JELENTÉS a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a számlázás szabályai tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

25.3.2010 - (COM(2009)0021 – C7‑0078/2009 – 2009/0009(CNS)) - *

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: David Casa


Eljárás : 2009/0009(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0065/2010
Előterjesztett szövegek :
A7-0065/2010
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a számlázás szabályai tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2009)0021 – C6‑0078/2009 – 2009/0009(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0021),

–   tekintettel az EK-Szerződés 93. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0078/2009),

–   tekintettel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–   tekintettel az EU működéséről szóló szerződés 113. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A7‑0065/2010),

1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 293. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Azon kkv-k megsegítése érdekében, amelyek számára nehézséget jelent a HÉA illetékes hatóságnak való megfizetése azt megelőzően, hogy megrendelőiktől megkapták volna a szolgáltatás ellenértékét, a tagállamok számára célszerű megadni azt a lehetőséget, hogy a HÉA elszámolását a pénzforgalmi szemléletű elszámolási rendszer keretében engedélyezzék, ami lehetővé tenné a szolgáltató számára, hogy a HÉÁ-t akkor fizesse meg, amikor már megkapta a szolgáltatás ellenértékét, és ami alapján az adólevonási joga a szolgáltatás kifizetésekor keletkezik. Célszerű lehetővé tenni a tagállamok számára olyan opcionális pénzforgalmi szemléletű elszámolási rendszer bevezetését, amely nem hat ki hátrányosan a HÉA-bevételükkel kapcsolatos pénzforgalomra.

(4) Azon kkv-k megsegítése érdekében, amelyek számára nehézséget jelent a HÉA illetékes hatóságnak való megfizetése azt megelőzően, hogy megrendelőiktől megkapták volna a szolgáltatás ellenértékét, a tagállamoknak engedélyezniük kell a HÉA a pénzforgalmi szemléletű elszámolási rendszer keretében való elszámolását, ami lehetővé tenné a szolgáltató számára, hogy a HÉÁ-t akkor fizesse meg, amikor már megkapta a szolgáltatás ellenértékét, és ami alapján az adólevonási joga a szolgáltatás kifizetésekor keletkezik. Célszerű lehetővé tenni a tagállamok számára olyan opcionális pénzforgalmi szemléletű elszámolási rendszer bevezetését, amely nem hat ki hátrányosan a HÉA-bevételükkel kapcsolatos pénzforgalomra.

Indokolás

A kkv-k számára lehetővé kell tenni számlázási rendszerük egyszerűsítését. Ez tökéletes összhangban áll a „kisvállalkozói intézkedéscsomag” kezdeményezéssel.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 7 a pont (új)

2006/112/EK irányelv

91 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) A 91. cikk (2) bekezdésébe az első albekezdés után a következő albekezdés kerül beillesztésre:

 

„Az első albekezdéstől eltérően a tagállamok elfogadják az Európai Központi Bank által az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján, vagy – ha aznap nincs közzététel – a megelőző közzétételi napon közzétett átváltási árfolyam alkalmazását. Amennyiben egyik pénznem sem euró, az átváltási árfolyamot az eurónak az adott pénznemekhez viszonyított árfolyama alapján kell megállapítani.”

Indokolás

Az adókötelezettség szerinti tagállam pénznemétől eltérő pénznemben kibocsátott számlák esetében az EKB napi árfolyamának alkalmazására vonatkozó követelmény komoly terhet jelenthet a vállalkozások számára, mivel azok ügyleteik során amúgy is a kereskedelmi átváltási árfolyamokat alkalmazzák. Az EKB napi árfolyamának kötelező alkalmazása miatt előfordulhat, hogy könyvviteli rendszerüket két különböző pénznemhez kell igazítaniuk.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont

2006/112/EK irányelv

167a cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Egy választható rendszer keretében a tagállamok előírhatják, hogy az adóalany az alábbi feltételek teljesülése esetén a levonás jogának érvényesítését addig az időpontig halasztja, amikor a HÉA az értékesítő vagy szolgáltató részére megfizetésre kerül:

2. Egy választható rendszer keretében a tagállamoknak elő kell írniuk, hogy az adóalany az alábbi feltételek teljesülése esetén a levonás jogának érvényesítését addig az időpontig halasztja, amikor a HÉA az értékesítő vagy szolgáltató részére megfizetésre kerül:

Indokolás

A kkv-k számára lehetővé kell tenni számlázási rendszerük egyszerűsítését. Ez tökéletes összhangban áll a „kisvállalkozói intézkedéscsomag” kezdeményezéssel.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 9 pont – c alpont

2006/112/EK irányelv

178 cikk – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) Az f) pont helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„f) amennyiben a 194–197. cikk és a 199. cikk értelmében megrendelőként HÉA-fizetésre kötelezett, a XI. cím 3. fejezete 3–6. szakaszának megfelelően kiállított számlával kell rendelkeznie és meg kell felelnie az egyes tagállamok által előírt alaki követelményeknek.”

 

Indokolás

Az a követelmény, hogy az adólevonási joghoz olyan számlával kell rendelkezni, amely megfelel a 27 tagállam alaki követelményeinek, további terhet ró a termékértékesítőkre és a szolgáltatásnyújtókra.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 14 pont

2006/112/EK irányelv

219a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A számlakibocsátást annak a tagállamnak az előírásai szerint kell végezni, amelyik a szolgáltatás során alkalmazott HÉA-azonosítószámot az adóalany részére kiadta.

1. A számla kibocsátására annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, amelyben a HÉA-fizetési kötelezettség keletkezik.

Ilyen szám hiányában annak a tagállamnak a szabályai alkalmazandók, amelyikben a szolgáltató letelepedett, vagy a szolgáltatás végzéséhez állandó telephellyel rendelkezik, vagy ezek hiányában állandó lakcímmel rendelkezik, vagy általában tartózkodik, vagy amelyikben HÉA-alanyként nyilvántartásba vették.

Amennyiben az Unión belül nem keletkezik HÉA-fizetési kötelezettség, annak a tagállamnak a szabályai alkalmazandók, amelyikben a szolgáltató letelepedett, vagy a szolgáltatás végzéséhez állandó telephellyel rendelkezik, vagy ezek hiányában állandó lakcímmel rendelkezik, vagy általában tartózkodik.

 

Amennyiben az adóköteles termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó számlát olyan termékértékesítő vagy szolgáltatásnyújtó állítja ki, aki nem abban a tagállamban telepedett le, amelyben a HÉA-t meg kell fizetni, és a HÉA megfizetésére kötelezett személy a termék vagy a szolgáltatás vevője, a számla kibocsátására annak a tagállamnak a szabályait kell alkalmazni, amelyben a termékértékesítő vagy szolgáltatásnyújtó gazdasági tevékenységének azon székhelye vagy állandó telephelye van, ahonnan a termékértékesítést vagy a szolgáltatást teljesítik.

 

Amennyiben a termékértékesítő vagy szolgáltatásnyújtó nem rendelkezik az Unió területén belüli telephellyel, a számla kibocsátására ezen irányelv rendelkezései nem alkalmazandók.

2. Ha a termék beszerzője vagy a szolgáltatás megrendelője nem abban a tagállamban telepedett le, amelyben a termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást végezték, és őt terheli a felelősség az adó megfizetéséért, a számlát annak a tagállamnak az előírásai szerint kell kibocsátani, amelyik a termék beszerzése vagy a szolgáltatás megrendelése során alkalmazott HÉA-azonosítószámot az adóalany részére kiadta.

2. Ha a termék vagy szolgáltatás vevője számlát bocsát ki (vevő általi számlakibocsátás), és őt terheli a felelősség a HÉA megfizetéséért, a számlát annak a tagállamnak az előírásai szerint kell kibocsátani, amelyben az HÉA-fizetési kötelezettség keletkezik.

Indokolás

Az előadó azt javasolja, hogy egyszerűsítsék a szabályt, és tegyék egyértelművé, hogy amennyiben a termékértékesítő vagy szolgáltatásnyújtó az Unión belül nem rendelkezik telephellyel, úgy a számlára nem vonatkoznak az irányelv rendelkezései.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 16 pont

2006/112/EK irányelv

220a cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás utáni adóköteles összeg kevesebb mint 200 EUR;

a) a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás utáni adóköteles összeg kevesebb mint 300 EUR;

Indokolás

A Tanács ezen irányelvében foglalt azon szándék figyelembevétele, hogy a vállalkozások terhei csökkenjenek, illetve a Bizottság ambiciózus cselekvési programjának figyelembevétele, amely a vállalkozásokra háruló adminisztratív terhek 25 %-kal történő csökkentését tűzte ki célul 2012-re az Európai Unióban; az egyszerűsített számlák alkalmazásának felső határértéke túl alacsony. Az egyszerűsített számlák alkalmazásának 300 eurós felső határértéke nagyobb mértékben csökkentené a vállalkozások terheit, és a tagállamok költségvetésére nézve nem jelentene kockázatot.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 17 pont

2006/112/EK irányelv

221 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok kötelezhetik az adóalanyt, hogy egyszerűsített számlát bocsásson ki a 220. cikkben meghatározottaktól eltérő termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz, ha a szóban forgó termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás a területükön valósul meg.

1. A tagállamok kötelezhetik az adóalanyt, hogy a 226. vagy a 226b. cikk alapján számlát bocsásson ki a 220. cikkben meghatározottaktól eltérő termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz, ha a szóban forgó termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás a területükön valósul meg.

 

2. A tagállamok felmenthetik az adóalanyokat a 220. cikkben vagy a 220a. cikkben említett számlaadási kötelezettség alól a területükön teljesített olyan termékértékesítésekre vagy szolgáltatásnyújtásokra vonatkozóan, amelyek a 110. és 111. cikk, a 125. cikk (1) bekezdése, a 127. cikk, a 128. cikk (1) bekezdése, a 132., 135., 136., 375., 376. és 377. cikk, a 378. cikk (2) bekezdése, a 379. cikk (2) bekezdése és a 380–390. cikk értelmében – az előző fázisban megfizetett HÉA levonásának jogával vagy anélkül – adómentesek.

Indokolás

Az előadó azt javasolja, hogy az adómentes értékesítésekre és szolgáltatásokra vonatkozóan tegyék lehetővé a tagállamok számára, hogy az adóalanyokat felmentsék az egyszerűsített számla kibocsátásának kötelezettsége alól.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 17 pont

2006/112/EK irányelv

222 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A számlát legkésőbb az adóztatandó tényállás tényleges megvalósulásának időpontját követő hónap 15. napjáig kell kibocsátani.

A számlát legkésőbb az adóztatandó tényállás tényleges megvalósulásának időpontját követő második hónap 15. napjáig kell kibocsátani.

Indokolás

A Bizottság által az áruk vagy szolgáltatások értékesítéséről szóló számlák kiállítására megállapított határidő számos ágazat esetében túlságosan rövid, ezért indokolt a határidőt meghosszabbítani úgy, hogy a számlákat legkésőbb az adóztatandó tényállás megvalósulása után két hónappal kelljen kiállítani.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 19 pont – a alpont

2006/112/EK irányelv

226 cikk – 4 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. a megrendelőnek a 214. cikkben említett HÉA-azonosítószáma;

4. a megrendelőnek a 214. cikkben említett HÉA-azonosítószáma, amelynek felhasználásával számára azon termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást végezték, amelyre vonatkozóan a HÉA-t köteles megfizetni, vagy amelynek felhasználásával a 138. cikk értelmében értékesítettek számára termékeket;

Indokolás

Az előadó azt javasolja, hogy tartsák meg a HÉA-irányelv eredeti szövegét, mivel a belföldi termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások esetén a megrendelő HÉA-azonosítószámának használatára vonatkozó előírás további megterhelést jelenthet a vállalkozások számára.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 20 pont

2006/112/EK irányelv

226b cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 220a. és 221. cikk szerint kibocsátott egyszerűsített számlán csak a következő adatokat kell feltüntetni:

1. A 220a. és 221. cikk szerint kibocsátott egyszerűsített számlán csak a következő adatokat kell feltüntetni:

a) a számla kibocsátásának dátuma;

a) a számla kibocsátásának dátuma;

b) az értékesítést vagy szolgáltatás végző adóalany megnevezése;

b) az értékesítést vagy szolgáltatás végző adóalany megnevezése, az adóalany HÉA-azonosítószámának feltüntetésével;

c) az értékesített termékek vagy a nyújtott szolgáltatások megnevezése és értéke;

c) az értékesített termékek vagy a nyújtott szolgáltatások megnevezése és értéke;

d) a fizetendő vagy jóváírandó HÉA összege vagy az annak kiszámításához szükséges adatok.

d) a fizetendő vagy jóváírandó HÉA kulcsa és összege vagy az annak kiszámításához szükséges adatok;

 

da) amennyiben a kibocsátott számla olyan dokumentum vagy üzenet, amely módosítja a 219. cikkben említett eredeti számlát, abban az esetben kifejezett és egyértelmű utalás ezen eredeti számlára.

 

2. A tagállamok előírhatják, hogy a 220a. és a 221. cikkel összhangban kibocsátott egyszerűsített számláknak az adóalanyok egyes tranzakcióira vagy kategóriáira vonatkozóan az alábbi kiegészítő információkat kell tartalmazniuk:

 

a) az értékesítést vagy szolgáltatás végző adóalany megnevezése, az adóalany nevének és lakcímének feltüntetésével;

 

b) a számlát egyedileg azonosító, egy vagy több számsorból álló sorszám;

 

 

c) a megrendelő megnevezése, a megrendelő HÉA-azonosítószámának, nevének és lakcímének feltüntetésével;

 

d) HÉA-mentesség esetén, vagy amennyiben a megrendelőt terheli a HÉA-fizetési kötelezettség, a 226. és a 226a. cikkben meghatározott információk.

Indokolás

Az egyszerűsítési eljárás és a hatékony ellenőrzés közötti egyensúly fenntartása érdekében a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy szigorú számlázási szabályokat írjanak elő, és ezáltal megelőzzék a bevételre gyakorolt negatív hatásokat.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 22 pont

2006/112/EK irányelv

230 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A számlaösszeg bármely pénznemben megadható, feltéve hogy a HÉA megfizetendő vagy jóváírandó összege a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás végzésének helye szerinti tagállam pénznemében kerül feltüntetésre az Európai Központi Bank által az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján közzétett vagy – ha aznap nincs közzététel – a megelőző napon közzétett átváltási árfolyam alkalmazásával.

A számlaösszeg bármely pénznemben megadható, feltéve hogy a HÉA megfizetendő vagy jóváírandó összege a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás végzésének helye szerinti tagállam pénznemében kerül feltüntetésre a 91. cikkben említett egyik átváltási árfolyam alkalmazásával.

Indokolás

A módosítás célja az átváltási árfolyam tekintetében a 91. cikkben meghatározott szabály következetes alkalmazásának biztosítása (lásd az 1. sz. módosítást).

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 25 pont

2006/112/EK irányelv

233., 234., 235. és 237. cikkek

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

25. A 233., 234., 235. és 237. cikket el kell hagyni.

25. A 233., 234. és 235. cikket el kell hagyni.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 25 a pont (új)

2006/112/EK irányelv

237 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

25a) A 237. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„237. cikk

 

2013. december 31-ig valamennyi tagállam értékelő jelentést nyújt be az elektronikus számlázás bevezetéséről. A jelentésekben ismertetik különösen azokat a technikai nehézségeket vagy hiányosságokat, melyekkel az adóalanyok és az adóhatóságok szembesültek, ide értve az elektronikus adatcsere (EDI) vagy az elektronikus aláírás elektronikus számlán való feltüntetése követelményének megszüntetése kapcsán az elektronikus számlázáshoz kapcsolódó csalások hatását. 2014. július 1-ig a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, a tagállamok értékelő jelentései alapján készített megfelelő javaslatokkal együtt.”

Indokolás

Az irányelv eredeti cikke előírja, hogy az elektronikus úton továbbított vagy rendelkezésre bocsátott számlák teljességét és valódiságát ellenőrizni kell. A továbbfejlesztett elektronikus aláírás és/vagy elektronikus adatcsere (EDI) ezen ellenőrzés fő eszköze, és így csökkenti a lehetőségeket az elektronikus számlázással való visszaélésre is.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 29 pont

2006/112/EK irányelv

244 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A számla megőrzésére annak a tagállamnak a szabályai alkalmazandók, amelyikben az adóalany letelepedett, vagy a szolgáltatás végzéséhez állandó telephellyel rendelkezik, vagy ezek hiányában állandó lakcímmel rendelkezik, vagy általában tartózkodik, vagy amelyikben HÉA-alanyként nyilvántartásba vették.

A számlát kapott formájában kell megőrizni, legyen szó papíralapú vagy elektronikus számláról. Másik lehetőségként a papír formátumú számlát elektronikus formátumúvá lehet konvertálni. A számla megőrzésére egyebekben annak a tagállamnak a szabályai alkalmazandók, amelyikben az adóalany letelepedett, vagy a szolgáltatás végzéséhez állandó telephellyel rendelkezik, vagy ezek hiányában állandó lakcímmel rendelkezik, vagy általában tartózkodik, vagy amelyikben HÉA-alanyként nyilvántartásba vették.

Indokolás

Ezért fontos, hogy egyértelműen és világosan kitűnjön a szövegből, hogy a papír és az elektronikus számlák egyenértékűek. A papírformátumban megőrzött számláknak térre van szükségük, amelynek kezelése pénzbe kerül. Az elektronikus formátumban való tárolás engedélyezésével ezáltal az európai vállalkozások hatékonyabbakká tehetők, és egyszersmind adminisztratív költségeik is csökkenthetők.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 32 pont

2006/112/EK irányelv

247 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az adóalany gondoskodik a számlák hat éven át tartó megőrzéséről.

Az adóalany gondoskodik a számlák öt éven át tartó megőrzéséről. Ez a cikk nem sérti a HÉA-n kívüli egyéb területekre vonatkozó nemzeti rendelkezéseket, amelyek eltérő kötelező megőrzési időt írnak elő az igazoló dokumentumok – ide értve a számlákat is – megőrzésére.

Indokolás

Ezért fontos, hogy egyértelműen és világosan kitűnjön a szövegből, hogy a papír és az elektronikus számlák egyenértékűek. A papírformátumban megőrzött számláknak térre van szükségük, amelynek kezelése pénzbe kerül. Az elektronikus formátumban való tárolás engedélyezésével ezáltal az európai vállalkozások hatékonyabbakká tehetők, és egyszersmind adminisztratív költségeik is csökkenthetők. Az eredeti példány megőrzési idejének rövidítése a tárolóhelyigényeket is csökkenti.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 34 pont

2006/112/EK irányelv

248a cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

34. A XI. cím 3. fejezetének 4. szakasza a következő 248a. cikkel egészül ki:

törölve

„248a. cikk

 

Az a tagállam, amelyben az adót meg kell fizetni, előírhatja, hogy bizonyos számlákat ellenőrzési célból fordítsanak le a szóban forgó tagállam hivatalos nyelvére vagy nyelveire.”

 

Indokolás

Annak előírása a tagállamok számára, hogy egyes számlákat hivatalos nyelveikre lefordítsák, különösen a kisvállalkozások esetében jelentős terhet jelenthet.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 36 a pont (új)

2006/112/EK irányelv

XIV cím – 4a fejezet (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

36a) A szöveg a 401. cikk után a következő fejezettel egészül ki:

 

„4a. fejezet

 

E-igazgatás

 

401a. cikk

 

A HÉA területére vonatkozó hatékony és megbízható e-igazgatás tevékeny fejlesztése érdekében a Bizottság értékeli a tagállamokban meglévő e-igazgatási intézkedéseket és eszközöket, és e területen ösztönzi a bevált módszerek egymás közötti megosztását. Ezenkívül a Bizottság az 1482/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal1 létrehozott, a belső piac adózási rendszerei működésének javítását célzó Fiscalis 2013 közösségi programot és egyéb olyan meglévő uniós forrásokat, mint a strukturális alapok használja fel arra, hogy technikai támogatást nyújtson azon tagállamoknak, melyek leginkább rászorulnak e-igazgatási rendszereiknek az egész Unióra kiterjedő főbb információs technológiai rendszerekhez való hozzáférése és azok használata révén történő modernizálására.

 

1 HL L 330., 2007.12.15., 1. o.

Indokolás

A hatékony és megbízható e-igazgatásnak a tagállamok bevált módszerein kell alapulnia, és azt a Fiscalis programból és a meglévő uniós finanszírozásból kell támogatni.

INDOKOLÁS

Bevezetés

A most a HÉA-irányelvbe beépített számlázási irányelv nem teljesítette maradéktalanul a hozzáadottérték-adó (HÉA) számlázásának egyszerűsítésére, korszerűsítésére és összehangolására irányuló célkitűzést. A sokféle opció miatt, amelyből a tagállamok jelenleg választhatnak, a számlázási szabályok igen kevéssé összehangoltak. Ez világosan kiderül például az elektronikus számlázásra vonatkozó meglévő szabályok különbözőségéből.

A Bizottság javaslata

A Bizottság a következőket kívánja elérni:

•       A jogi szabályozás és az adminisztratív eljárások egyszerűsítése mind a közösségi és nemzeti szintű hatóságok, mind a magánszféra számára.

•       A HÉA-számlázás jogi akadályainak felszámolása a belső piacon.

•       A vállalkozások adatszolgáltatási terheinek egyszerűsítése, ami csökkenteni fogja az adminisztratív terheket.

•       Az üzleti vállalkozások ösztönzése a költséghatékony és eredményes elektronikus számlázás bevezetésére.

A Bizottság a fentiek elérése érdekében csökkenteni kívánja a vállalkozások terheit a tagállamok választási lehetőségeit szűkítő harmonizált számlázási szabályrendszer bevezetésével és annak biztosításával, hogy az adóhatóságok az elektronikus számlákat a papíralapú számlákkal megegyező feltételek mellett fogadják el.

A javaslat hasznos lesz a kkv-k számára, mivel elérhetővé teszi az egyszerűsített számlák használatát a számukra rendkívül fontos kis összegű teljesítésekre, valamint lehetőséget nyújt a tagállamoknak arra, hogy engedélyezzék a kkv-k számára a HÉA pénzforgalmi alapú elszámolását egy pénzforgalmi szemléletű elszámolási rendszer keretében.

A Bizottság a javaslattól azt várja, hogy az elektronikus számlák továbbítása és megőrzése útjában álló jogi akadályok elhárításával elterjedtebbé válik az elektronikus számlázás használata.

Ezen túlmenően a javaslat célja a csalás kezelése is, a számlának a HÉA-levonásban játszott szerepére vonatkozó szabályok szigorítása, valamint a Közösségen belüli termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról szóló információk cseréjének meggyorsítása révén.

A javaslat sajátos vonatkozásai

A Közösségen belüli termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra vonatkozó adófizetési kötelezettség

A Bizottság javasolja a Közösségen belüli értékesítésekre és szolgáltatásokra vonatkozó adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok egyszerűsítését. A cél annak az egységes időpontnak a megállapítása, amikor az adófizetési kötelezettség keletkezik. Ez nem más, mint az adóztatandó tényállásnak az értékesítés vagy szolgáltatás dátumával meghatározott időpontja. Azzal, ha előírásra kerül, hogy a számlát az adóztatandó tényállást követő hónap 15-ig ki kell bocsátani, továbbra is a számla marad a Közösségen belüli értékesítést vagy szolgáltatást igazoló legfőbb dokumentum. Ezenkívül a Közösségen belüli beszerzésekre vonatkozó adófizetési kötelezettség időpontja úgy módosul, hogy az megfelel a Közösségen belüli szolgáltatás hasonló időpontjának.

Az adólevonás joga

A javaslat összekapcsolja a levonási jogot a levonásra alapot adó számla megőrzésének kötelezettségével. Ezzel a Bizottság azt kívánja biztosítani, hogy azonos módon kezeljék az értékesítő vagy szolgáltató számlakibocsátással kapcsolatos kötelezettségét és a megrendelő – a levonási jog érvényesítése érdekében történő – számlamegőrzési kötelezettségét.

Számlakibocsátás

Jelenleg némi bizonytalanság figyelhető meg azzal kapcsolatban, hogy az egyes esetekben melyik tagállam számlázási szabályait kell alkalmazni. Mindez gondot okoz a vállalkozásoknak. Annak az adóalanynak, aki egy másik tagállamban végez értékesítést vagy szolgáltatást, a másik tagállam számlázásra vonatkozó feltételeinek kell megfelelnie, és ezek a szabályok eltérőek lehetnek az illető adóalany telephelye szerinti tagállamban alkalmazott szabályoktól. A javaslat úgy kívánja orvosolni ezt a problémát, hogy összehangolt szabályokat alkot a vállalkozások közötti számlákat érintően, aminek következtében az az adóalany, aki számlát bocsát ki abban a tagállamban, ahol őt HÉA-alanyként nyilvántartásba vették, jogbiztonságot élvez a számla EU-szerte való érvényessége tekintetében.

A számla tartalma

A javaslat célja egy kétszintű számlázási rendszer megalkotása. Az első szintet a teljes HÉA-számla, vagyis a vállalkozások közötti értékesítések és szolgáltatások átfogó adatait tartalmazó számla jelenti, amelyet kötelezően ki kell állítani abban az esetben, amikor várható, hogy a megrendelő élni fog levonási jogával. A második szintet az egyszerűsített számlára vonatkozó lehetőség vagy – bizonyos esetekben – kötelezettség képezi.

A HÉA-irányelv teljes HÉA-számlára vonatkozó jelenlegi előírásaihoz képest három figyelemre méltó változás szerepel a HÉA-irányelv 226. cikkében:

–       az értékesítőt vagy szolgáltatót érintő azon követelmény, hogy a számlán fel kell tüntetnie a megrendelő HÉA-azonosítószámát

–       a második módosítás szerint a termék értékesítésének vagy a szolgáltatás nyújtásának időpontja helyébe az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja lép. Ily módon a szolgáltatás kedvezményezettje tisztában lehet vele, mikor élhet az adólevonás jogával.

–       a harmadik módosítás a fordított adózással érintett értékesítést és szolgáltatást érinti: az értékesítő vagy szolgáltató eltekinthet a HÉA mértékének és fizetendő összegének feltüntetésétől a teljes számlán, ha az értékesítésre vagy szolgáltatásra egy másik tagállamban kerül sor.

Egy további említést érdemlő változás arra az árfolyamra vonatkozik, amelyet a fizetendő vagy levonható HÉA összegének azon tagállamnak a nemzeti valutájában történő megállapításakor kell használni, amelyben a terméket értékesítették vagy a szolgáltatást nyújtották. A Bizottság javasolja az Európai Központi Bank által közzétett árfolyam használatát.

Az elektronikus számlázás vonatkozásában – amint azt már említettük – a Bizottság javasolja a papíralapú és elektronikus számlázás azonos kezelését.

Végezetül a javaslat egységes, 6 éves időtartamot határoz meg, amely alatt a számlákat az egész EU-ban meg kell őrizni. Ez egységességet tesz lehetővé a számlák tagállamok közötti kicserélése vonatkozásában.

Néhány megvitatandó kérdés

Az előadó összességében kedvezően értékeli a javaslatot. Van azonban néhány kérdés, amelyre fel szeretné hívni az ECON-bizottság tagjainak figyelmét.

A Bizottság eredeti javaslatának vizsgálata során az előadó észlelte, hogy néhány javasolt intézkedés gondokat okozhat az adóigazgatási szervek számára, mivel kedvezőtlen hatást gyakorolhat egyes ellenőrzések elvégzésének módjára, különösen a kisebb tagállamokban. Ennek az adóbevételekre is kedvezőtlen hatása lehet. Az előadó úgy érzi, hogy fontos az egyensúly megteremtése az adminisztratív egyszerűsítések és az adóigazgatási szervek eredményes ellenőrzései között, a méretgazdaságosság kérdését is figyelembe véve. Ezért az előadó nem javasolja, hogy a tagállamokat megakadályozzák a szigorú számlázási szabályok előírásában, mint amilyen például az adószámmal rendelkező kiskereskedők számára előírt követelmény, miszerint az adóhatóság által jóváhagyott pénztárgépből kell nyugtát adniuk. Az előadó ugyanígy javasolja, hogy az adóhatóságoknak legyen meg a lehetőségük az egyszerűsített számlák tekintetében további alaki követelmények (pl. sorszám) előírására.

Azt a követelményt illetően, hogy a levonási jog gyakorlásához meg kell őrizni az érvényes számlát, aggályoknak adtak hangot azzal kapcsolatban, hogy ez a szabály nehézséget okozhatna-e az EU-n kívülről árukat vagy szolgáltatásokat vásárló tisztességes vállalkozások számára amiatt, hogy a nem uniós szállítók nem feltétlenül ismerik a HÉA számlázására vonatkozó uniós szabályokat. Hasonló kérdések merülnek fel azzal a követelménnyel kapcsolatban, hogy az adómentes termékek és szolgáltatások tekintetében minden esetben HÉA-számlát kell kiállítani, szem előtt tartva, hogy azoknak a tagállamoknak, amelyekben jelenleg a számla nem követelmény az adómentes értékesítés esetében, rendszereikben költséges változtatásokat kellene bevezetniük a számlakészítés érdekében.

Felmerül az a kérdés is, hogy a napi EKB-árfolyam használatának előírása olyan számla kiállításakor, amelynek pénzneme eltér az adófizetés helye szerinti tagállam pénznemétől, jelentős terhet jelenthet-e a vállalkozásoknak.

A számlakiállítás új szabályait illetően az előadó javasolja a szállítók/szolgáltatók terheinek a lehető legkisebbre mérséklését annak egyértelművé tételével, hogy bizonyos esetekben a számlakiállításra a szállító/szolgáltató tagállamában érvényesülő szabályok vonatkozhatnak. Ugyancsak helyénvaló lenne annak tisztázása, hogy abban az esetben, ha az árut szállító/szolgáltatást nyújtó nem rendelkezik a Közösségben telephellyel, ahonnan az árut szállítják vagy a szolgáltatást nyújtják, a számlakiállításra nem vonatkoznak az irányelvben megállapított szabályok. Ez mindenképpen elő fogja segíteni az előzetesen felszámított HÉA levonására vonatkozó szabályok helyes végrehajtását.

Ami a belföldi áruszállítás/szolgáltatásnyújtás esetében a vevők HÉA-azonosítószámának használatára vonatkozó követelményt illeti, ez az intézkedés úgyszintén további terhekkel járhat. Belföldi szállítás/szolgáltatásnyújtás esetén jelenleg a tagállamok jelentős számában nem kötelező a vevők HÉA-azonosítószáma.

Végezetül: a rendszer megfelelő működése szempontjából kulcsfontosságú, hogy megkapják a szükséges támogatást mindazok a tagállamok, amelyekben még nem hajtották teljes körűen végre az adózás területén az új számítástechnikai technológiák bevezetését, akár a létező FISCALIS programon, akár más finanszírozási lehetőségeken keresztül.

Következtetés

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, mint pozitív lépést, amely az adózók és az adóigazgatási szervek szempontjából egyaránt az egyértelműség és a jogbiztonság megteremtése felé vezet, és egyúttal további eszközt nyújt a HÉA-csalás elleni küzdelemhez.

VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (9.3.2010)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a számlázás szabályai tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2009)0021 – C6‑0078/2009 – 2009/0009(CNS))

A vélemény előadója: Alexandra Thein

RÖVID INDOKOLÁS

Előzmények

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló irányelvben a Bizottság javaslatára módosítandó, számlázásra vonatkozó előírások csak viszonylag kis helyet foglalnak el. A számlák mindazonáltal a hozzáadottértékadó-rendszer magját képezik, mivel a hozzáadottérték-adó levonásának alapvető adóigazolásaként kulcsszerepet játszanak az üzleti forgalomban.

A számlázásra jelenleg érvényes előírások viszont az adminisztráció szükségtelen növeléséhez vezetnek, és a gyakorlatban túlnyomórészt nem váltak be. A gazdasági szereplőktől érkezett számos panasz arra ösztönözte a Bizottságot, hogy felülvizsgálja a számlázásra vonatkozó előírásokat. A tervek között szerepel egyrészt az előírások egyszerűsítése és egy részbeni harmonizáció annak érdekében, hogy a vállalkozások számára könnyebbé váljék a határokon átívelő kereskedelem. Ezenfelül a technológiai fejlődést is figyelembe veszik: azt javasolják, hogy szűnjék meg az elektronikus úton továbbított és a papíralapú számlák közötti különbségtétel. Alapvető adóigazolásként a számla az adóhatóságok számára is fontos funkciót tölt be; a Bizottság javaslata ebben az összefüggésben ezért könnyített intézkedéseket javasol a hozzáadottértékadó-csalás leküzdésére.

Az előadó álláspontja

Az előadó támogatja a Bizottság javaslatának indítékait és célkitűzéseit. A felesleges adminisztratív terhek a vállalkozások számára költségesek és gátolják a növekedést és az innovációt. A javasolt intézkedések mindenekelőtt hozzájárulnak majd a kkv-k üzleti tevékenységének megkönnyítéséhez.

Különösen annak a követelménynek a tervezett törlését támogatjuk, hogy az elektronikus számlát bonyolult elektronikus aláírással kelljen ellátni, vagy hogy azt elektronikus adatcsere (EDI) révén kelljen továbbítani. Az elektronikus és a papíralapú számlák jövőbeni azonos kezelése az elektronikus számlakiállítás nagyobb mértékben való használatát fogja eredményezni, és ezzel a vállalkozások számára hatalmas potenciált hordoz a költségcsökkentésre. Az előadó nem gondolja, hogy csupán az elektronikus aláírás vagy az EDI-eljárás nyújtana megfelelő biztosítékot az adócsalás ellen. Először is a számla nem az egyetlen dokumentum, amely egy szolgáltatás tényleges megvalósulását bizonyítaná. Másodszor, sok vállalkozás már a vállalkozás menetébe is integrált olyan biztonsági intézkedéseket, amelyek garantálják az adatok elektronikus úton történő biztonságos küldését. Harmadszor, a csalásokat a jelenleg fennálló magasabb követelményekkel sem lehet megakadályozni. Végül azt, hogy az adózás a szabályoknak megfelelően történik-e, csak a működés ellenőrzésével lehet megállapítani.

Kritika illetheti azt, hogy a Bizottság az általa kilátásba helyezett, 18 milliárd euróban megállapított tehermentesítési potenciál ellenére nem végzett olyan előzetes átfogó hatásvizsgálatot, amely megvilágítaná e tehermentesítési volumen indokait. Így – az előadó véleménye szerint – ellentmondásba kerül saját, a hatásvizsgálat lefolytatására vonatkozó, 2009. januári iránymutatásaival.

Az előadó úgy véli továbbá, hogy a 249. cikk javasolt átalakítása nem elfogadható. A cikk jelenleg hatályos megfogalmazásában csak azon tagállam hatóságain keresztül teszi lehetővé az adóalanyok adattároló eszközeihez való elektronikus hozzáférést, amely tagállamban az adóalany székhelye van. Ez akkor is érvényes, ha az adóalany adózással kapcsolatos dokumentumait székhelyétől eltérő tagállamban tartja. Kivételes esetekben, amikor egy adóalany a székhelye szerinti tagállamon kívül válik adókötelessé, az érintett tagállam a gyanús esetek vizsgálata végett a tagállamok közötti segítségnyújtásra van utalva. Ennek így is kell maradnia.

A Bizottság javaslata szerint ugyanakkor a jövőben az említett kivételes esetekben lehetővé kell tenni az adatokhoz való elektronikus hozzáférést. Eszerint a jövőben pl. a német adóhatóságok elektronikus úton hozzáférhetnének egy belgiumi székhellyel rendelkező vállalkozás adataihoz, ha az Németországban adókötelessé válna. Így első ízben nyílna meg a lehetőség arra, hogy egy tagállam elektronikus úton betekintést nyerjen egy olyan vállalkozás adóköteles ügyleteibe, amely egy másik tagállamban rendelkezik székhellyel. Nehezen elképzelhető, hogy miként lehetséges a konkrét adatokhoz való elektronikus hozzáférés anélkül, hogy egyidejűleg betekintenének az adózással nem kapcsolatos adatokba.

Még ha tisztában is vagyunk a csalás elleni hatékony küzdelem szükségességével, ez nem indokolhatja, hogy ilyen messzemenő, határokon átnyúló módon beavatkozzunk a vállalkozások gazdasági szabadságjogaiba. A csalás elleni küzdelem és az adatvédelem érdekei között megfelelő egyensúlyt kell fenntartani. A Bizottság sem indokolta, hogy miért volna szükség ilyen nagymértékű beavatkozásra.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 8 pont

2006/112/EK irányelv

167 a cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Egy választható rendszer keretében a tagállamok előírhatják, hogy az adóalany az alábbi feltételek teljesülése esetén a levonás jogának érvényesítését addig az időpontig halasztja, amikor a HÉA az értékesítő vagy szolgáltató részére megfizetésre kerül:

(2) Egy választható rendszer keretében a tagállamoknak előírják, hogy az adóalany az alábbi feltételek teljesülése esetén a levonás jogának érvényesítését addig az időpontig halasztja, amikor a HÉA az értékesítő vagy szolgáltató részére megfizetésre kerül:

Indokolás

A bevételeken és kifizetéseken alapuló, kkv-k számára kötelezővé vált költségelszámolási rendszer a kkv-k kereskedelmi ügyleteit ösztönző tényleges gazdasági intézkedés lesz, amely messzemenően indokolható a jelenlegi gazdasági válsággal összefüggésben. Ez az intézkedés emellett jobban megegyezik az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag célkitűzéseivel.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 29 pont

2006/112/EK irányelv

244 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A számla megőrzésére annak a tagállamnak a szabályai alkalmazandók, amelyikben az adóalany letelepedett, vagy a szolgáltatás végzéséhez állandó telephellyel rendelkezik, vagy ezek hiányában állandó lakcímmel rendelkezik, vagy általában tartózkodik, vagy amelyikben HÉA-alanyként nyilvántartásba vették.

A számla megőrzésére annak a tagállamnak a jogát kell alkalmazni, amelyikben az adóalany letelepedett, vagy a szolgáltatás végzéséhez állandó telephellyel rendelkezik, vagy ezek hiányában annak a tagállamnak a joga, amelyben állandó lakcímmel rendelkezik, vagy általában tartózkodik, vagy amelyikben HÉA-alanyként nyilvántartásba vették.

Indokolás

Az egyértelműség kedvéért, mivel a „számla megőrzése” kifejezés nemcsak a kiválasztott módszert és támogatást jelentheti, hanem a megőrzés időtartamát is.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 32 pont

2006/112/EK irányelv

247 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az adóalany gondoskodik a számlák hat éven át tartó megőrzéséről.

Az adóalany gondoskodik a számlák legalább hat éven át tartó megőrzéséről.

Indokolás

Ezt a cikket a 244. cikk (3) bekezdésének megfelelően kell értelmezni: az általában alkalmazandó minimális időszak hat év, azonban minden tagállam számára engedélyezett saját gyakorlatának megfelelően egy hosszabb időszak meghatározása (Romániában például az építkezésre nyújtott támogatás 20 év, a megőrzés időtartama tehát nem lehet 20 évnél kevesebb).

ELJÁRÁS

Cím

A számlázási szabályok tekintetében közös hozzáadottértékadó-rendszer

Hivatkozások

COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS)

Illetékes bizottság

ECON

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

19.10.2009

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Alexandra Thein

2.9.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

3.12.2009

28.1.2010

 

 

Az elfogadás dátuma

8.3.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, József Szájer

ELJÁRÁS ()

Cím

A számlázási szabályok tekintetében közös hozzáadottértékadó-rendszer

Hivatkozások

COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

27.2.2009

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

19.10.2009

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

19.10.2009

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

David Casa

21.7.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

2.12.2009

21.1.2010

22.2.2010

 

Az elfogadás dátuma

17.3.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

David Casa, Sari Essayah, Robert Goebbels, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Zoran Thaler