Διαδικασία : 2009/0118(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0061/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0061/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2010 - 13.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0091

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 283kWORD 471k
25.3.2010
PE 430.982v02-00 A7-0061/2010

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθεμένης αξίας (αναδιατύπωση)

(COM(2009)0427 – C7‑0165/2009 – 2009/0118(CNS))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: José Manuel García-Margallo y Marfil

(Αναδιατύπωση – Άρθρο 87 του Κανονισμού)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθεμένης αξίας (αναδιατύπωση)

(COM(2009)0427 – C7‑0165/2009 – 2009/0118(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0427),

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 93 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0165/2009),

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο " Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–    έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία πιο διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(1),

–    έχοντας υπόψη την επιστολή της 12ης Νοεμβρίου 2009 της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 87, παράγραφος 3 του Κανονισμού,

–    έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού του,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7‑0061/2010),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση των υφιστάμενων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως έχει προσαρμοστεί με βάση τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (και τις τεχνικές τροποποιήσεις που ενέκρινε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων) και όπως έχει τροποποιηθεί κατωτέρω·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η πρακτική φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής πέραν των συνόρων των κρατών μελών οδηγεί σε απώλεια εσόδων για τον προϋπολογισμό και σε παραβιάσεις της αρχής της φορολογικής δικαιοσύνης, και ενδέχεται να προκαλέσει στρεβλώσεις στην κίνηση των κεφαλαίων και στους όρους του ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, η πρακτική αυτή επηρεάζει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(2) Η πρακτική φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής πέραν των συνόρων των κρατών μελών οδηγεί σε απώλεια εσόδων για τον προϋπολογισμό και σε παραβιάσεις της αρχής της φορολογικής δικαιοσύνης, και ενδέχεται να προκαλέσει στρεβλώσεις στην κίνηση των κεφαλαίων και στους όρους του ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, η πρακτική αυτή επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Αιτιολόγηση

Για να τονισθεί ο αρνητικός αντίκτυπος της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3a) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με μια συντονισμένη στρατηγική για τη βελτίωση του αγώνα κατά της φορολογικής απάτης1, επαναλάμβανε, ότι το ισχύον σύστημα διαχείρισης του ΦΠΑ έχει ανάγκη ριζικής αναδιοργάνωσης και καλούσε, συνεπώς, την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά με την εναρμόνιση των διαδικασιών που αφορούν την εγγραφή και τη διαγραφή από το μητρώο των φορολογήσιμων προσώπων, καθώς και για να επιτρέπεται στα κράτη μέλη η αυτόματη πρόσβαση σε δεδομένα μη ευαίσθητου χαρακτήρα των φορολογουμένων τους, τα οποία τηρούνται από άλλο κράτος μέλος.

 

1 ΕΕ C 295 Ε της 4.12.2009, σελ. 13.

Αιτιολόγηση

Στην έκθεσή του για τη φορολογική απάτη, που εγκρίθηκε το 2008, το Κοινοβούλιο ζήτησε στενότερη διοικητική συνεργασία.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3β) Για να υπάρξει η εν λόγω αυτόματη πρόσβαση σε δεδομένα μη ευαίσθητου χαρακτήρα , πρέπει να εξασφαλισθεί κατάλληλο επίπεδο προστασίας και περιορισμένη περίοδος αποθήκευσης των ανταλλασσόμενων δεδομένων καθώς και η δέουσα απόδοση ευθυνών εκ μέρους του οργανισμού ή του φορέα που τηρεί τα δεδομένα, προκειμένου να αποφευχθεί η κακή διαχείριση ή η διαρροή των δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Η δέουσα προστασία των δεδομένων σε σχέση με τους φορολογούμενους, η περιορισμένη περίοδος αποθήκευσης των δεδομένων αυτών και η δέουσα απόδοση ευθυνών εκ μέρους του οργανισμού ή του φορέα που τηρεί τα δεδομένα αποτελούν στοιχεία κλειδιά για την πρόληψη της κακής διαχείρισης των δεδομένων και/ή της διαρροής τους.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5a) Στο ψήφισμά του της 4ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 8/2007 του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία στο πεδίο του φόρου προστιθέμενης αξίας1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφραζε την πεποίθησή του ότι η θέσπιση του συστήματος Eurofisc μπορεί να έχει θετικές συνέπειες μόνο εάν η συμμετοχή σε αυτό είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη μέλη ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα που αντιμετώπισε το Eurocanet, και εφόσον η Επιτροπή συμμετέχει πλήρως στις δραστηριότητες του Eurofisc διαδραματίζοντας συντονιστικό ρόλο·

 

1 ΕΕ C 21 Ε της 28.1.2010, σελ. 3.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ήδη ζητήσει τη θέσπιση του Eurofisc το 2008.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5a) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 4ης Δεκεμβρίου 2008 ζητούσε επίσης τη θέσπιση του συστήματος Eurofisc και υπενθύμιζε ότι είναι απολύτως αναγκαίο να ανταλλάσσονται οι υφιστάμενες βέλτιστες εθνικές πρακτικές για την καταπολέμηση διασυνοριακών περιπτώσεων φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ προκειμένου να δημιουργηθούν τόσο κατάλληλα κίνητρα για την προσήκουσα εκ μέρους των κρατών επιμέλεια ως προς τον ΦΠΑ όσο και ανταμοιβή για τους έντιμους φορολογούμενους.

Αιτιολόγηση

Μόνο με τη δημιουργία του συστήματος Eurofisc δεν θα λυθεί το πρόβλημα των διασυνοριακών περιπτώσεων απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, ενώ η δημιουργία των κατάλληλων κινήτρων για την προσήκουσα εκ μέρους των κρατών επιμέλεια ως προς τον ΦΠΑ και η ανταμοιβή των τίμιων φορολογούμενων μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στον περιορισμό αυτής της αξιόποινης δραστηριότητας.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Για να είναι δυνατή η ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων παροχής πληροφοριών, λαμβανομένου υπόψη του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα ορισμένων αιτήσεων και της πολυγλωσσίας που υπάρχει στους κόλπους της Κοινότητας, είναι σημαντικό να γενικευθεί η χρήση ομοιόμορφων εντύπων για τις ανταλλαγές πληροφοριών.

(14) Για να είναι δυνατή η ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων παροχής πληροφοριών, λαμβανομένου υπόψη του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα ορισμένων αιτήσεων και της πολυγλωσσίας που υπάρχει στους κόλπους της Κοινότητας, είναι σημαντικό να γενικευθεί και προωθηθεί η χρήση ομοιόμορφων εντύπων για τις ανταλλαγές πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί η έγκαιρη έγκριση νέων τυποποιημένων αιτήσεων από όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Οι όροι για την ανταλλαγή και την αυτόματη πρόσβαση των κρατών μελών στα δεδομένα που έχουν αποθηκευθεί υπό ηλεκτρονική μορφή σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να καθορισθούν σαφώς.

(20) Θα πρέπει να καθορισθούν σαφώς οι όροι για την ανταλλαγή και την αυτόματη πρόσβαση των κρατών μελών στα δεδομένα που έχουν αποθηκευθεί υπό ηλεκτρονική μορφή σε κάθε κράτος μέλος και τα μέσα αποθήκευσης αυτών των δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί ένα ελάχιστο πρότυπο ασφαλείας σε όλα τα κράτη μέλη κατά την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29) Η πρόσφατη πείρα από την εφαρμογή στην πράξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 στο πλαίσιο της καταπολέμησης της αλυσιδωτής απάτης κατέδειξε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η καθιέρωση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών ο οποίος να είναι πολύ ταχύτερος και να καλύπτει πολύ μεγαλύτερο και πιο στοχοθετημένο εύρος πληροφοριών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης. O μηχανισμός αυτός πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού με παράλληλη πρόβλεψη επαρκούς βαθμού ευελιξίας, ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή του στις καινοφανείς μορφές απάτης. Το δίκτυο EUROCANET ("European Carrousel Network", δηλαδή "Ευρωπαϊκό δίκτυο για την αλυσιδωτή απάτη"), το οποίο συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του Βελγίου και με την υποστήριξη της Επιτροπής, συνιστά χειροπιαστό παράδειγμα συνεργασίας αυτού του είδους.

(29) Η πρόσφατη πείρα από την εφαρμογή στην πράξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 στο πλαίσιο της καταπολέμησης της αλυσιδωτής απάτης κατέδειξε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η καθιέρωση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών ο οποίος να είναι πολύ ταχύτερος και να καλύπτει πολύ μεγαλύτερο και πιο στοχοθετημένο εύρος πληροφοριών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης. O μηχανισμός αυτός πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού με παράλληλη πρόβλεψη επαρκούς βαθμού ευελιξίας, ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή του στις καινοφανείς μορφές απάτης. Το δίκτυο EUROCANET ("European Carrousel Network", δηλαδή "Ευρωπαϊκό δίκτυο για την αλυσιδωτή απάτη"), το οποίο συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του Βελγίου και με την υποστήριξη της Επιτροπής, συνιστά χειροπιαστό παράδειγμα συνεργασίας αυτού του είδους. Με στόχο την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του μηχανισμού, πρέπει να υιοθετηθεί μία προσέγγιση σε ενωσιακό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή γίνεται σαφές ότι ο Eurofisc θα λειτουργεί στη βάση μιας προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35) Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο να περιοριστούν ορισμένα δικαιώματα και ορισμένες υποχρεώσεις που προβλέπονται από την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, προκειμένου να διασφαλίσουν τα συμφέροντα που αναφέρει το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της εν λόγω οδηγίας. Ο περιορισμός αυτός είναι αναγκαίος και μη δυσανάλογος με γνώμονα τις δυνητικές απώλειες εσόδων για τα κράτη μέλη και την κεφαλαιώδη σημασία των υπόψη πληροφοριών για την αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης.

(35) Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο να περιοριστούν ορισμένα δικαιώματα και ορισμένες υποχρεώσεις που προβλέπονται από την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, προκειμένου να διασφαλίσουν τα συμφέροντα που αναφέρει το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της εν λόγω οδηγίας, καθώς και εκείνα που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών1.

 

1 ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σελ. 1.

Αιτιολόγηση

Βλ. γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, της 30ής Οκτωβρίου 2009.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(36α) μετά από διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,

Αιτιολόγηση

Στο βαθμό που ο νέος κανονισμός ενδέχεται να οδηγήσει στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων έχει συντάξει σχετική γνωμοδότηση, θα ήταν σκόπιμο να γίνεται αναφορά στη γνωμοδότηση αυτή, στο προοίμιο της νομοθετικής πράξης.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για το σκοπό αυτό, καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες που επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν μεταξύ τους όλες τις πληροφορίες που επιτρέπουν την ορθή εφαρμογή του ΦΠΑ , να ελέγχουν την ορθή εφαρμογή του ΦΠΑ, ιδίως επί των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, και να καταπολεμούν την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Στον παρόντα κανονισμό καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι κανόνες και οι διαδικασίες που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να συλλέγουν και να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικώς τις εν λόγω πληροφορίες.

Για το σκοπό αυτό, καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες που επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν μεταξύ τους όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την ορθή εφαρμογή του ΦΠΑ , να ελέγχουν την ορθή εφαρμογή του ΦΠΑ, ιδίως επί των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, και να καταπολεμούν την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Στον παρόντα κανονισμό καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι κανόνες και οι διαδικασίες που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να συλλέγουν και να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικώς τις εν λόγω πληροφορίες.

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνει δεκτή μόνο εάν είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων του μέτρου (βλ. γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, της 30ής Οκτωβρίου 2009).

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο

 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν το σεβασμό των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προβλέπονται από την οδηγία 95/46/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Αιτιολόγηση

Βλ. γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, της 30ής Οκτωβρίου 2009.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διαβιβάζουν αυθορμήτως στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών τις πληροφορίες που μνημονεύονται στο άρθρο 1 τις οποίες γνωρίζουν και οι οποίες θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.

 

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διαβιβάζουν αυθορμήτως στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών τις πληροφορίες που μνημονεύονται στο άρθρο 1 τις οποίες γνωρίζουν και οι οποίες είναι αναγκαίες για τον ορθό υπολογισμό του ΦΠΑ, για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας που διέπει τον ΦΠΑ, ιδίως όσον αφορά ενδοενωσιακές συναλλαγές, και για την καταπολέμηση της απάτης σε σχέση με τον φόρο αυτόν.

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνει δεκτή μόνο εάν είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων του μέτρου (βλ. γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, της 30ής Οκτωβρίου 2009).

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο σημείο (β) καλούνται να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με την ποιότητα των διατιθεμένων πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Απαιτείται σαφέστερη διαδικασία για την καταγραφή της ποιότητας των ανταλλασσόμενων πληροφοριών.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ο κατάλογος και οι λεπτομέρειες των δεδομένων για τα οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 στοιχεία β), γ) και δ) και στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 60 παράγραφος 2.

3. Ο κατάλογος και οι λεπτομέρειες των δεδομένων για τα οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 στοιχεία β), γ), δ) και ε) και στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 60 παράγραφος 2, χωρίς να επιβληθεί δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση στην αρχή από την οποία ζητούνται οι πληροφορίες.

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός εδώ είναι να βελτιωθεί η ποιότητα των στοιχείων που παρέχει μια αρχή και όχι να αυξηθεί το διοικητικό άχθος.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος παραχωρεί στις αρμόδιες αρχές όλων των υπολοίπων κρατών μελών αυτόματη πρόσβαση στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις αναφερόμενες στο άρθρο 18 βάσεις δεδομένων. Προκειμένου για τις πληροφορίες που μνημονεύονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του εν λόγω άρθρου, είναι, οπωσδήποτε, προσπελάσιμες οι ακόλουθες επιμέρους πληροφορίες:

Με αποκλειστικό στόχο να διασφαλισθεί η μη παραβίαση της νομοθεσίας για τον ΦΠΑ, και όταν κρίνεται απαραίτητο για τον έλεγχο των ενδοενωσιακών αγορών αγαθών ή της ενδοενωσιακής παροχής υπηρεσιών που φορολογούνται σε ένα κράτος μέλος, κάθε κράτος μέλος παραχωρεί στις αρμόδιες αρχές όλων των υπολοίπων κρατών μελών αυτόματη πρόσβαση στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις αναφερόμενες στο άρθρο 18 βάσεις δεδομένων. Προκειμένου για τις πληροφορίες που μνημονεύονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του εν λόγω άρθρου, είναι, οπωσδήποτε, προσπελάσιμες οι ακόλουθες επιμέρους πληροφορίες:

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνει δεκτή μόνο εάν ο σκοπός της είναι σαφώς προσδιορισμένος. Επιπλέον, είναι επιθυμητός ο περιορισμός των κινδύνων που σχετίζονται με την αυτόματη πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Εάν οι βάσεις δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχείο α), περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, η αυτόματη πρόσβαση στις βάσεις αυτές περιορίζεται στις κατηγορίες δεδομένων στις οποίες αναφέρεται το παρόν άρθρο.

Αιτιολόγηση

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνει δεκτή μόνο εάν ο σκοπός της είναι σαφώς προσδιορισμένος. Επιπλέον, είναι επιθυμητός ο περιορισμός των κινδύνων που σχετίζονται με την αυτόματη πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Με τον παρόντα κανονισμό συστήνεται κοινός φορέας για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ. Ο εν λόγω φορέας είναι επιφορτισμένος, μεταξύ άλλων, με τα εξής καθήκοντα:

1. Με τον παρόντα κανονισμό συστήνεται φορέας σε ενωσιακό επίπεδο για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ. Ο εν λόγω φορέας είναι επιφορτισμένος, μεταξύ άλλων, με τα εξής καθήκοντα:

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή γίνεται σαφές ότι ο Eurofisc θα λειτουργεί στη βάση μιας προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καθορίζουν τα πεδία των ερευνών του φορέα του οποίου η σύσταση προβλέπεται στην παράγραφο 1.

2. Ο φορέας σε επίπεδο Ένωσης, του οποίου η σύσταση προβλέπεται στην παράγραφο 1, στελεχώνεται με υπαλλήλους που διορίζονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή γίνεται σαφές ότι ο Eurofisc θα λειτουργεί στη βάση μιας προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Για κάθε πεδίο ερευνών, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διορίζουν στο πλαίσιο του φορέα ένα ή περισσότερα κράτη μέλη στα οποία ανατίθενται η εποπτεία και η καθοδήγηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

3. Ο φορέας σε επίπεδο Ένωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καθορίζει τα πεδία ερευνών στα οποία θα εκτελεί τα καθήκοντά του.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή γίνεται σαφές ότι ο Eurofisc θα λειτουργεί στη βάση μιας προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3α. Για να καταστεί πιο αποτελεσματική η διερεύνηση των περιπτώσεων απάτης σε σχέση με τον ΦΠΑ στην Ένωση, θα προβλεφθεί ένας μηχανισμός παροχής κινήτρων για την είσπραξη των διασυνοριακών φορολογικών απαιτήσεων σύμφωνα με τον οποίο θα διανέμεται δίκαιη αναλογία του συνολικού μη καταβληθέντος ΦΠΑ μεταξύ του κράτους μέλους που εισπράττει το φόρο και του κράτους που τον διεκδικεί.

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματικότητα του συστήματος είσπραξης του ΦΠΑ της ΕΕ πρέπει να εξορθολογηθεί προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των περιπτώσεων απάτης σε σχέση με τον ΦΠΑ ανά την ΕΕ. Έχοντας κατά νου ότι το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών του ΦΠΑ προκύπτει από την αλυσιδωτή απάτη, η Ένωση πρέπει να καταβάλλει περισσότερες προσπάθειες για μεγαλύτερη συνεργασία και αποτελεσματικότητα των φορολογικών αρχών. Για το λόγο αυτό, πρέπει να προβλεφθεί ένας μηχανισμός παροχής κινήτρων ο οποίος θα επιτύχει τον εν λόγω στόχο.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο φορέας του οποίου η σύσταση προβλέπεται στο άρθρο 34 απαρτίζεται από δεόντως κατηρτισμένους υπαλλήλους, διορισμένους από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Η Επιτροπή παρέχει τεχνική, διοικητική και επιχειρησιακή υποστήριξη στον εν λόγω φορέα.

Η Επιτροπή συντονίζει, καθοδηγεί και επιβλέπει την εκτέλεση των καθηκόντων στα οποία αναφέρεται το άρθρο 34, παράγραφος 1, και προσφέρει τεχνική, διοικητική και λειτουργική υποστήριξη στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή γίνεται σαφές ότι ο Eurofisc θα λειτουργεί στη βάση μιας προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ και προσδιορίζεται ο ρόλος της Επιτροπής στη λειτουργία του.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο φορέας του οποίου η σύσταση προβλέπεται στο άρθρο 34 υποβάλλει ετησίως έκθεση πεπραγμένων στην επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 60.

Ο φορέας του οποίου η σύσταση προβλέπεται στο άρθρο 34 υποβάλλει ετησίως έκθεση πεπραγμένων στα κράτη μέλη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 60.

Αιτιολόγηση

Το Eurofisc πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει μια ανοιχτή και διάφανη δομή και γι' αυτό πρέπει να καταστεί σαφές ότι όχι μόνο η διοικητική επιτροπή που έχει συσταθεί από την Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να εξετάζει τις εκθέσεις πεπραγμένων του αλλά και τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξετάζουν και αξιολογούν τη λειτουργία του συστήματος διοικητικής συνεργασίας που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό . Ειδικότερα, τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους με αντικείμενο τη λειτουργία του εν λόγω συστήματος . Η Επιτροπή συγκεντρώνει στοιχεία από την πείρα των κρατών μελών με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας αυτού του συστήματος.

1. Τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή εξετάζουν και αξιολογούν τη λειτουργία του συστήματος διοικητικής συνεργασίας που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους με αντικείμενο τη λειτουργία του εν λόγω συστήματος. Η Επιτροπή συγκεντρώνει στοιχεία από την πείρα των κρατών μελών με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας αυτού του συστήματος και δίνει σε συστηματική βάση αναφορά στα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την εκ μέρους τους εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την εκ μέρους τους εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9. Η Επιτροπή δύναται να παράσχει στα κράτη μέλη εμπειρογνωμοσύνη, τεχνική ή επιμελητειακή βοήθεια, δράση επικοινωνίας ή οποιαδήποτε άλλη επιχειρησιακή υποστήριξη, ενόψει της επίτευξης των στόχων του παρόντος κανονισμού.

9. Η Επιτροπή, παρέχει στα κράτη μέλη εμπειρογνωμοσύνη, τεχνική ή επιμελητειακή βοήθεια, δράση επικοινωνίας ή οποιαδήποτε άλλη επιχειρησιακή υποστήριξη, ενόψει της επίτευξης των στόχων του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει αποτελεσματική συνεργασία, πρέπει οπωσδήποτε να αναλάβει η Επιτροπή την ευθύνη για την παροχή βοήθειας και εμπειρογνωμοσύνης προκειμένου να καταφέρουν τα κράτη μέλη με τη βοήθειά της να επιτύχουν του στόχους αυτούς.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Αν η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα έχει δεσμευθεί να παρέχει την αναγκαία συνδρομή για να συγκεντρωθούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τον παράτυπο χαρακτήρα των πράξεων που φαίνεται να αντιβαίνουν στη νομοθεσία για το ΦΠΑ, είναι δυνατό να γνωστοποιούνται στη χώρα αυτή οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, με τη συγκατάθεση των αρμόδιων αρχών που τις έχουν παράσχει, σύμφωνα με τις εσωτερικές τους διατάξεις όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες.

2. Αν η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα έχει δεσμευθεί να παρέχει την αναγκαία συνδρομή για να συγκεντρωθούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τον παράτυπο χαρακτήρα των πράξεων που φαίνεται να αντιβαίνουν στη νομοθεσία για το ΦΠΑ, είναι δυνατό να γνωστοποιούνται στη χώρα αυτή οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, με τη συγκατάθεση των αρμόδιων αρχών που τις έχουν παράσχει, σύμφωνα με τις εσωτερικές τους διατάξεις όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες και με την επιφύλαξη των εκτελεστικών διατάξεων της οδηγίας 95/46/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Αιτιολόγηση

Οι εγγυήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά την προστασία των δεδομένων ισχύουν και για τις σχέσεις με τρίτες χώρες.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται ή συλλέγονται , υπό οποιαδήποτε μορφή, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό , συμπεριλαμβανομένης κάθε πληροφορίας στην οποία είχε πρόσβαση δημόσιος υπάλληλος υπό τις περιστάσεις που καθορίζονται στα κεφάλαια VII, VIII και X , καθώς και στις περιπτώσεις που μνημονεύονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απόρρητου και τυγχάνουν της προστασίας που προβλέπεται για τέτοιου είδους πληροφορίες τόσο από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο περιήλθαν, όσο και από τις αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται στις κοινοτικές αρχές. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνον υπό τις περιστάσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

1. Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται ή συλλέγονται , υπό οποιαδήποτε μορφή, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό , συμπεριλαμβανομένης κάθε πληροφορίας στην οποία είχε πρόσβαση δημόσιος υπάλληλος υπό τις περιστάσεις που καθορίζονται στα κεφάλαια VII, VIII και X , καθώς και στις περιπτώσεις που μνημονεύονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απόρρητου και τυγχάνουν της προστασίας που προβλέπεται για τέτοιου είδους πληροφορίες τόσο από το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο περιήλθαν, όσο και από τις αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται στις κοινοτικές αρχές. Οι πληροφορίες αυτές προστατεύονται επίσης από την οδηγία 95/46/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνον υπό τις περιστάσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να υπάρχει ρητή αναφορά στις εγγυήσεις που προσφέρει η κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Κάθε αποθήκευση ή ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει του παρόντος κανονισμού υπόκειται στις διατάξεις που θέτουν σε εφαρμογή την οδηγία 95/46/ΕΚ. Εντούτοις, για τους σκοπούς της ορθής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη περιορίζουν την έκταση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 10, στο άρθρο 11 παράγραφος 1 και στα άρθρα 12 και 21 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, στο βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να μη θίγεται η διασφάλιση των συμφερόντων που αναφέρονται στο άρθρο 13 στοιχείο ε) της εν λόγω οδηγίας.

5. Κάθε αποθήκευση ή ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει του παρόντος κανονισμού υπόκειται στις διατάξεις που θέτουν σε εφαρμογή την οδηγία 95/46/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Εντούτοις, για τους σκοπούς της ορθής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν νομοθετικά μέτρα που περιορίζουν την έκταση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 10, στο άρθρο 11 παράγραφος 1 και στα άρθρα 12 και 21 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, στο βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να μη θίγεται η διασφάλιση των συμφερόντων που αναφέρονται στο άρθρο 13 στοιχείο ε) της εν λόγω οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να υπάρχει ρητή αναφορά στις εγγυήσεις που προσφέρει η κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, καθώς και στην ανάγκη οι όποιοι περιορισμοί να θεσπίζονται μέσω νομοθετικών μέτρων.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν τον σεβασμό των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τη διαφάνεια και την ενημέρωση, όσον αφορά τα εμπλεκόμενα μέρη, σε περιπτώσεις ανάκτησης των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να υπάρχει ρητή αναφορά στην υποχρέωση διαφάνειας όσον αφορά τα εμπλεκόμενα μέρη.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γα) εξασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας των ανταλλασσόμενων δεδομένων, με το μεγαλύτερο βαθμό διαφάνειας, όπου κρίνεται ενδεδειγμένο.

Αιτιολόγηση

Είναι ευκταίο να μπορούν τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν και να παραλαμβάνουν δεδομένα υψίστης δυνατής ποιότητας και διαφάνειας.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 59 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σε ετήσια βάση για τις περιπτώσεις στις οποίες κάποιο άλλο κράτος μέλος έχει αρνηθεί να παράσχει πληροφορίες ή έχει εμποδίσει το αιτούν κράτος μέλος να διεξαγάγει διοικητική έρευνα για την οποία είχε υποβάλει την απαιτούμενη αίτηση. Το κράτος μέλος από το οποίο ζητούνται οι πληροφορίες, ενημερώνει την Επιτροπή για τους λόγους που το ώθησαν να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών ή τη διεξαγωγή της έρευνας . Η Επιτροπή εξετάζει τις πληροφορίες που παρέχονται και διατυπώνει τις κατάλληλες συστάσεις. Οι συστάσεις αυτές διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων εθνικών αρχών, προτείνεται να παρακολουθούνται οι περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη αρνούνται να διαβιβάσουν πληροφορίες ή να επιτρέψουν την πραγματοποίηση διοικητικής έρευνας.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Όταν τα μέτρα που εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 2 αφορούν ή περιλαμβάνουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, πρέπει να ζητείται η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Όταν οι εκτελεστικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού ενδέχεται να επηρεάσουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, θα ήταν σκόπιμο να ζητείται η γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

(1)

ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σελ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η νομοθετική πρόταση που εξετάζουμε είναι η αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας. Με την πρότασή της, η Επιτροπή επιθυμεί να δοθούν στα κράτη μέλη τα μέσα για να καταπολεμήσουν αποτελεσματικότερα τη διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. Επιπλέον, η πρόταση συμπληρώνει και τροποποιεί τον ισχύοντα κανονισμό σε ορισμένα στοιχεία, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν η δημιουργία νομικής βάσης για την καθιέρωση ενός μηχανισμού που να επιτρέπει τη στοχευμένη συνεργασία ενόψει της καταπολέμησης της απάτης, συγκεκριμένα του EUROFISC.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προτού περάσουμε στη διεξοδική εξέταση της πρότασης της Επιτροπής, θα ήθελα να αναφερθώ συνοπτικά στο γενικότερο πλαίσιο της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η φορολογική απάτη έχει αρνητικές συνέπειες για τους εθνικούς προϋπολογισμούς, οδηγεί στην παραβίαση της αρχής της φορολογικής ισότητας και μπορεί να προκαλέσει στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, πλήττοντας τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι στρεβλώσεις που προκαλούνται από την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ επηρεάζουν τη γενική ισορροπία του συστήματος των πόρων, το οποίο πρέπει να είναι δίκαιο και διαφανές προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης. Δεδομένου ότι οι δημόσιες αρχές έχουν την υποχρέωση να καλύπτουν το αντίστοιχο έλλειμμα εσόδων, η αύξηση της απάτης μεταφράζεται σε αυξημένη φορολογική πίεση για τις επιχειρήσεις που σέβονται τους κανόνες στον τομέα της φορολογίας. Παρόλο που δεν έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε όλα τα κράτη μέλη σχετικά με την έκταση της διαφυγής και της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, έχουν δημοσιευθεί διάφορες εκτιμήσεις. Η Διεθνής Ένωση του ΦΠΑ παραθέτει κάποιες εκτιμήσεις για τις απώλειες του ΦΠΑ που κυμαίνονται μεταξύ 60 000 και 100 000 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως γνωρίζουν τα μέλη αυτής της Επιτροπής, αν και τα συγκεκριμένα ζητήματα είχαν εξεταστεί κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο στο πλαίσιο του σχεδίου έκθεσης της κ. Bowles σχετικά με τη χάραξη ευρωπαϊκής στρατηγικής με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η καταπολέμηση της απάτης, μολονότι αποτελεί κυρίως αρμοδιότητα των κρατών μελών, δεν είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για την ΕΕ και να αποτελέσει αντικείμενο στενότερης συνεργασίας μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής. Υπό αυτήν την έννοια, η Επιτροπή, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις που έδωσε το Συμβούλιο από το 2007, έχει επεξεργαστεί ένα πλέγμα νομοθετικών μέτρων που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης του ΦΠΑ, χωρίς ωστόσο τα εν λόγω μέτρα να συνεπάγονται θεμελιώδεις αλλαγές στο ισχύον σύστημα.

Επιπλέον, πρέπει να αναφερθούμε και στην ειδική έκθεση αριθ. 8 του Ελεγκτικού Συνεδρίου του έτους 2007, η οποία είναι πολύ επικριτική για τα κράτη μέλη. Στην έκθεσή του, το Ελεγκτικό Συνέδριο παρότρυνε τα κράτη μέλη αφενός να δώσουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στη διοικητική συνεργασία τόσο σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις συναλλαγές όσο και σε ό,τι αφορά τη διοικητική διαχείρισή τους και αφετέρου να ενθαρρύνουν μια πιο άμεση συνεργασία μεταξύ των υπαλλήλων των υπηρεσιών ελέγχου ως αποτελεσματικό μέσο για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών. Διατύπωσε επίσης, μεταξύ άλλων, μια σειρά από προτάσεις για τη βελτίωση των δεδομένων ΦΠΑ (VIES - Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών για τον ΦΠΑ).

Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή δημοσίευσε στις αρχές αυτού του έτους μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003, του κανονισμού δηλαδή που εξετάζουμε σήμερα. Τα βασικά συμπεράσματα αυτής της έκθεσης μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

§ ο αριθμός των καθυστερημένων απαντήσεων στις αιτήσεις συνεργασίας έχει φθάσει σε απαράδεκτο επίπεδο

§ θεωρείται ότι η αυτόματη πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των υπόλοιπων κρατών μελών θα επιτάχυνε τη διοικητική συνεργασία·

§ τα κράτη μέλη δεν διαθέτουν, στην πλειονότητά τους, μηχανισμό ανάδρομης πληροφόρησης·

§ συνεχίζεται το πρόβλημα της έλλειψης εγκυρότητας των αριθμών φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, καθώς και των καθυστερήσεων στη διόρθωση των δεδομένων·

§ εξακολουθούν να ανακύπτουν πρακτικά προβλήματα σε ό,τι αφορά την παρουσία δημόσιων υπαλλήλων ενός κράτους στην επικράτεια άλλου κράτους, όπως π.χ. γλωσσικά προβλήματα ή έλλειψη εθνικής νομικής βάσης ώστε να καταστεί δυνατή η εν λόγω παρουσία.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Στη συνέχεια θα προβούμε σε μια σύντομη επισκόπηση των βασικότερων καινοτομιών που εισάγει αυτή η πρόταση.

Καταρχάς, επεκτείνεται η ευθύνη των κρατών μελών στον τομέα της διοικητικής συνεργασίας με σκοπό την προστασία των εσόδων ΦΠΑ όλων των κρατών μελών· Ο προτεινόμενος κανονισμός ορίζει ρητά ότι στόχος του κανονισμού δεν είναι μόνο να επιτρέψει τον ορθό υπολογισμό του ΦΠΑ, αλλά και να ελέγξει την ορθή εφαρμογή του, ιδίως σε ό,τι αφορά τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, και να συμβάλει στην καταπολέμηση της απάτης σε ό,τι αφορά τον εν λόγω φόρο.

Δεύτερον, η πρόταση καθορίζει επακριβώς τις πληροφορίες που πρέπει να συλλέγονται από τα κράτη μέλη και να παρέχονται σε άλλα κράτη μέλη μέσω ηλεκτρονικού συστήματος βάσης δεδομένων, καθιερώνοντας ταυτόχρονα κοινούς κανόνες για τις πληροφορίες που πρέπει να συλλέγονται και τις εξακριβώσεις που πρέπει να πραγματοποιούνται κατά την καταχώρηση ενός αριθμού φορολογικού μητρώου ΦΠΑ στη βάση δεδομένων. Θεσπίζονται επίσης κοινοί κανόνες για την πενταετή αποθήκευση των δεδομένων που συλλέγονται σε αυτό το πλαίσιο.

Γενικά, εισάγεται σειρά τροποποιήσεων που βελτιώνουν τον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών, όπως: καλύτερη οριοθέτηση των υποθέσεων κατά τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να διενεργούν διοικητικές έρευνες, περιλαμβανομένων μέτρων για τη μείωση των περιπτώσεων στις οποίες δεν πραγματοποιούνται· καλύτερος καθορισμός των όρων που διέπουν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποίησης ενιαίων εντύπων και δελτίων, καθώς και της εισαγωγής της δυνατότητας αυθόρμητης ανταλλαγής και της υποχρέωσης παροχής ανάδρομης πληροφόρησης, πληροφόρησης δηλαδή σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών εκείνων που διαβιβάζονται από άλλο κράτος μέλος.

Η Επιτροπή προτείνει επιπλέον τη δημιουργία μιας νομικής βάσης για την καθιέρωση μηχανισμού, καλούμενου EUROFISC, που να επιτρέπει τη στοχευμένη συνεργασία ενόψει της καταπολέμησης της απάτης. Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο μηχανισμός αυτός θα επιτρέπει πολυμερείς, ταχείες και στοχευμένες ανταλλαγές πληροφοριών, ούτως ώστε να διασφαλίζεται επαρκής και συντονισμένη δυνατότητα αντίδρασης των κρατών μελών με στόχο την αντιμετώπιση της εμφάνισης νέων μορφών απάτης, και θα μπορεί να στηρίζεται σε από κοινού μεθοδευμένη ανάλυση των κινδύνων. Στην πραγματικότητα, αυτό που προτείνει η Επιτροπή είναι να επισημοποιηθεί το δίκτυο EUROCANET ("European Carrousel Network"), το οποίο συγκροτήθηκε πριν από μερικά χρόνια με πρωτοβουλία του Βελγίου και υποστηρίχθηκε από την Επιτροπή για να επεκταθεί σε κάθε είδους διασυνοριακή απάτη. Σύμφωνα με τη γνώμη ειδικών στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης, η λειτουργία του EUROCANET απέδωσε θετικά αποτελέσματα.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο κανονισμός καθορίζει επίσης τα δικαιώματα πρόσβασης στις πληροφορίες για τις διάφορες κατηγορίες προσώπων και καταστάσεις. Στις 30 Οκτωβρίου 2009, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων εκπόνησε γνωμοδότηση στην οποία διατυπώνει την άποψή του σχετικά με την πρόταση, επισημαίνοντας ορισμένα στοιχεία που θα μπορούσαν να βελτιωθούν ούτως ώστε να διασφαλιστεί και ο σεβασμός των ευρωπαϊκών κανόνων σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Η υποβολή αυτής της νομοθετικής πρότασης αποτελεί καλό νέο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η συνολική εκτίμηση του εισηγητή είναι θετική και στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής.

Ο εισηγητής έχει εντοπίσει τρεις τομείς στους οποίους θα πρέπει να ενισχυθεί η πρόταση της Επιτροπής:

§ Σε ό,τι αφορά τον EUROFISC, προτείνεται να αποσαφηνιστεί ο κοινοτικός χαρακτήρας του νέου μηχανισμού καθώς και ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το πλαίσιο.

§ Προκειμένου για τη βελτίωση της ανταλλαγής των πληροφοριών μεταξύ των μεμονωμένων εθνικών αρχών και για τη διόρθωση των αδυναμιών που εντόπισε η ίδια η Επιτροπή στην πρόσφατη πρότασή της, προτείνεται η καθιέρωση μιας συστηματικής παρακολούθησης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των υποθέσεων εκείνων κατά τις οποίες τα κράτη μέλη αρνούνται την κοινοποίηση πληροφοριών ή τη διενέργεια έρευνας.

§ Τέλος, και για να καμφθούν οι θεμιτές ανησυχίες που εκφράστηκαν από τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων με την ευκαιρία της πρώτης ανταλλαγής απόψεων, ο εισηγητής προτείνει τη συμπερίληψη των συστάσεων που διατύπωσε ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, στον βαθμό που η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών, αν και αφορά κυρίως δεδομένα σχετικά με νομικά πρόσωπα, μπορεί επίσης να συμπεριλάβει την επεξεργασία δεδομένων φυσικών προσώπων. Όπως υπογραμμίζει ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κοινοτικούς κανόνες στον τομέα της προστασίας δεδομένων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ref.: D(2009)61475

Κυρία Sharon BOWLES

Πρόεδρος της Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

ASP 10G201

Βρυξέλλες

Θέμα:         Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (αναδιατύπωση)

                  (COM(2009)427 – C7‑0165/2009 – 2009/0118(CNS))

Αξιότιμη κυρία πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, της οποίας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, εξέτασε την ανωτέρω πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 87 σχετικά με την αναδιατύπωση, όπως εισήχθη στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου.

Η παράγραφος 3 του άρθρου αυτού ορίζει:

"Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας της κοινοτικής νομοθεσίας, πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 150 και 151, γίνονται δεκτές από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, εάν, σύμφωνα με το σημείο 8 της Διοργανικής Συμφωνίας, η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή προτίθεται επίσης να υποβάλει τροπολογίες στα κωδικοποιημένα τμήματα της πρότασης, κοινοποιεί αμέσως την πρόθεσή της στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να ενημερώσει την επιτροπή, πριν από την ψηφοφορία κατά το άρθρο 54, σχετικά με την τοποθέτησή της όσον αφορά τις τροπολογίες καθώς και εάν προτίθεται ή όχι να αποσύρει την πρόταση αναδιατύπωσης."

Μετά τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, εκπρόσωποι της οποίας συμμετείχαν στις συνεδριάσεις της συμβουλευτικής ομάδας που εξέτασε την πρόταση αναδιατύπωσης, και ακολουθώντας τις συστάσεις του συντάκτη της, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων φρονεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιέχει καθαρή κωδικοποίηση των εν ισχύι κειμένων, χωρίς τροποποίηση επί της ουσίας.

Επιπλέον, σύμφωνα, με το άρθρο 87, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έκρινε ότι οι προσαρμογές τεχνικού χαρακτήρα που υποδεικνύει η γνωμοδότηση της προαναφερθείσας ομάδας εργασίας ήταν απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πρόταση τηρεί τους κανόνες αναδιατύπωσης.

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αφού εξέτασε την πρόταση κατά τη συνεδρίασή της στις 11 Νοεμβρίου 2009, συνιστά στην επιτροπή σας, αρμόδια επί της ουσίας, με 19 ψήφους υπέρ και καμία αποχή(1), να προχωρήσει στην εξέταση της ανωτέρω πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 87 του Κανονισμού.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Klaus-Heiner LEHNE

Συν.: Γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας.

(1)

Klaus-Heiner Lehne (Πρόεδρος), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Kurt Lechner, Sergio Gaetano Cofferati, Edit Herczog, Edvard Kožušník, Sajjad Karim.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

                                    ΠΡΟΣ                    ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

                                                                   ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                                   ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας

COM(2009)427 της 18.8.2009 – 2009/0118(CNS)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία πιο διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων και κυρίως το σημείο 9 της εν λόγω συμφωνίας, η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας, η οποία αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 16 Σεπτεμβρίου 2009 συνεδρίαση αφιερωμένη στην εξέταση της προαναφερθείσας πρότασης, που υπέβαλε η Επιτροπή.

Κατά την εξέταση(1) της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου η οποία αποσκοπεί στην αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2003, για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του φόρου προστιθεμένης αξίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 218/92, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας διαπίστωσε, κατόπιν κοινής συμφωνίας, τα ακόλουθα:

1)   Στην εισαγωγή της πρώτης παραγράφου του άρθρου 22, μετά από τις λέξεις "ακόλουθες πληροφορίες" θα έπρεπε να υπάρχουν, με χαρακτήρες σε γκρίζο φόντο και διπλή γραμμή διαγραφής, οι λέξεις: "στις οποίες μπορεί επίσης να έχει άμεση πρόσβαση".

2)   Στο άρθρο 31, παράγραφος 2, η λέξη "πολυμερούς", η οποία αντικαθιστά τη λέξη "ταυτόχρονου", εφόσον προσδιορίζεται εμφανιζόμενη ανάμεσα σε δείκτες που χρησιμοποιούνται για τροποποίηση ουσίας, θα έπρεπε να επισημαίνεται μεταξύ βελών προσαρμογής.

Συνεπώς, η εξέταση αυτή επέτρεψε στην ομάδα να διαπιστώσει δια κοινής συμφωνίας ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τέτοιες στο κείμενο ή στην παρούσα γνωμοδότηση. Η ομάδα εργασίας συνήγαγε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξεως σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, η πρόταση περιορίζεται πράγματι σε μία απλή και μόνο κωδικοποίηση του υπάρχοντος κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας των πράξεων που αποτελούν το αντικείμενό της.

C. PENNERA                                   J.-C. PIRIS                               L. ROMERO REQUENA

Jurisconsultus                                      Jurisconsultus                            Γενικός Διευθυντής

(1)

Η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας είχε στη διάθεσή της την πρόταση στη γερμανική, την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα και εργάστηκε με βάση τη γαλλική η οποία αποτελεί εν προκειμένω την γλώσσα του εγγράφου εργασίας.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Διοικητική συνεργασία και καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ

Έγγραφα αναφοράς

COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

23.9.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

7.10.2009

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

7.10.2009

 

 

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

José Manuel García-Margallo y Marfil

15.9.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

2.12.2009

21.1.2010

23.2.2010

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.3.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

0

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Νικόλαος Χουντής

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

David Casa, Sari Essayah, Robert Goebbels, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Zoran Thaler

Ημερομηνία κατάθεσης

25.3.2010

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου