SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Ukrajine

  23.3.2010 - (KOM(2009)0580 – C7‑0277/2009 – 2009/0162(COD)) - ***I

  Výbor pre medzinárodný obchod
  Spravodajca: Vital Moreira


  Postup : 2009/0162(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0058/2010
  Predkladané texty :
  A7-0058/2010
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Ukrajine

  (KOM(2009)0580 – C7‑0277/2009 – 2009/0162(COD))

  (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0580),

  –   so zreteľom na článok 308 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0101/2009),

  –   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

  –   so zreteľom na článok 294 ods. 3 a druhý odsek článku 212 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A7‑0058/2010),

  1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

  2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

  3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

  POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU V PRVOM ČÍTANÍ*              Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo nahradený text je vyznačený hrubou kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ▌.*

  ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

  o poskytnutí makrofinančnej pomoci Ukrajine

  EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä na jej článok 212 ods. 2,

  so zreteľom na návrh Európskej komisie[2],

  po konzultácii s Hospodárskym a finančným výborom,

  konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom[3],

  keďže:

  (1)       Vzťahy medzi Ukrajinou a Európskou úniou sa rozvíjajú v rámci európskej susedskej politiky. V roku 2005 sa Spoločenstvo a Ukrajina dohodli na akčnom pláne európskej susedskej politiky, v ktorom sa vymedzujú strednodobé priority vo vzťahoch EÚ a Ukrajiny a ktorý bol v novembri 2009 nahradený programom pridruženia EÚ – Ukrajina. Od roku 2007 Spoločenstvo a Ukrajina rokujú o dohode o pridružení, ktorá má nahradiť existujúcu dohodu o partnerstve a spolupráci. Rámec vzťahov EÚ a Ukrajiny ďalej zlepšuje novozavedené Východné partnerstvo.

  (2)       Ukrajinské hospodárstvo čoraz väčšmi postihuje medzinárodná finančná kríza, ktorá sa prejavuje dramatickým znižovaním produkcie, zhoršovaním fiškálnej pozície a rastúcimi potrebami vonkajšieho financovania.

  (3)       Stabilizácia a obnova ukrajinského hospodárstva je podporovaná prostredníctvom finančnej pomoci Medzinárodného menového fondu (MMF). Pohotovostný úver MMF pre Ukrajinu bol schválený v novembri 2008.

  (4)       V dôsledku ďalšieho zhoršovania fiškálnej pozície smerovala veľká časť druhej tranže pohotovostného úveru MMF a celá suma tretej tranže do rozpočtu.

  (5)       Vzhľadom na zhoršujúcu sa hospodársku situáciu a hospodársku perspektívu Ukrajina požiadala Úniu o makrofinančnú pomoc.

  (6)       Keďže v platobnej bilancii na roky 2009 – 2010 pretrváva zostatková finančná medzera, poskytnutie makrofinančnej pomoci požadovanej Ukrajinou sa považuje za primerané riešenie na podporu stabilizácie hospodárstva v spojení s prebiehajúcim programom MMF. Očakáva sa, že táto finančná pomoc prispeje aj k zmierneniu finančných potrieb štátneho rozpočtu.

  (6a)     Makrofinančná pomoc Únie môže prispieť k hospodárskej stabilizácii len vtedy, ak hlavné politické sily na Ukrajine zabezpečia politickú stabilitu a dosiahnu široký konsenzus v oblasti dôkladného vykonávania nevyhnutných štrukturálnych reforiem.

  (7)       Makrofinančná pomoc sa poskytuje Ukrajine nad rámec pôžičky poskytnutej na základe rozhodnutia Rady 2002/639/ES z 12. júla 2002, ktorým sa Ukrajine poskytuje dodatočná makrofinančná pomoc[4].

  (7a)     Makrofinančná pomoc Únie by nemala iba dopĺňať programy a zdroje z MMF a Svetovej banky, ale zabezpečovať aj pridanú hodnotu vyplývajúcu zo zapojenia Európskej únie.

  (7b)     Komisia by mala zabezpečiť, aby poskytnutie makrofinančnej pomoci Únie bolo v právnom a vecnom súlade s opatreniami prijatými v rôznych oblastiach vonkajšej politiky a v ostatných súvisiacich politikách Únie.

  (7c)     V záujme posilnenia účinnosti, transparentnosti a zodpovednosti by sa v rámci podmienok, za ktorých možno vyplatiť tranže z mimoriadnej pomoci, mali stanoviť konkrétne ciele. Finančná pomoc by sa mala poskytnúť len potom, čo sa preukáže, že tieto podmienky boli uspokojivo splnené.

  (7d)     Podmienky, ktoré sú základom poskytovania makrofinančnej pomoci, by mali odrážať kľúčové zásady a ciele politiky EÚ voči Ukrajine.

  (8)       V snahe zabezpečiť účinnú ochranu finančných záujmov Únie súvisiacich s touto finančnou pomocou je nutné, aby sa ustanovili vhodné opatrenia, ktoré má prijať Ukrajina v oblasti predchádzania a boja proti podvodom, korupcii a iným nezrovnalostiam súvisiacim s touto pomocou, a aby sa ustanovili kontroly vykonávané Komisiou a audity vykonávané Dvorom audítorov.

  (9)       Uvoľnením tejto finančnej pomoci Únie nie sú dotknuté právomoci rozpočtového orgánu.

  (10)     Pomoc by mala spravovať Komisia po konzultáciiEurópskym parlamentom a Hospodárskym a finančným výborom.

  PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

  Článok 1

  1.        Únia poskytne Ukrajine mimoriadnu makrofinančnú pomoc vo forme pôžičky v maximálnej výške 500 miliónov EUR a s maximálnou priemernou lehotou splatnosti 15 rokov s cieľom podporiť stabilizáciu ukrajinského hospodárstva a zmierniť jej potreby v oblasti platobnej bilancie a rozpočtu určené súčasným programom MMF.

  2.        Komisia je splnomocnená, aby si na tento účel požičala v mene Európskych spoločenstiev potrebné finančné zdroje.

  3.        Vyplácanie finančnej pomoci Únie spravuje Komisia, a to spôsobom, ktorý je v súlade s dohodami alebo dohovormi dosiahnutými medzi MMF a Ukrajinou a s kľúčovými zásadami a cieľmi hospodárskej reformy stanovenými v programe pridruženia EÚ Ukrajina. Komisia pravidelne informuje Európsky parlament o postupoch Hospodárskeho a finančného výboru a poskytuje mu príslušné dokumenty.

  4.        Finančná pomoc Únie je dostupná dva roky, počnúc prvým dňom po nadobudnutí účinnosti memoranda o porozumení uvedeného v článku 2 ods. 1. ▌

  Článok 2

  1.        Komisia je splnomocnená, aby po konzultácii s Hospodárskym a finančným výborom dohodla s ukrajinskými orgánmi podmienky týkajúce sa hospodárskej politiky, ktorým bude podliehať makrofinančná pomoc Únie a ktoré sa stanovia v memorande o porozumení, ktoré zahŕňa časový rámec ich plnenia. Podmienky musia byť v súlade s dohodami alebo dohovormi dosiahnutými medzi MMF a Ukrajinou a s kľúčovými zásadami a cieľmi hospodárskej reformy stanovenými v programe pridruženia EÚ – Ukrajina. V záujme posilnenia účinnosti, transparentnosti a zodpovednosti v súvislosti s touto pomocou sa v rámci týchto podmienok stanovia konkrétne ciele, najmä vzhľadom na systémy riadenia verejných financií na Ukrajine. Základom pre vyplatenie tranží sa stane skutočný pokrok dosiahnutý pri plnení týchto cieľov. Podrobné finančné podmienky poskytnutia pomoci sa ustanovia v dohode o poskytnutí pôžičky, ktorá sa uzavrie medzi Komisiou a ukrajinskými orgánmi.

  2.        Počas čerpania finančnej pomoci Únie Komisia kontroluje spoľahlivosť ukrajinských finančných opatrení, administratívnych postupov, ▌vnútorných a vonkajších kontrolných mechanizmov, ktoré sa týkajú tejto finančnej pomoci, a dodržiavania dohodnutého časového rámca.

  3.        Komisia pravidelne overuje, či je hospodárska politika Ukrajiny v súlade s cieľmi pomoci poskytnutej Úniou a či sa uspokojivým spôsobom plnia dohodnuté podmienky týkajúce sa hospodárskej politiky. Pri týchto kontrolách Komisia úzko spolupracuje s MMF a Svetovou bankou a v prípade potreby s Hospodárskym a finančným výborom.

  Článok 3

  1.        Finančnú pomoc Únie poskytne Komisia Ukrajine vo forme pôžičky v dvoch tranžách za predpokladu, že sa splnia podmienky uvedené v odseku 2. Výška oboch tranží pôžičky sa ustanoví v memorande o porozumení.

  2.        Komisia rozhodne o vyplatení tranží pod podmienkou uspokojivého plnenia podmienok týkajúcich sa hospodárskej politiky dohodnutých v memorande o porozumení. Vyplatenie druhej tranže nesmie nastať skôr ako tri mesiace po vyplatení prvej tranže.

  3.        Finančné prostriedky Únie sa vyplácajú Národnej banke Ukrajiny. S výhradou ustanovení uvedených v memorande o porozumení vrátane potvrdenia o zostatkových finančných potrebách rozpočtu sa finančné prostriedky môžu previesť do štátnej pokladnice Ukrajiny ako konečnému príjemcovi.

  Článok 4

  1.        Operácie v oblasti prijímania a poskytovania pôžičiek uvedené v tomto rozhodnutí sa vykonávajú v eurách, s použitím rovnakého dátumu valuty a nesmú predstavovať pre Úniu zmenu splatností, riziko výmenných kurzov alebo riziko úrokových sadzieb ani žiadne iné obchodné riziko.

  2.        Komisia prijme potrebné kroky, ak o to Ukrajina požiada, aby zabezpečila, že do podmienok pôžičky sa zahrnie klauzula o predčasnom splatení pôžičky a že sa príslušná klauzula začlení aj do podmienok pri operáciách prijímania pôžičiek.

  3.        Na požiadanie Ukrajiny a pokiaľ okolnosti umožňujú zlepšenie úrokovej sadzby z pôžičky, Komisia môže refinancovať všetky svoje pôvodné prijaté pôžičky alebo časť z nich, alebo reštrukturalizovať príslušné finančné podmienky. Operácie refinancovania alebo reštrukturalizácie sa vykonajú v súlade s podmienkami stanovenými v odseku 1 a nesmú viesť k predĺženiu priemernej doby splatnosti príslušnej pôžičky, ani k zvýšeniu sumy nesplateného kapitálu k dátumu refinancovania alebo reštrukturalizácie.

  4.        Všetky náklady, ktoré vzniknú Únii v súvislosti s operáciami prijímania a poskytovania pôžičiek na základe tohto rozhodnutia, bude znášať Ukrajina.

  5.        Európsky parlament a Hospodársky a finančný výbor priebežne informovaní o vývoji operácií uvedených v odsekoch 2 a 3.

  Článok 5

  Finančná pomoc Únie sa poskytuje v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[5], a v súlade s jeho vykonávacími pravidlami[6]. V memorande o porozumení a v dohode o poskytnutí pôžičky, ktoré sa uzavrú s ukrajinskými orgánmi, sa ustanoví najmä povinnosť ukrajinských orgánov prijať osobitné opatrenia na predchádzanie podvodom, korupcii a iným nezrovnalostiam súvisiacim s touto pomocou a na boj proti nim. Na zabezpečenie väčšej transparentnosti pri správe a vyplácaní finančných prostriedkov sa v nich ustanovia aj kontroly, ktoré vykonáva Komisia, vrátane Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), s oprávnením vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste, ako aj audity, ktoré sú v prípade potreby vykonávané na mieste Dvorom audítorov.

  Článok 6

  Každoročne k 31. augustu predkladá Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorá obsahuje hodnotenie vykonávania tohto rozhodnutia v predchádzajúcom roku. V tejto správe sa uvádza, ako sú prepojené podmienky politiky ustanovené v memorande o porozumení podľa článku 2 ods. 1, priebežný stav ukrajinského hospodárstva a plnenia rozpočtu a rozhodnutie Komisie uvoľniť tranžu pomoci.

  Najneskôr do dvoch rokov po uplynutí obdobia dostupnosti pomoci uvedeného v článku 1 ods. 4 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu ex-post.

  Článok 7

  Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

  V ,

  Za Európsky parlament                                             Za Radu

  predseda                                                                           predseda

  • [1] *              Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo nahradený text je vyznačený hrubou kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ▌.
  • [2]               Ú. v. EÚ C […], […], s. […].
  • [3]               Ú. v. EÚ L
  • [4]               Ú. v. EÚ L 209, 6.8. 2002, s. 22.
  • [5]               Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [6]               Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 (Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1).

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Komisia navrhuje poskytnúť Ukrajine makrofinančnú pomoc (MFP) vo výške do 500 miliónov EUR vo forme pôžičky, ktorú si Komisia bude oprávnená požičať na kapitálových trhoch alebo od finančných inštitúcií. Poskytnutie tejto pomoci sa plánuje v dvoch tranžách.

  Cieľom pomoci je prispieť na financovanie všeobecnej platobnej bilancie Ukrajiny a vonkajších finančných potrieb štátneho rozpočtu, ktoré určil Medzinárodný menový fond (MMF). Pomoc by podporila program stabilizácie, ktorý vypracovali ukrajinské orgány s cieľom zabezpečiť udržateľnosť rozpočtu a vonkajších účtov, čím by pomohla Ukrajine pri riešení následkov globálnej finančnej krízy. Prechod Ukrajiny zo štátom plánovaného hospodárstva na trhové hospodárstvo bol pomerne ťažký a od začiatku globálnej krízy sa hospodárska situácia krajiny dramaticky zhoršila. Od odsúhlasenia balíka úprav súvisiacich s krízou, ktorý zahŕňal devalváciu meny, sa bežný účet Ukrajiny podstatne zlepšil, ale Ukrajina naďalej trpí deficitom kapitálového účtu a medzinárodné rezervy sú udržiavané na primeranej úrovni len vďaka financovaniu, ktoré MMF poskytuje v rámci pohotovostného úveru.

  Navrhovaná makrofinančná pomoc má doplniť podporu MMF, plánovanú v rámci pohotovostného úveru (ktorý rada MMF odsúhlasila v novembri 2008 a ktorého revíziu schválila v máji 2009), ako aj podporu Svetovej banky, ktorá sa má poskytnúť vo forme pôžičiek na podporu rozpočtu.

  Navrhovaná nová makrofinančná pomoc je doplnkom makrofinančnej pomoci Spoločenstva Ukrajine v sume do 110 miliónov EUR, poskytnutej na základe rozhodnutia Rady 2002/639/ES. V rámci uvedeného programu z roku 2002 zatiaľ neboli vyplatené žiadne sumy, keďže neboli splnené príslušné podmienky. Predmetné rozhodnutie Rady je stále platné a Komisia ho má v úmysle vykonať pred poskytnutím novej navrhovanej pomoci.

  Program makrofinančnej pomoci Spoločenstva by tiež doplnil iné zdroje financovania z Európskeho spoločenstva (najmä strednodobú podporu rozpočtu pre nástroj európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) v rámci národnej stratégie pre spoluprácu EÚ s Ukrajinou a granty na podporu rozpočtu v rámci nástroja predvstupovej pomoci).

  Finančná pomoc Spoločenstva odzrkadľuje strategický význam Ukrajiny ako potenciálnej kandidátskej krajiny na vstup do EÚ. Makrofinančná pomoc sa poskytuje v čase, keď EÚ pomáha zmobilizovať aj finančné zdroje na podporu reformy ukrajinského odvetvia energetiky. Komisia a ďalšie príslušné inštitúcie (MMF, Svetová banka, EBOR a EIB) pracujú spoločne na balíku podpory pre ukrajinské orgány, ktorého cieľom je pomôcť nájsť udržateľné riešenie problému strednodobých platobných záväzkov Ukrajiny, ktoré sa týkajú platieb za tranzit plynu a za plyn. Hoci navrhovaná makrofinančná pomoc nesúvisí priamo s týmto balíkom, podporila by, najmä prostredníctvom vhodnej podmienenosti, hospodársku stabilizáciu Ukrajiny a jej reformy.

  Keďže spravodajca súhlasí s návrhom poskytnúť Ukrajine mimoriadnu makrofinančnú pomoc, predkladá niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov na zlepšenie jednoznačnosti, transparentnosti a zodpovednosti predloženého návrhu. Navyše treba posilniť úlohu Parlamentu. Zo strany Komisie by sa malo zlepšiť najmä informovanie Parlamentu týkajúce sa skutočného vykonávania tohto nástroja pomoci a Komisia by mala Parlamentu poskytnúť okrem každoročných správ aj hodnotiacu správu ex-post.

  STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (16.3.2010)

  pre Výbor pre medzinárodný obchod

  k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Ukrajine
  (KOM(2009)0580 – C7‑0277/2009 – 2009/0162(COD))

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Ryszard Antoni Legutko

  STRUČNÉ ODÔVODNENIE

  Ukrajina, kľúčový partner EÚ v rámci jej východného susedstva, bola tvrdo zasiahnutá celosvetovou hospodárskou krízou.

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko navrhuje súhlasiť s poskytnutím makrofinančnej pomoci podľa návrhu Komisie (až do výšky 500 miliónov EUR v podobe pôžičky, ktorá má prispieť k pokrytiu celkových potrieb Ukrajiny v oblasti platobnej bilancie a potrieb súvisiacich s vonkajším financovaním štátneho rozpočtu, ako konštatoval Medzinárodný menový fond (MMF)), keďže je dôležité poskytnúť Ukrajine pomoc pri posilňovaní jej dlhodobej makrofinančnej stability.

  Vzhľadom na skutočnosť, že v návrhu Komisie sa však viackrát odkazuje na podmienky dohodnuté medzi Ukrajinou a MMF, spravodajca výboru požiadaného o stanovisko navrhuje zmeniť a doplniť návrh rozhodnutia, aby sa zabezpečilo, že pomoc poskytnutá z rozpočtu EÚ bude v súlade s kľúčovými zásadami a cieľmi politiky EÚ voči Ukrajine okrem toho, že bude zlučiteľná s programom MMF. Pomoc EÚ by mala na základe pozitívnej podmienenosti spustiť aj ďalšie potrebné štrukturálne reformy na Ukrajine, ktoré sú kľúčové pre integráciu Ukrajiny do Európskej únie.

  POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

  Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (1) Vzťahy medzi Ukrajinou a Európskou úniou sa rozvíjajú v rámci Európskej susedskej politiky. V roku 2005 sa Spoločenstvo a Ukrajina dohodli na Akčnom pláne Európskej susedskej politiky, v ktorom sa vymedzujú strednodobé priority vo vzťahoch EÚ a Ukrajiny. Od roku 2007 Spoločenstvo a Ukrajina rokujú o asociačnej dohode, ktorá má nahradiť existujúcu dohodu o partnerstve a spolupráci. Rámec vzťahov EÚ a Ukrajiny ďalej zlepšuje novozavedené Východné partnerstvo.

  (1) Vzťahy medzi Ukrajinou a Európskou úniou sa rozvíjajú v rámci európskej susedskej politiky. V roku 2005 sa Spoločenstvo a Ukrajina dohodli na akčnom pláne európskej susedskej politiky, v ktorom sa vymedzujú strednodobé priority vo vzťahoch EÚ a Ukrajiny a ktorý bol v novembri 2009 nahradený programom pridruženia EÚ – Ukrajina. Od roku 2007 Spoločenstvo a Ukrajina rokujú o dohode o pridružení, ktorá má nahradiť existujúcu dohodu o partnerstve a spolupráci. Rámec vzťahov EÚ a Ukrajiny ďalej zlepšuje novozavedené Východné partnerstvo.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 6a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (6a) Makrofinančná pomoc EÚ môže prispieť k hospodárskej stabilizácii len vtedy, ak hlavné politické sily na Ukrajine zabezpečia politickú stabilitu a dosiahnu široký konsenzus v oblasti dôkladného vykonávania nevyhnutných štrukturálnych reforiem.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 7a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (7a) Podmienky, ktoré sú základom poskytovania makrofinančnej pomoci, by mali odrážať kľúčové zásady a ciele politiky EÚ voči Ukrajine.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

  Návrh rozhodnutia

  Odôvodnenie 10

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (10) Túto pomoc by mala spravovať Komisia po porade s Hospodárskym a finančným výborom.

  (10) Túto pomoc by mala spravovať Komisia po konzultácii s Európskym parlamentom a Hospodárskym a finančným výborom.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

  Návrh rozhodnutia

  Článok 1 – odsek 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Vyplácanie finančnej pomoci Spoločenstva spravuje Komisia, a to spôsobom, ktorý je v súlade s dohodami alebo dohovormi dosiahnutými medzi MMF a Ukrajinou.

  3. Vyplácanie finančnej pomoci Únie spravuje Komisia, a to spôsobom, ktorý je v súlade s dohodami alebo dohovormi dosiahnutými medzi MMF a Ukrajinou a s kľúčovými zásadami a cieľmi hospodárskej reformy stanovenými v programe pridruženia EÚ – Ukrajina.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

  Návrh rozhodnutia

  Článok 2 – odsek 1

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Komisia je splnomocnená, aby po porade s Hospodárskym a finančným výborom dohodla s ukrajinskými orgánmi podmienky týkajúce sa hospodárskej politiky, ktorým bude podliehať makrofinančná pomoc Spoločenstva a ktoré sa ustanovia v memorande o porozumení. Podmienky musia byť v súlade s dohodami alebo dohovormi dosiahnutými medzi MMF a Ukrajinou. Podrobné finančné podmienky pomoci sa ustanovia v dohode o poskytnutí pôžičky, ktorá sa uzavrie medzi Komisiou a ukrajinskými orgánmi.

  1. Komisia je splnomocnená, aby po konzultácii s Hospodárskym a finančným výborom dohodla s ukrajinskými orgánmi podmienky týkajúce sa hospodárskej politiky, ktorým bude podliehať makrofinančná pomoc Únie a ktoré sa stanovia v memorande o porozumení zahrňujúcom časový rámec ich plnenia. Podmienky musia byť v súlade s dohodami alebo dohovormi dosiahnutými medzi MMF a Ukrajinou a s kľúčovými zásadami a cieľmi hospodárskej reformy stanovenými v programe pridruženia EÚ – Ukrajina. Podrobné finančné podmienky pomoci sa stanovia v dohode o poskytnutí pôžičky, ktorá sa uzavrie medzi Komisiou a ukrajinskými orgánmi.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

  Návrh rozhodnutia

  Článok 2 – odsek 2

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Počas čerpania finančnej pomoci Spoločenstva Komisia kontroluje spoľahlivosť ukrajinských finančných opatrení, administratívnych postupov a vnútorných a vonkajších kontrolných mechanizmov, ktoré sa týkajú tejto finančnej pomoci.

  2. Počas čerpania finančnej pomoci Únie Komisia kontroluje spoľahlivosť ukrajinských finančných opatrení, administratívnych postupov, vnútorných a vonkajších kontrolných mechanizmov, ktoré sa týkajú tejto finančnej pomoci, a dodržiavania dohodnutého časového rámca.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

  Návrh rozhodnutia

  Článok 4 – odsek 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  5. Hospodársky a finančný výbor bude priebežne informovaný o vývoji operácií uvedených v odsekoch 2 a 3.

  5. Európsky parlament a Hospodársky a finančný výbor priebežne informovaní o vývoji operácií uvedených v odsekoch 2 a 3.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

  Návrh rozhodnutia

  Článok 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Finančná pomoc Spoločenstva sa poskytuje v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev a v súlade s jeho vykonávacími pravidlami. V memorande o porozumení a v dohode o poskytnutí pôžičky, ktoré sa uzavrú s ukrajinskými orgánmi, sa ustanoví najmä povinnosť ukrajinských orgánov prijať vhodné opatrenia na predchádzanie a boj proti podvodom, korupcii a iným nezrovnalostiam súvisiacim s touto pomocou. Ustanovujú sa v nich aj kontroly, ktoré vykonáva Komisia vrátane Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) s oprávnením vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste, ako aj audity, ktoré sú v prípade potreby vykonávané na mieste Dvorom audítorov.

  Finančná pomoc Únie sa poskytuje v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev a v súlade s jeho vykonávacími pravidlami. V memorande o porozumení a v dohode o poskytnutí pôžičky, ktoré sa uzavrú s ukrajinskými orgánmi, sa ustanoví najmä povinnosť ukrajinských orgánov prijať vhodné opatrenia na predchádzanie a boj proti podvodom, korupcii a iným nezrovnalostiam súvisiacim s touto pomocou. Stanovujú sa v nich aj kontroly, ktoré vykonáva Komisia vrátane Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) s oprávnením vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste, ako aj audity, ktoré sú v prípade potreby vykonávané na mieste Dvorom audítorov. Komisia vykoná operatívne hodnotenie finančných tokov a administratívnych postupov na Ukrajine najneskôr tri mesiace po vyplatení prvej tranže.

  POSTUP

  Názov

  Makrofinančná pomoc Ukrajine

  Referenčné čísla

  KOM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD)

  Gestorský výbor

  INTA

  Výbor, ktorý predložil stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  AFET

  24.11.2009

   

   

   

  Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

         dátum menovania

  Ryszard Antoni Legutko

  26.1.2010

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  23.2.2010

  16.3.2010

   

   

  Dátum prijatia

  16.3.2010

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  57

  0

  4

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Andreas Mölzer, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Zoran Thaler, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Charalampos Angourakis, Elena Băsescu, Reinhard Bütikofer, Kinga Gál, Evgeni Kirilov, Georgios Koumoutsakos, Emilio Menéndez del Valle, Doris Pack, Marietje Schaake, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Renate Weber, Janusz Władysław Zemke

  POSTUP

  Názov

  Makrofinančná pomoc Ukrajine

  Referenčné čísla

  KOM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD)

  Dátum predloženia v EP

  29.10.2009

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  INTA

  24.11.2009

  Výbory požiadané o stanovisko

         dátum oznámenia na schôdzi

  AFET

  24.11.2009

  BUDG

  24.11.2009

   

   

  Bez predloženia stanoviska

         dátum rozhodnutia

  BUDG

  25.11.2009

   

   

   

  Spravodajca

         dátum menovania

  Vital Moreira

  10.11.2009

   

   

  Prerokovanie vo výbore

  14.1.2010

  27.1.2010

   

   

  Dátum prijatia

  17.3.2010

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  22

  0

  2

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Libor Rouček, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

  Náhradníčka (čl. 187 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

  Sylvie Guillaume