SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (przekształcenie)

25.3.2010 - (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS)) - *

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawca: José Manuel García-Margallo y Marfil
(Przekształcenie – art. 87 Regulaminu)


Procedura : 2009/0118(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0061/2010
Teksty złożone :
A7-0061/2010
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (przekształcenie)

(COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – procedura konsultacji – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–    uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2009)0427),

–    uwzględniając art. 93 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0165/2009),

–    uwzględniając komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–    uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych[1],

–    uwzględniając pismo z dnia 12 listopada 2009 r. skierowane przez Komisję Prawną do Komisji Gospodarczej i Monetarnej zgodnie z art. 87 ust. 3 Regulaminu,

–    uwzględniając art. 87 i 55 Regulaminu,

–    uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0061/2010),

A.  mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami merytorycznymi wniosek zawiera prostą kodyfikację istniejących tekstów, bez zmian merytorycznych,

1.  zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (oraz w wersji zawierającej dostosowania techniczne zatwierdzone przez Komisję Prawną), z uwzględnieniem poniższych poprawek;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Uchylanie się od podatków i unikanie płacenia podatków mające miejsce ponad granicami państw członkowskich prowadzą do strat budżetowych oraz naruszenia zasady sprawiedliwego opodatkowania oraz są odpowiedzialne za powodowanie zakłóceń w przepływie kapitału oraz warunków konkurencji. Dlatego właśnie wpływają one na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

(2) Uchylanie się od podatków i unikanie płacenia podatków mające miejsce ponad granicami państw członkowskich prowadzą do strat budżetowych oraz naruszenia zasady sprawiedliwego opodatkowania oraz są odpowiedzialne za powodowanie zakłóceń w przepływie kapitału oraz warunków konkurencji. Dlatego właśnie wpływają one negatywnie na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Uzasadnienie

Poprawka ma podkreślić negatywne skutki wywoływane przez uchylanie się od podatków i unikanie płacenia podatków na rynku wewnętrznym.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) W rezolucji z dnia 2 września 2008 r. w sprawie skoordynowanej strategii w celu poprawy walki z oszustwami podatkowymi1 Parlament Europejski ponownie przypomniał, że obecny system zarządzania podatkiem VAT wymaga radykalnych zmian, i w związku z tym zwrócił się do Komisji o przedłożenie wniosków mających na celu ujednolicenie procedur rejestracji i wykreślania z rejestru osób podlegających VAT oraz umożliwienie państwom członkowskim zautomatyzowanego dostępu do niesensytywnych danych, które dotyczą osób podlegających opodatkowaniu w danym państwie, a które są w posiadaniu innego państwa członkowskiego.

 

___________________________

1 Dz.U. C 290 E z 4.12.2009, s. 13.

Uzasadnienie

W sprawozdaniu na temat oszustw podatkowych Parlament domagał się ściślejszej współpracy administracyjnej.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3b) Podczas otrzymywania takiego automatycznego dostępu do danych niesensytywnych należy zapewnić stosowny poziom ochrony, ograniczony okres przechowywania wymienianych danych oraz należytą odpowiedzialność instytucji lub organu przechowującego dane, aby zapobiec niewłaściwemu zarządzaniu danymi bądź ich przeciekowi.

Uzasadnienie

Należyta ochrona danych dotyczących podatników, ograniczony okres przechowywania danych, a także odpowiedzialność instytucji lub organu przechowującego te dane stanowią kluczowe elementy zapobiegające niewłaściwemu zarządzaniu danymi i/lub ich przeciekowi.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) W rezolucji z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 8/2007 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od towarów i usług1 Parlament Europejski wyraził przekonanie, że wprowadzenie systemu Eurofisc może przynieść wartość dodaną tylko wtedy, gdy udział w nim będzie obowiązkowy dla wszystkich państw członkowskich, aby uniknąć problemów, jakie napotkała sieć Eurocanet, oraz gdy Komisja będzie w pełni uczestniczyć w działalności Eurofisc i odgrywać rolę koordynatora.

 

__________

1 Dz.U. C 21 E z 28.1.2010, s. 3.

Uzasadnienie

Należy zaznaczyć, że Parlament Europejski wzywał do wprowadzenia Eurofisc już w 2008 r.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5b) Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 4 grudnia 2008 r. wezwał także do wprowadzenia systemu Eurofisc i przypomniał o nadrzędnej konieczności dzielenia się istniejącymi krajowymi najlepszymi praktykami w dziedzinie zwalczania transgranicznych oszustw w zakresie podatku VAT z myślą o wprowadzeniu zarówno odpowiednich zachęt dotyczących należytej staranności państw członkowskich w odniesieniu do VAT, jak i nagród dla uczciwych podatników.

Uzasadnienie

Samo utworzenie Eurofisc nie rozwiąże problemu transgranicznych oszustw w dziedzinie VAT, podczas gdy wprowadzenie stosownych zachęt dla państw członkowskich UE, aby wykazywały należytą staranność w odniesieniu do VAT, a także wprowadzenie nagród dla uczciwych podatników, mogłoby w znaczącym stopniu przyczynić się do ograniczenia tego typu działalności przestępczej.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Mając na celu umożliwienie sprawniejszego rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji, zważywszy na powtarzalność pewnych wniosków oraz na różnorodność językową Wspólnoty, istotne znaczenie ma upowszechnienie stosowania wzorów formularzy w ramach wymiany informacji.

(14) Mając na celu umożliwienie sprawniejszego rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji, zważywszy na powtarzalność pewnych wniosków oraz na różnorodność językową Wspólnoty, istotne znaczenie ma upowszechnienie i promowanie stosowania wzorów formularzy w ramach wymiany informacji.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu przyjęcie na czas nowych, znormalizowanych formularzy przez wszystkie państwa członkowskie.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Należy jasno określić warunki wymiany danych przechowywanych elektronicznie w każdym państwie członkowskim oraz zautomatyzowanego dostępu państw członkowskich do tych danych.

(20) Należy jasno określić warunki wymiany danych przechowywanych elektronicznie w każdym państwie członkowskim oraz zautomatyzowanego dostępu państw członkowskich do tych danych i sposoby przechowywania takich danych.

Uzasadnienie

Poprawka ma zagwarantować, że gromadzenie danych osobowych będzie zgodne z minimalną normą bezpieczeństwa we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) Praktyczne doświadczenie z ostatniego czasu, obejmujące stosowanie rozporządzenia (WE) nr 1798/2003 w ramach zwalczania „oszustw karuzelowych” wykazuje, że w niektórych przypadkach wprowadzenie mechanizmu znacznie przyspieszającego wymianę informacji, rozszerzającego jej zakres i zwiększającego jej ukierunkowanie jest nieodzowne dla skutecznego zwalczania oszustw, a mechanizm ten powinien się wpisywać w ramy niniejszego rozporządzenia, zachowując jednocześnie dostateczną elastyczność pozwalającą na dostosowanie go do nowych form oszustw. Utworzona z inicjatywy Belgii, wspomagana przez Komisję sieć EUROCANET (z ang. European Carrousel Network) to przykład tego rodzaju współpracy.

(29) Praktyczne doświadczenie z ostatniego czasu, obejmujące stosowanie rozporządzenia (WE) nr 1798/2003 w ramach zwalczania „oszustw karuzelowych” wykazuje, że w niektórych przypadkach wprowadzenie mechanizmu znacznie przyspieszającego wymianę informacji, rozszerzającego jej zakres i zwiększającego jej ukierunkowanie jest nieodzowne dla skutecznego zwalczania oszustw, a mechanizm ten powinien się wpisywać w ramy niniejszego rozporządzenia, zachowując jednocześnie dostateczną elastyczność pozwalającą na dostosowanie go do nowych form oszustw. Utworzona z inicjatywy Belgii, wspomagana przez Komisję sieć EUROCANET (z ang. European Carrousel Network) to przykład tego rodzaju współpracy. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego mechanizmu, należy przyjąć podejście na szczeblu Unii.

Uzasadnienie

W poprawce precyzuje się, że Eurofisc będzie funkcjonował w oparciu o podejście przyjęte na szczeblu UE.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35) Do celów niniejszego rozporządzenia właściwe staje się rozważenie ograniczeń niektórych praw i obowiązków ustanowionych w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych w celu zabezpieczenia interesów określonych w art. 13 ust. 1 lit. e) wspomnianej dyrektywy. Ograniczenie to jest konieczne i proporcjonalne, zważywszy na potencjalną utratę przychodów przez państwa członkowskie oraz na żywotne znaczenie przedmiotowych informacji dla skutecznego zwalczania oszustw.

(35) Do celów niniejszego rozporządzenia właściwe staje się rozważenie ograniczeń niektórych praw i obowiązków ustanowionych w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych w celu zabezpieczenia interesów określonych w art. 13 ust. 1 lit. e) wspomnianej dyrektywy, a także w przepisach rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych2.

 

___________

1 Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

Uzasadnienie

Zob. opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 30 października 2009 r.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 36a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(36a) Przeprowadzono konsultacje z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych,

Uzasadnienie

Zważywszy, że nowe rozporządzenie może pociągnąć za sobą przetwarzanie danych osobowych oraz że Europejski Inspektor Ochrony Danych wydał opinię w tej sprawie, należy umieścić odniesienie do tej opinii w preambule do aktu legislacyjnego.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W tym celu określa ono zasady i procedury umożliwiające właściwym organom Państw Członkowskich współpracę oraz wymianę między sobą informacji, które mogą pomóc w dokonaniu właściwego wymiaru podatku VAT, kontrolowaniu prawidłowego stosowania VAT, w szczególności w odniesieniu do transakcji wewnątrzwspólnotowych, oraz w zwalczaniu oszustw w dziedzinie podatku VAT. Definiuje ono mianowicie przepisy i procedury umożliwiające państwom członkowskim gromadzenie i wymianę przedmiotowych informacji drogą elektroniczną.

W tym celu określa ono zasady i procedury umożliwiające właściwym organom Państw Członkowskich współpracę oraz wymianę między sobą informacji niezbędnych do właściwego wyliczenia podatku VAT, kontrolowania prawidłowego stosowania VAT, w szczególności w odniesieniu do transakcji wewnątrzwspólnotowych, oraz do zwalczania oszustw w dziedzinie podatku VAT. Definiuje ono mianowicie przepisy i procedury umożliwiające państwom członkowskim gromadzenie i wymianę przedmiotowych informacji drogą elektroniczną.

Uzasadnienie

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do osiągnięcia celów niniejszego środka. Zob. opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 30 października 2009 r.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

 

W ramach stosowania niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie i Komisja zapewniają przestrzeganie praw i obowiązków przewidzianych w dyrektywie 95/46/WE i rozporządzeniu nr 45/2001;

Uzasadnienie

Zob. opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 30 października 2009 r.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Właściwe organy państw członkowskich spontanicznie przekazują właściwym organom pozostałych państw członkowskich znane sobie informacje, o których mowa w art. 1, a które mogą być tym ostatnim organom użyteczne.

Właściwe organy państw członkowskich spontanicznie przekazują właściwym organom pozostałych państw członkowskich znane sobie informacje, o których mowa w art. 1, niezbędne do właściwego wyliczenia podatku VAT, kontrolowania odpowiedniego stosowania prawodawstwa dotyczącego VAT, w szczególności w odniesieniu do transakcji wewnątrzunijnych oraz do zwalczania oszustw w zakresie tego podatku.

Uzasadnienie

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do osiągnięcia celów przedmiotowego środka. Zob. opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 30 października 2009 r.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Osoby, o których mowa w lit. b), wzywa się do wyrażenia opinii na temat jakości otrzymywanych informacji.

Uzasadnienie

Wymagana jest jaśniejsza procedura zdawania sprawozdań z jakości informacji zwrotnej.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wykaz oraz treść danych określonych w ust. 1 lit. b), c) i d) oraz w ust. 2 niniejszego artykułu ustala się zgodnie z procedurą wskazaną w art. 60 ust. 2.

3. Wykaz oraz treść danych określonych w ust. 1 lit. b), c), d) i e) oraz w ust. 2 niniejszego artykułu ustala się zgodnie z procedurą wskazaną w art. 60 ust. 2, bez nakładania nieproporcjonalnych obciążeń administracyjnych na organ współpracujący.

Uzasadnienie

Celem jest poprawa jakości informacji zwrotnych udostępnianych przez dany organ, a nie zwiększenie obciążeń administracyjnych.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każde z państw członkowskich udziela właściwym organom każdego innego państwa członkowskiego zautomatyzowanego dostępu do informacji przechowywanych w bazach danych, o których mowa w art. 18. W odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 1 lit. a) wspomnianego artykułu, udostępniane są przynajmniej następujące szczegóły:

Wyłącznie w celu zapobiegania naruszeniom ustawodawstwa w zakresie VAT i jeżeli uzna się to za niezbędne do kontroli nabywania wewnątrz Unii towarów lub usług podlegających opodatkowaniu w danym państwie członkowskim, każde z państw członkowskich udziela właściwym organom każdego innego państwa członkowskiego zautomatyzowanego dostępu do informacji przechowywanych w bazach danych, o których mowa w art. 18. W odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 1 lit. a) wspomnianego artykułu, udostępniane są przynajmniej następujące szczegóły:

Uzasadnienie

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, jeżeli jego cel jest wyraźnie określony. Ponadto należy ograniczyć zagrożenie, jakie niesie ze sobą zautomatyzowany dostęp do baz danych mogących zawierać dane osobowe.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Jeżeli bazy danych, o których mowa w art. 18 ust. 1 lit. a), zawierają dane osobowe, zautomatyzowany dostęp do tych baz ogranicza się do kategorii danych wymienionych w niniejszym artykule.

Uzasadnienie

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, jeżeli jego cel jest wyraźnie określony. Ponadto należy ograniczyć zagrożenie, jakie niesie ze sobą zautomatyzowany dostęp do baz danych mogących zawierać dane osobowe.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się wspólny organ do spraw zwalczania oszustw i uchylania się od podatku VAT. Organ ten pełni w szczególności następujące zadania:

1. Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się na szczeblu Unii organ do spraw zwalczania oszustw i uchylania się od podatku VAT. Organ ten pełni w szczególności następujące zadania:

Uzasadnienie

W poprawce precyzuje się, że Eurofisc będzie funkcjonował w oparciu o podejście przyjęte na szczeblu Unii Europejskiej.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Właściwe organy państw członkowskich ustalają dziedziny, w których organ ustanowiony w ust. 1 prowadzi dochodzenia.

2. Organ na szczeblu Unii, o którym mowa w ust. 1, składa się z urzędników mianowanych przez właściwe organy państw członkowskich.

Uzasadnienie

W poprawce precyzuje się, że Eurofisc będzie funkcjonował w oparciu o podejście przyjęte na szczeblu Unii Europejskiej.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Dla każdej z dziedzin dochodzenia właściwe organy państw członkowskich wyznaczają w ramach organu przynajmniej jedno z państw członkowskich odpowiedzialne za nadzorowanie realizacji zadań wymienionych w ust. 1 oraz kierowanie nimi.

3. Organ na szczeblu Unii, o którym mowa w ust. 1, określa dziedziny dochodzenia, w których prowadzi działalność.

Uzasadnienie

W poprawce precyzuje się, że Eurofisc będzie funkcjonował w oparciu o podejście przyjęte na szczeblu Unii Europejskiej.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3a. W celu skuteczniejszego badania spraw oszustw w zakresie VAT w Unii należy opracować mechanizm zachęt w odniesieniu do odzyskiwania transgranicznych wierzytelności dotyczących podatków poprzez sprawiedliwy podział uzbieranego niezapłaconego VAT pomiędzy państwo członkowskie odzyskujące wierzytelności podatkowe oraz wnioskujące państwo członkowskie.

Uzasadnienie

W celu zmniejszenia rozmiarów oszustw w zakresie VAT w UE należy poprawić skuteczność unijnego systemu odzyskiwania VAT. Pamiętając, że większa część strat VAT spowodowana jest tzw. oszustwami karuzelowymi, Wspólnota powinna poczynić większe starania, aby administratorzy zajmujący się podatkami prowadzili skuteczniejszą współpracę. Dlatego też, aby osiągnąć ten cel, należy wprowadzić system zachęt.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W skład organu ustanowionego w art. 34 wchodzą właściwi urzędnicy wyznaczeni przez właściwe organy państw członkowskich. Organ ten korzysta ze wsparcia technicznego, administracyjego i operacyjnego Komisji.

Komisja koordynuje, prowadzi i nadzoruje realizację zadań, o których mowa w art. 34 ust. 1 oraz udziela właściwym organom państw członkowskich wsparcia technicznego, administracyjnego i operacyjnego.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest sprecyzowanie, że Eurofisc będzie funkcjonował w oparciu o podejście przyjęte na szczeblu UE, oraz określenie roli Komisji w funkcjonowaniu Eurofisc.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Organ ustanowiony w art. 34 przedkłada coroczne podsumowanie ze swojej działalności komitetowi wskazanemu w art. 60.

Organ ustanowiony w art. 34 przedkłada coroczne podsumowanie ze swojej działalności państwom członkowskim, Parlamentowi Europejskiemu i komitetowi wskazanemu w art. 60.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby Eurofisc miał otwartą i przejrzystą strukturę, w związku z czym należy sprecyzować, że prawo do wglądu w jego sprawozdania powinien mieć nie tylko komitet administracyjny założony przez Komisję, ale także państwa członkowskie i Parlament Europejski.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie i Komisja badają i oceniają funkcjonowanie uzgodnień dotyczących współpracy administracyjnej przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. W szczególności państwa członkowskie prowadzą audyt ich funkcjonowania. Komisja zbiera doświadczenia państw członkowskich w celu usprawnienia funkcjonowania tych uzgodnień.

1. Państwa członkowskie, Parlament Europejski i Komisja badają i oceniają funkcjonowanie uzgodnień dotyczących współpracy administracyjnej przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. W szczególności państwa członkowskie prowadzą audyt ich funkcjonowania. Komisja zbiera doświadczenia państw członkowskich w celu usprawnienia funkcjonowania tych uzgodnień i regularnie zdaje sprawozdania z wyników państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji wszelkie dostępne informacje dotyczące stosowania przez nie niniejszego rozporządzenia.

2. Państwa członkowskie przekazują Parlamentowi Europejskiemu i Komisji wszelkie dostępne informacje dotyczące stosowania przez nie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. Komisja może służyć państwom członkowskim wiedzą ekspercką, pomocą techniczną lub logistyczną, działaniami komunikacyjnymi lub wszelką inną pomocą operacyjną w dążeniu do realizacji celów niniejszego rozporządzenia.

9. Komisja służy państwom członkowskim wiedzą ekspercką, pomocą techniczną lub logistyczną, działaniami komunikacyjnymi lub wszelką inną pomocą operacyjną w dążeniu do realizacji celów niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

W celu ustanowienia skutecznej współpracy istotne jest, by Komisja odpowiadała za udzielanie wsparcia i dostarczanie opinii ekspertów, aby pomóc państwom członkowskim w realizacji zamierzeń.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Pod warunkiem że zainteresowane państwo trzecie zobowiązało się do udzielenia żądanej pomocy w zbieraniu dowodów nieprawidłowego charakteru transakcji, co do których istnieje podejrzenie, że stoją w sprzeczności z prawodawstwem dotyczących podatku VAT, można przekazać temu państwu trzeciemu informacje uzyskane na podstawie niniejszego rozporządzenia, za zgodą właściwych organów dostarczających informacje, zgodnie z ich wewnętrznymi przepisami dotyczącymi przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

2. Pod warunkiem że zainteresowane państwo trzecie zobowiązało się do udzielenia żądanej pomocy w zbieraniu dowodów nieprawidłowego charakteru transakcji, co do których istnieje podejrzenie, że stoją w sprzeczności z prawodawstwem dotyczących podatku VAT, można przekazać temu państwu trzeciemu informacje uzyskane na podstawie niniejszego rozporządzenia, za zgodą właściwych organów dostarczających informacje, zgodnie z ich wewnętrznymi przepisami dotyczącymi przekazywania danych osobowych do państw trzecich oraz z przepisami wykonawczymi do dyrektywy 95/46/WE i rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Uzasadnienie

Zabezpieczenia zawarte w legislacji europejskiej dotyczącej ochrony danych mają również zastosowanie w stosunkach z krajami trzecimi.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Informacje przekazane lub zebrane w jakiejkolwiek formie na mocy niniejszego rozporządzenia, w tym również takie, do których urzędnik uzyskał dostęp w okolicznościach przewidzianych w rozdziale VII, VIII lub X, jak również w przypadkach, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu objęte są obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej i cieszą się taką ochroną, jaką objęte są informacje o podobnym charakterze na mocy zarówno prawa wewnętrznego państwa członkowskiego, które informacje otrzymuje, jak i odpowiednich przepisów mających zastosowanie do władz wspólnotowych. Informacje te mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z warunkami, jakie określa niniejsze rozporządzenie.

1. Informacje przekazane lub zebrane w jakiejkolwiek formie na mocy niniejszego rozporządzenia, w tym również takie, do których urzędnik uzyskał dostęp w okolicznościach przewidzianych w rozdziale VII, VIII lub X, jak również w przypadkach, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu objęte są obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej i cieszą się taką ochroną, jaką objęte są informacje o podobnym charakterze na mocy zarówno prawa wewnętrznego państwa członkowskiego, które informacje otrzymuje, jak i odpowiednich przepisów mających zastosowanie do władz wspólnotowych. Informacje te są także chronione zgodnie z dyrektywą 95/46/WE i rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. Informacje te mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z warunkami, jakie określa niniejsze rozporządzenie.

Uzasadnienie

Należy umieścić wyraźne odniesienie do zabezpieczeń zawartych w legislacji europejskiej dotyczącej ochrony danych.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Kwestie przechowywania i wymiany informacji, do których odnosi się niniejsze rozporządzenie, regulują przepisy wykonawcze towarzyszące dyrektywie 95/46/WE. Niemniej jednak państwa członkowskie do celów właściwego stosowania niniejszego rozporządzenia ograniczają zakres praw i obowiązków przewidzianych w art. 10, art. 11 ust. 1 oraz w art. 12 i 21 dyrektywy 95/46/WE w takim stopniu, w jakim jest to konieczne do zabezpieczenia interesów określonych w art. 13 lit. e) wspomnianej dyrektywy.

5. Kwestie przechowywania i wymiany informacji, do których odnosi się niniejsze rozporządzenie, regulują przepisy wykonawcze towarzyszące dyrektywie 95/46/WE i rozporządzeniu (WE) nr 45/2001. Niemniej jednak państwa członkowskie do celów właściwego stosowania niniejszego rozporządzenia mogą przyjąć środki prawne ograniczające zakres praw i obowiązków przewidzianych w art. 10, art. 11 ust. 1 oraz w art. 12 i 21 dyrektywy 95/46/WE w takim stopniu, w jakim jest to konieczne do zabezpieczenia interesów określonych w art. 13 lit. e) wspomnianej dyrektywy.

Uzasadnienie

Należy wprowadzić wyraźne odniesienie do zabezpieczeń zawartych w legislacji europejskiej dotyczącej ochrony danych oraz do tego, że ograniczenia należy ustanawiać za pomocą środków prawnych.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Państwa członkowskie i Komisja dbają o przestrzeganie obowiązków w zakresie przejrzystości i informowania zainteresowanych w przypadku przekazywania danych osobowych określonych w dyrektywie 95/46/WE i rozporządzeniu (WE) nr 45/2001.

Uzasadnienie

Należy wprowadzić wyraźne odniesienie do obowiązków w zakresie przejrzystości wobec zainteresowanych osób.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ca) zapewnić najwyższą jakość wymienianych danych, z najwyższym stopniem przejrzystości, w stosownych przypadkach.

Uzasadnienie

Pożądane jest, by państwa członkowskie wymieniały i otrzymywały sprawozdania dotyczące danych o możliwie najwyższej jakości; sprawozdanie te powinny również spełniać normy w zakresie przejrzystości.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Państwa członkowskie co roku informują Komisję o przypadkach, w których inne państwo członkowskie odmówiło wnioskującemu państwu członkowskiemu udzielenia informacji lub uniemożliwiło mu przeprowadzenie dochodzenia administracyjnego, w sytuacji gdy wniosek został złożony w odpowiedniej formie. Wnioskujące państwo członkowskie powinno poinformować Komisję o powodach, dla których odmówiło informacji lub ułatwienia dochodzenia. Komisja ocenia te powody i formułuje odpowiednie zalecenia. Zalecenia te przekazywane są Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Uzasadnienie

Aby ulepszyć wymianę informacji między poszczególnymi organami krajowymi, proponuje się monitorowanie przypadków, w których państwa członkowskie odmówiły przekazania informacji lub nie zgodziły się na przeprowadzenie postępowania administracyjnego.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Jeżeli środki podjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w ust. 2, pociągają za sobą przetwarzanie danych osobowych lub go dotyczą, należy skonsultować się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

Uzasadnienie

Jeżeli przepisy wykonawcze do niniejszego rozporządzenia mogą mieć wpływ na przetwarzanie danych osobowych, należy uzyskać opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

  • [1]  Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.

UZASADNIENIE

WPROWADZENIE

Omawiany wniosek stanowi przekształcenie rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej. Za pomocą tego wniosku Komisja chce uzbroić państwa członkowskie w narzędzia pozwalające na skuteczniejsze zwalczanie przestępczości transgranicznej związanej z podatkiem VAT. Ponadto wniosek uzupełnia i zmienia niektóre aspekty obecnie obowiązującego rozporządzenia – w tym utworzenie podstaw prawnych dla ustanowienia organu umożliwiającego ukierunkowaną współpracę w celu zwalczania oszustw, czyli EUROFISC.

KONTEKST: OSTATNIE SPRAWOZDANIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Zanim przejdę do szczegółowej analizy wniosku Komisji, chciałbym pokrótce przedstawić bardziej ogólny kontekst zwalczania oszustw podatkowych w Unii Europejskiej.

Oszustwa podatkowe mają poważne konsekwencje dla budżetu państwa, prowadzą do naruszenia zasady sprawiedliwości podatkowej i mogą być przyczyną zakłóceń konkurencji, negatywnie oddziałując na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Zakłócenia spowodowane przez oszustwa dotyczące podatku VAT mają negatywny wpływ na ogólną równowagę systemu środków, który – aby gwarantował dobre funkcjonowanie Unii – musi być sprawiedliwy i przejrzysty. Ponieważ organy władzy publicznej są zobowiązane do pokrycia niedoborów w dochodach, zwiększenie liczby przypadków uchylania się od płacenia podatków powoduje większe obciążenia podatkowe dla przedsiębiorstw, które przestrzegają przepisów podatkowych. Chociaż nie we wszystkich państwach członkowskich bada się skalę uchylania się od płacenia podatku VAT i nadużyć związanych z VAT, opublikowano kilka opracowań szacujących te zjawiska. Według szacunków podanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie VAT (International VAT Association) straty w zakresie VAT wynoszą 60‑100 mld euro rocznie w całej Unii Europejskiej.

Ponieważ sprawą tą zajmowano się w ubiegłej kadencji w związku z projektem sprawozdania Sharon Bowles w sprawie skoordynowanej strategii w celu poprawy walki z oszustwami podatkowymi, członkowie Komisji Gospodarczej i Monetarnej wiedzą, że walka z oszustwami podatkowymi, chociaż w dużym stopniu leży w gestii państw członkowskich, nie jest problemem, który można rozwiązać wyłącznie na szczeblu krajowym. Walka z oszustwami podatkowymi powinna stanowić priorytet dla UE oraz wiązać się ze ściślejszą współpracą między organami administracyjnymi państw członkowskich i Komisją. W tym kontekście Komisja, kierując się wytycznymi określanymi przez Radę od 2007 r., opracowała szereg środków legislacyjnych umożliwiających poprawę zarządzania podatkiem VAT; nie zakładają one jednak zasadniczych zmian w obecnie obowiązującym systemie.

Oprócz tego należy przypomnieć specjalne sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego nr 8/2007, bardzo krytyczne wobec państw członkowskich. W swoim sprawozdaniu Trybunał wezwał państwa członkowskie, aby przykładały większą wagę do współpracy administracyjnej, zarówno pod względem wymiany informacji operacyjnych, jak i administracyjnego aspektu tej wymiany, oraz aby zachęcały do częstszego nawiązywania bezpośredniej komunikacji między lokalnymi kontrolerami, co pozwoliłoby skutecznie przyspieszyć wymianę informacji. Ponadto zaproponował m.in. szereg ulepszeń w systemie wymiany informacji o podatku VAT (VIES).

Tymczasem na początku bieżącego roku Komisja opublikowała sprawozdanie dotyczące stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003, czyli właśnie rozporządzenia, które jest przedmiotem naszych obecnych rozważań. Najważniejsze wnioski zawarte w przedmiotowym sprawozdaniu można podsumować następująco:

§ liczba opóźnień w odpowiedziach na wnioski o współpracę osiągnęła niedopuszczalny poziom;

§ uważa się, że zautomatyzowany dostęp do baz danych innych państw członkowskich przyspieszyłby współpracę administracyjną;

§ większość państw członkowskich nie posiada systemu informacji zwrotnej;

§ utrzymuje się problem nieaktualności numerów identyfikacyjnych VAT, a także opóźnień w korygowaniu danych;

§ nadal występują problemy praktyczne w związku z obecnością urzędników jednego państwa członkowskiego na terytorium innego, takie jak problemy językowe czy brak krajowej podstawy prawnej umożliwiającej tego rodzaju obecność.

GŁÓWNE ELEMENTY WNIOSKU

Poniżej zostały pokrótce omówione najważniejsze zmiany, które wprowadza przedmiotowy wniosek.

Po pierwsze, zostaje zwiększony zakres odpowiedzialności państw członkowskich w sferze współpracy administracyjnej służącej ochronie przychodów ogółu państw członkowskich płynących z podatku VAT. W projekcie rozporządzenia mówi się wyraźnie, że celem rozporządzenia jest nie tylko umożliwienie właściwego wyznaczenia wymiaru podatku VAT, lecz także kontrolowanie jego prawidłowego stosowania, w szczególności w odniesieniu do transakcji wewnątrzwspólnotowych, oraz zwalczanie oszustw w dziedzinie podatku VAT.

Po drugie, we wniosku ściśle zdefiniowano informacje, które państwa członkowskie zobowiązane są gromadzić i udostępniać pozostałym państwom członkowskim za pomocą systemu elektronicznych baz danych, a także określono wspólne zasady dotyczące gromadzonych informacji oraz weryfikacji dokonywanej w trakcie wprowadzania numeru identyfikacyjnego płatnika VAT do bazy danych. Określono również jednolite zasady przechowywania zgromadzonych w ten sposób danych przez okres 5 lat.

Ogólnie rzecz biorąc, wprowadzony zostaje szereg ulepszeń w zakresie wymiany informacji, a mianowicie: lepsze rozpoznanie przypadków, w których państwa członkowskie mogą prowadzić postępowanie administracyjne, z uwzględnieniem środków łagodzących skutki braku realizacji takiego postępowania; lepsze zdefiniowanie warunków automatycznej wymiany informacji, w tym za pomocą standardowych formularzy lub standardowych plików, a także wprowadzenie pojęcia wymiany spontanicznej i obowiązku dostarczenia informacji zwrotnej, czyli informacji o sposobie wykorzystania danych przekazanych przez inne państwo członkowskie.

Komisja proponuje także utworzenie podstaw prawnych dla ustanowienia organu umożliwiającego ukierunkowaną współpracę w celu zwalczania oszustw, czyli EUROFISC. Zdaniem Komisji działanie organu polegałoby na wspólnie przeprowadzanej analizie ryzyka, a umożliwiłoby wielostronną, szybką i ukierunkowaną wymianę informacji w celu zapewnienia dostatecznej koordynacji i skuteczności reakcji państw członkowskich w walce z nowymi odmianami nadużyć i oszustw. W istocie rzeczy Komisja proponuje sformalizowanie sieci EUROCANET (z ang. European Carrousel Network), utworzonej kilka lat temu z inicjatywy Belgii i wspieranej przez Komisję, w celu rozszerzenia jej zasięgu na wszelkiego rodzaju oszustwa o wymiarze transgranicznym. Zdaniem ekspertów z dziedziny zwalczania oszustw działalność sieci EUROCANET przynosi pozytywne rezultaty.

Na koniec podkreśla się, że w rozporządzeniu określono także prawa dostępu do informacji w zależności od osoby i sytuacji. W dniu 30 października 2009 r. Europejski Inspektor Ochrony Danych wydał opinię, w której przedstawia swój pogląd na temat wniosku, wskazując na pewne jego aspekty, które mogłyby zostać udoskonalone w sposób gwarantujący poszanowanie europejskich przepisów w zakresie ochrony danych.

UWAGI SPRAWOZDAWCY

Przedmiotowy wniosek legislacyjny stanowi bardzo ważną inicjatywę w dziedzinie walki z oszustwami podatkowymi. Ogólnie rzecz biorąc, sprawozdawca pozytywnie ocenia wniosek Komisji i popiera go.

Zdaniem sprawozdawcy należałoby wzmocnić wniosek Komisji w trzech dziedzinach:

§ W odniesieniu do EUROFISC proponuje się określenie wspólnotowego charakteru nowego organu oraz roli, jaką Komisja Europejska ma do odegrania w tym kontekście.

§ W celu usprawnienia wymiany informacji między różnymi organami krajowymi oraz skorygowania niedociągnięć przedstawionych przez samą Komisję w jej ostatnim sprawozdaniu proponuje się zapewnienie stałego monitorowania przez Komisję Europejską przypadków, w których państwa członkowskie odmówiły przekazania informacji lub przeprowadzenia dochodzenia.

§ Odpowiadając na uzasadnione obawy wyrażane przez członków Komisji Gospodarczej i Monetarnej podczas pierwszej wymiany poglądów, sprawozdawca proponuje włączenie zaleceń przedstawionych przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych – w takim zakresie, w jakim wymiana informacji między administracjami podatkowymi, chociaż dotycząca przede wszystkim danych osób prawnych, może także oznaczać przetwarzanie danych osób fizycznych. Jak podkreśla Europejski Inspektor Ochrony Danych, przetwarzanie przedmiotowych danych musi być zgodne ze wspólnotowymi przepisami w zakresie ochrony danych.

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ

KOMISJA PRAWNA

CHAIRMAN

Ref.: D(2009)61475

Sharon BOWLES

Przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Monetarnej

ASP 10G201

Bruksela

Temat:       Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (przekształcenie)

                  (COM(2009)427 – C7‑0165/2009 – 2009/0118(CNS))

Szanowna Pani Przewodnicząca!

Komisja Prawna, której mam zaszczyt przewodniczyć, rozpatrzyła wspomniany wyżej wniosek w oparciu o art. 87 Regulaminu dotyczący przekształcenia, który został wprowadzony do Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Ustęp 3 tego artykułu brzmi następująco:

„Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi do prawa wspólnotowego zmian merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym komisję przedmiotowo właściwą.

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 156 i 157, komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku zawierających zmiany.

Jeżeli jednak, zgodnie z pkt 8 porozumienia międzyinstytucjonalnego, właściwa komisja zamierza także złożyć poprawki do ujednoliconych fragmentów wniosku Komisji, powinna ona niezwłocznie powiadomić o tym zamiarze Radę i Komisję, a Komisja poinformuje komisję, przed głosowaniem zgodnie z art. 54, o swoim stanowisku w sprawie poprawek i o tym, czy zamierza wycofać wniosek dotyczący przekształcenia."

Zgodnie z opinią Wydziału Prawnego, którego przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniach konsultacyjnej grupy roboczej analizującej wniosek dotyczący przekształcenia, i zgodnie z zaleceniami sprawozdawcy komisji opiniodawczej, Komisja Prawna stwierdza, że omawiany wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te, które zostały określone jako takie we wniosku lub w opinii grupy roboczej, oraz że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniej przyjętych aktów z tymi zmianami wniosek zawiera zwykłą kodyfikację istniejącego tekstu, bez zmian merytorycznych.

Co więcej, zgodnie z art. 87 Komisja Prawna uznała techniczne dostosowania zaproponowane w opinii wyżej wspomnianej grupy roboczej za konieczne do zapewnienia zgodności wniosku z zasadami dotyczącymi przekształcenia.

Podsumowując, po przedyskutowaniu sprawy na posiedzeniu w dniu 11 listopada 2009 r. Komisja Prawna zaleca, 19 głosami za i bez głosów wstrzymujących się[1], by Pana komisja, będąca komisją właściwą, przystąpiła do rozpatrywania rzeczonego wniosku zgodnie z przedstawionymi sugestiami i z art. 87.

Z poważaniem,

Klaus-Heiner LEHNE

Zał.: Opinia konsultacyjnej grupy roboczej

  • [1]  Klaus-Heiner Lehne (przewodniczący), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Kurt Lechner, Sergio Gaetano Cofferati, Edit Herczog, Edvard Kožušník, Sajjad Karim.

ZAŁĄCZNIK: OPINIA GRUPY KONSULTACYJNEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

GRUPA KONSULTACYJNA

SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 7 października 2009 r.

OPINIA

                                                    DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

                                                              RADY

                                                              KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej

COM(2009)427 z 18.8.2009 r. – 2009/0118(CNS)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a w szczególności jego punkt 9, grupa konsultacyjna, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, odbyła posiedzenie w dniu 16 września 2009 r. w celu zbadania między innymi ww. wniosku przedstawionego przez Komisję.

Rozpatrując na posiedzeniu[1] wniosek dotyczący rozporządzenia Rady przekształcającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 218/92, grupa konsultacyjna jednogłośnie uzgodniła, co następuje:

1) W art. 22 ust. 1 w zdaniu wprowadzającym, po wyrażeniu „następujące” (oznaczonym podwójnym przekreśleniem) słowa „do których może mieć także bezpośredni dostęp” powinny były zostać zachowane oraz oznaczone szarym wyróżnieniem i podwójnym przekreśleniem.

2) W art. 31 ust. 2, zastąpienie słowa „równoległej” słowem „wielostronnej”, które zostało oznaczone jako zmiana merytoryczna, powinno było zostać oznaczone jako dostosowanie.

Rozpatrzenie wniosku pozwoliło grupie konsultacyjnej na jednomyślne stwierdzenie, że wniosek nie zawiera zmian merytorycznych, innych niż wskazane jako takie we wniosku lub w niniejszej opinii. Grupa konsultacyjna stwierdziła ponadto, że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek zawiera prostą kodyfikację istniejących tekstów, bez zmian merytorycznych.

C. PENNERADyrektor Generalny Wydziału Prawnego

 

J.-C. PIRISDyrektor Generalny służb prawnych Rady

 

L. ROMERO REQUENADyrektor Generalny

 

  • [1]  Grupa konsultacyjna miała do dyspozycji niemiecką, angielską i francuską wersję językową i pracowała w oparciu o wersję francuską, która jest oryginalną wersją rozpatrywanego dokumentu.

PROCEDURA

Tytuł

Współpraca administracyjna oraz zwalczanie oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (przekształcenie)

Odsyłacze

COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS)

Data konsultacji z PE

23.9.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

7.10.2009

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

7.10.2009

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

José Manuel García-Margallo y Marfil

15.9.2009

 

 

Rozpatrzenie w komisji

2.12.2009

21.1.2010

23.2.2010

 

Data przyjęcia

17.3.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

0

6

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

David Casa, Sari Essayah, Robert Goebbels, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Zoran Thaler

Data złożenia

25.3.2010