MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä ja petostentorjunnasta arvonlisäverotuksen alalla (uudelleenlaadittu toisinto)

25.3.2010 - (KOM(2009)0427 – C7‑0165/2009 – 2009/0118(CNS)) - *

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: José Manuel García-Margallo y Marfil
(Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 87 artikla)


Menettely : 2009/0118(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0061/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0061/2010
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä ja petostentorjunnasta arvonlisäverotuksen alalla (uudelleenlaadittu toisinto)

(KOM(2009)0427 – C7‑0165/2009 – 2009/0118(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen - uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–    ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2009)0427),

–    ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0165/2009),

–    ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–    ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan,

–   ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen[1],

–    ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan talous- ja raha-asioiden valiokunnalle työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 12. marraskuuta 2009 päivätyn kirjeen,

–    ottaa huomioon työjärjestyksen 87 ja 55 artiklan,

–    ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7‑0061/2010),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset niiden asiasisältöä muuttamatta,

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten (ja oikeudellisten asioiden valiokunnan hyväksymien teknisten mukautusten) perusteella ja sellaisena kuin se on jäljempänä tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Jäsenvaltioiden rajojen yli ulottuva veronkierto ja veron välttäminen johtavat verotulojen menetyksiin ja ovat vastoin oikeudenmukaisen verotuksen periaatetta ja saattavat aiheuttaa vääristymiä pääomien liikkeisiin ja kilpailuolosuhteisiin. Ne vaikuttavat siten sisämarkkinoiden toimintaan.

(2) Jäsenvaltioiden rajojen yli ulottuva veronkierto ja veron välttäminen johtavat verotulojen menetyksiin ja ovat vastoin oikeudenmukaisen verotuksen periaatetta ja saattavat aiheuttaa vääristymiä pääomien liikkeisiin ja kilpailuolosuhteisiin. Ne vaikuttavat siten kielteisesti sisämarkkinoiden toimintaan.

Perustelu

Tällä korostetaan veronkierron ja verojen välttämisen kielteistä vaikutusta sisämarkkinoihin.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) Euroopan parlamentti toisti koordinoidusta strategiasta veropetosten torjunnan tehostamiseksi 2 päivänä syyskuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa1, että arvonlisäveron nykyinen hallinnointijärjestelmä vaatii perinpohjaista korjausta, ja kehotti sen mukaisesti komissiota tekemään ehdotuksia arvonlisäverovelvollisten rekisteröintiä ja rekisteristä poistamista koskevien menettelyiden yhdenmukaistamiseksi ja myös siksi, että jäsenvaltioille varmistetaan automaattinen pääsy toisten jäsenvaltioiden muihin kuin arkaluonteisiin tietoihin.

 

___________________________

1 EUVL C 295 E, 4.12.2009, s. 13.

Perustelu

On asianmukaista tuoda esille, että Euroopan parlamentti on vaatinut hallinnollisen yhteistyön tehostamista vuonna 2008 laaditussa veropetosta käsittelevässä mietinnössään.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(3 b) Kun tällainen automaattinen pääsy muihin kuin arkaluonteisiin tietoihin myönnetään, olisi varmistettava asianmukainen suojan taso, vaihdettujen tietojen rajoitettu säilyttämisaika ja tietoja säilyttävän laitoksen tai elimen vastuu huonon tietohallinnon tai tietovuotojen ehkäisemiseksi.

Perustelu

Veronmaksajia koskevien tietojen suojelemiseksi tietojen rajoitettu säilyttämisaika sekä tietoja säilyttävän laitoksen tai elimen vastuu ovat olennaisia tekijöitä ehkäistäessä huonoa tietojenhallintaa ja/tai tietovuotoja.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 8/2007 hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen alalla 4 päivänä joulukuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa1 Euroopan parlamentti ilmaisi olevansa vakuuttunut siitä, että Eurofiscin perustaminen voi tuoda lisäarvoa ainoastaan, jos kaikkien jäsenvaltioiden osallistuminen siihen on pakollista, jotta on mahdollista välttää Eurocanetiin liittyviä ongelmia, ja jos komissio osallistuu täysipainoisesti Eurofiscin toimintaan ja toimii siinä koordinoijana.

 

__________

1 EUVL C 21 E, 28.1.2010, s. 3.

Perustelu

On asianmukaista tuoda esille, että Euroopan parlamentti on vaatinut Eurofiscin perustamista vuonna 2008.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(5 b) Euroopan parlamentti kehotti 4 päivänä joulukuuta 2008 antamassaan päätöslauselmassa myös perustamaan Eurofiscin ja muistutti, että rajat ylittävien arvonlisäveropetosten torjumisen kannalta on ehdottoman tärkeätä jakaa parhaita kansallisia käytäntöjä, joiden tarkoituksena on sekä kannustaa asianmukaiseen arvonlisäveron perintään jäsenvaltioissa että rehellisten veronmaksajien palkitsemiseen.

Perustelu

Pelkästään Eurofiscin perustaminen ei ratkaise rajat ylittävien arvonlisäveropetosten ongelmaa, kun taas arvonlisäveron asianmukaista perintää jäsenvaltioissa koskevat kannustimet ja rehellisten veronmaksajien palkitseminen voisivat vähentää merkittävästi tätä rikollista toimintaa.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Kun otetaan huomioon tiettyjen pyyntöjen toistuvuus ja kielellinen monimuotoisuus yhteisössä, on tärkeää vahvistaa tietojenvaihdossa käytettävät vakiolomakkeet, jotta tietopyynnöt voidaan käsitellä nopeammin.

(14) Kun otetaan huomioon tiettyjen pyyntöjen toistuvuus ja kielellinen monimuotoisuus yhteisössä, on tärkeää vahvistaa tietojenvaihdossa käytettävät vakiolomakkeet ja edistää niiden käyttöä, jotta tietopyynnöt voidaan käsitellä nopeammin.

Perustelu

Tällä varmistetaan se, että kaikki jäsenvaltiot ottavat ajoissa käyttöön uudet vakiolomakkeet.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Olisi määriteltävä selkeästi ehdot sähköisesti tallennettujen tietojen vaihdolle ja jäsenvaltioiden automaattiselle pääsylle sähköisesti tallennettuihin tietoihin kussakin jäsenvaltiossa.

(20) Olisi määriteltävä selkeästi ehdot sähköisesti tallennettujen tietojen vaihdolle ja jäsenvaltioiden automaattiselle pääsylle sähköisesti tallennettuihin tietoihin ja tällaisten tietojen tallennusmenetelmille kussakin jäsenvaltiossa.

Perustelu

Tällä varmistetaan se, että henkilötietojen tallentamiselle asetetaan turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29) Asetuksen (EY) N:o 1798/2003 soveltamisesta karusellipetosten torjuntaan viime aikoina saatu käytännön kokemus osoittaa, että eräissä tapauksissa tehokas petostentorjunta edellyttää ehdottomasti huomattavasti nopeampaa tietojenvaihtojärjestelmää, jossa käsiteltävät tiedot ovat huomattavasti laajempia ja kohdennetumpia ja joka on tämän asetuksen mukainen mutta kuitenkin riittävän joustava soveltuakseen uusiin petostyyppeihin. Komissio tukee Belgian aloitteesta käyttöön otettua EUROCANET-verkkoa ("European Carrousel Network"), joka on esimerkki tämäntyyppisestä yhteistyöstä.

(29) Asetuksen (EY) N:o 1798/2003 soveltamisesta karusellipetosten torjuntaan viime aikoina saatu käytännön kokemus osoittaa, että eräissä tapauksissa tehokas petostentorjunta edellyttää ehdottomasti huomattavasti nopeampaa tietojenvaihtojärjestelmää, jossa käsiteltävät tiedot ovat huomattavasti laajempia ja kohdennetumpia ja joka on tämän asetuksen mukainen mutta kuitenkin riittävän joustava soveltuakseen uusiin petostyyppeihin. Komissio tukee Belgian aloitteesta käyttöön otettua EUROCANET-verkkoa (”European Carrousel Network), joka on esimerkki tämäntyyppisestä yhteistyöstä. Tämän mekanismin moitteettoman toiminnan varmistamiseksi olisi sovellettava Euroopan unionin tasoista lähestymistapaa.

Perustelu

Tässä selvennetään, että Eurofisc toimii Euroopan unionin tasoisen lähestymistavan pohjalta.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35) Tämän asetuksen soveltamiseksi olisi harkittava yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY säädettyjen tiettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien rajoittamista mainitun direktiivin 13 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen intressien turvaamiseksi. Tällainen rajoittaminen on tarpeen ja oikeasuhteinen, kun otetaan huomioon jäsenvaltioille mahdollisesti aiheutuvat tulonmenetykset ja se, kuinka tärkeitä nämä tiedot ovat petostentorjunnassa.

(35) Tämän asetuksen soveltamiseksi olisi harkittava yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY säädettyjen tiettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien rajoittamista mainitun direktiivin 13 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen intressien turvaamiseksi sekä yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 45/20012säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien rajoittamista.

 

___________

1 EYVL L 8, 12.1 2001, s. 1.

Perustelu

Katso Euroopan tietosuojavaltuutetun 30. lokakuuta 2009 antama lausunto.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(36 a) Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu,

Perustelu

Koska uudella asetuksella voi olla vaikutusta henkilötietojen käsittelyyn, ja ottaen huomioon, että Euroopan tietosuojavaltuutettu on antanut lausunnon, on asianmukaista mainita kyseinen lausunto säädöksen johdanto-osassa.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä varten tässä asetuksessa määritellään säännöt ja menettelyt, joiden ansiosta jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat toimia yhteistyössä ja vaihtaa keskenään tietoja, joiden avulla arvonlisäverotus voidaan toimittaa oikein, arvonlisäveron moitteetonta soveltamista valvoa erityisesti yhteisöliiketoimien osalta ja arvonlisäveropetoksia torjua. Siinä määritellään erityisesti säännöt ja menettelyt, joita noudattaen jäsenvaltiot voivat kerätä ja vaihtaa kyseisiä tietoja sähköisesti.

Tätä varten tässä asetuksessa määritellään säännöt ja menettelyt, joiden ansiosta jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat toimia yhteistyössä ja vaihtaa keskenään tarvittavia tietoja, joiden avulla arvonlisäverotus voidaan toimittaa oikein, arvonlisäveron moitteetonta soveltamista valvoa erityisesti yhteisöliiketoimien osalta ja arvonlisäveropetoksia torjua. Siinä määritellään erityisesti säännöt ja menettelyt, joita noudattaen jäsenvaltiot voivat kerätä ja vaihtaa kyseisiä tietoja sähköisesti.

Perustelu

Henkilötietojen käsittely on sallittua ainoastaan silloin, kun se on tarpeellista toimenpiteen tavoitteiden saavuttamiseksi. Katso Euroopan tietosuojavaltuutetun 30. lokakuuta 2009 antama lausunto.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

1 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a artikla

 

Tätä asetusta sovellettaessa jäsenvaltiot ja komissio valvovat, että direktiivissä 95/46/EY ja asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia noudatetaan.

Perustelu

Katso Euroopan tietosuojavaltuutetun 30. lokakuuta 2009 antama lausunto.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

15 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava oma-aloitteisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille tiedossaan olevat 1 artiklassa tarkoitetut tiedot, jotka voivat olla niille hyödyksi.

 

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava oma-aloitteisesti muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille tiedossaan olevat 1 artiklassa tarkoitetut tiedot, jotka ovat tarpeellisia, jotta arvonlisäverotus voidaan toimittaa oikein, arvonlisäveron moitteetonta soveltamista valvoa erityisesti unionin sisäisten liiketoimien osalta ja arvonlisäveropetoksia torjua.

Perustelu

Henkilötietojen käsittely on sallittua ainoastaan silloin, kun se on tarpeellista toimenpiteen tavoitteiden saavuttamiseksi. Katso Euroopan tietosuojavaltuutetun 30. lokakuuta 2009 antama lausunto.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Jäljempänä b kohdassa tarkoitettuja henkilöitä on pyydettävä ilmaisemaan kantansa tallennettujen tietojen laadusta.

Perustelu

Vaihdettavien tietojen laadusta annettavaa palautetta koskeva entistä selkeämpi raportointimenettely on tarpeen.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Tämän artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa sekä 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja koskevat luettelo ja yksityiskohdat on laadittava 60 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3. Tämän artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa sekä 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja koskevat luettelo ja yksityiskohdat on laadittava 60 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen aiheuttamatta pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle suhteetonta hallinnollista rasitusta.

Perustelu

Tämän tarkoituksena on pikemminkin parantaa viranomaisen antaman palautteen laatua kuin lisätä hallinnollista rasitusta.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on myönnettävä kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille automaattinen pääsy 18 artiklassa tarkoitettuihin tietokantoihin sisältyviin tietoihin. Mainitun artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista tiedoista on annettava vähintään seuraavat:

Ainoastaan arvonlisäveroa koskevan lainsäädännön rikkomisen estämiseksi ja katsoessaan tarpeelliseksi valvoa alueellaan verotettavaa unionin sisäistä tavaroiden tai palvelujen kauppaa, kunkin jäsenvaltion on myönnettävä kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille automaattinen pääsy 18 artiklassa tarkoitettuihin tietokantoihin sisältyviin tietoihin. Mainitun artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista tiedoista on annettava vähintään seuraavat:

Perustelu

Henkilötietojen käsittely on sallittua ainoastaan silloin, kun sen tarkoitus eritellään selkeästi. Lisäksi on asianmukaista rajoittaa riskejä, jotka liittyvät automaattiseen pääsyyn henkilötietoja sisältäviin tietokantoihin.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jos 18 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin tietokantoihin sisältyy henkilötietoja, automaattinen pääsy niihin rajoitetaan tässä artiklassa mainittuihin tietoluokkiin.

Perustelu

Henkilötietojen käsittely on sallittua ainoastaan silloin, kun sen tarkoitus eritellään selkeästi. Lisäksi on asianmukaista rajoittaa riskejä, jotka liittyvät automaattiseen pääsyyn henkilötietoja sisältäviin tietokantoihin.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan yhteinen rakenne arvonlisäveropetosten ja arvonlisäveron kiertämisen torjumiseksi. Tällä rakenteella suoritetaan erityisesti seuraavat tehtävät:

1. Tällä asetuksella perustetaan Euroopan unionin tasoinen rakenne arvonlisäveropetosten ja arvonlisäveron kiertämisen torjumiseksi. Tällä rakenteella suoritetaan erityisesti seuraavat tehtävät:

Perustelu

Tässä selvennetään, että Eurofisc toimii Euroopan unionin tasoisen lähestymistavan pohjalta.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava 1 kohdalla perustetun rakenteen tutkimusalat.

2. Edellä 1 kohdalla perustettuun Euroopan unionin tasoiseen rakenteeseen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten nimeämiä virkamiehiä.

Perustelu

Tässä selvennetään, että Eurofisc toimii Euroopan unionin tasoisen lähestymistavan pohjalta.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on nimettävä rakenteen kullekin tutkimusalalle yksi tai useampi jäsenvaltio, joka vastaa 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien valvonnasta ja ohjauksesta.

3. Edellä 1 kohdalla perustettu Euroopan unionin tasoinen rakenne määrittelee tutkimusalat, joilla sen toimintaa harjoitetaan.

Perustelu

Tässä selvennetään, että Eurofisc toimii Euroopan unionin tasoisen lähestymistavan pohjalta.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

3 a. Jotta arvonlisäveropetoksia voidaan tutkia unionissa entistä tehokkaammin, on laadittava rajat ylittävien verosaatavien takaisinperintää koskeva kannustinmekanismi jakamalla maksamattomasta kerätystä arvonlisäverosta oikeudenmukainen osa verosaatavia perivän jäsenvaltion ja esittäjäjäsenvaltion kesken.

Perustelu

EU:n arvonlisäveron perintäjärjestelmän tehokkuutta olisi parannettava, jotta arvonlisäveropetoksia saataisiin vähennettyä kaikkialla EU:ssa. Pitäen mielessä, että koska huomattava osa arvonlisäverojen menetyksistä syntyy ketjupetoksissa, unionin olisi ponnisteltava entistä enemmän saadakseen verohallinnot tekemään tehokkaammin yhteistyötä. Tämän vuoksi olisi perustettava kannustinmekanismi, jotta kyseinen tavoite saavutetaan.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

35 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 34 artiklalla perustettuun rakenteeseen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten nimeämiä toimivaltaisia virkamiehiä. Komissio tukee tätä rakennetta teknisesti, hallinnollisesti ja toiminnallisesti.

 

Komissio koordinoi, ohjaa ja valvoo 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoitamista ja antaa teknistä, hallinnollista ja operatiivista tukea jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Perustelu

Tässä selvennetään, että Eurofisc toimii Euroopan unionin tasoisen lähestymistavan pohjalta, ja määritellään lisäksi Euroopan komission rooli sen toiminnassa.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

39 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 34 artiklalla perustetun rakenteen on esitettävä vuosittain toimintakertomus 60 artiklassa tarkoitetulle komitealle.

Edellä 34 artiklalla perustetun rakenteen on esitettävä vuosittain toimintakertomus jäsenvaltioille, Euroopan parlamentille ja 60 artiklassa tarkoitetulle komitealle.

Perustelu

On tärkeätä, että Eurofiscilla on avoin ja läpinäkyvä rakenne, ja siksi olisi tehtävä selväksi, että komission asettaman hallintokomitean lisäksi myös jäsenvaltioilla ja Euroopan parlamentilla on oikeus tarkastella sen kertomuksia.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelevat ja arvioivat tässä asetuksessa edellytettyjen hallinnollista yhteistyötä koskevien järjestelyjen toimivuutta. Jäsenvaltioiden on tehtävä erityisesti tätä toimivuutta koskevia tarkastuksia. Komissio kokoaa yhteen jäsenvaltioiden kokemukset parantaakseen näiden järjestelyjen toimivuutta.

1. Jäsenvaltiot, Euroopan parlamentti ja komissio tarkastelevat ja arvioivat tässä asetuksessa edellytettyjen hallinnollista yhteistyötä koskevien järjestelyjen toimivuutta. Jäsenvaltioiden on tehtävä erityisesti tätä toimivuutta koskevia tarkastuksia. Komissio kokoaa yhteen jäsenvaltioiden kokemukset parantaakseen näiden järjestelyjen toimivuutta ja ilmoittaa säännöllisesti jäsenvaltioille ja Euroopan parlamentille tuloksista.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle kaikki käytettävissä olevat tiedot, joilla on merkitystä niiden soveltaessa tätä asetusta.

2. Jäsenvaltiot ilmoittavat Euroopan parlamentille ja komissiolle kaikki käytettävissä olevat tiedot, joilla on merkitystä niiden soveltaessa tätä asetusta.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

51 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9. Komissio voi antaa jäsenvaltioille asiantuntija-apua, teknistä tai logistista apua, tiedotustukea tai muuta operatiivista tukea tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

9. Komissio antaa jäsenvaltioille asiantuntija-apua, teknistä tai logistista apua, tiedotustukea tai muuta operatiivista tukea tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Perustelu

Tehokkaan yhteistyön aikaansaamiseksi on tärkeätä, että komissio vastaa annettavasta tuesta ja asiantuntijalausunnoista, joilla autetaan jäsenvaltioita saavuttamaan tavoitteet.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos kyseinen kolmas maa on sitoutunut toimittamaan sen avun, joka on tarpeen näytön keräämiseksi arvonlisäverolainsäädännön vastaisilta näyttävien liiketoimien lainvastaisuudesta, sille voidaan toimittaa tämän asetuksen nojalla saadut tiedot ne toimittaneiden toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella ja noudattaen näiden sisäisiä, henkilötietojen toimittamista kolmansille maille koskevia säännöksiä.

2. Jos kyseinen kolmas maa on sitoutunut toimittamaan sen avun, joka on tarpeen näytön keräämiseksi arvonlisäverolainsäädännön vastaisilta näyttävien liiketoimien lainvastaisuudesta, sille voidaan toimittaa tämän asetuksen nojalla saadut tiedot ne toimittaneiden toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella ja noudattaen näiden sisäisiä, henkilötietojen toimittamista kolmansille maille koskevia säännöksiä sekä direktiivin 95/46/EY ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 täytäntöönpanosäännöksiä.

Perustelu

Yhteisön lainsäädäntöön sisältyviä tietojen suojaa koskevia takeita on sovellettava myös suhteissa kolmansiin maihin.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tämän asetuksen nojalla missä tahansa muodossa ilmoitettuja tai kerättyjä  tietoja mukaan lukien tiedot, jotka ovat virkamiehen saatavilla VII luvussa, VIII luvussa ja X luvussa säädetyissä olosuhteissa ja tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa,  koskee salassapitovelvollisuus, ja niihin on sovellettava tiedot vastaanottaneen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä samanlaisille tiedoille säädettyä tietosuojaa sekä vastaavia yhteisön viranomaisiin sovellettavia säännöksiä.

1. Tämän asetuksen nojalla missä tahansa muodossa ilmoitettuja tai kerättyjä tietoja mukaan lukien tiedot, jotka ovat virkamiehen saatavilla VII luvussa, VIII luvussa ja X luvussa säädetyissä olosuhteissa ja tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, koskee salassapitovelvollisuus, ja niihin on sovellettava tiedot vastaanottaneen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä samanlaisille tiedoille säädettyä tietosuojaa sekä vastaavia yhteisön viranomaisiin sovellettavia säännöksiä. Tällaisilla tiedoilla on suoja myös direktiivin 95/46/EY ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 nojalla. Niitä voidaan käyttää ainoastaan tässä asetuksessa säädetyissä olosuhteissa.

Perustelu

On asianmukaista viitata selkeästi yhteisön lainsäädäntöön sisältyviin tietosuojaa koskeviin takeisiin.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Tässä asetuksessa tarkoitettuihin tietojen tallentamiseen ja vaihtoon on sovellettava direktiivin 95/46/EY täytäntöönpanosäännöksiä. Jäsenvaltiot rajoittavat kuitenkin tämän asetuksen asianmukaiseksi soveltamiseksi direktiivin 95/46/EY 10 artiklassa, 11 artiklan 1 kohdassa sekä 12 ja 21 artiklassa tarkoitettujen velvollisuuksien ja oikeuksien soveltamisalaa siinä määrin kuin se on tarpeen mainitun direktiivin 13 artiklan e kohdassa tarkoitettujen etujen turvaamiseksi.

5. Tässä asetuksessa tarkoitettuihin tietojen tallentamiseen ja vaihtoon on sovellettava direktiivin 95/46/EY ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 täytäntöönpanosäännöksiä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin toteuttaa lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joilla rajoitetaan tämän asetuksen asianmukaiseksi soveltamiseksi direktiivin 95/46/EY 10 artiklassa, 11 artiklan 1 kohdassa sekä 12 ja 21 artiklassa tarkoitettujen velvollisuuksien ja oikeuksien soveltamisalaa siinä määrin kuin se on tarpeen mainitun direktiivin 13 artiklan e kohdassa tarkoitettujen etujen turvaamiseksi.

Perustelu

On asianmukaista viitata selkeästi yhteisön lainsäädäntöön sisältyviin tietosuojaa koskeviin takeisiin sekä siihen, että rajoitukset on tarpeen vahvistaa lainsäädännöllisellä toimenpiteellä.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

57 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Jäsenvaltiot ja komissio valvovat, että direktiivissä 95/46/EY ja asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjä avoimuutta ja henkilötietojen keräämiseen liittyvissä tapauksissa asianomaisille tiedottamista koskevia sääntöjä noudatetaan.

Perustelu

On asianmukaista viitata selkeästi velvoitteeseen toimia avoimesti suhteessa asianomaisiin henkilöihin.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

c a) varmistetaan vaihdettavien tietojen laadun korkein taso niin avoimesti kuin mahdollista.

Perustelu

On toivottavaa, että jäsenvaltiot vaihtavat ja saavat mahdollisimman laadukkaita, avoimuusvaatimukset täyttäviä raportteja tiedoista.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

59 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava vuosittain komissiolle tilanteista, joissa toinen jäsenvaltio on kieltäytynyt antamasta tietoja niitä pyytäneelle jäsenvaltiolle tai estänyt pyytävää jäsenvaltiota tekemästä hallinnollista tutkimusta, joista on esitetty asianmukainen pyyntö. Jäsenvaltion, jolle pyyntö esitettiin, on ilmoitettava komissiolle syyt, jotka ovat johtaneet tiedon antamisesta tai tutkimusten aloittamisesta kieltäytymiseen. Komissio arvio tietoja ja laatii asianmukaiset suositukset. Nämä suositukset toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Perustelu

Tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisten viranomaisten välillä ehdotetaan, että ryhdytään seuraamaan tapauksia, joissa jäsenvaltiot ovat kieltäytyneet toimittamasta tietoja tai suorittamasta hallinnollista tutkimusta.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jos 2 kohdan mukaisesti toteutetut toimenpiteet viittaavat henkilötietojen käsittelyyn tai ne edellyttävät sitä, on kuultava Euroopan tietosuojavaltuutettua.

Perustelu

Jos tämän asetuksen täytäntöönpanomääräykset voivat vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn, on asianmukaista pyytää Euroopan tietosuojavaltuutetulta lausunto.

  • [1]  EUVL C 77, 28.3.2002, s. 1.

PERUSTELUT

JOHDANTO

Käsiteltävänä oleva lainsäädäntöehdotus on asetuksen (EY) N:o 1798/2003 uudelleenlaadittu toisinto eli ehdotus neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä ja petoksentorjunnasta arvonlisäverotuksen alalla. Komissio pyrkii tarjoamaan ehdotuksellaan jäsenvaltioille mahdollisimman tehokkaat keinot torjua rajat ylittäviä petoksia arvonlisäverotuksen alalla. Lisäksi ehdotuksella täydennetään ja muutetaan nykyisen asetuksen joitakin kohtia. Tältä osin on mainittava erityisesti oikeusperustan luominen petostentorjuntayhteistyön mahdollistavan rakenteen, Eurofiscin, perustamista varten.

TAUSTAA: EUROOPAN KOMISSION VIIMEISIN KERTOMUS

Seuraavassa kerrotaan lyhyesti veropetosten torjuntaa koskevasta EU:n yleisestä lainsäädäntökehyksestä, minkä jälkeen käsitellään tarkemmin komission ehdotusta.

Veropetokset vaikuttavat vakavalla tavalla jäsenvaltioiden varoihin. Ne loukkaavat verotuksen tasapuolisuuden periaatetta ja voivat vääristää kilpailua ja vaikuttaa näin sisämarkkinoiden toimintaan. Arvonlisäveropetosten aiheuttamat vääristymät vaikuttavat varallisuusjärjestelmän yleiseen tasapainoon. Järjestelmän on oltava täsmällinen ja avoin, jotta sillä voidaan taata Euroopan unionin asianmukainen toiminta. Koska viranomaisten on tasattava petosten aiheuttama tulovaje, petokset kasvattavat verosääntöjä noudattaviin yrityksiin kohdistuvaa veropainetta. Vaikka kaikissa jäsenvaltioissa ei ole tutkittu arvonlisäveron kierron ja arvonlisäveropetosten laajuutta, asiasta on julkaistu monia arvioita. Kansainvälisen arvonlisäveroyhdistyksen (International VAT Association) arvion mukaan koko Euroopan unionissa menetetään vuosittain arvonlisäverotuloja 60–100 miljardia euroa.

Koska näitä asioita käsiteltiin edellisellä vaalikaudella Bowlesin mietintöluonnoksessa koordinoidusta strategiasta veropetosten torjunnan tehostamiseksi, talous- ja raha-asioiden valiokunnan jäsenet tietävät, että petostentorjunta on ongelma, jota ei voida ratkaista yksinomaan kansallisella tasolla, vaikka se kuuluukin pitkälti jäsenvaltioiden toimivaltaan. Euroopan unionin pitäisi ottaa veropetosten torjunta yhdeksi päätavoitteekseen, ja jäsenvaltioiden hallinnollisten viranomaisten ja komission pitäisi tehdä keskenään tiiviimpää yhteistyötä. Komissio, joka on seurannut neuvoston suuntaviivoja vuodesta 2007, on laatinut tältä osin joukon säädösehdotuksia, joilla pyritään parantamaan arvonlisäveron hallinnointia, ilman että nämä säädökset aiheuttavat perustavanlaatuisia muutoksia voimassa olevaan järjestelmään.

Lisäksi on mainittava tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 8/2007, jossa jäsenvaltioita arvioidaan varsin kriittisesti. Kertomuksessaan tilintarkastustuomioistuin kehottaa jäsenvaltioita antamaan hallinnolliselle yhteistyölle enemmän painoarvoa niin toimintaa koskevan tietojenvaihdon kuin sen hallinnoinninkin osalta sekä kannustamaan paikallista tarkastushenkilöstöä lisäämään suoraa yhteydenpitoa, sillä se on tehokas keino vauhdittaa tietojenvaihtoa. Lisäksi kertomuksessa esitetään muun muassa useita alv-tietokantaa (VIES-järjestelmää) koskevia parannuksia.

Komissio julkaisi puolestaan tämän vuoden alussa kertomuksen neuvoston asetuksen (EY) N:o 1798/2003 eli parhaillaan käsiteltävän asetuksen soveltamisesta. Kertomuksen keskeiset johtopäätökset voidaan tiivistää seuraavasti:

§ Yhteistyöpyyntöihin annettujen viivästyneiden vastausten määrä on kasvanut kohtuuttoman suureksi.

§ Jäsenvaltioiden automaattinen pääsy toistensa tietokantoihin nopeuttaisi hallinnollista yhteistyötä.

§ Useimmilla jäsenvaltioilla ei ole palautejärjestelmää.

§ Ongelmana on edelleen se, että alv-tunnisteet eivät pidä paikkaansa eikä tietoja korjata riittävän nopeasti.

§ Yhden valtion virkamiesten läsnäoloon toisen valtion alueella liittyy edelleen käytännön ongelmia. Esimerkkeinä mainitaan kieliongelmat sekä tällaisen läsnäolon mahdollistavan kansallisen oikeusperustan puuttuminen.

EHDOTUKSEN KESKEINEN SISÄLTÖ

Seuraavassa käsitellään lyhyesti ehdotuksen tärkeimpiä muutoksia.

Ensinnäkin jäsenvaltioiden vastuuta hallinnollisesta yhteistyöstä laajennetaan kaikkien jäsenvaltioiden arvonlisäverotulojen suojaamiseksi. Asetusehdotuksessa säädetään nimenomaisesti, että asetuksen tarkoituksena on paitsi mahdollistaa arvonlisäveron laskeminen oikein myös valvoa arvonlisäveron moitteetonta soveltamista erityisesti yhteisöliiketoimien osalta ja torjua arvonlisäveropetoksia.

Toiseksi ehdotuksessa määritellään tarkasti, mitä tietoja jäsenvaltioiden on kerättävä ja annettava muiden jäsenvaltioiden käyttöön sähköisten tietokantojen välityksellä, ja vahvistetaan tietokantoihin syötettävän arvonlisäverotunnisteen rekisteröinnin yhteydessä kerättäviä tietoja ja tehtäviä varmennuksia koskevat yhteiset säännöt. Ehdotuksessa vahvistetaan myös yhtenäiset säännöt sen säännösten mukaisesti kerättyjen tietojen säilyttämisestä vähintään viisi vuotta.

Ehdotuksella pyritään yleisesti parantamaan jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa: siinä määritellään tarkemmin, missä tapauksissa jäsenvaltiot voivat tehdä hallinnollisen tutkimuksen, ja säädetään myös toimenpiteistä, joilla voidaan lieventää tutkimuksen toteutumatta jäämistä. Lisäksi siinä määritellään paremmin automaattisen tietojenvaihdon edellytykset eli muun muassa säädetään standardimuotoisten kaavakkeiden ja tiedostojen käytöstä, oma-aloitteisesta tietojenvaihdosta ja velvollisuudesta antaa palautetta eli tietoa siitä, mihin toisen jäsenvaltion toimittamia tietoja on käytetty.

Komissio ehdottaa myös oikeusperustan käyttöön ottamista sellaisen rakenteen perustamiseksi, jonka avulla voidaan tehdä kohdennettua yhteistyötä petosten torjumiseksi. Tämän rakenteen nimi on Eurofisc. Komission mukaan tämä rakenne mahdollistaa monenvälisen, nopean ja kohdennetun tietojenvaihdon, jolloin jäsenvaltiot voivat reagoida asianmukaisella ja koordinoidulla tavalla uudentyyppisiin petoksiin. Se voi perustua yhteisesti toteutettuun riskianalyysiin. Todellisuudessa komissio ehdottaa Eurocanet-verkon ("European Carrousel Network") virallistamista. Eurocanet-verkko otettiin käyttöön Belgian aloitteesta muutama vuosi sitten, ja komissio kannattaa sen laajentamista kaikenlaisia rajat ylittäviä petoksia koskevaan tiedonvaihtoon. Petostentorjunnan asiantuntijoiden mielestä Eurocanet-verkoston tekemä työ on tuottanut hyviä tuloksia.

Lisäksi on korostettava, että asetusehdotuksessa säädetään myös oikeudesta saada tietoja henkilön ja tilanteen mukaan. Euroopan tietosuojavaltuutettu antoi 30. lokakuuta 2009 komission ehdotusta koskevan lausunnon, jossa tuotiin esiin muutamia näkökohtia, joita voitaisiin parantaa EU:n tietosuojasääntöjen noudattamisen varmistamiseksi.

ESITTELIJÄN KANTA

Petostentorjunnan näkökulmasta säädösehdotus on hyvä. Esittelijän yleinen arvio komission ehdotuksesta on myönteinen, ja hän kannattaa ehdotusta.

Esittelijä on määritellyt kolme aluetta, joilla komission ehdotusta olisi syytä parantaa:

§ Eurofiscin osalta esittelijä kehottaa tarkentamaan uuden rakenteen yhteisöllistä luonnetta ja täsmentämään, mikä tehtävä Euroopan komissiolla on tarkoitus olla tässä rakenteessa.

§ Kansallisten viranomaisten välisen tietojenvaihdon parantamiseksi ja komission viimeaikaisessa kertomuksessa määriteltyjen puutteiden korjaamiseksi esittelijä ehdottaa, että Euroopan komissio ryhtyy seuraamaan järjestelmällisesti tapauksia, joissa jäsenvaltiot ovat kieltäytyneet toimittamasta tietoja tai tekemästä tutkimuksia.

§ Lisäksi esittelijä vastaa talous- ja raha-asioiden valiokunnan jäsenten ensimmäisessä keskustelussa esiin tuomaan aiheelliseen huoleen ehdottamalla, että Euroopan tietosuojavaltuutetun ehdotukset sisällytetään asetukseen, sillä vaikka veroviranomaiset vaihtavatkin keskenään lähinnä oikeushenkilöiden tietoja, tietojenvaihtoon voi liittyä myös luonnollisten henkilöiden tietojen käsittelyä. Luonnollisten henkilöiden tietojen käsittelyssä on noudatettava yhteisön tietosuojasääntöjä, kuten Euroopan tietosuojavaltuutettu korostaa.

LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNTA

PUHEENJOHTAJA

Viiteasiak.: D(2009)61475

Sharon BOWLES

Talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtaja

ASP 10G201

Bryssel

Asia:           Ehdotus neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä ja petostentorjunnasta arvonlisäverotuksen alalla (uudelleenlaadittu toisinto)

                  (KOM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))

Arvoisa puheenjohtaja,

Oikeudellisten asioiden valiokunta, jonka puheenjohtaja olen, on tarkastellut edellä mainittua ehdotusta työjärjestykseen sisällytetyn uudelleenlaatimista koskevan 87 artiklan mukaisesti.

Kyseisen artiklan 3 kohdassa todetaan seuraavaa:

"Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta vastaavalle valiokunnalle.

Tässä tapauksessa asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 156 ja 157 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

Jos asiasta vastaava valiokunta kuitenkin aikoo toimielinten välisen sopimuksen 8 kohdan mukaisesti esittää tarkistuksia ehdotuksen kodifioituihin osiin, sen on ilmoitettava aikomuksestaan viipymättä neuvostolle ja komissiolle, jonka olisi ilmoitettava valiokunnalle kantansa tarkistuksiin ennen 54 artiklan mukaista äänestystä ja ilmoitettava samalla, aikooko se peruuttaa uudelleenlaaditun ehdotuksen."

Oikeudellisen yksikön edustajat osallistuivat uudelleenlaadittua ehdotusta käsitelleen neuvoa-antavan ryhmän kokouksiin. Oikeudellisen yksikön lausunnon johdosta ja valmistelijan antamia suosituksia noudattaen oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, että käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä tai neuvoa-antavan ryhmän lausunnossa on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta.

Lisäksi 87 artiklan mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, että edellä mainitun ryhmän lausunnossa ehdotetut tekniset mukautukset ovat välttämättömiä sen varmistamiseksi, että ehdotus on uudelleenlaatimista koskevien sääntöjen mukainen.

Lopuksi tarkasteltuaan asiaa 11. marraskuuta 2009 pidetyssä kokouksessa oikeudellisten asioiden valiokunta suositti äänin 19 puolesta, ei yhtään tyhjää[1], että asiasta vastaava valiokunta tutkii edellä mainitun ehdotuksen ottaen huomioon sen ehdotukset ja työjärjestyksen 87 artiklan määräykset.

Kunnioittavasti,

Klaus-Heiner LEHNE

Liite: Neuvoa-antavan ryhmän lausunto.

  • [1]  Klaus-Heiner Lehne (puheenjohtaja), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Kurt Lechner, Sergio Gaetano Cofferati, Edit Herczog, Edvard Kožušník, Sajjad Karim.

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel, 7. lokakuuta 2009

LAUSUNTO

                                                              EUROOPAN PARLAMENTILLE

                                                              NEUVOSTOLLE

                                                              KOMISSIOLLE

Ehdotus neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä ja petostentorjunnasta arvonlisäverotuksen alalla

KOM(2009)0427 lopullinen, 18.8.2009 – 2009/0118(CNS)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 16. syyskuuta 2009 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission tekemää ehdotusta.

Käsitellessään[1] ehdotusta neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen alalla ja asetuksen (ETY) N:o 218/92 kumoamisesta 7. lokakuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1798/2003 uudelleenlaatimiseksi neuvoa-antava ryhmä totesi yksimielisesti jäljempänä esitetyt seikat.

1) 22 artiklan 1 kohdan johdantosanoissa ilmauksen "seuraavat" (merkitty kaksoisyliviivauksella) jäljessä olisi pitänyt olla sanat "jotka voivat myös olla suoraan kyseisen viranomaisen käytettävissä", ja ne olisi pitänyt merkitä harmaalla taustalla ja kaksoisyliviivauksella.

2) 31 artiklan 2 kohdassa sanan "samanaikaista" korvaaminen sanalla "monenvälistä", joka on merkitty sisällön muutosta osoittavilla nuolilla, olisi sen sijaan pitänyt merkitä käyttäen mukautusta osoittavia nuolia.

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotukseen ei sisälly muita asiasisältöön vaikuttavia muutoksia kuin ne, jotka on yksilöity ehdotuksessa tai tässä lausunnossa. Mainitut asiasisältöön vaikuttavat muutokset sisältävän aikaisemman säädöksen muuttumattomien säännösten kodifioinnista neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta, että ehdotus on säännönmukainen kodifiointi nykyisistä teksteistä eikä sillä muuteta kyseisten säädösten asiasisältöä.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           L. ROMERO REQUENA

Parlamentin lakimies      Neuvoston lakimies    Pääjohtaja

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Hallinnollinen yhteistyö ja petostentorjunta arvonlisäveron alalla (uudelleenlaadittu)

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

23.9.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

7.10.2009

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

7.10.2009

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

José Manuel García-Margallo y Marfil

15.9.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

2.12.2009

21.1.2010

23.2.2010

 

Hyväksytty (pvä)

17.3.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

0

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

David Casa, Sari Essayah, Robert Goebbels, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Zoran Thaler

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

25.3.2010

  • [1]  Neuvoa-antavalla ryhmällä oli käytössään ehdotuksen saksan-, englannin- ja ranskankielinen versio. Ryhmän työ perustui ranskankieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.