Ziņojums - A7-0061/2010Ziņojums
A7-0061/2010

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes regulai par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā (pārstrādāta redakcija)

  25.3.2010 - (COM(2009)0427 – C7‑0165/2009 – 2009/0118(CNS)) - *

  Ekonomikas un monetārā komiteja
  Referents: José Manuel García-Margallo y Marfil
  (Pārstrādāts — Reglamenta 87. pants)


  Procedūra : 2009/0118(CNS)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A7-0061/2010
  Iesniegtie teksti :
  A7-0061/2010
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Padomes regulai par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā (pārstrādāta redakcija)

  (COM(2009)0427 – C7‑0165/2009 – 2009/0118(CNS))

  (Īpašā likumdošanas procedūra — apspriežu procedūra — pārstrādāta redakcija)

  Eiropas Parlaments,

  –    ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0427),

  –    ņemot vērā EK līguma 93. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C7-0165/2009),

  –    ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” (COM(2009)0665),

  –    ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu,

  –   ņemot vērā 2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu[1],

  –    ņemot vērā Juridiskās komitejas 2009. gada 12. novembra vēstuli Ekonomikas un monetārajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 87. panta 3. punktā minēto procedūru,

  –    ņemot vērā Reglamenta 87. panta 55. punktu,

  –    ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A7‑0061/2010),

  A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas viedokli priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski grozījumi kā vien tie, kuri kā tādi norādīti atbilstīgajā priekšlikumā, un tā kā attiecībā uz spēkā esošo tiesību aktu negrozītajiem noteikumiem priekšlikumā ir paredzēta vienkārši šo tekstu kodifikācija, nemainot to satura būtību,

  1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu, kurš pielāgots Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem (un kurā Juridiskās komitejas apstiprinātie tehniskie pielāgojumi), kā arī kurā iekļauti turpmāk minētie grozījumi;

  2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

  3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

  4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

  5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

  Grozījums Nr.  1

  Regulas priekšlikums

  2. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (2) Nodokļu nemaksāšana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, kas notiek vairāk nekā vienā dalībvalstī, rada zaudējumus budžetā un pārkāpj taisnīgas nodokļu uzlikšanas principu, kā arī var izraisīt kapitāla plūsmu un konkurences apstākļu traucējumus. Tādēļ tie ietekmē iekšējā tirgus darbību.

  (2) Nodokļu nemaksāšana un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, kas notiek vairāk nekā vienā dalībvalstī, rada zaudējumus budžetā un pārkāpj taisnīgas nodokļu uzlikšanas principu, kā arī var izraisīt kapitāla plūsmu un konkurences apstākļu traucējumus. Tādēļ tie negatīvi ietekmē iekšējā tirgus darbību.

  Pamatojums

  Grozījuma mērķis ir likt uzsvaru uz to, ka nodokļu nemaksāšanai un nodokļu apiešanai iekšējā tirgū ir negatīva ietekme.

  Grozījums Nr.  2

  Regulas priekšlikums

  3.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (3a) Eiropas Parlaments 2008. gada 2. septembra rezolūcijā par saskaņotu stratēģiju, lai uzlabotu cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, atkārtoti norādīja, ka pašreizējā PVN pārvaldības sistēma ir kardināli jāmaina, un līdz ar to mudināja Komisiju iesniegt priekšlikumus par tādu procedūru saskaņošanu, kas attiecas uz nodokļu maksātāju reģistrāciju un izslēgšanu no reģistra, un par katrai dalībvalstij nodrošinātu automātisku pieeju citas dalībvalsts datiem, kas nav sensitīvi un kas attiecas uz šīs valsts nodokļu maksātājiem.

   

  __________

  1 OV C 295 E, 4.12.2009., 13. lpp.

  Pamatojums

  Parlaments 2008. gada ziņojumā par krāpšanu nodokļu jomā prasīja nodrošināt ciešāku administratīvo sadarbību.

  Grozījums Nr.  3

  Regulas priekšlikums

  3.b apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (3b) Lai novērstu nepareizu datu apstrādi vai to noplūdi, iegūstot šādu automātisku pieeju datiem, kas nav sensitīvi, būtu jānodrošina pienācīgs aizsardzības līmenis un ierobežots uzglabāšanas periods tiem datiem, ar kuriem notiek apmaiņa, un pienācīgu atbildību iestādei vai struktūrai, kura šos datus glabā.

  Pamatojums

  Ar nodokļu maksātājiem saistītu datu pienācīga aizsardzība, ierobežots šādu datu glabāšanas ilgums un to iestāžu vai struktūru atbildība, kuras šādus datu glabā, ir būtiski svarīgi elementi, lai novērstu nepareizu datu apstrādi un/vai to noplūdi.

  Grozījums Nr.  4

  Regulas priekšlikums

  5.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (5a) Eiropas Parlaments 2008. gada 4. decembra rezolūcijā par Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 8/2007 par administratīvu sadarbību pievienotās vērtības nodokļa jomā1 pauda pārliecību, ka dalībai Eurofisc tīklā var būt pievienotā vērtība tikai tādā gadījumā, ja tā ir obligāta visām dalībvalstīm, tādējādi izvairoties no problēmām, kas saistītas ar Eurocanet, un tikai tad, ja Komisija pilnībā iesaistās Eurofisc darbībā un to koordinē.

   

  __________

  1 OV C 21 E, 28.1.2010., 3. lpp.

  Pamatojums

  Parlaments jau 2008. gadā prasīja izveidot Eurofisc.

  Grozījums Nr.  5

  Regulas priekšlikums

  5.b apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (5b) Eiropas Parlaments 2008. gada 4. decembra rezolūcijā aicināja arī ieviest Eurofisc un atgādināja, ka ārkārtīgi svarīga ir dalīšanās ar ieviestās labas prakses piemēriem attiecībā uz cīņu pret pārrobežu krāpšanos ar PVN maksāšanu, lai ieviestu gan piemērotus ar PVN maksāšanu saistītus stimulus dalībvalstīs, gan atlīdzību godīgiem nodokļu maksātājiem.

  Pamatojums

  Eurofisc izveide pati par sevi neatrisinās pārrobožu PVN krāpniecības problēmu, taču piemērotu PVN maksāšanas stimulu izveide dalībvalstīs un atalgojums godīgiem nodokļu maksātājiem varētu būtiski palīdzēt samazināt šīs noziedzīgās darbības apmēru.

  Grozījums Nr.  6

  Regulas priekšlikums

  14. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (14) Lai būtu iespējams ātrāk apstrādāt informācijas pieprasījumus, ņemot vērā dažu pieprasījumu atkārtošanos un lingvistisko daudzveidību Kopienā, ir svarīgi panākt, lai informācijas apmaiņai visur izmantotu standarta veidlapas.

  (14) Lai būtu iespējams ātrāk apstrādāt informācijas pieprasījumus, ņemot vērā dažu pieprasījumu atkārtošanos un lingvistisko daudzveidību Kopienā, ir svarīgi panākt, lai informācijas apmaiņai un popularizēšanai visur izmantotu standarta veidlapas.

  Pamatojums

  Grozījuma mērķis ir nodrošināt savlaicīgu jaunu standarta veidlapu ieviešanu visās dalībvalstīs.

  Grozījums Nr.  7

  Regulas priekšlikums

  20. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (20) Skaidri jādefinē nosacījumi par katras dalībvalsts elektroniski uzglabātu datu apmaiņu un dalībvalstu automatizētu piekļuvi šiem datiem.

  (20) Skaidri jādefinē nosacījumi par katras dalībvalsts elektroniski uzglabātu datu apmaiņu un dalībvalstu automatizētu piekļuvi šiem datiem, kā arī par šādu datu uzglabāšanas veidiem.

  Pamatojums

  Grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka tiek noteikts obligāts personas datu uzglabāšanas standarts visām dalībvalstīm.

  Grozījums Nr.  8

  Regulas priekšlikums

  29. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (29) Praktiskā pieredze, kas pēdējā laikā gūta, piemērojot Regulu (EK) Nr. 1798/2003 „karuseļa” veida krāpšanas apkarošanai, liecina, ka dažos gadījumos tāda informācijas apmaiņas mehānisma izveide, kas ir daudz ātrāks un nodrošina plašāku un mērķtiecīgāku informāciju, ir īpaši svarīga efektīvai krāpšanas apkarošanai; šādam mehānismam jāiekļaujas šīs regulas satvarā, vienlaikus nodrošinot pietiekamu tā pielāgojamību jaunu krāpšanas veidu apkarošanā. Tīkls EUROCANET (European Carrousel Network), kas izveidots pēc Beļģijas ierosmes un guvis Komisijas atbalstu, ir šāda veida sadarbības apliecinājums.

  (29) Praktiskā pieredze, kas pēdējā laikā gūta, piemērojot Regulu (EK) Nr. 1798/2003 „karuseļa” veida krāpšanas apkarošanai, liecina, ka dažos gadījumos tāda informācijas apmaiņas mehānisma izveide, kas ir daudz ātrāks un nodrošina plašāku un mērķtiecīgāku informāciju, ir īpaši svarīga efektīvai krāpšanas apkarošanai; šādam mehānismam jāiekļaujas šīs regulas satvarā, vienlaikus nodrošinot pietiekamu tā pielāgojamību jaunu krāpšanas veidu apkarošanā. Tīkls EUROCANET (European Carrousel Network), kas izveidots pēc Beļģijas ierosmes un guvis Komisijas atbalstu, ir šāda veida sadarbības apliecinājums. Lai nodrošinātu šā mehānisma pareizu darbību, būtu jāpieņem Savienības līmeņa pieeja.

  Pamatojums

  Šajā grozījumā skaidri noteikts, ka Eurofisc darbības pamatā būs ES līmeņa pieeja.

  Grozījums Nr.  9

  Regulas priekšlikums

  35. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (35) Šajā regulā jāapsver atsevišķu to tiesību un pienākumu ierobežošana, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, lai aizsargātu intereses, kuras noteiktas minētās direktīvas 13. panta 1. punkta e) apakšpunktā. Šāda ierobežošana ir vajadzīga un samērīga, ņemot vērā iespējamos ieņēmumu zaudējumus dalībvalstīs un šīs informācijas īpašo svarīgumu efektīvai krāpšanas apkarošanai

  (35) Šajā regulā jāapsver atsevišķu to tiesību un pienākumu ierobežošana, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, lai aizsargātu intereses, kuras noteiktas minētās direktīvas 13. panta 1. punkta e) apakšpunktā, kā arī tās, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti2.

   

  ___________

  OV L 8, 12.1.2001., 1.lpp.

  Pamatojums

  Sk. Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja 2009. gada 30. oktobra atzinumu.

  Grozījums Nr.  10

  Regulas priekšlikums

  36.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (36a) Būtu jāapspriežas ar Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju.

  Pamatojums

  Tā kā saskaņā ar jauno regulu, iespējams, būs jāapstrādā personas dati un ņemot vērā, ka Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs ir sniedzis atzinumu, vēlams šo atzinumu minēt tiesību akta preambulā.

  Grozījums Nr.  11

  Regulas priekšlikums

  1. pants – 1. punkts – 2. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Tālab šī regula paredz noteikumus un procedūras, lai dalībvalstu kompetentās iestādes varētu sadarboties un apmainīties ar informāciju, kas varētu palīdzēt pareizi aprēķināt PVN, kontrolēt, vai PVN tiek piemērots pareizi, jo īpaši darījumiem Kopienas teritorijā, un apkarot krāpšanu PVN jomā. Jo īpaši tā paredz noteikumus un procedūras, saskaņā ar kuriem dalībvalstis varēs apkopot minēto informāciju un elektroniski apmainīties ar to.

  Tālab šī regula paredz noteikumus un procedūras, lai dalībvalstu kompetentās iestādes varētu sadarboties un apmainīties ar informāciju, kas nepieciešama, lai pareizi aprēķinātu PVN, kontrolētu, vai PVN tiek piemērots pareizi, jo īpaši darījumiem Kopienas teritorijā, un apkarotu krāpšanu PVN jomā. Jo īpaši tā paredz noteikumus un procedūras, saskaņā ar kuriem dalībvalstis varēs apkopot minēto informāciju un elektroniski apmainīties ar to.

  Pamatojums

  Personas datu apstrāde ir pieņemama tikai tādā gadījumā, ja tā ir nepieciešama attiecīgā pasākuma mērķu sasniegšanai. Sk. Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja 2009. gada 30. oktobra atzinumu.

  Grozījums Nr.  12

  Regulas priekšlikums

  1.a pants (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  1.a pants

   

  Piemērojot šo regulu, dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka tiek ievērotas tiesības un pienākumi, kas noteikti Direktīvā 95/46/EK un Regulā (EK) Nr. 45/2001;

  Pamatojums

  Sk. Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja 2009. gada 30. oktobra atzinumu.

  Grozījums Nr.  13

  Regulas priekšlikums

  15. pants

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Dalībvalsts kompetentā iestāde pēc savas iniciatīvas paziņo citas dalībvalsts kompetentajai iestādei 1. pantā minēto informāciju, kas tai ir zināma un kas var būt noderīga šīs citas dalībvalsts kompetentajai iestādei.

   

  Dalībvalsts kompetentā iestāde pēc savas iniciatīvas paziņo citas dalībvalsts kompetentajai iestādei 1. pantā minēto informāciju, kas tai ir zināma un kas nepieciešama, lai precīzi aprēķinātu PVN, nodrošinātu tā pareizu piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz darījumiem Savienības teritorijā, un apkarotu krāpšanu PVN jomā.

  Pamatojums

  Personas datu apstrāde ir pieņemama tikai tādā gadījumā, ja tā ir nepieciešama attiecīgā pasākuma mērķu sasniegšanai. Sk. Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja 2009. gada 30. oktobra atzinumu.

  Grozījums Nr.  14

  Regulas priekšlikums

  18. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Šā panta b) apakšpunktā minētās personas tiks aicinātas sniegt atzinumu par to rīcībā esošās informācijas kvalitāti.

  Pamatojums

  Nepieciešama skaidrāka procedūra ziņošanai un atsauksmēm par informācijas apmaiņai pakļauto datu kvalitāti.

  Grozījums Nr.  15

  Regulas priekšlikums

  18. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Šā panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunktā un 2. punktā minēto datu sarakstu un precizējumus nosaka saskaņā ar 60. panta 2. punktā minēto procedūru.

  3. Šā panta 1. punkta b), c), d) un e) apakšpunktā un 2. punktā minēto datu sarakstu un precizējumus nosaka saskaņā ar 60. panta 2. punktā minēto procedūru, neradot nesamērīgu administratīvu slogu pieprasījuma saņēmējai iestādei.

  Pamatojums

  Šā grozījuma mērķis ir nevis palielināt administratīvo slogu, bet gan uzlabot iestādes sniegto atsauksmju kvalitāti.

  Grozījums Nr.  16

  Regulas priekšlikums

  22. pants – 1. punkts – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Ikviena dalībvalsts piešķir visu citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm tiesības automātiski piekļūt informācijai, kura atrodas 18. pantā minētajās datubāzēs. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā minētās informācijas gadījumā jānodrošina piekļuve vismaz šādiem datiem:

  Ikviena dalībvalsts piešķir visu citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm tiesības automātiski piekļūt informācijai, kura atrodas 18. pantā minētajās datubāzēs, vienīgi lai nodrošinātu, ka netiek pārkāpti PVN jomas tiesību akti, un tad, ja tas nepieciešams, lai kontrolētu tādu preču iegādi Savienības teritorijā vai tādu pakalpojumu sniegšanu Savienības teritorijā, kuri attiecīgajā dalībvalstī tiek aplikti ar nodokli. Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā minētās informācijas gadījumā jānodrošina piekļuve vismaz šādiem datiem:

  Pamatojums

  Personas datu apstrāde ir pieņemama tikai tādā gadījumā, ja ir skaidri noteikts tās mērķis. Turklāt vēlams ierobežot riskus, kas saistīti ar automātisku pieeju datubāzēm, kurās varētu būt iekļauti personas dati.

  Grozījums Nr.  17

  Regulas priekšlikums

  22. pants – 2.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  2.a Ja 18. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajās datubāzēs ir iekļauti personas dati, automātiski pieejamas ir tikai šajā pantā minētās datu kategorijas.

  Pamatojums

  Personas datu apstrāde ir pieņemama tikai tādā gadījumā, ja ir skaidri noteikts tās mērķis. Turklāt vēlams ierobežot riskus, kas saistīti ar automātisku pieeju datubāzēm, kurās varētu būt iekļauti personas dati.

  Grozījums Nr.  18

  Regulas priekšlikums

  34. pants – 1. punkts – ievaddaļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Ar šo regulu izveido kopīgu struktūrvienību, kura cīnīsies pret krāpšanu PVN jomā un apkaros PVN nemaksāšanu. Šīs struktūrvienības uzdevumi ir šādi:

  1. Ar šo regulu Savienības līmenī izveido struktūrvienību, kura cīnīsies pret krāpšanu PVN jomā un apkaros PVN nemaksāšanu. Šīs struktūrvienības uzdevumi ir šādi:

  Pamatojums

  Šajā grozījumā skaidri noteikts, ka Eurofisc darbības pamatā būs ES līmeņa pieeja.

  Grozījums Nr.  19

  Regulas priekšlikums

  34. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Dalībvalstu kompetentās iestādes nosaka, kādās jomās 1. punktā paredzētā struktūrvienība veic izmeklēšanu.

  2. Šā panta 1. punktā paredzētās Savienības līmeņa struktūrvienības sastāvā ir dalībvalstu kompetento iestāžu iecelti ierēdņi.

  Pamatojums

  Šis grozījums ierosināts, lai precizētu, ka Eurofisc darbības pamatā būs ES līmeņa pieeja.

  Grozījums Nr.  20

  Regulas priekšlikums

  34. pants – 3. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3. Dalībvalstu kompetentās iestādes katrai izmeklēšanas jomai izraugās vienu vai vairākas dalībvalstis, kuras struktūrvienības ietvaros pārraudzīs un vadīs 1. punktā minēto darbu.

  3. Šā panta 1. punktā minētā Savienības līmeņa struktūrvienība nosaka izmeklēšanas jomas, kurās tā veiks savus uzdevumus.

  Pamatojums

  Šis grozījums ierosināts, lai precizētu, ka Eurofisc darbības pamatā būs ES līmeņa pieeja.

  Grozījums Nr.  21

  Regulas priekšlikums

  34. pants – 3.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  3.a Lai Savienībā efektīvāk izmeklētu krāpšanos ar PVN maksāšanu, jāizveido stimulu mehānisms pārrobežu nodokļu prasību piedziņai, godīgi sadalot piedzīto nesamaksāto PVN starp dalībvalsti, kura piedzen nesamaksāto nodokli, un dalībvalsti, kura iesniedz piedziņas prasību.

  Pamatojums

  Jāracionalizē ES PVN piedziņas sistēma, lai visā ES teritorijā samazinātu PVN krāpniecības apmēru. Paturot prātā to, ka lielāko daļu zaudējumu nesamaksāta PVN dēļ rada „karuseļveida” krāpniecība, Kopienai jādara vairāk, lai nodrošinātu efektīvāku nodokļus iekasējošo iestāžu sadarbību. Šā iemesla dēļ minētā mērķa sasniegšanai jāizveido stimulēšanas mehānisms.

  Grozījums Nr.  22

  Regulas priekšlikums

  35. pants

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Saskaņā ar 34. pantu izveidotās struktūrvienības sastāvā ir kompetentie ierēdņi, kurus izraugās dalībvalstu kompetentās iestādes. Šī struktūrvienība saņem Komisijas tehnisko, administratīvo un operatīvo atbalstu.

   

  Komisija koordinē, vada un pārrauga 34. panta 1. punktā minēto uzdevumu veikšanu un sniedz dalībvalstu kompetentajām iestādēm tehnisku, administratīvu un operatīvu palīdzību.

  Pamatojums

  Šis grozījums ierosināts, lai precizētu, ka Eurofisc darbības pamatā būs ES līmeņa pieeja, un lai precizētu Komisijas pienākumus saistībā ar tīkla darbību.

  Grozījums Nr.  23

  Regulas priekšlikums

  39. pants

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Saskaņā ar 34. pantu izveidotā struktūrvienība katru gadu iesniedz 60. pantā minētajai komitejai atskaiti par padarīto darbu.

  Saskaņā ar 34. pantu izveidotā struktūrvienība katru gadu iesniedz dalībvalstīm, Eiropas Parlamentam un 60. pantā minētajai komitejai atskaiti par padarīto darbu.

  Pamatojums

  Svarīgi, lai Eurofisc struktūra būtu atklāta un pārredzama, tādēļ skaidri jānorāda, ka tiesības izvērtēt tā ziņojumus ir ne tikai administratīvajai komitejai, ko izveidojusi Komisija, bet arī dalībvalstīm un Eiropas Parlamentam.

  Grozījums Nr.  24

  Regulas priekšlikums

  51. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Dalībvalstis un Komisija pārbauda un izvērtē to, kā šajā regulā noteiktie administratīvie pasākumi darbojas . Dalībvalstis galvenokārt veic šo pasākumu norises auditus. Komisija apkopo dalībvalstu pieredzi, lai uzlabotu šo pasākumu darbību.

  1. Dalībvalstis, Eiropas Parlaments un Komisija pārbauda un izvērtē to, kā šajā regulā noteiktie administratīvie pasākumi darbojas. Dalībvalstis galvenokārt veic šo pasākumu norises auditus. Komisija apkopo dalībvalstu pieredzi, lai uzlabotu šo pasākumu darbību, un regulāri ziņo par rezultātiem dalībvalstīm un Eiropas Parlamentam.

  Grozījums Nr.  25

  Regulas priekšlikums

  51. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Dalībvalstis paziņo Komisijai jebkuru pieejamu informāciju, kas attiecas uz šīs regulas piemērošanu.

  2. Dalībvalstis paziņo Eiropas Parlamentam un Komisijai jebkuru pieejamu informāciju, kas attiecas uz šīs regulas piemērošanu.

  Grozījums Nr.  26

  Regulas priekšlikums

  51. pants – 9. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  9. Komisija var sniegt dalībvalstīm ekspertu konsultācijas, tehnisko vai loģistikas palīdzību, īstenot komunikācijas pasākumu vai jebkādu citu operatīvu atbalstu, lai sasniegtu šīs regulas mērķus.

  9. Komisija sniedz dalībvalstīm ekspertu konsultācijas, tehnisko vai loģistikas palīdzību, rīko informācijas kampaņas vai jebkādu citu operatīvu atbalstu, lai sasniegtu šīs regulas mērķus.

   

  Pamatojums

  Efektīvas sadarbības izveidei ir svarīgi, lai Komisija būtu atbildīga par palīdzības un ekspertu atzinumu nodrošināšanu, tā palīdzot dalībvalstīm sasniegt mērķus.

  Grozījums Nr.  27

  Regulas priekšlikums

  52. pants – 2. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  2. Ja attiecīgā trešā valsts apņēmusies sniegt palīdzību, kas vajadzīga, lai savāktu pierādījumus par to darījumu nelikumību, kuri iespējams ir pretrunā ar tiesību aktiem PVN jomā, saskaņā ar šo regulu iegūto informāciju var paziņot šai trešajai valstij ar to kompetento iestāžu piekrišanu, kas šo informāciju ir piegādājušas, un saskaņā ar attiecīgās valsts noteikumiem, kuri attiecas uz personas datu paziņošanu trešām valstīm.

  2. Ja attiecīgā trešā valsts apņēmusies sniegt palīdzību, kas vajadzīga, lai savāktu pierādījumus par to darījumu nelikumību, kuri, iespējams, ir pretrunā ar tiesību aktiem PVN jomā, saskaņā ar šo regulu iegūto informāciju var paziņot šai trešajai valstij ar to kompetento iestāžu piekrišanu, kas šo informāciju ir piegādājušas, un saskaņā ar attiecīgās valsts noteikumiem, kuri attiecas uz personas datu paziņošanu trešām valstīm, un atbilstīgi Direktīvas 95/46/EK un Regulas (EK) Nr. 45/2001 īstenošanas noteikumiem.

  Pamatojums

  ES tiesību aktos par datu aizsardzību noteiktās garantijas piemērojamas arī attiecībās ar trešām valstīm.

  Grozījums Nr.  28

  Regulas priekšlikums

  57. pants – 1. punkts – 1. daļa

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Uz informāciju, kas paziņota vai apkopota jebkādā veidā saskaņā ar šo regulu, kā arī uz informāciju, kura bija pieejama kādam konkrētam ierēdnim apstākļos, kas paredzēti VII nodaļā, VIII nodaļā un X nodaļā, un gadījumos, kas minēti šā panta 2. punktā, attiecas konfidencialitātes saistību ievērošanas pienākums, un to aizsargā tāpat kā līdzīgu informāciju gan saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kas to saņēmusi, gan saskaņā ar atbilstīgajiem noteikumiem, kurus piemēro Kopienas iestādēm.

  1. Uz informāciju, kas paziņota vai apkopota jebkādā veidā saskaņā ar šo regulu, kā arī uz informāciju, kura bija pieejama kādam konkrētam ierēdnim apstākļos, kas paredzēti VII nodaļā, VIII nodaļā un X nodaļā, un gadījumos, kas minēti šā panta 2. punktā, attiecas konfidencialitātes saistību ievērošanas pienākums, un to aizsargā tāpat kā līdzīgu informāciju gan saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kas to saņēmusi, gan saskaņā ar atbilstīgajiem noteikumiem, kurus piemēro Kopienas iestādēm. Šādu informāciju aizsargā arī ar Direktīvu 95/46/EK Regulu (EK) Nr. 45/2001. Šo informāciju drīkst izmantot tikai šajā regulā paredzētajos apstākļos.

  Pamatojums

  Vēlams iekļaut precīzu norādi uz ES tiesību aktos par datu aizsardzību noteiktajām garantijām.

  Grozījums Nr.  29

  Regulas priekšlikums

  57. pants – 5. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  5. Šajā regulā minēto informācijas uzglabāšanu un apmaiņu regulē noteikumi, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK. Tomēr, lai pareizi piemērotu šo regulu, dalībvalstis ierobežo Direktīvas 95/46/EK 10. pantā, 11. panta 1. punktā, 12. un 21. pantā noteiktos pienākumus un tiesības, ciktāl tas vajadzīgs, lai aizsargātu minētās direktīvas 13. panta e) punktā noteiktās intereses.

  5. Šajā regulā minēto informācijas uzglabāšanu un apmaiņu regulē noteikumi, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK un Regulu (EK) Nr. 45/2001. Tomēr, lai pareizi piemērotu šo regulu, dalībvalstis var pieņemt tiesību aktus, ar ko ierobežo Direktīvas 95/46/EK 10. pantā, 11. panta 1. punktā, 12. un 21. pantā noteiktos pienākumus un tiesības, ciktāl tas vajadzīgs, lai aizsargātu minētās direktīvas 13. panta 1. punkta e) apakšpunktā noteiktās intereses.

  Pamatojums

  Vēlams iekļaut precīzu norādi uz ES tiesību aktos par datu aizsardzību noteiktajām garantijām un norādīt, ka jebkādi ierobežojumi ir jānosaka ar tiesiskiem līdzekļiem.

  Grozījums Nr.  30

  Regulas priekšlikums

  57. pants – 5.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  5.a Dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka Direktīvā 95/46/EK un Regulā (EK) Nr. 45/2001 minētajos gadījumos, kad tiek iegūti personas dati, attiecībā uz ieinteresētajām personām tiek ievēroti ar pārredzamību un informēšanu saistītie pienākumi.

  Pamatojums

  Vajadzētu iekļaut precīzu norādi uz to, ka attiecībā uz ieinteresētajām personām ir jānodrošina pārredzamība.

  Grozījums Nr.  31

  Regulas priekšlikums

  59. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  ca) lai vajadzības gadījumā nodrošinātu apmaiņai pakļauto datu augstāko iespējamo kvalitātes standartu un augstāko iespējamo pārredzamības līmeni.

  Pamatojums

  Vēlams, lai katra dalībvalsts nosūtītu un saņemtu iespējami kvalitatīvākus datu ziņojumus, kā arī lai šie ziņojumi atbilstu pārredzamības standartiem.

  Grozījums Nr.  32

  Regulas priekšlikums

  59. pants – 2.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  2.a Dalībvalstis katru gadu informē Komisiju par gadījumiem, kuros kāda cita dalībvalsts ir atteikusies pieprasītājai dalībvalstij sniegt informāciju vai nav ļāvusi pieprasītājai dalībvalstij veikt administratīvu izmeklēšanu, lai gan bijis iesniegts pienācīgs pieprasījums. Dalībvalsts, kurai prasīts sniegt informāciju, paziņo Komisijai iemeslus, kuru dēļ tā ir atteikusies sniegt informāciju vai veicināt pieprasīto izmeklēšanu. Komisija pārbauda sniegto informāciju un sagatavo atbilstošus ieteikumus. Šos ieteikumus nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.

  Pamatojums

  Lai uzlabotu informācijas apmaiņu starp dažādu valstu iestādēm, tiek ierosināts pārraudzīt gadījumus, kuros kāda no dalībvalstīm ir atteikusies nosūtīt informāciju vai nav atļāvusi veikt administratīvu izmeklēšanu.

  Grozījums Nr.  33

  Regulas priekšlikums

  60. pants – 2.a punkts (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  2.a Ja saskaņā ar 2. punktā minēto procedūru pieņemtie pasākumi attiecas uz personas datu apstrādi vai ja tā varētu būt nepieciešama attiecīgo pasākumu veikšanai, apspriežas ar Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju.

  Pamatojums

  Gadījumos, kad šīs regulas īstenošanas noteikumi varētu skart personas datu apstrādi, vēlams saņemt Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumu.

  • [1]  OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.

  PASKAIDROJUMS

  IEVADS

  Šis likumdošanas priekšlikums ir Padomes Regulas (EK) Nr. 1798/2003 par administratīvu sadarbību (un krāpšanas apkarošanu) pievienotās vērtības nodokļu jomā pārstrādāta redakcija. Ar šo priekšlikumu Komisija vēlas nodrošināt dalībvalstīm līdzekļus efektīvākai cīņai pret pārrobežu krāpšanos ar PVN. Turklāt šis priekšlikums papildina un groza pašreizējo regulas redakciju vairākos aspektos, tajā skaitā uzsverot nepieciešamību izveidot juridisku datubāzi — Eurofisc, lai izveidotu struktūru mērķtiecīgai sadarbībai, kuras mērķis ir krāpšanas apkarošana.

  PRIEKŠVĒSTURE: EIROPAS KOMISIJAS JAUNĀKAIS ZIŅOJUMS

  Pirms Komisijas priekšlikuma sīkākas analīzes referents vēlas īsi un vispārīgi raksturot cīņu pret krāpšanos ar nodokļiem Eiropas Savienībā.

  Krāpšanās ar nodokļiem lielā mērā ietekmē valstu budžetus, apdraud nodokļu sloga taisnīguma principu un var radīt konkurences kropļojumus, tādējādi ietekmējot iekšējā tirgus darbību. Kropļojumi, ko rada krāpšanās ar PVN maksāšanu, ietekmē vispārējo līdzsvaru maksājumu sistēmā, kurai jābūt taisnīgai un pārredzamai, lai nodrošinātu Eiropas Savienības pienācīgu darbību. Krāpšanas apjoma pieaugums rada arvien lielāku nodokļu slogu tiem uzņēmumiem, kas ievēro nodokļu noteikumus, jo valsts iestādes ir spiestas kompensēt attiecīgo ieņēmumu deficītu. Lai gan visās dalībvalstīs vēl nav pabeigti pētījumi par to, cik lielā mērā notiek izvairīšanās no PVN maksājumu veikšanas un krāpšanās ar PVN maksāšanu, ir zināmi vairāki aprēķini. Starptautiskā PVN asociācija lēš, ka katru gadu Eiropas Savienībā PVN maksājumi netiek veikti 60–100 miljardu eiro apmērā.

  Tā kā šie jautājumi tika skatīti jau iepriekšējā pilnvaru termiņā, izskatot S. Bowles ziņojuma projektu par koordinētu Eiropas stratēģiju, lai uzlabotu cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, šīs komitejas locekļi jau zina, ka, lai gan cīņa pret krāpšanu lielā mērā ir dalībvalstu kompetencē, tā nav problēma, kuru var atrisināt tikai valsts līmenī. Cīņai pret krāpšanos ar nodokļiem vajadzētu būt ES prioritātei un veicināt ciešāku sadarbību starp dalībvalstu administratīvajām iestādēm un Komisiju. Šajā sakarībā, ņemot vērā Padomes kopš 2007. gada izstrādātās pamatnostādnes, Komisija ir sagatavojusi likumdošanas pasākumu kopumu labākai PVN sistēmas pārvaldībai, būtiski nemainot spēkā esošo sistēmu.

  Turklāt jāmin Revīzijas palātas 2007. gada Īpašais ziņojums Nr. 8, kas ir ļoti būtisks dalībvalstīm. Šajā ziņojumā Revīzijas palāta mudina dalībvalstis pievērst lielāku uzmanību administratīvajai sadarbībai gan operatīvās informācijas apmaiņas, gan administratīvās pārvaldības jomā, kā arī veicināt tiešāku informācijas apmaiņu starp pārbaužu dienestu amatpersonām kā efektīvu līdzekli informācijas apmaiņas paātrināšanai. Turklāt ziņojumā minēti arī vairāki uzlabojumi attiecībā uz PVN informācijas apmaiņas sistēmu (VIES).

  Komisija 2009. gada sākumā publicēja ziņojumu par Padomes Regulas (EK) Nr. 1798/2003 piemērošanu, un tieši šī regula pašlaik tiek izskatīta. Šajā ziņojumā galvenie izdarītie secinājumi ir šādi:

  § uz sadarbības pieprasījumiem novēloti sniegto atbilžu skaits ir kļuvis nepieņemami liels;

  § tiek uzskatīts, ka automatizēta piekļuve pārējo dalībvalstu datubāzēm paātrinātu administratīvo sadarbību;

  § vairumā gadījumu dalībvalstīs nav informācijas atpakaļsūtīšanas mehānisma;

  § joprojām ir problēmas ar PVN reģistrācijas numuru apstiprināšanu, kā arī ar pārāk lēnu datu labošanu;

  § joprojām rodas praktiskas problēmas, kādas dalībvalsts ierēdņiem ierodoties citā dalībvalstī, piemēram, valodas barjera vai valsts juridiskās datubāzes trūkums, lai šādas tikšanās varētu notikt.

  PRIEKŠLIKUMA GALVENIE ELEMENTI

  Turpmāk tekstā īsi izklāstīti būtiskākie jauninājumi, kas minēti šajā priekšlikumā.

  Pirmkārt, dalībvalstu atbildības palielināšana administratīvās sadarbības jomā, lai aizsargātu PVN ieņēmumus visās dalībvalstīs. Šis regulas priekšlikums jo īpaši paredz, ka regulas mērķis ir ne vien pareizi aprēķināt PVN, bet arī kontrolēt, vai PVN tiek pareizi piemērots, jo īpaši darījumiem Kopienas teritorijā, un apkarot krāpšanu PVN jomā.

  Otrkārt, precīza tās informācijas definēšana, kas dalībvalstīm jāapkopo un kurai dalībvalstis, izmantojot elektronisku datubāzu sistēmu, nodrošina piekļuvi arī citām dalībvalstīm, tāpat paredzot kopējus noteikumus gan par to, kāda informācija ir jāapkopo, gan attiecībā uz pārbaudēm, kas veicamas, reģistrējot datu bāzē PVN reģistrācijas numuru. Vienoti noteikumi arī paredz, ka šādā sistēmā iegūtos datus uzglabā 5 gadus.

  Informācijas apmaiņas jomā tiek ieviesti vairāki uzlabojumi: labāk definēti gadījumi, kuros dalībvalstis var veikt administratīvu izmeklēšanu, tostarp arī pasākumi soda mīkstināšanai izmeklēšanas neveikšanas gadījumā; labāk definēti nosacījumi informācijas automatizētai apmaiņai, tostarp izmantojot standarta veidlapas un datnes, kā arī informācijas apmaiņai pēc savas iniciatīvas un pienākumam nosūtīt informāciju atpakaļ, proti, informāciju par to, kā ir izmantota citas dalībvalsts sniegta informācija.

  Turklāt Komisija ierosina izveidot juridisku datubāzi, lai izveidotu struktūru (Eurofisc) mērķtiecīgai sadarbībai, kuras mērķis ir krāpšanas apkarošana. Komisija uzskata, ka šī struktūra ļaus panākt daudzpusēju, savlaicīgu un mērķtiecīgu informācijas apmaiņu, nodrošinot pietiekamu un saskaņotu dalībvalstu atbildes rīcību, cīnoties pret jaunu krāpšanas veidu parādīšanos, un varēs pamatoties uz kopēju risku analīzi. Komisija ierosina oficiāli atzīt tīklu Eurocanet (European Carrousel Network), kas pirms vairākiem gadiem izveidots pēc Beļģijas ierosmes un guvis Komisijas atbalstu, lai atklātu visdažādākos pārrobežu krāpšanas veidus. Saskaņā ar krāpšanas apkarošanas ekspertu viedokli Eurocanet darbība ir devusi pozitīvu rezultātu.

  Visbeidzot, regula arī nosaka, kādas ir piekļuves tiesības šādai informācijai atkarībā no personām un attiecīgās situācijas. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs 2009. gada 30. oktobrī publicēja atzinumu, paužot viedokli par šo priekšlikumu un norādot dažus aspektus, kuros varētu veikt uzlabojumus, lai nodrošinātu labāku atbilstību Eiropas Savienības noteikumiem datu aizsardzības jomā.

  REFERENTA APSVĒRUMI

  Šī tiesību akta priekšlikums ir pozitīvs solis cīņai pret krāpšanos ar nodokļiem. Kopumā Komisijas priekšlikumu referents vērtē pozitīvi un to atbalsta.

  Referents ir konstatējis šādas trīs turpmāk minētās jomas, kurās vajadzētu pastiprināt Komisijas priekšlikumā minēto.

  § Attiecībā uz Eurofisc tiek ierosināts precizēt jaunās struktūras darbību Kopienas līmenī, kā arī Eiropas Komisijas nozīmi šīs darbības kontekstā.

  § Lai uzlabotu informācijas apmaiņu starp dažādām valstu iestādēm un novērstu Komisijas jaunākajā ziņojumā konstatētos trūkumus, tiek ierosināts, lai Eiropas Komisija veiktu sistemātisku to gadījumu uzraudzību, kuros dalībvalstis ir atteikušās sniegt informāciju vai veikt izmeklēšanu.

  § Visbeidzot, ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas locekļu paustās pamatotās bažas pirmajā viedokļu apmaiņā, referents ierosina ņemt vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja ieteikumus, kas attiecināti galvenokārt uz juridisku personu datiem, un ļaut informācijas apmaiņā starp nodokļu iestādēm apstrādāt arī fizisku personu datus. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs uzsver, ka šādu datu apstrādei ir jānotiek saskaņā ar Kopienas noteikumiem datu aizsardzības jomā.

  PIELIKUMS. JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE

  JURIDISKĀ KOMITEJA

  PRIEKŠSĒDĒTĀJS

  Atsauce: D(2009)61475

  Sharon BOWLES

  Ekonomikas un monetārās komitejas priekšsēdētāja

  ASP 10G201

  Briselē

  Temats:      Priekšlikums Padomes Regulai par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā (pārstrādāta redakcija)

                    (COM(2009)427 – C7‑0165/2009 – 2009/0118(CNS))

  Godātais priekšsēdētāj!

  Juridiskā komiteja, ko man ir gods vadīt, ir izskatījusi iepriekš minēto priekšlikumu saskaņā ar 87. pantu par pārstrādāšanu, kā iekļauts Parlamenta Reglamentā.

  Minētā Reglamenta panta 3. punkts ir formulēts šādi:

  „Ja par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja uzskata, ka priekšlikums neietver citus būtiskus grozījumus, kā vienīgi tajā skaidri norādītos grozījumus, tā informē par konkrēto jautājumu atbildīgo komiteju.

  Šādā gadījumā un saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti Reglamenta 156. un 157. pantā, grozījumi ir pieņemami tikai par konkrēto jautājumu atbildīgajā komitejā attiecībā uz tām priekšlikuma teksta daļām, kurās ietverti būtiski grozījumi.

  Tomēr, ja atbildīgā komiteja saskaņā ar Iestāžu nolīguma 8. punktu ir nolēmusi arī iesniegt grozījumus priekšlikuma kodificētajām daļām, tā nekavējoties paziņo šo nodomu Padomei un Komisijai, un Komisijas pienākums, pirms notiek balsošana saskaņā ar 54. pantu, ir informēt šo komiteju par savu nostāju attiecībā uz grozījumiem un par to, vai Komisija paredz atsaukt pārstrādāšanas priekšlikumu.”

  Ņemot vērā Juridiskā dienesta, kura pārstāvji piedalījās konsultatīvās darba grupas sanāksmēs pārstrādātā priekšlikuma izskatīšanā, atzinumu un ievērojot atzinuma sagatavotāja ieteikumus, Juridiskā komiteja uzskata, ka šajā priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski grozījumi, kā vien tie, kas norādīti priekšlikumā vai konsultatīvās darba grupas atzinumā, un ka attiecībā uz iepriekšējo tiesību aktu negrozīto noteikumu kodifikāciju ar šiem grozījumiem priekšlikumā ir iekļauta vienkārša esošo tekstu kodifikācija, nemainot to satura būtību.

  Turklāt, ņemot vērā Reglamenta 87. pantu, Juridiskā komiteja uzskatīja, ka iepriekš minētās darba grupas atzinumā ierosinātie tehniskie labojumi bija vajadzīgi, lai panāktu priekšlikuma atbilstību pārstrādāšanas noteikumiem.

  Ņemot vērā iepriekš minēto, pēc jautājuma izskatīšanas 2009. gada 11. novembra sanāksmē Juridiskā komiteja ar 19 balsīm ,,par” un nevienam neatturoties[1] pieņēma ieteikumu Jūsu komitejai, kas ir atbildīga par šo jautājumu, izskatīt iepriekš minēto priekšlikumu, ievērojot sniegtos ierosinājumus un saskaņā ar Reglamenta 87. pantu.

  Patiesā cieņā,

  Klaus-Heiner LEHNE

  Pielikumā: Konsultatīvās darba grupas atzinums.

  • [1]  Klaus-Heiner Lehne (priekšsēdētājs), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Kurt Lechner, Sergio Gaetano Cofferati, Edit Herczog, Edvard Kožušník, Sajjad Karim.

  PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS ATZINUMS

   

   

   

  JURIDISKO DIENESTU

  KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

  Briselē, 2009. gada 7. oktobrī

  ATZINUMS

                                          ADRESĒTS EIROPAS PARLAMENTAM

                                                                PADOMEI,

                                                                KOMISIJAI

  Priekšlikums Padomes regulai par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā

  COM(2009)427 of 18.8.2009 – 2009/0118(CNS)

  Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu un it īpaši tā 9. punktu, Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbinieku konsultatīvā darba grupa 2009. gada 16. septembrī rīkoja sanāksmi, lai cita starpā apspriestu iepriekš minēto Komisijas iesniegto priekšlikumu.

  Izskatot[1] priekšlikumu Padomes regulai par Padomes 2003. gada 7. oktobra Regulas (EK) Nr. 1798/2003 par administratīvu sadarbību pievienotās vērtības nodokļu jomā pārskatīšanu un Regulas (EEK) Nr. 218/92 atcelšanu, darba grupa, kopīgi vienojoties, konstatēja turpmāk minēto.

  1)   Regulas 22. panta pirmajā daļā vārdam „šādu” (tekstā pārsvītrots ar dubultsvītru) jābūt apvienotam ar vārdkopu „kurai iestādei var arī būt tieša piekļuve” un šai vārdkopai jābūt iekrāsotai pelēkā krāsā un pārsvītrotai ar dubultsvītru.

  2) Regulas 31. panta 2. punktā vārda „vienlaicīgu” aizstāšana ar vārdu „daudzpusējo”, kas tekstā apzīmēta ar simboliem, ar kuriem apzīmē labojumus pēc būtības, ir jāapzīmē ar parasta labojuma simboliem.

  Pēc darba dokumenta izskatīšanas darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski grozījumi, kā vien tie, kas norādīti minētajā tekstā vai šajā atzinumā. Darba grupa arī konstatēja, ka attiecībā uz iepriekšējā tiesību akta negrozīto noteikumu kodifikāciju ar šiem grozījumiem priekšlikumā ir iekļauta vienkārša pašreizējo tekstu kodifikācija, nemainot attiecīgo tiesību aktu satura būtību.

  C. PENNERAJuriskonsults

   

  J.-C. PirisJuriskonsults

   

  L. ROMERO REQUENAģenerāldirektors

   

  • [1]  Darba grupas rīcībā bija priekšlikuma versijas vācu, angļu un franču valodā, un tā strādāja, par pamatu ņemot versiju franču valodā, kas ir darba dokumenta oriģinālvaloda.

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Administratīvā sadarbība un krāpšanas apkarošana pievienotās vērtības nodokļa jomā (pārstrādāta redakcija)

  Atsauces

  COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS)

  Datums, kad notika apspriešanās ar EP

  23.9.2009

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  ECON

  7.10.2009

  Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  JURI

  7.10.2009

   

   

   

  Referents(-e/-i/-es)

         Iecelšanas datums

  José Manuel García-Margallo y Marfil

  15.9.2009

   

   

  Izskatīšana komitejā

  2.12.2009

  21.1.2010

  23.2.2010

   

  Pieņemšanas datums

  17.3.2010

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  33

  0

  6

  Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  David Casa, Sari Essayah, Robert Goebbels, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Zoran Thaler

  Iesniegšanas datums

  25.3.2010