Procedūra : 2009/2077(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0063/2010

Pateikti tekstai :

A7-0063/2010

Debatai :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.45
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0135

PRANEŠIMAS     
PDF 206kWORD 157k
25.3.2010
PE 429.616v02-00 A7-0063/2010

dėl septintojo, aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(COM(2009)0397 – C7-0171/2009 – 2009/2077(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Inés Ayala Sender

PAKEITIMAI
1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl septintojo, aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(COM(2009)0397 – C7-0171/2009 – 2009/2077(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pranešimą dėl tolesnių priemonių, susijusių su 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo sprendimais (COM(2009)0526), ir jo priedą (SEC (2009)1427),

–   atsižvelgdamas į septintojo, aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų balansą ir 2008 finansinių metų ataskaitą (COM(2009)0397 – C7-0171/2009),

–   atsižvelgdamas į septintojo, aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2008 m. finansų valdymo ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į Europos plėtros fondų finansinę informaciją (COM(2009)0310),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2008 finansinių metų metinę veiklos, finansuojamos iš septintojo, aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų, ataskaitą su Komisijos atsakymais(1),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m vasario 16 d. rekomendacijas dėl patvirtinimo, kad Komisija įvykdė Europos plėtros fondų 2008 finansinių metų operacijas (5082/2010 – C7-0056/2010, 5084/2010 – C7-0057/2010, 5085/2010 – C7-0058/2010, 5086/2010 – C7-0059/2010),

 atsižvelgdamas į Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, kuris 2000 m. birželio 23 d. buvo pasirašytas Kotonu(3) ir persvarstytas Liuksemburge 2005 m. birželio 25 d.(4),

–   atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos („Užjūrio asociacijos sprendimą“)(5), kuris 2007 m. kovo 19 d. buvo iš dalies pakeistas Tarybos sprendimu Nr. 2007/249/EB(6),

–    atsižvelgdamas į Taryboje susirinkusių valstybių narių vyriausybių atstovų 1995 m. gruodžio 20 d. vidaus susitarimo dėl Bendrijos paramos finansavimo ir administravimo pagal ketvirtosios AKR ir EB konvencijos antrąjį finansinį protokolą 33 straipsnį(7),

–   atsižvelgdamas į Taryboje susirinkusių valstybių narių vyriausybių atstovų 2000 m. rugsėjo 18 d. vidaus susitarimo dėl Bendrijos paramos finansavimo ir administravimo pagal 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (Beninas) pasirašyto Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių bei Europos bendrijos ir jos valstybių narių partnerystės susitarimo finansinį protokolą ir dėl finansinės paramos paskirstymo užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma EB sutarties ketvirtoji dalis(8), 32 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 1998 m. birželio 16 d. Finansinio reglamento, taikomo bendradarbiavimui finansuojant plėtrą pagal ketvirtąją AKR ir EB konvenciją(9), 74 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2003 m. kovo 27 d. Finansinio reglamento, taikomo devintajam Europos plėtros fondui(10), 119 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 215/2008 dėl 10-ajam Europos plėtros fondui taikomo finansinio reglamento(11),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį, 77 straipsnio trečią įtrauką ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto nuomonę (A7-0063/2009),

1.  suteikia Komisijai patvirtinimą , kad septintojo, aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams ir Europos investicijų bankui ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl septintojo, aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(COM(2009)0397 – C7-0171/2009 – 2009/2077(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pranešimą dėl tolesnių priemonių, susijusių su 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo sprendimais (COM(2009)0526), ir jo priedą (SEC (2009)1427),

–   atsižvelgdamas į septintojo, aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų balansą ir 2008 finansinių metų ataskaitą (COM(2009)0397 – C7-0171/2009),

–   atsižvelgdamas į septintojo, aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2008 m. finansų valdymo ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į Europos plėtros fondų finansinę informaciją (COM(2009)0310),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2008 finansinių metų metinę veiklos, finansuojamos iš septintojo, aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų, ataskaitą su Komisijos atsakymais(12),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(13),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m vasario 16 d. rekomendacijas dėl patvirtinimo, kad Komisija įvykdė Europos plėtros fondų 2008 finansinių metų operacijas (5082/2010 – C7-0056/2010, 5084/2010 – C7-0057/2010, 5085/2010 – C7-0058/2010, 5086/2010 – C7-0059/2010),

–   atsižvelgdamas į Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, kuris 2000 m. birželio 23 d. buvo pasirašytas Kotonu(14) ir persvarstytas Liuksemburge 2005 m. birželio 25 d.(15),

–   atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos („Užjūrio asociacijos sprendimą“)(16), kuris 2007 m. kovo 19 d. buvo iš dalies pakeistas Tarybos sprendimu Nr. 2007/249/EB(17),

–   atsižvelgdamas į Taryboje susirinkusių valstybių narių vyriausybių atstovų 1995 m. gruodžio 20 d. vidaus susitarimo dėl Bendrijos paramos finansavimo ir administravimo pagal ketvirtosios AKR ir EB konvencijos antrąjį finansinį protokolą 33 straipsnį(18),

–   atsižvelgdamas į Taryboje susirinkusių valstybių narių vyriausybių atstovų 2000 m. rugsėjo 18 d. vidaus susitarimo dėl Bendrijos paramos finansavimo ir administravimo pagal 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (Beninas) pasirašyto Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių bei Europos bendrijos ir jos valstybių narių partnerystės susitarimo finansinį protokolą ir dėl finansinės paramos paskirstymo užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma EB sutarties ketvirtoji dalis(19), 32 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 1998 m. birželio 16 d. Finansinio reglamento, taikomo bendradarbiavimui finansuojant plėtrą pagal ketvirtąją AKR ir EB konvenciją(20), 74 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2003 m. kovo 27 d. Finansinio reglamento, taikomo devintajam Europos plėtros fondui, 119 straipsnį(21),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 215/2008 dėl 10-ajam Europos plėtros fondui taikomo finansinio reglamento(22) 142 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį, 77 straipsnio trečią įtrauką ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto nuomonę (A7-0063/2009),

1.  pažymi, kad septintojo, aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų galutinės metinės ataskaitos pateiktos Audito Rūmų metinės ataskaitos 1 lentelėje;

2.  pritaria septintojo, aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos investicijų bankui bei pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl septintojo, aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(COM(2009)0397 – C7-0171/2009 – 2009/2077(DEC))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pranešimą dėl tolesnių priemonių, susijusių su 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo sprendimais (COM(2009)0526), ir jo priedą (SEC (2009)1427),

–   atsižvelgdamas į septintojo, aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų balansą ir 2008 finansinių metų ataskaitą (COM(2009)0458 – C7-0118/2009),

–   atsižvelgdamas į septintojo, aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2008 m. finansų valdymo ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į Europos plėtros fondų finansinę informaciją (COM(2009)0310),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2008 finansinių metų metinę veiklos, finansuojamos iš septintojo, aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų, ataskaitą su Komisijos atsakymais(23),

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 15/2009 dėl „Jungtinių Tautų organizacijų teikiama ES pagalba: sprendimų priėmimas ir priežiūra“,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 18/2009 dėl EPF paramos, skiriamos regiono ekonominės integracijos politikai Rytų Afrikoje ir Vakarų Afrikoje, efektyvumo,

–   atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal EB sutarties 248 straipsnį pateiktą sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(24),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2010 m vasario 16 d. rekomendacijas dėl patvirtinimo, kad Komisija įvykdė Europos plėtros fondų 2008 finansinių metų operacijas (5082/2010 – C7-0056/2010, 5084/2010 – C7-0057/2010, 5085 – C7-0058/2010, 5086/2010 – C7-0059/2010),

–   atsižvelgdamas į Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, kuris 2000 m. birželio 23 d. buvo pasirašytas Kotonu(25) ir persvarstytas Liuksemburge 2005 m. birželio 25 d.(26),

–   atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos („Užjūrio asociacijos sprendimą“)(27), kuris 2007 m. kovo 19 d. buvo iš dalies pakeistas Tarybos sprendimu Nr. 2007/249/EB(28),

–   atsižvelgdamas į Taryboje susirinkusių valstybių narių vyriausybių atstovų 1995 m. gruodžio 20 d. vidaus susitarimo dėl Bendrijos paramos finansavimo ir administravimo pagal ketvirtosios AKR ir EB konvencijos antrąjį finansinį protokolą 33 straipsnį(29),

–   atsižvelgdamas į Taryboje susirinkusių valstybių narių vyriausybių atstovų 2000 m. rugsėjo 18 d. vidaus susitarimo dėl Bendrijos paramos finansavimo ir administravimo pagal 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (Beninas) pasirašyto Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalių bei Europos bendrijos ir jos valstybių narių partnerystės susitarimo finansinį protokolą ir dėl finansinės paramos paskirstymo užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma EB sutarties ketvirtoji dalis(30), 32 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 1998 m. birželio 16 d. Finansinio reglamento, taikomo bendradarbiavimui finansuojant plėtrą pagal ketvirtąją AKR ir EB konvenciją(31), 74 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2003 m. kovo 27 d. Finansinio reglamento, taikomo devintajam Europos plėtros fondui, 119 straipsnį(32),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 215/2008 dėl 10-ajam Europos plėtros fondui taikomo finansinio reglamento(33),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį, 77 straipsnio trečią įtrauką ir VI priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto nuomonę (A7-0063/2009),

A.  kadangi Europos plėtros fondas (EPF) yra svarbiausia Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalimis finansinė priemonė,

B.  kadangi per kelerius ateinančius metus labai padidės bendra paramos, teikiamos per EPF, išmokų suma, nes 2008–2013 m. laikotarpiui iš dešimtojo EPF numatyta 22 682 000 000 eurų Sąjungos paramos, o tai reiškia, kad, palyginti su devintojo EPF asignavimais, suma padidės 64 proc.,

C. kadangi biudžeto parama yra pagalbos priemonė, kurią taikant parlamentinė priežiūra turėtų būti vykdoma pagal naują modelį pereinant nuo skiriamų lėšų kontrolės prie rezultatų ir išlaidų kontrolės,

D. kadangi, nors Parlamentas ne kartą prašė EPF įtraukti į biudžetą, šiuo metu EPF lėšos nenumatomos bendrajame Europos Sąjungos biudžete ir jam taikomame Finansiniame reglamente, EPF biudžetas vykdomas pagal specialias finansines taisykles,

E.  kadangi Parlamentas tvirtai pasiryžęs plėtoti savo priežiūros gebėjimus, siekdamas kaip galima veiksmingiau vykdyti savo, kaip biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucijos, įsipareigojimus,

1.  džiaugiasi tuo, kad įgyvendinama Lisabonos sutartis, ypač tuo, kad sukurtas vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai postas ir Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT); yra susirūpinęs dėl to, kad dėl nenuoseklaus Europos vystymosi pagalbos valdymo gali sumažėti šios pagalbos veiksmingumas, ir pabrėžia, kad turi būti toliau tobulinamas EPF valdymas ir šioms pastangoms neturi būti trukdoma; prašo Komisijos apibūdinti ir išsamiai paaiškinti, kaip veikia naujoji sistema;

2.  primena, kad Komisija įsipareigojo, aptariant kitą finansinę programą, visiškai įtraukti EPF į Sąjungos biudžetą, ir pritaria šiam įsipareigojimui; kartoja savo prašymą, kad Komisija visapusiškai informuotų Biudžeto kontrolės komitetą apie parengiamuosius veiksmus, susijusius su šia iniciatyva; mano, kad įtraukus EPF į ES biudžetą, EPF priežiūra taptų nuoseklesnė, skaidresnė, veiksmingesnė ir naudingesnė;

3.  prašo jį informuoti apie 2010 m. numatytą dešimtojo EPF laikotarpio vidurio peržiūrą ir ragina atitinkamai pagerinti bendrą programavimą siekiant labiau sutelkti, geriau koordinuoti ir skirstyti darbą; mano, kad rengiant dešimtojo EPF įgyvendinimo strategiją daugiausia dėmesio reikėtų skirti tam ribotam skaičiui sričių, neatmetant nevyriausybinių organizacijų (NVO), kurios vietos lygmeniu veiksmingos ir labai svarbios tvariam vystymuisi, siekiant išvengti žalingų padarinių dėl tikslų daugėjimo; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją ištirti, ar atitinkamų NVO valdymas vietos lygmeniu iš tikrųjų veiksmingesnis ir rentabilesnis už Komisijos vykdomą valdymą;

4.   dar kartą ragina Komisiją gerinant jos kontrolės strategiją nustatyti ribą, kurią peržengus dėl rezultatų trūkumo ir kontrolės sąnaudų reikia keisti politikos kryptį; taigi tikisi gauti Komisijos pranešimą dėl toleruotinos rizikos ar išlaidų veiksmingumo tyrimų išorinės veiklos srityje rezultatų ir taip pat tikisi, kad laiku bus iš naujo išnagrinėta 2009 finansinių metų bendradarbiavimo biuro „EuropeAid“ priežiūros strategija;

Patikinimo pareiškimas

5.  pažymi, kad Audito Rūmai mano, kad sąskaitos patikimai atspindi septintojo, aštuntojo, devintojo ir dešimtojo EPF išlaidas ir pajamas, tačiau esama problemų, susijusių su Komisijos metodu, kurį ji naudoja siekdama įvertinti turėtų išlaidų atidėjimus; ragina Komisiją per kelis ateinančius mėnesius patobulinti jos naudojamą metodą ir taikyti jį vykdant 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą;

Susijusios operacijos

6.  džiaugdamasis pažymi, kad, Audito Rūmų nuomone, pajamos ir įsipareigojimai nurodyti be reikšmingų klaidų; vis dėlto yra susirūpinęs dėl to, kad esama daug kiekybiškai neįvertinamų klaidų, turėjusių įtakos biudžetinės paramos įsipareigojimams, ir gana daug su mokėjimais susijusių klaidų,

7.  apgailestauja dėl to, kad Audito Rūmai negalėjo gauti visos reikalingos informacijos ir dokumentacijos, susijusios su dešimčia įvykdytų mokėjimų tarptautinėms organizacijoms, ir kad dėl to jie negali pateikti nuomonės apie išlaidų, sudarančių 190 000 000 eurų sumą arba 6,7 proc. metinių išlaidų, tvarkingumą, ir mano, kad tai nepriimtina;

8.  ragina Komisiją būti pakankamai reiklia tarptautinių organizacijų atžvilgiu ir sudaryti ad hoc tvarkaraštį, kuris padėtų užtikrinti, kad informacijos prašymai būtų tvarkomi laiku, pritarti Audito Rūmų prašymams suteikti informacijos ar pateikti dokumentus ir užtikrinti, kad būtų laikomasi bendrojo finansinio ir administracinio susitarimo (angl. FAFA);

Finansinis įgyvendinimas

9.  džiaugdamasis pažymi, kad septintasis EPF uždarytas 2008 m. rugpjūčio 31 d. ir kad išmokėta 10 381 000 000 eurų, t. y. 98,3% skirtosios 10 559 000 000 eurų sumos; pažymi, kad likutis (178 000 000 EUR) perkeltas į devintąjį EPF;

10. pažymi, kad dešimtasis EPF (2008–2013 m. laikotarpiu numatyta 22 682 000 000 eurų bendra suma) pradėjo veikti 2008 m. liepos 1 d., ir džiaugiasi tuo, kad dešimtasis EPF greitai įgyvendinamas ir kad Komisijos veiklos rezultatai apskritai geri, ir kalbant apie įsipareigojimus ir mokėjimus, ir kalbant apie dar nepanaudotų sumų valdymą; ragina Komisiją toliau dėti pastangas siekiant įvykdyti senus ir neįvykdytus įsipareigojimus;

Komisijos atliekamas Europos plėtros fondų finansinis valdymas

11. džiaugiasi tuo, kad, Audito Rūmų nuomone, minėtoje Komisijos ataskaitoje dėl septintojo, aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų 2008 finansinių metų finansų valdymo pateikiamas „tikslus finansiniais metais pasiektų tikslų aprašymas (...), finansinė padėtis ir reikšmingi įvykiai, turėję įtakos 2008 m. veiklai“ (EPF metinės ataskaitos 8 punktas)(34);

Ataskaitų patikimumas

12. pažymi, kad atsižvelgiant į devintajam EPF taikomo 2003 m. kovo 27 d. finansinio reglamento 1 straipsnį ir 103 straipsnio 3 dalį bei į Reglamento (EB) Nr. 215/2008 2, 3, 4 straipsnius ir 125 straipsnio 3 dalį, patikinimo pareiškimas nėra pateikiamas devintojo ir dešimtojo EPF lėšų daliai, kurią valdo ir už kurią atsakingas Europos investicijų bankas (EIB) (daugiau kaip 3 500 000 000 eurų)(35); mano, kad šios lėšos, kurių neapima patikinimo pareiškimas, turėtų būti reguliariai įtraukiamos į EIB ataskaitą;

13. džiaugiasi tuo, kad Audito Rūmai mano, jog septintojo, aštuntojo, devintojo ir dešimtojo EPF galutinės metinės finansinės ataskaitos visais reikšmingais aspektais patikimai atspindi EPF finansinę padėtį 2008 m. gruodžio 31 d.;

14. džiaugdamasis pažymi, kad 2009 m. vasario mėn. įdiegta nauja prie EPF pritaikyta kaupimo principu vykdomos apskaitos informatikos sistema „ABAC FED“;

Projektų valdymas ir mokėjimai

15. teigiamai vertina tai, kad 2008 m. buvo prisiimta itin daug įsipareigojimų, ir tai, kad 10-ojo EPF lėšos buvo panaudotos laiku; pabrėžia, kad dėl spartesnio įgyvendinimo neturėtų nukentėti finansuojamų operacijų kokybė;

16. džiaugdamasis pažymi, kad Audito Rūmai nustatė, kad vykdant išankstinius mokėjimus nepadaryta reikšmingų klaidų; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad Audito Rūmai nustatė gana daug klaidų, turėjusių įtakos audituotų mokėjimų sumoms;

17. priima argumentą, kad dalį klaidų, pvz., susijusių su išlaidų pagrįstumu (nėra sąskaitų faktūrų ar kitų patvirtinamųjų dokumentų) Angoloje, galima paaiškinti tuo, kad šioje Audito Rūmų tikrintoje šalyje auditas buvo atliekamas itin sunkiomis sąlygomis; vis dėlto pažymi, kad 47 proc. kiekybiškai vertinamų klaidų yra susijusios su išlaidų atitiktimi reikalavimams, taigi ragina Komisiją pagerinti jos priežiūros sistemą siekiant sumažinti klaidų skaičių(36); taigi atkreipia Komisijos dėmesį į Audito Rūmų rekomendaciją pagerinti ex-ante patikras, labiau atkreipiant dėmesį į pagrindinės rizikos sritis;

18. ragina Komisiją persvarstant Finansinį reglamentą nurodyti galimas procedūros problemas, su kuriomis ji susidūrė esant kritinei padėčiai, ir pasiūlyti Parlamentui veiksmingą kontrolės procedūrą, ypač taikomą valstybių narių skubios pagalbos priemonių finansavimui, kuri būtų pakankamai lanksti, netrukdytų skirstyti lėšas ir užtikrintų vykdomų projektų skaidrumą;

Metinė veiklos ataskaita

19. džiaugiasi, jog Audito Rūmai nustatė, kad metinės veiklos ataskaitos kokybė žymiai pagerėjo, ir tuo, kad Komisija, be kita ko, dažniau naudoja kiekybinius rodiklius(37);

Įgyvendinančių organizacijų priežiūra

20. kritikuoja tai, kad, kaip ir ankstesniais metais, vis dar nustatyta įgyvendinančių organizacijų, priežiūros pareigūnų ir nacionalinių leidimus duodančių pareigūnų taikomų finansinių procedūrų ir kontrolės priemonių reikšmingų trūkumų; vis dėlto vertina agentūros „EuropeAid“ ir ypač delegacijų pastangas siekiant ištaisyti šiuos trūkumus; ragina ateityje dar labiau sustiprinti šias pastangas ir tikisi, kad atlikus numatomus programos „CRIS Audit“ patobulinimus bus galima pasiekti geresnių rezultatų;

21. pabrėžia, kad demokratija ir žmonių teisė gyventi sąlygomis, kai nepažeidžiamos jų žmogaus teisės, turi būti vienas iš fondo lėšas įgyvendinančiųjų organizacijų tikslų šalyse, kuriose skirstoma Europos plėtros fondo parama;

Biudžetinė parama

22. pažymi(38), kad vykdant dešimtąjį EPF padaugėjo su biudžetine parama ir struktūriniu koregavimu susijusių visuminio finansavimo sprendimų (daugiau kaip 45 proc.), palyginti su aštuntuoju ir devintuoju EPF (apie 15 proc.);

23. apgailestauja dėl to, kad Audito Rūmams atlikus biudžetinės paramos įsipareigojimų ir mokėjimų auditą nustatyta daug kiekybiškai neįvertinamų klaidų; primygtinai reikalauja, kad nuo šiol Komisija dar griežčiau vertintų savo mokėjimus ir sugriežtintų išmokų procedūras; šiomis aplinkybėmis džiaugiasi tuo, kad 2009 m. vasario mėn. Komisija peržiūrėjo šių mokėjimų finansines grandines;

24. džiaugdamasis pažymi, kad Komisijos atlikti Kotonu susitarimo nuostatų laikymosi vertinimai tapo aiškesni ir labiau struktūruoti; vis dėlto apgailestauja dėl to, kad Audito Rūmai vėl nustatė nemaža atvejų, kai Komisija nesugebėjo pakankamai struktūruotai ir formaliai įrodyti, kad paramą gaunančių šalių viešųjų lėšų valdymas pakankamai skaidrus, patikimas ir veiksmingas ar bent jau kad šios šalys turi patikimą ir tinkamą reformų programą;

25. pritaria Audito Rūmams, kad Komisija turi toliau stengtis tinkamai pagrįsti savo sprendimus dėl biudžetinės paramos tinkamumo ir užtikrinti, kad visuose finansavimo susitarimuose būtų pateikti tikslūs ir aiškūs argumentai, kuriais remiantis būtų galima įvertinti atitiktį mokėjimo sąlygoms(39); tikisi gauti informacijos apie gairių peržiūros, kurią Komisija žadėjo atlikti iki 2009 m. pabaigos, rezultatus;

26. primygtinai ragina Komisiją padėti šalims partnerėms stiprinti parlamentinę kontrolę ir audito gebėjimus ir įtraukti parlamentus, taip pat ir pilietinę visuomenę į nacionalinių vystymosi strategijų rengimo procesą;

27. primena, kaip jau buvo pabrėžęs 2009 m. balandžio 23 d. rezoliucijos su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl septintojo, aštuntojo ir devintojo Europos plėtros fondų 2007 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį(40) (toliau – 2009 m. balandžio 23 d. rezoliucija), 79 dalyje, kad teikiant biudžetinę paramą Parlamento vaidmuo – reikalauti, kad Komisija būtų atskaitinga už lėšų panaudojimo rezultatus, taip pat, kad biudžetinė parama – pagalbos priemonė, kurią taikant reikia keisti požiūrį į parlamentinę priežiūrą ir nuo skiriamų lėšų kontrolės pereiti prie rezultatų kontrolės, atsižvelgiant į rodiklius, ir taip užtikrinti, kad paramai skiriamos lėšos duotų naudos paramą gaunančių šalių gyventojams;

28. dar kartą prašo Komisijos labai kruopščiai nustatyti šalis ar biudžetinės paramos panaudojimo sritis, kurioms Parlamento priežiūra galėjo būti itin naudinga(41) siekiant pagerinti paramos teikėjų atskaitomybę, ir pateikti specialias biudžeto paramos operacijų šalyse, kuriose padėtis nestabili, gaires, kurias Komisija pažadėjo 2009 m. gruodžio 2 d. atsakyme į Biudžeto kontrolės komiteto Komisijos nariui Karelui De Guchtui pateiktus klausimus raštu;

29. dar kartą ragina Audito Rūmus informuoti Parlamentą apie Komisijos atliekamo rizikos vertinimo ir jos valdymo kokybę ir pritartų, jei siekiant įvertinti išlaidų vystymuisi rezultatus apskritai ir ypač biudžetinės paramos naudojimo rezultatus būtų atliekama daugiau auditų(42);

30. ragina Komisiją užtikrinti, kad biudžetinė parama būtų sumažinta arba nutraukta, kai nepasiekiama aiškių tikslų;

Paramą gaunančių šalių viešas pareiškimas

31. pakartoja savo nuomonę, kad pagalba vystymuisi apskritai ir ypač biudžetinė parama turėtų būti siejamos su paramą gaunančių šalių vyriausybių rengiamais ir jų finansų ministrų pasirašomais ex-ante atskleidimo pareiškimais dėl konkrečių klausimų, kurie daro įtaką paramą gaunančios šalies valdymui ir jos atskaitomybės struktūrai; atmeta Komisijos argumentą, kad pakanka informacijos apie valdymą, gautos atlikus analizes bendradarbiaujant su kitomis šalimis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais;

32. dar kartą ragina Komisiją imtis iniciatyvos ir pateikti atitinkamą pasiūlymą kitiems tarptautiniams paramos teikėjams, ypač Pasaulio bankui, siekiant suderinus su kitais paramos teikėjais parengti ir įgyvendinti tokią priemonę; tikisi gauti informaciją apie galimą šių derybų tvarkaraštį;

Žmogiškieji ištekliai

33. labai susirūpinęs dėl to, kad sukaupta patirtis gali būti prarasta dėl agentūros „EuropeAid“ metinėje veiklos ataskaitoje(43) nurodytų didelių su darbuotojais susijusių suvaržymų (pernelyg didelė darbuotojų kaita, pernelyg didelis ir vis didėjantis laisvų darbo vietų skaičius), ir dėl to, kad agentūros „EuropeAid“ darbuotojų skaičius toliau mažėja, palyginti su įsipareigojimų asignavimais;

34. dar kartą išreiškia savo susirūpinimą dėl to, kad darbuotojų trūkumas, netinkamas jų paskirstymas ar specialių įgūdžių ir žinių stoka gali turėti įtakos veiksmų, kurių imtasi, efektyvumui ir kontrolės, patikrinimo ir stebėsenos kokybei(44);

35. pritaria Komisijos išreikštam ketinimui įdarbinti papildomų išorės darbuotojų siekiant padidinti EPF kontrolei ir valdymui skirtų darbuotojų skaičių būstinėje ir delegacijose; mano, kad padidinti darbuotojų skaičių reikia dar ir dėl to, kad labai išaugo dešimtojo EPF įsipareigojimai;

Pastabos dėl Audito Rūmų išvadų ir rekomendacijų

36. džiaugdamasis pažymi, kad Audito Rūmai pripažino agentūros „EuropeAid“ pastangas siekiant žymiai pagerinti jos priežiūros ir kontrolės sistemas; pritaria Komisijos pasiryžimui toliau gerinti kontrolės sistemų struktūrą;

37. visiškai pritaria Audito Rūmų rekomendacijoms, pateiktoms metinės ataskaitos dėl EPF 55 punkto a–f dalyse ir 56 punkto a–b dalyse;

38. laukdamas, kol bus išspręsta žmogiškųjų išteklių trūkumo problema, visų pirma atkreipia dėmesį į Audito Rūmų rekomendaciją, kad Komisija, rengdama metinius audito planus, būtinai atliktų struktūruotą rizikos analizę ir realiau įvertintų turimus išteklius bei atidžiai visus metus stebėtų metinių audito planų vykdymą;

39. pažymi, kad Audito Rūmai specialiojoje ataskaitoje Nr. 18/2009 įvertino, kad EPF parama, skiriama regiono ekonominės integracijos politikai Rytų Afrikoje ir Vakarų Afrikoje ir kuriai skiriama didelė dalis (virš 50 proc.) EPF lėšų, yra efektyvi tik iš dalies; ragina Komisiją imtis veiksmų, skirtų įgyvendinti Audito Rūmų siūlomoms priemonėms, ypač susijusioms su veiklos koordinavimu ir derinimu su regioninėmis organizacijomis, reikiamo personalo užtikrinimu, regioninių ir nacionalinių strategijų koordinavimu, taip pat tiksliu užduočių, atsakomybės ir tikslų aiškinimu;

Vystymosi prioritetai ir matomumas

40. ragina taip pat EPF taikyti Vystomojo bendradarbiavimo priemonės kriterijų, kurį taikant 20 proc. išlaidų skiriama pagrindiniam ir viduriniam lavinimui ir pagrindinei sveikatos apsaugai; ragina Komisiją daugiau dėmesio skirti motinų sveikatai, nes tai yra Tūkstantmečio vystymosi tikslas, kurio siekiant padaryta labiausiai nuvilianti pažanga; primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad apie ES finansuojamą veiklą užsienyje būtų plačiau žinoma;

41. dar kartą primena, jog pritaria tam, kad EPF būtų įtrauktas į biudžetą, nes tai galimybė pasiekti, kad lėšos būtų naudojamos demokratiškiau, atsakingiau ir skaidriau;

Investicinė priemonė

42. pažymi, kad EIB valdo investicinį mechanizmą, t. y. su rizika susijusią priemonę, kurią finansuoja EPF ir kuria siekiama skatinti privačias investicijas sunkiomis ekonominėmis ir politinėmis AKR šalių sąlygomis; primena savo pastabas, pateiktas 2008 m. balandžio 22 d.(45) ir 2009 m. balandžio 23 d. rezoliucijose, pridedamose su sprendimais dėl 2006 m. ir 2007 m. EPF biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kuriose jis išreiškė susirūpinimą dėl to, kad Europos investicijų banko investicinės priemonės valdymui netaikoma biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra; be to, primena, kad EPF išteklius sudaro viešosios lėšos, gaunamos iš Europos mokesčių mokėtojų, o ne iš finansinių rinkų;

43. apgailestauja, kaip apgailestavo ir Audito Rūmai savo nuomonėje Nr. 9/2007 dėl Tarybos reglamento dėl dešimtajam Europos plėtros fondui taikomo Finansinio reglamento pasiūlymo, dėl to, kad sukurtos dvi atskiros valdymo sritys, nes tai riboja biudžeto įvykdymo patvirtinimo apimtį, sukuria papildomą poreikį koordinuoti Komisijos ir EIB veiklą, ir todėl sunku susidaryti bendrą vaizdą apie pasiektus rezultatus;

44. pažymi, kad metinėje EIB investicinės priemonės ataskaitoje pateikiama visų pirma finansinė informacija ir tik labai nedaug informacijos (jeigu iš viso jos esama) apie įvairių finansuotų programų rezultatus;

45. primena, jog minėtoje 2008 m. balandžio 22 d. rezoliucijoje siūlė, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros metu EIB pateiktų metinę ataskaitą dėl investicinės priemonės įgyvendinimo tiesiog Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui; atsižvelgdamas į tai, siūlo Biudžeto kontrolės komitetui kuo skubiau pakviesti EIB pirmininką aptarti šią galimybę;

46. pakartoja 2009 m. balandžio 23 d. rezoliucijoje įrašytą raginimą EIB ataskaitose daugiau dėmesio skirti rezultatams ir pateikti išsamią, konkrečią ir objektyvią informaciją apie pasiektus rezultatus, nusistatytus ir pasiektus tikslus ir galimų nukrypimų priežastis, taip pat atliktus įvertinimus ir vertinimo rezultatų santrauką;

47. ragina Komisiją pateikti išsamesnę informaciją apie specialias procedūras, kurias ji nustatė kartu su EIB norėdama koordinuoti šių dviejų institucijų darbą siekiant Europos Sąjungos tikslų, susijusių su vystymusi, ir apie šių procedūrų veiksmingumą, negu ta, kuri pateikta paskelbus 2009 m. balandžio 23 d. rezoliuciją.

5.3.2010

Vystymosi komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl 7-ojo, 8-ojo, 9-ojo ir 10-ojo Europos plėtros fondų 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(COM(2009)0397 – C7-0171/2009 – 2009/2077(DEC))

Nuomonės referentas: Gay Mitchell

PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  teigiamai vertina tai, kad 2008 m. buvo prisiimta itin daug įsipareigojimų, ir tai, kad 10-ojo EPF lėšos buvo panaudotos laiku; pabrėžia, kad dėl spartesnio įgyvendinimo neturėtų nukentėti finansuojamų operacijų kokybė;

2.  yra susirūpinęs dėl didelių suvaržymų, susijusių su darbuotojais, ir didelės darbuotojų kaitos „EuropeAid“ ir delegacijose, kur pavojingai didelis ir vis didėja(46) laisvų darbo vietų skaičius; mano, kad tai kelia itin didelį rūpestį turint mintyje Europos išorės veiksmų tarnybos įsteigimą;

3.  ragina, kad Vystomojo bendradarbiavimo priemonės kriterijus, pagal kurį 20 proc. išlaidų skiriama pagrindiniam ir viduriniam lavinimui ir sveikatos apsaugai, būtų taikomas taip pat EPF; ragina Komisiją daugiau dėmesio skirti motinų sveikatai, nes tai yra Tūkstantmečio vystymosi tikslas, kurio siekiant daroma pažanga itin nuvilianti;

4.  pakartoja, jog pritaria tam, kad EPF lėšos būtų įtrauktos į biudžetą, nes tai būdas siekti didesnio lėšų panaudojimo demokratiškumo, atskaitingumo ir skaidrumo;

5.  apgailestauja dėl didelio skaičiaus klaidų atliekant biudžetinės paramos mokėjimus; dar kartą pakartoja raginimą taikyti skaidresnius ir objektyvesnius tinkamumo gauti paramą iš biudžeto kriterijus ir pritaria Audito Rūmų rekomendacijai, kad Komisija turi reikalauti, kad paramą gaunančios šalys būtų parengusios tinkamą reformų programą; ragina Komisiją aktyviau atlikti auditus ir stiprinti priežiūros ir kontrolės sistemas;

6.  primygtinai ragina Komisiją padėti šalims partnerėms stiprinti parlamentinę kontrolę ir audito gebėjimus ir įtraukti parlamentus, taip pat ir pilietinę visuomenę į nacionalinių vystymosi strategijų rengimo procesą;

7.   primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad apie ES finansuojamą veiklą užsienyje būtų plačiau žinoma.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

1.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Thijs Berman, Michael Cashman, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Greze, Enrique Guerrero Salom, Eva Joly, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Miguel Angel Martínez Martínez, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Rosario Crocetta, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

22.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Christofer Fjellner, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

OL C 269, 2009 11 10, p. 257.

(2)

OL C 274, 2009 11 13, p. 235.

(3)

     OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(4)

     OL L 287, 2005 10 28, p. 4.

(5)

     OL L 314, 2001 11 30, p. 1 ir OL L 324, 2001 12 7, p. 1.

(6)

     OL L 109, 2007 4 26, p. 33.

(7)

OL L 156, 1998 5 29, p. 108.

(8)

OL L 317, 2000 12 15, p. 355.

(9)

OL L 191, 1998 7 7, p. 53.

(10)

OL L 83, 2003 4 1, p. 1.

(11)

OL L 78, 2008 3 19, p. 1

(12)

   OL C 269, 2009 11 10, p. 257.

(13)

   OL C 274, 2009 11 13, p. 235.

(14)

   OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(15)

   OL L 287, 2005 10 28, p. 4.

(16)

   OL L 314, 2001 11 30, p. 1 ir OL L 324, 2001 12 7, p. 1.

(17)

   OL L 109, 2007 4 26, p. 33.

(18)

   OL L 156, 1998 5 29, p. 108.

(19)

   OL L 317, 2000 12 15, p. 355.

(20)

   OL L 191, 1998 7 7, p. 53.

(21)

   OL L 83, 2003 4 1, p. 1.

(22)

   OL L 78, 2008 3 19, p. 1

(23)

   OL C 269, 2009 11 10, p. 257.

(24)

   OL C 274, 2009 11 13, p. 235.

(25)

   OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(26)

   OL L 287, 2005 10 28, p. 4.

(27)

   OL L 314, 2001 11 30, p. 1 ir OL L 324, 2001 12 7, p. 1.

(28)

   OL L 109, 2007 4 26, p. 33.

(29)

   OL L 156, 1998 5 29, p. 108.

(30)

    OL L 317, 2000 12 15, p. 355.

(31)

   OL L 191, 1998 7 7, p. 53.

(32)

   OL L 83, 2003 4 1, p. 1.

(33)

   OL L 78, 2008 3 19, p. 1.

(34)

Žr. Audito Rūmų 2008 m. metinės EPF ataskaitos 8 punktą.

(35)

Žr. Audito Rūmų 2008 m. metinės EPF ataskaitos 2 punktą.

(36)

Žr. Audito Rūmų 2008 m. metinės EPF ataskaitos 22 punktą.

(37)

Žr. Audito Rūmų 2008 m. metinės EPF ataskaitos 29 punktą.

(38)

Žr. Audito Rūmų 2008 m. metinės EPF ataskaitos 266 punktą.

(39)

Žr. Audito Rūmų 2008 m. metinės EPF ataskaitos 56 punktą.

(40)

OJ L 255, 2009 9 26, p. 98.

(41)

Žr. 2009 m. balandžio 23 d. rezoliucijos 43 punktą.

(42)

Žr. 2009 m. balandžio 23 d. rezoliucijos 23 punktą.

(43)

Žr. Audito Rūmų 2008 m. metinės EPF ataskaitos 30 punktą.

(44)

Žr. 2009 m. balandžio 23 d. rezoliucijos 23 punktą.

(45)

OL L 88, 2009 3 31, p. 253.

(46)

Audito Rūmų 2008 finansinių metų metinė iš septintojo, aštuntojo, devintojo ir dešimtojo Europos plėtros fondų (EPF) finansuojamos veiklos ataskaita (OL C 269, 2009 11 10, p. 274, 30 dalis).

Teisinė informacija - Privatumo politika