Procedūra : 2009/0162(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0058/2010

Pateikti tekstai :

A7-0058/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/05/2010 - 8.13
CRE 18/05/2010 - 8.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0169

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 633kWORD 262k
23.3.2010
PE 438.155v02-00 A7-0058/2010

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Ukrainai

(COM(2009)0580 – C7‑0277/2009 – 2009/0162(COD))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Vital Moreira

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Ukrainai

(COM(2009)0580 – C7‑0277/2009 – 2009/0162(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2009)0580),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 308 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0101/2009),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 212 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A7‑0058/2010),

1.  patvirtina toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA PER PIRMĄJĮ SVARSTYMĄ(1)*

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Ukrainai

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 212 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą(2),

pasikonsultavę su Ekonomikos ir finansų komitetu,

spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą(3),

kadangi:

(1)       Ukrainos ir Europos Sąjungos santykių pagrindas – Europos kaimynystės politika. 2005 m. Europos bendrija ir Ukraina susitarė dėl Europos kaimynystės politikos veiksmų plano, kuriame nustatyti ES ir Ukrainos santykių vidutinės trukmės prioritetai ir kuris pakeistas 2009 m. lapkričio mėn. ES ir Ukrainos asociacijos darbotvarke. Nuo 2007 m. Europos bendrija ir Ukraina derasi dėl Asociacijos susitarimo, kuris, kaip tikimasi, pakeistų šiuo metu galiojantį Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą. ES ir Ukrainos santykius dar labiau sustiprino naujai pradėta Rytų partnerystė.

(2)       Tarptautinė finansų krizė Ukrainos ekonomikai daro vis didesnį poveikį – ypatingai mažėja gamyba, prastėja fiskalinė padėtis ir daugėja išorės finansavimo poreikių.

(3)       Ukrainos ekonomikos stabilizavimas ir atkūrimas remiamas Tarptautinio valiutos fondo (TVF) finansine pagalba. TVF rezervinis susitarimas su Ukraina patvirtintas 2008 m. lapkričio mėn.

(4)       Toliau blogėjant fiskalinei padėčiai didžioji dalis antrosios paskolos pagal TVF rezervinį susitarimą dalies ir visa trečioji dalis skirtos biudžetui.

(5)       Atsižvelgdama į prastėjančią ekonominę padėtį ir perspektyvas, Ukraina paprašė Bendrijos makrofinansinės pagalbos.

(6)       2009–2010 m. mokėjimų balanse yra susidaręs didelis finansavimo trūkumas, todėl makrofinansinė pagalba laikoma tinkamu atsaku į Ukrainos prašymą remti ekonomikos stabilizavimą kartu su dabartine TVF programa. Tikimasi, kad šia finansine pagalba taip pat bus prisidėta prie valstybės biudžeto išorės finansavimo poreikių mažinimo.

(6a)     ES makrofinansinė pagalba pasitarnaus ekonomikos stabilizacijai tik tuo atveju, jeigu pagrindinės Ukrainos politinės jėgos užtikrins politinį stabilumą ir pasieks visapusišką susitarimą nuoseklaus būtinų struktūrinių reformų įgyvendinimo klausimais.

(7)       Be makrofinansinės pagalbos Ukrainai suteikiama paskola pagal 2002 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimą 2002/639/EB suteikti papildomą makrofinansinę pagalbą Ukrainai(4).

(7a)     Sąjungos makrofinansinė pagalba turėtų ne vien tik papildyti TVF ir Pasaulio banko programas bei lėšas, bet ir užtikrinti papildomą ES dalyvavimo naudą.

(7b)     Komisija turėtų užtikrinti, kad ES makrofinansinė pagalba teisiškai ir iš esmės atitiktų įvairių išorės veiksmų sričių priemones ir kitą atitinkamą Sąjungos politiką.

(7c)     Sąlygos, pagal kurias bus skiriamos išskirtinės pagalbos išmokos, turėtų apimti tam tikrus tikslus, siekiant pagerinti veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę. Finansinė pagalba turėtų būti skiriama tik nustačius, kad šios sąlygos patenkinamai įvykdytos.

(7d)     Sąlygos, kuriomis vadovaujantis teikiama makrofinansinė pagalba, turėtų atspindėti svarbiausius politikos, kurią ES vykdo Ukrainos atžvilgiu, principus ir tikslus.

(8)       Siekiant užtikrinti veiksmingą Bendrijos finansinių interesų, susijusių su šia finansine pagalba, apsaugą, būtina, kad Ukraina taikytų tinkamas priemones, susijusias su sukčiavimo, korupcijos ir kitų su pagalba siejamų pažeidimų prevencija ir kova su jais, Komisija vykdytų kontrolę, o Audito Rūmai atliktų auditą.

(9)       Šios Bendrijos finansinės pagalbos suteikimas nepažeidžia biudžeto valdymo institucijos galių.

(10)     Pagalbą turėtų administruoti Komisija, konsultuodamasi su Europos Parlamentu ir Ekonomikos ir finansų komitetu.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.        Sąjunga, siekdama padėti Ukrainai stabilizuoti ekonomiką ir sumažinti jos mokėjimų balanso ir biudžeto poreikius, kaip numatyta dabartinėje TVF programoje, suteikia Ukrainai išskirtinę makrofinansinę pagalbą paskolos, kurios didžiausia pagrindinė suma 500 mln. EUR, o ilgiausias vidutinis paskolos mokėjimo terminas 15 metų, forma.

2.        Šiuo tikslu Komisija įgaliota Europos bendrijos vardu pasiskolinti reikalingus išteklius.

3.        Europos Sąjungos finansinės pagalbos išmokėjimą administruoja Komisija, nepažeisdama TVF ir Ukrainos susitarimų ir svarbiausių pagal ES ir Ukrainos asociacijos darbotvarkę numatytos ekonomikos reformos principų ir tikslų. Komisija nuolat informuoja Europos Parlamentą apie Ekonomikos ir finansų komiteto veiksmus ir pateikia atitinkamus dokumentus.

4.        Sąjungos finansinė pagalba teikiama dvejus metus nuo 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto susitarimo memorandumo įsigaliojimo pirmosios dienos. ▌

2 straipsnis

1.        Komisija įgaliojama, pasikonsultavus su Ekonomikos ir finansų komitetu, susitarti su Ukrainos valdžios institucijomis dėl su Sąjungos makrofinansine pagalba susijusių ekonominės politikos sąlygų, kurios turi būti nustatytos susitarimo memorandume, kuriame pateikiamas ir šių sąlygų įgyvendinimo tvarkaraštis. Sąlygos turi atitikti TVF ir Ukrainos pasirašytų susitarimų nuostatas ir svarbiausius pagal ES ir Ukrainos asociacijos darbotvarkę numatytos ekonomikos reformos principus ir tikslus. Šios sąlygos turi apimti tam tikrus tikslus, siekiant pagerinti pagalbos veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę, visų pirma, pavyzdžiui, Ukrainos viešųjų lėšų administravimo sistemą. Reali pažanga siekiant minėtų tikslų yra pagrindas skirti šios pagalbos išmokas. Pagalbos finansinės sąlygos turi būti išsamiai išdėstytos paskolos susitarime, dėl kurio susitaria Komisija ir Ukrainos valdžios institucijos.

2.        Sąjungos finansinės pagalbos įgyvendinimo laikotarpiu Komisija stebi, ar Ukrainos finansiniai mechanizmai, administracinės procedūros, ▌vidaus bei išorės kontrolės mechanizmai, susiję su šia Sąjungos finansine pagalba, yra patikimi, taip pat ar patikimai įgyvendinamas tvarkaraštis, dėl kurio susitarta.

3.        Komisija reguliariai tikrina, ar Ukrainos ekonominė politika atitinka Sąjungos pagalbos tikslus ir ar tinkamai laikomasi sutartų ekonominės politikos sąlygų. Atlikdama tikrinimus Komisija glaudžiai bendradarbiauja su TVF ir Pasaulio banku, o, prireikus, su Ekonomikos ir finansų komitetu.

3 straipsnis

1.        Komisija šią Sąjungos finansinę pagalbą Ukrainai teikia dviem paskolos dalimis, laikydamasi 2 dalies sąlygų. Kiekvienos dalies dydis turi būti nustatytas susitarimo memorandume.

2.        Sprendimą dėl paskolos dalių išmokėjimo Komisija priima atsižvelgdama į tai, ar tinkamai įgyvendinamos ekonominės politikos sąlygos, dėl kurių susitarta susitarimo memorandume. Antroji dalis neišmokama anksčiau nei praėjus trims mėnesiams po pirmosios dalies išmokėjimo.

3.        Sąjungos lėšos pervedamos į Ukrainos nacionalinį banką. Remiantis susitarimo memorandumo nuostatomis, įskaitant nepatenkintų biudžeto finansavimo poreikių patvirtinimą, lėšos gali būti pervestos į Ukrainos iždą, kuris yra galutinis gavėjas.

4 straipsnis

1.        Šiame sprendime nurodytos skolinimosi ir skolinimo operacijos atliekamos eurais, tą pačią lėšų įskaitymo dieną, ir dėl jų Sąjungai nereikia spręsti su paskolos mokėjimo terminų pasikeitimu susijusių klausimų, ji nepatiria jokios valiutų kurso ar palūkanų normos rizikos arba kokios nors kitos komercinės rizikos.

2.        Komisija, Ukrainai paprašius, imasi visų būtinų priemonių, siekdama užtikrinti, kad paskolos terminai ir sąlygos būtų papildyti išankstinio grąžinimo sąlyga, atitinkančia atitinkamą skolinimosi operacijų terminų ir sąlygų nuostatą.

3.        Ukrainos prašymu ir kai atsižvelgiant į aplinkybes galima sumažinti paskolos palūkanų normą, Komisija gali refinansuoti visus pirminius įsiskolinimus ar jų dalį arba pakeisti atitinkamas finansines sąlygas. Refinansavimas arba restruktūrizavimo operacijos atliekami pagal 1 dalyje nustatytas sąlygas, dėl jų neturi būti pratęstas vidutinis susijusios paskolos mokėjimo terminas arba padidėti refinansavimo arba restruktūrizavimo operacijos dieną mokėtina kapitalo suma.

4.        Visas Sąjungos išlaidas, susijusias su skolinimosi ir skolinimo operacijomis pagal šį sprendimą, padengia Ukraina.

5.        Europos Parlamentas ir Ekonomikos ir finansų komitetas informuojami apie 2 ir 3 dalyse nurodytų operacijų eigą.

5 straipsnis

Sąjungos finansinė pagalba įgyvendinama pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(5) nuostatas ir jo įgyvendinimo taisykles(6). Susitarimo memorandume ir paskolos susitarime, dėl kurių turi būti susitarta su Ukrainos valdžios institucijomis, visų pirma numatomos specialiosios priemonės, kurias Ukraina privalo įgyvendinti, dėl sukčiavimo, korupcijos ir kitų su pagalba siejamų pažeidimų prevencijos ir kovos su jais. Siekiant užtikrinti didesnį lėšų administravimo ir paskirstymo skaidrumą, juose taip pat numatoma Komisijos, įskaitant Europos kovos su sukčiavimu tarnybą (OLAF), kontrolė su teise vietoje atlikti tikrinimus ir apžiūras ir Audito Rūmų vykdomas auditas, kuris prireikus atliekamas vietoje.

6 straipsnis

Iki kiekvienų metų rugpjūčio 31 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje pateikiamas šio sprendimo įgyvendinimo per praėjusius metus vertinimas. Ataskaitoje nurodomas susitarimo memorandume pagal 2 straipsnio 1 dalį nustatytų politikos sąlygų, Ukrainos vykdomos ekonominės ir finansinės veiklos rezultatų ir Komisijos sprendimų išmokėti pagalbos dalis ryšys.

Ne vėliau kaip per dvejus metus nuo pagalbos teikimo laikotarpio, nurodyto 1 straipsnio 4 dalyje, pabaigos Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ex post vertinimo ataskaitą.

7 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta

Europos Parlamento vardu                                                   Tarybos vardu

Pirmininkas                                                                        Pirmininkas

(1)

*              Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.

(2)

              OL C […], […], p. […].

(3)

             OL L

(4)

              OL L 209, 2002 8 6, p. 22.

(5)

              OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(6)

              Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, OL L 357, 2002 12 31, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

Komisija siūlo skirti Ukrainai makrofinansinę, iki 500 milijonų eurų pagalbą paskolos forma; norint suteikti šią paskolą, Komisija turi turėti įgaliojimų skolintis iš kapitalo rinkų arba iš finansų institucijų. Pagalbą planuojama išmokėti per du kartus.

Pagalba skirta prisidėti tenkinant Tarptautinio valiutos fondo (TVF) nustatytus Ukrainos bendruosius mokėjimų balanso ir valstybės biudžeto išorės finansavimo poreikius. Šia pagalba būtų remiama valdžios institucijų stabilizavimo programa, siekiant užtikrinti fiskalinių ir užsienio sąskaitų tvarumą, be to, ji padės Ukrainai likviduoti pasaulinės finansų krizės padarinius. Perėjimas iš planinės ekonomikos į rinkos ekonomiką Ukrainoje buvo pakankamai sudėtingas, o prasidėjus pasaulinei krizei, šalies ekonominė padėtis labai pablogėjo. Susitarus dėl su krize susijusių koregavimų paketo (įskaitant valiutos devalvaciją), Ukrainos einamosios sąskaitos padėtis žymiai pagerėjo, tačiau Ukraina visgi patiria nuostolių dėl kapitalo sąskaitos deficito, o tinkamą tarptautinių atsargų lygį gali palaikyti tik dėl TVF pagal rezervinį susitarimą teikiamo finansavimo.

Siūloma makrofinansinė pagalba papildo TVF paramą, numatytą pagal persvarstytą rezervinį susitarimą (kurį TVF valdyba patvirtino 2008 m. lapkričio mėn. ir peržiūrėjo 2009 m. gegužės mėn.) ir Pasaulio banko paramą, kuri teikiama su biudžeto rėmimo politika susijusių paskolų forma.

Siūloma nauja makrofinansinė pagalba taip pat papildo Bendrijos makrofinansinę, iki 110 mln. eurų pagalbą Ukrainai, skirtą Tarybos sprendimu Nr. 2002/639/EB. Pagal šią 2002 m. programą dar neišmokėtos jokios sumos, nes neįvykdytos tokių mokėjimų sąlygos. Tarybos sprendimas dar galioja, o Komisija ketina jį įgyvendinti iki naujos siūlomos pagalbos teikimo pradžios.

Bendrijos makrofinansinės pagalbos programa taip pat papildytų kitas EB finansavimo programas (visų pirma vidutinio laikotarpio trukmės EKPP biudžeto paramą pagal ES bendradarbiavimo su Ukraina šalies strategiją ir pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę teikiamas biudžeto paramos dotacijas).

Bendrijos finansinė parama rodo, kad Ukraina yra strategiškai svarbi kaip galima kandidatė prisijungti prie ES. Makrofinansinė pagalba būtų skiriama tuo metu, kai ES taip pat padeda mobilizuoti finansavimą, skirtą Ukrainos energetikos sektoriaus reformai remti. Komisija ir kitos susijusios institucijos (TVF, Pasaulio bankas, ERPB ir EIB) rengia paramos Ukrainos valdžios institucijoms paketą, skirtą padėti rasti tvarų sprendimą dėl Ukrainos vidutinio laikotarpio dujų tranzito ir dujų mokėjimų įsipareigojimų. Nors nenumatoma siūlomos makrofinansinės pagalbos tiesiogiai sieti su šiuo paketu, ja būtų remiamas, visų pirma pasitelkiant atitinkamas sąlygas, Ukrainos ekonomikos stabilizavimas ir reformos.

Todėl, nors ir pritardamas, kad Ukrainai reikia suteikti išskirtinę makrofinansinę pagalbą, pranešėjas siūlo pakeitimų, siekdamas didesnio pasiūlymo projekto aiškumo, skaidrumo ir atskaitomybės. Be to, reikėtų didinti Europos Parlamento vaidmenį. Visų pirma Komisija turėtų geriau informuoti Parlamentą, kaip iš tiesų vykdoma ši pagalbos priemonė, ir, pateikdama metinę ataskaitą Parlamentui, pridėti ir ex post vertinimo ataskaitą.


Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ (16.3.2010)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Ukrainai

(COM(2009)0580 – C7‑0277/2009 – 2009/0162(COD))

Nuomonės referentas: Ryszard Antoni Legutko

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Ukraina – svarbiausia ES partnerė vykdant Rytų kaimynystės politiką – labai nukentėjo nuo pasaulinės ekonominės krizės.

Nuomonės referentas siūlo pritarti Komisijos siūlymui suteikti makrofinansinę pagalbą (iki 500 mln. EUR paskolos, kuri būtų skirta padengti bendrosioms Ukrainos mokėjimų balanso ir išorinėms valstybės biudžeto finansavimo reikmėms, kaip yra siūlęs Tarptautinis valiutos fondas (TVF)), kadangi svarbu padėti Ukrainai stiprinti jos ilgalaikį makrofinansų stabilumą.

Tačiau nuomonės referentas, atsižvelgdamas į tai, kad Komisijos projekte keletą kartų minimos sąlygos, dėl kurių susitarė Ukraina ir TVF, siūlo iš dalies keisti pasiūlymo projektą, kad būtų įsitikinta, jog iš ES biudžeto teikiama pagalba nuosekliai atitinka ne tik TVF programos, bet ir esminius politikos, kurią ES vykdo Ukrainos atžvilgiu, principus ir tikslus. Be to, teigiamu sąlygiškumu grindžiama ES pagalba turėtų būti skirta tolesnėms būtinoms struktūrinėms reformoms Ukrainoje, kurios gyvybiškai svarbios Ukrainos integracijai į Europos Sąjungą.

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Ukrainos ir Europos Sąjungos santykių pagrindas – Europos kaimynystės politika. 2005 m. Europos bendrija ir Ukraina susitarė dėl Europos kaimynystės politikos veiksmų plano, kuriame nustatyti ES ir Ukrainos santykių vidutinės trukmės prioritetai. Nuo 2007 m. Europos bendrija ir Ukraina derasi dėl Asociacijos susitarimo, kuris, kaip tikimasi, pakeistų šiuo metu galiojantį Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą. ES ir Ukrainos santykius dar labiau sustiprino naujai pradėta Rytų partnerystė.

(1) Ukrainos ir Europos Sąjungos santykių pagrindas – Europos kaimynystės politika. 2005 m. Europos bendrija ir Ukraina susitarė dėl Europos kaimynystės politikos veiksmų plano, kuriame nustatyti ES ir Ukrainos santykių vidutinės trukmės prioritetai ir kuris pakeistas 2009 m. lapkričio mėn. ES ir Ukrainos asociacijos darbotvarke. Nuo 2007 m. Europos bendrija ir Ukraina derasi dėl Asociacijos susitarimo, kuris, kaip tikimasi, pakeistų šiuo metu galiojantį Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą. ES ir Ukrainos santykius dar labiau sustiprino naujai pradėta Rytų partnerystė.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) ES makrofinansinė pagalba pasitarnaus ekonomikos stabilizacijai tik tuo atveju, jeigu pagrindinės Ukrainos politinės jėgos užtikrins politinį stabilumą ir pasieks visapusišką susitarimą nuoseklaus būtinų struktūrinių reformų įgyvendinimo klausimais.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) Sąlygos, kuriomis vadovaujantis teikiama makrofinansinė pagalba, turėtų atspindėti svarbiausius politikos, kurią ES vykdo Ukrainos atžvilgiu, principus ir tikslus.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Šią pagalbą turėtų administruoti Komisija, konsultuodamasi su Ekonomikos ir finansų komitetu.

(10) Šią pagalbą turėtų administruoti Komisija, konsultuodamasi su Europos Parlamentu ir Ekonomikos ir finansų komitetu.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Bendrijos finansinės pagalbos išmokėjimą administruoja Komisija, nepažeisdama TVF ir Ukrainos susitarimų.

3. Europos Sąjungos finansinės pagalbos išmokėjimą administruoja Komisija, nepažeisdama TVF ir Ukrainos susitarimų ir svarbiausių pagal ES ir Ukrainos asociacijos darbotvarkę numatytos ekonomikos reformos principų ir tikslų.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija įgaliojama, pasikonsultavus su Ekonomikos ir finansų komitetu, susitarti su Ukrainos valdžios institucijomis dėl su Bendrijos makrofinansine pagalba susijusių ekonominės politikos sąlygų, kurios turi būti nustatytos susitarimo memorandume. Sąlygos turi atitikti TVF ir Ukrainos pasirašytų susitarimų nuostatas. Pagalbos finansinės sąlygos turi būti išsamiai išdėstytos paskolos susitarime, dėl kurio susitaria Komisija ir Ukrainos valdžios institucijos.

1. Komisija įgaliojama, pasikonsultavus su Ekonomikos ir finansų komitetu, susitarti su Ukrainos valdžios institucijomis dėl su Sąjungos makrofinansine pagalba susijusių ekonominės politikos sąlygų, kurios turi būti nustatytos susitarimo memorandume, kuriame pateikiamas ir šių sąlygų įgyvendinimo tvarkaraštis. Sąlygos turi atitikti TVF ir Ukrainos pasirašytų susitarimų nuostatas ir svarbiausius pagal ES ir Ukrainos asociacijos darbotvarkę numatytos ekonomikos reformos principus ir tikslus. Pagalbos finansinės sąlygos turi būti išsamiai išdėstytos paskolos susitarime, dėl kurio susitaria Komisija ir Ukrainos valdžios institucijos.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Bendrijos finansinės pagalbos įgyvendinimo laikotarpiu Komisija stebi, ar Ukrainos finansiniai mechanizmai, administracinės procedūros ir vidaus bei išorės kontrolės mechanizmai, susiję su šia Bendrijos finansine pagalba, yra patikimi.

2. Europos Sąjungos finansinės pagalbos įgyvendinimo laikotarpiu Komisija stebi, ar Ukrainos finansiniai mechanizmai, administracinės procedūros, vidaus bei išorės kontrolės mechanizmai, susiję su šia Sąjungos finansine pagalba, yra patikimi, taip pat ar patikimai laikomasi tvarkaraščio, dėl kurio susitarta.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Ekonomikos ir finansų komitetas informuojamas apie 2 ir 3 dalyse nurodytų operacijų eigą.

5. Europos Parlamentas ir Ekonomikos ir finansų komitetas informuojami apie 2 ir 3 dalyse nurodytų operacijų eigą.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendrijos finansinė pagalba įgyvendinama pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento nuostatas ir jo įgyvendinimo taisykles. Susitarimo memorandume ir paskolos susitarime, dėl kurių turi būti susitarta su Ukrainos valdžios institucijomis, visų pirma numatomos tinkamos priemonės, kurių imasi Ukraina dėl sukčiavimo, korupcijos ir kitų su pagalba siejamų pažeidimų prevencijos ir kovos su jais. Juose taip pat numatoma Komisijos, įskaitant Europos kovos su sukčiavimu tarnybą (OLAF), kontrolė su teise vietoje atlikti tikrinimus ir apžiūras ir Audito Rūmų vykdomas auditas, kuris prireikus atliekamas vietoje.

Sąjungos finansinė pagalba įgyvendinama pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento nuostatas ir jo įgyvendinimo taisykles. Susitarimo memorandume ir paskolos susitarime, dėl kurių turi būti susitarta su Ukrainos valdžios institucijomis, visų pirma numatomos tinkamos priemonės, kurių imasi Ukraina dėl sukčiavimo, korupcijos ir kitų su pagalba siejamų pažeidimų prevencijos ir kovos su jais. Juose taip pat numatoma Komisijos, įskaitant Europos kovos su sukčiavimu tarnybą (OLAF), kontrolė su teise vietoje atlikti tikrinimus ir apžiūras ir Audito Rūmų vykdomas auditas, kuris prireikus atliekamas vietoje. Komisija ne vėliau negu praėjus trims mėnesiams po to, kai išmokama pirmoji dalis, atlieka operatyvinį finansinių ir administracinių procedūrų Ukrainoje vertinimą.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Makrofinansinė pagalba Ukrainai

Nuorodos

COM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD)

Atsakingas komitetas

INTA

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

24.11.2009

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Ryszard Antoni Legutko

26.1.2010

 

 

Svarstymas komitete

23.2.2010

16.3.2010

 

 

Priėmimo data

16.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

57

0

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Andreas Mölzer, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Zoran Thaler, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Charalampos Angourakis, Elena Băsescu, Reinhard Bütikofer, Kinga Gál, Evgeni Kirilov, Georgios Koumoutsakos, Emilio Menéndez del Valle, Doris Pack, Marietje Schaake, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Renate Weber, Janusz Władysław Zemke


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Makrofinansinė pagalba Ukrainai

Nuorodos

COM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

29.10.2009

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

24.11.2009

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

24.11.2009

BUDG

24.11.2009

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

25.11.2009

 

 

 

Pranešėjas (-ai)

       Paskyrimo data

Vital Moreira

10.11.2009

 

 

Svarstymas komitete

14.1.2010

27.1.2010

 

 

Priėmimo data

17.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, William (The Earl of) Dartmouth, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Libor Rouček, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Sylvie Guillaume

Teisinė informacija - Privatumo politika