SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie

  23.3.2010 - (COM(2009)0580 – C7‑0277/2009 – 2009/0162(COD)) - ***I

  Komisja Handlu Międzynarodowego
  Sprawozdawca: Vital Moreira


  Procedura : 2009/0162(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A7-0058/2010
  Teksty złożone :
  A7-0058/2010
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie

  (COM(2009)0580 – C7‑0277/2009 – 2009/0162(COD))

  (Zwykła procedura legislacyjna: pierwsze czytanie)

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2009)0580),

  –   uwzględniając art. 308 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0101/2009),

  –   uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

  –   uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 212 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0058/2010),

  1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

  2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania jego stanowiska Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

  STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W PIERWSZYM CZYTANIU*              Poprawki: tekst nowy lub zmieniony jest zaznaczony wytłuszczoną kursywą; skreślenia są zaznaczone symbolem ▌.*

  DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

  w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie

  PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 212 ust. 2,

  uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej[2],

  po zasięgnięciu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego,

  stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą[3],

  a także mając na uwadze, co następuje:

  (1)       Stosunki między Ukrainą a Unią Europejską rozwijają się w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa. W 2005 r. Wspólnota uzgodniła z Ukrainą plan działania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, ustalający średnioterminowe priorytety w stosunkach między UE a Ukrainą, zastąpiony programem stowarzyszeniowym UE-Ukraina z listopada 2009 r . Od 2007 r. Wspólnota negocjuje z Ukrainą układ o stowarzyszeniu, który ma zastąpić istniejącą umowę o partnerstwie i współpracy. Ramy stosunków UE-Ukraina zostały jeszcze bardziej wzmocnione dzięki niedawno zainicjowanemu Partnerstwu Wschodniemu.

  (2)       Gospodarka ukraińska odczuwa w coraz większym stopniu negatywne skutki światowego kryzysu finansowego, czego przejawem jest zmniejszenie produkcji, pogorszenie sytuacji budżetowej oraz rosnące potrzeby w zakresie finansowania zewnętrznego.

  (3)       Stabilizacji gospodarczej Ukrainy i ożywieniu jej gospodarki służy pomoc finansowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Promesa kredytowa MFW dla Ukrainy została zatwierdzona w listopadzie 2008 r.

  (4)       W związku z dalszym pogorszeniem sytuacji budżetowej, duża część drugiej i całość trzeciej transzy w ramach promesy kredytowej MFW zostały przeznaczone na wsparcie budżetu.

  (5)       Ukraine W związku z pogorszeniem sytuacji gospodarczej i gospodarczych perspektyw Ukraina wystąpiła o dodatkową pomoc makrofinansową Unii.

  (6)       Biorąc pod uwagę, że w latach 2009-2010 w bilansie płatniczym Ukrainy utrzymywać się będzie pozostająca do zaspokojenia luka finansowa, udzielenie pomocy makrofinansowej uznaje się za właściwą odpowiedź na wniosek tego kraju o wsparcie, w powiązaniu z bieżącym programem MFW, procesu stabilizacji gospodarczej. Przewiduje się, że niniejsza pomoc finansowa przyczyni się również do zmniejszenia potrzeb w zakresie zewnętrznego finansowania budżetu państwa.

  (6a)     Pomoc makrofinansowa Unii może przyczynić się do stabilizacji gospodarczej tylko wtedy, gdy główne siły polityczne na Ukrainie zapewnią stabilność polityczną i osiągną ogólne porozumienie w sprawie rygorystycznego wdrażania niezbędnych reform strukturalnych.

  (7)       Pomoc makrofinansowa udzielana jest Ukrainie jako pomoc dodatkowa w stosunku do instrumentu pożyczkowego przyznanego na podstawie decyzji Rady 2002/639/WE z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie udzielenia dodatkowej pomocy makrofinansowej Ukrainie[4].

  (7a)     Pomoc makrofinansowa UE nie powinna być jedynie uzupełnieniem programów i zasobów Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, lecz powinna stanowić wartość dodaną wynikającą z zaangażowania UE.

  (7b)     Komisja powinna zadbać o to, aby pomoc makrofinansowa UE była zgodna pod względem prawnym i merytorycznym ze środkami podejmowanymi w różnych obszarach działań zewnętrznych i innych odpowiednich strategii politycznych UE.

  (7c)     W warunkach udostępnienia poszczególnych transz pomocy nadzwyczajnej należy określić szczegółowe cele w zakresie poprawy wydajności, przejrzystości i odpowiedzialności. Pomocy finansowej należy udzielić dopiero po ustaleniu, że warunki te spełniono w sposób zadowalający.

  (7d)     Warunki stanowiące podstawę udzielenia pomocy makrofinansowej powinny odzwierciedlać kluczowe zasady i cele polityki UE wobec Ukrainy.

  (8)       W celu zagwarantowania skutecznej ochrony interesów finansowych Unii związanych z niniejszą pomocą finansową konieczne jest, aby Ukraina zapewniła odpowiednie środki w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji oraz wszelkim innym nieprawidłowościom związanym z tą pomocą i w zakresie ich zwalczania, oraz by zapewniona została możliwość przeprowadzania kontroli przez Komisję oraz Trybunał Obrachunkowy.

  (9)       Udostępnienie pomocy finansowej Unii nie narusza uprawnień władzy budżetowej.

  (10)     Pomoc powinna być zarządzana przez Komisję w porozumieniu z Parlamentem Europejskim i Komitetem Ekonomiczno-Finansowym.

  PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

  Artykuł 1

  1.        Unia Europejska udostępnia Ukrainie nadzwyczajną pomoc makrofinansową w postaci instrumentu pożyczkowego w maksymalnej kwocie głównej 500 mln EUR, o maksymalnej, średniej wymagalności 15 lat, aby wesprzeć stabilizację gospodarczą Ukrainy oraz zmniejszyć jej potrzeby w zakresie finansowania budżetu i bilansu płatniczego określone w aktualnym programie MFW.

  2.        Komisję upoważnia się w tym celu do pożyczenia w imieniu Wspólnoty Europejskiej niezbędnych środków.

  3.        Udostępnianiem pomocy finansowej Unii zarządza Komisja w sposób spójny z umowami lub ustaleniami zawartymi między Ukrainą i MFW oraz z kluczowymi zasadami i celami reformy gospodarczej określonymi w programie stowarzyszeniowym UE-Ukraina. Komisja regularnie informuje Parlament Europejski o działaniach Komitetu Ekonomiczno-Finansowego i udostępnia mu odpowiednie dokumenty.

  4.        Pomoc finansowa Unii Europejskiej udostępniana jest na okres dwóch lat począwszy od pierwszego dnia po wejściu w życie protokołu ustaleń, o którym mowa w art. 2 ust. 1. ▌

  Artykuł 2

  1.        Komisja jest upoważniona do uzgodnienia z władzami Ukrainy, po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, warunków dotyczących polityki gospodarczej, którym podlega pomoc makrofinansowa Unii Europejskiej, a które określone zostaną w protokole ustaleń zawierającym harmonogram ich spełnienia. Warunki te są spójne z umowami i ustaleniami zawartymi między Ukrainą i MFW oraz z kluczowymi zasadami i celami reformy gospodarczej określonymi w programie stowarzyszeniowym UE-Ukraina. Obejmują one szczegółowe cele w zakresie poprawy wydajności, przejrzystości i odpowiedzialności za pomoc, w tym również zwłaszcza w zakresie wzmocnienia systemów zarządzania finansami publicznymi na Ukrainie. Podstawą do wypłaty transz niniejszej pomocy powinny być rzeczywiste postępy w osiąganiu tych celów. Szczegółowe warunki finansowe pomocy określa umowa pożyczki do uzgodnienia między Komisją a władzami Ukrainy.

  2.        W okresie realizacji pomocy finansowej Unii Europejskiej Komisja monitoruje prawidłowość regulacji finansowych Ukrainy, procedur administracyjnych, wewnętrznych i zewnętrznych mechanizmów kontroli, które są istotne z punktu widzenia takiej pomocy, oraz przestrzeganie uzgodnionego harmonogramu.

  3.        W regularnych odstępach czasu Komisja ocenia, czy polityka gospodarcza Ukrainy jest zgodna z celami pomocy Unii Europejskiej oraz czy uzgodnione warunki dotyczące polityki gospodarczej są przestrzegane w zadowalający sposób. Komisja działa w tym zakresie w ścisłej współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Bankiem Światowym oraz, jeżeli jest to wymagane, z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym.

  Artykuł 3

  1.        Unijna pomoc finansowa jest udostępniana Ukrainie przez Komisję w dwóch transzach, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w ust. 2. Wysokość każdej transzy zostanie określona w protokole ustaleń.

  2.        O wypłacie transzy decyduje Komisja, przy czym warunkiem wypłaty jest zadowalająca realizacja warunków dotyczących polityki gospodarczej, które zostały uzgodnione w protokole ustaleń. Wypłata drugiej transzy następuje nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od wypłaty pierwszej transzy.

  3.        Środki Unii są wypłacane Narodowemu Bankowi Ukrainy. Środki mogą zostać przelane na rzecz skarbu państwa Ukrainy jako beneficjenta końcowego, z zastrzeżeniem postanowień uzgodnionych w protokole ustaleń, w tym potwierdzenia budżetowych potrzeb finansowych pozostających do zaspokojenia.

  Artykuł 4

  1.        Operacje zaciągania i udzielania pożyczek, o których mowa w niniejszej decyzji, przeprowadzane są w euro z tą samą datą waluty i nie wiążą się dla Unii ze zmianą terminów wymagalności ani z ryzykiem walutowym, ryzykiem stopy procentowej lub innym ryzykiem handlowym.

  2.        Na wniosek Ukrainy Komisja podejmuje niezbędne kroki w celu dopilnowania, aby w warunkach pożyczki uwzględniona została klauzula wcześniejszej spłaty i aby odpowiadała ona odpowiedniej klauzuli warunków operacji zaciągania pożyczek.

  3.        Na wniosek Ukrainy oraz jeśli okoliczności pozwolą na poprawę oprocentowania pożyczki, Komisja może refinansować całość lub część pierwotnej pożyczki lub zmienić odpowiednie warunki finansowe. Operacje refinansowania lub zmiany warunków pożyczki przeprowadzane są zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 i nie skutkują przedłużeniem średniego terminu wymagalności pożyczki ani zwiększeniem kwoty kapitału pozostającego do spłaty na dzień refinansowania lub zmiany warunków pożyczki.

  4.        Wszystkie koszty poniesione przez Unię w związku z operacjami zaciągania i udzielania pożyczek na podstawie niniejszej decyzji są pokrywane przez Ukrainę.

  5.        Parlament Europejski i Komitet Ekonomiczno-Finansowy są na bieżąco informowane o rozwoju sytuacji w zakresie operacji określonych w ust. 2 i 3.

  Artykuł 5

  Pomoc finansowa Unii Europejskiej jest realizowana zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[5] oraz przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia[6]. Protokół ustaleń i umowa pożyczki do uzgodnienia z władzami Ukrainy przewidują w szczególności podjęcie przez Ukrainę konkretnych środków w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji oraz wszelkim innym nieprawidłowościom związanym z pomocą i zwalczania ich. W celu zapewnienia większej przejrzystości zarządzania pomocą finansową i jej wydatkowania środki te przewidują także kontrole Komisji, w tym Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, z prawem przeprowadzania inspekcji i kontroli na miejscu, a także kontrole Trybunału Obrachunkowego, w stosownych przypadkach przeprowadzane również na miejscu.

  Artykuł 6

  Do dnia 31 sierpnia każdego roku Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie, które zawiera ocenę wykonania niniejszej decyzji za rok poprzedzający. Sprawozdanie zawiera informacje o związku pomiędzy warunkami dotyczącymi polityki określonymi w protokole ustaleń zgodnie z art. 2 ust. 1 oraz bieżącymi wynikami gospodarczymi i budżetowymi Ukrainy a decyzją Komisji dotyczącą wypłacenia transzy pomocy.

  Nie później niż dwa lata po upłynięciu okresu dostępności, o którym mowa w art. 1 ust. 4, Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny ex post.

  Artykuł 7

  Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  Sporządzono w

  W imieniu Parlamentu Europejskiego                                                W imieniu Rady

  Przewodniczący                                                                             Przewodniczący

  • [1] *              Poprawki: tekst nowy lub zmieniony jest zaznaczony wytłuszczoną kursywą; skreślenia są zaznaczone symbolem ▌.
  • [2]               Dz.U. C […] z […], s. […].
  • [3]               Dz.U. L …
  • [4]               Dz.U. L 209 z 6.8.2002, s. 22.
  • [5]               Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.
  • [6]               Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002, Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 1.

  UZASADNIENIE

  Komisja przedstawia wniosek w sprawie udzielenia Ukrainie pomocy makrofinansowej w formie pożyczki do wysokości 500 mln EUR, którą Komisja będzie miała prawo pożyczyć na rynkach kapitałowych lub od instytucji finansowych. Pomoc ma zostać udostępniona w dwóch transzach.

  Pomoc ta powinna przyczynić się do zaspokojenia ustalonych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) ogólnych potrzeb Ukrainy dotyczących bilansu płatniczego oraz jej potrzeb w zakresie zewnętrznego finansowania budżetu państwa. Wesprze ona program stabilizacji przygotowany przez władze ukraińskie celem zapewnienia równowagi rachunków budżetowych i bilansu płatniczego, pomagając tym samym Ukrainie w walce ze skutkami światowego kryzysu finansowego. Przejście Ukrainy z gospodarki planowanej na gospodarkę rynkową okazało się mianowicie stosunkowo trudne, a od rozpoczęcia się kryzysu sytuacja gospodarcza kraju uległa dramatycznemu pogorszeniu. W wyniku uzgodnienia pakietu zmian koniecznych ze względu na kryzys (obejmuje to również dewaluację waluty) rachunek obrotów bieżących Ukrainy znacznie się poprawił, ale kraj ten mimo to boryka się z deficytem na rachunku obrotów kapitałowych, a utrzymanie rezerw dewizowych na odpowiednim poziomie było możliwe jedynie dzięki wsparciu finansowemu ze strony MFW w ramach promesy kredytowej.

  Proponowana pomoc makrofinansowa ma zasadniczo uzupełniać wsparcie ze strony MFW przewidziane na mocy promesy kredytowej (przyjętej przez Radę Wykonawczą MFW w listopadzie 2008 r. oraz zmienionej w maju 2009 r.), a także wsparcie ze strony Banku Światowego, które przyjmie formę pożyczek wspierających finanse publiczne.

  Proponowana pomoc makrofinansowa jest również uzupełnieniem wspólnotowej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy do kwoty 110 mln EUR, przyznanej na mocy decyzji Rady 2002/639/WE. W ramach programu z 2002 r. nie dokonano jeszcze żadnych wypłat, ponieważ nie spełniono warunków, którym wypłaty te podlegały. Decyzja Rady pozostaje wciąż w mocy i Komisja zamierza ją wykonać przed realizacją nowo proponowanej pomocy.

  Wspólnotowy program pomocy makrofinansowej miałby również charakter komplementarny w stosunku do innych programów finansowania przez WE (w szczególności w stosunku do średnioterminowego wsparcia budżetowego w ramach ENPI, realizowanego w ramach krajowej strategii na rzecz współpracy UE z Ukrainą oraz za pośrednictwem dotacji na wsparcie budżetowe w ramach instrumentu pomocy przedakcesyjnej IPA).

  Wsparcie finansowe Wspólnoty odzwierciedla strategiczne znaczenie Ukrainy jako potencjalnego kraju kandydującego do przystąpienia do UE. Pomoc makrofinansowa zostałaby udzielona w momencie, gdy UE pomaga również w mobilizowaniu środków finansowych w celu wsparcia reformy ukraińskiego sektora energetycznego. Komisja i inne instytucje (MFW, Bank Światowy, EBOR i EBI) pracują wspólnie nad pakietem wsparcia dla władz ukraińskich, zaprojektowanym tak, aby pomóc w opracowaniu trwałego rozwiązania kwestii średnioterminowych zobowiązań finansowych Ukrainy z tytułu opłat za tranzyt gazu i opłat za gaz. Chociaż proponowanej pomocy makrofinansowej nie należy bezpośrednio łączyć z tym pakietem, stanowiłaby ona wsparcie dla stabilizacji gospodarczej Ukrainy i reform w tym kraju, w szczególności poprzez narzucenie odpowiednich wymogów warunkujących jej wypłatę.

  Tak więc zgadzając się z potrzebą udzielenia Ukrainie nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej, sprawozdawca zaproponował kilka poprawek w celu uzyskania większej jasności, przejrzystości i odpowiedzialności w projekcie wniosku. Ponadto należy wzmocnić rolę Parlamentu. Komisja powinna w szczególności poprawić sprawozdawczość wobec Parlamentu w zakresie bieżącej realizacji tego instrumentu oraz dostarczyć Parlamentowi sprawozdanie z oceny ex post dodatkowo do sprawozdania rocznego.

  OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (16.3.2010)

  dla Komisji Handlu Międzynarodowego

  w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie
  (COM(2009)0580 – C7‑0277/2009 – 2009/0162(COD))

  Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ryszard Antoni Legutko

  ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

  Ukraina – kluczowy partner UE w jej wschodnim sąsiedztwie – ciężko ucierpiała w wyniku światowego kryzysu gospodarczego.

  Sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje, by zgodzono się na zatwierdzenie pomocy makrofinansowej zaproponowanej przez Komisję (w formie pożyczki w kwocie maksymalnie 500 mln EUR, która powinna przyczynić się do zaspokojenia określonych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) ogólnych potrzeb Ukrainy dotyczących bilansu płatniczego oraz jej potrzeb w zakresie zewnętrznego finansowania budżetu państwa), ponieważ ważne jest, by pomagać Ukrainie w umacnianiu jej długotrwałej stabilności makrofinansowej.

  Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że projekt Komisji wielokrotnie nawiązuje do warunków uzgodnionych przez Ukrainę i MFW, sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje wprowadzenie zmian do projektu decyzji, aby upewnić się, że pomoc udzielana z budżetu UE jest nie tylko zgodna z programem MFW, lecz również z kluczowymi zasadami i celami polityki UE wobec Ukrainy. Ponadto pomoc udzielona przez UE w oparciu o wypełnianie warunków politycznych powinna być impulsem do dalszych niezbędnych reform strukturalnych na Ukrainie, które są niezwykle istotne dla integracji Ukrainy z Unią Europejską.

  POPRAWKI

  Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

  Poprawka  1

  Wniosek dotyczący decyzji

  Punkt 1 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (1) Stosunki między Ukrainą a Unią Europejską rozwijają się w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa. W 2005 r. Wspólnota uzgodniła z Ukrainą plan działania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, ustalający średnioterminowe priorytety w stosunkach między UE a Ukrainą. Od 2007 r. Wspólnota negocjuje z Ukrainą układ o stowarzyszeniu, który ma zastąpić istniejącą umowę o partnerstwie i współpracy. Ramy stosunków UE-Ukraina zostały jeszcze bardziej wzmocnione dzięki niedawno zainicjowanemu Partnerstwu Wschodniemu.

  (1) Stosunki między Ukrainą a Unią Europejską rozwijają się w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa. W 2005 r. Wspólnota uzgodniła z Ukrainą plan działania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, ustalający średnioterminowe priorytety w stosunkach między UE a Ukrainą, zastąpiony programem stowarzyszeniowym UE-Ukraina z listopada 2009 r . Od 2007 r. Wspólnota negocjuje z Ukrainą układ o stowarzyszeniu, który ma zastąpić istniejącą umowę o partnerstwie i współpracy. Ramy stosunków UE-Ukraina zostały jeszcze bardziej wzmocnione dzięki niedawno zainicjowanemu Partnerstwu Wschodniemu.

  Poprawka  2

  Wniosek dotyczący decyzji

  Punkt 6 a preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (6a) Pomoc makrofinansowa UE może przyczynić się do stabilizacji gospodarczej tylko wtedy, gdy główne siły polityczne na Ukrainie zapewnią stabilność polityczną i osiągną ogólne porozumienie w sprawie rygorystycznego wdrażania niezbędnych reform strukturalnych.

  Poprawka  3

  Wniosek dotyczący decyzji

  Punkt 7 a preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (7a) Warunki stanowiące podstawę udzielenia pomocy makrofinansowej powinny odzwierciedlać kluczowe zasady i cele polityki UE wobec Ukrainy.

  Poprawka  4

  Wniosek dotyczący decyzji

  Punkt 10 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (10) Niniejsza pomoc powinna być zarządzana przez Komisję w porozumieniu z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym.

  (10) Niniejsza pomoc powinna być zarządzana przez Komisję w porozumieniu z Parlamentem Europejskim i Komitetem Ekonomiczno-Finansowym.

  Poprawka  5

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 1 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Udostępnianiem wspólnotowej pomocy finansowej zarządza Komisja w sposób spójny z umowami lub ustaleniami zawartymi między Ukrainą i MFW.

  3. Udostępnianiem pomocy finansowej Unii zarządza Komisja w sposób spójny z umowami lub ustaleniami zawartymi między Ukrainą i MFW oraz z kluczowymi zasadami i celami reformy gospodarczej określonymi w programie stowarzyszeniowym UE-Ukraina.

  Poprawka  6

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 2 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Komisja jest upoważniona do uzgodnienia z władzami Ukrainy, po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, warunków dotyczących polityki gospodarczej, którym podlega wspólnotowa pomoc makrofinansowa, a które określone zostaną w protokole ustaleń. Warunki te są spójne z umowami i ustaleniami zawartymi między Ukrainą i MFW. Szczegółowe warunki finansowe pomocy określa umowa pożyczki do uzgodnienia między Komisją a władzami Ukrainy.

  1. Komisja jest upoważniona do uzgodnienia z władzami Ukrainy, po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, warunków dotyczących polityki gospodarczej, którym podlega pomoc makrofinansowa Unii Europejskiej, a które określone zostaną w protokole ustaleń zawierającym harmonogram ich spełnienia. Warunki te są spójne z umowami i ustaleniami zawartymi między Ukrainą i MFW oraz z kluczowymi zasadami i celami reformy gospodarczej określonymi w programie stowarzyszeniowym UE-Ukraina. Szczegółowe warunki finansowe pomocy określa umowa pożyczki do uzgodnienia między Komisją a władzami Ukrainy.

  Poprawka  7

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 2 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. W okresie realizacji wspólnotowej pomocy finansowej Komisja monitoruje prawidłowość regulacji finansowych Ukrainy, procedur administracyjnych oraz wewnętrznych i zewnętrznych mechanizmów kontroli, które są istotne z punktu widzenia takiej pomocy.

  2. W okresie realizacji pomocy finansowej Unii Europejskiej Komisja monitoruje prawidłowość regulacji finansowych Ukrainy, procedur administracyjnych, wewnętrznych i zewnętrznych mechanizmów kontroli, które są istotne z punktu widzenia takiej pomocy, oraz przestrzeganie uzgodnionego harmonogramu.

  Poprawka  8

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 4 – ustęp 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  5. Komitet Ekonomiczno-Finansowy jest na bieżąco informowany o rozwoju sytuacji w zakresie operacji określonych w ust. 2 i 3.

  5. Parlament Europejski i Komitet Ekonomiczno-Finansowy są na bieżąco informowane o rozwoju sytuacji w zakresie operacji określonych w ust. 2 i 3.

  Poprawka  9

  Wniosek dotyczący decyzji

  Artykuł 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Wspólnotowa pomoc finansowa jest realizowana zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich oraz przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia. Protokół ustaleń i umowa pożyczki do uzgodnienia z władzami Ukrainy przewidują w szczególności podjęcie przez Ukrainę stosownych środków w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji oraz wszelkim innym nieprawidłowościom związanym z pomocą i zwalczania ich. Protokół i umowa przewidują także kontrole Komisji, w tym Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), w tym prawo przeprowadzania inspekcji i kontroli na miejscu, a także – w stosownych przypadkach – kontrole Trybunału Obrachunkowego przeprowadzane na miejscu.

  Pomoc finansowa Unii Europejskiej jest realizowana zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich oraz przepisów wykonawczych do tego rozporządzenia. Protokół ustaleń i umowa pożyczki do uzgodnienia z władzami Ukrainy przewidują w szczególności podjęcie przez Ukrainę stosownych środków w zakresie zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji oraz wszelkim innym nieprawidłowościom związanym z pomocą i zwalczania ich. Protokół i umowa przewidują także kontrole Komisji, w tym Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), w tym prawo przeprowadzania inspekcji i kontroli na miejscu, a także – w stosownych przypadkach – kontrole Trybunału Obrachunkowego przeprowadzane na miejscu. Nie później niż trzy miesiące po przekazaniu pierwszej transzy Komisja przeprowadza ocenę operacyjną obiegu środków finansowych i procedur administracyjnych na Ukrainie.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Pomoc makrofinansowa dla Ukrainy

  Odsyłacze

  COM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD)

  Komisja przedmiotowo właściwa

  INTA

  Opinia wydana przez

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

  AFET

  24.11.2009

   

   

   

  Sprawozdawca komisji opiniodawczej

  Data powołania

  Ryszard Antoni Legutko

  26.1.2010

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  23.2.2010

  16.3.2010

   

   

  Data przyjęcia

  16.3.2010

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  57

  0

  4

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Andreas Mölzer, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Zoran Thaler, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Charalampos Angourakis, Elena Băsescu, Reinhard Bütikofer, Kinga Gál, Evgeni Kirilov, Georgios Koumoutsakos, Emilio Menéndez del Valle, Doris Pack, Marietje Schaake, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Renate Weber, Janusz Władysław Zemke

  PROCEDURA

  Tytuł

  Pomoc makrofinansowa dla Ukrainy

  Odsyłacze

  COM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD)

  Data przedstawienia w PE

  29.10.2009

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  INTA

  24.11.2009

  Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  AFET

  24.11.2009

  BUDG

  24.11.2009

   

   

  Opinia niewydana

         Data decyzji

  BUDG

  25.11.2009

   

   

   

  Sprawozdawca(y)

         Data powołania

  Vital Moreira

  10.11.2009

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  14.1.2010

  27.1.2010

   

   

  Data przyjęcia

  17.3.2010

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  2

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Libor Rouček, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

  Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Sylvie Guillaume

  Data złożenia

  23.3.2010