RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus halduskoostöö kohta ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas (uuestisõnastamine)

25.3.2010 - (KOM(2009)0427 – C7‑0165/2009 – 2009/0118(CNS)) - *

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: José Manuel García-Margallo y Marfil


Menetlus : 2009/0118(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0061/2010
Esitatud tekstid :
A7-0061/2010
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus halduskoostöö kohta ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas (uuestisõnastamine)

(KOM(2009)0427 – C7‑0165/2009 – 2009/0118(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine - uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

–    võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2009)0427);

–    võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 93, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0165/2009);

–    võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665);

–    võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113;

–   võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta[1];

–    võttes arvesse vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 87 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 12. novembri 2009. aasta kirja majandus- ja rahanduskomisjonile;

–    võttes arvesse kodukorra artikleid 87 ja 55;

–    võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A7‑0061/2010),

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ning nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate tekstide kodifitseerimisega ega hõlma sisulisi muudatusi;

1.  kiidab heaks komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele (ning õiguskomisjoni poolt heaks kiidetud tehnilistele parandustele) ning muudetud vastavalt alltoodud muudatusettepanekutele;

2.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Liikmesriikide piire ületav maksudest kõrvalehoidumine ja maksustamise vältimine põhjustavad eelarvekahju ja õiglase maksustamise põhimõtte rikkumist ning võivad kaasa tuua moonutusi kapitali liikumises ja konkurentsitingimustes. Seega mõjutavad need siseturu toimimist.

(2) Liikmesriikide piire ületav maksudest kõrvalehoidumine ja maksustamise vältimine põhjustavad eelarvekahju ja õiglase maksustamise põhimõtte rikkumist ning võivad kaasa tuua moonutusi kapitali liikumises ja konkurentsitingimustes. Seega mõjutavad need siseturu toimimist negatiivselt.

Selgitus

Muudatusega rõhutatakse maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise negatiivset mõju.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) Euroopa Parlament kinnitas oma 2. septembri 2008. aasta resolutsioonis maksupettuste vastase võitluse tõhustamise kooskõlastatud strateegia kohta¹, et praegune käibemaksusüsteem vajab radikaalset uuendamist, ning nõudis seepärast tungivalt, et komisjon esitaks ettepanekud käibemaksukohustuslaste registreerimise ja registrist kustutamise menetluste ühtlustamiseks ja liikmesriikidele automaatse juurdepääsu võimaldamiseks oma maksukohustuslasi puudutavatele mittetundlikele andmetele, mida säilitab teine liikmesriik.

 

___________________________

¹ ELT C 295 E, 4.12.2009, lk 13.

Selgitus

Euroopa Parlament nõudis halduskoostöö parandamist oma 2008. aasta raportis maksupettuste kohta.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3 b) Automaatse juurdepääsu saamisel mittetundlikele andmetele tuleks tagada vahetatava teabe piisav kaitsetase ja piiratud säilitusaeg ning andmeid hoidva institutsiooni või asutuse nõuetekohane vastutus, et vältida andmete halba haldamist või lekkimist.

Selgitus

Maksumaksjate kohta käivate andmete nõuetekohane kaitse, nende andmete piiratud säilitusaeg ning andmeid hoidva institutsiooni või asutuse vastutus on otsustava tähtsusega tingimused, et vältida andmete halba haldamist või leket.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a) Euroopa Parlamendi 4. detsembri 2008. aasta resolutsioonis käibemaksu valdkonna halduskoostööd käsitleva Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 8/2007 kohta väljendatakse veendumust, et Eurofisci loomine saab anda lisandväärtust üksnes juhul, kui selles osalemine on kõigile liikmesriikidele kohustuslik, et vältida Eurocanetile osaks saanud probleeme, ning kui komisjon osaleb täiel määral Eurofisci tegevuses ja koordineerib seda;

 

__________

¹ ELT C 21 E, 28.1.2010, lk 3.

Selgitus

Euroopa Parlament nõudis Eurofisci loomist juba 2008. aastal.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5 b) Euroopa Parlament nõudis oma 4. detsembri 2008. aasta resolutsioonis ka Eurofisci loomist ning tuletas meelde, et piiriüleses käibemaksupettuse vastases võitluses on ülimalt vajalik jagada riikide parimaid tavasid, et rakendada asjakohaseid stiimuleid käibemaksuhoolikuse suurendamiseks liikmesriikides ja tunnustada ausaid maksumaksjaid.

Selgitus

Ainuüksi Eurofisc’i loomine piiriülese käibemaksupettuse probleemi ei lahenda. Tuleb ka arvestada, et kohaste stiimulite rakendamine käibemaksuhoolikuse suurendamiseks ELi liikmesriikides ja ausate maksumaksjate tunnustamine aitaksid seda liiki kuritegevust olulisel määral vähendada.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Pidades silmas teatavate taotluste korduvat laadi ja keelelist mitmekesisust ühenduses, tuleks edendada standardvormide kasutamist teabevahetusel, et võimaldada seeläbi teabetaotluste kiiremat käsitlemist.

(14) Pidades silmas teatavate taotluste korduvat laadi ja keelelist mitmekesisust ühenduses, tuleks edendada ja soodustada standardvormide kasutamist teabevahetusel, et võimaldada seeläbi teabetaotluste kiiremat käsitlemist.

Selgitus

Tuleb tagada, et kõik liikmesriigid kehtestaksid uued standardvormid õigeaegselt.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20) Tuleks selgelt määratleda tingimused elektrooniliselt säilitatud andmete vahetamiseks ja liikmesriikide automaatseks  juurdepääsuks nendele andmetele igas liikmesriigis.

(20) Tuleks selgelt määratleda tingimused elektrooniliselt säilitatud andmete vahetamiseks ja liikmesriikide automaatseks juurdepääsuks nendele andmetele igas liikmesriigis, samuti nende andmete säilitamise moodused.

Selgitus

Tagamaks, et isikuandmete säilitamiseks kehtestataks turvalisuse miinimumtase, mis hõlmab kõiki liikmesriike.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29) Karussellpettuste vastase võitluse raames määruse (EÜ) nr 1798/2003 kohaldamisel saadud hiljutised kogemused osutavad, et teatavatel juhtudel on tõhusaks maksupettuste vastaseks võitluseks esmatähtis kehtestada palju kiirem teabevahetuse mehhanism, mis hõlmab palju ulatuslikumat ja sihipärasemat teavet, kusjuures kõnealune mehhanism peaks kuuluma käesoleva määruse raamistikku, kuid olema samas piisavalt paindlik, et kohanduda uut liiki pettustega. Belgia algatusel ja komisjoni toetusel loodud EUROCANET ((Euroopa karussellpettuste vastu võitlemise võrgustik) on näide sellisest koostööst.

(29) Karussellpettuste vastase võitluse raames määruse (EÜ) nr 1798/2003 kohaldamisel saadud hiljutised kogemused osutavad, et teatavatel juhtudel on tõhusaks maksupettuste vastaseks võitluseks esmatähtis kehtestada palju kiirem teabevahetuse mehhanism, mis hõlmab palju ulatuslikumat ja sihipärasemat teavet, kusjuures kõnealune mehhanism peaks kuuluma käesoleva määruse raamistikku, kuid olema samas piisavalt paindlik, et kohanduda uut liiki pettustega. Belgia algatusel ja komisjoni toetusel loodud EUROCANET ((Euroopa karussellpettuste vastu võitlemise võrgustik) on näide sellisest koostööst. Kirjeldatud mehhanismi nõuetekohase toimimise tagamiseks tuleks kogu ELis omaks võtta ühtne tegutsemisviis.

Selgitus

Muudatusettepanekus selgitatakse, et Eurofisc toimib ELi tasandil.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35) Käesoleva määruse kohaldamiseks on vaja kaaluda Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivis 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) sätestatud teatavate õiguste ja kohustuste piiramist, et kaitsta selle direktiivi artikli 13 lõike 1 punktis e osutatud huve. Kõnealune piirang on vajalik ja proportsionaalne, pidades silmas liikmesriikide võimalikku saamatajäävat maksutulu ja kõnealuse teabe olulisust tõhusal pettustevastasel võitlusel.

(35) Käesoleva määruse kohaldamiseks on vaja kaaluda Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivis 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määruses (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta)¹ sätestatud teatavate õiguste ja kohustuste piiramist, et kaitsta selle direktiivi artikli 13 lõike 1 punktis e osutatud huve.

 

___________

EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

Selgitus

Vt Euroopa andmekaitseinspektori 30. oktoobri 2009. aasta arvamust.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(36 a) Euroopa andmekaitseinspektoriga on konsulteeritud.

Selgitus

Kuivõrd uus määrus võib hõlmata isikuandmete töötlemist, ning võttes arvesse, et Euroopa andmekaitseinspektor on esitanud arvamuse, on asjakohane kõnealust arvamust õigusakti preambulis mainida.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks sätestatakse käesolevas määruses tingimused ja menetlused, mis võimaldavad liikmesriikide pädevatel asutustel teha omavahel koostööd ja vahetada omavahel teavet, mis võib aidata käibemaksu õigesti arvutada, kontrollida käibemaksu õiget kohaldamist, eelkõige ühendusesiseste tehingute puhul, ja võidelda käibemaksupettuste vastu. Eelkõige sätestatakse käesolevas määruses eeskirjad ja menetlused, mille kohaselt liikmesriigid koguvad ja vahetavad kõnealust teavet elektrooniliselt.

Selleks sätestatakse käesolevas määruses tingimused ja menetlused, mis võimaldavad liikmesriikide pädevatel asutustel teha omavahel koostööd ja vahetada omavahel teavet, mis on vajalik selleks, et käibemaksu õigesti arvutada, kontrollida käibemaksu õiget kohaldamist, eelkõige ühendusesiseste tehingute puhul, ja võidelda käibemaksupettuste vastu. Eelkõige sätestatakse käesolevas määruses eeskirjad ja menetlused, mille kohaselt liikmesriigid koguvad ja vahetavad kõnealust teavet elektrooniliselt.

Selgitus

Isikuandmete töötlemine on lubatav üksnes siis, kui see on vajalik meetme eesmärkide saavutamiseks. Vt Euroopa andmekaitseinspektori 30. oktoobri 2009. aasta arvamust.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 1 a

 

Käesoleva määruse kohaldamise raames tagavad liikmesriigid ja komisjon direktiivis 95/46/EÜ ja määruses (EÜ) nr 45/2001 sätestatud õiguste ja kohustuste järgimise.

Selgitus

Vt Euroopa andmekaitseinspektori 30. oktoobri 2009. aasta arvamust.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriikide pädevad asutused edastavad omaalgatuslikult teiste liikmesriikide pädevatele asutustele artiklis 1 osutatud teavet, millest nad on teadlikud ja mis võib teiste liikmesriikide pädevatele asutustele kasulik olla.

 

Liikmesriikide pädevad asutused edastavad omaalgatuslikult teiste liikmesriikide pädevatele asutustele artiklis 1 osutatud teavet, millest nad on teadlikud ja mis on vajalik selleks, et aidata käibemaksu õigesti arvutada, kontrollida käibemaksu käsitlevate õigusaktide õiget kohaldamist, eelkõige liidusesiseste tehingute puhul, ja võidelda käibemaksupettuste vastu.

Selgitus

Isikuandmete töötlemine on lubatav üksnes siis, kui see on vajalik meetme eesmärkide saavutamiseks. Vt Euroopa andmekaitseinspektori 30. oktoobri 2009. aasta arvamust.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Punktis b osutatud isikutel palutakse esitada oma arvamus säilitatava teabe kvaliteedi kohta.

Selgitus

Vaja on täpsemat menetlust, kuidas anda tagasisidet vahetatava teabe kvaliteedi kohta.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli lõike 1 punktides b, c ja d ning lõikes 2 osutatud andmete loetelu ja üksikasjad kehtestatakse artikli 60 lõikes 2 sätestatud korras.

3. Käesoleva artikli lõike 1 punktides b, c, d ja f ning lõikes 2 osutatud andmete loetelu ja üksikasjad kehtestatakse artikli 60 lõikes 2 sätestatud korras, ilma et taotluse saanud asutusele pandaks ebaproportsionaalselt suurt halduskoormust.

Selgitus

Eesmärgiks on parandada asutuse tagasiside kvaliteeti ja mitte suurendada halduskoormust.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga liikmesriik võimaldab kõigi teiste liikmesriikide pädevatele asutustele automaatse juurdepääsu artiklis 18 osutatud andmebaasisüsteemis olevale teabele. Seoses kõnealuse artikli lõike 1 punktis a osutatud teabega on kättesaadavad vähemalt järgmised andmed:

Üksnes käibemaksualaste õigusaktide rikkumise ärahoidmiseks ja kui seda peetakse vajalikuks, et kontrollida niisuguste kaupade liidusisest ostmist või teenuste liidusisest osutamist, mis on antud liikmesriigis maksustatavad, võimaldab iga liikmesriik kõigi teiste liikmesriikide pädevatele asutustele automaatse juurdepääsu artiklis 18 osutatud andmebaasisüsteemis olevale teabele. Seoses kõnealuse artikli lõike 1 punktis a osutatud teabega on kättesaadavad vähemalt järgmised andmed:

Selgitus

Isikuandmete töötlemine on lubatav üksnes siis, kui selle eesmärk on selgelt välja toodud. Lisaks tuleks vähendada ohte, mis on seotud automaatse juurdepääsuga andmebaasidele, mis võivad sisaldada isikuandmeid.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Kui artikli 18 lõike 1 punktis a osutatud andmebaasid sisaldavad isikuandmeid, piirdub automaatne juurdepääs üksnes käesolevas artiklis välja toodud andmekategooriatega.

Selgitus

Isikuandmete töötlemine on lubatav üksnes siis, kui selle eesmärk on selgelt välja toodud. Lisaks sellele tuleks vähendada ohte, mis on seotud automaatse juurdepääsuga andmebaasidele, mis võivad sisaldada isikuandmeid.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse ühtne struktuur võitluseks käibemaksust kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimisega. Kõnealusel struktuuril on järgmised ülesanded:

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse ELi tasandi struktuur võitluseks käibemaksust kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimisega. Kõnealusel struktuuril on järgmised ülesanded:

Selgitus

Muudatusettepanekus selgitatakse, et Eurofisc toimib ELi tasandil.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriikide pädevad asutused määravad kindlaks lõikes 1 osutatud struktuuriga hõlmatud uurimisvaldkonnad.

2. Lõikes 1 osutatud ELi tasandi struktuur koosneb liikmesriikide pädevate asutuste määratud ametnikest.

Selgitus

Muudatusettepanekus selgitatakse, et Eurofisc toimib ELi tasandil.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Iga uurimisvaldkonna puhul määravad liikmesriikide pädevad asutused struktuuri raames ühe või mitu liikmesriiki, kes vastutavad lõikes 1 osutatud ülesannete täitmise kontrolli ja juhtimise eest.

3. Lõikes 1 osutatud ELi tasandi struktuur määrab kindlaks uurimisvaldkonnad, milles toimub tema tegevus.

Selgitus

Muudatusettepanekus selgitatakse, et Eurofisc toimib ELi tasandil.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3a. Et käibemaksupettusi ELis tõhusamalt uurida, töötatakse välja piiriüleste maksunõuete sissenõudmist stimuleeriv mehhanism, millega õiglane osa sissenõutud maksmata käibemaksust jagatakse maksunõudeid sissenõudva liikmesriigi ja taotluse esitanud liikmesriigi vahel.

Selgitus

ELi käibemaksu sissenõudmise süsteemi tuleks tõhusamaks muuta, et vähendada käibemaksupettuste mahtu kogu ELis. Arvestades asjaolu, et suurem osa käibemaksukadudest tekib nn karussellpettuste tulemusena, peaks liit tegema suuremaid jõupingutusi maksuametite omavahelise koostöö tõhustamiseks. Selle saavutamiseks tuleks luua stimuleerimismehhanism.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikliga 34 kehtestatud struktuur koosneb liikmesriikide pädevate asutuste määratud pädevatest ametnikest. Komisjon annab kõnealusele struktuurile tehnilist, haldus- ja rakenduslikku toetust.

 

Komisjon koordineerib, juhib ja jälgib artikli 34 lõikes 1 osutatud ülesannete täitmist ning annab liikmesriikide pädevatele asutustele tehnilist, haldus- ja rakenduslikku abi.

Selgitus

Eesmärgiks on selgitada, et Eurofisc toimib ELi tasandil, täpsustades samas Euroopa Komisjoni osa selle tegevuses.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikliga 34 kehtestatud struktuur esitab artiklis 60 osutatud komiteele igal aastal tegevusaruande.

Artikliga 34 kehtestatud struktuur esitab liikmesriikidele, Euroopa Parlamendile ja artiklis 60 osutatud komiteele igal aastal tegevusaruande.

Selgitus

Oluline on, et Eurofisci struktuur oleks avatud ja läbipaistev, ning seetõttu tuleks selgelt näidata, et aruannete uurimise õigust ei anta mitte ainult Euroopa Komisjoni moodustatud halduskomiteele, vaid ka ELi liikmesriikidele ja Euroopa Parlamendile.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ja komisjon jälgivad ja hindavad seda, kuidas käesolevas määruses sätestatud halduskoostöö kord toimib. Eelkõige viivad liikmesriigid läbi halduskoostöö korra toimimise auditeid. Komisjon kogub liikmesriikide kogemusi, et parandada selle korra toimimist.

1. Liikmesriigid, Euroopa Parlament ja komisjon jälgivad ja hindavad seda, kuidas käesolevas määruses sätestatud halduskoostöö kord toimib. Eelkõige viivad liikmesriigid läbi halduskoostöö korra toimimise auditeid. Komisjon kogub liikmesriikide kogemusi, et parandada selle korra toimimist, ning teavitab liikmesriike ja Euroopa Parlamenti regulaarselt tulemustest.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile kogu kättesaadava teabe, mis on käesoleva määruse kohaldamise puhul oluline.

2. Liikmesriigid edastavad Euroopa Parlamendile ja komisjonile kogu kättesaadava teabe, mis on käesoleva määruse kohaldamise puhul oluline.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9. Komisjon võib esitada eksperdiarvamusi, anda tehnilist või logistilist abi, viia läbi teavitamiskampaaniaid ja anda liikmesriikidele muud tegevustoetust käesoleva määruse eesmärkide saavutamiseks.

9. Komisjon esitab eksperdiarvamusi, annab tehnilist või logistilist abi, viib läbi teavitamiskampaaniaid ja annab liikmesriikidele muud tegevustoetust käesoleva määruse eesmärkide saavutamiseks.

Selgitus

Tõhusa koostöö saavutamiseks on tähtis, et komisjon vastutaks abi ja eksperdiarvamuste andmise eest, et aidata liikmesriikidel eesmärke saavutada.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui asjaomane kolmas riik on võtnud kohustuse anda vajalikku abi tõendite kogumiseks käibemaksualaseid õigusakte ilmselt rikkuvate tehingute ebaseaduslikkuse kohta, võib käesoleva määruse alusel saadud teabe sellele kolmandale riigile edastada teavet andnud pädevate asutuste nõusolekul ja kooskõlas nende asutuste asukohaliikmesriikide õigusaktidega, mis käsitlevad isikuandmete edastamist kolmandatele riikidele.

2. Kui asjaomane kolmas riik on võtnud kohustuse anda vajalikku abi tõendite kogumiseks käibemaksualaseid õigusakte ilmselt rikkuvate tehingute ebaseaduslikkuse kohta, võib käesoleva määruse alusel saadud teabe sellele kolmandale riigile edastada teavet andnud pädevate asutuste nõusolekul ja kooskõlas nende asutuste asukohaliikmesriikide õigusaktidega, mis käsitlevad isikuandmete edastamist kolmandatele riikidele, järgides samas direktiivi 95/46/EÜ ja määruse (EÜ) nr 45/2001 rakendussätteid.

Selgitus

Andmekaitset käsitlevates ELi õigusaktides sisalduvaid tagatisi kohaldatakse ka suhetes kolmandate riikidega.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 57 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse kohaselt mis tahes kujul edastatud või kogutud  teabe suhtes , sealhulgas teabe suhtes, millele oli ametnikul juurdepääs VII, VIII ja X peatüki ning käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud asjaoludel,  kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus ja kaitse, mis laieneb samalaadsele teabele nii seda saava liikmesriigi siseriiklike õigusaktide kui ka ühenduse asutuste suhtes kohaldatavate vastavate sätete kohaselt. Kõnealust teavet võib kasutada ainult käesoleva määrusega ettenähtud asjaoludel.

1. Käesoleva määruse kohaselt mis tahes kujul edastatud või kogutud teabe suhtes, sealhulgas teabe suhtes, millele oli ametnikul juurdepääs VII, VIII ja X peatüki ning käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud asjaoludel, kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus ja kaitse, mis laieneb samalaadsele teabele nii seda saava liikmesriigi siseriiklike õigusaktide kui ka ühenduse asutuste suhtes kohaldatavate vastavate sätete kohaselt. Niisugust teavet kaitstakse ka direktiivi 94/46/EÜ ja määruse (EÜ) nr 45/2001 alusel. Kõnealust teavet võib kasutada ainult käesoleva määrusega ettenähtud asjaoludel.

Selgitus

Tuleks lisada selgesõnaline viide andmekaitset käsitlevates ELi õigusaktides sisalduvatele tagatistele.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 57 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Kogu käesoleva määruse kohase teabe säilitamise või vahetamise suhtes kohaldatakse direktiivi 95/46/EÜ rakendussätteid. Käesoleva määruse nõuetekohaseks kohaldamiseks piiravad liikmesriigid siiski  direktiivi 95/46/EÜ artiklis 10, artikli 11 lõikes 1 ja artiklites 12 ja 21 sätestatud kohustuste ja õiguste ulatust niivõrd, kuivõrd see on vajalik kõnealuse direktiivi artikli 13 punktis e osutatud huvide kaitsmiseks.

5. Kogu käesoleva määruse kohase teabe säilitamise või vahetamise suhtes kohaldatakse direktiivi 95/46/EÜ ja määruse (EÜ) nr 45/2001 rakendussätteid. Käesoleva määruse nõuetekohaseks kohaldamiseks võivad liikmesriigid siiski võtta seadusandlikke meetmeid, millega piiratakse direktiivi 95/46/EÜ artiklis 10, artikli 11 lõikes 1 ja artiklites 12 ja 21 sätestatud kohustuste ja õiguste ulatust niivõrd, kuivõrd see on vajalik kõnealuse direktiivi artikli 13 punktis e osutatud huvide kaitsmiseks.

Selgitus

Tuleks lisada selgesõnaline viide andmekaitset käsitlevates ELi õigusaktides sisalduvatele tagatistele ja vajadusele kehtestada piirangud seadusandliku meetme abil.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 57 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Liikmesriigid ja komisjon tagavad läbipaistvust ja huvitatud isikute teavitamist puudutavate kohustuste järgimise direktiivis 95/46/EÜ ja määruses (EÜ) nr 45/2001 sätestatud isikuandmete saamise korral.

Selgitus

Tuleks lisada selgesõnaline viide läbipaistvuse tagamise kohustuse kohta seoses huvitatud isikutega.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 59 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c a) tagada vahetatava teabe võimalikult kõrge kvaliteet ja võimalikult suur läbipaistvus, kui see on asjakohane.

Selgitus

On soovitav, et liikmesriigid vahetaksid ja võtaksid vastu võimalikult kvaliteetseid andmearuandeid, mis vastaksid ka läbipaistvuse nõuetele.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 59 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Liikmesriigid teatavad komisjonile igal aastal juhtumitest, kus mõni liikmesriik on keeldunud taotlevale liikmesriigile teavet edastamast või takistanud taotlevat liikmesriiki nõuetekohaselt taotletud haldusuurimist läbi viimast. Liikmesriik, kellele taotlus esitati, peab teavitama komisjoni põhjustest, miks ta keeldus teabe andmisest või taotletud uurimise alustamisest. Komisjon vaatab esitatud teabe läbi ja koostab asjakohased soovitused. Need soovitused edastatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Selgitus

Et parandada teabevahetust eri riiklike ametiasutuste vahel, tehakse ettepanek juhtumite jälgimiseks, kus liikmesriik on keeldunud teavet edastamast või haldusuurimist alustamast.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 60 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Kui lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt võetud meetmed viitavad isikuandmete töötlemisele või hõlmavad seda, konsulteeritakse Euroopa andmekaitseinspektoriga.

Selgitus

Kui käesoleva määruse rakendussätted võivad mõjutada isikuandmete töötlemist, on asjakohane taotleda Euroopa andmekaitseinspektori arvamust.

  • [1]  EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.

SELETUSKIRI

SISSEJUHATUS

Käesolev õigusakti ettepanek on nõukogu määruse (EÜ) nr 1798/2003 (halduskoostöö kohta ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas) uuesti sõnastamine. Oma ettepanekuga soovib komisjon võimaldada liikmesriikidel tõhusamalt võidelda piiriüleste käibemaksupettuste vastu. Ühtlasi täiendab ja muudab ettepanek praegust määrust mõnes aspektis, millest tuleks nimetada õigusliku aluse loomist sellise struktuuri, nimelt EUROFISCi ülesehitamiseks, mis võimaldaks sihipärast koostööd maksupettuste tõrjumisel.

TAUST: VIIMANE EUROOPA KOMISJONI ARUANNE

Enne komisjoni ettepaneku üksikasjalikku uurimist sooviksin lühidalt viidata maksupettuste vastase võitluse üldisemale raamistikule Euroopa Liidus.

Maksupettusel on riikide eelarvetele tõsised tagajärjed, selle tagajärjel rikutakse maksualase võrdõiguslikkuse põhimõtet ja see võib põhjustada konkurentsi moonutamist, kahjustades siseturu toimimist. Käibemaksupettuste põhjustatud moonutused kahjustavad rahaliste vahendite süsteemi üldist tasakaalu, mis peab olema õiglane ja läbipaistev selleks, et tagada liidu tõrgeteta toimimine. Kuna riigivõimud on sunnitud vastava tulude puudujäägi korvama, suurendab maksupettuste kasv maksueeskirju järgivate ettevõtete maksukoormust. Kuigi mitte kõikides liikmesriikides ei ole käibemaksust kõrvalehoidumise ja käibemaksupettuse ulatust uuritud, on avaldatud mitmesuguseid kalkulatsioone. Rahvusvahelise käibemaksu ühingu hinnangul ulatub kogu Euroopa Liidus saamata jäänud käibemaksu väärtus 60 miljardist kuni 100 miljardi euroni aastas.

Kuigi, nagu selle komisjoni liikmed teavad, kuna neid küsimusi käsitleti eelmise koosseisu ajal seoses pr Bowles’i raporti projektiga maksupettuste vastu võitlemise Euroopa strateegia kohta, maksupettuste vastu võitlemine on suurel määral liikmesriikide pädevuses, on see probleem, mida ei saa lahendada ainult riiklikul tasandil. Maksupettuste vastu võitlemine peaks olema ELi jaoks prioriteet ning kaasama haldusasutuste tihedamat koostööd liikmesriikides ja koostööd komisjoniga. Selleks on komisjon nõukogu suuniseid järgides 2007. aastast alates koostanud õigusmeetmete paketi käibemaksu haldamise parandamiseks, aga ilma et need meetmed tooksid kehtivasse süsteemi olulisi muudatusi.

Lisaks tuleks viidata Euroopa Kontrollikoja 2007. aasta eriaruandele nr 8, mis on paljude liikmesriikide suhtes väga kriitiline. Kontrollikoda palus oma eriaruandes tungivalt liikmesriikidel pöörata halduskoostööle suuremat tähelepanu nii operatiivteabevahetuse kui ka selle haldusjuhtimise osas, ning julgustada kohalikku kontrollivat personali omavahel rohkem otse suhtlema, kuna see on tõhus vahend teabevahetuse kiirendamiseks. Ta esitas ühtlasi rea meetmeid käibemaksu andmebaasi (VIES) täiendamiseks.

Vahepeal avaldas komisjon käesoleva aasta algul aruande nõukogu määruse (EÜ) nr 1798/2003 rakendamise kohta, mis ongi nimelt praegu arutamisel olev määrus. Selle aruande põhilised järeldused on kokkuvõetult järgmised:

§ koostöötaotlustele viivitustega vastuste arv on lubamatult suur;

§ leitakse, et automaatne juurdepääs teiste liikmesriikide andmebaasidele kiirendaks halduskoostööd;

§ enamikul liikmesriikidel puudub tagasisidemehhanism;

§ ikka on probleemiks käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrite mittekehtivus ja viivitused andmete parandamisel;

§ jätkuvalt esineb praktilisi probleeme seoses ühe riigi ametnike kohalolekuga teise riigi territooriumil, näiteks keeleprobleeme või seda, et selliseks kohalolekuks puudub siseriiklik õiguslik alus.

ETTEPANEKU PÕHIELEMENDID

Järgnevalt antakse lühike ülevaade käesoleva ettepanekuga tehtud põhilistest uuendustest.

Esiteks suurendatakse liikmesriikide vastutust halduskoostöö valdkonnas, selleks et kaitsta kõikide liikmesriikide käibemaksutulu. Määruse ettepanekus sätestatakse otseselt, et määruse eesmärk ei ole ainult võimaldada käibemaksu õigesti arvutada, vaid ka kontrollida käibemaksu õiget kohaldamist, eelkõige ühendusesisestes tehingutes, ja võidelda käibemaksupettuste vastu.

Teiseks määratakse ettepanekus täpselt kindlaks teave, mida liikmesriigid peavad koguma ja andma teistele liikmesriikidele elektroonilises andmebaaside süsteemis, ning kehtestatakse samuti andmebaasi kantava käibemaksukohustuslasena registreerimise numbriga seotud teabe kogumise ja kontrollimise ühiseeskirjad. Kehtestatakse ka ühtsed eeskirjad selliselt saadud andmete säilitamiseks viis aastat.

Üldiselt muudetakse teabevahetust paremaks mitmes aspektis: piiritletakse paremini juhud, kus liikmesriigid võivad läbi viia haldusuurimise, ning sätestatakse kompenseerivad meetmed juhuks, kui uurimist ei toimu; määratakse paremini kindlaks automaatse teabevahetuse tingimused, sealhulgas standardvormide ja -failide kasutamine, ning nähakse ette omaalgatuslik teabevahetus ja tagasiside andmise kohustus, see tähendab teabe andmine teiselt liikmesriigilt saadud teabe kasutamise viiside kohta.

Komisjon teeb ühtlasi ettepaneku luua õiguslik alus sellise struktuuri (Eurofisc) ülesehitamiseks, mis võimaldaks sihipärast koostööd maksupettuste tõrjumisel. Komisjoni sõnul võimaldaks selline struktuur mitmepoolset, kiiret ja sihtotstarbelist teabevahetust, mille abil liikmesriigid saaksid asjakohaselt ja koordineeritult reageerida uut tüüpi maksupettuste ilmnemisele. See võiks põhineda ühiselt korraldatud riskianalüüsil. Tegelikult teeb komisjon ettepaneku muuta ametlikuks EUROCANETi („European Carrousel Network” – Euroopa karussellpettuste vastu võitlemise võrgustik) võrgustik, mis loodi mõne aasta eest Belgia algatusel ja mille laiendamist igat liiki piiriülestele maksupettustele komisjon toetab. Maksupettuste vastase võitlemise eksperdid on arvamusel, et EUROCANETi töö on andnud häid tulemusi.

Lõpuks rõhutatakse, et määrusega sätestatakse samuti, kellel ja millistel tingimustel on õigus teavet saada. Euroopa andmekaitseinspektor esitas 30. oktoobril 2009 ettepaneku kohta arvamuse, märkides ära mõned aspektid, mida võiks parandada, nii et Euroopa andmekaitse eeskirjade täitmine oleks tagatud.

RAPORTÖÖRI SEISUKOHAD

Käesoleva õigusakti ettepaneku esitamine on maksupettuste vastu võitlemises hea uudis. Raportööri üldine hinnang on positiivne ja ta toetab komisjoni ettepanekut.

Raportöör on kindlaks määranud kolm aspekti, milles tuleks komisjoni ettepanekut tugevdada:

§ Eurofisci suhtes tehakse ettepanek täpsustada selle uue struktuuri ühenduse ulatust ning rolli, mida Euroopa Komisjonil palutakse selles täita.

§ Teabevahetuse parandamiseks siseriiklike eri asutuste vahel ja komisjoni enda hiljutises aruandes tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks tehakse ettepanek kehtestada Euroopa Komisjoni poolne süstemaatiline järelevalve juhtudel, kus liikmesriigid keelduvad teavet edastamast, või korraldada uurimine.

§ Lõpuks ja vastuseks majandus- ja rahanduskomisjoni liikmete väljendatud õigustatud murele seoses esimese seisukohtade vahetamisega teeb raportöör ettepaneku kaasata Euroopa andmekaitseinspektori soovitused ettepanekusse, sest kuigi maksuametite teabevahetus puudutab põhiliselt juriidiliste isikute andmeid, võib see eeldada ka füüsiliste isikute andmete töötlemist. Nagu rõhutab Euroopa andmekaitseinspektor, peab nende andmete töötlemine olema kooskõlas ühenduse andmekaitse-eeskirjadega.

LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI

ÕIGUSKOMISJON

ESIMEES

Viide D(2009)61475

Pr Sharon BOWLES

Majandus- ja rahanduskomisjoni esimees

ASP 10G201

Brüssel

Teema:      Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus halduskoostöö kohta ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas (uuesti sõnastamine)

                  (KOM(2009)427 – C7‑0165/2009 – 2009/0118(CNS))

Austatud proua esimees

Õiguskomisjon, mille esimees ma olen, vaatas ülalnimetatud ettepaneku läbi vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorda lisatud artiklile 87 uuesti sõnastamise kohta.

Nimetatud artikli lõikes 3 on öeldud:

„Kui õigusasjade eest vastutav komisjon on arvamusel, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on vastavalt esile toodud, teavitab ta sellest vastutavat komisjoni.

Sellisel juhul, välja arvatud artiklites 156 ja 157 sätestatud tingimustel, on ettepanekule muudatusettepanekute esitamine kõnealuse valdkonna eest vastutavas komisjonis lubatud üksnes juhul, kui need puudutavad ettepaneku neid osi, mis sisaldavad muudatusi.

Kui vastutav komisjon kavatseb institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 8 kohaselt esitada muudatusettepanekuid ka ettepaneku kodifitseeritud osade kohta, teatab ta oma kavatsusest viivitamatult nõukogule ja Euroopa Komisjonile. Euroopa Komisjon peaks teavitama parlamendikomisjoni enne artikli 54 kohaselt toimuvat hääletust oma seisukohast muudatusettepanekute suhtes ja teatama, kas ta kavatseb uuesti sõnastamise ettepaneku tagasi võtta.”

Järgides õigusteenistuse arvamust, kelle esindajad osalesid uuesti sõnastatud ettepaneku läbi vaadanud konsultatiivse töörühma koosolekutel, ning võttes arvesse arvamuse koostaja soovitusi, leiab õiguskomisjon, et käesolev ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus või konsultatiivse töörühma arvamuses esile toodud, ning varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

Lisaks oli õiguskomisjon kooskõlas kodukorra artikliga 87 seisukohal, et ülalnimetatud töörühma arvamuses esitatud tehnilised kohandused on vajalikud selleks, et tagada ettepaneku vastavus uuesti sõnastamise eeskirjadele.

Kokkuvõttes soovitab õiguskomisjon pärast küsimuse arutamist 11. novembri 2009. aasta koosolekul (19 poolthäälega; erapooletuid ei olnud)[1], et vastutav komisjon jätkaks ettepaneku läbivaatamist vastavalt õiguskomisjoni ettepanekutele ja kooskõlas kodukorra artikliga 87.

Lugupidamisega

Klaus-Heiner LEHNE

Lisa: Konsultatiivse töörühma arvamus.

  • [1]               Klaus-Heiner Lehne (esimees), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Kurt Lechner, Sergio Gaetano Cofferati, Edit Herczog, Edvard Kožušník, Sajjad Karim.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTE

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 7.oktoober 2009

ARVAMUS

                                                              EUROOPA PARLAMENDILE

                                                              NÕUKOGULE

                                                              KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus halduskoostöö kohta ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas

KOM(2009)427, 18.8.2009 – 2009/0118(CNS)

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punktile 9, toimus 16. septembril 2009. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolek, et vaadata läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Vaadates läbi[1] ettepaneku võtta vastu nõukogu määrus, millega sõnastatakse uuesti nõukogu 7. oktoobri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1798/2003 halduskoostöö kohta käibemaksu valdkonnas ja määruse (EMÜ) nr 218/92 kehtetuks tunnistamise kohta, märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel järgmist.

1) Prantsuskeelse versiooni artikli 22 lõike 1 sissejuhatavas osas oleksid pärast sõnu „ci-après” (kahekordse joonega läbi kriipsutatud) pidanud olema sõnad „auxquelles elle peut aussi avoir directement accès” ja need oleksid pidanud olema hallil taustal ja kahekordse joonega läbi kriipsutatud (ei puuduta eestikeelset versiooni).

2) Artikli 31 lõikes 2 sõna „üheaegse” asendamine sõnadega „kahe nädala jooksul pärast mitmepoolse” on märgistatud sisulisele kohandamisele osutavate nooltega, aga oleks pidanud olema märgistatud kohandamisele osutavate nooltega.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus või käesolevas arvamuses esile toodud. Töörühm märkis ka, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ning nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

C. PENNERAJurist

 

J.-C. PIRISJurist

 

L. ROMERO REQUENAPeadirektor

 

  • [1]  Konsultatiivse töörühma käsutuses olid ettepaneku inglis-, prantsus- ja saksakeelsed versioonid. Töörühm töötas prantsuskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.

MENETLUS

Pealkiri

Halduskoostöö ja võitlus käibemaksupettuste vastu (uuesti sõnastamine)

Viited

KOM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

23.9.2009

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

7.10.2009

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

7.10.2009

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

José Manuel García-Margallo y Marfil

15.9.2009

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

2.12.2009

21.1.2010

23.2.2010

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.3.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

33

0

6

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

David Casa, Sari Essayah, Robert Goebbels, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Zoran Thaler