между Украйна и Европейския съюз се развиват в рамката на Европейската политика на добросъседство. През 2005 г. Общността и Украйна се споразумяха относно план за действие на Европейската политика на добросъседство, определящ средносрочните приоритети на отношенията между ЕС и Украйна, което беше заменено от Програмата за асоцииране ЕС—Украйна от ноември 2009 г. От 2007 г. насам Общността и Украйна преговарят относно Споразумение за асоцииране, което се очаква да замени съществуващото Споразумение за партньорство и сътрудничество. Рамката на отношенията между ЕС и Украйна се разширява допълнително чрез започналото неотдавна Източно партньорство.

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) Макрофинансовата помощ от страна на ЕС може да допринесе за икономическото стабилизиране, единствено ако основните политически сили в Украйна гарантират политическа стабилност и постигнат широк консенсус относно строгото прилагане на необходимите структурни реформи.

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Условията, стоящи в основата на предоставянето на макрофинансова помощ, следва да отразяват ключовите принципи и цели на политиката на ЕС по отношение на Украйна.

Изменение  4

Предложение за решение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Помощта следва да се управлява от Комисията след съгласуване с Икономическия и финансов комитет.

(10) Помощта следва да се управлява от Комисията след съгласуване с Европейския парламент и Икономическия и финансов комитет.

Изменение  5

Предложение за решение

Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Отпускането на финансовата помощ на Общността ще се управлява от Комисията по начин, който е в съответствие със споразуменията и спогодбите, постигнати между МВФ и Украйна.

3. Отпускането на финансовата помощ от страна на ЕС ще се управлява от Комисията по начин, който е в съответствие със споразуменията и спогодбите, постигнати между МВФ и Украйна, и с ключовите принципи и цели за икономическа реформа, заложени в Програмата за асоцииране ЕСУкрайна.

Изменение  6

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията се упълномощава да постигне споразумение с украинските власти, съгласувано с Икономическия и финансов комитет, относно условията на икономическата политика във връзка с макрофинансовата помощ на Общността, които да се посочат в Меморандум за разбирателство. Условията са в съответствие със споразуменията и спогодбите, постигнати между МВФ и Украйна. Подробните финансови условия на помощта се определят в споразумение за заем, което да се съгласува между Комисията и украинските власти.

1. Комисията се упълномощава да постигне споразумение с украинските власти, съгласувано с Икономическия и финансов комитет, относно условията на икономическата политика във връзка с макрофинансовата помощ на Съюза, които да се посочат в Меморандум за разбирателство, включващ срок за тяхното изпълнение. Условията са в съответствие със споразуменията и спогодбите, постигнати между МВФ и Украйна и с ключовите принципи и цели за икономическа реформа, заложени в Програмата за асоцииране ЕС-Украйна. Подробните финансови условия на помощта се определят в споразумение за заем, което да се съгласува между Комисията и украинските власти.

Изменение  7

Предложение за решение

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. По време на прилагането на финансовата помощ от Общността, Комисията следи за стабилността на финансовите споразумения, административните процедури и механизмите за вътрешен и външен контрол в Украйна, които са от значение за тази помощ.

2. По време на прилагането на финансовата помощ от страна на Съюза, Комисията следи за стабилността на финансовите споразумения, административните процедури и механизмите за вътрешен и външен контрол в Украйна, които са от значение за тази помощ, както и спазването на договорените срокове за изпълнение.

Изменение  8

Предложение за решение

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Икономическият и финансов комитет се информира редовно за развитието на операциите по параграфи 2 и 3.

5. Европейският парламент и Икономическият и финансов комитет се информират редовно за развитието на операциите по параграфи 2 и 3.

Изменение  9

Предложение за решение

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Финансовата помощ от Общността се изпълнява в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности, и правилата за прилагането му. По-специално, Меморандумът за разбирателство и Споразумението за заем, подлежащи на съгласуване с украинските власти, предвиждат подходящи мерки от страна на Украйна за предотвратяването на и борбата с измамите, корупцията и други нередности, засягащи помощта. Те предвиждат и контролни механизми от страна на Комисията, включително от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), с право на извършване на проверки и инспекции на място, както и одити от страна на Сметната палата, които при необходимост да се извършват на място.

Финансовата помощ от Съюза се изпълнява в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности, и правилата за прилагането му. По-специално, Меморандумът за разбирателство и Споразумението за заем, подлежащи на съгласуване с украинските власти, предвиждат подходящи мерки от страна на Украйна за предотвратяването на и борбата с измамите, корупцията и други нередности, засягащи помощта. Те предвиждат и контролни механизми от страна на Комисията, включително от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), с право на извършване на проверки и инспекции на място, както и одити от страна на Сметната палата, които при необходимост да се извършват на място. Комисията извършва оперативна оценка на финансовите потоци и на административните процедури в Украйна не по-късно от три месеца след предоставянето на първата вноска.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Макрофинансова помощ за Украйна

Позовавания

COM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD)

Водеща комисия

INTA

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AFET

24.11.2009 г.

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Ryszard Antoni Legutko

26.1.2010

 

 

Разглеждане в комисия

23.2.2010 г.

16.3.2010 г.

 

 

Дата на приемане

16.3.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

57

0

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Andreas Mölzer, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Zoran Thaler, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Кристиан Вигенин

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Charalampos Angourakis, Elena Băsescu, Reinhard Bütikofer, Kinga Gál, Евгени Кирилов, Georgios Koumoutsakos, Emilio Menéndez del Valle, Doris Pack, Marietje Schaake, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Renate Weber, Janusz Władysław Zemke


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Макрофинансова помощ за Украйна

Позовавания

COM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD)

Дата на представяне на ЕП

29.10.2009

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

24.11.2009

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

AFET

24.11.2009

BUDG

24.11.2009

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

25.11.2009

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Vital Moreira

10.11.2009

 

 

Разглеждане в комисия

14.1.2010

27.1.2010

 

 

Дата на приемане

17.3.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Joe Higgins, Yannick Jadot, Метин Казак, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Libor Rouček, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sylvie Guillaume

Правна информация - Политика за поверителност