Procedură : 2009/0118(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0061/2010

Texte depuse :

A7-0061/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0091

RAPORT     *
PDF 255kWORD 379k
25.3.2010
PE 430.982v01-00 A7-0061/2010

referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformare)

(COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: José Manuel García-Margallo y Marfil

(Reformare – articolul 87 din Regulamentul de procedură)

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE
 ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ŞI COMISIEI
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformare)

(COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare – reformare)

Parlamentul European,

–    având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0427),

–    având în vedere articolul 93 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0165/2009),

–    având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–    având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(1),

–    având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri juridice din 12 noiembrie 2009 adresată Comisiei pentru afaceri economice și monetare în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–    având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

–    având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7‑0061/2010),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora;

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei (și incluzând adaptările tehnice aprobate de Comisia pentru afaceri juridice) și astfel cum este modificată în cele ce urmează;

2.   invită Comisia să-și modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Frauda fiscală și evaziunea fiscală care se extind dincolo de frontierele statelor membre conduc la pierderi bugetare și la încălcări ale principiului impozitării corecte și pot provoca denaturări ale circulației capitalurilor și ale condițiilor concurenței. Prin urmare, ele afectează funcționarea pieței interne.

(2) Frauda fiscală și evaziunea fiscală care se extind dincolo de frontierele statelor membre conduc la pierderi bugetare și la încălcări ale principiului impozitării corecte și pot provoca denaturări ale circulației capitalurilor și ale condițiilor concurenței. Prin urmare, ele afectează negativ funcționarea pieței interne.

Justificare

Pentru a sublinia impactul negativ al evaziunii fiscale și al fraudei fiscale asupra pieței interne.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Parlamentul European, în rezoluția sa din 2 septembrie 2008 referitoare la o strategie coordonată pentru intensificarea luptei împotriva fraudei fiscale1, a reiterat faptul că actualul sistem de gestionare a TVA necesită o revizuire radicală și, în consecință, a îndemnat Comisia să prezinte propuneri pentru armonizarea procedurilor de înregistrare și de radiere a contribuabililor obligați la plata TVA și, de asemenea, pentru a permite statelor membre accesul automat la datele fără caracter sensibil referitoare la propriii contribuabili stocate de către un alt stat membru.

 

___________________________

1 JO C 295 E, 4.12.2009, p. 13.

Justificare

Parlamentul European a solicitat ameliorarea cooperării administrative în raportul său din 2008 privind frauda fiscală.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3b) În cazul obținerii accesului automat la date fără caracter sensibil, ar trebui să se garanteze un nivel corespunzător de protecție și o perioadă limitată de stocare a datelor care fac obiectul schimbului, precum și răspunderea corespunzătoare a instituției sau a organismului care păstrează datele, pentru a preveni gestionarea defectuoasă sau scurgerea acestor date.

Justificare

Protecția corespunzătoare a datelor referitoare la contribuabili, perioada limitată de stocare a acestor date și răspunderea instituției sau a organismului care păstrează datele reprezintă elemente esențiale în prevenirea gestionării defectuoase și/sau a scurgerii acestor date.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) În rezoluția sa din 4 decembrie 2008 referitoare la Raportul special nr. 8/2007 al Curții de Conturi Europene privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată1, Parlamentul European și-a exprimat convingerea că introducerea Eurofisc poate să aducă o valoare adăugată semnificativă numai în cazul în care participarea tuturor statelor membre devine obligatorie pentru a evita problemele cu care s-a confruntat Eurocanet și numai în cazul în care Comisia participă pe deplin la activitățile Eurofisc și are un rol de coordonator.

 

__________

1 JO C 21 E, 28.1.2010, p. 3.

Justificare

Parlamentul European a solicitat deja introducerea Eurofisc în 2008.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 5b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5b) În Rezoluția sa din 4 decembrie 2008 Parlamentul European a solicitat și instituirea Eurofisc și a amintit necesitatea stringentă de a se face schimb de cele mai bune practici existente la nivel național în ceea ce privește combaterea fraudei transfrontaliere în domeniul TVA, în vederea introducerii atât a unor stimulente adecvate pentru aplicarea de către statele membre a diligenței necesare in domeniul TVA, cât și a unor recompense pentru contribuabilii onești.

Justificare

Simpla instituire a Eurofisc nu va soluționa problema fraudei transfrontaliere în domeniul TVA, însă introducerea unor stimulente adecvate pentru aplicarea de către statele membre ale UE a diligenței necesare în domeniul TVA și a unor recompense pentru contribuabilii onești ar putea contribui în mod substanțial la reducerea acestei activități infracționale.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Pentru a permite tratarea mai rapidă a cererilor de informații, ținând seama de caracterul repetitiv al anumitor cereri și de diversitatea lingvistică din cadrul Comunității, este important să se generalizeze utilizarea formularelor tip pentru schimbul de informații.

(14) Pentru a permite tratarea mai rapidă a cererilor de informații, ținând seama de caracterul repetitiv al anumitor cereri și de diversitatea lingvistică din cadrul Comunității, este important să se generalizeze și să se promoveze utilizarea formularelor tip pentru schimbul de informații.

Justificare

Pentru a garanta adoptarea la timp de către toate statele membre a noilor formulare tip.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Condițiile referitoare la schimbul de date stocate electronic în fiecare stat membru și la accesul automat  al statelor membre la aceste date trebuie definite în mod clar.

(20) Condițiile referitoare la schimbul de date stocate electronic în fiecare stat membru și mijloacele de stocare a acestor date, precum și condițiile referitoare la accesul automat al statelor membre la aceste date trebuie definite în mod clar.

Justificare

Pentru a garanta că stocarea datelor cu caracter personal se va efectua la un standard minim de siguranță în toate statele membre.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Experiența practică recentă acumulată în urma aplicării Regulamentului (CE) nr.1798/2003 în combaterea fraudei de tip carusel a demonstrat că, în anumite cazuri, instituirea unui mecanism de schimb de informații mult mai rapid și care să ofere informații mai ample și mai bine orientate este indispensabilă pentru combaterea eficientă a fraudei; acest mecanism trebuie să se înscrie în cadrul regulamentului menționat, dispunând totodată de o flexibilitate suficientă pentru a se adapta la noile tipuri de fraudă. Rețeaua EUROCANET (European Carrousel Network) instituită la inițiativa Belgiei și sprijinită de Comisie constituie un exemplu pentru acest tip de cooperare.

(29) Experiența practică recentă acumulată în urma aplicării Regulamentului (CE) nr.1798/2003 în combaterea fraudei de tip carusel a demonstrat că, în anumite cazuri, instituirea unui mecanism de schimb de informații mult mai rapid și care să ofere informații mai ample și mai bine orientate este indispensabilă pentru combaterea eficientă a fraudei; acest mecanism trebuie să se înscrie în cadrul regulamentului menționat, dispunând totodată de o flexibilitate suficientă pentru a se adapta la noile tipuri de fraudă. Rețeaua EUROCANET (European Carrousel Network) instituită la inițiativa Belgiei și sprijinită de Comisie constituie un exemplu pentru acest tip de cooperare. În scopul garantării bunei funcționări a acestui mecanism, ar trebui adoptată o abordare la nivelul Uniunii.

Justificare

Amendamentul clarifică faptul că Eurofisc va funcționa în conformitate cu o abordare la nivelul Uniunii Europene.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35) În sensul prezentului regulament, este necesar să se ia în considerare limitarea anumitor drepturi și obligații prevăzute de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, pentru a proteja interesele menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (e) din directiva menționată. Această limitare este necesară și proporțională, ținând cont de pierderile potențiale de venituri pentru statele membre și de importanța crucială a acestor informații în combaterea eficientă a fraudei.

(35) În sensul prezentului regulament, este necesar să se ia în considerare limitarea anumitor drepturi și obligații prevăzute de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, pentru a proteja interesele menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (e) din directiva menționată, precum și a acelora prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date1.

 

___________

1 JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

Justificare

A se vedea avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 30 octombrie 2009.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 36a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(36a) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată.

Justificare

În măsura în care noul regulament poate implica procesarea datelor cu caracter personal și având în vedere că Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a prezentat deja un aviz, ar trebui menționat respectivul aviz în preambulul actului legislativ.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest scop, acesta stabilește norme și proceduri care să permită autorităților competente ale statelor membre să coopereze și să schimbe reciproc orice informații care ar putea ajuta la efectuarea unei determinări corecte a TVA , la controlul aplicării corecte a TVA, mai ales în cazul tranzacțiilor intracomunitare, și la combaterea fraudei în domeniul TVA. Regulamentul stabilește în special normele și procedurile care permit statelor membre să colecteze și să facă schimb de informații pe cale electronică. .

În acest scop, acesta stabilește norme și proceduri care să permită autorităților competente ale statelor membre să coopereze și să schimbe reciproc orice informații necesare la efectuarea unei determinări corecte a TVA , la controlul aplicării corecte a TVA, mai ales în cazul tranzacțiilor intracomunitare, și la combaterea fraudei în domeniul TVA. Regulamentul stabilește în special normele și procedurile care permit statelor membre să colecteze și să facă schimb de informații pe cale electronică. .

Justificare

Procesarea datelor personale este admisibilă numai dacă aceasta este necesară pentru atingerea obiectivelor măsurii. A se vedea avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 30 octombrie 2009.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1a

 

În cadrul aplicării prezentului regulament, statele membre și Comisia se asigură că sunt respectate drepturile și obligațiile prevăzute în Directiva 95/46/CE și în Regulamentul (CE) nr. 45/2001;

Justificare

A se vedea avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 30 octombrie 2009.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile competente ale statelor membre comunică spontan autorităților competente ale altor state membre informațiile menționate la articolul 1 pe care le deține și care îi pot fi utile celei din urmă.

 

Autoritățile competente ale statelor membre comunică spontan autorităților competente ale altor state membre informațiile menționate la articolul 1 pe care le deține și care sunt necesare la efectuarea unei determinări corecte a TVA, la controlul aplicării corecte a legislației TVA, mai ales în cazul tranzacțiilor din cadrul Uniunii, și la combaterea fraudei în domeniul TVA.

Justificare

Procesarea datelor personale este admisibilă numai dacă aceasta este necesară pentru atingerea obiectivelor măsurii. A se vedea avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 30 octombrie 2009.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Persoanelor menționate la litera (b) li se solicită opinia cu privire la calitatea informațiilor deținute.

Justificare

Este necesară o procedură mai clară pentru raportarea cu privire la calitatea informațiilor care au făcut obiectul schimbului.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Lista și detaliile datelor menționate la alineatul (1) literele (b), (c) și (d) și la alineatul (2) din prezentul articol se adoptă conform procedurii prevăzute la articolul 60 alineatul (2).

3. Lista și detaliile datelor menționate la alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (f) și la alineatul (2) din prezentul articol se adoptă conform procedurii prevăzute la articolul 60 alineatul (2), fără a impune o sarcină administrativă disproporționată autorității căreia i se solicită datele.

Justificare

Obiectivul urmărit este îmbunătățirea calității datelor oferite ca răspuns de către o autoritate, și nu creșterea sarcinii administrative.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare stat membru acordă autorităților competente din orice alt stat membru acces automat la  informațiile conținute în bazele de date menționate la articolul 18. În ceea ce privește informațiile menționate la alineatul (1) litera (a) din articolul citat trebuie să fie accesibile cel puțin următoarele detalii  :

Numai în scopul prevenirii unei încălcări a legislației din domeniul TVA și, dacă se consideră necesar, pentru verificarea achizițiilor intra-Uniune de bunuri sau prestările intra-Uniune de servicii impozabile în respectivul stat membru, fiecare stat membru acordă autorităților competente din orice alt stat membru acces automat la informațiile conținute în bazele de date menționate la articolul 18. În ceea ce privește informațiile menționate la alineatul (1) litera (a) din articolul citat trebuie să fie accesibile cel puțin următoarele detalii  :

Justificare

Procesarea datelor personale este admisibilă numai dacă se specifică în mod clar scopul acesteia. În plus, ar trebui limitate riscurile care decurg din accesul automat la bazele de date care ar putea conține date cu caracter personal.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. În măsura în care bazele de date menționate la articolul 18 alineatul (1) litera (a) includ date cu caracter personal, accesul automat la acestea este limitat la categoriile de date menționate în prezentul articol.

Justificare

Procesarea datelor personale este admisibilă numai dacă se specifică în mod clar scopul acesteia. În plus, ar trebui limitate riscurile care decurg din accesul automat la bazele de date care ar putea conține date cu caracter personal.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Prin prezentul regulament se instituie o structură comună de combatere a fraudei și a evaziunii în domeniul TVA. Structura menționată va îndeplini următoarele sarcini:

1. Prin prezentul regulament se instituie o structură la nivelul Uniunii Europene de combatere a fraudei și a evaziunii în domeniul TVA. Structura menționată va îndeplini următoarele sarcini:

Justificare

Amendamentul clarifică faptul că Eurofisc va funcționa în conformitate cu o abordare la nivelul Uniunii Europene.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Autoritățile competente ale statelor membre stabilesc domeniile de investigare ale structurii instituite la alineatul (1).

2. Structura la nivelul Uniunii Europene instituită la alineatul (1) este compusă din funcționari desemnați de autoritățile competente ale statelor membre.

Justificare

Amendamentul clarifică faptul că Eurofisc va funcționa în conformitate cu o abordare la nivelul Uniunii Europene.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Pentru fiecare domeniu de investigare, autoritățile competente ale statelor membre desemnează în cadrul structurii unul sau mai multe state membre însărcinate cu supravegherea și coordonarea sarcinilor prevăzute la alineatul (1).

3. Structura la nivelul Uniunii Europene instituită la alineatul (1) stabilește domeniile de investigare în care aceasta își desfășoară activitatea.

Justificare

Amendamentul clarifică faptul că Eurofisc va funcționa în conformitate cu o abordare la nivelul Uniunii Europene.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3a. În vederea unei eficiențe sporite a investigațiilor din cadrul Uniunii care au ca obiect frauda TVA, se elaborează un mecanism de stimulare pentru recuperarea creanțelor fiscale transfrontaliere prin împărțirea echitabilă a TVA neplătite inițial și colectate ulterior între statul membru care recuperează creanțele fiscale și statul membru care face solicitarea.

Justificare

Eficiența sistemului UE de recuperare a TVA ar trebui optimizată pentru a se putea reduce amploarea fraudelor din domeniul TVA în toată Uniunea. Având în vedere că cea mai mare parte a pierderilor datorate TVA sunt generate de fraude de tip carusel, Comunitatea ar trebui să depună eforturi mai mari pentru a determina administrațiile fiscale să coopereze mai eficient. Prin urmare, ar trebui instituit un mecanism de stimulare pentru a se atinge acest scop.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Structura instituită la articolul 34 este constituită din funcționari competenți desemnați de autoritățile competente ale statelor membre. Această structură beneficiază de suport tehnic, administrativ și operațional din partea Comisiei.

 

Comisia coordonează, orientează și supervizează realizarea sarcinilor menționate la articolul 34 alineatul (1) și acordă sprijin tehnic, administrativ și operațional autorităților competente ale statelor membre.

Justificare

Amendamentul clarifică faptul că Eurofisc va funcționa în conformitate cu o abordare la nivelul Uniunii Europene, specificând, în plus, rolul Comisiei Europene în cadrul funcționării sale.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Structura instituită la articolul 34 prezintă anual un raport de activitate comitetului menționat la articolul 60.

Structura instituită la articolul 34 prezintă anual un raport de activitate statelor membre, Parlamentului European și comitetului menționat la articolul 60.

Justificare

Este important ca Eurofisc să aibă o structură deschisă și transparentă și, prin urmare, trebuie să se specifice clar că nu numai comitetul administrativ înființat de Comisie are dreptul să examineze rapoartele Eurofisc, dar și statele membre și Parlamentul European.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre și Comisia examinează și evaluează funcționarea sistemului de cooperare administrativă prevăzut de prezentul regulament . În speță, statele membre organizează audituri ale funcționării acestuia. Comisia centralizează experiența statelor membre cu scopul de a îmbunătăți funcționarea acestui sistem.

1. Statele membre, Parlamentul European și Comisia examinează și evaluează funcționarea sistemului de cooperare administrativă prevăzut de prezentul regulament . În speță, statele membre organizează audituri ale funcționării acestuia. Comisia centralizează experiența statelor membre cu scopul de a îmbunătăți funcționarea acestui sistem și prezintă statelor membre și Parlamentului European rapoarte periodice cu privire la rezultatele acestei acțiuni.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Statele membre comunică Comisiei orice informații relevante disponibile, referitoare la aplicarea de către acestea a prezentului regulament.

2. Statele membre comunică Parlamentului European și Comisiei orice informații relevante disponibile, referitoare la aplicarea de către acestea a prezentului regulament.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9. În vederea realizării obiectivelor prezentului regulament, Comisia poate oferi statelor membre expertiză, asistență tehnică sau logistică, campanii de informare sau orice alt tip de suport operațional.

9. În vederea realizării obiectivelor prezentului regulament, Comisia oferă statelor membre expertiză, asistență tehnică sau logistică, campanii de informare sau orice alt tip de suport operațional.

Justificare

În vederea stabilirii unei cooperări eficace, Comisia trebuie să fie responsabilă pentru acordarea de asistență și de avize de specialitate statelor membre pentru a le ajuta să-și realizeze obiectivele.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Cu condiția ca țara terță în cauză să se fi angajat să acorde asistența necesară pentru obținerea de dovezi cu privire la caracterul neregulat al tranzacțiilor care par a contraveni legislației referitoare la TVA, informațiile obținute în temeiul prezentului regulament pot fi comunicate țării terțe respective, cu acordul autorităților competente care au furnizat informațiile, în conformitate cu dispozițiile lor interne aplicabile comunicării de date cu caracter personal țărilor terțe.

2. Cu condiția ca țara terță în cauză să se fi angajat să acorde asistența necesară pentru obținerea de dovezi cu privire la caracterul neregulat al tranzacțiilor care par a contraveni legislației referitoare la TVA, informațiile obținute în temeiul prezentului regulament pot fi comunicate țării terțe respective, cu acordul autorităților competente care au furnizat informațiile, în conformitate cu dispozițiile lor interne aplicabile comunicării de date cu caracter personal țărilor terțe și în conformitate cu dispozițiile privind aplicarea Directivei 95/46/CE și a Regulamentului (CE) nr. 45/2001.

Justificare

Garanțiile prevăzute în legislația europeană din domeniul protecției datelor se aplică, de asemenea, în relațiile cu țările terțe.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Informațiile comunicate sau culese  sub orice formă, în temeiul prezentului regulament, inclusiv toate informațiile la care un funcționar a avut acces în condițiile prevăzute la capitolul VII, capitolul VIII și capitolul X, precum și în cazurile menționate la alineatul (2) din prezentul articol  sunt reglementate de obligația păstrării secretului oficial și se bucură de protecția acordată informațiilor similare, atât în temeiul legislației naționale a statului membru care le-a primit, cât și al dispozițiilor corespondente aplicabile autorităților comunitare. Acestea nu pot fi utilizate decât în condițiile prevăzute în prezentul regulament.

1. Informațiile comunicate sau culese  sub orice formă, în temeiul prezentului regulament, inclusiv toate informațiile la care un funcționar a avut acces în condițiile prevăzute la capitolul VII, capitolul VIII și capitolul X, precum și în cazurile menționate la alineatul (2) din prezentul articol  sunt reglementate de obligația păstrării secretului oficial și se bucură de protecția acordată informațiilor similare, atât în temeiul legislației naționale a statului membru care le-a primit, cât și al dispozițiilor corespondente aplicabile autorităților comunitare . Astfel de informații sunt protejate în temeiul Directivei 95/46/CE și al Regulamentului (CE) nr. 45/2001. Acestea nu pot fi utilizate decât în condițiile prevăzute în prezentul regulament.

Justificare

Ar trebui menționate în mod explicit garanțiile prevăzute în legislația europeană din domeniul protecției datelor.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Orice stocare sau schimb de informații menționat în prezentul regulament face obiectul dispozițiilor de punere în aplicare a directivei 95/46/CE. Totuși, în scopul aplicării corecte a prezentului regulament, statele membre limitează domeniul de aplicare a obligațiilor și drepturilor prevăzute la articolul 10, articolul 11 alineatul (1), articolele 12 și 21 din Directiva 95/46/CE, în măsura în care acest lucru este necesar pentru protejarea intereselor menționate la articolul 13 litera (e) din directiva menționată.

5. Orice stocare sau schimb de informații menționat în prezentul regulament face obiectul dispozițiilor de punere în aplicare a directivei 95/46/CE și a Regulamentului (CE) nr. 45/2001. Totuși, în scopul aplicării corecte a prezentului regulament, statele membre pot adopta măsuri legislative care limitează domeniul de aplicare a obligațiilor și drepturilor prevăzute la articolul 10, articolul 11 alineatul (1), articolele 12 și 21 din Directiva 95/46/CE, în măsura în care acest lucru este necesar pentru protejarea intereselor menționate la articolul 13 litera (e) din directiva menționată.

Justificare

Ar trebui menționate în mod explicit garanțiile prevăzute în legislația europeană din domeniul protecției datelor, precum și necesitatea ca limitările să fie stabilite printr-o măsură legislativă.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. Statele membre și Comisia se asigură că sunt respectate obligațiile în materie de transparență și informare a părților interesate în cazul obținerii de date cu caracter personal menționate în Directiva 95/46/CE și în Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Justificare

Ar trebui menționată în mod explicit obligația privind transparența în relația cu părțile interesate.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 59 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ca) a asigura cel mai înalt standard al calității datelor care fac obiectul schimbului și, dacă este cazul, cel mai înalt grad de transparență.

Justificare

Este de dorit ca statele membre să facă schimb de date și să primească date de cea mai înaltă calitate, respectând totodată anumite standarde privind transparența.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 59 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Statele membre comunică anual Comisiei cazurile în care alt stat membru a refuzat furnizarea de informații către statul solicitant sau l-a împiedicat pe acesta să realizeze o investigație administrativă solicitată în mod corespunzător. Stat membru căruia i s-au solicitat informațiile trebuie să comunice Comisiei motivele care au determinat refuzarea furnizării informației sau a inițierii investigațiilor. Comisia evaluează respectivele informații și formulează recomandările corespunzătoare. Aceste recomandări sunt comunicate Parlamentului European și Consiliului.

Justificare

În scopul îmbunătățirii schimbului de informații între diferitele autorități naționale, se propune urmărirea cazurilor în care statele membre au refuzat să comunice informații sau să facă o investigație administrativă.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 60 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. În cazul în care măsurile adoptate în conformitate cu procedura de la alineatul (2) privesc sau implică procesarea de date cu caracter personal, este consultată Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

Justificare

În măsura în care dispozițiile de punere în aplicare a prezentului regulament pot afecta procesarea datelor cu caracter personal, ar trebui solicitat avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

(1)

JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


EXPUNERE DE MOTIVE

INTRODUCERE

Propunerea legislativă în curs de examinare reprezintă reformarea Regulamentului (CE) nr. 1798/2003 al Consiliului privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată. Prin propunerea sa, Comisia intenționează să le asigure statelor membre mijloace mai eficace de luptă împotriva fraudei transfrontaliere în domeniul taxei pe valoarea adăugată. Totodată, propunerea completează și modifică regulamentul actual din anumite puncte de vedere, între care trebuie menționată crearea unei baze juridice pentru înființarea unei structuri care să permită o cooperare cu scopul specific de a combate frauda, și anume EUROFISC.

CONTEXT: ULTIMUL RAPORT AL COMISIEI EUROPENE

Înainte de a analiza în detaliu propunerea Comisiei, aș dori să mă refer pe scurt la contextul mai general al luptei împotriva fraudei fiscale în Uniunea Europeană.

Frauda fiscală are consecințe grave pentru bugetele naționale, duce la încălcarea principiului echității fiscale și poate provoca distorsionarea concurenței, afectând funcționarea pieței interne. Distorsiunile provocate de frauda în domeniul TVA afectează echilibrul general al sistemului de resurse, care trebuie să fie corect și transparent pentru a garanta buna funcționare a Uniunii. Având în vedere faptul că autoritățile publice au obligația de a compensa deficitul de venituri aferent, creșterea fraudei se traduce într-o mai mare presiune fiscală asupra întreprinderilor care respectă reglementările în materie de impozite. Chiar dacă nu în toate statele membre s-au desfășurat investigații în ceea ce privește amploarea evaziunii și a fraudei privind TVA, s-au publicat diverse estimări. Asociația Internațională pe probleme de TVA citează estimări ale pierderilor de TVA care oscilează între 60 de miliarde și 100 de miliarde EUR pe an în toată Uniunea Europeană.

După cum membrii acestei comisii știu deja, pentru că aceste chestiuni au fost abordate și în legislatura anterioară, în cadrul proiectului de raport al dnei Bowles privind o strategie de luptă coordonată pentru combaterea fraudei fiscale, lupta împotriva fraudei, deși este în mare măsură de competența statelor membre, nu este o problemă care să se poată rezolva doar la nivel național. Lupta împotriva fraudei fiscale ar trebui să reprezinte o prioritate pentru UE și să implice o cooperare mai strânsă între autoritățile administrative din statele membre și Comisie. În acest sens, Comisia, urmând direcțiile trasate de Consiliu încă din anul 2007, a elaborat o serie de măsuri legislative care au ca scop îmbunătățirea gestionării TVA, fără a reprezenta, însă, modificări fundamentale ale sistemului în vigoare.

De asemenea, trebuie menționat Raportul special nr. 8/2007 al Curții de Conturi, care critică aspru statele membre. În raportul său, Curtea de Conturi a solicitat statelor membre să acorde o prioritate sporită cooperării administrative, atât în ceea ce privește schimbul de informații operative, cât și din punctul de vedere al gestiunii administrative și să stimuleze o cooperare mai directă între funcționarii serviciilor de inspecție la nivel local, ca mijloc eficace de a accelera schimbul de informații. Curtea a mai formulat, între altele, o serie de îmbunătățiri legate de baza de date privind TVA (VIES).

Între timp, la începutul acestui an Comisia a publicat un raport privind aplicarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1798/2003, chiar regulamentul examinat astăzi. Principalele concluzii ale acestui raport se pot rezuma după cum urmează:

§ numărul de răspunsuri tardive la solicitările de cooperare a atins un nivel inacceptabil;

§ Comisia consideră că accesul automatizat la bazele de date ale celorlalte state membre ar accelera cooperarea administrativă;

§ majoritatea statelor membre nu dispun de un mecanism de transmitere a informațiilor în contrapartidă;

§ persistă problema numerelor de înregistrare a TVA nevalabile, precum și întârzierile în corectarea acestor date;

§ încă apar probleme practice în ceea ce privește prezența funcționarilor unui stat pe teritoriul unui alt stat, cum ar fi problemele lingvistice sau inexistența unei baze juridice naționale pentru ca această prezență să poată avea loc.

PRINCIPALELE ELEMENTE ALE PROPUNERII

În continuare se vor prezenta pe scurt principalele inovații pe care le introduce această propunere.

În primul rând, crește responsabilitatea statelor membre în ceea ce privește cooperarea administrativă în vederea protejării veniturilor din TVA pentru toate statele membre. Regulamentul propus prevede în mod expres că obiectivul regulamentului nu este doar acela de a permite calculul corect al TVA, ci și de a controla aplicarea corectă a acestei taxe, în special în ceea ce privește tranzacțiile intracomunitare, precum și de a lupta împotriva fraudei în domeniul TVA.

În al doilea rând, propunerea definește în mod precis informațiile care trebuie culese de statele membre și puse la dispoziția altor state membre prin intermediul unui sistem electronic de baze de date. Stabilește, totodată, o serie de norme comune privind informațiile ce trebuie strânse și verificările ce trebuie efectuate la înscrierea în baza de date a unui număr de înregistrare a TVA De asemenea, se stabilesc reguli uniforme pentru stocarea, timp de 5 ani, a datelor obținute în acest context.

La nivel general, se introduc o serie de îmbunătățiri în ceea ce privește schimbul de informații, și anume: o delimitare mai bună a cazurilor în care statele membre pot desfășura o investigație administrativă, inclusiv măsurile de natură să remedieze nerealizarea acesteia; o definiție mai bună a condițiilor de schimb automat de informații, inclusiv utilizarea de formulare și fișiere standard, precum și introducerea de schimburi spontane și obligația de a furniza informații în contrapartidă, adică informații privind utilizarea informațiilor transmise de alt stat membru.

Comisia propune, totodată, crearea unei baze juridice pentru înființarea unei structuri, EUROFISC, care să permită o cooperare al cărei scop specific să fie acela de a combate frauda. Potrivit Comisiei, această structură va permite un schimb multilateral, rapid și specific de informații, al cărui scop este acela de a furniza statelor membre o capacitate de reacție suficientă și coordonată pentru a lupta împotriva unor noi tipuri de fraudă. Aceasta se va putea baza pe o analiză de risc organizată în comun. În fapt, Comisia propune oficializarea rețelei EUROCANET („European Carrousel Network”), instituită acum câțiva ani la inițiativa Belgiei și susținută de Comisie, pentru a face posibilă investigarea, de către aceasta, a tuturor tipurilor de fraudă transfrontalieră. Potrivit experților în lupta împotriva fraudei, activitatea EUROCANET a dat rezultate pozitive.

În final, se subliniază faptul că regulamentul stabilește și dreptul de acces la informații, în funcție de persoanele și situațiile în cauză. La 30 octombrie 2009, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a elaborat un aviz în care își prezintă părerea în legătură cu această propunere, semnalând o serie de aspecte ce ar putea fi îmbunătățite pentru a se garanta respectarea reglementărilor europene privind protecția datelor.

OBSERVAȚII ALE RAPORTORULUI

Prezentarea acestei propuneri legislative este o veste bună pentru lupta împotriva fraudei fiscale. Aprecierea globală a raportorului este una pozitivă și susține propunerea Comisiei.

Raportorul a identificat trei domenii în care propunerea Comisiei ar trebui consolidată:

§ În legătură cu EUROFISC, se propune precizarea caracterului comunitar al noii structuri, precum și rolul pe care Comisia Europeană urmează să-l joace în acest context.

§ Pentru a îmbunătăți schimbul de informații între diferitele autorități naționale și a remedia deficiențele depistate de Comisie în raportul său recent, se propune efectuarea unei urmăriri sistematice, de către Comisia Europeană, a cazurilor în care statele membre au refuzat să comunice informații sau să desfășoare o investigație.

§ În final, și ca răspuns la preocupările legitime exprimate de membrii Comisiei pentru afaceri economice și monetare cu ocazia primului schimb de opinii, raportorul propune integrarea recomandărilor transmise de Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, în măsura în care schimbul de informații între administrațiile fiscale, chiar dacă se referă în principal la date privind persoanele juridice, poate include și tratamentul aplicat datelor privind persoanele fizice. După cum subliniază Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, aceste date trebuie prelucrate conform normelor comunitare în ceea ce privește protecția datelor.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

COMISIA PENTRU AFACERI JURIDICE

PREȘEDINTE

Ref.: D(2009)61475

Dnei Sharon BOWLES

Președinta Comisiei pentru afaceri economice și monetare

ASP 10G201

Bruxelles

Subiect:      Propunere de regulament al Consiliului privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei  în domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformare)

                  (COM(2009)427 – C7‑0165/2009 – 2009/0118(CNS))

Stimată doamnă președintă,

Comisia pentru afaceri juridice, pe care am onoarea să o prezidez, a examinat propunerea menționată anterior, în conformitate cu articolul 87 privind reformarea, introdus în Regulamentul de procedură al Parlamentului.

Alineatul (3) al articolului respectiv are următorul conținut:

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiunile juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă în fond cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 156 și 157, în cadrul comisiei competente în fond sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

Cu toate acestea, dacă, în conformitate cu punctul 8 din Acordul interinstituțional, comisia competentă în fond intenționează să depună amendamente referitoare la părțile codificate ale propunerii Comisiei, aceasta notifică imediat intenția sa Consiliului și Comisiei, iar aceasta din urmă informează comisia, înainte de votul în temeiul articolului 54, cu privire la poziția sa privind aceste amendamente și dacă intenționează sau nu să retragă propunerea de reformare.”

În urma avizului Serviciului juridic al Parlamentului European, ai cărui reprezentanți au participat la reuniunile grupului de lucru consultativ care a examinat propunerea de reformare, și ținând cont de recomandările raportorului pentru aviz, Comisia pentru afaceri juridice a considerat că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere sau în avizul grupului de lucru și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

În plus, Comisia pentru afaceri juridice a considerat, în conformitate cu articolul 87, că adaptările tehnice sugerate în avizul grupului de lucru menționat anterior au fost necesare pentru a asigura conformitatea propunerii cu regulile de reformare.

În concluzie, după discutarea subiectului în cadrul reuniunii sale din 11 noiembrie 2009, Comisia pentru afaceri juridice, cu 19 voturi pentru și nicio abținere(1), recomandă comisiei dvs., competentă în fond, să înceapă examinarea propunerii de mai sus în conformitate cu sugestiile propuse și cu articolul 87.

Cu deosebită considerație,

Klaus-Heiner LEHNE

Anexă: Avizul grupului de lucru consultativ

(1)

Klaus-Heiner Lehne (Președinte), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Kurt Lechner, Sergio Gaetano Cofferati, Edit Herczog, Edvard Kožušník, Sajjad Karim.


ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ŞI COMISIEI

 

 

 

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 7 octombrie 2009

AVIZ

                                      ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

                                                              CONSILIULUI

                                                              COMISIEI

Propunere de regulament al Consiliului privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei  în domeniul taxei pe valoarea adăugată

COM(2009)427 din 18.8.2009 – 2009/0118(CNS)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative și, în special, punctul 9, Grupul de lucru consultativ, format din serviciile juridice ale Parlamentului European, Consiliului și, respectiv, Comisiei, s-a reunit la 16 septembrie 2009 în scopul examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior, înaintată de Comisie.

În urma examinării Propunerii de regulament al Consiliului de reformare a Regulamentului (CE) nr. 1798/2003 al Consiliului din 7 octombrie 2003 privind cooperarea administrativă în domeniul taxei pe valoarea adăugată și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 218/92, Grupul de lucru consultativ a stabilit, de comun acord, următoarele:

1) La teza introductivă de la primul alineat al articolului 22, după cuvântul „următoarele” (marcat cu font dublu tăiat) ar fi trebuit menționate cuvintele „la care poate avea, de asemenea, acces direct”, marcate cu font gri și dublu tăiat.

2) La articolul 31 alineatul (2), înlocuirea termenului „simultan” cu „multilateral”, care a fost identificată prin folosirea săgeților care indică modificările de fond, ar trebui să se facă prin folosirea săgeților care indică adaptarea.

În consecință, în urma examinării propunerii, Grupul de lucru consultativ a concluzionat, fără echivoc, că propunerea nu cuprinde nicio altă modificare de fond în afara celor identificate ca atare în propunere sau în prezentul aviz. De asemenea, Grupul de lucru a concluzionat, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor nemodificate ale documentului anterior cu acele modificări de fond, că propunerea conține o codificare precisă a textului existent, fără modificări de fond.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult        Jurisconsult      Director General


PROCEDURĂ

Titlu

Cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformare)

Referințe

COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS)

Data consultării PE

23.9.2009

Comisia competentă în fond

               Data anunțului în plen

ECON

7.10.2009

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

               Data anunțului în plen

JURI

7.10.2009

 

 

 

Raportor(i)

               Data numirii

José Manuel García-Margallo y Marfil

15.9.2009

 

 

Examinare în comisie

2.12.2009

21.1.2010

23.2.2010

 

Data adoptării

17.3.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

0

6

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaș, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Membri supleanți prezenți la votul final

David Casa, Sari Essayah, Robert Goebbels, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Zoran Thaler

Aviz juridic - Politica de confidențialitate