SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie)

25.3.2010 - (KOM(2009)0427 – C7‑0165/2009 – 2009/0118(CNS)) - *

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: José Manuel García-Margallo y Marfil
(Prepracovanie – článok 87 rokovacieho poriadku)


Postup : 2009/0118(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0061/2010
Predkladané texty :
A7-0061/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie)

(KOM(2009)0427 – C7‑0165/2009 – 2009/0118(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia – prepracovanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0427),

–   so zreteľom na článok 93 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7‑0165/2009),

–    so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)665),

–    so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov[1],

–   so zreteľom na list, ktorý v súlade s článkom 87 ods. 3 rokovacieho poriadku zaslal Výbor pre právne veci Výboru pre hospodárske a menové veci 12. novembra 2009,

–   so zreteľom na články 87 a 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7‑0061/2010),

A.  keďže podľa poradnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie spomínaný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny ani doplnenia okrem tých, ktoré sú ako zmeny a doplnenia označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predchádzajúcich aktov spolu s týmito pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, návrh obsahuje jasnú kodifikáciu existujúcich textov bez akýchkoľvek obsahových zmien,

1.  schvaľuje návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (a obsahujúci technické úpravy schválené Výborom pre právne veci) a v znení nižšie uvedených zmien a doplnení;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Daňové podvody  a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam  prekračujúce hranice členských štátov vedú k rozpočtovým stratám a porušovaniu zásady spravodlivého zdaňovania a môžu spôsobovať narušenie  pohybu kapitálu a podmienok hospodárskej súťaže. Z tohto dôvodu ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu.

(2) Daňové podvody  a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam  prekračujúce hranice členských štátov vedú k rozpočtovým stratám a porušovaniu zásady spravodlivého zdaňovania a môžu spôsobovať narušenie  pohybu kapitálu a podmienok hospodárskej súťaže. Z tohto dôvodu negatívne ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu.

Odôvodnenie

Účelom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zdôrazniť negatívny vplyv daňových podvodov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam na vnútorný trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) Európsky parlament vo svojom uznesení z 2. septembra 2008 o koordinovanej stratégii s cieľom zlepšiť boj proti daňovým podvodom1 znovu pripomenul, že je potrebné od základu prepracovať súčasný systém správy DPH, a naliehavo preto vyzval Komisiu, aby predložila návrhy na harmonizáciu postupov registrácie platcov DPH a rušenia ich registrácie a tiež návrhy umožňujúce členským štátom automatický prístup k údajom iného členského štátu, ktoré nemajú citlivú povahu, o jeho zdaniteľných osobách.

 

___________________________

1 Ú. v. EÚ C 295 E, 4.12.2009, s. 13.

Odôvodnenie

Parlament požadoval užšiu administratívnu spoluprácu vo svojej správe o daňových podvodoch z roku 2008.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3b) Pri získaní takéhoto automatického prístupu k údajom, ktoré nemajú citlivú povahu, by sa mala zabezpečiť primeraná úroveň ochrany, obmedzená doba uchovávania vymieňaných údajov a riadna zodpovednosť inštitúcie alebo orgánu, ktoré údaje uchovávajú, s cieľom zamedziť nesprávnemu zaobchádzaniu s údajmi alebo ich úniku.

Odôvodnenie

Primeraná ochrana údajov týkajúcich sa daňovníkov, obmedzená doba uchovávania týchto údajov a zodpovednosť inštitúcií alebo orgánov uchovávajúcich údaje sú kľúčovými prvkami na zamedzenie zlému zaobchádzaniu s údajmi a/alebo ich úniku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) Európsky parlament vo svojom uznesení zo 4. decembra 2008 o osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 8/2007 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty1 vyjadril presvedčenie, že zavedenie mechanizmu Eurofisc môže priniesť pridanú hodnotu len vtedy, keď účasť v ňom bude povinná pre všetky členské štáty, aby sa predišlo problémom, ktoré postihli Eurocanet, a ak sa na činnosti Eurofiscu bude plne zúčastňovať Komisia a bude zohrávať rolu koordinátora.

 

__________

1 Ú. v. EÚ C 21 E, 28.1.2010, s.3.

Odôvodnenie

Parlament požadoval zavedenie mechanizmu Eurofisc už v roku 2008.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5b) Európsky parlament vo svojom uznesení zo 4. decembra 2008 tiež vyzval na zavedenie mechanizmu Eurofisc a pripomenul, že je nanajvýš potrebné vymieňať si súčasné najlepšie postupy jednotlivých štátov v boji proti cezhraničným podvodom s DPH v záujme zavedenia jednak primeraných stimulov pre členské štáty, aby oblasti DPH venovali náležitú pozornosť, a jednak odmien pre poctivých daňovníkov.

Odôvodnenie

Samotné vytvorenie mechanizmu Eurofisc nevyrieši problém cezhraničných podvodov s DPH, zatiaľ čo zavedenie primeraných stimulov pre členské štáty EÚ, aby oblasti DPH venovali náležitú pozornosť, a odmien pre poctivých daňovníkov by mohlo výraznou mierou prispieť k zníženiu tejto trestnej činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Na umožnenie rýchlejšieho spracovania žiadostí o informácie vzhľadom na to, že určité žiadosti sa opakujú, a na jazykovú rôznorodosť v rámci Spoločenstva je dôležité, aby sa v rámci výmeny informácií všeobecne používali vzorové tlačivá.

(14) Vzhľadom na to, že určité žiadosti sa opakujú, a na jazykovú rôznorodosť v rámci Spoločenstva je dôležité, aby sa v rámci výmeny informácií všeobecne používali vzorové tlačivá a aby sa podporovalo ich používanie v záujme rýchlejšieho spracovania žiadostí o informácie.

Odôvodnenie

Účelom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabezpečiť včasné prijatie nových štandardizovaných tlačív všetkými členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Podmienky pre výmenu elektronicky uchovávaných údajov v jednotlivých členských štátoch a automatizovaný  prístup členských štátov k nim by sa mali jasne vymedziť.

(20) Podmienky pre výmenu elektronicky uchovávaných údajov v jednotlivých členských štátoch, automatizovaný prístup členských štátov k týmto údajom a prostriedky na ich uchovávanie by sa mali jasne vymedziť.

Odôvodnenie

Účelom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabezpečiť, aby sa pre uchovávanie osobných údajov stanovila určitá minimálna úroveň bezpečnosti vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Z nedávnej praktickej skúsenosti s uplatňovaním nariadenia (ES) č. 1798/2003 v rámci boja proti podvodu typu kolotoč vyplynulo, že v istých prípadoch je na účinný boj proti podvodu nevyhnutné zaviesť oveľa rýchlejší mechanizmus výmeny informácií, ktorý sa vzťahuje na oveľa širší záber cielenejších informácií. Tento mechanizmus musí byť súčasťou rámca tohto nariadenia a zároveň byť dostatočne pružný, aby sa prispôsoboval novým typom podvodu. Sieť EUROCANET („European Carrousel Network“), ktorá sa zriadila na podnet Belgicka a s podporou Komisie, je ukážkou tohto druhu spolupráce.

(29) Z nedávnej praktickej skúsenosti s uplatňovaním nariadenia (ES) č. 1798/2003 v rámci boja proti podvodu typu kolotoč vyplynulo, že v istých prípadoch je na účinný boj proti podvodu nevyhnutné zaviesť oveľa rýchlejší mechanizmus výmeny informácií, ktorý sa vzťahuje na oveľa širší záber cielenejších informácií. Tento mechanizmus musí byť súčasťou rámca tohto nariadenia a zároveň byť dostatočne pružný, aby sa prispôsoboval novým typom podvodu. Sieť EUROCANET („European Carrousel Network“), ktorá sa zriadila na podnet Belgicka a s podporou Komisie, je ukážkou tohto druhu spolupráce. V záujme zabezpečenia riadneho fungovania tohto mechanizmu by sa mal prijať prístup na úrovni Únie.

Odôvodnenie

V tomto PDN sa objasňuje, že mechanizmus Eurofisc bude fungovať na základe prístupu na úrovni Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35) Na účely tohto nariadenia je vhodné zvážiť obmedzenia určitých práv a povinností ustanovených smernicou 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, aby sa zabezpečili záujmy uvedené v článku 13 ods. 1 písm. e) uvedenej smernice. Toto obmedzenie je nevyhnutné a primerané vzhľadom na možné straty príjmov členských štátov a na zásadný význam týchto informácií pre účinný boj proti podvodu.

(35) Na účely tohto nariadenia je vhodné zvážiť obmedzenia určitých práv a povinností ustanovených smernicou 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, aby sa zabezpečili záujmy uvedené v článku 13 ods. 1 písm. e) uvedenej smernice, ako aj tie, ktoré sú uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov1.

 

___________

1 Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s.1.

Odôvodnenie

Pozri stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 30. októbra 2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(36a) Konzultovalo sa s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že nové nariadenie sa môže týkať spracovania osobných údajov, a vzhľadom na to, že Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov predložil svoje stanovisko, je potrebné uviesť odkaz na toto stanovisko v preambule tohto legislatívneho aktu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na tento účel stanovuje pravidlá a postupy, ktoré umožnia príslušným orgánom členských štátov, aby spolupracovali a navzájom si vymieňali akékoľvek informácie, ktoré môžu pomôcť pri uskutočňovaní správneho výmeru  DPH , kontrole riadneho uplatňovania DPH, najmä pri transakciách v rámci Spoločenstva, a boji proti podvodom súvisiacim s DPH. Konkrétne ustanovuje pravidlá a postupy, ktoré členským štátom umožňujú zhromažďovať a vymieňať si uvedené informácie elektronickými prostriedkami .

Na tento účel stanovuje pravidlá a postupy, ktoré umožnia príslušným orgánom členských štátov, aby spolupracovali a navzájom si vymieňali akékoľvek informácie, ktoré sú potrebné pri uskutočňovaní správneho výmeru DPH , kontrole riadneho uplatňovania DPH, najmä pri transakciách v rámci Spoločenstva, a boji proti podvodom súvisiacim s DPH. Konkrétne ustanovuje pravidlá a postupy, ktoré členským štátom umožňujú zhromažďovať a vymieňať si uvedené informácie elektronickými prostriedkami .

Odôvodnenie

Spracovanie osobných údajov možno akceptovať len vtedy, keď je potrebné na dosiahnutie cieľov opatrenia. Pozri stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 30. októbra 2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 1a

 

V rámci uplatňovania tohto nariadenia členské štáty a Komisia zabezpečia dodržiavanie práv a povinností stanovených v smernici 95/46/ES a nariadení (ES) č. 45/2001;

Odôvodnenie

Pozri stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 30. októbra 2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príslušné orgány členských štátov spontánne oznamujú príslušným orgánom ostatných členských štátov informácie uvedené v článku 1, s ktorými sú oboznámené a ktoré môžu byť príslušným orgánom ostatných členských štátov užitočné.

Príslušné orgány členských štátov spontánne oznamujú príslušným orgánom ostatných členských štátov informácie uvedené v článku 1, s ktorými sú oboznámené a ktoré sú potrebné na uskutočnenie správneho stanovenia DPH, zabezpečenie riadneho uplatňovania právnych predpisov v oblasti DPH, najmä pokiaľ ide o transakcie v rámci Únie, a na boj proti podvodom súvisiacim s DPH.

Odôvodnenie

Spracovanie osobných údajov možno akceptovať len vtedy, keď je potrebné na dosiahnutie cieľov opatrenia. Pozri stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 30. októbra 2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Osoby uvedené v písm. b) sa vyzvú, aby sa vyjadrili ku kvalite uchovávaných informácií.

Odôvodnenie

Žiada sa jednoznačnejší postup informovania o kvalite spätne vymieňaných informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Zoznam a podrobnosti údajov uvedených v odseku 1 písm. b), c) a d) a v odseku 2 tohto článku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 60 ods. 2.

3. Zoznam a podrobnosti údajov uvedených v odseku 1 písm. b), c), d a e) a v odseku 2 tohto článku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 60 ods. 2 bez toho, aby došlo k neúmernému administratívnemu zaťaženiu žiadaného orgánu.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je skvalitniť spätnú väzbu, ktorú orgán poskytuje, a nie zvýšiť administratívne zaťaženie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každý členský štát poskytne príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov automatický prístup k  informáciám nachádzajúcim sa v databázach uvedených v článku 18. Pokiaľ ide o informácie uvedené v odseku 1 písm. a) uvedeného článku, sprístupnia sa aspoň tieto podrobné údaje  :

S výlučným cieľom zabrániť porušovaniu právnych predpisov v oblasti DPH a, ak sa to považuje za potrebné, na kontrolu nadobudnutí tovaru alebo poskytovania služieb v rámci Únie, ktoré sa zdaňujú na území príslušného členského štátu, každý členský štát poskytne príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov automatický prístup k informáciám nachádzajúcim sa v databázach uvedených v článku 18. Pokiaľ ide o informácie uvedené v odseku 1 písm. a) uvedeného článku, sprístupnia sa aspoň tieto podrobné údaje  :

Odôvodnenie

Spracovanie osobných údajov možno akceptovať len vtedy, keď sa jasne uvedie jeho účel. Okrem toho je vhodné obmedziť riziká spojené s automatickým prístupom k databázam, ktoré by mohli obsahovať osobné údaje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Pokiaľ databázy uvedené v článku 18 ods. 1 písm. a) obsahujú osobné údaje, automatický prístup do týchto databáz sa obmedzuje na kategórie údajov uvedené v tomto článku.

Odôvodnenie

Spracovanie osobných údajov možno akceptovať len vtedy, keď sa jasne uvedie jeho účel. Okrem toho je vhodné obmedziť riziká spojené s automatickým prístupom k databázam, ktoré by mohli obsahovať osobné údaje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa zriaďuje spoločná štruktúra na boj proti podvodu a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam v oblasti DPH. Táto štruktúra vykonáva predovšetkým tieto úlohy:

1. Týmto nariadením sa na úrovni Únie zriaďuje štruktúra na boj proti podvodu a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam v oblasti DPH. Táto štruktúra vykonáva predovšetkým tieto úlohy:

Odôvodnenie

V tomto PDN sa objasňuje, že mechanizmus Eurofisc bude fungovať na základe prístupu na úrovni Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušné orgány členských štátov určujú oblasti vyšetrovacej pôsobnosti tejto štruktúry zriadenej odsekom 1.

2. Štruktúra na úrovni Únie zriadená odsekom 1 sa skladá z úradníkov vymenovaných príslušnými orgánmi členských štátov.

Odôvodnenie

V tomto PDN sa objasňuje, že mechanizmus Eurofisc bude fungovať na základe prístupu na úrovni Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Pre každú oblasť pôsobnosti príslušné orgány členských štátov vymenujú v rámci štruktúry jeden alebo viacero členských štátov poverených dohľadom nad úlohami uvedenými v odseku 1 a ich vedením.

3. Štruktúra na úrovni Únie zriadená odsekom 1 určuje oblasti vyšetrovacej pôsobnosti, v ktorých vykonáva svoju činnosť.

Odôvodnenie

V tomto PDN sa objasňuje, že mechanizmus Eurofisc bude fungovať na základe prístupu na úrovni Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. V záujme efektívnejšieho vyšetrovania podvodu v oblasti DPH v Únii sa navrhne mechanizmus stimulov na vymáhanie cezhraničných daňových pohľadávok rozdelením spravodlivej časti vymoženej sumy nezaplatenej DPH medzi členský štát vymáhajúci daňové pohľadávky a žiadajúci členský štát.

Odôvodnenie

S cieľom znížiť rozsah podvodov v oblasti DPH v celej EÚ by sa mal zefektívniť systém vymáhania DPH v EÚ. Vzhľadom na to, že väčšina strát v oblasti DPH je spôsobená podvodmi kolotočového typu, Spoločenstvo by malo vynakladať väčšie úsilie na efektívnejšiu spoluprácu orgánov daňovej správy. Na dosiahnutie tohto cieľa by sa mal preto zaviesť systém stimulov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Štruktúra zriadená článkom 34 sa skladá z príslušných úradníkov vymenovaných príslušnými orgánmi členských štátov. Táto štruktúra využíva technickú, správnu a prevádzkovú pomoc Komisie.

Komisia koordinuje, usmerňuje a kontroluje uskutočňovanie úloh uvedených v článku 34 ods. 1 a poskytuje technickú, správnu a prevádzkovú pomoc príslušným orgánom členských štátov.

Odôvodnenie

V tomto PDN sa objasňuje, že mechanizmus Eurofisc bude fungovať podľa prístupu na úrovni Európskej únie, pričom sa navyše konkrétne vymedzuje úloha Európskej komisie v jeho fungovaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Štruktúra zriadená článkom 34 každý rok predkladá súhrnný prehľad činností výboru uvedenému v článku 60.

Štruktúra zriadená článkom 34 každý rok predkladá súhrnný prehľad činností členským štátom, Európskemu parlamentu a výboru uvedenému v článku 60.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby mal Eurofisc otvorenú a transparentnú štruktúru, a preto by sa malo jasne uviesť, že právo preskúmať jeho správy má mať nielen administratívny výbor vytvorený Komisiou, ale aj členské štáty a Európsky parlament.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty a Komisia preskúmajú a zhodnotia, ako funguje systém  administratívnej spolupráce ustanovený v tomto nariadení . Členské štáty uskutočnia najmä audity tohto fungovania. Komisia zhromaždí skúsenosti členských štátov s cieľom zlepšiť fungovanie uvedeného systému.

1. Členské štáty, Európsky parlament a Komisia preskúmajú a zhodnotia, ako funguje systém administratívnej spolupráce ustanovený v tomto nariadení. Členské štáty uskutočnia najmä audity tohto fungovania. Komisia zhromaždí skúsenosti členských štátov s cieľom zlepšiť fungovanie uvedeného systému a bude pravidelne podávať členským štátom a Európskemu parlamentu správu o výsledkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty oznámia Komisii akékoľvek dostupné informácie, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto nariadenia.

2. Členské štáty oznámia Európskemu parlamentu a Komisii akékoľvek dostupné informácie, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Komisia môže členským štátom poskytnúť na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia odborné poradenstvo, technickú alebo logistickú pomoc, komunikačnú činnosť alebo akúkoľvek prevádzkovú podporu.

9. Komisia poskytuje členským štátom na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia odborné poradenstvo, technickú alebo logistickú pomoc, komunikačnú činnosť alebo akúkoľvek prevádzkovú podporu.

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia účinnej spolupráce je dôležité, aby Komisia bola zodpovedná za poskytovanie podpory a odborného poradenstva s cieľom pomôcť členským štátom pri dosahovaní cieľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Za podmienky, že príslušná tretia krajina sa zaviazala poskytovať pomoc potrebnú  na zhromažďovanie dôkazov o podvodnej povahe transakcií, ktoré sa zdajú v rozpore  s legislatívou v oblasti DPH, tejto tretej krajine sa môžu oznamovať informácie získané na základe tohto nariadenia so súhlasom príslušných orgánov, ktoré informácie poskytli, a v súlade s ich vnútroštátnymi  ustanoveniami uplatňovanými na oznamovanie osobných údajov tretím krajinám.

2. Pod podmienkou, že príslušná tretia krajina sa zaviazala poskytovať pomoc potrebnú na zhromažďovanie dôkazov o podvodnej povahe transakcií, ktoré sa zdajú v rozpore s legislatívou v oblasti DPH, sa tejto tretej krajine môžu oznamovať informácie získané na základe tohto nariadenia so súhlasom príslušných orgánov, ktoré informácie poskytli, a v súlade s ich vnútroštátnymi ustanoveniami uplatňovanými na oznamovanie osobných údajov tretím krajinám, ako aj v súlade s vykonávacími ustanoveniami smernice 95/46/ES a nariadenia (ES) č. 45/2001.

Odôvodnenie

Záruky obsiahnuté v európskych právnych predpisoch týkajúcich sa ochrany údajov sa vzťahujú aj na vzťahy s tretími krajinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na informácie oznamované  alebo zhromažďované  akýmkoľvek spôsobom podľa tohto nariadenia  , vrátane informácií dostupných úradníkovi za okolností ustanovených v kapitole VII, kapitole VIII a kapitole X, ako aj v prípadoch uvedených v odseku 2 tohto článku,  sa vzťahuje povinnosť dodržiavania úradného tajomstva a požívajú ochranu vzťahujúcu sa na takéto informácie tak na základe vnútroštátneho práva členského štátu, ktorý ich prijal, ako aj príslušných ustanovení uplatňovaných na orgány Spoločenstva.  Uvedené informácie sa môžu používať len za okolností ustanovených týmto nariadením.

1. Na informácie oznamované alebo zhromažďované  akýmkoľvek spôsobom podľa tohto nariadenia , vrátane informácií dostupných úradníkovi za okolností ustanovených v kapitole VII, kapitole VIII a kapitole X, ako aj v prípadoch uvedených v odseku 2 tohto článku,  sa vzťahuje povinnosť dodržiavania úradného tajomstva a požívajú ochranu vzťahujúcu sa na takéto informácie tak na základe vnútroštátneho práva členského štátu, ktorý ich prijal, ako aj príslušných ustanovení uplatňovaných na orgány Spoločenstva. Tieto informácie sú taktiež chránené smernicou 95/46/ES a nariadením (ES) č. 45/2001. Môžu sa používať len za okolností ustanovených týmto nariadením.

Odôvodnenie

Je žiaduce explicitne zmieniť záruky obsiahnuté v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa ochrany údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Na každé uchovávanie alebo výmenu informácií uvedené v tomto nariadení sa vzťahujú ustanovenia, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES. Členské štáty však  na účely správneho uplatňovania tohto nariadenia obmedzia rozsah povinností a práv ustanovených v článku 10, článku 11 ods. 1, článkoch 12 a 21 smernice 95/46/ES v rozsahu požadovanom na zabezpečenie záujmov uvedených v článku 13 písm. e) uvedenej smernice.

5. Na každé uchovávanie alebo výmenu informácií uvedené v tomto nariadení sa vzťahujú ustanovenia, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES a nariadenie (ES) č. 45/2001. Členské štáty však na účely správneho uplatňovania tohto nariadenia môžu prijať legislatívne opatrenia, ktoré obmedzia rozsah povinností a práv ustanovených v článku 10, článku 11 ods. 1, článkoch 12 a 21 smernice 95/46/ES v rozsahu požadovanom na zabezpečenie záujmov uvedených v článku 13 písm. e) uvedenej smernice.

Odôvodnenie

Je žiaduce explicitne zmieniť záruky obsiahnuté v európskych právnych predpisoch týkajúcich sa ochrany údajov, ako aj potrebu, aby boli obmedzenia stanovené prostredníctvom legislatívnych opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Členské štáty a Komisia zabezpečia dodržiavanie povinností týkajúcich sa transparentnosti a informovania zainteresovaných strán v prípadoch získavania osobných údajov vymedzených v smernici 95/46/ES a v nariadení (ES) č. 45/2001.

Odôvodnenie

Je vhodné explicitne uviesť povinnosť transparentnosti, pokiaľ ide o zainteresované strany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) zabezpečenie najvyššej úrovne kvality vymieňaných údajov, prípadne aj najvyššieho stupňa transparentnosti.

Odôvodnenie

Je žiaduce, aby si členské štáty vymieňali a prijímali čo najkvalitnejšie správy o údajoch, pričom tieto správy by mali spĺňať príslušné normy transparentnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 59 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Členské štáty každoročne Komisii oznamujú prípady, v ktorých iný členský štát odmietol poskytnúť žiadajúcemu členskému štátu informácie alebo mu zabránil vykonať administratívne vyšetrovanie, o ktoré bolo riadne požiadané. Požiadaný členský štát oznámi Komisii dôvody, na základe ktorých odmietol poskytnúť informácie alebo uľahčiť vyšetrovanie. Komisia poskytnuté informácie posúdi a vypracuje náležité odporúčania. Tieto odporúčania sa oznámia Európskemu parlamentu a Rade.

Odôvodnenie

V záujme zlepšenia výmeny informácií medzi rôznymi vnútroštátnymi orgánmi sa navrhuje zaviesť monitorovanie prípadov, v ktorých členské štáty odmietli odovzdať informácie alebo povoliť administratívne vyšetrovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Prípady, keď sa opatrenia prijaté v súlade s postupom uvedeným v odseku 2 týkajú spracovania osobných údajov alebo ho zahŕňajú, sa konzultujú s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

Odôvodnenie

Keďže ustanovenia na vykonávanie tohto nariadenia sa môžu týkať spracovania osobných údajov, je žiaduce získať stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

  • [1]  Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

ÚVOD

Legislatívny návrh, ktorým sa zaoberáme, je prepracovaním nariadenia Rady (ES) č. 1798/2003 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti DPH. Cieľom Komisie je dať členským štátom prostredníctvom tohto návrhu prostriedky na účinnejší boj proti cezhraničným podvodom na DPH. Týmto návrhom sa okrem toho mení a dopĺňa súčasné nariadenie v niektorých jeho aspektoch, medzi ktorými treba spomenúť vytvorenie právneho základu na zavedenie štruktúry umožňujúcej cielenú spoluprácu, ktorej poslaním bude boj proti podvodom, t. j. EUROFISC.

SÚVISLOSTI: VÝROČNÁ SPRÁVA EURÓPSKEJ KOMISIE

Kým sa začneme podrobne zaoberať návrhom Komisie, rád by som sa vo všeobecnosti stručne zmienil o boji proti daňovým podvodom v Európskej únii.

Daňový podvod má vážny vplyv na vnútroštátne rozpočty, vedie k porušeniu zásady spravodlivosti v zdaňovaní a môže vážne narušiť hospodársku súťaž, a tým aj fungovanie vnútorného trhu. Nezrovnalosti spôsobené podvodom na DPH majú vplyv na všeobecnú rovnováhu systému prostriedkov, ktorý by mal byť spravodlivý a transparentný s cieľom zaručiť riadne fungovanie Únie. Keďže štátne orgány sú nútené vyrovnať zodpovedajúci deficit príjmov, vyššia miera podvodov má za následok väčšie daňové zaťaženie podnikov, ktoré daňové pravidlá dodržiavajú. I keď sa rozsah únikov a podvodov v oblasti DPH nevyšetroval vo všetkých členských štátoch, bolo uverejnených niekoľko odhadov. Podľa Medzinárodnej asociácie pre DPH sa odhaduje, že straty v oblasti DPH sa v Európskej únii pohybujú v rozsahu od 60 miliárd do 100 miliárd EUR ročne.

Ako členovia Komisie vedia, pretože tieto otázky sa prerokúvali v predchádzajúcom legislatívnom období v rámci návrhu správy o európskej stratégii boja proti daňovým podvodom, ktorú predložila pani Bowles, boj proti podvodom, hoci do veľkej miery patrí do právomoci členských štátov, nie je problémom, ktorý by sa mohol vyriešiť výlučne na vnútroštátnej úrovni. Boj proti daňovým podvodom by sa mal pre EÚ stať prioritou a mal by zahŕňať užšiu spoluprácu medzi administratívnymi orgánmi v členských štátoch a s Komisiou. Komisia v tejto súvislosti vypracovala podľa kritérií Rady z roku 2007 súbor legislatívnych opatrení zameraných na zlepšenie riadenia systému DPH bez toho, aby tieto opatrenia predstavovali zásadné zmeny platného systému.

Taktiež je potrebné spomenúť aj správu č. 8 Dvora audítorov z roku 2007, ktorý sa voči členským štátom stavia veľmi kriticky. Dvor audítorov vo svojej správe vyzval členské štáty, aby priznali administratívnej spolupráci vyššiu prioritu, a to tak v súvislosti s pružnou výmenou informácií, ako aj s ich administratívnym riadením, a aby vo väčšej miere podporili priamu komunikáciu medzi zamestnancami inšpekčných útvarov ako účinný prostriedok na zjednodušenie výmeny informácií. Okrem toho sformuloval aj sériu zlepšení v súvislosti s databázou DPH (VIES).

Komisia začiatkom tohto roka uverejnila správu o uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 1798/2003, ktorým sa dnes zaoberáme. Hlavné závery tejto správy možno zhrnúť nasledovným spôsobom:

§ počet neskorých odpovedí na žiadosť o spoluprácu dosiahol neprijateľnú úroveň;

§ automatický prístup k databázam ostatných členských štátov by urýchlil administratívnu spoluprácu;

§ väčšina členských štátov nedisponuje mechanizmom spätnej väzby pri poskytovaní informácií;

§ pretrváva problém neplatnosti čísiel DPH, ako aj oneskorenej opravy údajov;

§ naďalej vznikajú praktické problémy týkajúce sa prítomnosti úradníkov jedného členského štátu na území iného štátu, ako sú problémy s jazykom alebo nedostatočný vnútroštátny právny základ na takúto prítomnosť.

ZÁKLADNÉ PRVKY NÁVRHU

V nasledujúcej časti sa nachádza stručný prehľad zásadných inovácií, ktoré sa týmto návrhom zavádzajú.

V prvom rade sa rozširuje zodpovednosť členských štátov v oblasti administratívnej spolupráce v záujme ochrany príjmov z DPH všetkých členských štátov. V navrhovanom nariadení sa výslovne uvádza, že cieľom nariadenia nie je umožniť len správny výpočet DPH, ale aj kontrolovať jeho správne uplatňovanie, najmä v prípade transakcií vnútri Spoločenstva, a bojovať proti podvodom v tejto oblasti.

Návrh ďalej stanovuje presnú formu informácií, ktoré majú členské štáty zhromažďovať, a ich sprístupnenia ostatným členským štátom prostredníctvom systému elektronických databáz, a zároveň stanovuje spoločné pravidlá, pokiaľ ide o zhromažďované informácie a vykonávané overovania v rámci zápisu identifikačného čísla pre DPH do databázy. Takisto sa vytvárajú jednotné pravidlá pre uchovávanie údajov získaných v tejto súvislosti po obdobie 5 rokov.

Vo všeobecnosti sa zavádza séria zlepšení v oblasti výmeny informácií, a to: lepšie vymedzenie prípadov, v ktorých členské štáty môžu začať administratívne vyšetrovanie vrátane opatrení na nápravu v prípade, že sa takéto vyšetrovanie nevykoná, lepšia definícia podmienok na automatickú výmenu informácií vrátane používania vzorových formulárov a súborov, ako aj zavedenie spontánnej výmeny a povinnosť poskytovania spätnej väzby, teda informácií o použití údajov, ktoré poskytol iný členský štát.

Komisia okrem toho navrhuje vytvorenie právneho základu na zavedenie štruktúry EUROFISC umožňujúcej cielenú spoluprácu, ktorej poslaním bude boj proti podvodom. Podľa Komisie táto štruktúra umožní mnohostrannú, rýchlu a cielenú výmenu informácií, aby členské štáty mohli v rámci boja proti náhle sa objavujúcim novým druhom podvodu primerane a koordinovane reagovať, a to na základe spoločne vypracovanej analýzy rizika. Komisia v skutočnosti navrhuje schváliť sieť EUROCANET (European Carrousel Network), ktorá bola pred niekoľkými rokmi založená z iniciatívy Belgicka a ktorú podporila Komisia s cieľom čeliť všetkým druhom cezhraničných podvodov. Podľa názoru odborníkov v oblasti boja proti podvodom priniesla práca siete EUROCANET pozitívne výsledky.

Týmto nariadením sa nakoniec zároveň definujú prístupové práva k uvedeným informáciám pre jednotlivé osoby a situácie. Ku dňu 30. októbra 2009 vypracoval Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov posudok, v ktorom vyjadril svoje stanovisko k tomuto návrhu, pričom poukázal na niektoré aspekty, ktoré by sa mohli zlepšiť tak, aby sa zachovalo dodržiavanie európskych pravidiel na ochranu údajov.

PRIPOMIENKY SPRAVODAJCU

Predloženie tohto legislatívneho návrhu je dobrou správou pre boj proti daňovým podvodom. Celkové hodnotenie spravodajcu je pozitívne a podporuje návrh Komisie.

Spravodajca určil tri oblasti, v ktorých by bolo potrebné návrh Komisie posilniť:

§ Pokiaľ ide o sieť EUROFISC, navrhuje spresniť európsky charakter novej štruktúry, ako aj úlohu, ktorú by Európska komisia mala v tejto súvislosti zohrávať.

§ S cieľom zlepšiť výmenu informácií medzi rôznymi vnútroštátnymi orgánmi a odstrániť nedostatky, ktoré zistila Komisia vo svojej poslednej správe, navrhuje, aby Európska komisia systematicky hodnotila pokrok v prípadoch, v ktorých členské štáty odmietli poskytnúť informácie alebo bránili vo vykonaní vyšetrovania.

§ Nakoniec vzhľadom na oprávnené obavy, ktoré vyjadrili členovia Výboru pre hospodárske a menové veci pri príležitosti prvej výmeny názorov, spravodajca navrhuje začleniť odporúčania Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov tak, aby výmena informácií medzi daňovými úradmi, aj keď ide v zásade o údaje týkajúce sa právnických osôb, zahŕňala aj spracovanie údajov fyzických osôb. Ako zdôrazňuje Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, spracovanie uvedených údajov musí byť v súlade s pravidlami Spoločenstva o ochrane údajov.

PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

VÝBOR PRE PRÁVNE VECI

PREDSEDA

Ref.: D(2009)61475

pani Sharon BOWLES

predsedníčka Výboru pre hospodárske a menové veci

ASP 10G201

Brusel

Vec:           Návrh nariadenia Rady o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom  v oblasti dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie)

                  (KOM(2009)0427 – C7‑0165/2009 – 2009/0118(CNS))

Vážená pani predsedníčka,

Výbor pre právne veci, ktorému mám tú česť predsedať, preskúmal uvedený návrh podľa článku 87 o prepracovaní, ktorý bol začlenený do rokovacieho poriadku Parlamentu.

V odseku 3 tohto článku sa uvádza:

„Ak výbor príslušný pre právne veci dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému výboru.

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 156 a 157, sú v gestorskom výbore prípustné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny.

Ak však v súlade s bodom 8 medziinštitucionálnej dohody gestorský výbor tiež plánuje predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy ku kodifikovaným častiam návrhu Komisie, bezodkladne oznámi svoj úmysel Rade a Komisii, pričom Komisia by mala pred hlasovaním podľa článku 54 listom informovať výbor o svojom stanovisku k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom a o tom, či zamýšľa, prípadne nezamýšľa, prepracovaný návrh stiahnuť.“

Na základe stanoviska právnej služby, ktorej zástupcovia sa zúčastnili na stretnutí konzultačnej pracovnej skupiny skúmajúcej návrh na prepracovanie, a v súlade s odporúčaniami spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko sa Výbor pre právne veci domnieva, že tento návrh neobsahuje žiadne iné podstatné zmeny než tie, ktoré sú v ňom alebo v stanovisku konzultačnej pracovnej skupiny ako také označené, a že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predošlých právnych aktov s týmito zmenami, návrh sa obmedzuje na priamu kodifikáciu existujúcich znení bez toho, aby akokoľvek menil ich podstatu.

Výbor pre právne veci sa okrem toho v súlade s článkom 87 domnieva, že technické úpravy navrhnuté v stanovisku uvedenej pracovnej skupiny sú nevyhnutné na zabezpečenie súladu medzi návrhom a prepracovanými ustanoveniami.

Napokon, Výbor pre právne veci po prediskutovaní tejto otázky na svojej schôdzi 11. novembra 2009 schválil 19 hlasmi (pričom nikto sa hlasovania nezdržal)[1] odporúčanie, aby Váš výbor ako gestorský výbor pristúpil k preskúmaniu uvedeného návrhu v súlade s jeho pripomienkami a s článkom 87.

S pozdravom,

Klaus-Heiner LEHNE

Príloha: Stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny.

  • [1]  Klaus-Heiner Lehne (predseda), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Kurt Lechner, Sergio Gaetano Cofferati, Edit Herczog, Edvard Kožušník, Sajjad Karim.

PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 7. októbra 2009

STANOVISKO

                                                     PRE EURÓPSKY PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISIU

Návrh nariadenia Rady o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom  v oblasti dane z pridanej hodnoty

KOM(2009)0427 z 18.8.2009 – 2009/0118(CNS)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov, a najmä na jej bod 9, konzultačná pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na stretnutí 16. septembra 2009 preskúmala okrem iného uvedený návrh predložený Komisiou.

Počas preskúmavania[1] návrhu nariadenia Rady na účel prepracovania nariadenia Rady (ES) č. 1798/2003 zo 7. októbra 2003 o administratívnej spolupráci v oblasti dane z pridanej hodnoty, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 218/92, skupina po spoločnej dohode konštatovala toto:

1)   Na začiatku článku 22 ods. 1 by mali po výraze „ k informáciám“ (sčasti vyznačenom dvojitým prečiarknutím) nasledovať slová „ , ku ktorým môže mať tiež priamy prístup,“. Tieto slová mali byť vyznačené šedou farbou a dvojitým prečiarknutím.

2) V článku 31 ods. 2 sa nahradenie slov „súčasne vykonávané“ slovom „mnohostranné“, ktoré sa označilo ako obsahová zmena, malo označiť ako prispôsobenie.

V dôsledku toho konzultačná pracovná skupina po preskúmaní návrhu dospela k jednomyseľnému záveru, že návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré boli ako také označené v návrhu alebo v tomto stanovisku. Pracovná skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predchádzajúceho aktu spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia bez zmeny podstaty predmetných aktov.

C. PENNERA

právny poradca

J.-C. PIRIS

právny poradca

L. ROMERO REQUENA

generálny riaditeľ

  • [1]  Konzultačná pracovná skupina mala k dispozícii anglickú, francúzsku a nemeckú jazykovú verziu návrhu a pracovala na základe francúzskeho znenia, ktoré bolo pôvodnou jazykovou verziou skúmaného textu.

POSTUP

Názov

Administratívna spolupráca a boj proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (prepracované znenie)

Referenčné čísla

KOM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS)

Dátum konzultácie s EP

23.9.2009

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

7.10.2009

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

7.10.2009

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

José Manuel García-Margallo y Marfil

15.9.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

2.12.2009

21.1.2010

23.2.2010

 

Dátum prijatia

17.3.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

0

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

David Casa, Sari Essayah, Robert Goebbels, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Zoran Thaler