MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle

  23.3.2010 - (KOM(2009)0580 – C7‑0277/2009 – 2009/0162(COD)) - ***I

  Kansainvälisen kaupan valiokunta
  Esittelijä: Vital Moreira


  Menettely : 2009/0162(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A7-0058/2010
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A7-0058/2010
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle

  (KOM(2009)0580 – C7‑0277/2009 – 2009/0162(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2009)0580),

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 308 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7‑0101/2009),

  –   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan ja 212 artiklan 2 kohdan,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

  –   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A7‑0058/2010),

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  EUROOPAN PARLAMENTIN ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN KANTA*

  EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

  makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle

  EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

  ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 212 artiklan 2 kohdan,

  ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen[1],

  ovat kuulleet talous- ja rahoituskomiteaa,

  noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä[2],

  sekä katsovat seuraavaa:

  (1)       Ukrainan ja Euroopan unionin suhteita kehitetään osana Euroopan naapuruuspolitiikkaa. Yhteisö ja Ukraina sopivat vuonna 2005 Euroopan naapuruuspolitiikan toimintaohjelmasta, jossa määritellään EU:n ja Ukrainan suhteiden keskipitkän aikavälin painopisteet. Tämä toimintaohjelma korvattiin marraskuussa 2009 laaditulla EU:n ja Ukrainan assosiaatio-ohjelmalla. Yhteisö ja Ukraina ovat neuvotelleet vuodesta 2007 lähtien assosiaatiosopimuksesta, jonka on määrä korvata nykyinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus. Myös uusi itäinen kumppanuus tehostaa EU:n ja Ukrainan välistä suhdetoimintaa.

  (2)       Kansainvälinen finanssikriisi ravistelee pahoin Ukrainan taloutta: tuotanto supistuu rajusti, julkisen talouden rahoitusasema heikkenee ja ulkoisen rahoituksen tarve kasvaa.

  (3)       Ukrainan talouden vakauttamista ja elvyttämistä tuetaan Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) rahoitusavulla. Ukrainaa koskeva IMF:n valmiusluottojärjestely hyväksyttiin marraskuussa 2008.

  (4)       Koska julkisen talouden rahoitusasema on heikentynyt edelleen, valtaosa IMF:n valmiusluoton toisesta erästä ja koko kolmas erä ohjattiin budjettiin.

  (5)       Ukraina on pyytänyt unionilta makrotaloudellista rahoitusapua heikkenevän taloustilanteen ja synkkien talousnäkymien vuoksi.

  (6)       Vuosien 2009−2010 maksutaseessa on edelleen rahoitusvaje, joten makrotaloudellisen rahoitusavun katsotaan olevan tarkoituksenmukainen vastaus Ukrainan pyyntöön saada talouden vakauttamiseen tukea koordinoidusti nykyisen IMF:n ohjelman kanssa. Käsiteltävänä olevan rahoitusavun odotetaan myös lievittävän valtion budjetin ulkoisen rahoituksen tarvetta.

  (6 a)    Jotta EU:n makrotaloudellisella rahoitusavulla voidaan tukea talouden vakautta, Ukrainan johtavien poliittisten tahojen on taattava poliittinen vakaus ja päästävä laajaan yksimielisyyteen välttämättömien rakenneuudistusten tiukasta täytäntöönpanosta.

  (7)       Makrotaloudellinen rahoitusapu myönnetään Ukrainalle täydentävän makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle 12 päivänä heinäkuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/639/EY[3] mukaisen lainajärjestelyn lisänä.

  (7 a)    Euroopan unionin makrotaloudellisen rahoitusavun ei tulisi vain täydentää Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin ohjelmia ja rahoitusta, vaan sen avulla olisi varmistettava myös lisäarvon tuottaminen EU:n osallistumisen kautta.

  (7 b)    Komission olisi varmistettava, että unionin makrotaloudellinen rahoitusapu on oikeudellisesti ja sisällöltään yhdenmukaista eri aloja koskevien ulkoisten toimien sekä muiden asianmukaisten unionin toimien kanssa.

  (7 c)    Poikkeuksellisen rahoitusavun maksuehtoihin olisi sisällytettävä erityisiä tavoitteita, joilla on tarkoitus lisätä avun tehokkuutta, avoimuutta ja vastuullisuutta. Rahoitusapu olisi annettava käyttöön vasta sitten, kun on varmistettu, että nämä ehdot on täytetty hyväksyttävästi.

  (7 d)    Makrotaloudellista rahoitusapua koskevien ehtojen on vastattava EU:n Ukrainaan soveltaman politiikan keskeisiä periaatteita ja tavoitteita.

  (8)       Jotta rahoitusapuun liittyvät unionin taloudelliset edut voidaan suojata tehokkaasti, on tarpeen säätää Ukrainalta edellytettävistä asianmukaisista toimenpiteistä petosten, korruption ja muiden tähän rahoitusapuun liittyvien väärinkäytösten estämiseksi ja torjumiseksi sekä komission valvonnasta ja tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastuksista.

  (9)       Unionin rahoitusavun maksaminen ei rajoita budjettivallan käyttäjän valtuuksia.

  (10)     Komission olisi hallinnoitava tätä rahoitusapua ja kuultava sitä varten Euroopan parlamenttia ja talous- ja rahoituskomiteaa.

  OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

  1 artikla

  1.        Unioni myöntää Ukrainalle poikkeuksellisena makrotaloudellisena rahoitusapuna lainajärjestelyn, jonka pääoma on enintään 500 miljoonaa euroa ja keskimääräinen erääntymisaika enintään 15 vuotta, tukeakseen Ukrainan talouden vakauttamista ja lievittääkseen nykyisessä IMF:n ohjelmassa määriteltyjä maksutase- ja budjettitarpeita.

  2.        Tätä varten komissiolle annetaan valtuudet lainata tarvittavat varat Euroopan unionin puolesta.

  3.        Komissio hallinnoi unionin rahoitusavun maksamista IMF:n ja Ukrainan välisten sopimusten sekä EU:n ja Ukrainan assosiaatio-ohjelmassa vahvistettujen talousuudistuksia koskevien keskeisten periaatteiden ja tavoitteiden kanssa yhteensopivalla tavalla. Komissio antaa Euroopan parlamentille säännöllisesti tietoja talous- ja rahoituskomitean toiminnasta ja toimittaa sille asiaan liittyvät asiakirjat.

  4.        Unionin rahoitusapu on saatavilla kahden vuoden ajan ensimmäisestä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisymmärryspöytäkirjan voimaantulon jälkeisestä päivästä alkaen. ▌

  2 artikla

  1.        Komissiolla on valtuudet talous- ja rahoituskomiteaa kuultuaan sopia Ukrainan viranomaisten kanssa unionin rahoitusapuun liitettävistä talouspoliittisista ehdoista, jotka vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa, jossa määritellään mainittujen ehtojen täyttämistä koskeva määräaika. Näiden ehtojen on oltava johdonmukaisia IMF:n ja Ukrainan välisten sopimusten sekä EU:n ja Ukrainan assosiaatio-ohjelmassa vahvistettujen talousuudistusta koskevien keskeisten periaatteiden ja tavoitteiden kanssa. Näihin ehtoihin sisällytetään erityisiä tavoitteita, joilla on tarkoitus lisätä avun tehokkuutta, avoimuutta ja vastuullisuutta ja etenkin lujittaa Ukrainan julkisia varainhoitojärjestelmiä. Tämän rahoitusavun maksujen suorittamisen ehtona on oltava todellinen edistyminen mainittujen tavoitteiden saavuttamisessa. Avun yksityiskohtaiset rahoitusehdot vahvistetaan komission ja Ukrainan viranomaisten välisessä lainasopimuksessa.

  2.        Unionin rahoitusavun täytäntöönpanon aikana komissio seuraa, että rahoitusavun kannalta merkitykselliset rahoitusjärjestelyt, hallintomenettelyt sekä sisäiset ja ulkoiset valvontamekanismit ovat luotettavia Ukrainassa ja että sovittua aikataulua noudatetaan.

  3.        Komissio tarkistaa säännöllisin väliajoin, että Ukrainan talouspolitiikka on unionin rahoitusavun tavoitteiden mukaista ja että sovitut talouspoliittiset ehdot täytetään hyväksyttävästi. Näin tehdessään komissio koordinoi toimintaansa tiiviisti IMF:n ja Maailmanpankin ja tarvittaessa talous- ja rahoituskomitean kanssa.

  3 artikla

  1.        Komissio asettaa unionin rahoitusavun Ukrainan saataville kahdessa lainaerässä edellyttäen, että 2 kohdan edellytykset täyttyvät. Erien koko vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa.

  2.        Komissio tekee päätöksen lainaerien maksamisesta sen perusteella, onko yhteisymmärryspöytäkirjassa sovittuja talouspoliittisia ehtoja noudatettu. Toinen erä voidaan maksaa aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua ensimmäisen erän maksamisesta.

  3.        Unionin varat maksetaan Ukrainan keskuspankille. Ellei yhteisymmärryspöytäkirjassa toisin sovita ja edellyttäen, että siinä vahvistetaan jäljellä oleva julkisen talouden rahoitustarve, varat voidaan siirtää Ukrainan valtionkassaan, joka on lopullinen avunsaaja.

  4 artikla

  1.        Tässä päätöksessä tarkoitetut lainanotto- ja lainanantotoimet tehdään euromääräisinä ja niissä käytetään samaa arvopäivää, eikä niistä saa aiheutua unionille eräpäivän muutoksia, valuuttakurssi- tai korkoriskejä tai muita kaupallisia riskejä.

  2.        Komissio ryhtyy tarvittaviin toimiin Ukrainan niin pyytäessä sen varmistamiseksi, että lainaehtoihin sisältyy aikaistettua takaisinmaksua koskeva lauseke ja että vastaava lauseke sisältyy myös lainanottotoimien ehtoihin.

  3.        Jos olosuhteet mahdollistavat lainan korkoehtojen tarkistamisen, komissio voi Ukrainan pyynnöstä jälleenrahoittaa kaikki alkuperäiset lainansa tai osan niistä tai järjestellä rahoitusehdot uudelleen. Jälleenrahoitus- tai uudelleenjärjestelytoimet on toteutettava 1 kohdassa säädettyjen ehtojen mukaisesti, eivätkä ne saa pidentää kyseisen lainan keskimääräistä erääntymisaikaa tai kasvattaa jälleenrahoituksen tai uudelleenjärjestelyn ajankohtana jäljellä olevan pääoman määrää.

  4.        Ukrainan on maksettava kaikki kulut, joita unionille aiheutuu tämän päätöksen mukaisista lainanotto- ja lainanantotoimista.

  5.        Euroopan parlamentille ja talous- ja rahoituskomitealle tiedotetaan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen toimien etenemisestä.

  5 artikla

  Unionin rahoitusavun täytäntöönpanossa noudatetaan Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annettua neuvoston asetusta (EY, Euratom) N:o 1605/2002[4] ja sen täytäntöönpanosääntöjä[5]. Ukrainan viranomaisten kanssa tehtävässä yhteisymmärryspöytäkirjassa ja lainasopimuksessa määrätään erityisistä toimenpiteistä, jotka Ukrainan edellytetään toteuttavan petosten, korruption ja muiden rahoitusapuun vaikuttavien väärinkäytösten estämiseksi ja torjumiseksi. Varojen hallinnan ja maksamisen avoimuuden tehostamiseksi niissä sovitaan myös komission ja Euroopan petostentorjuntaviraston ▌ valvonnasta, johon sisältyy oikeus tehdä tarkastuksia paikalla, sekä tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastuksista, jotka voidaan tarvittaessa suorittaa paikalla.

  6 artikla

  Komissio antaa joka vuosi viimeistään 31 päivänä elokuuta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, joka sisältää arvion tämän päätöksen täytäntöönpanosta edeltävänä vuonna. Kertomuksessa on osoitettava yhteys 2 artiklan 1 kohdan nojalla yhteisymmärryspöytäkirjassa vahvistettujen poliittisten ehtojen, Ukrainassa meneillään olevan talous- ja finanssipoliittisen kehityksen sekä rahoitusapuerien maksamista koskevien komission päätösten välillä.

  Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle jälkiarviointikertomuksen viimeistään kahden vuoden kuluttua 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun saatavuusajan umpeutumisesta.

  7 artikla

  Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

  Tehty

  Euroopan parlamentin puolesta                                  Neuvoston puolesta

  Puhemies                                                                           Puheenjohtaja

  • [1]  EUVL C […], […], s. […].
  • [2]  EUVL L…
  • [3]  EYVL L 209, 6.8.2002, s. 22.
  • [4]  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [5]  Komission asetus (EY, Euratom) N:o 2342/2002, EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.

  PERUSTELUT

  Komissio ehdottaa 500 miljoonan euron makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämistä Ukrainalle lainana, joka komissiolla on valtuudet lainata pääomamarkkinoilta tai rahoituslaitoksilta. Rahoitusapu on tarkoitus asettaa saataville kahdessa erässä.

  Rahoitusapu on tarkoitettu kattamaan osa Ukrainan yleisestä maksutasetarpeesta ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) määrittelemästä valtion budjetin ulkoisen rahoituksen tarpeesta. Sillä tuetaan julkisen sektorin vakauttamisohjelmaa, jonka tavoitteena on kestävä julkisen talouden rahoitusasema ja maksutase, ja se auttaa näin Ukrainaa selviämään globaalin finanssikriisin seurauksista. Ukrainan siirtyminen valtiojohtoisesta suunnitelmataloudesta markkinatalouteen on kangerrellut melko tavalla, ja maan talouden tilanne on heikentynyt rajusti maailmanlaajuisen kriisin puhkeamisen jälkeen. Ukraina päätti toteuttaa kriisin vuoksi eräitä sopeutustoimia, muun muassa valuuttadevalvaation, minkä jälkeen vaihtotase on parantunut selvästi, mutta Ukraina on kuitenkin kärsinyt pääomataseen alijäämästä, ja valuuttavarantojen säilyttäminen riittävällä tasolla on ollut mahdollista vain IMF:n valmiusluottorahoituksen turvin.

  Ehdotettu makrotaloudellinen rahoitusapu täydentää tukea, jonka IMF myöntää (IMF:n johtokunnan marraskuussa 2008 hyväksymän ja toukokuussa 2009 muuttaman) valmiusluottojärjestelyn mukaisesti, ja Maailmanpankin myöntämää budjettitukilainana maksettavaa tukea.

  Ehdotettu uusi makrotaloudellinen rahoitusapu täydentää myös yhteisön Ukrainalle neuvoston päätöksellä 2002/639/EY myöntämää 110 miljoonan euron rahoitusapua. Kyseisestä vuoden 2002 ohjelmasta ei ole suoritettu vielä ainoatakaan maksua, sillä maksuehdot eivät ole täyttyneet. Neuvoston päätös on edelleen voimassa, ja komissio aikoo panna sen täytäntöön ennen uutta ehdotettua rahoitusapua.

  Unionin makrotaloudellisen rahoitusavun ohjelma täydentäisi myös muuta Euroopan unionin rahoitusta (erityisesti ENPI:n keskipitkän aikavälin budjettitukea, joka toteutetaan EU:n Ukrainaa koskevan maakohtaisen yhteistyöstrategian puitteissa, ja liittymistä valmistelevasta välineestä maksettavia budjettitukiavustuksia).

  Unionin rahoitustuki heijastaa Ukrainan strategista merkitystä mahdollisena EU:n jäsenehdokasmaana. Makrotaloudellinen rahoitusapu myönnettäisiin ajankohtana, jona EU pyrkii houkuttelemaan tukirahoitusta myös Ukrainan energiasektorin uudistukseen. Komissio ja mukana olevat rahoituslaitokset (IMF, Maailmanpankki, EBRD ja EIP) laativat Ukrainan viranomaisille suunnattua tukipakettia, jonka tarkoituksena on auttaa löytämään kestävä ratkaisu Ukrainan keskipitkän aikavälin kaasunsiirto- ja kaasumaksuvelvoitteisiin. Vaikka ehdotetun makrotaloudellisen rahoitusavun ei ole tarkoitus olla suoraan yhteydessä kyseiseen pakettiin, se tukisi kuitenkin – erityisesti rahoitukseen liitettävien tarkoituksenmukaisten ehtojen kautta – Ukrainan talouden vakauttamista ja uudistamista.

  Vaikka esittelijä on samaa mieltä komission kanssa ehdotuksesta myöntää Ukrainalle poikkeuksellista makrotaloudellista rahoitusapua, hän ehdottaa joitakin tarkistuksia, joiden tarkoituksena on parantaa ehdotusluonnoksen selkeyttä, avoimuutta ja vastuunalaisuutta. Euroopan parlamentin roolia olisi lisäksi tehostettava. Komission olisi parannettava erityisesti tietojen toimittamista Euroopan parlamentille tämän välineen täytäntöönpanosta. Komission olisi toimitettava parlamentille vuosittaisen kertomuksen lisäksi myös jälkiarviointikertomus.

  ulkoasiainvaliokunnan lausunto (16.3.2010)

  kansainvälisen kaupan valiokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle
  (KOM(2009)0580 – C7‑0277/2009 – 2009/0162(COD))

  Valmistelija: Ryszard Antoni Legutko

  LYHYET PERUSTELUT

  Maailmanlaajuinen talouskriisi on koetellut vakavasti Ukrainaa, joka on yksi EU:n tärkeistä kumppaneista itäisellä naapuruusalueella.

  Valmistelija tukee komission esittämää makrotaloudellisen tuen myöntämistä Ukrainalle (enintään 500 miljoonan euron laina, joka on tarkoitettu Ukrainan yleisen maksutasetarpeen ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) määrittelemien valtion budjetissa olevien rahoitustarpeiden kattamiseen), sillä on tärkeää auttaa Ukrainaa lujittamaan maan makrotaloudellista vakautta pitkällä aikavälillä.

  Ottaen kuitenkin huomioon, että komission ehdotuksessa viitataan useaan otteeseen Ukrainan ja IMF:n sopimiin ehtoihin, valmistelija ehdottaa päätösehdotuksen tarkistamista, jotta varmistetaan, että EU:n talousarvioista myönnettävä tuki vastaa IMF:n laatimaa ohjelmaa sekä EU:n Ukrainaan soveltaman politiikan keskeisiä periaatteita ja tavoitteita. Tämän lisäksi myönteisiin ehtoihin perustuvan EU:n myöntämän rahoitusavun on johdettava Ukrainassa tarvittaviin rakenneuudistuksiin, jotka ovat välttämätön edellytys Ukrainan integroitumiselle Euroopan unioniin.

  TARKISTUKSET

  Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus  1

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1) Ukrainan ja Euroopan unionin suhteita kehitetään osana Euroopan naapuruuspolitiikkaa. Yhteisö ja Ukraina sopivat vuonna 2005 Euroopan naapuruuspolitiikan toimintaohjelmasta, jossa määritellään EU:n ja Ukrainan suhteiden keskipitkän aikavälin painopisteet. Yhteisö ja Ukraina ovat neuvotelleet vuodesta 2007 lähtien assosiaatiosopimuksesta, jonka on määrä korvata nykyinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus. Myös uusi itäinen kumppanuus tehostaa EU:n ja Ukrainan välistä suhdetoimintaa.

  (1) Ukrainan ja Euroopan unionin suhteita kehitetään osana Euroopan naapuruuspolitiikkaa. Yhteisö ja Ukraina sopivat vuonna 2005 Euroopan naapuruuspolitiikan toimintaohjelmasta, jossa määritellään EU:n ja Ukrainan suhteiden keskipitkän aikavälin painopisteet. Tämä toimintaohjelma korvattiin marraskuussa 2009 laaditulla EU:n ja Ukrainan assosiaatio-ohjelmalla. Yhteisö ja Ukraina ovat neuvotelleet vuodesta 2007 lähtien assosiaatiosopimuksesta, jonka on määrä korvata nykyinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus. Myös uusi itäinen kumppanuus tehostaa EU:n ja Ukrainan välistä suhdetoimintaa.

  Tarkistus  2

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (6 a) Jotta EU:n makrotaloudellisella rahoitusavulla voidaan tukea talouden vakautta, Ukrainan johtavien poliittisten tahojen on taattava poliittinen vakaus ja päästävä laajaan yksimielisyyteen välttämättömien rakenneuudistusten tiukasta täytäntöönpanosta.

  Tarkistus  3

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 a) Makrotaloudellista rahoitusapua koskevien ehtojen on vastattava EU:n Ukrainaan soveltaman politiikan keskeisiä periaatteita ja tavoitteita.

  Tarkistus  4

  Ehdotus päätökseksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10) Komission olisi hallinnoitava tätä rahoitusapua ja kuultava sitä varten talous- ja rahoituskomiteaa.

  (10) Komission olisi hallinnoitava tätä rahoitusapua ja kuultava sitä varten Euroopan parlamenttia sekä talous- ja rahoituskomiteaa.

  Tarkistus  5

  Ehdotus päätökseksi

  1 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Komissio hallinnoi yhteisön rahoitusavun maksamista IMF:n ja Ukrainan välisten sopimusten kanssa yhteensopivalla tavalla.

  3. Komissio hallinnoi unionin rahoitusavun maksamista IMF:n ja Ukrainan välisten sopimusten sekä EU:n ja Ukrainan assosiaatio-ohjelmassa vahvistettujen talousuudistuksia koskevien keskeisten periaatteiden ja tavoitteiden kanssa yhteensopivalla tavalla.

  Tarkistus  6

  Ehdotus päätökseksi

  2 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Komissiolla on valtuudet talous- ja rahoituskomiteaa kuultuaan sopia Ukrainan viranomaisten kanssa yhteisön rahoitusapuun liitettävistä talouspoliittisista ehdoista, jotka vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa. Näiden ehtojen on oltava johdonmukaisia IMF:n ja Ukrainan välisten sopimusten kanssa. Avun yksityiskohtaiset rahoitusehdot vahvistetaan komission ja Ukrainan viranomaisten välisessä lainasopimuksessa.

  1. Komissiolla on valtuudet talous- ja rahoituskomiteaa kuultuaan sopia Ukrainan viranomaisten kanssa unionin rahoitusapuun liitettävistä talouspoliittisista ehdoista, jotka vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa, jossa määritellään mainittujen ehtojen täyttämistä koskeva määräaika. Näiden ehtojen on oltava johdonmukaisia IMF:n ja Ukrainan välisten sopimusten sekä EU:n ja Ukrainan assosiaatio-ohjelmassa vahvistettujen talousuudistusta koskevien keskeisten periaatteiden ja tavoitteiden kanssa. Avun yksityiskohtaiset rahoitusehdot vahvistetaan komission ja Ukrainan viranomaisten välisessä lainasopimuksessa.

  Tarkistus  7

  Ehdotus päätökseksi

  2 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Yhteisön rahoitusavun täytäntöönpanon aikana komissio seuraa, että rahoitusavun kannalta merkitykselliset rahoitusjärjestelyt, hallintomenettelyt sekä sisäiset ja ulkoiset valvontamekanismit ovat luotettavia Ukrainassa.

  2. Unionin rahoitusavun täytäntöönpanon aikana komissio seuraa, että rahoitusavun kannalta merkitykselliset rahoitusjärjestelyt, hallintomenettelyt sekä sisäiset ja ulkoiset valvontamekanismit ovat luotettavia Ukrainassa ja että sovittua aikataulua noudatetaan.

  Tarkistus  8

  Ehdotus päätökseksi

  4 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Talous- ja rahoituskomitealle tiedotetaan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen toimien etenemisestä.

  5. Euroopan parlamentille ja talous- ja rahoituskomitealle tiedotetaan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen toimien etenemisestä.

  Tarkistus  9

  Ehdotus päätökseksi

  5 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Yhteisön rahoitusavun täytäntöönpanossa noudatetaan Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annettua neuvoston asetusta (EY, Euratom) N:o 1605/20026 ja sen täytäntöönpanosääntöjä7. Ukrainan viranomaisten kanssa tehtävässä yhteisymmärryspöytäkirjassa ja lainasopimuksessa määrätään erityisesti Ukrainalta edellytettävistä asianmukaisista toimenpiteistä petosten, korruption ja muiden rahoitusapuun vaikuttavien väärinkäytösten estämiseksi ja torjumiseksi. Niissä sovitaan myös komission ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvonnasta, johon sisältyy oikeus tehdä tarkastuksia paikalla, sekä tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastuksista, jotka voidaan tarvittaessa suorittaa paikalla.

  Unionin rahoitusavun täytäntöönpanossa noudatetaan Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annettua neuvoston asetusta (EY, Euratom) N:o 1605/20026 ja sen täytäntöönpanosääntöjä7. Ukrainan viranomaisten kanssa tehtävässä yhteisymmärryspöytäkirjassa ja lainasopimuksessa määrätään erityisesti Ukrainalta edellytettävistä asianmukaisista toimenpiteistä petosten, korruption ja muiden rahoitusapuun vaikuttavien väärinkäytösten estämiseksi ja torjumiseksi. Niissä sovitaan myös komission ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) valvonnasta, johon sisältyy oikeus tehdä tarkastuksia paikalla, sekä tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastuksista, jotka voidaan tarvittaessa suorittaa paikalla. Komissio tekee operatiivisen arvioinnin rahoitusketjuista ja hallintomenettelyistä Ukrainassa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun rahoitusavun ensimmäinen erä on asetettu saataville.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Ukrainalle

  Viiteasiakirjat

  KOM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

  INTA

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  AFET

  24.11.2009

   

   

   

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Ryszard Antoni Legutko

  26.1.2010

   

   

  Valiokuntakäsittely

  23.2.2010

  16.3.2010

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  16.3.2010

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  57

  0

  4

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Andreas Mölzer, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Zoran Thaler, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Charalampos Angourakis, Elena Băsescu, Reinhard Bütikofer, Kinga Gál, Evgeni Kirilov, Georgios Koumoutsakos, Emilio Menéndez del Valle, Doris Pack, Marietje Schaake, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Renate Weber, Janusz Władysław Zemke

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Ukrainalle

  Viiteasiakirjat

  KOM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  29.10.2009

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  INTA

  24.11.2009

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  AFET

  24.11.2009

  BUDG

  24.11.2009

   

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  BUDG

  25.11.2009

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Vital Moreira

  10.11.2009

   

   

  Valiokuntakäsittely

  14.1.2010

  27.1.2010

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  17.3.2010

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  2

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Libor Rouček, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

  Sylvie Guillaume

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  23.3.2010