Postup : 2009/0162(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0058/2010

Předložené texty :

A7-0058/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/05/2010 - 8.13
CRE 18/05/2010 - 8.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0169

ZPRÁVA     ***I
PDF 589kWORD 306k
23. 3. 2010
PE 438.155v02-00 A7-0058/2010

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Ukrajině

(KOM(2009)0580 – C7‑0277/2009 – 2009/0162(COD))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Vital Moreira

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Ukrajině

(KOM(2009)0580 – C7‑0277/2009 – 2009/0162(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0580,

–   s ohledem na článek 308 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0101/2009),

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 212 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A7‑0058/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal stanovisko Parlamentu Radě, Komisi a národním parlamentům.

STANOVISKO EVROPSKÉHO PARLAMENTU PŘIJATÉ V PRVNÍM ČTENÍ(1)*

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o poskytnutí makrofinanční pomoci Ukrajině

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 212 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise(2),

po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem,

v souladu s řádným legislativním postupem(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)       Vztahy mezi Ukrajinou a Evropskou unií se rozvíjejí v rámci evropské politiky sousedství. V roce 2005 schválily Společenství a Ukrajina akční plán evropské politiky sousedství, který stanoví střednědobé priority ve vztazích mezi EU a Ukrajinou; tento akční plán byl v listopadu 2009 nahrazen programem přidružení EU-Ukrajina. Od roku 2007 sjednávají Společenství a Ukrajina dohodu o přidružení, která má podle očekávání nahradit stávající dohodu o partnerství a spolupráci. Rámec vztahů mezi EU a Ukrajinou je dále posílen nově zavedeným Východním partnerstvím.

(2)       Ukrajinské hospodářství je vzrůstající měrou zasaženo mezinárodní finanční krizí s výrazným snížením výroby, zhoršením fiskální situace a zvýšením potřeb v oblasti vnějšího financování.

(3)       Stabilizace ukrajinského hospodářství a jeho oživení jsou podporovány finanční pomocí Mezinárodního měnového fondu (MMF). Dohoda o podpoře MMF pro Ukrajinu byla schválena v listopadu 2008.

(4)       Po dalším zhoršení fiskální situace byly do rozpočtu nasměrovány velká část druhé tranše v rámci dohody o podpoře MMF a celá částka třetí tranše.

(5)       Ukrajina požádala Unii o makrofinanční pomoc vzhledem k zhoršující se hospodářské situaci a výhledu.

(6)       Vzhledem ke skutečnosti, že v platební bilanci existuje v letech 2009–2010 zbývající část chybějících finančních prostředků, považuje se makrofinanční pomoc za vhodnou odpověď na žádost Ukrajiny o podporu hospodářské stabilizace spolu se stávajícím programem MMF. Tato finanční pomoc podle očekávání přispěje rovněž k snížení potřeb státního rozpočtu v oblasti vnějšího financování.

(6a)     Makrofinanční pomoc Unie může přispět k ekonomické stabilizaci pouze tehdy, pokud hlavní politické síly na Ukrajině zajistí politickou stabilitu a dosáhnou širokého konsensu ve věci důsledného provedení nezbytných strukturálních reforem.

(7)       Makrofinanční pomoc je Ukrajině poskytnuta navíc k půjčce na základě rozhodnutí Rady 2002/639/ES ze dne 12. července 2002 o poskytnutí doplňkové makrofinanční pomoci Ukrajině(4).

(7a)     Makrofinanční pomoc Unie by neměla pouze doplňovat programy a zdroje z MMF a Světové banky, ale měla by zajistit přidanou hodnotu vyplývající ze zapojení EU.

(7b)     Komise by měla zajistit, aby makrofinanční pomoc Unie byla po právní i obsahové stránce v souladu s opatřeními, jež byla učiněna v rámci jednotlivých oblastí vnější činnosti a dalších příslušných politik Unie.

(7c)     Podmínky, za kterých lze splátky z mimořádné pomoci vyplácet, by měly zahrnovat konkrétní cíle, aby se zvýšila efektivita, transparentnost a odpovědnost. Finanční pomoc by měla být poskytnuta až poté, co bude prokázáno, že tyto podmínky byly uspokojivě splněny.

(7d)     Podmínky spojené s poskytnutím makrofinanční pomoci by měly odrážet hlavní zásady a cíle politiky EU vůči Ukrajině.

(8)       Za účelem zajištění účinné ochrany finančních zájmů Unie souvisejících s touto makrofinanční pomocí je nutné stanovit vhodná opatření, která Ukrajina přijme v oblasti předcházení podvodům, korupci a jakýmkoli jiným nesrovnalostem souvisejícím s touto pomocí a jejich potírání, a rovněž je nutné ustanovit kontroly Komise a audity Účetního dvora.

(9)       Uvolněním finanční pomoci Unie nejsou dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu.

(10)     Tuto pomoc by měla spravovat Komise po konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským a finančním výborem.

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.        Unie poskytne Ukrajině mimořádnou makrofinanční pomoc ve formě půjčky s maximální částkou jistiny ve výši 500 milionů EUR a maximální průměrnou splatností 15 let s cílem podpořit stabilizaci ukrajinského hospodářství a snížit potřeby v oblasti platební bilance a rozpočtu určené ve stávajícím programu MMF.

2.        Za tímto účelem je Komise zmocněna vypůjčit potřebné prostředky jménem Evropského společenství.

3.        Uvolnění finanční pomoci Unie řídí Komise způsobem, který je v souladu s dohodami nebo ujednáními uzavřenými mezi MMF a Ukrajinou a s hlavními zásadami a cíli ekonomické reformy stanovenými v programu přidružení EU-Ukrajina. Komise pravidelně informuje Evropský parlament o krocích Hospodářského a finančního výboru a poskytuje mu náležité dokumenty.

4.        Finanční pomoc Unie je k dispozici dva roky, a to od prvního dne po vstupu memoranda o porozumění uvedeného v čl. 2 odst. 1 v platnost. ▌

Článek 2

1.        Komise je oprávněna vyjednat s ukrajinskými orgány po konzultaci Hospodářského a finančního výboru podmínky v oblasti hospodářské politiky spojené s makrofinanční pomocí Unie, jež budou stanoveny v memorandu o porozumění, obsahujícím časový rámec pro jejich splnění. Tyto podmínky jsou v souladu s dohodami nebo ujednáními uzavřenými mezi MMF a Ukrajinou a s hlavními zásadami a cíli ekonomické reformy stanovenými v programu přidružení EU-Ukrajina. Tyto podmínky zahrnují konkrétní cíle za účelem posílení efektivity a transparentnosti pomoci a odpovědnosti za ni, zejména včetně systémů řízení veřejných financí na Ukrajině. Základem pro vyplácení splátek této pomoci je skutečně učiněný pokrok v dosahování těchto cílů. Podrobné finanční podmínky pomoci jsou stanoveny v dohodě o půjčce, která bude sjednána mezi Komisí a ukrajinskými orgány.

2.        Během provádění finanční pomoci Unie Komise sleduje řádný stav ukrajinských finančních okruhů, správních postupů, ▌mechanismů vnitřní a vnější kontroly, které mají význam pro tuto pomoc, a dodržování dohodnutého časového rámce.

3.        Komise pravidelně ověřuje, zda je ukrajinská hospodářská politika v souladu s cíli pomoci Unie a zda jsou uspokojivě plněny dohodnuté podmínky v oblasti hospodářské politiky. Komise přitom postupuje v úzké koordinaci s MMF a Světovou bankou a v případě potřeby s Hospodářským a finančním výborem.

Článek 3

1.        Komise poskytne Ukrajině finanční pomoc Unie ve dvou splátkách půjčky s výhradou podmínek uvedených v odstavci 2. Výše každé splátky bude stanovena v memorandu o porozumění.

2.        Komise rozhodne o uvolnění splátek s výhradou uspokojivého plnění podmínek v oblasti hospodářské politiky dohodnutých v memorandu o porozumění. K vyplacení druhé splátky nedojde dříve než po třech měsících od uvolnění první splátky.

3.        Finanční prostředky Unie jsou vyplaceny Ukrajinské národní bance. S výhradou ustanovení sjednaných v memorandu o porozumění, včetně potvrzení o zbývajících rozpočtových potřebách v oblasti financování, mohou být finanční prostředky převedeny ukrajinskému ministerstvu financí jako konečnému příjemci.

Článek 4

1.        Výpůjční a úvěrové operace uvedené v tomto rozhodnutí se uskuteční v eurech se stejným dnem připsání a Unie se nesmí týkat změna splatnosti, riziko směnných kurzů nebo riziko úrokových sazeb ani žádné jiné obchodní riziko.

2.        Komise přijme na žádost Ukrajiny potřebná opatření s cílem zajistit, aby do podmínek půjčky byla zahrnuta doložka o předčasném splacení a aby byla spojena s odpovídající doložkou v podmínkách výpůjčních operací.

3.        Na žádost Ukrajiny a v případě, že okolnosti umožní lepší úrokové sazby u půjčky, může Komise refinancovat všechny nebo část svých původních výpůjček nebo restrukturalizovat odpovídající finanční podmínky. Refinanční nebo restrukturalizační operace se uskuteční v souladu s podmínkami stanovenými v odstavci 1 a nesmí vést k prodloužení průměrné splatnosti dotyčné výpůjčky nebo zvýšení částky nesplacené jistiny ke dni refinancování nebo restrukturalizace.

4.        Veškeré náklady, které Unii vzniknou v souvislosti s výpůjčními a úvěrovými operacemi na základě tohoto rozhodnutí, uhradí Ukrajina.

5.        O vývoji operací uvedených v odstavcích 2 a 3 je informován Evropský parlament a Hospodářský a finanční výbor.

Článek 5

Finanční pomoc Unie se provádí v souladu s ustanoveními nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5), a jeho prováděcími pravidly(6). Konkrétní opatření, která musí Ukrajina provést za účelem předcházení podvodům, korupci a jiným nesrovnalostem souvisejícím s touto pomocí a jejich potírání, jsou stanovena zejména v memorandu o porozumění a dohodě o půjčce, které budou sjednány s ukrajinskými orgány. V zájmu zajištění větší transparentnosti správy a vyplácení finančních prostředků je upravena rovněž otázka kontrol ze strany Komise, včetně kontrol Evropského úřadu pro boj proti podvodům, s právem provádět kontroly a inspekce na místě, a otázka případných auditů ze strany Účetního dvora, které se provádějí na místě.

Článek 6

Do 31. srpna každého roku předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, včetně vyhodnocení provádění tohoto rozhodnutí v předchozím roce. Zpráva uvádí souvislost mezi podmínkami v oblasti politiky stanovenými v memorandu o porozumění podle čl. 2 odst. 1, průběžnými výsledky Ukrajiny v hospodářské a fiskální oblasti a rozhodnutími Komise o uvolnění splátek pomoci.

Nejpozději dva roky po uplynutí doby dostupnosti uvedené v čl. 1 odst. 4 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o hodnocení ex post.

Článek 7

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V dne …

Za Evropský parlament                                                    Za Radu

předseda                                                                           předseda

(1)

*              Pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.

(2)

              Úř. věst. C […], […], s. […].

(3)

             Úř. věst. L

(4)

              Úř. věst. L 209, 6.8.2002, s. 22.

(5)

              Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)

              Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 (Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1).


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Komise navrhuje, aby byla Ukrajině poskytnuta makrofinanční pomoc ve formě půjčky až do výše 500 milionů EUR, které je Komise zmocněna zapůjčit na kapitálových trzích nebo od finančních institucí. Pomoc bude poskytnuta ve dvou splátkách.

Cílem pomoci je přispět k pokrytí celkových potřeb Ukrajiny v oblasti platební bilance a vnějšího financování ve státním rozpočtu, které byly zjištěny Mezinárodním měnovým fondem (MMF). Tato pomoc by podpořila stabilizační program orgánů s cílem zajistit udržitelný fiskální a vnější účet, a pomohla by tudíž Ukrajině vyřešit důsledky světové finanční krize. Konkrétně se jedná o přechod Ukrajiny ze státního plánování na tržní hospodářství, který je ve srovnání s jinými zeměmi obtížný, protože s příchodem světové krize se hospodářská situace v této zemi dramaticky zhoršila. Od schválení souboru úprav v souvislosti s krizí, který zahrnoval devalvaci měny, se běžný účet platební bilance Ukrajiny podstatně zlepšil, Ukrajina ale přesto vykazuje schodek kapitálového účtu a mezinárodní rezervy lze udržovat na dostatečné úrovni jen díky finančním prostředkům, které poskytl MMF v rámci dohody o pohotovostním úvěru.

Navrhovaná makrofinanční pomoc Společenství má doplňovat podporu MMF naplánovanou v rámci pohotovostního úvěru, který schválila rada MMF v listopadu 2008 a jehož revizi schválila v květnu 2009, jakož i podporu od Světové banky, která by měla mít podobu půjček v rámci politiky rozpočtové podpory.

Navrhovaná makrofinanční pomoc také doplňuje makrofinanční pomoc Společenství Ukrajině ve výši 110 milionů EUR poskytnutou na základě rozhodnutí Rady 2002/639/ES. S ohledem na tento program nebyly vyplaceny žádné částky, jelikož nebyly splněny podmínky pro vyplacení. Rozhodnutí Rady je však dosud platné a Komise jej zamýšlí provést před poskytnutím nové navrhované pomoci.

Program makrofinanční pomoci Společenství by rovněž doplňoval jiné financování ES, zejména střednědobou rozpočtovou podporu na základě evropského nástroje sousedství a partnerství (ENPI), která je poskytována v rámci strategického dokumentu pro spolupráci EU s Ukrajinou a na základě grantů rozpočtové podpory v rámci předvstupního nástroje (IPA).

Finanční podpora Společenství odráží strategický význam Ukrajiny jakožto potenciální kandidátské země na vstup do EU. Makrofinanční pomoc by byla poskytnuta v době, kdy EU pomáhá mobilizovat také finanční prostředky na podporu reformy ukrajinského energetického odvětví. Komise a jiné zapojené instituce (MMF, Světová banka, EBRD a EIB) spolupracují na podpůrném balíčku pro ukrajinské orgány, který má pomoci při rozvoji udržitelného řešení pro střednědobé závazky Ukrajiny související s tranzitem plynu a platbami za plyn. Ačkoli navrhovaná makrofinanční pomoc nemá být přímo spojena s tímto balíčkem, podpořila by, zejména prostřednictvím náležité podmíněnosti, hospodářskou stabilizaci Ukrajiny a její reformy.

Z tohoto důvodu a současně v souladu s návrhem poskytnout Ukrajině mimořádnou makrofinanční pomoc předkládá zpravodaj pozměňovací návrhy, jejichž cílem je větší srozumitelnost, transparentnost a odpovědnost předlohy návrhu. Kromě toho by měla být posílena úloha Parlamentu. Komise by zejména měla zlepšit poskytování informací Parlamentu, pokud jde o skutečné provádění tohoto nástroje, a kromě výroční zprávy by měla Parlamentu poskytnout následnou hodnotící zprávu.


STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (16. 3. 2010)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Ukrajině

(KOM(2009)0580 – C7‑0277/2009 – 2009/0162(COD))

Navrhovatel: Ryszard Antoni Legutko

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Ukrajina, klíčový partner EU v jejím východním sousedství, byla velmi těžce zasažena celosvětovou hospodářskou krizí.

Navrhovatel doporučuje souhlasit s poskytnutím makrofinanční pomoci v podobě navrhované Komisí (až do výše 500 milionů EUR ve formě půjčky, jež má přispět k pokrytí celkových potřeb Ukrajiny v oblasti platební bilance a vnějšího financování ve státním rozpočtu, které byly zjištěny Mezinárodním měnovým fondem (MMF)), neboť je důležité pomoci Ukrajině zlepšit její dlouhodobou makrofinanční stabilitu.

Avšak vzhledem ke skutečnosti, že návrh Komise na několika místech odkazuje na podmínky sjednané mezi Ukrajinou a MMF, doporučuje navrhovatel návrh rozhodnutí změnit tak, aby se zajistilo, že pomoc poskytnutá z rozpočtu EU bude – kromě toho, že bude v souladu s programem MMF – odpovídat hlavním zásadám a cílům politiky EU vůči Ukrajině. Dále je třeba, aby se pomoc EU zakládala na pozitivní podmíněnosti a aby byla impulzem k dalším nezbytným strukturálním reformám na Ukrajině, neboť ty jsou nezbytné pro integraci Ukrajiny do Evropské unie.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Vztahy mezi Ukrajinou a Evropskou unií se rozvíjejí v rámci evropské politiky sousedství. V roce 2005 schválily Společenství a Ukrajina akční plán evropské politiky sousedství, který stanoví střednědobé priority ve vztazích mezi EU a Ukrajinou. Od roku 2007 sjednávají Společenství a Ukrajina dohodu o přidružení, která má podle očekávání nahradit stávající dohodu o partnerství a spolupráci. Rámec vztahů mezi EU a Ukrajinou je dále posílen nově zavedeným Východním partnerstvím.

(1) Vztahy mezi Ukrajinou a Evropskou unií se rozvíjejí v rámci evropské politiky sousedství. V roce 2005 schválily Společenství a Ukrajina akční plán evropské politiky sousedství, který stanoví střednědobé priority ve vztazích mezi EU a Ukrajinou; tento akční plán byl v listopadu 2009 nahrazen programem přidružení EU-Ukrajina. Od roku 2007 sjednávají Společenství a Ukrajina dohodu o přidružení, která má podle očekávání nahradit stávající dohodu o partnerství a spolupráci. Rámec vztahů mezi EU a Ukrajinou je dále posílen nově zavedeným Východním partnerstvím.

Pozměňovací návrh   2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Makrofinanční pomoc EU může přispět k ekonomické stabilizaci pouze tehdy, když hlavní politické síly na Ukrajině zajistí politickou stabilitu a dosáhnou širokého konsensu ohledně důsledného provedení nezbytných strukturálních reforem.

Pozměňovací návrh   3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Podmínky spojené s poskytnutím makrofinanční pomoci by měly odrážet hlavní zásady a cíle politiky EU vůči Ukrajině.

Pozměňovací návrh   4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Tuto pomoc by měla spravovat Komise po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem.

(10) Tuto pomoc by měla spravovat Komise po konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským a finančním výborem.

Pozměňovací návrh   5

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Uvolnění finanční pomoci Společenství řídí Komise způsobem, který je v souladu s dohodami nebo ujednáními uzavřenými mezi MMF a Ukrajinou.

3. Uvolnění finanční pomoci Unie řídí Komise způsobem, který je v souladu s dohodami nebo ujednáními uzavřenými mezi MMF a Ukrajinou a s hlavními zásadami a cíli ekonomické reformy stanovenými v programu přidružení EU-Ukrajina.

Pozměňovací návrh   6

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise je oprávněna vyjednat s ukrajinskými orgány po konzultaci Hospodářského a finančního výboru podmínky v oblasti hospodářské politiky spojené s makrofinanční pomocí Společenství, jež budou stanoveny v memorandu o porozumění. Tyto podmínky jsou v souladu s dohodami nebo ujednáními uzavřenými mezi MMF a Ukrajinou. Podrobné finanční podmínky pomoci jsou stanoveny v dohodě o půjčce, která bude sjednána mezi Komisí a ukrajinskými orgány.

1. Komise je oprávněna vyjednat s ukrajinskými orgány po konzultaci Hospodářského a finančního výboru podmínky v oblasti hospodářské politiky spojené s makrofinanční pomocí Unie, jež budou stanoveny v memorandu o porozumění spolu s časovým rámcem pro jejich splnění. Tyto podmínky jsou v souladu s dohodami nebo ujednáními uzavřenými mezi MMF a Ukrajinou a s hlavními zásadami a cíli ekonomické reformy stanovenými v programu přidružení EU-Ukrajina. Podrobné finanční podmínky pomoci jsou stanoveny v dohodě o půjčce, která bude sjednána mezi Komisí a ukrajinskými orgány.

Pozměňovací návrh   7

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Během provádění finanční pomoci Společenství Komise sleduje řádný stav ukrajinských finančních okruhů, správních postupů a mechanismů vnitřní a vnější kontroly, které mají význam pro tuto pomoc.

2. Během provádění finanční pomoci Unie Komise sleduje řádný stav ukrajinských finančních okruhů, správních postupů a mechanismů vnitřní a vnější kontroly, které mají význam pro tuto pomoc, a plnění dohodnutého časového rámce.

Pozměňovací návrh   8

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. O vývoji operací uvedených v odstavcích 2 a 3 je informován Hospodářský a finanční výbor.

5. O vývoji operací uvedených v odstavcích 2 a 3 je informován Evropský parlament a Hospodářský a finanční výbor.

Pozměňovací návrh   9

Návrh rozhodnutí

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční pomoc Společenství se provádí v souladu s ustanoveními nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, a jeho prováděcími pravidly. Příslušná opatření, která musí Ukrajina provést za účelem předcházení podvodům, korupci a jiným nesrovnalostem souvisejícím s touto pomocí a jejich potírání, jsou stanovena zejména v memorandu o porozumění a dohodě o půjčce, které budou sjednány s ukrajinskými orgány. Upravena je rovněž otázka kontrol ze strany Komise, včetně kontrol Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), s právem provádět kontroly a inspekce na místě, a otázka případných auditů ze strany Účetního dvora, které se provádějí na místě.

Finanční pomoc Unie se provádí v souladu s ustanoveními nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, a jeho prováděcími pravidly. Příslušná opatření, která musí Ukrajina provést za účelem předcházení podvodům, korupci a jiným nesrovnalostem souvisejícím s touto pomocí a jejich potírání, jsou stanovena zejména v memorandu o porozumění a dohodě o půjčce, které budou sjednány s ukrajinskými orgány. Upravena je rovněž otázka kontrol ze strany Komise, včetně kontrol Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), s právem provádět kontroly a inspekce na místě, a otázka případných auditů ze strany Účetního dvora, které se provádějí na místě. Komise provede operační hodnocení finančních okruhů a správních postupů na Ukrajině nejpozději tři měsíce poté, co bude uvolněna první splátka.

POSTUP

Název

Makrofinanční pomoc Ukrajině

Referenční údaje

KOM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD)

Příslušný výbor

INTA

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

24.11.2009

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Ryszard Antoni Legutko

26.1.2010

 

 

Projednání ve výboru

23.2.2010

16.3.2010

 

 

Datum přijetí

16.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

57

0

4

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Andreas Mölzer, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Zoran Thaler, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Charalampos Angourakis, Elena Băsescu, Reinhard Bütikofer, Kinga Gál, Evgeni Kirilov, Georgios Koumoutsakos, Emilio Menéndez del Valle, Doris Pack, Marietje Schaake, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Renate Weber, Janusz Władysław Zemke


POSTUP

Název

Makrofinanční pomoc Ukrajině

Referenční údaje

KOM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD)

Datum predložení EP

29.10.2009

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

24.11.2009

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

24.11.2009

BUDG

24.11.2009

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

BUDG

25.11.2009

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Vital Moreira

10.11.2009

 

 

Projednání ve výboru

14.1.2010

27.1.2010

 

 

Datum přijetí

17.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

22

0

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Libor Rouček, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Sylvie Guillaume

Právní upozornění - Ochrana soukromí