BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (Omarbejdning)

  25.3.2010 - (KOM(2009)0427 – C7‑0165/2009 – 2009/0118(CNS)) - *

  Økonomi- og Valutaudvalget
  Ordfører: José Manuel García-Margallo y Marfil
  (Omarbejdning - forretningsordenens artikel 87)


  Procedure : 2009/0118(CNS)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A7-0061/2010
  Indgivne tekster :
  A7-0061/2010
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (Omarbejdning)

  (KOM(2009)0427 – C7‑0165/2009 – 2009/0118(CNS))

  (Særlig lovgivningsprocedure – høring – omarbejdning)

  Europa-Parlamentet,

  –    der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0427),

  –    der henviser til EF-traktatens artikel 93, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0165/2009),

  –    der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

  –    der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –    der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter[1],

  –    der henviser til skrivelse af 12. november 2009 fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 87, stk. 3,

  –    der henviser til forretningsordenens artikel 87 og artikel 55,

  –    der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0061/2010),

  A.  der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer,

  1.   godkender Kommissionens forslag som ændret efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen (og omfatter de tekniske ændringer, som Retsudvalget har godkendt) og som ændret nedenfor;

  2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

  3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

  4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

  5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, til Kommissionen og til de nationale parlamenter.

  Ændringsforslag  1

  Forslag til forordning

  Betragtning 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (2) Svig og skatteunddragelse på tværs af grænserne mellem medlemsstaterne fører til budgettab og forvridninger af princippet om skattemæssig retfærdighed og kan bevirke fordrejninger i kapitalbevægelserne og konkurrencevilkårene. Det berører således det indre markeds funktion.

  (2) Svig og skatteunddragelse på tværs af grænserne mellem medlemsstaterne fører til budgettab og forvridninger af princippet om skattemæssig retfærdighed og kan bevirke fordrejninger i kapitalbevægelserne og konkurrencevilkårene. Det berører således det indre markeds funktion i negativ retning.

  Begrundelse

  Understregning af de negative konsekvenser, som svig og skatteunddragelse har for det indre marked.

  Ændringsforslag  2

  Forslag til forordning

  Betragtning 3 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (3a) I sin beslutning af 2. september 2008 om en samordnet strategi til forbedring af bekæmpelsen af skattesvig1 gentog Europa-Parlamentet, at der var behov for en gennemgribende ændring af det nuværende momssystem, og det opfordrede derfor Kommissionen til at forelægge forslag til en harmonisering af procedurerne for registrering og sletning af registreringer af afgiftspligtige personer og til at give medlemsstaterne automatisk adgang til ikke-følsomme oplysninger om egne afgiftspligtige borgere, som andre medlemsstater lå inde med.

   

  ¹ EUT C 295 E af 4.12.2009, s. 13.

  Begrundelse

  Europa-Parlamentet slog til lyd for en forbedring af det administrative samarbejde i sin betænkning om skattesvig fra 2008.

  Ændringsforslag  3

  Forslag til forordning

  Betragtning 3 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (3b) Når der opnås en sådan automatisk adgang til ikke-følsomme oplysninger, bør der sikres et passende beskyttelsesniveau, en begrænset lagringsperiode for de udvekslede oplysninger og en behørig ansvarlighed hos den institution eller det organ, der lagrer de pågældende data.

  Begrundelse

  Behørig beskyttelse af data vedrørende afgiftspligtige personer, begrænset lagringsperiode for de pågældende data og ansvarlighed hos den institution eller det organ, der lagrer disse, er afgørende faktorer med henblik på at forhindre misbrug og/eller læk af data.

  Ændringsforslag  4

  Forslag til forordning

  Betragtning 5 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (5a) Europa-Parlamentet gav i sin beslutning af 4. december 2008 om Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 8/2007 om det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift1 udtryk for, at det var overbevist om, at indførelsen af Eurofisc kun kunne tilføre en merværdi, hvis det var obligatorisk for alle medlemsstater at deltage, så man undgik de samme vanskeligheder som i forbindelse med Eurocanet, og hvis Kommissionen deltog helt og fuldt i Eurofisc's aktiviteter og spillede en koordinerende rolle.

   

  1EUT C 21 E af 28.1.2010, s. 3.

  Begrundelse

  Europa-Parlamentet slog allerede i 2008 til lyd for indførelsen af Eurofisc.

  Ændringsforslag  5

  Forslag til forordning

  Betragtning 5 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5b) Europa-Parlamentet slog i sin beslutning af 4. december 2008 også til lyd for indførelse af Eurofisc og understregede, at der var et overordentlig stort behov for at udveksle bedste praksis mellem medlemsstaterne i bekæmpelsen af grænseoverskridende momssvig med henblik på både at indføre passende incitamenter til diligenspligt for medlemsstaterne i forbindelse med moms og belønning af ærlige skatteydere.

  Begrundelse

  Oprettelse af Eurofisc vil ikke i sig selv løse problemet med grænseoverskridende momssvig, hvorimod passende incitamenter til momsmæssig diligenspligt for medlemsstaterne og belønning af ærlige skatteydere i betydelig grad vil kunne mindske de ulovlige aktiviteter.

  Ændringsforslag  6

  Forslag til forordning

  Betragtning 14

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (14) For at muliggøre en hurtigere behandling af anmodninger om oplysninger er det i betragtning af visse anmodningers repetitive karakter og den sproglige mangfoldighed i Fællesskabet vigtigt, at man udbreder brugen af standardformularer i forbindelse med udvekslingen af oplysninger.

  (14) For at muliggøre en hurtigere behandling af anmodninger om oplysninger er det i betragtning af visse anmodningers repetitive karakter og den sproglige mangfoldighed i Fællesskabet vigtigt, at man udbreder og fremmer brugen af standardformularer i forbindelse med udvekslingen af oplysninger.

  Begrundelse

  Formålet er at sikre, at alle medlemsstater rettidigt vedtager nye standardformularer.

  Ændringsforslag  7

  Forslag til forordning

  Betragtning 20

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (20) Vilkårene for medlemsstaternes udveksling af og automatiserede adgang til elektronisk lagrede data i hver medlemsstat bør fastlægges tydeligt.

  (20) Vilkårene for medlemsstaternes udveksling af og automatiserede adgang til elektronisk lagrede data i hver medlemsstat og måderne for lagring af disse data bør fastlægges klart.

  Begrundelse

  Formålet er at sikre, at der fastlægges en minimumsstandard for sikkerheden i forbindelse med lagring af personoplysninger omfattende alle medlemsstater.

  Ændringsforslag  8

  Forslag til forordning

  Betragtning 29

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (29) Den seneste praktiske erfaring med anvendelsen af forordning (EF) nr. 1798/2003 i forbindelse med bekæmpelse af karruselsvig har vist, at indførelsen af en mekanisme med langt hurtigere udveksling af oplysninger, som omfatter betydeligt flere og mere målrettede oplysninger, i visse tilfælde er nødvendig for at bekæmpe svig effektivt, og derfor bør der i denne forordningen fastlægges en sådan mekanisme, som skal være tilstrækkelig fleksibel til, at den kan tilpasses nye former for svig. EUROCANET ("European Carrousel Network"), som blev iværksat på Belgiens initiativ og støttes af Kommissionen, er en illustration af denne form for samarbejde.

  (29) Den seneste praktiske erfaring med anvendelsen af forordning (EF) nr. 1798/2003 i forbindelse med bekæmpelse af karruselsvig har vist, at indførelsen af en mekanisme med langt hurtigere udveksling af oplysninger, som omfatter betydeligt flere og mere målrettede oplysninger, i visse tilfælde er nødvendig for at bekæmpe svig effektivt, og derfor bør der i denne forordning fastlægges en sådan mekanisme, som skal være tilstrækkelig fleksibel til, at den kan tilpasses nye former for svig. EUROCANET ("European Carrousel Network"), som blev iværksat på Belgiens initiativ og støttes af Kommissionen, er en illustration af denne form for samarbejde. Med henblik på at sikre, at denne mekanisme fungerer efter hensigten, bør der vedtages en EU-strategi.

  Begrundelse

  Det præciseres, at Eurofisc skal bygge på en EU-relateret tilgang.

  Ændringsforslag  9

  Forslag til forordning

  Betragtning 35

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (35) Med henblik på anvendelsen af denne forordning bør det overvejes at begrænse visse rettigheder og forpligtelser, der er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, for at beskytte de interesser, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, litra e), i nævnte direktiv. Denne begrænsning er nødvendig og forholdsmæssig i betragtning af medlemsstaternes potentielle indtægtstab og disse oplysningers afgørende betydning for en effektiv bekæmpelse af svig.

  (35) Med henblik på anvendelsen af denne forordning bør det overvejes at begrænse visse rettigheder og forpligtelser, der er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, for at beskytte de interesser, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, litra e), i nævnte direktiv, og de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger1.

   

  1EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

  Begrundelse

  Jf. udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af 30. oktober 2009.

  Ændringsforslag  10

  Forslag til forordning

  Betragtning 36 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (36a) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt

  Begrundelse

  For så vidt som den nye forordning kan medføre behandling af personoplysninger og under hensyntagen til, at Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har afgivet udtalelse, vil det være hensigtsmæssigt at henvise til denne udtalelse i retsaktens præambel.

  Ændringsforslag  11

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Med henblik herpå fastsættes der regler og procedurer, som giver medlemsstaternes kompetente myndigheder mulighed for at samarbejde og udveksle alle nødvendige oplysninger indbyrdes med henblik på en korrekt momsansættelse, kontrollere, at momsen anvendes korrekt, navnlig i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet, og bekæmpe momssvig. Der fastsættes især regler og procedurer, som giver medlemsstaterne mulighed for at udveksle nævnte oplysninger ad elektronisk vej.

  (Vedrører ikke den danske tekst)

  Begrundelse

  (Vedrører ikke den danske tekst)

  Ændringsforslag  12

  Forslag til forordning

  Artikel 1 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 1a

   

  Inden for rammerne af anvendelsen af denne forordning sikrer medlemsstaterne og Kommissionen overholdelsen af de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF, og de rettigheder og forpligtelser, der er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001.

  Begrundelse

  Jf. udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af 30. oktober 2009.

  Ændringsforslag  13

  Forslag til forordning

  Artikel 15

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaternes kompetente myndigheder meddeler spontant de andre medlemsstaters kompetente myndigheder de i artikel 1 omhandlede oplysninger, som de har kendskab til, og som kan være nyttige for de andre medlemsstaters kompetente myndigheder.

  Medlemsstaternes kompetente myndigheder meddeler spontant de andre medlemsstaters kompetente myndigheder de i artikel 1 omhandlede oplysninger, som de har kendskab til, og som er nødvendige med henblik på at ansætte momsen korrekt, sikre den korrekte anvendelse af momslovgivningen, navnlig hvad angår transaktioner inden for Unionen, og bekæmpe momssvig.

  Begrundelse

  Behandling af personoplysninger kan kun tillades, hvis det er nødvendigt med henblik på at opfylde den pågældende foranstaltnings mål. Jf. udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af 30. oktober 2009.

  Ændringsforslag  14

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  De i litra b) omhandlede personer opfordres til at udtale sig om kvaliteten af de indsamlede data.

  Begrundelse

  Der er behov for en nøjere præciseret procedure for tilbagemelding om kvaliteten af de udvekslede oplysninger.

  Ændringsforslag  15

  Forslag til forordning

  Artikel 18 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Listen og detaljerne i forbindelse med de data, der er omhandlet i stk. 1, litra b), c) og d), og i stk. 2, vedtages efter proceduren i artikel 60, stk. 2.

  3. Listen og detaljerne i forbindelse med de data, der er omhandlet i stk. 1, litra b), c), d) og e), og i stk. 2, vedtages efter proceduren i artikel 60, stk. 2, uden at dette påfører den myndighed, der anmodes om bistand, en uforholdsmæssig tung administrativ byrde.

  Begrundelse

  Formålet er at forbedre kvaliteten af tilbagemeldingen fra en myndighed snarere end at øge den administrative byrde.

  Ændringsforslag  16

  Forslag til forordning

  Artikel 22 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Hver medlemsstat giver de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder automatiseret adgang til de oplysninger, der findes i de i artikel 18 omhandlede databaser. Hvad angår de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra a), i nævnte artikel, skal der mindst være adgang til følgende detaljerede oplysninger:

  Hver medlemsstat giver udelukkende med henblik på at undgå overtrædelse af momslovgivningen, og når den finder det nødvendigt for at kontrollere erhvervelse af varer inden for Unionen eller levering af tjenesteydelser, der er momspligtige på dens område, de øvrige medlemsstaters kompetente myndigheder automatiseret adgang til de oplysninger, der findes i de i artikel 18 omhandlede databaser. Hvad angår de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra a), i nævnte artikel, skal der mindst være adgang til følgende detaljerede oplysninger:

  Begrundelse

  Behandling af personoplysninger kan kun tillades, hvis formålet hermed præciseres nøje. Endvidere bør risiciene i forbindelse med automatisk adgang til databaser, der kan indeholde personoplysninger, begrænses.

  Ændringsforslag  17

  Forslag til forordning

  Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a. Hvis de databaser, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, litra a), indeholder personoplysninger, begrænses den automatiserede adgang til disse baser til de i denne artikel omhandlede kategorier af oplysninger.

  Begrundelse

  Behandling af personoplysninger kan kun tillades, hvis formålet hermed præciseres nøje. Endvidere bør risiciene i forbindelse med automatisk adgang til databaser, der kan indeholde personoplysninger, begrænses.

  Ændringsforslag  18

  Forslag til forordning

  Artikel 34 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Ved denne forordning indføres der en fælles struktur til bekæmpelse af momssvig og –unddragelse. Denne struktur skal navnlig tage sig af følgende opgaver:

  1. Ved denne forordning indføres der en struktur på EU-plan til bekæmpelse af momssvig og –unddragelse. Denne struktur skal navnlig tage sig af følgende opgaver:

  Begrundelse

  Det præciseres, at Eurofisc skal bygge på en EU-relateret tilgang.

  Ændringsforslag  19

  Forslag til forordning

  Artikel 34 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Medlemsstaternes kompetente myndigheder fastlægger de efterforskningsområder, som den ved stk. 1 indførte struktur skal dække.

  2. Den ved stk. 1 indførte struktur på EU-plan består af embedsmænd udpeget af medlemsstaternes kompetente myndigheder.

  Begrundelse

  Det præciseres, at Eurofisc skal bygge på en EU-relateret tilgang.

  Ændringsforslag  20

  Forslag til forordning

  Artikel 34 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. For hvert efterforskningsområde udpeger medlemsstaternes kompetente myndigheder en eller flere medlemsstater, som i denne struktur skal overvåge og lede de opgaver, der er anført i stk. 1.

  3. Den ved stk. 1 indførte struktur på EU-plan fastlægger de efterforskningsområder, som dens virksomhed omfatter.

  Begrundelse

  Det præciseres, at Eurofisc skal bygge på en EU-relateret tilgang.

  Ændringsforslag  21

  Forslag til forordning

  Artikel 34 – stk. 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3a. For at effektivisere undersøgelserne af momssvig i EU udformes der en ordning, som skal tilskynde til inddrivelse af grænseoverskridende skattefordringer ved at fordele en rimelig andel af den opkrævede, ubetalte moms mellem de medlemsstater, der inddriver skattefordringerne, og den bistandssøgende medlemsstat.

  Begrundelse

  Effektiviteten af EU's momsinddrivelsesordning bør strømlines for at mindske omfanget af momssvig i EU. I betragtning af, at en stor del af momstabene kan tilskrives karruselsvig, bør Fællesskabet gøre en øget indsats for at få skattemyndighederne til at arbejde mere effektivt sammen. Der bør derfor indføres en ordning, som tilskynder til, at dette mål nås.

  Ændringsforslag  22

  Forslag til forordning

  Artikel 35

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Den i artikel 34 indførte struktur skal bestå af kompetente embedsmænd, som udpeges af medlemsstaternes kompetente myndigheder. Kommissionen yder teknisk, administrativ og operationel støtte til denne struktur.

  Kommissionen koordinerer, styrer og overvåger varetagelsen af opgaverne i artikel 34, stk. 1, og yder teknisk, administrativ og operationel støtte til medlemsstaternes kompetente myndigheder.

  Begrundelse

  Det præciseres, dels at Eurofisc skal bygge på en EU-relateret tilgang, dels hvilken rolle Kommissionen skal spille med hensyn til varetagelsen af strukturens opgaver.

  Ændringsforslag  23

  Forslag til forordning

  Artikel 39

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Den ved artikel 34 indførte struktur forelægger hvert år en aktivitetsoversigt for det i artikel 60 omhandlede udvalg.

   

  Den ved artikel 34 indførte struktur forelægger hvert år en aktivitetsoversigt for medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og det i artikel 60 omhandlede udvalg.

  Begrundelse

  Det er vigtigt, at Eurofisc får en åben og gennemsigtig struktur, og det bør derfor præciseres, at ikke alene det af Kommissionen nedsatte administrative udvalg skal have ret til at få forelagt de nævnte oversigter, men også medlemsstaterne og Europa-Parlamentet.

  Ændringsforslag  24

  Forslag til forordning

  Artikel 51 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Medlemsstaterne og Kommissionen undersøger og vurderer, hvordan den ordning vedrørende administrativt samarbejde, der er fastsat ved denne forordning, fungerer. Medlemsstaterne gennemfører navnlig revisioner af dens funktion. Kommissionen samler medlemsstaternes erfaringer med henblik på at forbedre denne ordnings funktion.

  1. Medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og Kommissionen undersøger og vurderer, hvordan den ordning vedrørende administrativt samarbejde, der er fastsat ved denne forordning, fungerer. Medlemsstaterne gennemfører navnlig revisioner af dens funktion. Kommissionen samler medlemsstaternes erfaringer med henblik på at forbedre denne ordnings funktion og aflægger regelmæssigt beretning til medlemsstaterne og Europa-Parlamentet om resultaterne.

  Ændringsforslag  25

  Forslag til forordning

  Artikel 51 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Medlemsstaterne sender Kommissionen alle disponible oplysninger, der er af betydning for deres anvendelse af denne forordning.

  2. Medlemsstaterne sender Europa-Parlamentet og Kommissionen alle disponible oplysninger, der er af betydning for deres anvendelse af denne forordning.

  Ændringsforslag  26

  Forslag til forordning

  Artikel 51 – stk. 9

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  9. Kommissionen kan stille ekspertise, teknisk eller logistisk bistand, et kommunikationstiltag eller enhver anden form for operationel støtte til rådighed for medlemsstaterne med henblik på at nå denne forordnings mål.

  9. Kommissionen stiller ekspertise, teknisk eller logistisk bistand, et kommunikationstiltag eller enhver anden form for operationel støtte til rådighed for medlemsstaterne med henblik på at nå denne forordnings mål.

  Begrundelse

  For at etablere et effektivt samarbejde er det vigtigt, at Kommissionen er ansvarlig for at stille støtte og ekspertise til rådighed for medlemsstaterne for at nå forordningens mål.

  Ændringsforslag  27

  Forslag til forordning

  Artikel 52 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Forudsat at det pågældende tredjeland har forpligtet sig til at yde den nødvendige bistand til at indsamle bevismateriale for uregelmæssigheder i forbindelse med transaktioner, som synes at være i strid med momslovgivningen, kan de oplysninger, der indhentes i henhold til denne forordning, videregives til det pågældende land med samtykke fra de kompetente myndigheder, som har leveret dem, og under overholdelse af deres nationale bestemmelser om videregivelse af personoplysninger til tredjelande.

  2. Forudsat at det pågældende tredjeland har forpligtet sig til at yde den nødvendige bistand til at indsamle bevismateriale for uregelmæssigheder i forbindelse med transaktioner, som synes at være i strid med momslovgivningen, kan de oplysninger, der indhentes i henhold til denne forordning, videregives til det pågældende land med samtykke fra de kompetente myndigheder, som har leveret dem, og under overholdelse af deres nationale bestemmelser om videregivelse af personoplysninger til tredjelande og af gennemførelsesbestemmelserne til direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001.

  Begrundelse

  Garantierne om databeskyttelse i medfør af EU-retten finder også anvendelse på forbindelserne med tredjelande.

  Ændringsforslag  28

  Forslag til forordning

  Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Oplysninger, der under en eller anden form videregives eller indsamles i medfør af denne forordning, herunder enhver oplysning, som en embedsmand har haft adgang til under de omstændigheder, der er fastlagt i kapitel VII, kapitel VIII og kapitel X, samt de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, er omfattet af tavshedspligt og nyder samme beskyttelse som den, der gælder for tilsvarende oplysninger i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, der modtager dem, og i henhold til de tilsvarende bestemmelser for Fællesskabets instanser. De må kun anvendes under de omstændigheder, der er fastlagt i denne forordning.

  1. Oplysninger, der under en eller anden form videregives eller indsamles i medfør af denne forordning, herunder enhver oplysning, som en embedsmand har haft adgang til under de omstændigheder, der er fastlagt i kapitel VII, kapitel VIII og kapitel X, samt de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, er omfattet af tavshedspligt og nyder samme beskyttelse som den, der gælder for tilsvarende oplysninger i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, der modtager dem, og i henhold til de tilsvarende bestemmelser for Fællesskabets instanser. Sådanne oplysninger er ligeledes beskyttet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001. De må kun anvendes under de omstændigheder, der er fastlagt i denne forordning.

  Begrundelse

  Der bør indføjes en udtrykkelig henvisning til garantierne om databeskyttelse i medfør af EU-retten.

  Ændringsforslag  29

  Forslag til forordning

  Artikel 57 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5. Enhver form for lagring eller udveksling af oplysninger i henhold til denne forordning er underlagt gennemførelsesbestemmelserne til direktiv 95/46/EF. Medlemsstaterne begrænser dog med henblik på den korrekte anvendelse af denne forordning rækkevidden af de forpligtelser og rettigheder, der er fastsat i artikel 10, artikel 11, stk. 1, og artikel 12 og 21 i direktiv 95/46/EF i det omfang, det er nødvendigt for at beskytte de interesser, der er nævnt i artikel 13, litra e), i nævnte direktiv.

  5. Enhver form for lagring eller udveksling af oplysninger i henhold til denne forordning er underlagt gennemførelsesbestemmelserne til direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001. Medlemsstaterne kan dog vedtage lovgivningsmæssige foranstaltninger, som med henblik på den korrekte anvendelse af denne forordning begrænser rækkevidden af de forpligtelser og rettigheder, der er fastsat i artikel 10, artikel 11, stk. 1, og artikel 12 og 21 i direktiv 95/46/EF i det omfang, det er nødvendigt for at beskytte de interesser, der er nævnt i artikel 13, litra e), i nævnte direktiv.

  Begrundelse

  Der bør indføjes en udtrykkelig henvisning til garantierne om databeskyttelse i medfør af EU-retten samt til nødvendigheden af, at begrænsninger indføres ved lovgivningsmæssige foranstaltninger.

  Ændringsforslag  30

  Forslag til forordning

  Artikel 57 – stk. 5 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  5a. Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer overholdelsen af de i direktiv 95/46/EF og forordning (EF) nr. 45/2001 fastlagte forpligtelser om åbenhed og information af de berørte parter, når der indhentes personoplysninger.

  Begrundelse

  Der bør indføjes en udtrykkelig henvisning til forpligtelsen til åbenhed over for de berørte parter.

  Ændringsforslag  31

  Forslag til forordning

  Artikel 59 – stk. 1 – litra c a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  ca) sikre, at kvaliteten af de udvekslede oplysninger er så høj som mulig og i givet fald opfylder de maksimale krav om åbenhed.

  Begrundelse

  Det vil være ønskværdigt for medlemsstaterne, at kvaliteten af de udvekslede og modtagne data er så høj som mulig, og at disse opfylder kravene om åbenhed.

  Ændringsforslag  32

  Forslag til forordning

  Artikel 59 – stk. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a. De enkelte medlemsstater underretter hvert år Kommissionen om tilfælde, hvor en anden medlemsstat har afvist at forsyne den bistandssøgende medlemsstat med oplysninger eller har forhindret denne i at foretage en administrativ undersøgelse, som der er indgivet behørig anmodning om. Den medlemsstat, der har modtaget anmodningen, underretter Kommissionen om årsagerne til, at den har afvist at videregive de ønskede oplysninger eller iværksætte undersøgelsen. Kommissionen vurderer de modtagne oplysninger og udarbejder de nødvendige henstillinger. Disse henstillinger forelægges for Europa-Parlamentet og Rådet.

  Begrundelse

  For at forbedre udvekslingen af oplysninger mellem de forskellige nationale myndigheder foreslås det at indføre en opfølgning af de sager, hvor medlemsstaterne har afvist at videregive oplysninger eller at indlede en administrativ undersøgelse.

  Ændringsforslag  33

  Forslag til forordning

  Artikel 60 – stk. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a. Når foranstaltningerne vedtaget efter proceduren i stk. 2 vedrører eller indebærer behandling af personoplysninger, høres Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

  Begrundelse

  I det omfang gennemførelsen af denne forordning har betydning for behandlingen af personoplysninger, vil det være på sin plads at indhente udtalelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

  • [1]  EFT L 77 af 28.3.2002, s. 1.

  BEGRUNDELSE

  INDLEDNING

  Nærværende forslag har til hensigt at omarbejde Rådets forordning (EF) nr. 1798/2003 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift. Kommissionen tager med dette forslag sigte på at give medlemsstaterne de rette midler til en mere effektiv bekæmpelse af grænseoverskridende momssvig. Forslaget supplerer og ændrer ligeledes den nuværende forordning på nogle områder, herunder fastlæggelse af et retsgrundlag til indførelse af en struktur, der muliggør et målrettet samarbejde med henblik på at bekæmpe svig, dvs. Eurofisc.

  BAGGRUND: DEN SENESTE RAPPORT FRA KOMMISSIONEN

  Inden der foretages en detaljeret gennemgang af Kommissionens forslag, vil jeg kort henvise til de generelle bestemmelser vedrørende bekæmpelse af svig i EU.

  Svig medfører alvorlige konsekvenser for de nationale budgetter, krænker princippet om skattemæssig retfærdighed og kan bevirke fordrejninger i konkurrencevilkårene, hvilket berører det indre markeds funktion. Fordrejninger forårsaget af momssvig påvirker indtægtssystemets generelle balance, som skal være retfærdig og gennemsigtig for at sikre en velfungerende Union. Eftersom de offentlige myndigheder er tvunget til at indhente deres indtægtsunderskud, resulterer øget skattesvig i en øget skattebyrde for lovlydige virksomheder. Selv om det endnu ikke er alle medlemsstater, der har foretaget undersøgelser af omfanget af momsunddragelse og -svig, er der offentliggjort flere vurderinger. International VAT Association vurderer, at tab af momsindtægter beløber sig til mellem 60 og 100 mia. euro om året i EU.

  Bekæmpelse af svig er ikke et problem, der alene kan løses på nationalt plan, selv om området i høj grad henhører under medlemsstaternes kompetence, og udvalgets medlemmer er allerede bekendt med dette, eftersom emnet blev behandlet i den foregående valgperiode i forbindelse med udkast til betænkning af Bowles om bekæmpelse af skattesvig. Bekæmpelsen af skattesvig bør prioriteres af EU og bør føre til et tættere samarbejde mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og Kommissionen. Kommissionen har i den forbindelse fulgt Rådets retningslinjer fra 2007 og fremlagt en række forslag med henblik på at styrke forvaltningen af momssystemet, men uden at disse foranstaltninger har betydet væsentlige ændringer af det nuværende system.

  Det skal ligeledes nævnes, at Revisionsrettens særberetning nr. 8 for regnskabsåret 2007 forholder sig yderst kritisk til medlemsstaterne. Revisionsretten opfordrede i sin beretning medlemsstaterne til i højere grad at prioritere et administrativt samarbejde både med henblik på operativ informationsudveksling og i forbindelse med den administrative forvaltning. Medlemsstaterne blev ligeledes opfordret til at fremme en mere direkte kommunikation mellem kontroltjenesternes embedsmænd, da dette er et effektivt middel til at fremme informationsudvekslingen. Revisionsretten formulerede ligeledes en række forbedringer af momskontrolsystemet VIES.

  I begyndelsen af 2009 offentliggjorde Kommissionen en rapport om gennemførelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1798/2003, og nærværende dokument beskæftiger sig ligeledes med denne forordning. Rapportens væsentligste konklusioner kan sammenfattes således:

  § Antallet af sene besvarelser på anmodninger om samarbejde har nået et uacceptabelt omfang.

  § Det forventes, at automatiseret adgang til andre medlemsstaters databaser vil fremskynde det administrative samarbejde.

  § De fleste medlemsstater har ikke noget feedbacksystem.

  § Ugyldige momsnumre og forsinket korrektion af data nævnes som problemer.

  § Der opstår praktiske problemer i forbindelse med tilstedeværelsen af embedsmænd fra én medlemsstat i en anden medlemsstat, og sprogproblemer samt manglende nationalt retsgrundlag er bl.a. årsag til den begrænsede deltagelse.

  FORSLAGETS VÆSENTLIGSTE ELEMENTER

  I det følgende gives en kort beskrivelse af forslagets væsentligste nyskabelser.

  For det første forøges medlemsstaternes ansvar vedrørende administrativt samarbejde med henblik på at beskytte samtlige medlemsstaters momsindtægter. Den foreslåede forordning gør særligt opmærksom på, at formålet med forordningen ikke kun er at muliggøre en korrekt momsansættelse, men også at kontrollere, at momsen anvendes korrekt, navnlig i forbindelse med transaktioner inden for Fællesskabet, og bekæmpe momssvig.

  For det andet indeholder forordningen en præcis fastlæggelse af de oplysninger, medlemsstaterne skal indsamle og stille til rådighed for de øvrige medlemsstater gennem en elektronisk database, der fastlægger fælles regler for, hvilke oplysninger der skal indsamles, og hvilken kontrol der skal føres ved registreringen af et momsregistreringsnummer i databasen. Der indføres ligeledes fælles regler, der fastlægger, at oplysningerne skal opbevares i databasen i fem år.

  Forslaget tager generelt sigte på at forbedre udvekslingen af oplysninger bl.a. gennem følgende: en bedre afgrænsning af de tilfælde, hvor medlemsstaterne kan gennemføre en administrativ undersøgelse, herunder foranstaltninger, der kan afhjælpe den manglende gennemførelse af undersøgelsen; en bedre definition af mulighederne for automatisk udveksling af oplysninger gennem anvendelse af standardformularer eller -filer; indførelse af et punkt vedrørende spontan udveksling og en forpligtelse til at foretage tilbagemeldinger, dvs. informationer om anvendelsen af de oplysninger, som er kommet fra en anden medlemsstat.

  Kommissionen foreslår desuden fastlæggelse af et retsgrundlag til indførelse af en struktur (Eurofisc), der muliggør et målrettet samarbejde med henblik på at bekæmpe svig. Ifølge Kommissionen vil denne struktur give mulighed for en multilateral, hurtig og målrettet udveksling af oplysninger, således at medlemsstaterne kan opnå en tilstrækkelig og samordnet reaktionsevne til at bekæmpe nye typer af svig og vil kunne bygge på en fælles risikoanalyse. Kommissionen foreslår konkret en realisering af Eurocanet (European Carrousel Network), der blev iværksat på Belgiens initiativ og støttes af Kommissionen, og som skal anvendes i forbindelse med alle former for grænseoverskridende svig. Ifølge eksperter på området for bekæmpelse af svig har Eurocanet givet positive resultater.

  Endelig fastlægger forordningen, hvordan retten til adgang til oplysninger skal være afhængig af de forskellige personer og situationer. Den 30. oktober 2009 offentliggjorde Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse en udtalelse, der giver udtryk for vedkommendes holdning til forslaget og understreger nogle aspekter, som kan forbedres, så de garanterer overholdelsen af den europæiske lovgivning vedrørende databeskyttelse.

  ORDFØRERENS BETRAGTNINGER

  Fremlæggelsen af dette lovgivningsforslag er en god nyhed i forbindelse med bekæmpelsen af skattesvig. Ordførerens helhedsvurdering er positiv og støtter Kommissionens forslag.

  Ordføreren har identificeret tre områder, hvor Kommissionens forslag bør styrkes:

  § Hvad angår Eurofisc, bør der gives en præcis beskrivelse af den nye strukturs betydning for Fællesskabet samt af Kommissionens rolle i den henseende.

  § Med henblik på at forbedre udvekslingen af oplysninger mellem de forskellige nationale myndigheder og rette op på de mangler, som Kommissionen har påpeget i sin seneste rapport, foreslår ordføreren, at Kommissionen systematisk følger op på de tilfælde, hvor medlemsstaterne har nægtet at give oplysninger eller gennemføre en undersøgelse.

  · I lyset af de berettigede krav fra medlemmerne af Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål i forbindelse med den første udveksling af synspunkter, foreslår ordføreren, at henstillingerne fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse indarbejdes i forordningen, således at udvekslingen af oplysninger mellem skattemyndighederne først og fremmest omfatter oplysninger om juridiske personer, men også kan omfatte oplysninger om fysiske personer. Som understreget af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse skal behandlingen af disse oplysninger være i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne vedrørende databeskyttelse.

  BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

  RETSUDVALGET

  FORMANDEN

  Ref.: D(2009)61475

  Sharon BOWLES

  Formand for Økonomi- og Valutaudvalget

  ASP 10G201

  Bruxelles

  Om:            Forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (omarbejdning)

                    (KOM(2009)427 – C7‑0165/2009 – 2009/0118(CNS))

  Retsudvalget, som jeg har den ære at være formand for, har gennemgået ovennævnte forslag i henhold til artikel 87 om omarbejdning i Parlamentets forretningsorden.

  Denne artikels stk. 3 lyder som følger:

  "Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

  Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 156 og 157, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

  Agter det kompetente udvalg dog i overensstemmelse med punkt 8 i den interinstitutionelle aftale også at stille ændringsforslag til de kodificerede dele af forslaget, underretter det omgående Rådet og Kommissionen om sine planer, og sidstnævnte bør inden afstemningen, jf. artikel 54, meddele udvalget, hvilken holdning den har til ændringsforslagene, og hvorvidt den agter at tage forslaget om omarbejdning tilbage."

  På grundlag af udtalelsen fra Juridisk Tjeneste, hvis repræsentanter deltog i møderne i den rådgivende gruppe, som behandlede forslaget om omarbejdning, og i overensstemmelse med ordførerens henstillinger er Retsudvalget af den opfattelse, at det pågældende forslag ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, og at forslaget, hvad angår kodificeringen af de uændrede bestemmelser i tidligere retsakter med sådanne ændringer, indebærer en klar kodificering af de eksisterende tekster uden nogen indholdsmæssige ændringer.

  Ligeledes mente Retsudvalget i henhold til artikel 87, at de foreslåede tekniske ændringer i udtalelsen fra ovennævnte rådgivende gruppe var nødvendige for at sikre, at forslaget var i overensstemmelse med bestemmelserne om omarbejdning.

  Afslutningsvis anbefaler Retsudvalget efter at have diskuteret det på sit møde den 11. november 2009, med 19 stemmer for og ingen der undlod at stemme[1], at Deres udvalg som korresponderende udvalg går videre med behandlingen af ovennævnte forslag i overensstemmelse med henstillingerne deri og med artikel 87.

  Med venlig hilsen

  (sign.) Klaus-Heiner LEHNE

  Bilag: Udtalelse fra Den Rådgivende Gruppe.

  • [1]  Klaus-Heiner Lehne (formand), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Kurt Lechner, Sergio Gaetano Cofferati, Edit Herczog, Edvard Kožušník, Sajjad Karim.

  BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

   

   

   

  DE JURIDISKE TJENESTERS

  RÅDGIVENDE GRUPPE

  Bruxelles, den 7. oktober 2009

  UDTALELSE

                                                        TIL EUROPA-PARLAMENTET

                                                                RÅDET

                                                                KOMMISSIONEN

  Forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

  KOM(2009)0427 af 18.8.2009 – 2009/0118(CNS)

  I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, og særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe sammensat af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester på et møde den 16. september 2009 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

  Under behandlingen[1] af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om omarbejdning af Rådets forordning (EF) nr. 1798/2003 af 7. oktober 2003 om administrativt samarbejde vedrørende merværdiafgift og ophævelse af forordning (EØF) nr. 218/92 konstaterede gruppen følgende:

  1) I det indledende afsnit i artikel 22, stk. 1, efter ordet "følgende" (markeret med dobbelt gennemstregning) burde ordene "også gennem direkte adgang ad elektronisk vej" have været medtaget i teksten og burde have været markeret med gråskravering og dobbelt gennemstregning.

  2) I artikel 31, stk. 2, burde ændringen af ordet "samtidig" til ordet "multilateral", der er markeret ved anvendelse af markører for indholdsmæssige ændringer, have været markeret med tilpasningsmarkører.

  Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget eller i denne udtalelse. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad kodifikationen af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer angår, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

  C. Pennera                                       J.-C. Piris                              L. Romero RequenaJuridisk rådgiver

        Juridisk rådgiver    Generaldirektør

  • [1]  Den rådgivende gruppe havde den tyske, engelske og franske sprogudgave til rådighed og benyttede den franske originaludgave af arbejdsdokumentet som grundlag for behandlingen

  PROCEDURE

  Titel

  Administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift (omarbejdning)

  Referencer

  KOM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS)

  Dato for høring af EP

  23.9.2009

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  ECON

  7.10.2009

  Rådgivende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  JURI

  7.10.2009

   

   

   

  Ordfører

         Dato for valg

  José Manuel García-Margallo y Marfil

  15.9.2009

   

   

  Behandling i udvalg

  2.12.2009

  21.1.2010

  23.2.2010

   

  Dato for vedtagelse

  17.3.2010

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  33

  0

  6

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  David Casa, Sari Essayah, Robert Goebbels, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Zoran Thaler

  Dato for indgivelse

  25.3.2010