RAPPORT dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tar-regoli dwar il-fatturazzjoni

25.3.2010 - (COM(2009)0021 – C6‑0078/2009 – 2009/0009(CNS)) - *

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Rapporteur: David Casa


Proċedura : 2009/0009(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A7-0065/2010
Testi mressqa :
A7-0065/2010
Dibattiti :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tar-regoli dwar il-fatturazzjoni

(COM(2009)0021 – C6‑0078/2009 – 2009/0009(CNS))

(Proċedura ta' konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2009)0021),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 93 tat-Trattat KE, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C6-0078/2009),

–   wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill “Konsegwenzi tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona fuq il-proċeduri interistituzzjonali ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet li għaddejjin bħalissa” (COM(2009)0665),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 113 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A7-0065/2010),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex konsegwentement tbiddel il-proposta tagħha, skont l-Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE;

3.  Jitlob lill-Kunsill biex jinnotifika lill-Parlament jekk ikollu l-ħsieb li jibdel il-proposta approvata mill-Parlament b'test ġdid;

4.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsulta lill-Parlament jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, u lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda  1

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4) Biex ikunu megħjuna l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju li jiltaqgħu ma’ diffikultajiet biex iħallsu l-VAT lill-awtorità kompetenti qabel ma jkunu rċevew il-ħlas mill-klijenti tagħhom, l-Istati Membri għandu jkollhom l-għażla biex jippermettu li l-VAT tinħadem permezz ta’ sistema bbażata fuq ħlasijiet, li tippermetti lill-fornitur biex iħallas il-VAT lill-awtorità kompetenti wara li dan jirċievi l-ħlas għall-provvista u li tistabbilixxi d-dritt tiegħu tat-tnaqqis meta jitħallas għall-provvista. Dan għandu jippermetti lill-Istati Membri biex jintroduċu sistema bbażata fuq ħlasijiet mhux obbligatorja li ma jkollhiex effett negattiv fuq il-bilanċ ta’ dħul ta’ flus relatat mal-irċevuti tal-VAT tagħhom.

(4) Biex ikunu megħjuna l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju li jiltaqgħu ma’ diffikultajiet biex iħallsu l-VAT lill-awtorità kompetenti qabel ma jkunu rċevew il-ħlas mill-klijenti tagħhom, l-Istati Membri għandhom jippermettu li l-VAT tinħadem permezz ta’ sistema bbażata fuq ħlasijiet, li tippermetti lill-fornitur biex iħallas il-VAT lill-awtorità kompetenti wara li dan jirċievi l-ħlas għall-provvista u li tistabbilixxi d-dritt tiegħu tat-tnaqqis meta jitħallas għall-provvista. Dan għandu jippermetti lill-Istati Membri biex jintroduċu sistema bbażata fuq ħlasijiet mhux obbligatorja li ma jkollhiex effett negattiv fuq il-bilanċ ta’ dħul ta’ flus relatat mal-irċevuti tal-VAT tagħhom.

Ġustifikazzjoni

L-SMEs għandha tingħatalhom l-għażla li jissimplifikaw is-sistemi ta’ fatturazzjoni tagħhom. Din hija konformi bis-sħiħ mal-inizjattiva tal-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar.

Emenda  2

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 7 a (ġdid)

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 91 – paragrafu 2 - subparagrafu 1 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(7a) Fl-Artikolu 91(2), is-subparagrafu li ġej għandu jiżdied wara l-ewwel subparagrafu:

 

''B'deroga mill-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri għandhom jaċċettaw ir-rata tal-kambju ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew fil-jum li fih it-taxxa tibda tinżamm jew, jekk ma tkun ġiet ippubblikata l-ebda rata tal-kambju dak inhar, dik li tkun ġiet ippubblikata l-jum preċedenti għal dak li fih tibda tinżamm it-taxxa. Meta l-ebda munita ma tkun l-euro, ir-rata tal-kambju għandha tiġi kkalkulata fuq il-bażi tar-rata tal-kambju bejn dawk il-muniti u l-euro.''

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li tintuża r-rata ta’ kuljum tal-BĊE f’każ li fattura tinħareġ f’munita li ma tkunx dik ta' Stat Membru li fih trid titħallas it-taxxa jista' jqiegħed piż kbir fuq in-negozji ladarba jużaw rati ta' kambju kummerċjali għall-operazzjonijiet tagħhom xorta waħda. L-użu obbligatorju tar-rata ta’ kuljum tal-BĊE jista’ jirrikjedi li s-sistema tal-kontabilità tagħhom tadotta żewġ muniti.

Emenda  3

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 8

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 167a – paragrafu 2 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li fi ħdan skema mhux obbligatorja l-persuni taxxabbli għandhom, meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin, jipposponu d-dritt tat-tnaqqis sakemm il-VAT titħallas lill-fornitur:

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li fi ħdan skema mhux obbligatorja l-persuni taxxabbli għandhom, meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin, jipposponu d-dritt tat-tnaqqis sakemm il-VAT titħallas lill-fornitur:

Ġustifikazzjoni

L-SMEs għandha tingħatalhom l-għażla li jissimplifikaw is-sistemi ta’ fatturazzjoni tagħhom. Din hija konformi bis-sħiħ mal-inizjattiva tal-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar.

Emenda  4

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 9 – sottopunt c

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 178 – punt f

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) Il-punt (f) jinbidel b’dan li ġej:

imħassar

"(f) meta jkun meħtieġ iħallas il-VAT bħala klijent fejn japplikaw l-Artikoli 194 sa 197 jew l-Artikolu 199, dan irid ikollu fattura magħmula skont it-Taqsimiet 3 sa 6 tal-Kapitolu 3 tat-Titolu XI u jrid ikun konformi mal-formalitajiet kif stabbilit minn kull Stat Membru."

 

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżit li tinżamm fattura li tikkonforma mal-formalitajiet tas-27 Stat Membru sabiex jitwettaq id-dritt ta’ tnaqqis jirrappreżenta piż addizzjonali fuq il-fornituri.

Emenda  5

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 14

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 219a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Il-ħruġ ta’ fattura għandu jkun soġġett għar-regoli li japplikaw fl-Istat Membru li jkun ħareġ lill-persuna taxxabbli kkonċernata n-numru ta’ reġistrazzjoni tal-VAT li taħtu tkun għamlet il-provvista.

1. Il-ħruġ ta’ fattura għandu jkun soġġett għar-regoli li japplikaw fl-Istat Membru fejn trid titħallas il-VAT.

Jekk ma jkunx jeżisti tali numru, ir-regoli għandhom ikunu dawk li japplikaw fl-Istat Membru li fih il-fornitur ikun stabbilixxa n-negozju tiegħu jew ikollu stabbiliment fiss li minnu ssir il-provvista jew, fin-nuqqas ta’ dan il-post ta’ negozju jew stabbiliment fiss, li fih ikollu l-indirizz permanenti tiegħu jew li s-soltu jgħix fih jew li jkun meħtieġ mod ieħor sabiex jiġi identifikat għal finijiet ta’ VAT.

Meta l-VAT mhix dovuta fl-Unjoni, ir-regoli għandhom ikunu dawk li japplikaw fl-Istat Membru li fih il-fornitur ikun stabbilixxa n-negozju tiegħu jew ikollu stabbiliment fiss li minnu ssir il-provvista jew, fin-nuqqas ta’ dan il-post ta’ negozju jew stabbiliment fiss, li fih ikollu l-indirizz permanenti tiegħu jew li s-soltu jgħix fih.

 

Meta l-fornitur li joħroġ fattura għal provvista taxxabbli ta' merkanzija jew servizzi ma jkunx stabbilit fl-Istat Membru fejn il-VAT tkun dovuta u l-persuna soġġetta għall-ħlas tal-VAT tkun ir-riċevitur tal-merkanzija jew servizzi, il-ħruġ tal-fattura għandu jkun soġġett għar-regoli li japplikaw fl-Istat Membru fejn il-fornitur ta' merkanzija jew servizzi jkun stabbilixxa n-negozju tiegħu jew ikollu stabbiliment fiss minn fejn issir il-provvista.

 

Jekk il-fornitur ma jkollux stabbiliment fl-Unjoni, il-ħruġ tal-fattura ma għandux ikun soġġett għad-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva.

2. Fejn klijent li jirċievi provvista ta’ merkanzija jew servizzi jkun stabbilit fi Stat Membru minbarra dak li minnu tkun saret il-provvista u l-klijent ikun responsabbli biex iħallas il-VAT, il-ħruġ tal-fattura għandu jkun soġġett għar-regoli li japplikaw fl-Istat Membru li jkun ħareġ in-numru tar-reġistrazzjoni tal-VAT li taħtu l-klijent ikun irċieva l-provvista."

2. Meta min jirċievi l-merkanzija jew servizzi joħroġ fattura (awtofatturazzjoni) u huwa soġġett għall-ħlas tal-VAT, il-ħruġ tal-fattura għandu jkun soġġett għar-regoli li japplikaw fl-Istat Membru fejn il-VAT għandha titħallas.

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi li r-regola tiġi ssimplifikata u jkun iċċarat li meta l-fornitur ma jkollux stabbiliment fl-Unjoni, il-ħruġ ta' fattura ma għandux ikun soġġett għar-regoli stabbiliti fid-Direttiva.

Emenda  6

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 16

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 220a – paragrafu 1 – punt a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) fejn l-ammont taxxabbli tal-provvista ta’ merkanzija jew servizzi jkun inqas minn EUR 200;

(a) fejn l-ammont taxxabbli tal-provvista ta’ merkanzija jew servizzi jkun inqas minn EUR 300;

Ġustifikazzjoni

Biex ikun hemm segwitu għall-intenzjoni ta' din id-Direttiva tal-Kunsill biex jitnaqqsu l-piżijiet fuq in-negozji u biex ikun hemm segwitu għall-Programm ta' Azzjoni ambizzjuż tal-Kummissjoni li għandu l-għan li jnaqqas il-piżijiet amministrattivi fuq in-negozji fl-UE b'25% sal-2012, il-limitu għall-użu ta' fatturi simplifikati huwa żgħir wisq. Iż-żieda tal-limitu massimu għal 300 EUR għall-użu ta' fatturi simplifikati tkompli tnaqqas il-piżijiet tan-negozji u xorta ma tippreżentax riskju għall-baġits tal-Istati Membri.

Emenda  7

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 17

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 221

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri jistgħu jimponu fuq persuni taxxabbli l-obbligu li joħorġu fattura simplifikata fir-rigward ta’ provvisti ta’ merkanzija jew servizzi minbarra dawk imsemmija fl-Artikolu 220, fejn il-post tal-provvista ta’ dik il-merkanzija jew dawk is-servizzi jkun fit-territorju tagħhom.

1. L-Istati Membri jistgħu jimponu fuq persuni taxxabbli l-obbligu li joħorġu fattura abbażi tal-Artikolu 226 jew l-Artikolu 226b fir-rigward ta’ provvisti ta’ merkanzija jew servizzi minbarra dawk imsemmija fl-Artikolu 220, fejn il-post tal-provvista ta’ dik il-merkanzija jew dawk is-servizzi jkun fit-territorju tagħhom.

 

2. L–Istati Membri jistgħu jeħilsu persuni taxxabbli mill-obbligu stabbilit fl-Artikolu 220 jew fl-Artikolu 220a li joħorġu fattura rigward provvisti ta' merkanzija jew servizzi li jkunu għamlu fit-territorju tagħhom u li jkunu eżenti, bil-possibilità ta' tnaqqis tal-VAT imħallsa fl-istadju preċedenti jew mingħajru, skont l-Artikoli 110 u 111, l-Artikolu 125(1), l-Artikolu 127, l-Artikolu 128(1), l-Artikoli 132, 135, 136, 375, 376 u 377, l-Artikolu 378(2), l-Artikolu 379(2) u l-Artikoli 380 sa 390.

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi li l-Istati Membri jkollhom il-possibilità li jeħilsu persuni taxxabbli mill-obbligu li joħorġu fatturi simplifikati fir-rigward ta’ provvisti li huma eżenti.

Emenda  8

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 17

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 222

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-fattura għandha tinħareġ sa mhux aktar tard mill-15-il jum tax-xahar wara dak li fih ikun seħħ avveniment li jagħti lok għall-ħlas.

Il-fattura għandha tinħareġ sa mhux aktar tard mill-15-il jum tat-tieni xahar wara dak li fih ikun seħħ avveniment li jagħti lok għall-ħlas.

Ġustifikazzjoni

Għal ħafna setturi l-limiti ta' żmien stabbiliti mill-Kummissjoni għall-ħruġ ta' fatturi meta jipprovdu merkanzija jew servizzi huma qosra wisq u l-estensjoni tal-perjodu għal xahrejn f’dak li għandu x’jaqsam mal-ħruġ ta' fatturi wara li jkun seħħ l-avveniment li jagħti lok għall-ħlas huwa raġonevoli.

Emenda  9

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 19 – sottopunt a

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 226 – punt 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4) in-numru tal-identifikazzjoni tal-VAT tal-klijent kif imsemmi fl-Artikolu 214;"

(4) in-numru tal-identifikazzjoni tal-VAT tal-klijent kif imsemmi fl-Artikolu 214, li taħtu l-klijent irċieva provvista ta' merkanzija jew servizzi li fir-rigward tagħha l-klijent huwa obbligat li jħallas il-VAT, jew irċieva provvista ta' merkanzija kif imsemmi fl-Artikolu 138;

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jipproponi li jinżamm it-test oriġinali tad-Direttiva tal-VAT ladarba r-rekwiżit li jintuża n-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT tal-klijent għal fornimenti domestiċi jista’ jwassal għal piż addizzjonali fuq in-negozju.

Emenda  10

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 20

Direttiva 2006/112/KE

Article 226b

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Id-dettalji biss li ġejjin huma meħtieġa għall-fatturi simplifikati maħruġa skont l-Artikoli 220a u 221:

1. Id-dettalji biss li ġejjin huma meħtieġa għall-fatturi simplifikati maħruġa skont l-Artikoli 220a u 221:

(a) id-data tal-ħruġ;

(a) id-data tal-ħruġ;

(b) l-identifikazzjoni tal-persuna taxxabbli li tagħmel il-provvista;

(b) l-identifikazzjoni tal-persuna taxxabbli li tagħmel il-provvista, bl-indikazzjoni tan-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT ta’ dik il-persuna;

(c) l-identifikazzjoni tat-tip ta’ oġġetti jew servizzi pprovduti u l-valur tagħhom;

(c) l-identifikazzjoni tat-tip ta’ oġġetti jew servizzi pprovduti u l-valur tagħhom;

(d) l-ammont ta’ VAT li jrid jitħallas jew li jrid jiġi kkreditat, jew l-informazzjoni meħtieġa biex dan ikun ikkalkulat."

(d) ir-rata tal-VAT u l-ammont ta’ VAT li jrid jitħallas jew li jrid jiġi kkreditat, jew l-informazzjoni meħtieġa biex dan ikun ikkalkulat;

 

(da) jekk il-fattura maħruġa hija dokument jew messaġġ li jemendaw fattura inizjali kif imsemmi fl-Artikolu 219, ir-referenza speċifika u mhux ambigwa għal dik il-fattura inizjali.

 

2. L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li l-fatturi simplifikati maħruġa skont l-Artikoli 220a u 221 jinkludu l-informazzjoni addizzjonali li ġejja fir-rigward ta' tranżazzjonijiet speċifiċi jew kategoriji ta' persuni taxxabbli:

 

(a) l-identifikazzjoni tal-persuna taxxabbli li tagħmel il-provvista, bl-indikazzjoni tal-isem u l-indirizz ta’ dik il-persuna;

 

(b) numru ta' sekwenza, ibbażat fuq serje waħda jew aktar, li jidentifika biss il-fattura;

 

 

(c) l-identifikazzjoni tal-klijent, bl-indikazzjoni tan-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT kif ukoll l-isem u l-indirizz tal-konsumatur;

 

(d) fejn ikun hemm eżenzjoni mill-VAT, jew fejn il-klijent ikun soġġett għall-ħlas tal-VAT, id-dettalji li huma meħtieġa skont l-Artikoli 226 u 226a.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jinżamm bilanċ bejn il-proċeduri ta’ simplifikazzjoni u l-kontrolli effettivi, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jimponu regoli stretti ta’ fatturazzjoni u b’hekk jipprevjenu impatt negattiv fuq id-dħul.

Emenda  11

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 22

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 230

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-ammonti li jidhru fil-fattura jistgħu jkunu mfissra fi kwalunkwe munita, sakemm l-ammont tal-VAT li jrid jitħallas jew jiġi kkreditat ikun imfisser fil-munita nazzjonali tal-Istat Membru li fih issir il-provvista tal-merkanzija jew tas-servizzi, billi tintuża r-rata tal-kambju ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew għall-jum li fih tiġi imposta t-taxxa, jew, f’każ li f’dik il-ġurnata din ma tiġix ippubblikata, għall-jum ta’ qabel dik tal-pubblikazzjoni."

L-ammonti li jidhru fil-fattura jistgħu jkunu mfissra fi kwalunkwe munita, sakemm l-ammont tal-VAT li jrid jitħallas jew jiġi kkreditat ikun imfisser fil-munita nazzjonali tal-Istat Membru li fih issir il-provvista tal-merkanzija jew tas-servizzi, billi tintuża waħda mir-rati tal-kambju msemmija fl-Artikolu 91.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda timmira lejn konsistenza kostanti mar-regola tar-rata tal-kambju stabbilita fl-Artikolu 91 (Qabbel emenda 1).

Emenda  12

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 25

Direttiva 2006/112/KE

Artikoli 233, 234, 235 u 237

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(25) L-Artikoli 233, 234, 235 u 237 huma mħassra.

(25) L-Artikoli 233, 234 u 235 jitħassru.

Emenda  13

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 25 a (ġdid)

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 237

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(25a) L-Artikolu 237 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

 

“Artikolu 237

 

Kull Stat Membru, sal-31 ta' Diċembru 2013, għandu jressaq lill-Kummissjoni rapport ta' valutazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-fatturazzjoni elettronika. Dawn ir-rapporti għandhom jispeċifikaw b'mod partikolari kwalunkwe diffikultà teknika jew nuqqas li jkunu ffaċċjaw il-persuni taxxabbli jew l-amministrazzjoni fiskali, inkluża l-valutazzjoni tal-impatt ta' kwalunkwe attività ta' frodi relatata mal-fatturazzjoni elettronika bħala riżultat tat-tneħħija tar-rekwiżit li jiġi inkluż l-EDI jew il-firma elettronika fil-fatturi elettroniċi. Sal-1 ta Lulju 2014, il-Kummissjoni għandha tressaq rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill flimkien ma' proposti adegwati, fuq il-bażi tar-rapporti ta' valutazzjoni tal-Istati Membri.''

Ġustifikazzjoni

L-artikolu oriġinali tad-Direttiva jiddikjara li l-fatturi trażmessi jew li jkunu disponibbli elettronikament għandhom jiġu kkontrollati għall-integrità u l-awtentiċità. Il-firma elettronika avvanzata u/jew l-interkambju tad-data elettronika (EDI) huma l-mezzi prinċipali biex isir dan il-kontroll u b’hekk jitrażżnu l-possibilitajiet ta’ abbuż bil-fatturazzjoni elettronika.

Emenda  14

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 29

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 244 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Iż-żamma ta’ fattura għandha tkun soġġetta għar-regoli li japplikaw fl-Istat Membru li fih il-persuna taxxabbli tkun stabbiliet in-negozju tagħha jew ikollha stabbiliment fiss li minnu jew li għalih tkun saret il-provvista jew, fin-nuqqas ta’ tali post ta’ negozju jew stabbiliment fiss, li fih din ikollha l-indirizz permanenti tagħha jew li normalment tkun tgħix fih jew li jkun b’mod ieħor meħtieġ sabiex din tkun identifikata għal finijiet ta’ VAT.

Fattura tista' tinżamm fl-istess forma li tkun ġiet irċevuta, kemm jekk f'forma stampata kif ukoll jekk elettronika. Alternattivament, fattura stampata tista' tiġi sostitwita b'waħda elettronika. F’aspetti oħrajn, iż-żamma ta’ fattura għandha tkun soġġetta għar-regoli li japplikaw fl-Istat Membru li fih il-persuna taxxabbli tkun stabbiliet in-negozju tagħha jew ikollha stabbiliment fiss li minnu jew li għalih tkun saret il-provvista jew, fin-nuqqas ta’ tali post ta’ negozju jew stabbiliment fiss, li fih din ikollha l-indirizz permanenti tagħha jew li normalment tkun tgħix fih jew li jkun b’mod ieħor meħtieġ sabiex din tkun identifikata għal finijiet ta’ VAT.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi mistqarr b'mod ċar u espliċitu li l-fatturi stampati u elettroniċi huma ugwalment validi. Iż-żamma tal-fatturi stampati tirrikjedi l-ispazju, li jiswa l-flus. Il-permess li l-fatturi jinżammu f'forma elettronika jista' jwassal biex in-negozji Ewropej ikunu aktar effiċjenti u jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi tagħhom.

Emenda  15

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 32

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 247

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-persuna taxxabbli għandha tiżgura ż-żamma tal-fatturi għal perjodu ta’ sitt snin.

Il-persuna taxxabbli għandha tiżgura ż-żamma tal-fatturi għal perjodu ta’ ħames snin. Dan l-Artikolu huwa mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet nazzjonali f'oqsma mhux relatati mal-VAT, li jistabbilixxu perjodi obbligatorji ta' ħażna differenti għal dokumenti ta' prova, inklużi fatturi.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi mistqarr b'mod ċar u espliċitu li l-fatturi stampati u elettroniċi huma ugwalment validi. Iż-żamma tal-fatturi stampati tirrikjedi l-ispazju, li jiswa l-flus. Il-permess li l-fatturi jinżammu f'forma elettronika jista' jwassal biex in-negozji Ewropej ikunu aktar effiċjenti u jitnaqqsu l-ispejjeż amministrattivi tagħhom. It-tqassir tal-perjodu li fih l-orġinali jinżammu fil-fajl inaqqas ukoll il-bżonn għall-ispazju fejn jinżammu.

Emenda  16

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 34

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 248a

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(34) Fit-Taqsima 3 tal-Kapitolu 4 tat-Titolu XI, qed jiddaħħal l-Artikolu 248a li ġej:

imħassar

"L-Artikolu 248a

 

Għal finijiet ta’ kontroll, l-Istati Membri li fihom hija dovuta t-taxxa jistgħu jeħtieġu li fatturi partikolari jiġu tradotti fil-lingwi uffiċjali tagħhom."

 

Ġustifikazzjoni

Li l-Istati Membri jiġu mitluba jittraduċu xi fatturi fil-lingwa uffiċjali tagħhom jista' jirrappreżenta piż konsiderevoli speċjalment għan-negozji ż-żgħar.

Emenda  17

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 36 a (ġdid)

Direttiva 2006/112/KE

Titolu XIV – Kapitolu 4a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(36a) Il-Kapitolu li ġej qed jiddaħħal wara l-Artikolu 401:

 

"Kapitolu 4a

 

E-administration (amministrazzjoni elettronika)

 

Artikolu 401a

 

Sabiex tiġi żviluppata attivament e-amministrazzjoni effikaċi u affidabbli, il-Kummissjoni għandha tagħmel valutazzjoni ta’ miżuri u għodda eżistenti tal-amministrazzjoni elettronika fl-Istati Membri u ssaħħaħ l-iskambju tal-aħjar prattiki fosthom f'dan il-qasam. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandja tuża l-programm Komunitarju sabiex ittejjeb l-operat ta' sistemi ta' tassazzjoni fis-suq intern (Fiscalis 2013), stabbilit bid-Deċiżjoni Nru 1482/2007KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1 flimkien ma' finanzjament ieħor eżistenti tal-Unjoni, bħall-Fondi Strutturali biex tipprovdi assistenza teknika lill-Istati Membri li l-iktar li jeħtieġu aġġorament tal-amministrazzjoni elettronika tagħhom permess ta' aċċess għal u użu ta' sistemi maġġuri ta' teknoloġija tal-informatika madwar l-Unjoni.

 

1 ĠU L 330, 15.12.2007, p. 1.

Ġustifikazzjoni

E-amministrazzjoni effikaċi u affidabbli għandha tkun ibbażata fuq l-aħjar prattiki tal-Istati Membri, appoġġata mill-programm Fiscalis u minn fondi eżistenti tal-UE.

NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

Id-Direttiva dwar il-Fatturazzjoni li issa ġiet inkluża fid-Direttiva dwar il-VAT ma laħqitx b’mod sħiħ l-għan li r-regoli dwar il-fatturi tal-VAT jiġu simplifikati, immodernizzati u armonizzati. Id-diversi għażliet li huma disponibbli għall-Istati Membri wasslu għal sett ta’ regoli dwar il-fatturazzjoni li ma kinux armonizzati. Dan huwa tassew ċar b’mod speċjali fil-kuntest tar-regoli li hemm fis-seħħ għall-fatturazzjoni elettronika.

Il-proposta tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni għandha l-għan li:

•       Tissimplifika l-liġi u l-proċeduri amministrattivi għall-awtoritajiet pubbliċi tal-UE u dawk nazzjonali kif ukoll għall-partijiet privati.

•       Telimina l-ostakli legali fis-suq intern għall-fatturi tal-VAT.

•       Tissimplifika l-obbligi ta’ informazzjoni għan-negozji, ħaġa li għandha tnaqqas il-piż amministrativ.

•       Tħeġġeġ lin-negozji biex jużaw il-fatturazzjoni elettronika li hi effiċjenti u li tħalli profitt.

Sabiex tikseb l-għanijiet imsemmija qabel, il-Kummissjoni għandha l-ħsieb li tnaqqas il-piżijiet fuq in-negozji billi tintroduċi sett ta’ regoli armonizzati dwar il-fatturazzjoni billi jitnaqqsu l-għażliet għall-Istati Membri u billi tiżgura li l-awtoritajiet fiskali jaċċettaw fatturi elettroniċi bl-istess kundizzjonijiet li japplikaw għall-fatturi stampati.

Il-Proposta se tkun ta’ benefiċċju wkoll għall-SMEs billi se tippermetti l-użu ta’ fatturi simplifikati, inklużi dawk għal ammonti iżgħar li huma importanti ħafna għall-SMEs, u se tagħti wkoll l-opportunità lill-Istati Membri kollha biex jippremettu lill-SMEs biex iniżżlu l-VAT fil-kontijiet fuq bażi ta’ sistema ta’ kontabilità bbażata fuq il-ħlasijiet.

B’din il-Proposta, il-Kummissjoni trid iżżid l-użu tal-fatturazzjoni elettronika billi jitneħħew l-ostakli legali għat-trażmissjoni u l-ħażna tal-fatturi elettroniċi.

Barra minn hekk, il-Proposta għandha l-għan li tittratta l-frodi billi tintroduċi regoli aktar stretti dwar l-irwol tal-fattura fit-tnaqqis tal-VAT u billi tippermetti l-iskambju ta’ informazzjoni aktar mgħaġġel dwar il-provvisti intra-Komunitarji.

Aspetti speċifiċi tal-proposta

Il-ħlas ta’ taxxi għall-provvisti intra-Komunitarji

Il-Kummissjoni tipproponi li r-regoli dwar il-ħlas ta’ taxxa għall-provvisti intra-Komunitarji jiġu simplifikati. L-għan huwa li tiġi stabbilita data waħda li fiha tkun dovuta t-taxxa. Din għandha tkun dik tal-avveniment li jagħti lok għall-ħlas kif stabbilit biż-żmien tal-provvista. Għalkemm il-fattura huwa meħtieġ li tinħareġ sal-15-il jum tax-xahar wara li jseħħ l-avveniment li jagħti lok għall-ħlas, il-fattura xorta waħda tibqa’ d-dokument ewlieni li jikkonferma l-provvista intra-Komunitarja. Barra minn hekk, id-data tal-ħlas tat-taxxa għall-akkwisti intra-Komunitarji qed tkun emendata biex tikkorrispondi mal-provvista intra-Komunitarja.

Id-dritt għat-tnaqqis

Il-proposta tgħaqqad id-dritt għat-tnaqqis mar-rekwiżit biex tinżamm il-fattura għal tnaqqis. B’hekk, il-Kummissjoni tixtieq tiżgura t-trattament ugwali bejn ir-rekwiżiti tal-fornitur biex joħroġ fattura u l-klijent biex iżomm fattura biex jeżerċita d-dritt tiegħu għat-tnaqqis.

Il-ħruġ ta’ fattura

Bħalissa hemm ċertu ambigwità rigward f’liema Stat Membru japplikaw ir-regoli dwar il-fatturazzjoni. Din toħloq ċerti diffikultajiet għan-negozji. Persuna taxxabbli li tagħmel fornimenti li għalihom hija dovuta t-taxxa fi Stat Membru ieħor, trid tissodisfa l-kundizzjonijiet dwar il-fatturazzjoni fl-Istati Membri l-oħra, u dawn ir-regoli jistgħu jkunu differenti għall-Istat Membru fejn din tkun stabbilita. Il-proposta hija intiża biex issolvi din il-problema billi tistabbilixxi sett ta’ regoli armonizzati għall-fatturi bejn Negozju u Negozju (Business to Business - B2B), bil-konsegwenza li persuna taxxabbli li toħroġ fattura li permezz tagħha din tiġi identifikata għall-finijiet ta’ VAT ikollha ċ-ċertezza legali li l-fattura tkun valida fl-UE kollha.

Il-kontenut ta’ fattura

Il-proposta hija intiża biex tistabbilixxi sistema ta’ fatturazzjoni fuq żewġ livelli. L-ewwel nett, hemm il-fattura li turi l-VAT sħiħa li hija fattura obbligatorja b’sett estensiv ta’ dettalji għall-provvisti B2B meta jkun hemm il-probabilità li l-klijent ikun se jeżerċita d-dritt għat-tnaqqis. It-tieni nett, hemm l-għażla, jew f’ċerti każijiet ir-rekwiżit, għal fattura simplifikata.

Rigward fattura li turi l-VAT sħiħa, hemm tliet bidliet importanti għar-rekwiżiti preżenti fl-Artikolu 226 tad-Direttiva dwar il-VAT:

–       ir-rekwiżit biex il-fornitur jiddikjara fuq il-fattura n-numru tal-identifikazzjoni tal-VAT tal-klijent

–       it-tieni bidla hija li d-data tal-provvista tal-merkanzija jew servizzi qed tinbidel bid-data li fiha tkun dovuta t-taxxa. B’dan il-mod min jirċievi l-provvista jkun jaf f’liema perjodu huwa jista’ jeżerċita d-dritt tiegħu għat-tnaqqis.

–       it-tielet bidla tikkonċerna l-provvisti bl-inverżjoni tal-ħlas: il-fornitur jista’ jeskludi r-rata tal-VAT kif ukoll l-ammont ta’ VAT dovut mill-fattura sħiħa meta l-provvista sseħħ fi Stat Membru ieħor.

Bidla oħra li ta’ min wieħed isemmiha tikkonċerna r-rata tal-kambju li għandha tintuża biex l-ammont tal-VAT li jrid jitħallas jew jiġi kkreditat ikun imfisser fil-munita nazzjonali tal-Istat Membru li fih issir il-provvista tal-merkanzija jew tas-servizzi. Il-Kummissjoni tipproponi li tintuża r-rata tal-kambju ppubblikata mill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE).

Fir-rigward tal-fatturazzjoni elettronika, bħalma ntqal diġà, il-Kummissjoni tipproponi li l-fatturi stampati u l-fatturi elettroniċi jiġu trattati bl-istess mod.

Fl-aħħar nett, il-proposta tistabbilixxi perjodu ta’ żmien komuni ta’ 6 snin għall-UE kollha li matulu jridu jinżammu l-fatturi kollha. Dan jippermetti l-uniformità għall-iskambju ta’ fatturi bejn l-Istati Membri.

Punti għad-diskussjoni

Ir-rapporteur għamel evalwazzjoni pożittiva u ġenerali tal-proposta. Madankollu, hemm numru ta’ kwistjonijiet li huwa jixtieq jiġbed l-attenzjoni tal-Membri tal-Kumitat ECON għalihom.

Matul l-eżami tiegħu tal-proposta oriġinali mill-Kummissjoni, ir-rapporteur innota li xi miżuri proposti setgħu joħolqu problemi għal ċerti awtoritajiet fiskali billi dawn jista’ jkollhom impatt negattiv fuq il-modi kif jitwettqu ċerti kontrolli, b’mod partikolari fi Stati Membri żgħar. Dan jista’ jkollu impatt negattiv fuq id-dħul. Ir-rapporteur iħoss li huwa importanti li jinstab bilanċ bejn il-proċeduri ta’ simplifikazzjoni u l-kontrolli effettivi li għandhom isiru mill-awtoritajiet fiskali filwaqt li tiġi kkunsidrata wkoll il-kwistjoni tal-ekonomiji ta’ skala. Għaldaqstant, ir-rapporteur jipproponi li l-Istati Membri ma jiġux ipprojbiti milli jimponu regoli stretti dwar il-fatturazzjoni bħal, pereżempju, ir-rekwiżit għall-bejjiegħa bl-imnut li joħorġu rċevuta minn cash register fiskali li tkun approvata mill-awtoritajiet fiskali. Bl-istess mod, ir-rapporteur jipproponi wkoll li l-awtoritajiet fiskali jingħataw l-għażla li jitolbu rekwiżiti formali addizzjonali (pereżempju numri sekwenzjali) għal fatturi simplifikati.

Fir-rigward tar-rekwiżit biex tinżamm fattura valida biex wieħed ikun jista’ juża d-dritt tat-tnaqqis, ġie espress tħassib dwar jekk din ir-regola tistax toħloq diffikultajiet għal negozji onesti li jirċievu merkanzija jew servizzi minn barra l-UE, billi l-fornituri li mhumiex ġejjin mill-UE mhumiex neċessarjament familjari mal-fatturazzjoni tal-VAT fl-UE. Jitfaċċaw kwistjonijiet simili fir-rigward tar-rekwiżit biex jinħarġu fatturi tal-VAT għall-provvisti li huma eżentati fil-każijiet kollha, filwaqt li wieħed iżomm f’moħħu li l-Istati Membri fejn il-fatturi attwalment ma jinħtiġux għall-provvisti li huma eżentati, ikun jeħtiġilhom li jintroduċu bidliet li jqumu l-flus fis-sistemi li jużaw biex jipproduċu fatturi.

Titfaċċa wkoll il-kwistjoni dwar jekk ir-rekwiżit li tintuża r-rata ta’ kuljum tal-BĊE f’każ li tinħareġ fattura f’munita differenti minn dik tal-Istat Membru fejn titħallas it-taxxa jistax ikun ta’ piż kbir fuq in-negozji.

Rigward ir-regoli l-ġodda dwar il-ħruġ ta’ fatturi, ir-rapporteur jirrakkomanda li l-piż amministrattiv għall-fornituri jkun limitat kemm jista’ jkun, billi jiġi ċċarat li f’ċertu numru ta’ każijiet, il-ħruġ ta’ fattura għandha tkun soġġetta għar-regoli li japplikaw fl-Istat Membru tal-fornitur. Ikun xieraq ukoll li jiġi ċċarat li f’każ li l-fornitur ma jkunx stabbilit fil-Komunità minn fejn issir il-provvista, il-ħruġ ta’ fattura m’għandux jiġi soġġett għar-regoli stipulati f’din id-Direttiva. Dan żgur għandu jiffaċilita l-implimentazzjoni korretta tar-regoli dwar it-tnaqqis mit-taxxa fuq ix-xiri.

Fir-rigward tar-rekwiżit biex jintuża n-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT għall-provvisti lokali, din il-miżura tista’ timplika wkoll piż addizzjonali. Bħalissa, numru kbir ta’ Stati Membri ma jitolbux in-numru tal-VAT tal-klijent għall-provvisti lokali.

Fl-aħħarnett, huwa ta’ importanza kruċjali għall-funzjonament tajjeb tas-sistema li l-Istati Membri fejn l-introduzzjoni ta’ teknoloġiji ġodda tal-informatika fil-qasam tat-tassazzjoni għadha ma ġietx implimentata għalkollox jingħataw l-appoġġ meħtieġ, permezz tal-programm FISCALIS eżistenti jew permezz ta’ possibilitajiet oħra ta’ ffinanzjar.

Konklużjoni

Ir-rapporteur jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni bħala pass pożittiv lejn l-introduzzjoni ta’ ċarezza u ċertezza legali kemm għall-persuni taxxabbli kif ukoll għall-awtoritajiet, filwaqt li jiġu pprovduti mezzi addizzjonali għall-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT.

OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (9.3.2010)

għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

on the proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the rules on invoicing
(COM(2009)0021 – C6‑0078/2009 – 2009/0009(CNS))

Rapporteur: Alexandra Thein

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Sfond

Fid-Direttiva dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, ir-regoli dwar il-fatturazzjoni, li għandhom jiġu mmodifikati bil-proposta tal-Kummissjoni, jieħdu relattivament ftit spazju. Madankollu, il-fatturi huma element ċentrali tas-sistema tat-taxxa fuq il-valur miżjud, peress li fin-negozju huma prova essenzjali tal-ħlas tat-taxxa għat-tnaqqis tat-taxxa fuq il-valur miżjud.

Madankollu, id-dispożizzjonijiet attwalment validi għall-fatturazzjoni jġibu magħhom xogħol amministrattiv żejjed u fil-biċċa l-kbira ma tawx prova tal-valur tagħhom fil-prattika. Numru kbir ta’ lmenti minn dawk involuti fl-ekonomija ġiegħlu lill-Kummissjoni tittrevedi d-dispożizzjonijiet dwar il-fatturazzjoni. Minn naħa waħda, huma previsti dispożizzjonijiet simplifikati u armonizzazzjoni parzjali, biex il-kummerċ transkonfinali jitħaffef għall-kumpaniji. Min-naħa l-oħra, il-progress teknoloġiku għandu jiġi kkunsidrat billi jiġi propost li minn banda tiġi abbandunata d-distinzjoni bejn fatturi maħruġa elettronikament u mill-banda l-oħra l-fatturi fuq il-karta. Bħala prova essenzjali tal-ħlas, il-fatturi wkoll għandhom funzjoni importanti għall-awtoritajiet tat-taxxa. Il-proposta tal-Kummissjoni tipprovdi f’dan il-kuntest, għaldaqstant, miżuri simplifikati għall-ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa.

Pożizzjoni tar-rapporteur

Ir-rapporteur tappoġġja r-raġunijiet tal-motivazzjoni u l-objettivi tal-proposta tal-Kummissjoni. Ix-xogħol amministrattiv żejjed huwa piż finanzjarju fuq il-kumpaniji u jostakola t-tkabbir u l-innovazzjoni. Il-miżuri proposti se jagħtu kontribut fuq kollox biex jiġi ssimplifikat il-kummerċ għall-SMEs.

B’mod partikolari, qed tiġi proposta t-tneħħija tar-rekwiżit li l-fatturi elettroniċi jeħtieġu firma elettronika avvanzata jew li tiġi trażmessa permezz tal-EDI. It-trattament ugwali fil-futur ta’ fatturi elettroniċi u fatturi bil-karta se jwassal għal użu aktar qawwi tal-fatturazzjoni elettronika u dan iġib miegħu potenzjal kbir ħafna għall-kumpaniji biex inaqqsu l-ispejjeż. Ir-rapporteur mhijiex tal-fehma li l-firma elettronika biss jew il-proċedura EDI joffru garanzija suffiċjenti kontra l-frodi fiskali. L-ewwelnett, il-fattura mhijiex l-uniku dokument li jippermetti li jsiru suppożizzjonijiet dwar l-eżistenza fattwali ta’ servizz. It-tieni, ħafna kumpaniji diġà integraw miżuri ta’ sigurtà fil-proċeduri kummerċjali, li jiggarantixxu trażmissjoni sikura ta’ data b’mezzi elettroniċi. It-tielet, l-azzjonijiet frawdolenti lanqas ma jistgħu jiġu evitati permezz tar-rekwiżiti aktar iebsa li jeżistu attwalment. Fl-aħħarnett, l-eżistenza ta’ operazzjonijiet fiskali regolari tista’ tiġi vverifikata biss permezz ta’ ispezzjoni tal-kumpanija.

Ir-raporteur tikkritika l-fatt li l-Kummissjoni, filwaqt li ħabbret il-prospettiva li se jiġu ffrankati EUR 18-il biljun, naqset milli tippreżenta minn qabel evalwazzjoni komprensiva tal-impatt li toffri spjegazzjoni għall-bażi għall-kalkolu tal-ammont iffrankat. B’hekk, fil-fehma tar-rapporteur, il-Kummissjoni qed taġixxi b’mod kuntradittorju fir-rigward tal-linji gwida tagħha stess ta’ Jannar 2009 dwar l-implimentazzjoni ta’ evalwazzjonijiet tal-impatt.

Ir-rapporteur hija tal-opinjoni wkoll li l-formulazzjoni ġdida tal-Artikolu 249 ma tistax tiġi aċċettata. Fil-verżjoni attwali, l-Artikolu jippermetti biss l-awtoritajiet ta' Stat Membru fejn persuna taxxabbli tkun stabbilita li jkollhom aċċess b’mod elettroniku għall-apparat ta’ ħżin ta’ data ta’ dik il-persuna taxxabbli. L-istess japplika fejn persuni taxxabbli jżommu d-dokumenti fiskali tagħhom fi Stat Membru ieħor għajr l-Istat Membru fejn huma stabbiliti. Għall-każijiet eċċezzjonali, fejn persuna tkun taxxabbli barra mill-Istat Membri li fih tkun stabbilita, l-Istat Membru kkonċernat ikollu jiddependi fuq il-proċedura ta’ assistenza reċiproka biex jinvestiga każijiet suspettużi. Dan għandu jibqa’ hekk.

Madankollu, bil-proposta tal-Kummissjoni, l-aċċess għad-data elettronika għandu jkun aċċessibbli anki fil-każijiet eċċezzjonali. Pereżempju, taħt din il-proposta, l-awtoritajiet fiskali Ġermaniżi fil-futur jista’ jkollhom aċċess elettroniku għad-data ta' kumpannija stabbilita fil-Belġju jekk din issir taxxabbli fil-Ġermanja. B’hekk, għall-ewwel darba, ikun hemm il-possibilità li Stat Membru jkun jista’ jara elettronikament il-proċeduri fiskali ta’ kumpanija li tkun stabbilita fi Stat Membru ieħor. Huwa diffiċli li wieħed jimmaġina kif l-aċċess elettroniku għal data speċifika jkun possibbli mingħajr ma fl-istess ħin tintwera data li ma tkunx rilevanti għall-operazzjoni tat-taxxa inkwistjoni.

Anki jekk ir-rapporteur tirrikonoxxi l-ħtieġa għall-ġlieda effettiva kontra l-frodi, dan ma jiġġustifikax id-dritt estensiv ta’ ndħil transkonfinali fuq id-drittijiet tal-libertà finanzjarja tal-kumpaniji. Għandu jkun hemm bilanċ xieraq bejn l-għan li tiġi kkumbattuta l-frodi minn naħa waħda u l-għan ta’ protezzjoni tad-data min-naħa l-oħra. Il-Kummissjoni ma spjegatx ukoll għaliex intervent daqshekk estensiv qed jitqies bħala neċessarju.

EmendI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda  1

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 8

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 167a – paragrafu 2 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li fi ħdan skema mhux obbligatorja l-persuni taxxabbli għandhom, meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin, jipposponu d-dritt tat-tnaqqis sakemm il-VAT titħallas lill-fornitur:

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu li fi ħdan skema mhux obbligatorja l-persuni taxxabbli għandhom, meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin, jipposponu d-dritt tat-tnaqqis sakemm il-VAT titħallas lill-fornitur:

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta’ kontabilità bbażata fuq l-irċevuti u l-ħlasijiet, li saret obbligatorja għall-SMEs, se tkun effettivament kejl ekonomiku li jħeġġeġ it-tranżazzjonijiet ta’ bejniethom, u dan huwa ġustifikabbli b’mod eminenti fil-kuntest tal-kriżi ekonomika attwali. Barra minn hekk, din il-miżura se tkun iktar konformi mal-objettiv tal-SBA.

Emenda  2

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 29

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 244 – paragrafu 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Iż-żamma ta’ fattura għandha tkun soġġetta għar-regoli li japplikaw fl-Istat Membru li fih il-persuna taxxabbli tkun stabbiliet in-negozju tagħha jew ikollha stabbiliment fiss li minnu jew li għalih tkun saret il-provvista jew, fin-nuqqas ta’ tali post ta’ negozju jew stabbiliment fiss, li fih din ikollha l-indirizz permanenti tagħha jew li normalment tkun tgħix fih jew li jkun b’mod ieħor meħtieġ sabiex din tkun identifikata għal finijiet ta’ VAT."

Il-liġi applikabbli għaż-żamma tal-fatturi għandha tkun dik tal-Istat Membru li fih il-persuna taxxabbli tkun stabbiliet in-negozju tagħha jew ikollha stabbiliment fiss li minnu jew li għalih tkun saret il-provvista jew, fin-nuqqas ta’ tali post ta’ negozju jew stabbiliment fiss, il-liġi tal-Istat Membru li fih din ikollha l-indirizz permanenti tagħha jew li normalment tkun tgħix fih jew li jkun b’mod ieħor meħtieġ sabiex din tkun identifikata għal finijiet ta’ VAT."

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ kjarifika, minħabba li “ż-żamma ta’ fattura” tista’ tfisser mhux biss il-metodu u l-appoġġ magħżula iżda wkoll it-tul taż-żamma.

Emenda  3

Proposta għal direttiva – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 32

Direttiva 2006/112/KE

Artikolu 247

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-persuna taxxabbli għandha tiżgura ż-żamma tal-fatturi għal perjodu ta’ sitt snin.

Il-persuna taxxabbli għandha tiżgura ż-żamma tal-fatturi għal perjodu ta’ mill-inqas sitt snin.

Ġustifikazzjoni

Dan l-artikolu għandu jiġi interpretat fid-dawl tat-tielet paragrafu tal-Artikolu 244, fejn il-perjodu applikabbli b’mod ġenerali huwa ta’ sutt snin, filwaqt li kull Stat Membru jista’ jispeċifika perjodi itwal fid-dawl tal-prattiki tiegħu stess (pereżempju fir-Rumanija, fejn il-perjodu ta’ għajnuna għall-bini huwa ta’ 20 sena, il-perjodu taż-żamma ma jistax ikun inqas minn 20 sena).

PROĊEDURA

Titolu

Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tar-regoli dwar il-fatturazzjoni

Referenzi

(COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))

Kumitat responsabbli

ECON

Opinjoni minn

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

JURI

19.10.2009

 

 

 

Rapporteur

Data tal-ħatra

Alexandra Thein

2.9.2009

 

 

Eżami fil-kumitat

3.12.2009

28.1.2010

 

 

Data tal-adozzjoni

8.3.2010

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

19

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, József Szájer

PROĊEDURA

Titolu

Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tar-regoli dwar il-fatturazzjoni

Referenzi

(COM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS))

Data meta ġie kkonsultat il-PE

27.2.2009

Kumitat responsabbli

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

19.10.2009

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

JURI

19.10.2009

 

 

 

Rapporteur(s)

Data tal-ħatra

David Casa

21.7.2009

 

 

Eżami fil-kumitat

2.12.2009

21.1.2010

22.2.2010

 

Data tal-adozzjoni

17.3.2010

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

37

2

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

David Casa, Sari Essayah, Robert Goebbels, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Zoran Thaler