Postopek : 2009/0162(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0058/2010

Predložena besedila :

A7-0058/2010

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/05/2010 - 8.13
CRE 18/05/2010 - 8.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0169

POROČILO     ***I
PDF 625kWORD 261k
23.3.2010
PE 438.155v02-00 A7-0058/2010

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Ukrajini

(KOM(2009)0580 – C7‑0277/2009 – 2009/0162(COD))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: Vital Moreira

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za zunanje zadeve
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Ukrajini

(KOM(2009)0580 – C7‑0277/2009 – 2009/0162(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2009)0580),

–   ob upoštevanju člena 308 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0101/2009),

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja“ (KOM(2009)0665),

–   ob upoštevanju členov 294(3) in 212(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 55 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino in mnenja Odbora za zunanje zadeve (A7-0058/2010),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA V PRVI OBRAVNAVI(1)*

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o zagotavljanju makrofinančne pomoči Ukrajini

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 212(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije(2),

po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)       Odnosi med Ukrajino in Evropsko unijo se razvijajo na podlagi evropske sosedske politike. Skupnost in Ukrajina sta se leta 2005 dogovorili o akcijskem načrtu evropske sosedske politike, v katerem so opredeljene srednjeročne prednostne naloge v odnosih med EU in Ukrajino, ki ga je novembra 2009 nadomestil pridružitveni načrt med EU in Ukrajino. Skupnost in Ukrajina se od leta 2007 pogajata o pridružitvenem sporazumu, ki naj bi nadomestil veljavni sporazum o partnerstvu in sodelovanju. Odnose med EU in Ukrajino dodatno krepi novo vzhodno partnerstvo.

(2)       Ukrajinsko gospodarstvo je vedno bolj prizadeto zaradi mednarodne finančne krize, kar se kaže v velikem zmanjšanju proizvodnje, slabšanju fiskalnega položaja in naraščanju potreb po zunanjem financiranju.

(3)       Stabilizacijo in okrevanje ukrajinskega gospodarstva podpira finančna pomoč Mednarodnega denarnega sklada (MDS). MDS je novembra 2008 odobril stand-by kreditni aranžma (SBA) za Ukrajino.

(4)       Po nadaljnjem poslabšanju fiskalnega položaja sta bila velik del drugega obroka iz stand-by kreditnega aranžmaja MDS in celotni znesek tretjega obroka usmerjena v proračun.

(5)       Ukrajina je zaradi slabšanja gospodarskih razmer in napovedi zaprosila za makrofinančno pomoč Unije.

(6)       Ker v obdobju 2009–2010 v plačilni bilanci ostaja finančna vrzel, se makrofinančna pomoč šteje za ustrezen odgovor na zahtevo Ukrajine po podpori za gospodarsko stabilizacijo v povezavi s sedanjim programom MDS. Po pričakovanjih naj bi zadevna finančna pomoč prispevala tudi k zmanjšanju potreb po zunanjem financiranju državnega proračuna.

(6a)     Makrofinančna pomoč Unije lahko prispeva h gospodarski stabilizaciji le, če glavne politične sile v Ukrajini zagotovijo politično stabilnost in dosežejo široko soglasje glede strogega izvajanja potrebnih strukturnih reform.

(7)       Makrofinančna pomoč se Ukrajini zagotovi poleg posojila, ki temelji na Sklepu Sveta 2002/639/ES z dne 12. julija 2002 o zagotavljanju dodatne makrofinančne pomoči Ukrajini(4).

(7a)     Makrofinančna pomoč Unije ne bi smela le dopolnjevati programov in virov Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke, temveč bi morala zagotoviti dodano vrednost sodelovanja Evropske unije.

(7b)     (8c) Komisija bi morala zagotoviti, da bo makrofinančna pomoč Unije pravno in dejansko skladna z ukrepi, sprejetimi na različnih področjih zunanjih ukrepov in na drugih ustreznih področjih politike EU.

(7c)     Pogoji, pod katerimi se izplačajo obroki izredne pomoči, bi morali vsebovati konkretne cilje, da se poveča učinkovitost, preglednost in odgovornost. Finančno pomoč bi bilo treba zagotoviti šele, ko bi bilo ugotovljeno, da so bili ti pogoji zadovoljivo izpolnjeni.

(7d)     Pogoji, na podlagi katerih se zagotavlja makro-finančna pomoč, morajo odražati glavna načela in cilje politike EU do Ukrajine.

(8)       Za zagotovitev učinkovite zaščite finančnih interesov Unije, povezanih s sedanjo finančno pomočjo, je treba zagotoviti ustrezne ukrepe Ukrajine za preprečevanje goljufij, korupcije in drugih nepravilnosti v zvezi s to pomočjo ter za boj proti tem pojavom, nadzore, ki jih opravlja Komisija, in revizije, ki jih opravlja Računsko sodišče.

(9)       Sprostitev finančne pomoči Unije ne vpliva na pristojnosti proračunskega organa.

(10)     To pomoč mora upravljati Komisija po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Ekonomsko-finančnim odborom.

SKLENETA:

Člen 1

1.        Unija da Ukrajini na voljo izredno makrofinančno pomoč v obliki posojila z najvišjim zneskom glavnice 500 milijonov EUR in najdaljšim povprečnim rokom zapadlosti 15 let, da bi podprla gospodarsko stabilizacijo Ukrajine ter zmanjšala njene plačilnobilančne in proračunske potrebe, opredeljene v sedanjem programu MDS.

2.        V ta namen je Komisija pooblaščena, da si v imenu Evropske skupnosti izposodi potrebna sredstva.

3.        Izplačevanje finančne pomoči Unije upravlja Komisija v skladu s sporazumi ali dogovori, sklenjenimi med MDS in Ukrajino, in v skladu z osrednjimi načeli in cilji gospodarske reforme, določenimi v pridružitvenem načrtu med EU in Ukrajino. Komisija redno obvešča Evropski parlament o postopkih Ekonomsko-finančnega odbora in mu posreduje ustrezne dokumente.

4.        Finančna pomoč Unije se da na voljo za dve leti, z začetkom na prvi dan po začetku veljavnosti memoranduma o soglasju iz člena 2(1). ▌

Člen 2

1.        Komisija je pooblaščena, da se po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom z ukrajinskimi organi dogovori o pogojih gospodarske politike v zvezi z makrofinančno pomočjo Unije, ki se določijo v memorandumu o soglasju, ki vključuje časovni okvir za njihovo izpolnjevanje. Pogoji so skladni s sporazumi ali dogovori, sklenjenimi med MDS in Ukrajino, in v skladu z osrednjimi načeli in cilji gospodarske reforme, določenimi v pridružitvenem načrtu med EU in Ukrajino. Ti pogoji vsebujejo konkretne cilje za povečanje učinkovitosti, preglednosti in odgovornosti pri porabi pomoči, zlasti glede sistemov za upravljanje javnih financ v Ukrajini. Podlaga za izplačevanje obrokov pomoči je dejanski napredek pri doseganju teh ciljev. Podrobni finančni pogoji pomoči se določijo v sporazumu o posojilu, o katerem se dogovorijo Komisija in ukrajinski organi.

2.        Med izvajanjem finančne pomoči Unije Komisija spremlja zanesljivost ukrajinskih finančnih ureditev, upravnih postopkov, mehanizmov notranje in zunanje kontrole, ki zadevajo to pomoč, in izpolnjevanje dogovorjenega časovnega okvira.

3.        Komisija redno preverja, ali so gospodarske politike Ukrajine v skladu s cilji pomoči Unije in ali se zadovoljivo izpolnjujejo dogovorjeni pogoji gospodarske politike. Komisija pri tem tesno sodeluje z MDS in Svetovno banko, po potrebi pa z Ekonomsko-finančnim odborom.

Člen 3

1.        Komisija da Ukrajini na voljo finančno pomoč Unije v dveh posojilnih obrokih v skladu s pogoji iz odstavka 2. Višina posojilnih obrokov bo določena v memorandumu o soglasju.

2.        Komisija se odloči o začetku izplačevanja obrokov na podlagi zadovoljivega izpolnjevanja pogojev gospodarske politike, dogovorjenih v memorandumu o soglasju. Drugi obrok se ne izplača pred iztekom treh mesecev po izplačilu prvega obroka.

3.        Sredstva Unije se izplačajo Nacionalni banki Ukrajine. V skladu z določbami, ki se sprejmejo v memorandumu o soglasju, vključno s potrditvijo preostalih potreb po financiranju proračuna, se lahko sredstva nakažejo v državno blagajno Ukrajine kot končnemu upravičencu.

Člen 4

1.        Posli najemanja in dajanja posojil iz tega sklepa se izvedejo v eurih z istim datumom valute, za Unijo pa ne pomenijo spremembe rokov zapadlosti, tečajnega ali obrestnega tveganja ali drugega komercialnega tveganja.

2.        Komisija na zahtevo Ukrajine sprejme ustrezne ukrepe, da zagotovi vključitev klavzule o predčasnem poplačilu v posojilne pogoje in skladnost te klavzule z ustrezno klavzulo v pogojih za najemanje posojil.

3.        Komisija lahko na zahtevo Ukrajine in če razmere omogočajo ugodnejšo obrestno mero za posojilo, refinancira vsa ali del prvotno najetih posojil ali prestrukturira ustrezne finančne pogoje. Refinanciranje ali prestrukturiranje se opravi v skladu s pogoji iz odstavka 1 in ne povzroči podaljšanja povprečnega roka zapadlosti zadevnega posojila ali povečanja zneska neodplačanega kapitala na dan refinanciranja ali prestrukturiranja.

4.        Vse stroške, ki jih ima Unija v zvezi z najemanjem in dajanjem posojil v skladu s tem sklepom, krije Ukrajina.

5.        Evropski parlament in Ekonomsko-finančni odbor se redno obveščata o razvoju dejavnosti iz odstavkov 2 in 3.

Člen 5

Finančna pomoč Unije se izvaja v skladu z določbami Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(5), in zadevnimi izvedbenimi pravili(6). V memorandumu o soglasju in sporazumu o posojilu, ki se skleneta z ukrajinskimi organi, se predvidijo predvsem posebni ukrepi, ki jih mora Ukrajina izvajati za preprečevanje goljufij, korupcije in drugih nepravilnosti v zvezi s to pomočjo ter za boj proti tem pojavom. Da se zagotovi večja preglednost pri upravljanju in izplačevanju sredstev, se predvidi tudi nadzor, ki ga opravlja Komisija, vključno z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF), s pravico do pregledov in inšpekcij na kraju samem, ter revizije, ki jih Računsko sodišče po potrebi opravi na kraju samem.

Člen 6

Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto do 31. avgusta predloži poročilo, ki vsebuje oceno izvajanja tega sklepa v predhodnem letu. V poročilu se opiše povezava med pogoji politike, določenimi v memorandumu o soglasju v skladu s členom 2(1), trenutno gospodarsko in fiskalno uspešnostjo Ukrajine ter odločitvijo Komisije o izplačevanju obrokov pomoči.

Najpozneje dve leti po izteku obdobja veljavnosti iz člena 1(4) Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o naknadnem vrednotenju.

Člen 7

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, […]

Za Evropski parlament                                             Za Svet

Predsednik                                                                        Predsednik

(1)

*              Predlogi sprememb: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

(2)

              UL C […], […], str. […].

(3)

             UL L

(4)

              UL L 209, 6.8.2002, str. 22.

(5)

              UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(6)

              Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002, UL L 357, 31.12.2002, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

Komisija predlaga zagotovitev makrofinančne pomoči Ukrajini v višini do 500 milijonov EUR v obliki posojila, ki si ga lahko Komisija v skladu s pooblastili sposodi na finančnih trgih ali od finančnih institucij. Pomoč bo predvidoma na voljo v dveh obrokih.

Namen pomoči je prispevati h kritju splošnih plačilnobilančnih potreb in potreb po zunanjem financiranju državnega proračuna Ukrajine, ki jih je ugotovil Mednarodni denarni sklad (MDS). S to pomočjo naj bi podprli stabilizacijski program vlade za zagotovitev vzdržnosti javnofinančnih in zunanjih računov, da bo Ukrajina lažje odpravila posledice svetovne finančne krize. Za Ukrajino je bil prehod iz državnega planskega v tržno gospodarstvo razmeroma težak, po začetku svetovne krize pa so se gospodarske razmere v tej državi zelo poslabšale. Po dogovoru o svežnju s krizo povezanih prilagoditev (med katerimi je bila devalvacija valute) se je stanje na tekočem računu Ukrajine precej izboljšalo, toda država se še vedno sooča s primanjkljajem na kapitalskem računu, mednarodne rezerve pa je lahko ohranila na ustrezni ravni samo zaradi financiranja, ki ga je zagotovil MDS na podlagi aranžmaja „stand-by“.

Predlagana makrofinančna pomoč bo dopolnila podporo MDS, predvideno na podlagi aranžmaja „stand-by“ (upravni odbor MDS ga je sprejel novembra 2008, maja 2009 pa se je dogovoril o njegovi reviziji), in podporo Svetovne banke v obliki posojil za namene proračunske podpore.

Predlagana nova makrofinančna pomoč bo dopolnila tudi makrofinančno pomoč Skupnosti Ukrajini v vrednosti do 110 milijonov EUR, odobreno s sklepom Sveta 2002/639/ES. Izplačila iz programa iz leta 2002 niso bila izvedena, ker niso bili izpolnjeni pogoji zanje, toda omenjeni sklep Sveta še vedno velja in Komisija ga namerava izvesti pred novo pomočjo.

Program makrofinančne pomoči Skupnosti dopolnjuje druge oblike financiranja ES, predvsem srednjeročno proračunsko podporo evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva, ki se izvaja v okviru državne strategije za sodelovanje EU z Ukrajino, ter instrument za predpristopno pomoč (nepovratna sredstva za proračunsko podporo).

Finančna podpora Skupnosti priča o strateški pomembnosti Ukrajine kot morebitne kandidatke za vstop v EU. Makrofinančno pomoč bi zagotovili v času, ko EU pomaga mobilizirati finančna sredstva v podporo reformi ukrajinskega energetskega sektorja. Komisija in druge vpletene institucije (MDS, Svetovna banka, Evropska banka za obnovo in razvoj, Evropska investicijska banka) sodelujejo pri svežnju pomoči ukrajinskim organom, katerega namen je prispevati k oblikovanju trajnostne rešitve za srednjeročne obveznosti Ukrajine v zvezi s prenosom in plačilom plina. Čeprav naj bi predlagana makrofinančna pomoč ne bila neposredno povezana s tem svežnjem. naj bi – predvsem z ustreznim pogojevanjem – podprla gospodarsko stabilizacijo in reforme v Ukrajini.

Poročevalec se strinja, da je treba Ukrajini zagotoviti izredno makrofinančno pomoč, vendar je vseeno predložil več sprememb za povečanje jasnosti, preglednosti in odgovornosti v osnutku predloga, Poleg tega je treba okrepiti vlogo Evropskega parlamenta. Komisija mora zlasti izboljšati poročanje Parlamentu v zvezi z dejanskim izvajanjem tega instrumenta pomoči in mu poleg letnega poročila predložiti tudi poročilo o naknadnem vrednotenju.


MNENJE Odbora za zunanje zadeve (16.3.2010)

za Odbor za mednarodno trgovino

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Ukrajini

(KOM(2009)0580 – C7‑0277/2009 – 2009/0162(COD))

Pripravljavec mnenja: Ryszard Antoni Legutko

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Ukrajino, najpomembnejšo partnerico EU v njeni vzhodni soseščini, je močno prizadela svetovna gospodarska kriza.

Pripravljavec mnenja predlaga odobritev nudenja makrofinančne pomoči, kot je predlagala Komisija (v višini do 500 milijonov EUR v obliki posojila kot prispevek k pokritju splošnih plačilnobilančnih potreb in potreb po zunanjem financiranju državnega proračuna Ukrajine, ki jih je opredelil Mednarodni denarni sklad (MDS)), saj je pomembno pomagati Ukrajini pri krepitvi njene dolgoročne makrofinančne stabilnosti.

Vendar pa zaradi dejstva, da se osnutek Komisije na več mestih nanaša na pogoje, o katerih sta se dogovorila Ukrajina in MDS, pripravljavec mnenja predlaga spremembo osnutka sklepa, da se tako zagotovi, da bo pomoč iz proračuna EU v skladu – poleg tega, da je skladna s programom MDS – z osrednjimi načeli in cilji politike EU do Ukrajine. Pomoč unije bi morala tudi, na podlagi pozitivnega pogojevanja, spodbuditi dodatne nujne strukturne reforme v Ukrajini, ki so osrednjega pomena za vključevanje Ukrajine v Evropsko unijo.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Odnosi med Ukrajino in Evropsko unijo se razvijajo na podlagi evropske sosedske politike. Skupnost in Ukrajina sta se leta 2005 dogovorili o akcijskem načrtu evropske sosedske politike, v katerem so opredeljene srednjeročne prednostne naloge v odnosih med EU in Ukrajino. Skupnost in Ukrajina se od leta 2007 pogajata o pridružitvenem sporazumu, ki naj bi nadomestil veljavni sporazum o partnerstvu in sodelovanju. Odnose med EU in Ukrajino dodatno krepi novo vzhodno partnerstvo.

(1) Odnosi med Ukrajino in Evropsko unijo se razvijajo na podlagi evropske sosedske politike. Skupnost in Ukrajina sta se leta 2005 dogovorili o akcijskem načrtu evropske sosedske politike, v katerem so opredeljene srednjeročne prednostne naloge v odnosih med EU in Ukrajino, ki ga je novembra 2009 nadomestil pridružitveni načrt med EU in Ukrajino. Skupnost in Ukrajina se od leta 2007 pogajata o pridružitvenem sporazumu, ki naj bi nadomestil veljavni sporazum o partnerstvu in sodelovanju. Odnose med EU in Ukrajino dodatno krepi novo vzhodno partnerstvo.

Predlog spremembe  2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Makrofinančna pomoč EU lahko prispeva k gospodarski stabilizaciji samo, če glavne politične sile v Ukrajini zagotovijo politično stabilnost in dosežejo široko soglasje glede strogega izvajanja potrebnih strukturnih reform.

Predlog spremembe  3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Pogoji, na podlagi katerih se zagotavlja makro-finančna pomoč, morajo odražati osrednja načela in cilje politike EU do Ukrajine.

Predlog spremembe  4

Predlog sklepa

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) To pomoč mora upravljati Komisija po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom.

(10) To pomoč mora upravljati Komisija v posvetovanju z Evropskim parlamentom in Ekonomsko-finančnim odborom.

Predlog spremembe  5

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Izplačevanje finančne pomoči Skupnosti upravlja Komisija v skladu s sporazumi ali dogovori, sklenjenimi med MDS in Ukrajino.

3. Izplačevanje finančne pomoči Unije upravlja Komisija v skladu s sporazumi ali dogovori, sklenjenimi med MDS in Ukrajino, in v skladu z osrednjimi načeli in cilji gospodarske reforme, določenimi v pridružitvenem načrtu med EU in Ukrajino.

Predlog spremembe  6

Predlog sklepa

Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija je pooblaščena, da se po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom z ukrajinskimi organi dogovori o pogojih gospodarske politike v zvezi z makrofinančno pomočjo Skupnosti, ki se določijo v memorandumu o soglasju. Pogoji so skladni s sporazumi ali dogovori, sklenjenimi med MDS in Ukrajino. Podrobni finančni pogoji pomoči se določijo v sporazumu o posojilu, o katerem se dogovorijo Komisija in ukrajinski organi.

1. Komisija je pooblaščena, da se po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom z ukrajinskimi organi dogovori o pogojih gospodarske politike v zvezi z makrofinančno pomočjo Unije, ki se določijo v memorandumu o soglasju, ki vključuje časovni okvir za njihovo izpolnjevanje. Pogoji so skladni s sporazumi ali dogovori, sklenjenimi med MDS in Ukrajino, in v skladu z osrednjimi načeli in cilji gospodarske reforme, določenimi v pridružitvenem načrtu med EU in Ukrajino. Podrobni finančni pogoji pomoči se določijo v sporazumu o posojilu, o katerem se dogovorijo Komisija in ukrajinski organi.

Predlog spremembe  7

Predlog sklepa

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Med izvajanjem finančne pomoči Skupnosti Komisija spremlja zanesljivost ukrajinskih finančnih ureditev, upravnih postopkov ter mehanizmov notranje in zunanje kontrole, ki zadevajo to pomoč.

2. Med izvajanjem finančne pomoči Unije Komisija spremlja zanesljivost ukrajinskih finančnih ureditev, upravnih postopkov, mehanizmov notranje in zunanje kontrole, ki zadevajo to pomoč, in izpolnjevanje dogovorjenega časovnega okvira.

Predlog spremembe  8

Predlog sklepa

Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Ekonomsko-finančni odbor se redno obvešča o razvoju dejavnosti iz odstavkov 2 in 3.

5. Evropski parlament in Ekonomsko-finančni odbor se redno obvešča o razvoju dejavnosti iz odstavkov 2 in 3.

Predlog spremembe  9

Predlog sklepa

Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Finančna pomoč Skupnosti se izvaja v skladu z določbami Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti6, in zadevnimi izvedbenimi pravili7. V memorandumu o soglasju in sporazumu o posojilu, ki se skleneta z ukrajinskimi organi, se predvidijo zlasti ustrezni ukrepi Ukrajine za preprečevanje goljufij, korupcije in drugih nepravilnosti v zvezi s to pomočjo ter za boj proti tem pojavom. Predvidijo se tudi nadzori, ki jih opravlja Komisija, vključno z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF), s pravico do pregledov in inšpekcij na kraju samem, ter revizije, ki jih Računsko sodišče po potrebi opravi na kraju samem.

Finančna pomoč Unije se izvaja v skladu z določbami Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti6, in zadevnimi izvedbenimi pravili7 V memorandumu o soglasju in sporazumu o posojilu, ki se skleneta z ukrajinskimi organi, se predvidijo zlasti ustrezni ukrepi Ukrajine za preprečevanje goljufij, korupcije in drugih nepravilnosti v zvezi s to pomočjo ter za boj proti tem pojavom. Predvidijo se tudi nadzori, ki jih opravlja Komisija, vključno z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF), s pravico do pregledov in inšpekcij na kraju samem, ter revizije, ki jih Računsko sodišče po potrebi opravi na kraju samem. Komisija najpozneje tri mesece po prvem obroku opravi operativno oceno finančnih tokov in upravnih postopkov v Ukrajini.

POSTOPEK

Naslov

Makrofinančna pomoč Ukrajini

Referenčni dokumenti

KOM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD)

Pristojni odbor

INTA

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

24.11.2009

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Ryszard Antoni Legutko

26.1.2010

 

 

Obravnava v odboru

23.2.2010

16.3.2010

 

 

Datum sprejetja

16.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

57

0

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Anna Ibrisagic, Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides), Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Kopa (Maria Eleni Koppa), Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kiriakos Mavronikolas (Kyriakos Mavronikolas), Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Andreas Mölzer, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Zoran Thaler, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Haralampos Angurakis (Charalampos Angourakis), Elena Băsescu, Reinhard Bütikofer, Kinga Gál, Evgeni Kirilov, Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Emilio Menéndez del Valle, Doris Pack, Marietje Schaake, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Renate Weber, Janusz Władysław Zemke


POSTOPEK

Naslov

Makrofinančna pomoč Ukrajini

Referenčni dokumenti

KOM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD)

Datum predložitve EP

29.10.2009

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

24.11.2009

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

24.11.2009

BUDG

24.11.2009

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

25.11.2009

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Vital Moreira

10.11.2009

 

 

Obravnava v odboru

14.1.2010

27.1.2010

 

 

Datum sprejetja

17.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, William (The Earl of) Dartmouth, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Libor Rouček, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Sylvie Guillaume

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov