ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady o správní spolupráci a boji proti daňovým únikům v oblasti daně z přidané hodnoty (přepracované znění)

25. 3. 2010 - (KOM(2009)0427 – C7‑0165/2009 – 2009/0118(CNS)) - *

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: José Manuel García-Margallo y Marfil


Postup : 2009/0118(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0061/2010
Předložené texty :
A7-0061/2010
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o správní spolupráci a boji proti daňovým únikům v oblasti daně z přidané hodnoty (přepracované znění)

(KOM(2009)0427 – C7‑0165/2009 – 2009/0118(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace – přepracované znění)

Evropský parlament,

–    s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2009)0427),

–    s ohledem na článek 93 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0165/2009),

–    s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–    s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů[1],

–    s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti, který v souladu s čl. 87 odst. 3 jednacího řádu zaslal dne 12. listopadu 2009 Hospodářskému a měnovému výboru,

–    s ohledem článek 87 a článek 55 jednacího řádu,

–    s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7‑0061/2010),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právní služby Evropského parlamentu, Rady a Komise uvedený návrh neobsahuje žádné věcné změny, kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a že, pokud jde o kodifikaci těchto změn v nezměněných ustanoveních dřívějších aktů, obsahuje návrh přímou kodifikaci stávajících textů beze změny jejich podstaty,

1.  schvaluje návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právní služby Evropského parlamentu, Rady a Komise (obsahující technické úpravy schválené Výborem pro právní záležitosti) a obsahující níže uvedené úpravy;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky překračující hranice členských států vedou k rozpočtovým ztrátám, k popření zásady daňové spravedlnosti a případně i k narušení pohybu kapitálu a podmínek hospodářské soutěže. Ovlivňují proto fungování vnitřního trhu.

(2) Vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky překračující hranice členských států vedou k rozpočtovým ztrátám, k popření zásady daňové spravedlnosti a případně i k narušení pohybu kapitálu a podmínek hospodářské soutěže. Ovlivňují proto negativně fungování vnitřního trhu.

Odůvodnění

Zdůraznění negativního vlivu vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků na vnitřní trh.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 2. září 2008 o koordinované strategii pro zlepšení boje proti daňovým podvodům1 zopakoval, že stávající systém správy DPH vyžaduje radikální reformu, a v souvislosti s tím vyzval Komisi, aby předložila návrhy k harmonizaci postupů, pokud jde o registraci plátců DPH, a aby členským státům umožnila automatický přístup k údajům, které nemají citlivou povahu, o daňových poplatnících, jež jsou uloženy v databázi jiného státu.

 

___________________________

1 Úř. věst. C 295 E, 4.12.2009, s. 13.

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že Evropský parlament se domáhal zlepšení správní spolupráce ve své zprávě o daňových podvodech z roku 2008.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3b) Při získání takového automatického přístupu k údajům, které nemají citlivou povahu, je nezbytné zajistit odpovídající úroveň ochrany, omezenou dobu uchovávání vyměňovaných informací a náležitou odpovědnost orgánů či úřadů, jež tyto údaje uchovávají, aby se zabránilo špatnému zacházení s údaji nebo jejich úniku.

Odůvodnění

Odpovídající ochrana údajů týkajících se daňových poplatníků, omezená doba uchovávání těchto údajů a odpovědnost orgánů či úřadů, jež tyto údaje uchovávají, jsou základní prvky předcházení špatnému zacházení s údaji a/nebo jejich úniku.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 4. prosince 2008 o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 8/2007 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty1 vyjádřil své přesvědčení o tom, že vytvoření sítě Eurofisc může být přínosné pouze tehdy, bude-li účast pro všechny členské státy povinná, aby nedocházelo k problémům, s nimiž se potýká síť Eurocanet, a pokud se bude Komise plně účastnit činnosti této sítě a plnit koordinační úlohu.

 

__________

1 Úř. věst. C 21 E, 28.1.2010, s.3.

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že Evropský parlament požadoval vytvoření sítě Eurofisc již v roce 2008.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5b) Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 4. prosince 2008 rovněž vyzýval k zavedení sítě Eurofisc a připomínal, že je zcela nezbytné, aby si jednotlivé státy vyměňovaly stávající osvědčené postupy v boji proti přeshraničním podvodům v oblasti DPH s cílem zavést jak vhodné pobídky k tomu, aby členské státy věnovaly DPH náležitou pozornost, tak odměny pro poctivé daňové poplatníky.

Odůvodnění

Pouhé vytvoření sítě Eurofisc problém přeshraničních podvodů v oblasti DPH nevyřeší, zatímco zavedení vhodných pobídek k tomu, aby členské státy věnovaly DPH náležitou pozornost, a odměn pro poctivé daňové poplatníky by mohlo zásadním způsobem přispět k omezení této trestné činnosti.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Za účelem rychlejšího zpracování žádostí o informace a s ohledem na opakující se povahu určitých žádostí a jazykovou rozmanitost ve Společenství je důležité v rámci výměny informací zobecnit používání vzorových formulářů.

(14) Za účelem rychlejšího zpracování žádostí o informace a s ohledem na opakující se povahu určitých žádostí a jazykovou rozmanitost ve Společenství je důležité v rámci výměny informací zobecnit a prosazovat používání vzorových formulářů.

Odůvodnění

K zajištění včasného přijetí standardizovaných formulářů všemi členskými státy.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Podmínky výměny elektronicky uchovávaných údajů v každém členském státě a automatizovaného přístupu členských států k těmto údajům by měly být jasně vymezeny.

(20) Podmínky výměny elektronicky uchovávaných údajů v každém členském státě a automatizovaného přístupu členských států k těmto údajům i prostředky pro jejich uchovávání by měly být jasně vymezeny.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby pro uchovávání osobních údajů byla ve všech členských státech stanovena minimální úroveň bezpečnosti.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) Nedávná praktická zkušenost s používáním nařízení (ES) č. 1798/2003 v rámci boje proti podvodům typu kolotoč ukázala, že v určitých případech je zavádění mnohem rychlejšího mechanismu výměny informací a vedoucího k rozsáhlejší a cílenější informaci nezbytné pro účinný boj proti únikům; tento mechanismus se musí včlenit do rámce tohoto nařízení a musí být dostatečně pružný, aby se mohl přizpůsobit novým typům úniků. Síť EUROCANET (European Carrousel Network – Evropská síť pro podvody typu kolotoč), zavedená na základě iniciativy Belgie a podpořená Komisí, je ukázkou takového typu spolupráce.

(29) Nedávná praktická zkušenost s používáním nařízení (ES) č. 1798/2003 v rámci boje proti podvodům typu kolotoč ukázala, že v určitých případech je zavádění mnohem rychlejšího mechanismu výměny informací a vedoucího k rozsáhlejší a cílenější informaci nezbytné pro účinný boj proti únikům; tento mechanismus se musí včlenit do rámce tohoto nařízení a musí být dostatečně pružný, aby se mohl přizpůsobit novým typům úniků. Síť EUROCANET (European Carrousel Network – Evropská síť pro podvody typu kolotoč), zavedená na základě iniciativy Belgie a podpořená Komisí, je ukázkou takového typu spolupráce. Aby se zajistilo správné fungování tohoto mechanismu, měl by být přijat přístup na úrovni Unie.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vysvětluje, že síť Eurofisc bude fungovat na úrovni Evropské unie.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35) Pro účely tohoto nařízení je vhodné zvážit omezení určitých práv a povinností stanovených směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, aby byly chráněny zájmy uvedené v čl. 13 odst. 1 písm. e) uvedené směrnice. Toto omezení je nezbytné a přiměřené s přihlédnutím k potenciálním ztrátám příjmů pro členské státy a k zásadnímu významu těchto informací pro účinný boj proti únikům.

(35) Pro účely tohoto nařízení je vhodné zvážit omezení určitých práv a povinností stanovených směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, aby byly chráněny zájmy uvedené v čl. 13 odst. 1 písm. e) uvedené směrnice, jakož i práv a povinností stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů1.

 

___________

1 Uř. věst. L 8, 12.1.2001, s.1.

Odůvodnění

Viz stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 30. října 2009.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(36a) Bylo konzultováno s evropským inspektorem ochrany údajů,

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že z nového nařízení může vyplývat nutnost zpracování osobních údajů a s ohledem na skutečnost, že evropský inspektor ochrany údajů předložil své stanovisko, je třeba toto stanovisko ocitovat v preambuli legislativního aktu.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za tímto účelem stanoví toto nařízení pravidla a postupy, které umožní příslušným orgánům členských států spolupráci a vzájemnou výměnu všech informací, které mohou pomoci správně vyměřit DPH, kontrolovat správné uplatňování DPH, zejména u obchodních operací uvnitř Společenství, a bojovat proti únikům souvisejícím s DPH. Vymezuje zejména pravidla a postupy, které členským státům umožňují shromažďovat a vyměňovat uvedené informace elektronickými prostředky.

Za tímto účelem stanoví toto nařízení pravidla a postupy, které umožní příslušným orgánům členských států spolupráci a vzájemnou výměnu všech informací nezbytných ke správnému vyměření DPH ke kontrole správného uplatňování DPH, zejména u obchodních operací uvnitř Společenství, a k boji proti únikům souvisejícím s DPH. Vymezuje zejména pravidla a postupy, které členským státům umožňují shromažďovat a vyměňovat uvedené informace elektronickými prostředky.

Odůvodnění

Zpracování osobních údajů je přípustné pouze tehdy, je-li to nezbytné k dosažení cílů daného opatření. Viz stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 30. října 2009.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 1a

 

Členské státy a Komise dohlížejí v rámci uplatňování tohoto nařízení na dodržování práv a povinností stanovených ve směrnici 95/46/ES a nařízení (ES) č. 45/2001;

Odůvodnění

Viz stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 30. října 2009.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Článek 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné orgány členských států sdělují spontánně příslušným orgánům ostatních členských států informace podle článku 1, které jsou jim známy a které mohou být příslušným orgánům ostatních členských států užitečné.

 

Příslušné orgány členských států sdělují spontánně příslušným orgánům ostatních členských států informace podle článku 1, které jsou jim známy a které jsou nezbytné ke správnému vyměření DPH, ke kontrole správného uplatňování právních předpisů v oblasti DPH, zejména u obchodních operací uvnitř Unie, a k boji proti únikům souvisejícím s DPH.

Odůvodnění

Zpracování osobních údajů je přípustné pouze tehdy, je-li to nezbytné k dosažení cílů daného opatření. Viz stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 30. října 2009.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Osoby uvedené v písm. b) jsou vyzvány, aby vyjádřily své stanovisko ke kvalitě uložených informací.

Odůvodnění

Pro informování o kvalitě vyměňovaných informací je zapotřebí jednoznačněji stanovený postup.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Seznam a podrobnosti vztahující se k údajům uvedeným v odst. 1 písm. b), c) a d) a v odstavci 2 tohoto článku se přijímají postupem podle čl. 60 odst. 2.

3. Seznam a podrobnosti vztahující se k údajům uvedeným v odst. 1 písm. b), c), d) a e) a v odstavci 2 tohoto článku se přijímají postupem podle čl. 60 odst. 2, aniž by tak danému dožádanému orgánu vznikala nadměrná administrativní zátěž.

Odůvodnění

Cílem je zlepšit kvalitu zpětné vazby, kterou orgán poskytne, nikoli zvýšit administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 22 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát poskytne příslušným orgánům všech ostatních členských států automatizovaný přístup k informacím obsaženým v databázích uvedených v článku 18. Pokud jde o informace uvedené v odst. 1 písm. a) uvedeného článku, jsou dostupnými alespoň následující informace :

Každý členský stát poskytne příslušným orgánům všech ostatních členských států automatizovaný přístup k informacím obsaženým v databázích uvedených v článku 18, a to výhradně za účelem boje proti porušování právních předpisů v oblasti DPH a kdykoli to bude považovat za nezbytné ke kontrole zboží pořízeného uvnitř Unie nebo poskytnutí služeb uvnitř Unie, které jsou v daném členském státě zdanitelné. Pokud jde o informace uvedené v odst. 1 písm. a) uvedeného článku, jsou dostupnými alespoň následující informace :

Odůvodnění

Zpracování osobních údajů je přípustné pouze tehdy, jestliže je jasně uveden jeho účel. Kromě toho je třeba omezit rizika spojená s automatickým přístupem do databází, jež mohou obsahovat osobní údaje.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 22. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Pokud databáze údajů, na něž se vztahuje čl. 18 odst. 1 písm. a), obsahují osobní údaje, omezuje se automatický přístup do databází na kategorie údajů uvedené v tomto článku.

Odůvodnění

Zpracování osobních údajů je přípustné pouze tehdy, jestliže je jasně uveden jeho účel. Kromě toho je třeba omezit rizika spojená s automatickým přístupem do databází, jež mohou obsahovat osobní údaje.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 34 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se zřizuje společná struktura pro boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem v oblasti DPH. Tato struktura plní zejména následující úkoly:

1. Tímto nařízením se zřizuje na úrovni Unie struktura pro boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem v oblasti DPH. Tato struktura plní zejména následující úkoly:

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vysvětluje, že síť Eurofisc bude fungovat na úrovni Evropské unie.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány členských států stanoví oblasti šetření, jimiž se zabývá struktura zřízená podle odstavce 1.

2. Struktura na úrovni Unie zřízená podle odstavce 1 se skládá z příslušných úředníků jmenovaných příslušnými orgány členských států.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vysvětluje, že síť Eurofisc bude fungovat na úrovni Evropské unie.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pro každou oblast šetření příslušné orgány členských států určí v rámci struktury jeden či více členských států pověřených dohledem a vedením úkolů uvedených v odstavci 1.

3. Struktura na úrovni Unie zřízená podle odstavce 1 vymezí oblasti šetření, v nichž bude vyvíjet svoji činnost.

Odůvodnění

Objasňuje, že síť Eurofisc bude pojata jako mechanismus na úrovni Evropské unie.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 34. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3a. Aby bylo možno úniky v Unii v oblasti DPH vyšetřovat s větší účinností, navrhne se mechanismus pobídek pro náhrady přeshraničních daňových pohledávek tak, že bude spravedlivě rozdělen podíl shromážděné nezaplacené DPH mezi členský stát, který daňové pohledávky získá, a členský stát, který o zaplacení těchto pohledávek žádá.

Odůvodnění

Účinnost systému EU pro náhrady DPH by měl být zracionalizován, aby se snížil rozsah podvodů v oblasti DPH v celé EU. Vezmeme-li v úvahu, že k větší části ztrát na DPH dochází kvůli tzv. „kolotočům“ DPH, měla by společnost klást větší důraz na to, aby správci daně spolupracovali účinněji. Proto by měl být zaveden mechanismus pobídek, který by dosáhl tohoto cíle.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Článek 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Struktura zřízená článkem 34 se skládá z příslušných úředníků jmenovaných příslušnými orgány členských států. Tato struktura využívá technické, správní a provozní podpory Komise.

 

Komise koordinuje, řídí a dohlíží na provádění úkolů, na něž se vztahuje čl. 34 odst. 1, a poskytne příslušným orgánům členských států technickou, správní a provozní podporu.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vysvětlit, že síť Eurofisc bude pojata jako mechanismus na úrovni Evropské unie. Navíc se upřesňuje úloha Evropské komise při jejím fungování.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Článek 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Struktura zřízená článkem 34 každoročně předkládá přehled o činnosti výboru uvedenému v článku 60.

Struktura zřízená článkem 34 každoročně předkládá přehled o činnosti členským státům, Evropskému parlamentu a výboru uvedenému v článku 60.

Odůvodnění

Je důležité, aby síť Eurofisc měla otevřenou a transparentní strukturu, proto by mělo být jasně stanoveno, že by právo posuzovat její zprávy měl mít nejen administrativní výbor zřízený Komisí, ale i členské státy a Evropský parlament.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy a Komise prověří a vyhodnotí fungování úpravy správní spolupráce obsažené v tomto nařízení . Členské státy zvláště provádějí audity tohoto fungování . Komise shromáždí zkušenosti členských států, aby se zlepšilo fungování této úpravy.

1. Členské státy, Evropský parlament a Komise prověří a vyhodnotí fungování úpravy správní spolupráce obsažené v tomto nařízení. Členské státy zvláště provádějí audity tohoto fungování . Komise shromáždí zkušenosti členských států, aby se zlepšilo fungování této úpravy, a o výsledcích pravidelně informuje členské státy a Evropský parlament.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy sdělí Komisi veškeré dostupné údaje týkající se toho, jak používají toto nařízení.

2. Členské státy sdělí Evropskému parlamentu a Komisi veškeré dostupné údaje týkající se toho, jak používají toto nařízení.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9. Komise může dát členským státům za účelem realizace cílů tohoto nařízení k dispozici odbornou, technickou či logistickou pomoc, komunikační opatření či jakoukoli jinou operativní podporu.

9. Komise členským státům za účelem realizace cílů tohoto nařízení k dispozici odbornou, technickou či logistickou pomoc, komunikační opatření či jakoukoli jinou operativní podporu.

Odůvodnění

V zájmu zavedení účinné spolupráce je důležité, aby Komise byla odpovědná za poskytování pomoci a názorů odborníků za účelem napomoci členským státům dosáhnout jejich cílů.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud se dotčená třetí země zavázala poskytnout pomoc nezbytnou ke shromáždění důkazů o protiprávní povaze operací, které se jeví v rozporu s právními předpisy týkajícími se DPH, mohou být informace získané podle tohoto nařízení třetí zemi sděleny, a to se souhlasem příslušných orgánů, které informace poskytly, a v souladu s jejich vnitrostátními předpisy o předávání osobních údajů třetím zemím.

2. Pokud se dotčená třetí země zavázala poskytnout pomoc nezbytnou ke shromáždění důkazů o protiprávní povaze operací, které se jeví v rozporu s právními předpisy týkajícími se DPH, mohou být informace získané podle tohoto nařízení třetí zemi sděleny, a to se souhlasem příslušných orgánů, které informace poskytly, a v souladu s jejich vnitrostátními předpisy o předávání osobních údajů třetím zemím, jakož i v souladu s prováděcími ustanoveními směrnice 95/46/ES a nařízení (ES) č. 45/2001.

Odůvodnění

Záruky obsažené v evropských právních předpisech týkajících se ochrany údajů se uplatňují rovněž ve vztazích se třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Informace sdělené či shromážděné v jakékoli formě na základě tohoto nařízení, včetně veškerých informací, které byly dostupné úředníkovi za okolností uvedených v kapitole VII, v kapitole VIII a v kapitole X, jakož i v případech uvedených v odstavci 2 tohoto článku, podléhají služebnímu tajemství a požívají stejné ochrany jako obdobné informace podle práva členského státu, který je obdržel, a odpovídajících předpisů platných pro orgány Společenství.

Mohou být použity pouze za okolností stanovených tímto nařízením.

1. Informace sdělené či shromážděné v jakékoli formě na základě tohoto nařízení, včetně veškerých informací, které byly dostupné úředníkovi za okolností uvedených v kapitole VII, v kapitole VIII a v kapitole X, jakož i v případech uvedených v odstavci 2 tohoto článku, podléhají služebnímu tajemství a požívají stejné ochrany jako obdobné informace podle práva členského státu, který je obdržel, a odpovídajících předpisů platných pro orgány Společenství. Tyto informace jsou již chráněny směrnicí 95/46/ES a nařízením (ES) č. 45/2001. Mohou být použity pouze za okolností stanovených tímto nařízením.

Odůvodnění

Je vhodné uvést výslovný odkaz na záruky obsažené v evropských právních předpisech týkajících se ochrany údajů.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Veškeré uchovávání a výměna údajů podle tohoto nařízení podléhá ustanovením provádějícím směrnici 95/46/CE. Pro účely správného používání tohoto nařízení však členské státy omezí rozsah povinností a práv uvedených v článku 10, čl. 11 odst. 1 a článcích 12 a 21 směrnice 95/46/ES v míře nezbytné pro ochranu zájmů stanovených v čl. 13 písm. e) uvedené směrnice.

5. Veškeré uchovávání a výměna údajů podle tohoto nařízení podléhá ustanovením provádějícím směrnici 95/46/ES a nařízení (ES) č. 45/2001. Pro účely správného používání tohoto nařízení však členské státy mohou přijmout legislativní opatření, která omezí rozsah povinností a práv uvedených v článku 10, čl. 11 odst. 1 a článcích 12 a 21 směrnice 95/46/ES v míře nezbytné pro ochranu zájmů stanovených v čl. 13 písm. e) uvedené směrnice.

Odůvodnění

Je vhodné uvést výslovný odkaz na záruky obsažené v evropských právních předpisech týkajících se ochrany údajů, jakož i na nutnost stanovit tato omezení prostřednictvím legislativního opatření.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 57. – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Členské státy a Komise dohlížejí na dodržování povinností v souvislosti s transparentností a informováním subjektů v případě získávání osobních údajů, jež jsou stanoveny směrnicí 95/46/ES a nařízením (ES) č. 45/2001.

Odůvodnění

Je vhodné uvést výslovný odkaz na povinnost dodržovat v souvislosti se subjekty transparentnost.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 59 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ca) v případě potřeby zajistily nejvyšší kvalitu vyměňovaných údajů, při zajištění nejvyššího stupně transparentnosti.

Odůvodnění

Je žádoucí, aby si členské státy vyměňovaly a získávaly zprávy o údajích v co nejvyšší možné kvalitě a aby tyto zprávy splňovaly normy transparentnosti.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 59. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Členské státy sdělují každoročně Komisi případy, kdy jiný členský stát odmítl žádajícímu členskému státu poskytnout informaci či mu znemožnil provést správní šetření, ačkoli žádající členský stát podal řádnou žádost. Tento dožádaný členský stát musí sdělit Komisi důvod, proč danou informaci neposkytl nebo proč znemožnil provedení požadovaného šetření. Komise získané informace vyhodnotí a vydá vhodná doporučení. Tato doporučení jsou sdělena Evropskému parlamentu a Radě.

Odůvodnění

Pro zlepšení výměny informací mezi orgány členských států se navrhuje, aby se sledovaly případy, kdy členské státy odmítly poskytnout informace nebo provést správní šetření.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 60. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Pokud se opatření přijatá v souladu s postupem podle odstavce 2 týkají zpracování osobních údajů nebo je zahrnují, je tato skutečnost konzultována s evropským inspektorem ochrany údajů.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ustanovení o provedení tohoto nařízení mohou mít vliv na zacházení s osobními údaji, je nezbytné požádat o stanovisko evropského inspektora ochrany údajů.

  • [1]  Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

ÚVOD

Návrhem právního předpisu, kterým se zabýváme, je přepracované znění nařízení Rady (ES) č. 1798/2003 o správní spolupráci a boji proti daňovým únikům v oblasti daně z přidané hodnoty. Komise se tímto návrhem snaží poskytnout členským státům prostředky k účinnějšímu boji proti přeshraničním únikům v oblasti DPH. Návrh navíc doplňuje a upravuje stávající nařízení v některých oblastech, jednou z nichž je vytvoření právního základu pro zavedení struktury umožňující cílenou spolupráci, jejímž posláním bude bojovat proti únikům – EUROFISC.

PŘEDCHOZÍ KROKY: POSLEDNÍ ZPRÁVA EVROPSKÉ KOMISE

Než se na návrh Komise podíváme podrobně, chtěl bych se krátce zmínit o obecnějším rámci boje proti daňovým únikům v Evropské unii.

Daňové úniky mají vážné důsledky na vnitrostátní rozpočty, vedou k porušení zásady daňové rovnosti a mohou způsobovat narušení hospodářské soutěže, což postihuje fungování vnitřního trhu. Narušení způsobená úniky v oblasti DPH ovlivňují celkovou rovnováhu systému zdrojů, který má být spravedlivý a transparentní, aby zaručoval řádné fungování Unie. Vzhledem k tomu, že veřejné orgány mají za povinnost nahradit chybějící příslušné příjmy, vede zvýšení úniků ke zvýšení daňového zatížení podniků, které dodržují právní předpisy z oblasti daní. Šetření týkající se rozsahu úniků a podvodů v oblasti DPH se sice neprováděla ve všech členských státech, bylo ale zveřejněno několik odhadů. Mezinárodní sdružení pro DPH odhaduje ztráty DPH v celé Evropské unii na 60 až 100 miliard eur ročně.

Díky tomu, že toto téma již bylo probíráno v minulém volebním období v rámci návrhu zprávy poslankyně Bowlesové o evropské strategii proti daňovým podvodům, členové tohoto výboru vědí, že ačkoli boj proti podvodům spadá do značné míry do působnosti členských států, je to problém, který nelze vyřešit jen na vnitrostátní úrovni. Boj proti daňovým únikům by měl být pro EU prioritou a jeho součástí by měla být užší spolupráce mezi správními orgány jednotlivých členských států a Komisí. V tomto smyslu Komise pokračuje ve směru udávaném Radou od roku 2007 a vypracovala soubor právních prostředků, které by měly zlepšit správu DPH, aniž by představovaly zásadní změny platného systému.

Také je vhodné odkázat na zvláštní zprávu Účetního dvora č. 8 z roku 2007, která byla vůči členským státům velmi kritická. Účetní dvůr v této zprávě vyzýval členské státy, aby udělily správní spolupráci vyšší prioritu, a to jak v oblasti výměny provozních informací, tak i v oblasti správního řízení, a aby podporovaly přímější spolupráci mezi pracovníky kontrolních úřadů jako účinný prostředek pro pružnější výměnu informací. Mimo jiné byla rovněž v této zprávě zformulována řada zlepšení týkajících se databáze pro DPH (VIES).

Mezitím Komise počátkem tohoto roku zveřejnila zprávu o používání nařízení Rady (ES) č. 1798/2003, což je právě to nařízení, kterým se nyní zabýváme. Hlavní závěry uvedené zprávy lze shrnout takto:

§ počet pozdních reakcí na žádosti o spolupráci dosáhl neúnosné meze;

§ má se za to, že automatizovaný přístup do databází jiných členských států by urychlil správní spolupráci;

§ většina členských států nemá žádný systém zpětné vazby;

§ přetrvává problém související s neplatností daňových identifikačních čísel pro DPH a také zpoždění při opravách údajů;

§ nadále vznikají praktické problémy při přítomnosti úředníků jednoho členského státu na území jiného členského státu, jako jsou jazykové problémy nebo nedostatečný vnitrostátní právní základ, aby se taková přítomnost úředníků mohla uskutečnit.

HLAVNÍ PRVKY NÁVRHU

Dále jsou stručně uvedena hlavní zlepšení, která se návrhem zavádějí.

Zaprvé se rozšiřuje odpovědnost členských států v oblasti správní spolupráce v zájmu ochrany příjmů z DPH všech členských států. V navrhovaném nařízení se výslovně uvádí, že jeho cílem není jen pomoci správně vyměřit DPH, ale také kontrolovat správné uplatňování DPH, zejména u obchodních operací uvnitř Společenství, a bojovat proti únikům souvisejícím s DPH.

Zadruhé jsou v návrhu přesně stanoveny informace, které mají členské státy shromažďovat a poskytovat jiným členským státům prostřednictvím systému elektronických databází, a zároveň se jím zavádějí společná pravidla, pokud jde o informace, které se mají shromažďovat, a ověření, která se mají provádět během zápisu identifikačního čísla pro DPH do databáze. Rovněž se zavádějí jednotná pravidla pro uchovávání údajů získaných v tomto kontextu po dobu 5 let.

Obecně řečeno, zavádí se řada zlepšení v oblasti výměny informací: lepší vymezení případů, kdy mohou členské státy provádět správní šetření, včetně opatření zmírňujících dopady v případě, že se šetření neprovede; lepší definování podmínek automatizované výměny údajů, včetně využití vzorových formulářů a souborů, stejně jako zavedení pojmu spontánní výměna informací a uložení povinnosti poskytovat zpětnou vazbu, tj. informace o využití informací poskytnutých jiným členským státem.

Komise navíc navrhuje vytvořit právní základ pro zavedení struktury umožňující cílenou spolupráci, EUROFISC, jejímž posláním bude bojovat proti únikům. Podle Komise tato struktura umožní mnohostrannou, rychlou a cílenou výměnu informací, která členským státům umožní dostatečnou a koordinovanou reakci v boji proti vzniku nových typů úniků a bude moci být založena na společně vypracované analýze rizika. Komise v podstatě navrhuje dát oficiální podobu síti EUROCANET (European Carrousel Network – Evropská síť pro podvody typu kolotoč), zavedené na základě iniciativy Belgie a podpořené Komisí, aby ji bylo možno otevřít pro jakýkoli druh přeshraničních úniků. Dle názoru odborníků byla práce sítě EUROCANET v boji proti únikům přínosná.

Také je třeba zdůraznit, že nařízení vymezuje rovněž práva přístupu k uvedeným informacím podle osob a situací. Dne 30. října 2009 vydal Evropský inspektor ochrany údajů stanovisko, v němž se vyjadřuje k tomuto návrhu a uvádí některá hlediska, která by bylo možno zlepšit tak, aby zůstalo zaručeno dodržování evropských předpisů týkajících se ochrany údajů.

PŘIPOMÍNKY ZPRAVODAJE

Předložení tohoto návrhu je pro boj proti daňovým únikům dobrou zprávou. Zpravodaj celkově hodnotí návrh Komise kladně a podporuje jej.

Zpravodaj stanovil tyto tři oblasti, v nichž by bylo vhodné návrh Komise posílit:

§ Pokud jde o EUROFISC, navrhuje se u této nové struktury upřesnit její povahu na úrovni Společenství stejně jako úlohu, která se v tomto rámci očekává od Komise.

§ Za účelem zlepšit výměnu informací mezi různými vnitrostátními orgány a odstranit nedostatky zjištěné samotnou Komisí v její nedávné zprávě se navrhuje zřídit ze strany Komise systémový postup pro případy, kdy členský stát odmítne sdělit informace nebo zahájit šetření.

§ A konečně v reakci na oprávněné obavy členů Hospodářského a měnového výboru vyjádřené při první výměně názorů zpravodaj navrhuje, aby byla začleněna doporučení Evropského inspektora ochrany údajů, neboť i když při výměně informací mezi daňovými správami ve většině případů jde o údaje týkající se právnických osob, může být její součástí i zpracování údajů týkajících se fyzických osob. Jak zdůraznil Evropský inspektor ochrany údajů, musí zpracování takových údajů být v souladu s pravidly Společenství v oblasti ochrany údajů.

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

VÝBOR PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

PŘEDSEDA

Ref.: D(2009)61475

paní Sharon BOWLESOVÁ,

předsedkyně Hospodářského a měnového výboru

ASP 10G201

Brusel

Předmět:   Návrh nařízení Rady o správní spolupráci a boji proti daňovým únikům v oblasti daně z přidané hodnoty (přepracované znění)

                  (KOM(2009)427 – C7‑0165/2009 – 2009/0118(CNS))

Vážená paní předsedkyně,

Výbor pro právní záležitosti, jehož mám tu čest být předsedou, přezkoumal výše uvedený návrh podle článku 87 o přepracování, jenž byl začleněn do jednacího řádu Parlamentu.

Odstavec 3 tohoto článku zní takto:

„Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom věcně příslušný výbor.

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 156 a 157, jsou v příslušném výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

Pokud má však v souladu s bodem 8 interinstitucionální dohody příslušný výbor v úmyslu také předložit pozměňovací návrhy ke kodifikovaným částem návrhu Komise, ihned sdělí svůj úmysl Radě a Komisi, přičemž podle článku 50 by Komise měla výboru před hlasováním sdělit svůj postoj k pozměňovacím návrhům a dále, zda má či nemá v úmyslu přepracovaný návrh vzít zpět.“

Na základě stanoviska právní služby, jejíž zástupci se účastnili schůzí poradní skupiny, která zkoumala návrh přepracovaného znění, a v souladu s doporučeními navrhovatele zastává Výbor pro právní záležitosti názor, že dotyčný návrh neobsahuje žádné věcné změny, kromě těch, které v něm nebo ve stanovisku poradní skupiny byly jako takové označeny, a že pokud jde o kodifikaci těchto změn v nezměněných ustanoveních dřívějších aktů, obsahuje návrh přímou kodifikaci stávajících textů beze změny jejich podstaty.

Výbor pro právní záležitosti se dále domnívá, že podle článku 87 technické změny navrhované ve stanovisku výše uvedené pracovní skupiny byly nezbytné k zajištění toho, aby byl návrh v souladu s přepracovanými ustanoveními.

Na závěr Výbor pro právní záležitosti po diskusi na své schůzi dne 11. listopadu 2009 doporučuje (19 hlasy pro a aniž by se někdo zdržel hlasování[1]), aby Váš výbor jako příslušný výbor přezkoumal výše uvedený návrh v souladu se svými návrhy a s článkem 87.

S pozdravem

Klaus-Heiner LEHNE

Příloha: Stanovisko poradní skupiny.

  • [1]  Klaus-Heiner Lehne (předseda), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Kurt Lechner, Sergio Gaetano Cofferati, Edit Herczog, Edvard Kožušník, Sajjad Karim.

PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 7. října 2009

STANOVISKO

                                                    PRO EVROPSKÝ PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISI

Návrh nařízení Rady o správní spolupráci a boji proti daňovým únikům v oblasti daně z přidané hodnoty

KOM(2009)427 ze dne 18. 8. 2009 – 2009/0118(CNS)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se dne 16. září 2009 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby mimo jiné projednala výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na této schůzi[1] poradní skupina projednala návrh nařízení Rady, kterým se přepracovává nařízení Rady (ES) č. 1798/2003 ze dne 7. října 2003 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty a o zrušení nařízení (EHS) č. 218/92, a dospěla společnou dohodou k následujícím závěrům:

1) V návětí čl. 22 prvního odstavce by měla být ve francouzském znění po výrazu „ci-après“, který je dvojitě přeškrtnut, uvedena slova „auxquelles elle peut aussi avoir directement accès“, přičemž tato slova by měla být zvýrazněna pomocí šedého podkladu písma a měla by být dvojitě přeškrtnuta. (Netýká se českého znění.)

2) V čl. 31 odst. 2 by mělo být nahrazení výrazu „souběžnou“ výrazem „mnohostrannou“, které je vyznačeno jako podstatná změna, označeno jako přizpůsobení.

Na základě projednání návrhu došla poradní skupina společnou dohodou k závěru, že daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové označeny v návrhu nebo v připojeném stanovisku. Pracovní skupina rovněž konstatovala, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajícího znění s uvedenými věcnými změnami, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           L. ROMERO REQUENAvedoucí právní služby

      vedoucí právní služby    generální ředitel

  • [1]  Poradní skupina měla k dispozici německé, anglické a francouzské znění návrhu a pracovala na základě francouzského znění, které je původním zněním projednávaného textu.

POSTUP

Název

Správní spolupráce a boj proti daňovým únikům v oblasti daně z přidané hodnoty (přepracované znění)

Referenční údaje

KOM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS)

Datum konzultace s EP

23.9.2009

Příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

ECON

7.10.2009

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

JURI

7.10.2009

 

 

 

Zpravodaj(ové)

Datum jmenování

José Manuel García-Margallo y Marfil

15.9.2009

 

 

Projednání ve výboru

2.12.2009

21.1.2010

23.2.2010

 

Datum přijetí

17.3.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

33

0

6

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

David Casa, Sari Essayah, Robert Goebbels, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Zoran Thaler

Datum předložení

25.3.2010