Διαδικασία : 2009/0162(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0058/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0058/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/05/2010 - 8.13
CRE 18/05/2010 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0169

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 733kWORD 303k
23.3.2010
PE 438.155v02-00 A7-0058/2010

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία

(COM(2009)0580 – C7‑0277/2009 – 2009/0162(COD))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Vital Moreira

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ(1)*
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

στην πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία

(COM(2009)0580 – C7‑0277/2009 – 2009/0162(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0580),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0101/2009),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και το άρθρο 212, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων(A7-0058/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.


ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ(1)*

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 212 παράγραφος 2,

έχοντας υπόψη την πρόταση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(2),

έπειτα από διαβουλεύσεις με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή,

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

(1)       Οι σχέσεις μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξελίσσονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Το 2005, η Κοινότητα και η Ουκρανία συμφώνησαν ως προς ένα σχέδιο δράσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, το οποίο καθορίζει μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες για τις σχέσεις ΕΕ-Ουκρανίας και το οποίο αντικαταστάθηκε από την Ατζέντα Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας του Νοεμβρίου 2009. Από το 2007, η Κοινότητα και η Ουκρανία διαπραγματεύονται Συμφωνία Σύνδεσης, η οποία αναμένεται να αντικαταστήσει την υφιστάμενη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας. Το πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-Ουκρανίας ενισχύεται περαιτέρω με τη νεοδρομολογηθείσα Ανατολική Εταιρική Σχέση.

(2)       Η ουκρανική οικονομία πλήττεται ολοένα και περισσότερο από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, με δραματική μείωση της παραγωγής, επιδείνωση της δημοσιονομική θέσης και αύξηση των αναγκών εξωτερικής χρηματοδότησης.

(3)       Η χρηματοδοτική συνδρομή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) συμβάλλει στην οικονομική σταθεροποίηση και ανάκαμψη της Ουκρανίας. Η συμφωνία Stand-By (SBA) του ΔΝΤ για την Ουκρανία εγκρίθηκε το Νοέμβριο 2008.

(4)       Μετά από περαιτέρω επιδείνωση της δημοσιονομικής θέσης, μεγάλο μέρος της δεύτερης δόσης δυνάμει της SBA του ΔΝΤ και ολόκληρο το ποσό της τρίτης δόσης διοχετεύτηκαν στον προϋπολογισμό.

(5)       Η Ουκρανία ζήτησε μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση ενόψει της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών.

(6)       Δεδομένου του εναπομένοντος χρηματοδοτικού ελλείμματος για το 2009-2010 στο ισοζύγιο πληρωμών, η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θεωρείται ως η ενδεδειγμένη απάντηση στο αίτημα της Ουκρανίας για τη στήριξη της οικονομικής σταθεροποίησης, σε συνδυασμό με το τρέχον πρόγραμμα του ΔΝΤ. Η παρούσα μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή αναμένεται επίσης να συμβάλλει στη μείωση των αναγκών εξωτερικής χρηματοδότησης του κρατικού προϋπολογισμού.

(6α)    Η ενωσιακή μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή μπορεί να συμβάλει στην οικονομική σταθεροποίηση μόνον εφόσον οι κυριότερες πολιτικές δυνάμεις στην Ουκρανία διασφαλίσουν την πολιτική σταθερότητα και επιτύχουν ευρεία συναίνεση ως προς την αυστηρή εφαρμογή των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

(7)       Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή παρέχεται στην Ουκρανία επιπλέον της δανειακής διευκόλυνσης βάσει της απόφασης 2002/639/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, για τη χορήγηση συμπληρωματικής μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία(4).

(7α)    Η ενωσιακή μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή δεν θα πρέπει απλώς να υποκαταστήσει προγράμματα και πόρους από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσει πρόσθετη αξία για την εμπλοκή της ΕΕ.

(7β)     Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η ενωσιακή μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή είναι από απόψεως νομικής και περιεχομένου σύμφωνη με τα μέτρα που έχουν ληφθεί εντός των διαφόρων πεδίων εξωτερικής δράσης και άλλων σχετικών πολιτικών της Ένωσης.

(7γ)     Οι συνθήκες για την εκταμίευση των δόσεων της έκτακτης οικονομικής συνδρομής πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικούς στόχους, ώστε να ενισχύεται η αποτελεσματικότητα, η διαφάνεια και η υπευθυνότητα. Χρηματοδοτική συνδρομή πρέπει να παρέχεται μόνο εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι οι εν λόγω συνθήκες πληρούνται σε ικανοποιητικό βαθμό.

(7δ)     Οι όροι από τους οποίους εξαρτάται η παροχή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής πρέπει να αντανακλούν τις βασικές αξίες και τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ έναντι της Ουκρανίας.

(8)       Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης σε σχέση με την παρούσα μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή, είναι απαραίτητο να λάβει η Ουκρανία τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και όλων των παρατυπιών που συνδέονται με τη συνδρομή αυτή και να προβλεφθούν έλεγχοι από την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

(9)       Η αποδέσμευση της παρούσας μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής δεν θίγει τις εξουσίες της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

(10)     Η διαχείριση της συνδρομής αυτής πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή.

ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.        Η Ένωση θέτει στη διάθεση της Ουκρανίας έκτακτη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή με τη μορφή δανειακής διευκόλυνσης ανώτατου ποσού 500 εκατ. ευρώ σε κεφάλαιο και μέγιστης διάρκειας 15 ετών, με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής σταθεροποίησης της Ουκρανίας και την ελάφρυνση των αναγκών της, οι οποίες προσδιορίστηκαν στο τρέχον πρόγραμμα του ΔΝΤ, όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών και τον προϋπολογισμό.

2.        Προς το σκοπό αυτό, εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να δανειστεί τους αναγκαίους πόρους εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

3.        Την εκταμίευση της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής διαχειρίζεται η Επιτροπή κατά τρόπο συνεπή με τις συμφωνίες και τις συνεννοήσεις μεταξύ του ΔΝΤ και της Ουκρανίας και με τις βασικές αξίες και τους στόχους της οικονομικής μεταρρύθμισης που ορίζονται στην Ατζέντα σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας. Η Επιτροπή θα ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις ενέργειες της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής και θα παρέχει σε αυτό όλα τα σχετικά έγγραφα.

4.        Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης διατίθεται για δύο έτη, αρχής γενομένης από την πρώτη μέρα μετά την έναρξη ισχύος του μνημονίου συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1. ▌

Άρθρο 2

1.        Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να συμφωνήσει με τις ουκρανικές αρχές, μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, τους όρους της οικονομικής πολιτικής και τους χρηματοδοτικούς όρους που συνδέονται με την ενωσιακή μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή, οι οποίοι πρόκειται να καθοριστούν σε μνημόνιο συμφωνίας που περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για την τήρησή τους. Οι όροι πρέπει να συνάδουν με τις συμφωνίες ή τις συνεννοήσεις μεταξύ του ΔΝΤ και της Ουκρανίας και με τις βασικές αξίες και τους στόχους της οικονομικής μεταρρύθμισης που ορίζονται στην Ατζέντα σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας. Οι εν λόγω όροι θα συμπεριλαμβάνουν ειδικούς στόχους με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της υπευθυνότητας της συνδρομής, ειδικότερα σε σχέση με τα συστήματα της Ουκρανίας για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Η εκταμίευση των επιμέρους τμημάτων της οικονομικής συνδρομής πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές προόδους κατά την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων. Οι λεπτομερείς χρηματοδοτικοί όροι της συνδρομής ορίζονται σε Συμφωνία Δανεισμού που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών της Ουκρανίας.

2.        Κατά την υλοποίηση της χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ένωση, η Επιτροπή παρακολουθεί την αξιοπιστία των ρυθμίσεων χρηματοδοτικής διαχείρισης, των διοικητικών διαδικασιών, ▌των μηχανισμών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου της Ουκρανίας που υπεισέρχονται στην υλοποίηση της παρούσας συνδρομής και την τήρηση του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος.

3.        Η Επιτροπή ελέγχει σε τακτά διαστήματα εάν οι οικονομικές πολιτικές της Ουκρανίας είναι σύμφωνες με τους στόχους της ενωσιακής συνδρομής και εάν πληρούνται ικανοποιητικά οι συμφωνηθέντες όροι οικονομικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έχει στενή συνεργασία με το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα και, εφόσον απαιτείται, με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή.

Άρθρο 3

1.        Η παρούσα χρηματοδοτική συνδρομή διατίθεται από την Επιτροπή στην Ουκρανία μέσω δύο δόσεων δανείου, βάσει των όρων της παραγράφου 2. Το ύψος εκάστης δόσης θα οριστεί σε μνημόνιο συμφωνίας.

2.        Η απόφαση της Επιτροπής για την εκταμίευση των δόσεων εξαρτάται από την ικανοποιητική υλοποίηση των όρων οικονομικής πολιτικής που συμφωνούνται στο μνημόνιο συμφωνίας. Η εκταμίευση της δεύτερης δόσης πραγματοποιείται τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την εκταμίευση της πρώτης δόσης.

3.        Τα κονδύλια της Ένωσης καταβάλλονται στην Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας. Με την επιφύλαξη των όρων που πρόκειται να συμφωνηθούν στο μνημόνιο συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης των υπολειπόμενων δημοσιονομικών χρηματοδοτικών αναγκών, κονδύλια μεταβιβάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών της Ουκρανίας ως τελικό αποδέκτη.

Άρθρο 4

1.        Οι δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση διενεργούνται σε ευρώ με την ίδια τοκοφόρο ημερομηνία και δεν συνεπάγονται για την Ένωση μετατροπή των προθεσμιών λήξης ούτε ανάληψη κινδύνων συναλλάγματος ή επιτοκίου, ή άλλου εμπορικού κινδύνου.

2.        Η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, εφόσον ζητηθεί από την Ουκρανία, προκειμένου να διασφαλίσει την προσθήκη στους όρους και τις προϋποθέσεις του δανείου ρήτρας πρόωρης εξόφλησης και την ύπαρξη ανάλογης ρήτρας στους όρους και τις προϋποθέσεις των δανειοληπτικών πράξεων.

3.        Κατόπιν αιτήματος της Ουκρανίας, και εφόσον η συγκυρία επιτρέπει μείωση του επιτοκίου του δανείου, η Επιτροπή μπορεί να αναχρηματοδοτήσει το σύνολο ή μέρος των αρχικών δανειοληπτικών πράξεών της ή να αναπροσαρμόσει τους αντίστοιχους χρηματοδοτικούς όρους. Οι πράξεις αναχρηματοδότησης ή αναπροσαρμογής πρέπει να διενεργούνται υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και να μην έχουν ως αποτέλεσμα την παράταση της μέσης διάρκειας των οικείων δανείων, ούτε την αύξηση του υπολοίπου κεφαλαίου που οφείλεται κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των πράξεων αυτών.

4.        Το σύνολο των εξόδων της Ένωσης που απορρέουν άμεσα από τις δανειοληπτικές και τις δανειοδοτικές πράξεις στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης βαρύνουν την Ουκρανία.

5.        Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή ενημερώνονται για εξελίξεις στις πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.

Άρθρο 5

Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5), και τους κανόνες εφαρμογής του(6). Ειδικότερα, το μνημόνιο συμφωνίας και η συμφωνία επιχορήγησης/δανειοδότησης που πρόκειται να συναφθούν με τις αρχές της Ουκρανίας προβλέπουν τη λήψη ειδικών μέτρων που θα εφαρμοσθούν από την Ουκρανία για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και οποιασδήποτε άλλης παρατυπίας σε σχέση με τη συνδρομή. Με σκοπό να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια στη διαχείριση και την εκταμίευση των πιστώσεων, προβλέπουν επίσης την πραγματοποίηση ελέγχων από την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, με δικαίωμα διενέργειας επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, καθώς και ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά περίπτωση επιτόπιων.

Άρθρο 6

Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 31 Αυγούστου εκάστου έτους, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που περιλαμβάνει αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας απόφασης κατά το προηγούμενο έτος. Στην έκθεση παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ των όρων πολιτικής που καθορίζονται σε μνημόνιο συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1, των τρεχουσών οικονομικών και δημοσιονομικών επιδόσεων της Ουκρανίας, και των αποφάσεων της Επιτροπής να εκταμιεύσει τις δόσεις της συνδρομής.

Όχι αργότερα από δύο έτη μετά την λήξη της περιόδου διάθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος 4, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μία εκ των υστέρων έκθεση αξιολόγησης.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έγινε στ

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                                          Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Πρόεδρος

(1)

*              Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.

(2)

              ΕΕ C […], […], σελ.. […].

(3)

             ΕΕ L

(4)

              ΕΕ L 209 της 6.8.2002, σελ. 22.

(5)

             ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σελ. 1.

(6)

             Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) της Επιτροπής αριθ. 2342/2002 (ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σελ. 1).


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Επιτροπή προτείνει να χορηγηθεί μακροοικονομική συνδρομή στην Ουκρανία που θα ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ υπό τη μορφή δανείου, το οποίο η Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να δανειστεί από τις κεφαλαιαγορές ή από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η συνδρομή θα διατεθεί σε δύο δόσεις.

Η συνδρομή προορίζεται να συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών της Ουκρανίας όσον αφορά το γενικό ισοζύγιο πληρωμών και την εξωτερική χρηματοδότηση αναγκών του κρατικού προϋπολογισμού, οι οποίες προσδιορίστηκαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Θα στηρίξει το πρόγραμμα σταθεροποίησης των αρχών με σκοπό τη διασφάλιση διατηρήσιμων δημοσιονομικών και εξωτερικών λογαριασμών, και θα βοηθήσει με τον τρόπο αυτό την Ουκρανία να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Συγκεκριμένα, η μετάβαση της Ουκρανίας από κεντρικά προγραμματισμένη οικονομία στην οικονομία αγοράς υπήρξε σχετικά δύσκολη και, με την παγκόσμια οικονομική κρίση, η οικονομική κατάσταση της χώρας χειροτέρευσε κατά τρόπο δραματικό. Μετά την έγκριση ενός συνόλου προσαρμογών στο πλαίσιο της κρίσης (συμπεριλαμβανομένης της υποτίμησης του νομίσματος), οι τρέχοντες λογαριασμοί της Ουκρανίας βελτιώθηκαν σημαντικά, αλλά η Ουκρανία εξακολουθεί να καταγράφει ένα έλλειμμα στο ισοζύγιο της και τα αποθεματικά της σε διεθνή νομίσματα δεν κατέστη δυνατόν να διατηρηθούν σε ένα επαρκές επίπεδο παρά μόνο χάρη στη χρηματοδότηση του ΔΝΤ στο πλαίσιο της συμφωνίας Stand-By (SBA).

Η προτεινόμενη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή (ΜΧΣ) έχει ως στόχο να συμπληρώσει την ενίσχυση εκ μέρους του ΔΝΤ που προβλέπεται στο πλαίσιο της συμφωνίας SBA (που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ το Νοέμβριο του 2008 και του οποίου η αναθεώρηση έγινε αποδεκτή από το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο το Μάιο του 2009), καθώς και εκ μέρους της Παγκόσμιας Τράπεζας η οποία θα λάβει τη μορφή δανείων για τη στήριξη της δημοσιονομικής πολιτικής.

Η προτεινόμενη νέα ΜΧΣ θα συμπληρώσει επίσης την κοινοτική ΜΧΣ που χορηγήθηκε στην Ουκρανία για ένα ανώτατο ποσό ύψους 110 εκατ. ευρώ, το οποίο χορηγήθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου 2002/639/EΚ. Καμία εκταμίευση δεν πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού λόγω μη εκπλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων. Η απόφαση του Συμβουλίου εξακολουθεί να ισχύει και η Επιτροπή σκοπεύει να την υλοποιήσει πριν τη νέα προτεινόμενη συνδρομή.

Το πρόγραμμα ΜΧΣ είναι επίσης συμπληρωματικό με την κοινοτική χρηματοδότηση, από άλλες πηγές, ιδιαίτερα την μεσοπρόθεσμη στήριξη ΕΜΓΕΣ του προϋπολογισμού στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τη συνεργασία της ΕΕ με την Ουκρανία και τις δημοσιονομικές ενισχύσεις του μέσου προένταξης (ΙΡΑ).

Η κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή αντικατοπτρίζει τη στρατηγική σημασία της Ουκρανίας ως δυνητικά υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ. Η ΜΧΣ χορηγείται σε μία εποχή κατά την οποίαν η ΕΕ συμβάλλει ταυτόχρονα και στην κινητοποίηση της χρηματοδότησης για την στήριξη της μεταρρύθμισης της Ουκρανίας στον ενεργειακό τομέα. Η Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα που εμπλέκονται (ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα, ΕΤΑΑ και ΕΤΕπ), εργάζονται από κοινού σε μια δέσμη μέτρων στήριξης προς τις αρχές της Ουκρανίας, που αποσκοπούν να συνδράμουν στην εξεύρεση μίας βιώσιμης λύσης όσον αφορά τη μεσοπρόθεσμη διαμετακόμιση του φυσικού αερίου της Ουκρανίας και τις σχετικές υποχρεώσεις πληρωμής αυτού. Παρά το γεγονός ότι η προτεινόμενη ΜΧΣ δεν αποσκοπεί να συνδεθεί άμεσα με αυτή τη δέσμη μέτρων, θα επέτρεπε να στηριχθεί - κυρίως στο μέτρο όπου υπόκειται σε κατάλληλες προϋποθέσεις - η σταθεροποίηση καθώς και οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις της Ουκρανίας.

Ως εκ τούτου ο εισηγητής σας, εγκρίνοντας ταυτόχρονα την πρόταση χορήγησης προς την Ουκρανία έκτακτης ΜΧΣ, προτείνει τροπολογίες με σκοπό να βελτιωθεί η διαφάνεια, η σαφήνεια και η αξιοπιστία του σχεδίου πρότασης. Επιπλέον, θα ενισχυθεί και ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Ειδικότερα, η Επιτροπή πρέπει να βελτιώσει τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων στο Κοινοβούλιο όσον αφορά την πραγματική υλοποίηση του εν λόγω μέσου συνδρομής και να υποβάλει στο Κοινοβούλιο μία εκ των υστέρων έκθεση αξιολόγησης πέραν της ετήσιας έκθεσης.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (16.3.2010)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία

(COM(2009)0580 – C7‑0277/2009 – 2009/0162(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ryszard Antoni Legutko

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ουκρανία, βασικός εταίρος της ΕΕ μεταξύ των γειτονικών χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, επλήγη σοβαρά από την παγκόσμια οικονομική κρίση.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να συμφωνήσει το Κοινοβούλιο για την παροχή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής που προτείνει η Επιτροπή (έως 500 εκατ. ευρώ με τη μορφή δανείου που προορίζεται να συμβάλει στην κάλυψη των αναγκών της Ουκρανίας όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών και την εξωτερική χρηματοδότηση του κρατικού της προϋπολογισμού, οι οποίες προσδιορίστηκαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)), δεδομένου ότι είναι σημαντικό να βοηθηθεί η Ουκρανία να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη μακροοικονομική της σταθερότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, το γεγονός ότι το σχέδιο της Επιτροπής αναφέρεται επανειλημμένα στους όρους που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ Ουκρανίας και ΔΝΤ, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να τροποποιηθεί το σχέδιο απόφασης έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η συνδρομή που θα παρασχεθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ - εκτός από το ότι θα είναι συνεπής προς το πρόγραμμα του ΔΝΤ - θα συμμορφώνεται προς τις βασικές αξίες και τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ έναντι της Ουκρανίας. Επιπλέον, η συνδρομή της ΕΕ θα πρέπει, βασιζόμενη σε θετικές προϋποθέσεις, να οδηγήσει σε περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία, οι οποίες έχουν καίρια σημασία για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Οι σχέσεις μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξελίσσονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Το 2005, η Κοινότητα και η Ουκρανία συμφώνησαν ως προς ένα σχέδιο δράσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, το οποίο καθορίζει μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες για τις σχέσεις ΕΕ-Ουκρανίας. Από το 2007, η Κοινότητα και η Ουκρανία διαπραγματεύονται Συμφωνία Σύνδεσης, η οποία αναμένεται να αντικαταστήσει την υφιστάμενη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας. Το πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-Ουκρανίας ενισχύεται περαιτέρω με τη νεοδρομολογηθείσα Ανατολική Εταιρική Σχέση.

(1) Οι σχέσεις μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξελίσσονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Το 2005, η Κοινότητα και η Ουκρανία συμφώνησαν ως προς ένα σχέδιο δράσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, το οποίο καθορίζει μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες για τις σχέσεις ΕΕ-Ουκρανίας και το οποίο αντικαταστάθηκε από την Ατζέντα Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας του Νοεμβρίου 2009. Από το 2007, η Κοινότητα και η Ουκρανία διαπραγματεύονται Συμφωνία Σύνδεσης, η οποία αναμένεται να αντικαταστήσει την υφιστάμενη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας. Το πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-Ουκρανίας ενισχύεται περαιτέρω με τη νεοδρομολογηθείσα Ανατολική Εταιρική Σχέση.

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6a) Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην οικονομική σταθεροποίηση μόνον εφόσον οι κυριότερες πολιτικές δυνάμεις στην Ουκρανία διασφαλίσουν την πολιτική σταθερότητα και επιτύχουν ευρεία συναίνεση ως προς την αυστηρή εφαρμογή των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7a) Οι όροι από τους οποίους εξαρτάται η παροχή της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής θα πρέπει να ανακλούν τις βασικές αξίες και τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ έναντι της Ουκρανίας.

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Η διαχείριση της συνδρομής αυτής πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, σε συνεργασία με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή.

(10) Η διαχείριση της συνδρομής αυτής πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή.

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Την εκταμίευση της Κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής διαχειρίζεται η Επιτροπή κατά τρόπο συνεπή με τις συμφωνίες και τις συνεννοήσεις μεταξύ του ΔΝΤ και της Ουκρανίας.

3. Την εκταμίευση της ενωσιακής χρηματοδοτικής συνδρομής διαχειρίζεται η Επιτροπή κατά τρόπο συνεπή με τις συμφωνίες και τις συνεννοήσεις μεταξύ του ΔΝΤ και της Ουκρανίας και με τις βασικές αξίες και τους στόχους της οικονομικής μεταρρύθμισης που ορίζονται στην Ατζέντα σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας.

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να συμφωνήσει με τις ουκρανικές αρχές, μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, τους όρους της οικονομικής πολιτικής και τους χρηματοδοτικούς όρους που συνδέονται με την Κοινοτική μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή, οι οποίοι πρόκειται να καθοριστούν σε μνημόνιο συμφωνίας. Οι όροι πρέπει να συνάδουν με τις συμφωνίες ή τις συνεννοήσεις μεταξύ του ΔΝΤ και της Ουκρανίας. Οι λεπτομερείς χρηματοδοτικοί όροι της συνδρομής ορίζονται σε Συμφωνία Δανεισμού που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών της Ουκρανίας.

1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να συμφωνήσει με τις ουκρανικές αρχές, μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, τους όρους της οικονομικής πολιτικής και τους χρηματοδοτικούς όρους που συνδέονται με την ενωσιακή μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή, οι οποίοι πρόκειται να καθοριστούν σε μνημόνιο συμφωνίας που περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για την τήρησή τους. Οι όροι πρέπει να συνάδουν με τις συμφωνίες ή τις συνεννοήσεις μεταξύ του ΔΝΤ και της Ουκρανίας και με τις βασικές αξίες και τους στόχους της οικονομικής μεταρρύθμισης που ορίζονται στην Ατζέντα σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας. Οι λεπτομερείς χρηματοδοτικοί όροι της συνδρομής ορίζονται σε Συμφωνία Δανεισμού που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών της Ουκρανίας.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κατά την υλοποίηση της κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής, η Επιτροπή παρακολουθεί την αξιοπιστία των ρυθμίσεων χρηματοδοτικής διαχείρισης, των διοικητικών διαδικασιών και των μηχανισμών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου της Ουκρανίας που υπεισέρχονται στην υλοποίηση της παρούσας συνδρομής.

2. Κατά την υλοποίηση της χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ένωση, η Επιτροπή παρακολουθεί την αξιοπιστία των ρυθμίσεων χρηματοδοτικής διαχείρισης, των διοικητικών διαδικασιών και των μηχανισμών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου της Ουκρανίας που υπεισέρχονται στην υλοποίηση της παρούσας συνδρομής και τη συμμόρφωση προς το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα.

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή ενημερώνεται για εξελίξεις στις πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.

5. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή ενημερώνεται για εξελίξεις στις πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.

Τροπολογία  9

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και τους κανόνες εφαρμογής του. Ειδικότερα, το μνημόνιο συμφωνίας και η συμφωνία επιχορήγησης/δανειοδότησης που πρόκειται να συναφθούν με τις αρχές της Ουκρανίας προβλέπουν τη λήψη κατάλληλων μέτρων από την Ουκρανία για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και οποιασδήποτε άλλης παρατυπίας σε σχέση με τη συνδρομή. Προβλέπουν επίσης την πραγματοποίηση ελέγχων από την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), με δικαίωμα διενέργειας επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, καθώς και ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά περίπτωση επιτόπιων.

Η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και τους κανόνες εφαρμογής του. Ειδικότερα, το μνημόνιο συμφωνίας και η συμφωνία επιχορήγησης/δανειοδότησης που πρόκειται να συναφθούν με τις αρχές της Ουκρανίας προβλέπουν τη λήψη κατάλληλων μέτρων από την Ουκρανία για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και οποιασδήποτε άλλης παρατυπίας σε σχέση με τη συνδρομή. Προβλέπουν επίσης την πραγματοποίηση ελέγχων από την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), με δικαίωμα διενέργειας επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, καθώς και ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά περίπτωση επιτόπιων. Το αργότερο τρεις μήνες μετά την εκταμίευση της πρώτης δόσης, η Επιτροπή διενεργεί επιχειρησιακή αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών κυκλωμάτων και των διοικητικών διαδικασιών στην Ουκρανία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία

Έγγραφα αναφοράς

COM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

INTA

Γνωμοδοτική επιτροπή

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

24.11.2009

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Ryszard Antoni Legutko

26.1.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.2.2010

16.3.2010

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

16.3.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

57

0

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Michael Gahler, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Andreas Mölzer, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Zoran Thaler, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Μαριέττα Γιαννάκου, Ιωάννης Κασουλίδης, Μαρία-Ελένη Κοππά, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Νικόλαος Σαλαβράκος, Τάκης Χατζηγεωργίου, Кристиан Вигенин

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Băsescu, Reinhard Bütikofer, Kinga Gál, Emilio Menéndez del Valle, Doris Pack, Marietje Schaake, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Renate Weber, Janusz Władysław Zemke, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Евгени Кирилов


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία

Έγγραφα αναφοράς

COM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

29.10.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

24.11.2009

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

24.11.2009

BUDG

24.11.2009

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

25.11.2009

 

 

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Vital Moreira

10.11.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

14.1.2010

27.1.2010

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.3.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Joe Higgins, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Метин Казак

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Libor Rouček, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sylvie Guillaume

Ημερομηνία κατάθεσης

23.3.2010

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου