Betänkande - A7-0058/2010Betänkande
A7-0058/2010

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Ukraina

23.3.2010 - (KOM(2009)0580 – C7‑0277/2009 – 2009/0162(COD)) - ***I

Utskottet för internationell handel
Föredragande: Vital Moreira


Förfarande : 2009/0162(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0058/2010
Ingivna texter :
A7-0058/2010
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Ukraina

(KOM(2009)0580 – C7‑0277/2009 – 2009/0162(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0580),

–   med beaktande av artikel 308 i EG-fördraget, i enlighet med vilken kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7‑0101/2009),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artiklarna 294.3 och 212.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A7‑0058/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT VID FÖRSTA BEHANDLINGEN[1]*

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om makroekonomiskt stöd till Ukraina

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om ▌Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 212.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag[2],

efter samråd med Ekonomiska och finansiella kommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet[3], och

av följande skäl:

(1)       Förbindelserna mellan Ukraina och Europeiska unionen utvecklas inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken. År 2005 enades gemenskapen och Ukraina om en handlingsplan inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken i vilken man identifierade prioriteringar på medellång sikt i förbindelserna mellan EU och Ukraina. Denna handlingsplan ersattes i november 2009 av associeringsagendan EU‑Ukraina. Sedan 2007 har gemenskapen och Ukraina fört förhandlingar om ett associeringsavtal som är tänkt att ersätta det befintliga partnerskaps- och samarbetsavtalet. Förbindelserna mellan EU och Ukraina har stärkts ytterligare genom det östliga partnerskap som nyligen har lanserats.

(2)       Ukrainas ekonomi har drabbats allt hårdare av den internationella finanskrisen med dramatiskt minskad produktion, försämrade offentliga finanser och ökade externa finansieringsbehov.

(3)       Ukrainas ekonomiska stabilisering och återhämtning stöds genom ekonomiskt stöd från Internationella valutafonden (IMF). IMF:s stand-by-avtal för Ukraina godkändes i november 2008.

(4)       Efter att de offentliga finanserna hade blivit ännu sämre gick en stor del av den andra delutbetalningen enligt IMF:s stand-by-avtal, och hela den tredje delutbetalningen, direkt in i budgeten.

(5)       Ukraina har begärt makroekonomiskt stöd från unionen på grund av det försämrade ekonomiska läget och de dystra framtidsutsikterna.

(6)       Mot bakgrund av att det fortfarande finns behov av ytterligare finansiering 2009–2010 för att klara betalningsbalansen betraktas makroekonomiskt stöd som ett lämpligt svar på Ukrainas begäran om stöd för att stabilisera sin ekonomi, i kombination med det nuvarande IMF-programmet. Det aktuella ekonomiska stödet förväntas även bidra till att lindra de externa finansieringsbehoven i statsbudgeten.

(6a)     För att unionens makroekonomiska stöd ska kunna bidra till ekonomisk stabilitet måste Ukrainas ledande politiska krafter garantera politisk stabilitet och få till stånd en bred enighet om ett strikt genomförande av de nödvändiga strukturreformerna.

(7)       Det makroekonomiska stödet ges till Ukraina utöver det lån som baseras på rådets beslut 2002/639/EG av den 12 juli 2002 om kompletterande makroekonomiskt stöd till Ukraina[4].

(7a)     Unionens makroekonomiska stöd bör inte enbart komplettera program och resurser från IMF och Världsbanken, utan även garantera att EU:s engagemang ger ett mervärde.

(7b)     Kommissionen bör garantera att unionens makroekonomiska stöd rättsligt och innehållsmässigt är förenligt med de åtgärder som vidtas på de olika områdena av extern politik och med annan relevant EU-politik.

(7c)     Villkoren för delutbetalningarna av det exceptionella stödet bör inbegripa särskilda mål i syfte att stärka effektiviteten, insynen och ansvarsskyldigheten. Det ekonomiska stödet bör ges först när det har slagits fast att dessa villkor har uppfyllts på ett tillfredsställande sätt.

(7d)     Villkoren för makrofinansiellt stöd bör återspegla grundprinciperna och målen i EU:s politik gentemot Ukraina.

(8)       För att säkra ett effektivt skydd av unionens ekonomiska intressen knutna till det aktuella makroekonomiska stödet måste man sörja för att Ukraina vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra och bekämpa bedrägerier, korruption och andra oegentligheter i samband med detta stöd, samt att kommissionen och revisionsrätten genomför kontroller.

(9)       Budgetmyndighetens befogenheter påverkas inte av att detta ekonomiska stöd från unionen frigörs.

(10)     Stödet bör förvaltas av kommissionen i samråd med Europaparlamentet och Ekonomiska och finansiella kommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.        Unionen ska ge Ukraina ett exceptionellt makroekonomiskt stöd i form av ett lån på maximalt 500 miljoner euro och med en löptid på högst 15 år för att hjälpa Ukraina att stabilisera sin ekonomi och lindra de betalningsbalans- och budgetbehov som anges i det nuvarande IMF-programmet.

2.        Kommissionen bemyndigas därför att på Europeiska gemenskapernas vägnar låna de resurser som krävs för detta ändamål.

3.        Utbetalningen av unionens ekonomiska stöd ska förvaltas av kommissionen och med beaktande av bestämmelserna i de avtal och överenskommelser som ingåtts mellan IMF och Ukraina och de grundprinciper och mål för de ekonomiska reformerna som fastställs i associeringsagendan EU‑Ukraina. Kommissionen ska regelbundet informera Europaparlamentet om vad som händer i Ekonomiska och finansiella kommittén och förse parlamentet med relevanta dokument.

4.        Unionens ekonomiska bistånd ska vara tillgängligt i två år från och med den första dagen efter att det samförståndsavtal som avses i artikel 2.1 träder i kraft.▌

Artikel 2

1.        Kommissionen är bemyndigad att, efter samråd med Ekonomiska och finansiella kommittén, komma överens med Ukrainas myndigheter om vilken ekonomisk politik och vilka finansiella villkor som ska knytas till unionens makroekonomiska stöd, och detta ska formuleras i ett samförståndsavtal som ska innehålla en tidsfrist för uppfyllandet av dessa villkor. Villkoren ska vara förenliga med de avtal och överenskommelser som ingåtts mellan IMF och Ukraina och de grundprinciper och mål för de ekonomiska reformerna som fastställs i associeringsagendan EU‑Ukraina. Dessa villkor ska inbegripa särskilda mål i syfte att stärka effektiviteten, insynen och ansvarsskyldigheten i samband med stödet, särskilt med avseende på systemen för förvaltningen av de offentliga finanserna i Ukraina. Grunden för delutbetalningarna av detta stöd ska utgöras av verkliga framsteg på vägen mot dessa mål. Närmare finansiella villkor för stödet ska fastställas i ett låneavtal som kommissionen ska ingå med Ukrainas myndigheter.

2.        Under det faktiska genomförandet av unionens ekonomiska stöd ska kommissionen övervaka att Ukraina har sunda finansiella flöden, administrativa förfaranden samt interna och externa kontrollmekanismer som är relevanta för denna typ av stöd, och att den överenskomna tidsfristen respekteras.

3.        Kommissionen ska regelbundet kontrollera att Ukrainas ekonomiska politik överensstämmer med syftena med unionens stöd, samt att överenskommelserna om ekonomisk politik och finansiella villkor följs på tillfredsställande sätt. Detta arbete ska samordnas med IMF och Världsbanken, och vid behov med Ekonomiska och finansiella kommittén.

Artikel 3

1.        Kommissionen ska tillhandahålla Ukraina stödet i två delutbetalningar, under förutsättning att Ukraina uppfyller villkoren i punkt 2. Storleken på delutbetalningarna ska fastställas i samförståndsavtalet.

2.        Kommissionen ska göra delutbetalningarna när Ukraina på ett tillfredsställande sätt har genomfört den ekonomiska politik och de finansiella villkor som man kommit överens om i samförståndsavtalet. Den andra delutbetalningen ska inte ske förrän tidigast tre månader efter den första delutbetalningen.

3.        Unionens medel ska betalas ut till Ukrainas centralbank. Under förutsättning att Ukraina uppfyller de villkor som man ska komma överens om i samförståndsavtalet, däribland en bekräftelse på finansieringsbehov i budgeten, kan medlen överföras till Ukrainas finansministerium som slutmottagare.

Artikel 4

1.        De upp- och utlåningstransaktioner som avses i detta beslut ska genomföras med användande av samma valuteringsdag och får inte exponera unionen för risker vad gäller omvandling av löptider, valuta- eller ränterisker eller andra kommersiella risker.

2.        Kommissionen ska, om Ukraina så begär, vidta nödvändiga åtgärder för att se till att en klausul om förtida återbetalning införs i lånevillkoren och att denna motsvaras av en liknande klausul i upplåningsvillkoren.

3.        På Ukrainas begäran och i de fall omständigheterna medger en förbättring av räntesatsen på lånet, får kommissionen refinansiera hela eller en del av sin ursprungliga upplåning eller ändra motsvarande finansiella villkor. Refinansierings- eller ändringstransaktionerna ska genomföras i enlighet med de villkor som anges i punkt 1 och får inte förlänga den genomsnittliga löptiden för upplåningen i fråga eller öka beloppet av det kapital som är utestående på dagen för refinansieringen eller ändringen av de finansiella villkoren.

4.        Ukraina ska stå för alla kostnader som unionen ådrar sig i samband med att de upp- och utlåningstransaktioner som avses i detta beslut avtalas eller genomförs.

5.        Europaparlamentet och Ekonomiska och finansiella kommittén ska minst en gång om året informeras om utvecklingen vad gäller de transaktioner som avses i punkterna 2 och 3.

Artikel 5

Unionens makroekonomiska stöd ska genomföras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[5] samt dess genomförandebestämmelser[6]. I synnerhet gäller att det samförståndsavtal och det låneavtal som ingås med Ukrainas myndigheter ska innehålla specifika åtgärder som Ukraina ska genomföra för att förhindra och bekämpa bedrägerier, korruption och andra oegentligheter i samband med detta stöd. I syfte att garantera större insyn i förvaltningen och utbetalningen av stödet ska det också innehålla bestämmelser om kontroller som ska utföras av kommissionen, inklusive Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), med rätt att utföra inspektioner och kontroller på plats samt om revisionsrättens rätt att utföra revision, där så krävs på platsen.

Artikel 6

Kommissionen ska senast den 31 augusti varje år överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet som ska innehålla en utvärdering av genomförandet av detta beslut under föregående år. I rapporten ska sambandet anges mellan de politiska villkor som har fastställts i samförståndsavtalet i enlighet med artikel 2.1, Ukrainas aktuella ekonomiska och finanspolitiska resultat och kommissionens beslut att frigöra delutbetalningarna av stödet.

Kommissionen ska senast två år efter utgången av den tillgänglighetsperiod som avses i artikel 1.4 överlämna en avslutande utvärderingsrapport till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 7

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar                                  På rådets vägnar

Ordförande                                                                       Ordförande

  • [1] * Ändringar: ny text eller ändrad text markeras med fetkursiv stil och strykningar med symbolen ▌.
  • [2]  EUT C […], […], s. […].
  • [3]  EUT L
  • [4]  EGT L 209, 6.8. 2002, s. 22.
  • [5]  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [6]  Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 (EGT L 357, 31.12.2002, s. 1).

MOTIVERING

Kommissionen föreslår att Ukraina ska få ett makroekonomiskt stöd på högst 500 miljoner EUR i form av ett lån, som kommissionen ska bemyndigas att låna upp på kapitalmarknaderna eller från finansinstitut. Stödet ska enligt planerna utbetalas i två omgångar.

Stödet är avsett att bidra till täcka Ukrainas allmänna betalningsbalansbehov och de finansieringsbehov i den statliga budgeten som Internationella valutafonden (IMF) har identifierat. Stödet kommer att främja myndigheternas stabiliseringsprogram, och målet är att säkerställa hållbara offentliga finanser och en hållbar utlandsskuld och på så sätt hjälpa Ukraina att hantera den globala finanskrisens effekter. Ukrainas övergång från planekonomi till marknadsekonomi har varit jämförelsevis besvärlig och sedan den globala krisen bröt ut har landets ekonomiska situation försämrats dramatiskt. Sedan Ukraina enats om ett paket med krisrelaterade anpassningar (bland annat en devalvering av valutan), har Ukrainas bytesbalans förbättrats betydligt, men Ukraina har haft ett underskott i kapitalbalansen och internationella reserver kunde bara hållas på en godtagbar nivå tack vare IMF:s finansiering enligt stand-by-avtalet.

Det föreslagna makroekonomiska stödet ska komplettera IMF:s stöd enligt stand-by-avtalet (som IMF:s styrelse godkände i november 2008 och det reviderade avtalet som IMF:s styrelse godkände i maj 2009), samt Världsbankens planerade budgetstöd i form av lån.

Det föreslagna nya makroekonomiska stödet kompletterar också unionens makroekonomiska stöd till Ukraina på högst 110 miljoner EUR som rådet beviljade genom beslut 2002/639/EG. Inga utbetalningar har gjorts inom ramen för detta program från 2002 eftersom villkoren för sådana utbetalningar inte har uppfyllts. Rådets beslut är fortfarande ikraft, och kommissionen har för avsikt att genomföra det före det nya stöd som föreslås.

Det makroekonomiska stödet skulle även komplettera annan EU-finansiering (särskilt budgetstödet på medellång sikt för det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI) som genomförs inom ramen för EU:s landsstrategi för samarbetet med Ukraina, och budgetstödet inom ramen för instrumentet för stöd inför anslutningen.

Unionens ekonomiska stöd är en följd av Ukrainas strategiska betydelse som ett potentiellt kandidatland för EU-anslutning. Det makroekonomiska stödet skulle ges vid en tidpunkt då EU även hjälper till att mobilisera finansiering för att stödja reformeringen av den ukrainska energisektorn. Kommissionen och de övriga berörda institutionerna (IMF, Världsbanken, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling och Europeiska investeringsbanken) arbetar tillsammans på ett stödpaket till de ukrainska myndigheterna som är utformat för att hjälpa till att utarbeta en hållbar lösning för Ukrainas medellångsiktiga skyldigheter när det gäller gastransittrafik och gasbetalningar. Även om det föreslagna makroekonomiska stödet inte är avsett att direkt kopplas till detta paket skulle det emellertid, framför allt genom lämpliga villkor, göra det lättare för Ukraina att stabilisera sin ekonomi och genomföra reformer.

Föredraganden håller med om att Ukraina behöver få exceptionellt makroekonomiskt stöd, men föreslår ändå ändringar för att förbättra förslagets tydlighet, transparens och ansvarsskyldighet. Dessutom bör Europaparlamentets roll förstärkas. Kommissionen bör särskilt förbättra sin rapportering till parlamentet när det gäller det faktiska genomförandet av detta stödinstrument och ge parlamentet en avslutande utvärderingsrapport utöver den årliga rapporten.

YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor (16.3.2010)

till utskottet för internationell handel

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Ukraina
(KOM(2009)0580 – C7‑0277/2009 – 2009/0162(COD))

Föredragande: Ryszard Antoni Legutko

KORTFATTAD MOTIVERING

Ukraina, som är en partner av avgörande betydelse för EU i det östra grannskapet, har drabbats mycket hårt av den globala ekonomiska krisen.

Föredraganden instämmer i kommissionens förslag om att tilldela Ukraina makroekonomiskt stöd (i form av ett lån på maximalt 500 miljoner euro som är avsett att bidra till att täcka Ukrainas allmänna betalningsbalansbehov och de externa finansieringsbehov i den statliga budgeten som Internationella valutafonden (IMF) har identifierat), eftersom det är viktigt att hjälpa Ukraina att stärka landets långsiktiga makroekonomiska stabilitet.

Med tanke på att kommissionen i sitt förslag vid flera tillfällen återger villkor som överenskommits mellan Ukraina och IMF, föreslår föredraganden att förslaget till beslut bör ändras, så att det garanteras att det stöd som tilldelas från EU:s budget inte bara är i linje med IMF-programmet utan även med grundprinciperna och målen i EU:s politik gentemot Ukraina. Dessutom bör EU:s stöd, utifrån positiva betingelser, leda till ytterligare nödvändiga strukturreformer i Ukraina, vilket är en förutsättning för Ukrainas integration i EU.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till beslut

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Förbindelserna mellan Ukraina och Europeiska unionen utvecklas inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken. År 2005 enades gemenskapen och Ukraina om en handlingsplan inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken i vilken man identifierade prioriteringar på medellång sikt i förbindelserna mellan EU och Ukraina. Sedan 2007 har gemenskapen och Ukraina fört förhandlingar om ett associeringsavtal som är tänkt att ersätta det befintliga partnerskaps- och samarbetsavtalet. Förbindelserna mellan EU och Ukraina har stärkts ytterligare genom det östliga partnerskap som nyligen har lanserats.

(1) Förbindelserna mellan Ukraina och Europeiska unionen utvecklas inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken. År 2005 enades gemenskapen och Ukraina om en handlingsplan inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken i vilken man identifierade prioriteringar på medellång sikt i förbindelserna mellan EU och Ukraina. Denna handlingsplan ersattes i november 2009 av associeringsagendan EU-Ukraina. Sedan 2007 har gemenskapen och Ukraina fört förhandlingar om ett associeringsavtal som är tänkt att ersätta det befintliga partnerskaps- och samarbetsavtalet. Förbindelserna mellan EU och Ukraina har stärkts ytterligare genom det östliga partnerskap som nyligen har lanserats.

Ändringsförslag  2

Förslag till beslut

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) För att EU:s makrofinansiella stöd ska kunna bidra till ekonomisk stabilitet måste Ukrainas ledande politiska krafter garantera politisk stabilitet och få till stånd en bred enighet om ett strikt genomförande av de nödvändiga strukturreformerna.

Ändringsförslag  3

Förslag till beslut

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Villkoren för makrofinansiellt stöd bör återspegla grundprinciperna och målen i EU:s politik gentemot Ukraina.

Ändringsförslag  4

Förslag till beslut

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Stödet bör förvaltas av kommissionen i samråd med Ekonomiska och finansiella kommittén.

(10) Stödet bör förvaltas av kommissionen i samråd med Europaparlamentet och Ekonomiska och finansiella kommittén.

Ändringsförslag  5

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Utbetalningen av gemenskapens ekonomiska stöd ska förvaltas av kommissionen och med beaktande av bestämmelserna i de avtal och överenskommelser som ingåtts mellan IMF och Ukraina.

3. Utbetalningen av unionens ekonomiska stöd ska förvaltas av kommissionen, med beaktande av bestämmelserna i de avtal och överenskommelser som ingåtts mellan IMF och Ukraina och de grundprinciper och mål för de ekonomiska reformerna som fastställs i associeringsagendan EU‑Ukraina.

Ändringsförslag  6

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen är bemyndigad att, efter samråd med Ekonomiska och finansiella kommittén, komma överens med Ukrainas myndigheter om vilken ekonomisk politik och vilka finansiella villkor som ska knytas till gemenskapens makroekonomiska stöd, och detta ska formuleras i ett samförståndsavtal. Villkoren ska vara förenliga med de avtal och överenskommelser som ingåtts mellan IMF och Ukraina. Närmare finansiella villkor för stödet ska fastställas i ett låneavtal som kommissionen ska ingå med Ukrainas myndigheter.

1. Kommissionen är bemyndigad att, efter samråd med Ekonomiska och finansiella kommittén, komma överens med Ukrainas myndigheter om vilken ekonomisk politik och vilka finansiella villkor som ska knytas till unionens makroekonomiska stöd, och detta ska formuleras i ett samförståndsavtal som fastställer en tidsfrist för uppfyllandet av dessa villkor. Villkoren ska vara förenliga med de avtal och överenskommelser som ingåtts mellan IMF och Ukraina och de grundprinciper och mål för de ekonomiska reformerna som fastställs i associeringsagendan EU‑Ukraina. Närmare finansiella villkor för stödet ska fastställas i ett låneavtal som kommissionen ska ingå med Ukrainas myndigheter.

Ändringsförslag  7

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Under det faktiska genomförandet av gemenskapsstödet ska kommissionen övervaka att Ukraina har sunda finansiella flöden, administrativa förfaranden samt interna och externa kontrollmekanismer som är relevanta för denna typ av stöd.

2. Under det faktiska genomförandet av EU-stödet ska kommissionen övervaka att Ukraina har sunda finansiella flöden, administrativa förfaranden samt interna och externa kontrollmekanismer som är relevanta för denna typ av stöd, och att den överenskomna tidsfristen respekteras.

Ändringsförslag  8

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Ekonomiska och finansiella kommittén ska minst en gång om året informeras om utvecklingen vad gäller de transaktioner som avses i punkterna 2 och 3.

5. Europaparlamentet och Ekonomiska och finansiella kommittén ska minst en gång om året informeras om utvecklingen vad gäller de transaktioner som avses i punkterna 2 och 3.

Ändringsförslag  9

Förslag till beslut

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Gemenskapens makroekonomiska stöd ska genomföras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget samt dess genomförandebestämmelser. I synnerhet gäller att det samförståndsavtal och det låneavtal som ingås med Ukrainas myndigheter ska innehålla lämpliga åtgärder som Ukraina ska vidta för att förhindra och bekämpa bedrägerier, korruption och andra oegentligheter i samband med detta stöd. Det ska också innehålla bestämmelser om kontroller som ska utföras av kommissionen, inklusive Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), med rätt att utföra inspektioner och kontroller på plats samt om revisionsrättens rätt att utföra revision, där så krävs på platsen.

Unionens makroekonomiska stöd ska genomföras i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget samt dess genomförandebestämmelser. I synnerhet gäller att det samförståndsavtal och det låneavtal som ingås med Ukrainas myndigheter ska innehålla lämpliga åtgärder som Ukraina ska vidta för att förhindra och bekämpa bedrägerier, korruption och andra oegentligheter i samband med detta stöd. Det ska också innehålla bestämmelser om kontroller som ska utföras av kommissionen, inklusive Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), med rätt att utföra inspektioner och kontroller på plats samt om revisionsrättens rätt att utföra revision, där så krävs på platsen. Kommissionen ska utföra en utvärdering av hur de finansiella flödena och de administrativa förfarandena i Ukraina fungerar senast tre månader efter det att den första delsumman utbetalats.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Makroekonomiskt stöd till Ukraina

Referensnummer

KOM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD)

Ansvarigt utskott

INTA

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

24.11.2009

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Ryszard Antoni Legutko

26.1.2010

 

 

Behandling i utskott

23.2.2010

16.3.2010

 

 

Antagande

16.3.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

57

0

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Eduard Kukan, Vytautas Landsbergis, Ryszard Antoni Legutko, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Andreas Mölzer, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Adrian Severin, Marek Siwiec, Charles Tannock, Zoran Thaler, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Kristian Vigenin

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Charalampos Angourakis, Elena Băsescu, Reinhard Bütikofer, Kinga Gál, Evgeni Kirilov, Georgios Koumoutsakos, Emilio Menéndez del Valle, Doris Pack, Marietje Schaake, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Renate Weber, Janusz Władysław Zemke

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Makroekonomiskt stöd till Ukraina

Referensnummer

KOM(2009)0580 – C7-0277/2009 – 2009/0162(COD)

Framläggande för parlamentet

29.10.2009

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

24.11.2009

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

24.11.2009

BUDG

24.11.2009

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

25.11.2009

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Vital Moreira

10.11.2009

 

 

Behandling i utskott

14.1.2010

27.1.2010

 

 

Antagande

17.3.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Catherine Bearder, George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Libor Rouček, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Sylvie Guillaume

Ingivande

23.3.2010