Pranešimas - A7-0061/2010Pranešimas
A7-0061/2010

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (nauja redakcija)

25.3.2010 - (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS)) - *

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: José Manuel García-Margallo y Marfil
(Nauja redakcija. Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnis)


Procedūra : 2009/0118(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0061/2010
Pateikti tekstai :
A7-0061/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (nauja redakcija)

(COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis. Nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–    atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2009)0427),

–    atsižvelgdamas į EB sutarties 93 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0165/2009),

–    atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–    atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo[1],

–    atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto 2009 m. lapkričio 12 d. laišką Ekonomikos ir pinigų politikos reikalų komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnio 3 dalį,

–    atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklų 87 ir 55 straipsnius,

–    atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7-0061/2010),

A.  kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, pasiūlyme be nurodytų pakeitimų kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtųjų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgus į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas (ir įtraukus technines pataisas, kurioms pritarė Teisės reikalų komitetas), ir su toliau pateikiamais pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal Europos Sąjungos veikimo sutarties 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Dėl valstybių narių sienas peržengiančio teisėto ir neteisėto vengimo mokėti mokesčius biudžetas netenka pajamų ir pažeidžiamas sąžiningo apmokestinimo principas, taip pat gali būti iškreiptas kapitalo judėjimas ir konkurencijos sąlygos. Todėl tai veikia vidaus rinkos funkcionavimą.

(2) Dėl valstybių narių sienas peržengiančio teisėto ir neteisėto vengimo mokėti mokesčius biudžetas netenka pajamų ir pažeidžiamas sąžiningo apmokestinimo principas, taip pat gali būti iškreiptas kapitalo judėjimas ir konkurencijos sąlygos. Todėl tai neigiamai veikia vidaus rinkos funkcionavimą.

Pagrindimas

Pabrėžiamas teisėto ir neteisėto vengimo mokėti mokesčius neigiamas poveikis vidaus rinkai.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) Europos Parlamentas savo 2008 m. rugsėjo 2 d. rezoliucijoje dėl suderintos kovos su sukčiavimu mokesčių srityje gerinimo strategijos1 pakartojo, kad dabartinę PVM valdymo sistemą reikia iš esmės persvarstyti, ir todėl primygtinai ragino Komisiją pateikti pasiūlymus dėl apmokestinamų asmenų registravimo ir išregistravimo darbo tvarkos suderinimo ir dėl valstybių narių galimybės automatiškai naudotis neslaptais kitos valstybės narės turimais duomenimis apie savo mokesčių mokėtojus.

 

___________________________

1 OL C 295 E, 2009 12 4, p. 13.

Pagrindimas

Parlamentas 2008 m. pranešime dėl sukčiavimo mokesčių srityje ragino siekti glaudesnio administracinio bendradarbiavimo.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3b) Jei norima suteikti tokią savaiminę prieigą prie neslaptų duomenų, reikėtų užtikrinti tinkamą apsaugą, nustatyti duomenų, kuriais keičiamasi, saugojimo laikotarpio trukmę ir duomenis saugojančių institucijų ir įstaigų atskaitomybę siekiant išvengti netinkamo šių duomenų valdymo ir nutekėjimo.

Pagrindimas

Tinkama mokesčių mokėtojų duomenų apsauga, ribotas šių duomenų saugojimo laikotarpis ir duomenis saugojančių institucijų ir įstaigų atskaitomybė – pagrindiniai elementai, kuriais siekiama išvengti netinkamo duomenų valdymo ir (arba) nutekėjimo.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) Europos Parlamentas 2008 m. gruodžio 4 d. rezoliucijoje dėl Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 8/2007 dėl administracinio bendradarbiavimo pridėtinės vertės mokesčio srityje1 pareiškė esąs įsitikinęs, kad pradėjus taikyti sistemą Eurofisc papildomos naudos būtų gauta tik tuo atveju, jei visos valstybės narės privalėtų dalyvauti šioje veikloje (taip būtų išvengta problemų, kilusių tinklui Eurocanet), taip pat jei sistemos Eurofisc veikloje visapusiškai dalyvautų ir koordinatorės vaidmenį atliktų Komisija;

 

__________

1 OL C 21 E, 2010 1 28, p.3.

Pagrindimas

Parlamentas jau ragino sistemą Eurofisc pradėti taikyti 2008 m.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5b) Be to, Europos Parlamentas savo 2008 m. gruodžio 4 d. rezoliucijoje ragino pradėti taikyti sistemą Eurofisc ir priminė, kad ypač svarbu dalytis geriausia nacionaline patirtimi kovos su tarpvalstybiniu sukčiavimu, siekiant išvengti mokėti PVM, srityje ir numatyti ir atitinkamas su PVM tikrinimu susijusias paskatas valstybėms narėms, ir atpildą sąžiningiems mokesčių mokėtojams.

Pagrindimas

Vien tik sistemos Eurofisc sukūrimas neišspręs problemos, susijusios su tarpvalstybiniu sukčiavimu PVM srityje, bet pradėjus taikyti tam tikras paskatas valstybėms narės už deramą PVM mokėjimo tikrinimą ir atlygį sąžiningiems mokesčių mokėtojams būtų gerokai prisidėta prie šios nusikalstamos veiklos mažinimo.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Siekiant, kad informacijos prašymai būtų nagrinėjami greičiau, ir atsižvelgiant į tai, kad kai kurie prašymai dažnai kartojasi, ir į Bendrijos daugiakalbystę, labai svarbu, kad visuotinai būtų naudojamos tipinės keitimosi informacija formos.

(14) Siekiant, kad informacijos prašymai būtų nagrinėjami greičiau, ir atsižvelgiant į tai, kad kai kurie prašymai dažnai kartojasi, ir į Bendrijos daugiakalbystę, labai svarbu, kad visuotinai būtų naudojamos ir skatinamos tipinės keitimosi informacija formos.

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad visos valstybės narės laiku priimtų naujas standartizuotas formas.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) Turėtų būti aiškiai nustatytos sąlygos, kaip valstybės narės galėtų keistis kiekvienoje valstybėje narėje esančiais elektroniniu būdu saugomais duomenimis ir automatiškai  su jais susipažinti.

(20) Turėtų būti aiškiai nustatytos sąlygos, kaip valstybės narės galėtų keistis kiekvienoje valstybėje narėje esančiais elektroniniu būdu saugomais duomenimis bei šių duomenų saugojimo priemonėmis ir automatiškai  su jais susipažinti.

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad visose valstybėse narėse būtų nustatyti minimalūs asmens duomenų apsaugos standartai.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29) Praktinė pastarojo meto Reglamento (EB) Nr. 1798/2003 taikymo kovos su karuseliniu sukčiavimu srityje patirtis parodė, kad tam tikrais atvejais, siekiant veiksmingai kovoti su sukčiavimu, būtina naudotis žymiai greitesne, daugiau ir tikslingesnės informacijos apimančia keitimosi informacija sistema; ši sistema turi atitikti reglamento taikymo sritį, tačiau turi išlikti pakankamai lanksti, kad ją būtų galima pritaikyti prie naujų rūšių sukčiavimo. Belgijos iniciatyva Komisijai remiant sukurta EUROCANET (angl. European Carrousel Network) tinklas – puikus tokio pobūdžio bendradarbiavimo pavyzdys.

(29) Praktinė pastarojo meto Reglamento (EB) Nr. 1798/2003 taikymo kovos su karuseliniu sukčiavimu srityje patirtis parodė, kad tam tikrais atvejais, siekiant veiksmingai kovoti su sukčiavimu, būtina naudotis žymiai greitesne, daugiau ir tikslingesnės informacijos apimančia keitimosi informacija sistema; ši sistema turi atitikti reglamento taikymo sritį, tačiau turi išlikti pakankamai lanksti, kad ją būtų galima pritaikyti prie naujų rūšių sukčiavimo. Belgijos iniciatyva Komisijai remiant sukurta EUROCANET (angl. European Carrousel Network) tinklas – puikus tokio pobūdžio bendradarbiavimo pavyzdys. Siekiant užtikrinti tinkamą šios sistemos veikimą, reikėtų taikyti Sąjungos metodą.

Pagrindimas

Šiame pakeitime paaiškinama, kad sistemos Eurofisc veikimas bus grindžiamas ES lygmens metodu.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35) Šiame reglamente reikia atsižvelgti į kai kurių teisių ir pareigų apribojimus, numatytus 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kad būtų apsaugoti tos direktyvos 13 straipsnio 1 dalies e punkte nurodyti interesai. Šis apribojimas yra būtinas ir proporcingas atsižvelgiant į galimą valstybių narių pajamų netekimą ir šios informacijos svarbą veiksmingai kovai su sukčiavimu.

(35) Šiame reglamente reikia atsižvelgti į kai kurių teisių ir pareigų apribojimus, numatytus 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kad būtų apsaugoti tos direktyvos 13 straipsnio 1 dalies e punkte nurodyti interesai, taip pat 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo2 nurodyti interesai;

 

___________

1 OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

Pagrindimas

Žr. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 2009 m. spalio 30 d. nuomonę.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(36a) Konsultuotasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad naujasis reglamentas gali apimti ir asmens duomenų tvarkymą, ir į faktą, kad Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas pateikė nuomonę, pageidautina teisės akto preambulėje pateikti nuorodą į šią nuomonę.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straispnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tuo tikslu jis nustato taisykles ir tvarką, kad valstybių narių kompetentingos institucijos galėtų bendradarbiauti ir keistis bet kokia informacija, kuri padėtų joms teisingai apskaičiuoti PVM, kontroliuoti, kad PVM būtų tinkamai taikomas, visų pirma sandoriams Bendrijos viduje, ir kovoti su sukčiavimu PVM. Reglamentu nustatomos taisyklės ir tvarka, kuriomis valstybėms narėms suteikiama galimybė rinkti pirmiau minėtą informaciją ir ja keistis elektroniniu būdu  .

Tuo tikslu jis nustato taisykles ir tvarką, kad valstybių narių kompetentingos institucijos galėtų bendradarbiauti ir keistis bet kokia informacija, kurios reikia norint teisingai apskaičiuoti PVM, kontroliuoti, kad PVM būtų tinkamai taikomas, visų pirma sandoriams Bendrijos viduje, ir kovoti su sukčiavimu PVM. Reglamentu nustatomos taisyklės ir tvarka, kuriomis valstybėms narėms suteikiama galimybė rinkti pirmiau minėtą informaciją ir ja keistis elektroniniu būdu  .

Pagrindimas

Asmens duomenis galima tvarkyti tik tuo atveju, jeigu to reikia siekiant priemonės tikslų. Žr. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 2009 m. spalio 30 d. nuomonę.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a straipsnis

 

Taikydamos šį reglamentą valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad būtų gerbiamos teisės ir laikomasi pareigų, numatytų Direktyvoje 95/46/EB ir Reglamente (EB) Nr. 45/2001;

Pagrindimas

Žr. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 2009 m. spalio 30 d. nuomonę.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybių narių kompetentingos institucijos nedelsdamos perduoda kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms gautą 1 straipsnyje nurodytą informaciją, kuri gali būti naudinga kitoms valstybėms narėms.

 

Valstybių narių kompetentingos institucijos nedelsdamos perduoda kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms gautą 1 straipsnyje nurodytą informaciją, kuri reikalinga siekiant tiksliai nustatyti PVM ir užtikrinti, kad būtų tinkamai taikomi teisės aktai dėl PVM, ypač sudarant sandorius Sąjungos viduje, taip pat siekiant kovoti su sukčiavimu PVM srityje.

Pagrindimas

Asmens duomenis galima tvarkyti tik tuo atveju, jeigu to reikia siekiant šios priemonės tikslų. Žr. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 2009 m. spalio 30 d. nuomonę.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Asmenys, nurodyti b punkte, turi būti kviečiami pateikti savo nuomonę dėl saugomos informacijos kokybės.

Pagrindimas

Reikalaujama, kad būtų taikoma atviresnė pranešimų apie informacijos, kuria keičiamasi, kokybės procedūra.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Šio straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose ir 2 dalyje nurodytų duomenų sąrašas ir išsami informacija apie juos nustatomi 60 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

3. Šio straipsnio 1 dalies b, c, d ir (e) punktuose ir 2 dalyje nurodytų duomenų sąrašas ir išsami informacija apie juos nustatomi 60 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, neužkraunant institucijai, į kurią kreipiamasi, neproporcingos administracinės naštos.

Pagrindimas

Siekiama, kad pagerėtų valdžios institucijos teikiamų atsiliepimų kokybė, o ne būtų didinama administracinė našta.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė suteikia kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms automatinę prieigą prie  18 straipsnyje nurodytų duomenų bazių informacijos. Iš 18 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos informacijos suteikiama galimybė sužinoti bent šiuos duomenis:

Vien tik siekdama užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiami su PVM susiję teisės aktai, ir prireikus tikrinti, kaip atitinkamoje valstybėje narėje apmokestinamos Sąjungos viduje įsigyjamos prekės arba teikiamos paslaugos, kiekviena valstybė narė suteikia kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms automatinę prieigą prie 18 straipsnyje nurodytų duomenų bazių informacijos. Iš 18 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos informacijos suteikiama galimybė sužinoti bent šiuos duomenis:

Pagrindimas

Tvarkyti asmens duomenis leidžiama tik tuo atveju, kai nurodomas aiškiai apibrėžtas tikslas. Be to, reikėtų riboti riziką, susijusią su automatiniu prieigos prie duomenų bazių, kuriose galėtų būti asmens duomenų, suteikimu.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Jeigu 18 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytose duomenų bazėse saugomi asmens duomenys, automatinė prieiga suteikiama tik prie šiame straipsnyje nurodytų kategorijų duomenų.

Pagrindimas

Tvarkyti asmens duomenis leidžiama tik tuo atveju, kai tikslas aiškiai apibrėžiamas. Be to, reikėtų apriboti riziką, susijusią su automatiniu prieigos prie duomenų bazių, kuriose galėtų būti asmens duomenų, suteikimu.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu sukuriama bendra kovos su sukčiavimu PVM ir jo vengimu struktūra. Šios struktūros uždaviniai yra:

1. Šiuo reglamentu sukuriama ES lygmens kovos su sukčiavimu PVM ir jo vengimu struktūra. Šios struktūros uždaviniai yra:

Pagrindimas

Šiame pakeitime paaiškinama, kad sistema Eurofisc veiks taikant ES lygmens požiūrį.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kompetentingos valstybių narių institucijos nustato 1 dalimi sukurtos struktūros tyrimų sritis.

2. Sąjungos lygmens struktūrą, nurodytą 1 dalyje, turi sudaryti valstybių narių kompetentingų institucijų paskirti pareigūnai.

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – paaiškinti, kad sistema Eurofisc veiks taikant ES lygmens požiūrį.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kompetentingos valstybių narių institucijos skiria į struktūrą vieną ar kelias valstybes nares kiekvienos tyrimų srities uždaviniams, nurodytiems 1 dalyje, prižiūrėti ir vadovauti jų vykdymui.

3. Sąjungos lygmens struktūra, nurodyta 1 dalyje, nustato tyrimų sritis, kuriose ji atliks savo užduotis.

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – paaiškinti, kad sistema Eurofisc veiks taikant ES lygmens požiūrį.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a. Siekiant Sąjungoje veiksmingiau tirti su PVM sukčiavimu susijusius atvejus, sukuriamas kitose valstybėse nesumokėtų mokesčių išieškojimo skatinimo mechanizmas, kurio esmę sudaro sąžiningas nesumokėto PVM dalies paskirstymas tarp valstybės narės, išieškojusios šį mokestį, ir besikreipiančios valstybės narės.

Pagrindimas

Reikėtų didinti PVM išieškojimo sistemos efektyvumą ES mastu siekiant ES sumažinti su PVM susijusį sukčiavimų skaičių. Kadangi didžioji dalis PVM prarandama dėl vadinamų karuselinių sukčiavimų, Bendrija turėtų dėti daugiau pastangų siekdama kur kas veiksmingesnio mokesčių administracijų bendradarbiavimo. Taigi, norint pasiekti šį tikslą, reikia pradėti taikyti skatinimo mechanizmą.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

34 straipsniu sukurtą struktūrą sudaro valstybių narių kompetentingų institucijų skirti kompetentingi pareigūnai. Komisija teikia šiai struktūrai techninę, administracinę ir veiklos paramą.

 

Komisija koordinuoja 34 straipsnio 1 dalyje nurodytų užduočių atlikimą, vadovauja ir stebi jų vykdymą, taip pat teikia techninę, administracinę ir veiklos pagalbą kompetentingoms valstybių narių institucijoms.

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – paaiškinti, kad sistemos Eurofisc veikimas bus grindžiamas ES požiūriu ir patikslinti Komisijos vaidmenį jos veikloje.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

34 straipsniu sukurta struktūra kasmet pateikia veiklos suvestinę 60 straipsnyje nurodytam komitetui.

34 straipsniu sukurta struktūra kasmet pateikia veiklos suvestinę valstybėms narėms, Europos Parlamentui ir 60 straipsnyje nurodytam komitetui.

Pagrindimas

Svarbu, kad sistema Eurofisc būtų atvira ir skaidri, taigi turi būti aišku, kad teisę analizuoti jos ataskaitas turėtų ne tik Komisijos įsteigtas administracinis komitetas, bet taip pat valstybės narės ir Europos Parlamentas.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės ir Komisija nagrinėja ir vertina, kaip veikia šiame reglamente numatytos administracinio bendradarbiavimo priemonės. Visų pirma valstybės narės atlieka šios veiklos auditą. Komisija kaupia valstybių narių patirtį, kad pagerintų šių priemonių veikimą.

1. Valstybės narės, Europos Parlamentas ir Komisija nagrinėja ir vertina, kaip veikia šiame reglamente numatytos administracinio bendradarbiavimo priemonės. Visų pirma valstybės narės atlieka šios veiklos auditą. Komisija kaupia valstybių narių patirtį, kad pagerintų šių priemonių veikimą, ir nuolat praneša apie rezultatus valstybėms narėms ir Europos Parlamentui.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės perduoda Komisijai bet kokią turimą informaciją, susijusią su šio reglamento taikymu.

2. Valstybės narės perduoda Europos Parlamentui ir Komisijai bet kokią turimą informaciją, susijusią su šio reglamento taikymu.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. Komisija gali teikti valstybėms narėms ekspertų, techninę, logistinę, komunikacijos ar bet kokią kitokią veiklos pagalbą, kad padėtų joms pasiekti šio reglamento tikslų.

9. Komisija teikia valstybėms narėms ekspertų, techninę, logistinę, komunikacijos ar bet kokią kitokią veiklos pagalbą, kad padėtų joms pasiekti šio reglamento tikslų.

Pagrindimas

Jei norima sukurti veiksmingą bendradarbiavimą, svarbu, kad Komisija būtų atsakinga už pagalbos teikimą ir ekspertų nuomones siekiant padėti valstybėms narėms pasiekti tikslus.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnoo 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei suinteresuota trečioji šalis įsipareigojo suteikti pagalbą, reikalingą sukaupti įrodymams, patvirtinantiems PVM teisės aktus pažeidžiančių sandorių neteisėtumą, vadovaujantis vidaus teisės aktais, taikomais perduodant asmens duomenis trečiosioms šalims, pagal šį reglamentą gauta informacija gali būti perduota tai trečiajai šaliai, jei dėl to sutinka informaciją pateikusios kompetentingos institucijos.

2. Jei suinteresuota trečioji šalis įsipareigojo suteikti pagalbą, reikalingą sukaupti įrodymams, patvirtinantiems PVM teisės aktus pažeidžiančių sandorių neteisėtumą, vadovaujantis vidaus teisės aktais, taikomais perduodant asmens duomenis trečiosioms šalims, pagal šį reglamentą gauta informacija gali būti perduota tai trečiajai šaliai, gavus informaciją pateikusios kompetentingos institucijos pritarimą ir laikantis Direktyvos 95/46/EB ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001 įgyvendinimo nuostatų.

Pagrindimas

ES teisės aktuose dėl asmens duomenų apsaugos numatytos garantijos taikomos taip pat ir palaikant santykius su trečiosiomis šalimis.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pagal šį reglamentą bet kokia forma perduodama ar surinkta  informacija , įskaitant informaciją, kurią valstybės tarnautojas galėjo gauti VII, VIII ir X skyriuose nurodytomis aplinkybėmis arba šio straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais,  yra valstybės paslaptis. Jai suteikiama tokia apsauga, kokia suteikiama tokiai pačiai informacijai tiek pagal ją gavusios valstybės narės nacionalinės teisės aktus, tiek ir pagal Bendrijos institucijoms taikomas atitinkamas nuostatas. Ši informacija gali būti naudojama tik šiame reglamente nustatytomis aplinkybėmis.

1. Pagal šį reglamentą bet kokia forma perduodama ar surinkta  informacija , įskaitant informaciją, kurią valstybės tarnautojas galėjo gauti VII, VIII ir X skyriuose nurodytomis aplinkybėmis arba šio straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais,  yra valstybės paslaptis. Jai suteikiama tokia apsauga, kokia suteikiama tokiai pačiai informacijai tiek pagal ją gavusios valstybės narės nacionalinės teisės aktus, tiek ir pagal Bendrijos institucijoms taikomas atitinkamas nuostatas. Ši informacija taip pat saugoma pagal Direktyvą 95/46/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 45/2001. Ji gali būti naudojama tik šiame reglamente nustatytomis aplinkybėmis.

Pagrindimas

Reikia aiškia nurodyti garantijas, numatytas pagal ES teisės aktus dėl asmens duomenų apsaugos.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Pagal šį reglamentą kaupiamai informacijai ir keitimuisi ja taikomos Direktyvos 95/64/EB įgyvendinimo nuostatos. Tačiau,  siekdamos tinkamai taikyti šį reglamentą, valstybės narės apriboja Direktyvos 95/46/EB 10 straipsnyje, 11 straipsnio 1 dalyje, 12 ir 21 straipsniuose nustatytų teisių ir pareigų apimtį, kiek to reikia tos direktyvos 13 straipsnio e punkte nurodytiems interesams apsaugoti.

5. Pagal šį reglamentą kaupiamai informacijai ir keitimuisi ja taikomos Direktyvos 95/64/EB ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001 įgyvendinimo nuostatos. Tačiau, siekdamos tinkamai taikyti šį reglamentą, valstybės narės gali priimti teisėkūros priemones, kurios apribotų Direktyvos 95/46/EB 10 straipsnyje, 11 straipsnio 1 dalyje, 12 ir 21 straipsniuose nustatytų teisių ir pareigų apimtį, kiek to reikia tos direktyvos 13 straipsnio e punkte nurodytiems interesams apsaugoti.

Pagrindimas

Reikia aiškia nurodyti pagal ES teisės aktus dėl asmens duomenų apsaugos numatytas garantijas ir būtinybę teisėkūros priemonėmis nustatyti tam tikrus apribojimus.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad būtų laikomasi su skaidrumu ir informavimu susijusių įsipareigojimų suinteresuotųjų šalių atžvilgiu tais atvejais, kai gaunami Direktyvoje 95/46/EB ir Reglamente Nr. 45/2001 minimi asmens duomenys.

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai nurodyti su skaidrumu susijusius įsipareigojimus suinteresuotųjų šalių atžvilgiu.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ca) užtikrinti aukščiausius keitimosi duomenimis kokybės standartus, jeigu reikia, išlaikant aukščiausią skaidrumo laipsnį.

Pagrindimas

Pageidautina, kad valstybės narės, nepažeisdamos skaidrumo standartų, keistųsi duomenų ataskaitomis ir kad gaunamos ataskaitos būtų kiek įmanoma geresnės kokybės.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Valstybės narės kasmet informuoja Komisiją apie visus atvejus, kai pateikus tinkamos formos prašymą kita valstybė narė atsisakė prašančiajai valstybei narei suteikti informaciją arba trukdė prašančiajai valstybei narei atlikti administracinį tyrimą. Valstybė narė, į kurią buvo kreiptasi informacijos, informuoja Komisiją apie priežastis, dėl kurių ji atsisakė suteikti informaciją arba nepadėjo atlikti tyrimo. Komisija patikrina gautą informaciją ir pateikia atitinkamas rekomendacijas. Šios rekomendacijos perduodamos Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pagrindimas

Siekiant pagerinti įvairių nacionalinių valdžios institucijų keitimąsi informacija siūloma stebėti atvejus, kai valstybė narė atsisakė perduoti informaciją arba nesuteikė leidimo atlikti administracinį tyrimą.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Kai pagal 2 dalyje nustatytą procedūrą priimtos priemonės susijusios arba galėtų būti susijusios su duomenų tvarkymu, turi būti konsultuojamasi su Europos asmens duomenų priežiūros pareigūnu.

Pagrindimas

Tais atvejais, kai šio reglamento įgyvendinimo nuostatos gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui, reikėtų gauti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę.

  • [1]  OL C 77, 2002 3 28, p. 1.

AIŠKINAMOJI DALIS

ĮVADAS

Svarstomas teisės akto pasiūlymas – tai naujos redakcijos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1798/2003 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje. Pagal šį pasiūlymą Komisija siekia valstybėms narėms suteikti veiksmingesnių kovos su tarpvalstybiniu sukčiavimu PVM srityje priemonių. Be to, pasiūlymu papildomi ir iš dalies keičiami tam tikri dabartinio reglamentavimo aspektai, tarp kurių pažymėtinas teisinio pagrindo, pagal kurį numatoma sistema EUROFISC, skirta tikslingam bendradarbiavimui kovos su sukčiavimu srityje, sukūrimas.

BENDROSIOS APLINKYBĖS. NAUJA EUROPOS KOMISIJOS ATASKAITA

Prieš išsamiai nagrinėjant Komisijos pasiūlymą, derėtų trumpai apžvelgti bendresnį Europos Sąjungos kovos su sukčiavimu mokesčių srityje pagrindą.

Sukčiavimas siekiant išvengti mokesčių turi rimtų padarinių nacionaliniams biudžetams, pažeidžia teisingo apmokestinimo principą ir gali iškraipyti konkurenciją, daryti poveikį vidaus rinkos veikimui. Dėl su PVM sukčiavimu susijusių iškraipymų griaunama bendra išteklių sistemos, kuri turi būti teisinga ir skaidri siekiant užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos veiklą, darna. Valdžios institucijos privalo kompensuoti atitinkamas trūkstamas įplaukas, todėl, kuo labiau sukčiaujama, tuo didesnė mokesčių našta tenka mokesčių įstatymų besilaikančioms įmonėms. Nors PVM vengimo ir sukčiavimo masto tyrimai atlikti ne visose valstybėse narėse, paskelbti keli apytikriai skaičiavimai. Tarptautinės PVM asociacijos pateiktais skaičiavimais, visos Europos Sąjungos PVM nuostoliai siekia 60–100 mlrd. EUR per metus.

Šio komiteto nariams žinoma (kadangi šie klausimai svarstyti per praėjusią kadenciją nagrinėjant S. Bowles pranešimo dėl Europos kovos su mokestiniu sukčiavimu strategijos projektą) kad, nors kova su sukčiavimu daugiausia priklauso valstybių narių kompetencijai, šios problemos negalima išspręsti vien nacionaliniu lygmeniu. Kova su sukčiavimu mokesčių srityje turėtų būti ES prioritetas; šioje srityje glaudžiau turėtų bendradarbiauti valstybių narių administracinės valdžios institucijos ir Komisija. Šiuo klausimu Komisija, laikydamasi nuo 2007 m. Tarybos nustatytų gairių, parengė teisines priemones, kuriomis siekiama patobulinti PVM administravimą, tačiau šiomis priemonėmis galiojanti sistema iš esmės nekeičiama.

Be to, turėtų būti remiamasi 2007 m. Audito Rūmų specialiąja ataskaita Nr. 8, kurioje pateikiama daug kritikos valstybėms narėms. Šioje ataskaitoje Audito Rūmai ragino valstybes nares teikti pirmenybę administraciniam bendradarbiavimui atsižvelgiant ir į su veikla susijusius informacijos mainus, ir į jų administracinį valdymą, taip pat skatinti glaudesnį kontrolės tarnybų darbuotojų ryšių palaikymą, kaip veiksmingą būdą informacijos mainams spartinti. Audito Rūmai, be visų kitų, taip pat pateikė kelis patobulinimus, susijusius su PVM duomenų baze (VIES).

Komisija šių metų pradžioje paskelbė ataskaitą apie Tarybos reglamento (EB) Nr. 1798/2003, kuris šiuo metu svarstomas, taikymą. Pagrindines šios ataskaitos išvadas galima apibendrinti taip:

§ nepriimtinai daug vėluojančių atsakymų į prašymus bendradarbiauti;

§ Komisija mano, kad naudojant automatinę prieigą prie kitų valstybių narių duomenų bazių pagreitėtų administracinis bendradarbiavimas;

§ dauguma valstybių narių neturi grįžtamosios informacijos sistemos;

§ vis dar yra negaliojančių PVM mokėtojo kodų ir vėlavimo ištaisyti duomenis problema;

§ vis dar kyla praktinių problemų, susijusių su vienos valstybės pareigūnų buvimu kitos valstybės teritorijoje, pavyzdžiui, kalbos problemų, arba nėra nacionalinio teisinio pagrindo, pagal kurį minėti pareigūnai galėtų būti kitos valstybės teritorijoje.

PAGRINDINĖS PASIŪLYMO NUOSTATOS

Toliau trumpai apžvelgiamos pagrindinės šiame pasiūlyme pateikiamos naujovės.

Pirma, didinama valstybių narių atsakomybė už administracinį bendradarbiavimą siekiant apsaugoti visų valstybių narių pajamas iš PVM. Pasiūlyme dėl reglamento aiškiai nurodoma, kad reglamento tikslas – ne tik užtikrinti, kad būtų teisingai apskaičiuotas PVM, bet ir tikrinti, ar jis teisingai taikomas, visų pirma Bendrijos sandoriams, ir kovoti su sukčiavimu PVM mokesčio srityje.

Antra, pasiūlyme nustatoma tiksli informacija, kurią valstybės narės privalo rinkti ir pateikti kitoms valstybėms narėms per elektroninę duomenų bazių sistemą; taip pat nustatomos bendros rinktinos informacijos ir patikrų, kurios turi būti atliekamos duomenų bazėje registruojant PVM mokėtojų numerius, taisyklės. Taip pat nustatomos vienodos šiuo pagrindu gautų duomenų saugojimo 5 metus taisyklės.

Apskritai numatomi keli keitimosi informacija patobulinimai, būtent: geriau apibrėžiami atvejai, kai valstybės narės gali atlikti administracinį tyrimą, įskaitant priemones, taikomas padėčiai gerinti jo neatlikus; geriau apibrėžiamos automatinių informacijos mainų sąlygos, įskaitant standartinių formų ir kartotekų naudojimą, taip pat spontaniškų mainų įdiegimą ir prievolę teikti grįžtamąją informaciją, t. y. informaciją apie tai, kaip naudojama kitos valstybės narės perduota informacija.

Be to, Komisija siūlo numatyti teisinį pagrindą, pagal kurį būtų galima pradėti taikyti sistemą EUROFISC, kuri padėtų vykdyti tikslingesnį bendradarbiavimą siekiant įveikti sukčiavimą. Komisija mano, kad ši sistema padės vykdyti daugiašalius greitus ir tikslingus informacijos mainus tam, kad valstybės narės galėtų tinkamai ir suderintai reaguoti į naujų rūšių sukčiavimą. Sistema galės būti pagrįsta bendrai organizuota rizikos analize. Iš tiesų Komisija siūlo oficialiai pripažinti tinklą EUROCANET (angl. European Carrousel Network), kuris sukurtas prieš keletą metų Belgijos iniciatyva ir parėmus Komisijai, ir siekti, kad jis apimtų visų rūšių tarpvalstybinį sukčiavimą. Kovos su sukčiavimu ekspertų nuomone, tinklo EUROCANET veiklos rezultatai teigiami.

Galiausiai reikėtų pažymėti, kad reglamente taip pat nustatyta įvairių asmenų teisė gauti informaciją įvairiomis aplinkybėmis. 2009 m. spalio 30 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas parengė nuomonę, kurioje pateikė savo požiūrį į pasiūlymą ir nurodė tam tikrus aspektus, kuriuos būtų galima patobulinti siekiant užtikrinti, kad būtų geriau laikomasi Europos duomenų apsaugos taisyklių.

PRANEŠĖJO PASTABOS

Šis pateiktas teisės akto pasiūlymas – tinkama priemonė siekiant kovoti su sukčiavimu mokesčių srityje. Apskritai pranešėjas Komisijos pasiūlymą vertina teigiamai ir jam pritaria.

Pranešėjas nustatė tris sritis, kuriose Komisijos pasiūlymas turėtų būti tobulinamas:

§ siūloma patikslinti, kad EUROFISC yra nauja Bendrijos sistema ir nurodyti, koks Europos Komisijos vaidmuo šioje sistemoje;

§ siekiant, kad įvairios nacionalinės valdžios institucijos geriau keistųsi informacija ir siekiant pašalinti trūkumus, kuriuos Komisija nurodė savo naujoje ataskaitoje, Europos Komisijai siūloma vykdyti sistemingą atvejų, kai valstybės narės atsisakė suteikti informaciją arba atlikti tyrimą, stebėseną;

§ reaguodamas į teisėtą susirūpinimą, kurį išreiškė Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto nariai per pirmąjį keitimosi nuomonėmis susitikimą, pranešėjas siūlo į pasiūlymą įtraukti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno rekomendacijas, nes mokesčių institucijoms keičiantis informacija, kuri dažniausia susijusi su juridinių asmenų duomenimis, taip pat gali būti tvarkomi fizinių asmenų duomenys. Kaip pabrėžia Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, tvarkant minėtus duomenis turi būti laikomasi Bendrijos duomenų apsaugos taisyklių.

PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

TEISĖS REIKALŲ KOMITETAS

PIRMININKAS

Nuoroda: D(2009)61475

Sharon BOWLES

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pirmininkei

ASP 10G201

Briuselis

Tema:        Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (nauja redakcija)

                  (COM(2009)427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))

Gerb. Pirmininke,

Teisės reikalų komitetas, kuriam turiu garbės pirmininkauti, išnagrinėjo minėtąjį pasiūlymą dėl išdėstymo nauja redakcija, kaip numatyta Parlamento darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnyje.

Minėtojo straipsnio 3 dalyje numatyta:

„Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas mano, kad, be tų esminių pakeitimų, kurie jau buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša atsakingam komitetui.

Šiuo atveju, be 156 ir 157 straipsniuose įtvirtintų sąlygų, atsakingas komitetas laiko priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

Tačiau, jei atsakingas komitetas pagal Tarpinstitucinio susitarimo 8 punktą taip pat ketina pateikti kodifikuotų pasiūlymo dalių pakeitimus, jis nedelsdamas praneša apie tai Tarybai ir Komisijai, o pastaroji iki 54 straipsnyje numatyto balsavimo turėtų pranešti komitetui savo poziciją dėl šių pakeitimų ir ar ji ketina atsiimti pasiūlymą išdėstyti nauja redakcija.“

Atsižvelgdamas į Teisės tarnybos, kurios atstovai dalyvavo Konsultacinės darbo grupės, nagrinėjusios pasiūlymą dėl išdėstymo nauja redakcija, posėdžiuose, nuomonę ir laikydamasis nuomonės referentės rekomendacijų, Teisės komitetas mano, kad be pakeitimų, nurodytų aptariamame pasiūlyme arba darbo grupės nuomonėje, pasiūlyme kitų esminių pakeitimų nėra ir kad, kai kalbama apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtųjų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

Be to, Teisės reikalų komitetas, remdamasis Darbo tvarko taisyklių 87 straipsniu, pažymėjo, kad minėtosios darbo grupės nuomonėje pasiūlytos techninės pataisos būtinos siekiant užtikrinti pasiūlymo atitiktį išdėstymo nauja redakcija taisyklėms.

Taigi Teisės reikalų komitetas po diskusijų savo 2009 m. lapkričio 11 d. posėdyje rekomenduoja atsakingam komitetui apsvarstyti minėtąjį pasiūlymą atsižvelgiant į Teisės reikalų komiteto pasiūlymus ir vadovaujantis 87 straipsniu (už balsavo 19 narių, susilaikiusiųjų nebuvo)[1].

Pagarbiai,

Klaus-Heiner LEHNE

Pridedama. Konsultacinės darbo grupės nuomonė.

  • [1]  Klaus-Heiner Lehne (pirmininkas), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Kurt Lechner, Sergio Gaetano Cofferati, Edit Herczog, Edvard Kožušník, Sajjad Karim.

PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2009 m. spalio 7 d., Briuselis

NUOMONĖ

                                         PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI

                                                              TARYBAI

                                                              KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje

2009 m. rugpjūčio 18 d. COM(2009) 427 – 2009/0118 (CNS)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro atitinkamos Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybos, 2009 m. rugsėjo 16 d. surengė posėdį, kuriame svarstytas minėtasis Komisijos pateiktas pasiūlymas.

Svarstydama[1] 2003 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1798/2003 dėl administracinio bendradarbiavimo pridėtinės vertės mokesčio srityje ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 218/92, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė:

1)   22 straipsnio 1 dalies įžanginiuose žodžiuose po žodžio „tokią“ (išbrauktą dviem brūkšniais) turėjo būti žodžiai „tiesiogiai susipažįsta su jais“, kurie turėjo būti pilkame fone ir išbraukti dviem brūkšniais.

2) 31 straipsnio 2 dalyje pakeičiant žodį „vienalaikį“ žodžiu „daugiašalį“ buvo naudojamos esminių pakeitimų žymos, nors šį pakeitimą reikėjo pažymėti suderinimo žymomis.

Apsvarsčiusi pasiūlymą grupė bendru sutarimu nusprendė, kad jame nėra jokių kitų esminių pakeitimų, išskyrus tuos, kurie tame pasiūlyme arba šioje nuomonėje nurodyti kaip esminiai pakeitimai. Kalbant apie nepakeistų ankstesniojo teisės akto nuostatų ir minėtųjų esminių pakeitimų kodifikavimą, konsultacinė darbo grupė taip pat nutarė, kad pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti atitinkamus teisės aktus nekeičiant jų esmės.

C. PENNERAJuriskonsultas

 

J.-C. PIRISJuriskonsultas

 

L. ROMERO REQUENAGeneralinis direktorius

 

  • [1]  Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus vokiečių, anglų ir prancūzų kalbomis, tačiau dirbo naudodamasi dokumentu prancūzų kalba – darbo dokumento originalo kalba.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Administracinis bendradarbiavimas ir kova su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (nauja redakcija).

Nuorodos

COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS)

Konsultavimosi su EP data

23.9.2009

Atsakingas komitetas       

        Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

7.10.2009

Nuomonę teikiantis(-ys) komitetas(-ai)

        Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

7.10.2009

 

 

 

Pranešėjas (-ai)  

        Paskyrimo data

José Manuel García-Margallo y Marfil

15.9.2009

 

 

Svarstymas komitete

2.12.2009

21.1.2010

23.2.2010

 

Priėmimo data

17.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

0

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

David Casa, Sari Essayah, Robert Goebbels, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Zoran Thaler