ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (преработен)

25.3.2010 - (COM(2009)0427 – C7‑0165/2009 – 2009/0118(CNS)) - *

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: José Manuel García-Margallo y Marfil
(Преработка – член 87 от Правилника за дейността)


Процедура : 2009/0118(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0061/2010
Внесени текстове :
A7-0061/2010
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (преработен)

(COM(2009)0427 – C7‑0165/2009 – 2009/0118(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация – преработка)

Европейският парламент,

–    като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0427),

–    като взе предвид член 93 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0165/2009),

–    като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход” (COM(2009)0665),

–    като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове[1],

–    като взе предвид писмото от 12 ноември 2009 г. от комисията по правни въпроси до комисията по икономически и парични въпроси, в съответствие с член 87, параграф 3 от своя правилник,

–    като взе предвид член 87 и член 55 от своя правилник,

–    като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A7‑0061/2010),

A.  като има предвид, че според консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество, освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и като има предвид, че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество,

1.  одобрява измененото по-долу предложение на Комисията, адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията (и включващо техническите изменения, одобрени от комисията по правни въпроси);

2.   отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.   отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.   призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.   възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

 

Изменение

(2) Измамите  и отклонението от данъчно облагане отвъд границите на държавите-членки водят до бюджетни загуби и до нарушаване на принципа за справедливо данъчно облагане, и могат да причинят отклонения в движението на капитали и в условията на конкуренция. Те следователно се отразяват негативно върху функционирането на вътрешния пазар.

(Не се отнася до българския текст.)

Обосновка

Набляга се на негативното въздействие на измамите  и отклонението от данъчно облагане върху вътрешния пазар.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Европейският парламент в резолюцията си от 2 септември 2008 г. относно координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами1 отново подчерта, че настоящата система за управление на ДДС се нуждае от основно преразглеждане, и настоятелно призова Комисията да представи предложения за хармонизиране на процедурите за регистрация и дерегистрация на данъчно задължени лица и за предоставяне на автоматичен достъп на държавите-членки до данни с нечувствителен характер относно техни данъкоплатци, с които разполага друга държава-членка.

 

___________________________

1 ОВ C 295 E, 4.12.2009 г., стp. 13.

Обосновка

Следва да се отбележи, че Европейският парламент призова за подобряване на административното сътрудничество в доклада си относно данъчните измами от 2008 г.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

 

Изменение

(3б) При получаването на такъв автоматичен достъп до данни с нечувствителен характер следва да се гарантират подходящо равнище на защита, ограничен срок на съхранение на обменените данни и надлежна подотчетност на институцията или органа, който съхранява данните, за да се предотврати неправилното управление или изтичането на данните.

Обосновка

Надлежната защита на данните, свързани с данъкоплатците, ограниченият срок на съхранение на тези данни, както и подотчетността на институцията или органа, съхраняващ данните, са основни елементи за предотвратяването на неправилното управление на данните и/или тяхното изтичане.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Европейският парламент в резолюцията си от 4 декември 2008 г. относно Специалния доклад на Европейската сметна палата № 8/2007 относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност1 изрази убеждението си, че въвеждането на Еврофиск може да осигури добавена стойност само ако участието на всички държави-членки в него е задължително, за да се избегнат проблемите, с които се сблъска „Eurocanet”, и ако Комисията пълноценно участва в действията на Еврофиск и изпълнява координираща роля.

 

__________

1 ОВ C 21 E, 28.1.2010 г., стp. 3.

Обосновка

Европейският парламент призова за въвеждането на Еврофиск още през 2008 г.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5б) В резолюцията си от 4 декември 2008 г. Европейският парламент призова също така за въвеждането на Еврофиск и припомни първостепенната нужда от споделяне на съществуващите най-добри национални практики в борбата с презграничните измами с ДДС с оглед въвеждане както на подходящи стимули за надлежна проверка във връзка с ДДС от страна на държавите-членки, така и на средства за възнаграждаване на честните данъкоплатци.

Обосновка

Самото създаване на Еврофиск няма да реши проблема с презграничните измами с ДДС, докато въвеждането на подходящи стимули за надлежна проверка в областта на ДДС от страна на държавите-членки на ЕС и на средства за възнаграждаване на честните данъкоплатци би могло да допринесе в съществена степен за намаляването на тази престъпна дейност.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) За постигане на по-бързо разглеждане на молбите за информация, предвид повторяемостта на някои от тях и езиковото многообразие в Общността, от значение е да се разшири използването на стандартни формуляри при обмена на информация.

(14) За постигане на по-бързо разглеждане на молбите за информация, предвид повторяемостта на някои от тях и езиковото многообразие в Общността, от значение е да се разшири и насърчи използването на стандартни формуляри при обмена на информация.

Обосновка

Целта е да се гарантира своевременно приемане от всички държави-членки на новите стандартизирани формуляри.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Условията за обмен и за автоматичен  достъп на държавите-членки до данните, съхранявани електронно от всяка една от тях, следва да бъдат ясно определени.

(20) Условията за обмен и за автоматичен достъп на държавите-членки до данните, съхранявани електронно от всяка една от тях, както и средствата за съхраняване на такива данни, следва да бъдат ясно определени.

Обосновка

Целта е да се гарантира, че за съхраняването на лични данни ще бъде определен минимален стандарт за сигурност във всички държави-членки.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) Скорошният практически опит във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 1798/2003 по отношение на борбата срещу верижните измами показа, че в някои случаи въвеждането на механизъм за много по-бърз обмен на информация, който обхваща по-голямо количество и по-добре насочена информация, е необходимо за ефикасна борба срещу измамите; този механизъм следва да е съобразен с разпоредбите на настоящия регламент, като в същото време е достатъчно гъвкав, за да бъде адаптиран към новите видове измами. Мрежата Eurocanet („European Carousel Network“ — „Европейска мрежа за борба с верижните измами“), въведена по инициатива на Белгия и подкрепяна от Комисията, е нагледен пример за този вид сътрудничество.

(29) Скорошният практически опит във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 1798/2003 по отношение на борбата срещу верижните измами показа, че в някои случаи въвеждането на механизъм за много по-бърз обмен на информация, който обхваща по-голямо количество и по-добре насочена информация, е необходимо за ефикасна борба срещу измамите; този механизъм следва да е съобразен с разпоредбите на настоящия регламент, като в същото време е достатъчно гъвкав, за да бъде адаптиран към новите видове измами. Мрежата Eurocanet („European Carousel Network“ — „Европейска мрежа за борба с верижните измами“), въведена по инициатива на Белгия и подкрепяна от Комисията, е нагледен пример за този вид сътрудничество. С оглед гарантиране на доброто функциониране на този механизъм, следва да се приеме подход на Съюза.

Обосновка

Пояснява се, че Еврофиск ще функционира на базата на подход, прилаган на равнище Европейски съюз.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35) За целите на настоящия регламент е необходимо да се имат предвид ограниченията на определени права и задължения, определени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни с цел защита на интересите, посочени в член 13, параграф 1, буква д) от посочената директива. Това ограничение е необходимо и пропорционално предвид потенциалните загуби на приходи за държавите-членки и предвид решаващата роля на тази информация за ефикасна борба срещу измамите.

(35) За целите на настоящия регламент е необходимо да се имат предвид ограниченията на определени права и задължения, определени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни с цел защита на интересите, посочени в член 13, параграф 1, буква д) от посочената директива, както и определените в Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни2.

 

___________

1 ОВ L 8, 12.1.2001 г., стp. 1.

Обосновка

Вж. становището на Европейския надзорен орган по защита на данните от 30 октомври 2009 г.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 36 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(36a) Проведена е консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните.

Обосновка

Тъй като новият регламент може да засегне обработването на лични данни и като се има предвид, че Европейският надзорен орган по защита на данните представи становище, е целесъобразно това становище да се цитира в преамбюла на законодателния акт.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В тази връзка с настоящия регламент се определят правилата и процедурите, които позволяват на компетентните органи на държавите-членки да си сътрудничат и обменят помежду си всяка информация, която би помогнала да определят правилно размера на ДДС , да контролират правилното прилагане на ДДС, по-специално по отношение на вътреобщностните доставки, и да водят борба с измамите с ДДС. В него се определят по-специално правилата и процедурите, които позволяват на държавите-членки да събират и обменят посочената информация по електронен път.

В тази връзка с настоящия регламент се определят правилата и процедурите, които позволяват на компетентните органи на държавите-членки да си сътрудничат и обменят помежду си всяка информация, която е необходима, за да определят правилно размера на ДДС, да контролират правилното прилагане на ДДС, по-специално по отношение на вътреобщностните доставки, и да водят борба с измамите с ДДС. В него се определят по-специално правилата и процедурите, които позволяват на държавите-членки да събират и обменят посочената информация по електронен път.

Обосновка

Обработването на лични данни е допустимо само ако е необходимо за постигане на целите на мярката: вж. становището на Европейския надзорен орган по защита на данните от 30 октомври 2009 г.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1а

 

В рамките на прилагането на настоящия регламент държавите-членки и Комисията гарантират спазването на правата и задълженията, предвидени в Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001.

Обосновка

Вж. становището на Европейския надзорен орган по защита на данните от 30 октомври 2009 г.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентните органи на държавите-членки предоставят спонтанно на компетентните органи на другите държави-членки информацията, предвидена в член 1, с която разполагат и която може да послужи на последните.

 

Компетентните органи на държавите-членки предоставят спонтанно на компетентните органи на другите държави-членки информацията, предвидена в член 1, с която разполагат и която е необходима, за да се определи прецизно ДДС, да се гарантира правилното прилагане на законодателството в областта на ДДС, по-специално по отношение на сделките в рамките на Съюза, и да се води борба срещу измамите, свързани с ДДС.

Обосновка

Обработването на лични данни е допустимо само ако е необходимо за постигане на целите на мярката: вж. становището на Европейския надзорен орган по защита на данните от 30 октомври 2009 г.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Посочените в буква б) лица се приканват да изразят своето становище относно качеството на съхраняваната информация.

Обосновка

Необходима е по-ясна процедура за отчитане качеството на обменяната информация при предоставянето на обратна информация.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Списъкът и данните, посочени в параграф 1, букви б), в) и г) и в параграф 2 от настоящия член, се изготвят в съответствие с процедурата, предвидена в член 60, параграф 2.

3. Списъкът и данните, посочени в параграф 1, букви б), в), г) и д), и в параграф 2 от настоящия член, се изготвят в съответствие с процедурата, предвидена в член 60, параграф 2, без да се налага прекомерна административна тежест на запитания орган.

Обосновка

Тук целта е по-скоро да се подобри качеството на предоставяната от даден орган обратна информация, отколкото да се увеличи административната тежест.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка държава-членка предоставя на компетентните органи на всяка друга държава-членка автоматичен достъп до информацията, която се съдържа в базите данни, предвидени в член 18. По отношение на информацията, предвидена в параграф 1, буква а) от посочения член, се предоставя достъп най-малко до следните данни  :

С единствена цел предотвратяване на нарушаване на законодателството в областта на ДДС, и когато се счита за необходимо с оглед контролиране закупуването на стоки в рамките на Съюза или доставките на услуги в рамките на Съюза, които се облагат с данък в съответната държава-членка, всяка държава-членка предоставя на компетентните органи на всяка друга държава-членка автоматичен достъп до информацията, която се съдържа в базите данни, предвидени в член 18. По отношение на информацията, предвидена в параграф 1, буква а) от посочения член, се предоставя достъп най-малко до следните данни:

Обосновка

Обработването на лични данни е допустимо само ако неговата цел е ясно уточнена. Освен това е целесъобразно да се ограничат рисковете, свързани с автоматичния достъп до бази данни, които може да съдържат лични данни.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Когато базите данни, посочени в член 18, параграф 1, буква а), съдържат лични данни, автоматичният достъп до тях се ограничава до категориите данни, упоменати в настоящия член.

Обосновка

Обработването на лични данни е допустимо само ако неговата цел е ясно уточнена. Освен това е целесъобразно да се ограничат рисковете, свързани с автоматичния достъп до бази данни, които може да съдържат лични данни.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящия регламент се създава обща структура за борба с измамите и с отклонението от облагане с ДДС. Тази структура изпълнява следните задачи:

1. С настоящия регламент на ниво ЕС се създава структура за борба с измамите и с отклонението от облагане с ДДС. Тази структура изпълнява следните задачи:

Обосновка

Пояснява се, че Еврофиск ще функционира на базата на подход, прилаган на равнище Европейски съюз.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Компетентните органи на държавите-членки определят областите за разследване, в които ще действа структурата, създадена по силата на параграф 1.

2. Структурата на равнище Европейски съюз, създадена по силата на параграф 1, е съставена от длъжностни лица, определени от компетентните органи на държавите-членки.

Обосновка

Целта е да се поясни, че Еврофиск ще функционира на базата на подход, прилаган на равнище Европейски съюз.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За всяка област за разследване компетентните органи на държавите-членки определят в рамките на структурата една или повече държави-членки, които да контролират и направляват изпълнението на задачите по параграф 1.

3. Структурата на равнище Европейски съюз, създадена по силата на параграф 1, определя областите за разследване, в рамките на които се развива нейната дейност.

Обосновка

Целта е да се поясни, че Еврофиск ще функционира на базата на подход, прилаган на равнище Европейски съюз.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3a. С цел по-ефикасно разследване на измамите с ДДС в Съюза, се разработва насърчителен механизъм за събирането на данъчни вземания, дължими отвъд граница, като се разпределя значителна част от събрания неплатен ДДС между държавата-членка, събираща данъчните вземания, и отправилата молба за това държава-членка.

Обосновка

Ефикасността на системата за събиране на ДДС в ЕС следва да се рационализира, за да се постигне намаляване на размера на измамите с ДДС на цялата територия на Съюза. Имайки предвид, че верижните измами са причина за голяма част от загубите на ДДС, Общността следва да полага повече усилия за осигуряването на по-ефективно сътрудничество между данъчните администрации. Поради това за постигането на тази цел следва да се въведе насърчителен механизъм.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Структурата, създадена по силата на член 34, включва компетентни длъжностни лица, определени от компетентните органи на държавите-членки. Тази структура се ползва от техническата, административна и оперативна подкрепа на Комисията.

 

Комисията координира, направлява и контролира изпълнението на задачите, посочени в член 34, параграф 1, и предоставя техническа, административна и оперативна подкрепа на компетентните органи на държавите-членки.

Обосновка

Пояснява се, че Еврофиск ще функционира на базата на подход, прилаган на равнище Европейски съюз, като освен това се уточнява ролята на Европейската комисия при функционирането на тази структура.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Структурата, създадена по силата на член 34, представя годишно отчет за дейността си на комитета, посочен в член 60.

Структурата, създадена по силата на член 34, представя годишно отчет за дейността си на държавите-членки, Европейския парламент и комитета, посочен в член 60.

Обосновка

Важно е Еврофиск да разполага с открита и прозрачна структура, като поради това следва да се разясни, че не само създаденият от Комисията административен комитет, но и държавите-членки и Европейският парламент трябва да имат право да преглеждат докладите на Еврофиск.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки и Комисията проучват и оценяват как се прилагат процедурите за административно сътрудничество, предвидени в настоящия регламент. По-специално, държавите-членки извършват одит на прилагането. Комисията обобщава опита на държавите-членки с цел повишаване ефективността на сътрудничеството.

1. Държавите-членки, Европейският парламент и Комисията проучват и оценяват как се прилагат процедурите за административно сътрудничество, предвидени в настоящия регламент. По-специално, държавите-членки извършват одит на прилагането. Комисията обобщава опита на държавите-членки с цел повишаване ефективността на сътрудничеството и редовно представя доклади относно резултатите пред държавите-членки и Европейския парламент.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите-членки предават на Комисията всяка налична информация, отнасяща се до прилагането на настоящия регламент.

2. Държавите-членки предават на Европейския парламент и на Комисията всяка налична информация, отнасяща се до прилагането на настоящия регламент.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9. Комисията може да предостави на държавите-членки експертни становища, техническа или логистична помощ, информационна кампания или друга оперативна подкрепа с оглед на изпълнение на целите на настоящия регламент.

9. Комисията предоставя на държавите-членки експертни становища, техническа или логистична помощ, информационна кампания или друга оперативна подкрепа с оглед на изпълнението на целите на настоящия регламент.

Обосновка

За да се установи ефективно сътрудничество, е важно Комисията да отговаря за предоставянето на помощ и експертни становища, с цел да се помогне на държавите-членки да постигнат целите.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. При положение че дадена трета държава е поела ангажимент за съдействие при събирането на доказателства относно сделки с нередовен характер, които са в нарушение на законодателството в областта на ДДС , получената по настоящия регламент информация може да се предава на тази трета държава със съгласието на компетентните органи, предоставили информацията в съответствие с действащите разпоредби на националното им законодателство в областта на предаването на лични данни на трети държави.

2. При положение че дадена трета държава е поела ангажимент за съдействие при събирането на доказателства относно сделки с нередовен характер, които са в нарушение на законодателството в областта на ДДС, получената по настоящия регламент информация може да се предава на тази трета държава със съгласието на компетентните органи, предоставили информацията, в съответствие с действащите разпоредби на националното им законодателство в областта на предаването на лични данни на трети държави и при спазване на разпоредбите за прилагане на Директива 95/46/ЕО и на Регламент (ЕО) № 45/2001.

Обосновка

Гаранциите, съдържащи се в европейското законодателство в областта на защитата на данните, се прилагат и в отношенията с трети държави.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Информацията, предавана или събирана  в каквато и да е форма по настоящия регламент, включително всяка информация, до която служител е имал достъп при обстоятелствата, предвидени в глава VII, глава VII и глава X, както и случаите по параграф 2 от настоящия член,  представлява служебна тайна и е защитена по същия начин, както подобна информация съгласно националното законодателство на получаващата държава-членка и съответните разпоредби, приложими за органите на Общността. Тя може да бъде използвана единствено при обстоятелствата предвидени в настоящия регламент.

1. Информацията, предавана или събирана  в каквато и да е форма по настоящия регламент, включително всяка информация, до която служител е имал достъп при обстоятелствата, предвидени в глава VII, глава VII и глава X, както и случаите по параграф 2 от настоящия член,  представлява служебна тайна и е защитена по същия начин, както подобна информация съгласно националното законодателство на получаващата държава-членка и съответните разпоредби, приложими за органите на Общността. Такава информация е защитена също така от Директива 95/46/EО и Регламент (EО) № 45/2001. Тя може да бъде използвана единствено при обстоятелствата, предвидени в настоящия регламент.

Обосновка

Целесъобразно е да се въведе изрично позоваване на гаранциите, съдържащи се в европейското законодателство в областта на защитата на данните.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Съхранението и обменът на информация, предвидени в настоящия регламент, са предмет на разпоредбите за прилагане на Директива 95/46/ЕО. Въпреки това,  с цел правилното прилагане на настоящия регламент държавите-членки ограничават обхвата на задълженията и правата по член 10, член 11, параграф 1, членове 12 и 21 от Директива 95/46/ЕО до степента, необходима за запазване на интересите по член 13, буква д) от посочената директива.

5. Съхранението и обменът на информация, предвидени в настоящия регламент, са предмет на разпоредбите за прилагане на Директива 95/46/ЕО и на Регламент (ЕО) № 45/2001. Въпреки това, с цел правилното прилагане на настоящия регламент, държавите-членки могат да приемат законодателни мерки, които да ограничат обхвата на задълженията и правата по член 10, член 11, параграф 1, членове 12 и 21 от Директива 95/46/ЕО до степента, необходима за запазване на интересите по член 13, буква д) от посочената директива.

Обосновка

Целесъобразно е да се въведе изрично позоваване на гаранциите, съдържащи се в европейското законодателство в областта на защитата на данните, както и на необходимостта ограниченията да бъдат установени посредством законодателна мярка.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Държавите-членки и Комисията гарантират спазването на задълженията за прозрачност и предоставяне на информация на заинтересованите страни в случай на получаване на лични данни, определени в Директива 95/46/ЕО и в Регламент (ЕО) № 45/2001.

Обосновка

Целесъобразно е да се въведе изрично позоваване на задължението за прозрачност по отношение на заинтересованите страни.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 59 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

вa) гарантиране на най-висок стандарт за качество на обменяните данни, с най-висока степен на прозрачност, по целесъобразност.

Обосновка

Желателно е държавите-членки да обменят и получават доклади с данни с възможно най-високо качество, като те следва да отговарят на стандарти за прозрачност.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 59 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Държавите-членки ежегодно уведомяват Комисията за евентуалните случаи, в които друга държава-членка е отказала да предостави информация на запитващата държава-членка или е възпрепятствала запитващата  държава-членка да извърши административно разследване, при отправено надлежно искане за това. Запитаната държава-членка уведомява Комисията относно своите основания за отказа да предостави информацията или да улесни разследването. Комисията извършва проверка на предоставената информация и отправя целесъобразни препоръки. Тези препоръки се съобщават на Европейския парламент и на Съвета.

Обосновка

С цел подобряване на обмена на информация между различните национални органи, се предлага проследяване на случаите, в които държава-членка е отказала да предаде информация или да даде разрешение за административно разследване.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Когато приетите в съответствие с процедурата по параграф 2 мерки се отнасят до обработването на лични данни или включват такова обработване, се провежда консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните.

Обосновка

Когато разпоредбите за прилагане на настоящия регламент могат да засегнат обработването на лични данни, е желателно да се получи становището на Европейския надзорен орган по защита на данните.

  • [1]  ОВ C 77, 28.3.2002 г., стp. 1.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

Разглежданото законодателно предложение е преработеният Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност. С предложението си Комисията има за цел да предостави на държавите-членки средства за по-ефективна борба с трансграничните измами с ДДС. Освен това предложението допълва и изменя някои аспекти от настоящия регламент, като най-значимият от тях е създаването на правно основание за установяване на структура, която позволява сътрудничество, насочено към борбата с измамите — Еврофиск.

КОНТЕКСТ: ПОСЛЕДНИЯТ ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Преди да пристъпим към подробното разглеждане на предложението на Комисията, бих искал да направя кратък преглед на по-общия контекст на борбата с данъчните измами в Европейския съюз.

Данъчните измами имат сериозни последствия за националните бюджети, водят до нарушаване на принципа за справедливо данъчно облагане и могат да причинят отклонения в условията на конкуренция, като по този начин се отразяват отрицателно върху функционирането на вътрешния пазар. Отклоненията, причинени от измами с ДДС, засягат цялостния баланс на системата от ресурси, която следва да бъде справедлива и прозрачна, за да гарантира гладкото функциониране на Съюза. Тъй като публичните органи имат задължението да компенсират всички свързани загуби на приходи, увеличаването на измамите се трансформира в по-голяма фискална тежест върху предприятия, които спазват правилата за данъчното облагане. Въпреки че не във всички държави-членки са извършени разследвания относно неплащането на ДДС и измамите с ДДС, са публикувани няколко приблизителни оценки. Международната асоциация по въпросите от областта на ДДС оценява приблизителния размер на загубите от ДДС на стойност между 60 и 100 милиарда евро годишно за целия Европейски съюз.

Както е известно на членовете на тази комисия, тъй като тези въпроси са разглеждани по време на предишния парламентарен мандат, в контекста на проектодоклада на Sharon Bowles относно разработване на координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами, борбата с измамите, макар до голяма степен да е отговорност на държавите-членки, не може да бъде водена единствено на национално равнище. Борбата с данъчните измами трябва да бъде приоритет за ЕС и да води до по-тясно сътрудничество между административните органи на държавите-членки и с Комисията. В тази връзка, вследствие на очертаните от Съвета насоки от 2007 г. насам, Комисията изготвя набор от законодателни мерки, целящи подобряването на управлението на ДДС, но без да се налага въвеждането на съществени промени в системата, която е в сила в момента.

Освен това следва да се спомене Специален доклад № 8/2007 на Европейската сметна палата, който силно критикува държавите-членки. В доклада си Сметната палата призовава държавите-членки да дадат по-голям приоритет на административното сътрудничество както по отношение на обмена на оперативна информация, така и на неговото административно управление, а също и да насърчават по-директната комуникация сред местния проверяващ персонал като ефективен начин за ускоряване на обмена на информация. Наред с останалите точки, в доклада е формулирана и серия от подобрения, свързани с базата данни относно ДДС (VIES).

Междувременно, по-рано през тази година, Комисията публикува доклад за прилагането на Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета, който е и регламентът, разглеждан в момента. Основните заключения на доклада могат да бъдат обобщени както следва:

§ броят на забавените отговори на молби за информация е достигнал неприемливо равнище;

§ Комисията счита, че автоматичният достъп до базите данни на други държави-членки ще ускори административното сътрудничество;

§ повечето държави-членки нямат система за обратна връзка;

§ все още съществуват проблемите с невалидността на номерата по ДДС и закъсненията при корекциите на данни;

§ все още съществуват практически проблеми във връзка с присъствието на длъжностни лица от една държава-членка в друга, например езикови проблеми или липса на национално правно основание, което да позволява такова присъствие.

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

По-долу е представен кратък преглед на основните нововъведения в настоящото предложение.

Първо, отговорността на държавите-членки в областта на административното сътрудничество е увеличена, за да бъдат защитени приходите от ДДС във всички държави-членки. В предложения регламент ясно се заявява, че целта му не е единствено да позволи правилното изчисляване на ДДС, а и осъществяването на мониторинг върху правилното му прилагане, по-конкретно по отношение на вътреобщностни транзакции и борбата срещу измамите с ДДС.

Второ, предложението определя точно информацията, която държавите-членки следва да съберат и предоставят на други държави-членки чрез електронната система от бази данни. То определя и общи правила относно информацията, която следва да се събира, и проверките, които се извършват при регистрация на идентификационния номер по ДДС в базата данни. Определени са и общи правила за съхраняване на събраните по този начин данни за период от пет години.

Най-общо, във връзка с обмена на информация са въведени няколко подобрения, а именно: подобрено определяне на случаите, в които държавите-членки могат да извършват административно разследване, включително мерките за компенсиране на неизвършването на разследване; подобрено определяне на условията за автоматичен обмен на информация, включително използването на стандартни формуляри и файлове, както и въвеждането на спонтанен обмен и задължението за осигуряване на обратна връзка, т. е. сведения относно използването на информацията, предоставена от друга държава-членка.

Комисията предлага и създаването на правно основание за установяване на структура (Еврофиск), която позволява сътрудничество, насочено към борбата с измамите. Според Комисията, тази структура ще позволи многостранния, бърз и целенасочен обмен на информация, така че държавите-членки да могат да реагират адекватно и координирано при борбата с нови видове измами. Тя ще бъде компетентна да изготвя общ анализ на риска. Това, което всъщност предлага Комисията, е формализиране на мрежата Eurocanet (European Carousel Network — Европейска мрежа за борба с измамите от верижен тип), която беше създадена преди няколко години по инициатива на Белгия, с подкрепата на Комисията, така че да покрие всички видове трансгранични измами. Според мнението на експерти в борбата срещу измамите, работата на Eurocanet е довела до положителни резултати.

Накрая, следва да се отбележи, че регламентът определя и правата на достъп до информация по отношение на лица и случаи. На 30 октомври 2009 г. Европейският надзорен орган по защита на данните изготви становище по предложението, в което посочва някои аспекти, които могат да бъдат подобрени, за да се гарантира съответствие с европейските правила за защита на данните.

ЗАБЕЛЕЖКИ НА ДОКЛАДЧИКА

Внасянето на това законодателно предложение е добра новина по отношение на борбата с фискалните измами. Като цяло, докладчикът дава положителна оценка и подкрепя предложението на Комисията.

Докладчикът е набелязал три области, в които предложението на Комисията следва да бъде подсилено:

§ Във връзка с Еврофиск се предлага да се изясни общностният характер на новата структура, както и ролята на Европейската комисия в този контекст.

§ С цел подобряване на обмена на информация между различни национални органи и коригиране на недостатъците, посочени от Комисията в неотдавнашния й доклад, се предлага Европейската комисия да извършва системен мониторинг на случаите, в които държавите-членки са отказали да съобщят информация или да извършат разследване.

§ Накрая, в отговор на основателните притеснения, изразени от членове на комисията по икономически и парични въпроси при първата размяна на мнения, докладчикът предлага препоръките на Европейския надзорен орган по защита на данните да бъдат включени в текста, тъй като обменът на информация между финансовите административни органи, макар основно да е свързан с данни относно юридически лица, може да включва и обработването на данни на физически лица. Както подчертава Европейският надзорен орган по защита на данните, обработването на тези данни следва да отговаря на правилата на Общността за защита на данните.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

председател

За справка: D(2009)61475

Г-жа Sharon BOWLES

Председател на комисията по икономически и парични въпроси

ASP 10G201

Брюксел

Относно:  Предложение за регламент на Съвета относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (преработен)

                  (COM(2009)427 – C7‑0165/2009 – 2009/0118(CNS))

Уважаема г-жо председател,

Комисията по правни въпроси, чийто председател имам честта да бъда, разгледа горепосоченото предложение в съответствие с член 87 относно преработката, предвиден в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от посочения член гласи следното:

„ Ако комисията по правни въпроси счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това водещата комисия.

В този случай, в допълнение към условията, определени в членове 156 и 157, в компетентната по същество комисия се допускат само изменения, които се отнасят за частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, ако в съответствие с точка 8 от Междуинституционалното споразумение компетентната по същество комисия възнамерява също така да внесе изменения в кодифицираните части от предложението, тя незабавно съобщава това на Съвета и на Комисията, като последната, преди гласуването по член 54, следва да уведоми компетентната по същество парламентарна комисия относно своята позиция по измененията и дали възнамерява да оттегли преработеното предложение или не.“

Съгласно становището на Правната служба, чиито представители участваха в заседанията на консултативната работна група при разглеждането на предложението за преработка, и в съответствие с препоръките на докладчика, комисията по правни въпроси счита, че въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението или в становището на консултативната работна група, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промени по същество.

Освен това, съгласно член 87 комисията по правни въпроси счита, че техническите адаптации, предложени в становището на гореспоменатата консултативна работна група, са били необходими, за да се гарантира, че предложението отговаря на правилата за преработка.

В заключение, след като обсъди въпроса на своето заседание от 11 ноември 2009 г., комисията, с 19 гласа „за“ и без „въздържали се“[1], препоръчва ръководената от Вас комисия, в качеството си на водеща комисия, да пристъпи към разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с предложенията на комисията по правни въпроси и с член 87.

С уважение,

Klaus-Heiner LEHNE

Приложение: становище на консултативната работна група.

  • [1]  Klaus-Heiner Lehne (Chairman), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Kurt Lechner, Sergio Gaetano Cofferati, Edit Herczog, Edvard Kožušník, Sajjad Karim.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

 

 

Брюксел, 7 октомври 2009 г.

СТАНОВИЩЕ

                НА ВНИМАНИЕТО НА: ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                                                              СЪВЕТА

                                                              КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Съвета относно административното сътрудничество и борбата с измамите  в областта на данъка върху добавената стойност (преработен текст)

COM(2009) 427 окончателен, от 18.8.2009 г. – 2009/0118(CNS)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свое заседание на 16 септември 2009 г. за разглеждането, наред с друго, на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

В хода на разглеждането[1] на предложението за регламент на Съвета за преработка на Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета от 7 октомври 2003 година относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 218/92, консултативната работна група констатира единодушно, както следва:

1) Във встъпителните думи на първия параграф от член 22, след израза „следната информация“ (отбелязан с двойно зачертаване) следва да присъстват думите „до която също може да има и директен достъп“, които следва да са отбелязани със сив фон и двойно зачертаване.

2) В член 31, параграф 2 замяната на думата „едновременен“ с думата „многостранна“, която е отбелязана с обозначения за промяна по същество, следва да се отбележи с обозначения за адаптация.

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението или в настоящото становище. Консултативната работна група констатира също така, че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           L. ROMERO REQUENA

Юрисконсулт        Юрисконсулт      Генерален директор

  • [1]  Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на английски, немски и френски език, като за основа беше ползван френският текст, който е език на оригинала за разглеждания текст.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Административно сътрудничество и борба с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (преработен текст)

Позовавания

COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS)

Дата на консултация с ЕП

23.9.2009 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

7.10.2009 г.

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

JURI

7.10.2009 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

José Manuel García-Margallo y Marfil

15.9.2009 г.

 

 

Разглеждане в комисия

2.12.2009 г.

21.1.2010 г.

23.2.2010 г.

 

Дата на приемане

17.3.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

0

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

David Casa, Sari Essayah, Robert Goebbels, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Zoran Thaler

Дата на внасяне

25.3.2010 г.