Ziņojums - A7-0058/2010Ziņojums
A7-0058/2010

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru paredz makrofinansiālo palīdzību Ukrainai

23.3.2010 - (COM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD)) - ***I

Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referents: Vital Moreira


Procedūra : 2009/0162(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0058/2010
Iesniegtie teksti :
A7-0058/2010
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru paredz makrofinansiālo palīdzību Ukrainai

(COM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0580),

–   ņemot vērā EK līguma 308. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7-0101/2009),

–   ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 212. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas atzinumu (A7-0058/2010),

1.  pieņem turpmāk tekstā izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2.  prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA PIRMAJĀ LASĪJUMĀ*              Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir atzīmēti ar simbolu ▌.*

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS,

ar kuru paredz makrofinansiālo palīdzību Ukrainai

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 212. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu[2],

apspriedusies ar Ekonomikas un finanšu komiteju,

rīkojoties saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru[3],

tā kā:

(1)       Ukrainas un Eiropas Savienības attiecību attīstību nosaka Eiropas kaimiņattiecību politika. Kopiena un Ukraina 2005. gadā vienojās par Eiropas kaimiņattiecību politikas rīcības plānu, nosakot vidēja termiņa prioritātes ES un Ukrainas attiecībās, un šis plāns 2009. gada novembrī tika aizstāts ar ES un Ukrainas asociācijas programmu. Kopš 2007. gada Kopiena un Ukraina risina sarunas par asociācijas nolīgumu, un gaidāms, ka tas aizstās spēkā esošo partnerības un sadarbības nolīgumu. ES un Ukrainas attiecības turpmāk noteiks arī nesen aizsāktā Austrumu partnerība.

(2)       Ukrainas ekonomiku lielā mērā ir skārusi starptautiskā finanšu krīze, kuras rezultātā strauji samazinās ražošana, pasliktinās fiskālais stāvoklis un pieaug vajadzības pēc ārējā finansējuma.

(3)       Ukrainas ekonomikas stabilizācijai un atveseļošanai piešķirta Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) finanšu palīdzība. SVF rezerves vienošanās attiecībā uz Ukrainu tika apstiprināta 2008. gada novembrī.

(4)       Tā kā fiskālais stāvoklis turpināja pasliktināties, lielākā daļa no aizdevuma otrās daļas saskaņā ar SVF rezerves vienošanos un trešās daļas visa summa tika novirzīta budžetā.

(5)       Ukraina ir lūgusi Savienības makrofinansiālo palīdzību, ņemot vērā ekonomiskās situācijas un perspektīvas pasliktināšanos.

(6)       Ņemot vērā, ka 2009. – 2010. gada maksājumu bilancē joprojām ir finansējuma iztrūkums, makrofinansiālā palīdzība tiek uzskatīta par piemērotu reakciju uz Ukrainas lūgumu atbalstīt ekonomikas stabilizāciju saistībā ar pašreizējo SVF programmu. Paredzams, ka šis finansiālais atbalsts atvieglos arī valsts budžeta ārējā finansējuma vajadzības.

(6a)     Savienības makrofinansiālā palīdzība var sniegt ieguldījumu ekonomikas stabilizācijā vienīgi tad, ja Ukrainas vadošie politiskie spēki nodrošina politisku stabilitāti un panāk vispārēju vienprātību par nepieciešamo strukturālo reformu stingru īstenošanu.

(7)       Ukrainai tiek sniegta makrofinansiālā palīdzība papildus aizdevumam, kas tiek piešķirts pamatojoties uz Padomes 2002. gada 12. jūlija Lēmumu 2002/639/EK, ar kuru paredz makrofinansiālo palīdzību Ukrainai[4].

(7a)     Savienības makrofinansiālajai palīdzībai būtu ne tikai jāpapildina SVF un Pasaules Bankas piedāvātās programmas un piešķirtie resursi, bet arī jānodrošina pievienotā vērtība ES līdzdalībai.

(7b)     Komisijai jānodrošina, lai Savienības makrofinansiālā palīdzība juridiski un pēc būtības atbilstu pasākumiem, kas veikti dažādās jomās saistībā gan ar Kopienas ārējo darbību, gan ar citām atbilstīgām Savienības politikām.

(7c)     Nosacījumos, saskaņā ar kuriem var piešķirt ārkārtas palīdzības daļas, būtu jāparedz īpaši mērķi efektivitātes, pārredzamības un pārskatatbildības uzlabošanai. Finansiālā palīdzība būtu jāsniedz tikai tad, ja ir noskaidrots, ka šie nosacījumi ir pieņemamā mērā izpildīti.

(7d)     Makroekonomiskās palīdzības sniegšanas nosacījumiem būtu jāatspoguļo ES politikas attiecībā uz Ukrainu galvenie principi un mērķi.

(8)       Lai efektīvi aizsargātu Savienības finansiālās intereses saistībā ar šo finansiālo palīdzību, ir jāparedz, ka Ukraina veic atbilstīgus pasākumus, lai novērstu un apkarotu krāpšanu, korupciju un visus citus pārkāpumus saistībā ar šo palīdzību, kā arī tas, ka Komisija veic pārbaudes un Revīzijas palāta — revīzijas.

(9)       Savienības finansiālās palīdzības izmaksāšana neierobežo budžeta lēmējinstitūciju pilnvaras.

(10)     Palīdzība jāpārvalda Komisijai, apspriežoties ar Eiropas Parlamentu un Ekonomikas un finanšu komiteju.

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.        Savienība Ukrainai piešķir ārkārtas makrofinansiālo palīdzību aizdevuma veidā ar maksimālo pamatsummu 500 miljoni euro un vidējo maksimālo termiņu 15 gadi, lai atbalstītu Ukrainas ekonomikas stabilizāciju un segtu maksājumu bilances un budžeta vajadzības, kā noteikts pašreizējā SVF programmā.

2.        Tālab Komisija ir pilnvarota Eiropas Kopienas vārdā aizņemties nepieciešamos līdzekļus.

3.        Savienības finansiālās palīdzības izmaksāšanu pārvalda Komisija saskaņā ar nolīgumiem vai vienošanos, kas panāktas starp SVF un Ukrainu, un ekonomikas reformas pamatprincipiem un mērķiem, kas paredzēti ES un Ukrainas asociācijas programmā. Komisija regulāri informē Eiropas Parlamentu par Ekonomikas un finanšu komitejas darbu un iesniedz Parlamentam attiecīgos dokumentus.

4.        Savienības finansiālā palīdzība ir pieejama divus gadus, sākot no pirmās dienas pēc 2. panta 1. punktā minētā saprašanās memoranda stāšanās spēkā. ▌

2. pants

1.        Pēc apspriešanās ar Ekonomikas un finanšu komiteju Komisija ir pilnvarota vienoties ar Ukrainas iestādēm par ekonomikas politikas nosacījumiem saistībā ar Savienības makrofinansiālo palīdzību, kuri jānosaka saprašanās memorandā, paredzot arī to izpildes grafiku. Nosacījumiem jābūt saskaņā ar nolīgumiem vai vienošanos starp SVF un Ukrainu un ekonomikas reformas pamatprincipiem un mērķiem, kas paredzēti ES un Ukrainas asociācijas programmā. Šajos nosacījumos ir iekļauti īpaši mērķi, lai stiprinātu palīdzības, tostarp arī Ukrainas valsts finanšu pārvaldības sistēmu, efektivitāti, pārredzamību un pārskatatbildību. Šīs palīdzības daļu piešķiršanas pamatā ir patiess progress šo mērķu sasniegšanā. Palīdzības detalizēti finanšu noteikumi jānosaka aizdevuma līgumā, par ko vienojas Komisija un Ukrainas iestādes.

2.        Savienības finansiālās palīdzības īstenošanas laikā Komisija raugās, lai ar šo palīdzību saistīto Ukrainas finansiālo vienošanos, administratīvo procedūru, iekšējās un ārējas kontroles mehānismu darbība būtu pareiza un lai tiktu ievērots grafiks, par ko panākta vienošanās.

3.        Komisija regulāri pārbauda, vai Ukrainas ekonomikas politika ir saskaņā ar Savienības palīdzības mērķiem un vai tiek apmierinoši īstenoti saskaņotie ekonomikas politikas nosacījumi. Šādi rīkojoties, Komisija cieši sadarbojas ar SVF un Pasaules banku un vajadzības gadījumā ar Ekonomikas un finanšu komiteju.

3. pants

1.        Komisija piešķir Ukrainai Savienības finansiālo palīdzību divās aizdevuma daļās, ievērojot 2. punkta nosacījumus. Aizdevuma katras daļas apjomu nosaka saprašanās memorandā.

2.        Komisija pieņem lēmumu par maksājumu veikšanu, ja ir sekmīgi īstenoti ekonomikas politikas nosacījumi, par kuriem vienojās saprašanās memorandā. Otrās daļas izmaksu veic ne agrāk kā trīs mēnešus pēc pirmā maksājuma veikšanas.

3.        Savienības līdzekļus maksā Ukrainas Valsts bankai. Saskaņā ar saprašanās memorandā paredzētajiem noteikumiem, tostarp apstiprinātajām budžeta deficīta vajadzībām, summas atbilstošo vērtību nacionālajā valūtā var pārskaitīt Ukrainas Valsts kasei kā galīgajam saņēmējam.

4. pants

1.        Šai lēmumā minētās aizņēmuma un aizdevuma darbības veic euro, izmantojot vienu un to pašu valutēšanas dienu, un Savienību nedrīkst iesaistīt maksājuma termiņu pārcelšanā, maiņas kursa vai procentu likmju riskā vai citā komercriskā.

2.        Ja Ukraina lūdz, Komisija veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka aizdevuma noteikumos tiek iekļauta klauzula par pirmstermiņa atmaksu un ka tāda pati klauzula tiek ietverta aizņēmuma operāciju noteikumos.

3.        Pēc Ukrainas lūguma un ja apstākļi ļauj samazināt aizdevuma procentu likmi, Komisija var refinansēt visu tās sākotnējo aizdevumu vai tā daļu vai pārstrukturēt atbilstošos finanšu nosacījumus. Refinansēšanas vai pārstrukturēšanas darbības jāveic saskaņā ar 1. punktā paredzētajiem nosacījumiem, un ar tām nevar pagarināt attiecīgā aizņēmuma atmaksas termiņu vai palielināt neatmaksātā kapitāla summu refinansēšanas vai pārstrukturēšanas dienā.

4.        Visas Savienības izmaksas, kas ir saistītas ar šajā lēmumā paredzētajām aizņēmuma un aizdevuma darbībām, sedz Ukraina.

5.        Eiropas Parlaments un Ekonomikas un finanšu komiteju informē par to, kā norisinās 2. un 3. punktā minētās darbības.

5. pants

Savienības finansiālo palīdzību īsteno saskaņā ar Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam[5], un tās īstenošanas noteikumiem[6]. Saprašanās memorandā un aizdevuma līgumā, par ko jāvienojas ar Ukrainas iestādēm, jo īpaši paredz, ka Ukraina īsteno īpašus pasākumus, lai novērstu un apkarotu krāpšanu, korupciju un citus ar šo palīdzību saistītus pārkāpumus. Lai nodrošinātu līdzekļu pārvaldes un izmaksas lielāku pārredzamību, tajos paredz arī Komisijas, tajā skaitā Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai veiktus kontroles pasākumus ar tiesībām veikt pārbaudes un apskates uz vietas, kā arī Revīzijas palātas veiktas revīzijas, kas attiecīgā gadījumā jāveic uz vietas.

6. pants

Katru gadu līdz 31. augustam Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā ietverts novērtējums par šā lēmuma īstenošanu iepriekšējā gadā. Ziņojumā norāda saistību starp politikas nosacījumiem, kas izklāstīti saprašanās memorandā, kā norādīts 2. panta 1. punktā, Ukrainas faktisko ekonomisko un fiskālo situāciju un Komisijas lēmumiem izmaksāt palīdzības daļas.

Ne vēlāk kā divus gadus pēc 1. panta 4. punkta minētā pieejamības perioda beigām Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei paveiktā novērtējuma ziņojumu.

7. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Sagatavots

Eiropas Parlamenta vārdā —                                                          Padomes vārdā —

priekšsēdētājs(-a)                                                                          priekšsēdētājs(-a)

  • [1] *              Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir atzīmēti ar simbolu ▌.
  • [2]               OV C [...], [...], [...] lpp.
  • [3]               OV L
  • [4]               OV L 209, 6.8.2002., 22. lpp.
  • [5]               OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
  • [6]               Komisijas Regula (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 (OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp.).

PASKAIDROJUMS

Komisija ierosina sniegt Ukrainai makrofinansiālo palīdzību (MFP) aizdevuma veidā 500 miljonu eiro apmērā, un Komisija ir jāpilnvaro veikt aizņēmumus kapitāla tirgos vai no finanšu iestādēm. Plānots, ka palīdzību izmaksās divās daļās.

Palīdzība ir paredzēta, lai segtu Ukrainas maksājumu bilances vajadzības un valsts budžeta ārējā finansējuma vajadzības, kuras noteicis Starptautiskais valūtas fonds (SVF). Tā atbalstītu iestāžu stabilizācijas programmu, lai nodrošinātu fiskālo un ārējo kontu ilgtspējību, un tādējādi palīdzēs Ukrainai novērst pasaules finanšu krīzes sekas. Ukrainas pāreja no plānveida ekonomikas uz tirgus ekonomiku bija samērā grūta, un kopš pasaules krīzes sākuma valsts ekonomiskā situācija ir ievērojami pasliktinājusies. Kopš vienošanās par korekcijas pasākumiem saistībā ar krīzi (tostarp arī par valūtas devalvāciju) situācija Ukrainas tekošajā kontā ir būtiski uzlabojies, tomēr, neskatoties uz to, Ukraina izjūt kapitāla konta deficītu un starptautiskās rezerves varēja saglabāt pienācīgā līmenī, tikai pateicoties SVF sniegtajam finansējumam saskaņā ar resursu rezerves vienošanos (RV).

Ierosinātā MFP papildinās SVF atbalstu, kas paredzēts saskaņā ar RV (par kuru SVF valde vienojās 2008. gada novembrī un par kuras pārskatu tā vienojās 2009. gada maijā), kā arī Pasaules Bankas palīdzību, kas tiks sniegta budžeta atbalsta politikas aizdevumu veidā.

Ierosinātā jaunā palīdzība papildinās arī to Kopienas makrofinansiālo palīdzību 110 miljonu eiro apmērā, kas piešķirta ar Padomes Lēmumu 2002/639/EK. Maksājumi saistībā ar šo 2002. gada programmu vēl nav veikti, jo nav izpildīti nosacījumi maksājumu saņemšanai. Padomes lēmums ir aizvien spēkā, un Komisija plāno to īstenot pirms jaunās ierosinātās palīdzības piešķiršanas.

Kopienas MFP programma papildinātu arī citu EK finansējumu (proti, Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (ENPI) budžeta atbalstu vidējā termiņā, kas tiek īstenots, ievērojot valsts stratēģiju ES sadarbībai ar Ukrainu, un pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA) budžeta atbalsta dotācijas).

Kopienas finansiālais atbalsts atspoguļo Ukrainas kā ES potenciālās kandidātvalsts stratēģisko nozīmi. MFP tiktu sniegta laikā, kad ES palīdz arī mobilizēt finansējumu Ukrainas enerģētikas nozares reformas atbalstam. Komisija un citas iesaistītās institūcijas (SVF, Pasaules Banka, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka un Eiropas Investīciju banka) kopīgi izstrādā atbalsta pasākumu kopumu Ukrainas iestādēm, lai tām palīdzētu rast ilgtspējīgu risinājumu Ukrainas vidēja termiņa saistībām attiecībā uz gāzes tranzītu un maksājumiem par gāzi. Lai gan ierosinātā MFP nav tieši saistīta ar minētajiem pasākumiem, ar tās palīdzību, pamatojoties uz attiecīgiem nosacījumiem, tiktu sekmēta Ukrainas ekonomikas stabilizācija un reformas.

Tāpēc referents, kas piekrīt priekšlikumam sniegt Ukrainai ārkārtēju MFP, ir ierosinājis grozījumus priekšlikuma projekta skaidrības, pārredzamības un pārskatatbildības uzlabošanai. Turklāt ir jāstiprina Parlamenta loma. Komisijai jo īpaši jāuzlabo ziņojumu sagatavošana Parlamentam saistībā ar šī instrumenta faktisko īstenošanu un papildus gada pārskatiem jāiesniedz Parlamentam paveiktā novērtējuma ziņojums.

Ārlietu komitejas ATZINUMS (16.3.2010)

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru paredz makrofinansiālo palīdzību Ukrainai
(COM(2009)0580 – C7‑0277/2009 – 2009/0162(COD))

Atzinumu sagatavoja: Ryszard Antoni Legutko

ĪSS PAMATOJUMS

Ukrainu, kas ir viena no visnozīmīgākajām ES austrumu kaimiņvalstīm un partnervalstīm, ir būtiski skārusi pasaules ekonomikas krīze.

Atzinuma sagatavotājs piekrīt makrofinansiālās palīdzības sniegšanai, kā to ierosināja Komisija (līdz EUR 500 miljoniem aizdevuma veidā, lai palīdzētu segt Ukrainas vispārējās maksājumu bilances un valsts budžeta finansiālās vajadzības, kā to paredz Starptautiskais Valūtas fonds (SVF)), jo ir svarīgi sniegt atbalstu Ukrainai tās ilgtermiņa makrofinansiālās stabilitātes stiprināšanā.

Tomēr ņemot vērā, ka Komisijas priekšlikumā ir vairākas atsauces uz nosacījumiem, kas panākti starp Ukrainu un SVF, atzinuma sagatavotājs ierosina grozīt lēmuma priekšlikumu, lai nodrošinātu, ka palīdzība no ES budžeta atbilst ne tikai SVF programmai, bet arī ES politikas attiecībā uz Ukrainu galvenajiem principiem un mērķiem. Tāpat ES palīdzībai, izvirzot pozitīvus nosacījumus, būtu jāveicina nepieciešamo strukturālo reformu uzsākšana Ukrainā, kuras ir īpaši būtiskas Ukrainas integrācijai Eiropas Savienībā.

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Lēmuma priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Ukrainas un Eiropas Savienības attiecību attīstību nosaka Eiropas kaimiņattiecību politika. Kopiena un Ukraina 2005. gadā vienojās par Eiropas kaimiņattiecību politikas rīcības plānu, nosakot vidēja termiņa prioritātes ES un Ukrainas attiecībās. Kopš 2007. gada Kopiena un Ukraina risina sarunas par asociācijas nolīgumu, un gaidāms, ka tas aizstās spēkā esošo partnerības un sadarbības nolīgumu. ES un Ukrainas attiecības turpmāk noteiks arī nesen aizsāktā Austrumu partnerība.

(1) Ukrainas un Eiropas Savienības attiecību attīstību nosaka Eiropas kaimiņattiecību politika. Kopiena un Ukraina 2005. gadā vienojās par Eiropas kaimiņattiecību politikas rīcības plānu, nosakot vidēja termiņa prioritātes ES un Ukrainas attiecībās, un šis plāns 2009. gada novembrī tika aizstāts ar ES un Ukrainas Asociācijas programmu. Kopš 2007. gada Kopiena un Ukraina risina sarunas par asociācijas nolīgumu, un gaidāms, ka tas aizstās spēkā esošo partnerības un sadarbības nolīgumu. ES un Ukrainas attiecības turpmāk noteiks arī nesen aizsāktā Austrumu partnerība.

Grozījums Nr.  2

Lēmuma priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) ES makrofinansiālā palīdzība var sniegt ieguldījumu ekonomikas stabilizācijā vienīgi tad, ja Ukrainas vadošie politiskie spēki nodrošinās politisku stabilitāti un panāks vispārēju vienprātību par nepieciešamo strukturālo reformu stingru īstenošanu.

Grozījums Nr.  3

Lēmuma priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a) Makroekonomiskās palīdzības sniegšanas nosacījumiem būtu jāatspoguļo ES politikas attiecībā uz Ukrainu galvenie principi un mērķi.

Grozījums Nr.  4

Lēmuma priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Šī palīdzība jāpārvalda Komisijai, apspriežoties ar Ekonomikas un finanšu komiteju.

(10) Palīdzība jāpārvalda Komisijai, apspriežoties ar Eiropas Parlamentu un Ekonomikas un finanšu komiteju.

Grozījums Nr.  5

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Kopienas finansiālās palīdzības izmaksāšanu pārvalda Komisija saskaņā ar nolīgumiem vai vienošanos, kas panāktas starp SVF un Ukrainu.

3. Savienības finansiālās palīdzības izmaksāšanu pārvalda Komisija saskaņā ar nolīgumiem vai vienošanos, kas panāktas starp SVF un Ukrainu, un ekonomikas reformas pamatprincipiem un mērķiem, kas paredzēti ES un Ukrainas Asociācijas programmā.

Grozījums Nr.  6

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pēc apspriešanās ar Ekonomikas un finanšu komiteju Komisija ir pilnvarota vienoties ar Ukrainas iestādēm par ekonomikas politikas nosacījumiem saistībā ar Kopienas makrofinansiālo palīdzību, kuri jānosaka saprašanās memorandā. Nosacījumiem jābūt saskaņā ar nolīgumiem vai vienošanos starp SVF un Ukrainu. Palīdzības detalizēti finanšu noteikumi jānosaka aizdevuma līgumā, par ko vienojas Komisija un Ukrainas iestādes.

1. Pēc apspriešanās ar Ekonomikas un finanšu komiteju Komisija ir pilnvarota vienoties ar Ukrainas iestādēm par ekonomikas politikas nosacījumiem saistībā ar Savienības makrofinansiālo palīdzību, kuri jānosaka saprašanās memorandā, paredzot arī to izpildes grafiku. Nosacījumiem jābūt saskaņā ar nolīgumiem vai vienošanos starp SVF un Ukrainu un ekonomikas reformas pamatprincipiem un mērķiem, kas paredzēti ES un Ukrainas Asociācijas programmā. Palīdzības detalizēti finanšu noteikumi jānosaka aizdevuma līgumā, par ko vienojas Komisija un Ukrainas iestādes.

Grozījums Nr.  7

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Kopienas finansiālās palīdzības īstenošanas laikā Komisija raugās, lai ar šo palīdzību saistīto Ukrainas finansiālo vienošanos, administratīvo procedūru, iekšējās un ārējas kontroles mehānismu darbība būtu pareiza.

2. Savienības finansiālās palīdzības īstenošanas laikā Komisija raugās, lai ar šo palīdzību saistīto Ukrainas finansiālo vienošanos, administratīvo procedūru, iekšējās un ārējas kontroles mehānismu darbība būtu pareiza un lai tiktu ievērots grafiks, par ko panākta vienošanās.

Grozījums Nr.  8

Lēmuma priekšlikums

4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Ekonomikas un finanšu komiteju informē par to, kā norisinās 2. un 3. punktā minētās darbības.

5. Eiropas Parlamentu un Ekonomikas un finanšu komiteju informē par to, kā norisinās 2. un 3. punktā minētās darbības.

Grozījums Nr.  9

Lēmuma priekšlikums

5. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kopienas finansiālo palīdzību īsteno saskaņā ar Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, un tās īstenošanas noteikumiem. Saprašanās memorandā un aizdevuma līgumā, par ko jāvienojas ar Ukrainas iestādēm, jo īpaši paredz, ka Ukraina veic atbilstīgus pasākumus, lai novērstu un apkarotu krāpšanu, korupciju un citus ar šo palīdzību saistītus pārkāpumus. Tajos paredz arī Komisijas, tajā skaitā Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) veiktus kontroles pasākumus ar tiesībām veikt pārbaudes un apskates uz vietas, kā arī Revīzijas palātas veiktas revīzijas, kas attiecīgā gadījumā jāveic uz vietas.

Savienības finansiālo palīdzību īsteno saskaņā ar Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, un tās īstenošanas noteikumiem. Saprašanās memorandā un aizdevuma līgumā, par ko jāvienojas ar Ukrainas iestādēm, jo īpaši paredz, ka Ukraina veic atbilstīgus pasākumus, lai novērstu un apkarotu krāpšanu, korupciju un citus ar šo palīdzību saistītus pārkāpumus. Tajos paredz arī Komisijas, tajā skaitā Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) veiktus kontroles pasākumus ar tiesībām veikt pārbaudes un apskates uz vietas, kā arī Revīzijas palātas veiktas revīzijas, kas attiecīgā gadījumā jāveic uz vietas. Komisija Ukrainā veic finanšu ķēdes un administratīvo procedūru darbības novērtējumu ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pirmā maksājuma veikšanas.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Makrofinansiālā palīdzība Ukrainai

Atsauces

COM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD)

Atbildīgā komiteja

INTA

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

24.11.2009

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Ryszard Antoni Legutko

26.1.2010

 

 

Izskatīšana komitejā

23.2.2010

16.3.2010

 

 

Pieņemšanas datums

16.3.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

57

0

4

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Andreas Mölzer, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Zoran Thaler, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Charalampos Angourakis, Elena Băsescu, Reinhard Bütikofer, Kinga Gál, Evgeni Kirilov, Georgios Koumoutsakos, Emilio Menéndez del Valle, Doris Pack, Marietje Schaake, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Renate Weber, Janusz Władysław Zemke

PROCEDŪRA

Virsraksts

Makrofinansiālā palīdzība Ukrainai

Atsauces

COM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

29.10.2009

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

24.11.2009

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

24.11.2009

BUDG

24.11.2009

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

25.11.2009

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Vital Moreira

10.11.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

14.1.2010

27.1.2010

 

 

Pieņemšanas datums

17.3.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

0

2

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Libor Rouček, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sylvie Guillaume