SPRÁVA o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o uplatňovanie predpisov o fakturácii

25.3.2010 - (KOM(2009)0021 – C7‑0078/2009 – 2009/0009(CNS)) - *

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: David Casa


Postup : 2009/0009(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0065/2010
Predkladané texty :
A7-0065/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o uplatňovanie predpisov o fakturácii

(KOM(2009)0021 – C7‑0078/2009 – 2009/0009(CNS))

(mimoriadny legislatívny postup - konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0021),

–   so zreteľom na článok 93 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7‑0078/2009),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A7-0065/2010),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh, v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a parlamentom členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) S cieľom poskytnúť pomoc malým a stredným podnikom, ktoré majú problémy zaplatiť DPH príslušnému orgánu, skôr ako prijmú platbu od svojich zákazníkov, by členské štáty mali mať možnosť povoliť zúčtovať DPH prostredníctvom systému hotovostného účtovníctva, ktorý dodávateľovi umožňuje zaplatiť DPH príslušnému orgánu po prijatí platby za dodávku a na základe ktorého má dodávateľ právo na odpočítanie, keď zaplatí za dodávku. Členské štáty tak budú môcť zaviesť dobrovoľný systém hotovostného účtovníctva, ktorý nebude mať negatívny vplyv na finančné toky súvisiace s ich príjmom z DPH.

(4) S cieľom poskytnúť pomoc malým a stredným podnikom, ktoré majú problémy zaplatiť DPH príslušnému orgánu, skôr ako prijmú platbu od svojich zákazníkov, by členské štáty mali povoliť zúčtovanie DPH prostredníctvom systému hotovostného účtovníctva, ktorý dodávateľovi umožňuje zaplatiť DPH príslušnému orgánu po prijatí platby za dodávku a na základe ktorého má dodávateľ právo na odpočítanie, keď zaplatí za dodávku. Členské štáty tak budú môcť zaviesť dobrovoľný systém hotovostného účtovníctva, ktorý nebude mať negatívny vplyv na finančné toky súvisiace s ich príjmom z DPH.

Odôvodnenie

Malé a stredné podniky by mali dostať možnosť zjednodušiť svoje systémy fakturácie. Je to plne v súlade s iniciatívou Small Business Act.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 7a (nový)

Smernica 2006/112/ES

Článok 91 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

7a. V článku 91 ods. 2 po prvom pododseku sa vkladá tento pododsek:

 

„Odchylne od prvého pododseku členské štáty akceptujú použitie výmenného kurzu, ktorý Európska centrálna banka zverejní pre deň, v ktorom daňová povinnosť vzniká, alebo, ak v tento deň kurz zverejnený nebol, výmenného kurzu zverejneného pre deň, ktorý predchádza dňu vzniku daňovej povinnosti. Ak žiadna z mien nie je euro, vypočíta sa výmenný kurz na základe výmenného kurzu medzi týmito menami a eurom.“

Odôvodnenie

Požiadavka použiť denný kurz ECB v prípade, že faktúra je vystavená v mene inej ako je mena členského štátu, v ktorom vzniká daňová povinnosť, môže byť veľkou príťažou pre podniky, pretože na svoje operácie už používajú komerčné výmenné kurzy. Povinné využívanie denného kurzu ECB by si mohlo vyžiadať prispôsobenie ich účtovných systémov dvom menám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8

Smernica 2006/112/ES

Článok 167a – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty môžu v rámci dobrovoľnej schémy ustanoviť, že zdaniteľné osoby musia za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky, odložiť právo na odpočítanie dane, až kým sa dodávateľovi nezaplatí DPH:

2. Členské štáty v rámci dobrovoľnej schémy stanovia, že zdaniteľné osoby musia za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky, odložiť právo na odpočítanie dane, až kým sa dodávateľovi nezaplatí DPH:

Odôvodnenie

Malé a stredné podniky by mali dostať možnosť zjednodušiť svoje systémy fakturácie. Je to plne v súlade s iniciatívou Small Business Act.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9 – písmeno c

Smernica 2006/112/ES

Článok 178 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) Písmeno f) sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

„f) ak sa od nej žiada, aby zaplatila DPH ako odberateľ alebo nadobúdateľ v prípade uplatnenia článkov 194 až 197 a článku 199, musí mať faktúru vyhotovenú v súlade s oddielmi 3 až 6 kapitoly 3 hlavy XI a musí splniť náležitosti ustanovené každým členským štátom.“

 

Odôvodnenie

Požiadavka súladu faktúr s formalitami 27 členských štátov v súvislosti s uplatňovaním práva na odpočet DPH je dodatočnou záťažou pre dodávateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 14

Smernica 2006/112/ES

Článok 219a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Vyhotovenie faktúry podlieha predpisom uplatňovaným v členskom štáte, ktorý uvedenej zdaniteľnej osobe pridelil identifikačné číslo DPH, ktoré dotknutá osoba použila na vykonanie dodávky.

1. Vyhotovenie faktúry podlieha predpisom uplatňovaným v členskom štáte, v ktorom je DPH splatná.

Ak neexistuje žiadne také číslo, uplatňujú sa predpisy toho členského štátu, v ktorom dodávateľ zriadil sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň, odkiaľ vykonáva dodávky, alebo ak takéto miesta neexistujú, uplatňujú sa predpisy členského štátu, v ktorom má bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava, alebo kde je inak povinný identifikovať sa na účely DPH.

Ak DPH nie je splatná v Únii, uplatňujú sa predpisy toho členského štátu, v ktorom dodávateľ zriadil sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň, odkiaľ vykonáva dodávky, alebo ak takéto miesta neexistujú, uplatňujú sa predpisy členského štátu, v ktorom má trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava.

 

Ak dodávateľ, ktorý vyhotovuje faktúru za zdaniteľné dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, nie je usadený v členskom štáte, v ktorom je DPH splatná, a osobou povinnou platiť DPH je osoba, ktorej sa tovar dodáva alebo služby poskytujú, vyhotovenie faktúry podlieha predpisom uplatňovaným v členskom štáte, v ktorom má dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služieb sídlo alebo stálu prevádzkareň, z ktorej sa dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb uskutočňuje.

 

Ak dodávateľ nemá v Únii prevádzkareň, vyhotovenie faktúry nepodlieha pravidlám uvedeným v tejto smernici.

2. Ak je odberateľ, ktorý prijíma dodávaný tovar alebo poskytované služby, usadený v členskom štáte inom ako štát, z ktorého sa vykonávajú dodávky, a odberateľ je povinný platiť DPH, vyhotovenie faktúry podlieha predpisom uplatňovaným v tom členskom štáte, ktorý vydal identifikačné číslo DPH, ktoré odberateľ použil pri prijatí dodávky.

2. Ak prijímateľ tovaru alebo služieb vystaví faktúru (samofakturácia) a je povinný platiť DPH, vyhotovenie faktúry podlieha predpisom uplatňovaným v tom členskom štáte, v ktorom je DPH splatná.

Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje zjednodušiť pravidlo a objasniť, že ak dodávateľ nemá v Únii prevádzkareň, vyhotovenie faktúry nepodlieha predpisom stanoveným v tejto smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 16

Smernica 2006/112/ES

Článok 220a – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) ak zdaniteľná suma dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb nepresahuje 200 EUR;

a) ak zdaniteľná suma dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb nepresahuje 300 EUR;

Odôvodnenie

Na plnenie zámeru tejto smernice Rady, ktorým je znížiť zaťaženie podnikov, a na uskutočňovanie ambiciózneho akčného programu Komisie zameraného na zníženie administratívneho zaťaženia podnikov v EÚ o 25 % do roku 2012 je strop na používanie zjednodušených faktúr príliš nízky. Zvýšením stropu na používanie zjednodušených faktúr na 300 EUR by sa vo väčšej miere znížilo zaťaženie podnikov a stále by to nepredstavovalo riziko pre rozpočty členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 17

Smernica 2006/112/ES

Článok 221

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty môžu uložiť zdaniteľným osobám povinnosť vyhotoviť zjednodušenú faktúru za dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb iných, ako sa uvádza v článku 220, ak sa miesto dodania uvedeného tovaru alebo poskytnutia služieb nachádza na ich území.

1. Členské štáty môžu uložiť zdaniteľným osobám povinnosť vyhotoviť na základe článku 226 alebo článku 226b faktúru za iné dodanie tovaru alebo iné poskytnutie služieb, ako sú tie, ktoré sú uvedené v článku 220, ak sa miesto dodania uvedeného tovaru alebo poskytnutia služieb nachádza na ich území.

 

2. Členské štáty môžu oslobodiť zdaniteľné osoby od povinnosti ustanovenej v článku 220 alebo článku 220a vyhotoviť faktúru pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služieb, ktoré uskutočňujú na ich území a ktoré sú oslobodené od dane s možnosťou alebo bez možnosti odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni v súlade s článkami 110 a 111, článkom 125 ods. 1, článkom 127, článkom 128 ods. 1, článkami 132, 135, 136, 375, 376 a 377, článkom 378 ods. 2, článkom 379 ods. 2 a článkami 380 až 390.

Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje, aby členské štáty mali možnosť oslobodiť zdaniteľné osoby od povinnosti vyhotovovať zjednodušené faktúry týkajúce sa oslobodených dodávok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 17

Smernica 2006/112/ES

Článok 222

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Faktúra musí byť vyhotovená najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastala zdaniteľná udalosť.

Faktúra musí byť vyhotovená najneskôr do 15. dňa druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastala zdaniteľná udalosť.

Odôvodnenie

Lehoty stanovené Komisiou na vydávanie faktúr pri dodávke tovaru alebo poskytovaní služieb sú v prípade mnohých odvetví príliš krátke a predĺženie lehoty na vydávanie faktúr na 2 mesiace po zdaniteľnej udalosti je primerané.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 19 – písmeno a

Smernica 2006/112/ES

Článok 226 – bod 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. identifikačné číslo DPH odberateľa ustanovené v článku 214;

4. identifikačné číslo pre DPH odberateľa ustanovené v článku 214, pod ktorým bol odberateľovi dodaný tovar alebo poskytnuté služby, za ktoré je povinný platiť daň, alebo pod ktorým mu bol dodaný tovar uvedený v článku 138;

Odôvodnenie

Spravodajca navrhuje zachovať pôvodné znenie smernice o DPH, pretože požiadavka používania identifikačného čísla pre DPH odberateľa v prípade domácich dodávok by tiež mohla byť pre podniky dodatočnou záťažou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 20

Smernica 2006/112/ES

Článok 226b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na zjednodušenej faktúre vyhotovenej v zmysle článkov 220a a 221 sú povinné len nasledujúce údaje:

1. Na zjednodušenej faktúre vyhotovenej v zmysle článkov 220a a 221 sú povinné len nasledujúce údaje:

a) dátum vyhotovenia;

a) dátum vyhotovenia;

b) identifikácia zdaniteľnej osoby, ktorá dodáva tovar alebo poskytuje služby;

b) identifikácia zdaniteľnej osoby, ktorá dodáva tovar alebo poskytuje služby, s uvedením jej identifikačného čísla pre DPH;

c) identifikácia druhu dodávaného tovaru alebo poskytovaných služieb a ich hodnota;

c) identifikácia druhu dodávaného tovaru alebo poskytovaných služieb a ich hodnota;

d) výška DPH, ktorá sa má zaplatiť alebo zaúčtovať, alebo informácie nevyhnutné na jej výpočet.

d) sadzba DPH a výška DPH, ktorá sa má zaplatiť alebo zaúčtovať, alebo informácie nevyhnutné na jej výpočet;

 

da) ak je vystavená faktúra dokumentom alebo správou, ktorými sa mení pôvodná faktúra, ako sa uvádza v článku 219, konkrétny a jednoznačný odkaz na pôvodnú faktúru.

 

2. Členské štáty môžu požadovať, aby zjednodušené faktúry vystavované v súlade s článkami 220a a 221 obsahovali tieto dodatočné informácie so zreteľom na konkrétne transakcie alebo kategórie zdaniteľných osôb:

 

a) identifikácia zdaniteľnej osoby, ktorá dodáva tovar alebo poskytuje služby, s uvedením jej mena a adresy;

 

b) poradové číslo založené na jednej alebo viacerých sériách, ktoré jednoznačne identifikuje faktúru;

 

c) identifikácia odberateľa s uvedením jeho identifikačného čísla pre DPH, mena a adresy;

 

d) ak ide o výnimku z DPH alebo ak je odberateľ povinný platiť DPH, údaje požadované na základe článkov 226 a 226a.

Odôvodnenie

S cieľom zachovať rovnováhu medzi postupmi zjednodušovania a efektívnymi kontrolami musia mať členské štáty možnosť ukladať prísne predpisy o fakturácii, a tak predchádzať negatívnym dôsledkom pre príjmy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 22

Smernica 2006/112/ES

Článok 230

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Sumy uvedené na faktúre sa môžu uvádzať v akejkoľvek mene za predpokladu, že výška DPH, ktorá sa má zaplatiť alebo zaúčtovať, je uvedená v národnej mene členského štátu, v ktorom sa dodáva tovar alebo poskytujú služby a použije sa výmenný kurz, ktorý uverejnila Európska centrálna banka pre deň, keď vznikla daňová povinnosť, alebo výmenný kurz pre predchádzajúci deň, ak pre uvedený deň nebol výmenný kurz uverejnený.

Sumy uvedené na faktúre sa môžu uvádzať v akejkoľvek mene za predpokladu, že výška DPH, ktorá sa má zaplatiť alebo zaúčtovať, je uvedená v národnej mene členského štátu, v ktorom sa dodáva tovar alebo poskytujú služby, a použije sa jeden z výmenných kurzov uvedených v článku 91.

Odôvodnenie

Účelom tohto PDN je súlad s pravidlom o výmennom kurze uvedeným v článku 91 (porovnaj PDN 1).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 25

Smernica 2006/112/ES

Články 233, 234, 235 a 237

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

25. Články 233, 234, 235 a 237 sa vypúšťajú.

25. Články 233, 234 a 235 sa vypúšťajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 25a (nový)

Smernica 2006/112/ES

Článok 237

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

25a. Článok 237 sa nahrádza takto:

 

„Článok 237

 

Každý členský štát predloží Komisii do 31. decembra 2013 hodnotiacu správu o vykonávaní elektronickej fakturácie. V týchto správach sa uvedú najmä technické problémy a nedostatky, s ktorými sa zdaniteľné osoby a daňové úrady stretli, vrátane posúdenia vplyvu akýchkoľvek podvodov spojených s elektronickou fakturáciou, ku ktorým došlo v dôsledku zrušenia požiadavky začleniť elektronickú výmenu údajov alebo elektronický podpis do elektronických faktúr. Komisia do 1. júla 2014 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu spolu s príslušnými návrhmi, ktorú vypracuje na základe hodnotiacich správ členských štátov.“

Odôvodnenie

V pôvodnom článku smernice sa uvádza, že by sa mala kontrolovať neporušenosť a vierohodnosť odoslaných alebo elektronicky poskytnutých faktúr. Moderný elektronický podpis a/alebo elektronická výmena údajov sú hlavnými prostriedkami na vykonanie takejto kontroly, a teda na obmedzenie priestoru na zneužívanie elektronickej fakturácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 29

Smernica 2006/112/ES

Článok 244 –odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na uchovávanie faktúr sa uplatňujú predpisy toho členského štátu, v ktorom má dodávateľ zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň, odkiaľ alebo kam sa vykonávajú dodávky, alebo ak takéto miesta neexistujú, uplatňujú sa predpisy členského štátu, v ktorom má bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava, alebo kde je inak povinný identifikovať sa na účely DPH.

Faktúra sa môže uchovávať v rovnakej podobe, v ktorej bola prijatá, či už v papierovej alebo elektronickej forme. Faktúru v papierovej podobe možno prípadne previesť do elektronickej formy. Inak sa na uchovávanie faktúr uplatňujú predpisy toho členského štátu, v ktorom má zdaniteľná osoba zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň, odkiaľ alebo kam sa vykonávajú dodávky, alebo ak takéto miesta neexistujú, uplatňujú sa predpisy členského štátu, v ktorom má trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava, alebo kde je inak povinný identifikovať sa na účely DPH.

Odôvodnenie

Je dôležité jasne a jednoznačne uviesť, že papierové a elektronické faktúry sú rovnako platné. Uchovávanie faktúr v papierovej podobe si vyžaduje priestor, na čo sú potrebné finančné prostriedky. Možnosť uchovávať faktúry v elektronickej forme môže znamenať zvýšenie efektívnosti európskych podnikov a zníženie ich administratívnych nákladov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 32

Smernica 2006/112/ES

Článok 247

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zdaniteľná osoba zabezpečuje uchovávanie faktúr počas šiestich rokov.

Zdaniteľná osoba zabezpečuje uchovávanie faktúr počas piatich rokov. Týmto článkom nie sú dotknuté vnútroštátne ustanovenia v oblastiach mimo DPH, ktorými sa stanovujú rôzne povinné lehoty uchovávania podkladových dokumentov vrátane faktúr.

Odôvodnenie

Je dôležité jasne a jednoznačne uviesť, že papierové a elektronické faktúry sú rovnako platné. Uchovávanie faktúr v papierovej podobe si vyžaduje priestor, na čo sú potrebné finančné prostriedky. Možnosť uchovávať faktúry v elektronickej forme môže znamenať zvýšenie efektívnosti európskych podnikov a zníženie ich administratívnych nákladov. Skrátením obdobia, počas ktorého sa originály vedú v evidencii, možno takisto znížiť potrebu priestoru na uchovávanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 34

Smernica 2006/112/ES

Článok 248a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Do oddielu 3 kapitoly 4 hlavy XI sa vkladá tento článok 248a:

vypúšťa sa

„Článok 248a

 

Na účely kontroly môžu členské štáty, v ktorých je daň splatná, požadovať, aby sa konkrétne faktúry preložili do ich úradných jazykov.“

 

Odôvodnenie

Žiadať členské štáty, aby prekladali niektoré faktúry do svojich úradných jazykov, môže predstavovať výrazné zaťaženie, najmä pre malé podniky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 36a (nový)

Smernica 2006/112/ES

Hlava XIV – Kapitola 4a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

36a. Za článok 401 sa vkladá táto kapitola:

 

„Kapitola 4a

 

Elektronická administratíva

 

Článok 401a

 

V záujme aktívneho rozvoja efektívnej a spoľahlivej elektronickej administratívy v oblasti DPH Komisia vyhodnotí existujúce opatrenia a nástroje elektronickej administratívy v členských štátoch a podporí vzájomnú výmenu najlepších postupov v tejto oblasti. Okrem toho Komisia využije program Spoločenstva na zlepšenie fungovania daňových systémov na vnútornom trhu (Fiscalis 2013), vytvorený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1482/2007/ES1, ako aj ďalšie existujúce prostriedky financovania Únie, ako napríklad štrukturálne fondy, na poskytovanie technickej pomoci členským štátom, ktoré najviac potrebujú zmodernizovať svoju elektronickú administratívu prostredníctvom prístupu k hlavným systémom v oblasti informačných technológií využívaným v celej Únii a prostredníctvom používania týchto systémov.

 

Ú. v. EÚ L 330, 15.12.2007, s. 1.

Odôvodnenie

Efektívna a spoľahlivá elektronická administratíva sa zakladá na najlepších postupoch členských štátov, pričom je podporovaná programom Fiscalis a existujúcim financovaním EÚ.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Smernica o fakturácii, ktorá je v súčasnosti začlenená do smernice o DPH, nesplnila úplne cieľ zjednodušiť, zmodernizovať a harmonizovať predpisy v oblasti fakturácie DPH. Spektrum možností, ktoré majú členské štáty k dispozícii, viedlo k situácii, že fakturačné predpisy nie sú vôbec harmonizované. To je zjavné najmä v súvislosti s platnými predpismi o elektronickej fakturácii.

Návrh Komisie

Cieľom Komisie je:

•       zjednodušenie právnych predpisov a administratívnych postupov pre verejné orgány (na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni) a pre súkromné subjekty;

•       odstránenie právnych prekážok na vnútornom trhu pre faktúry DPH;

•       zjednodušenie informačných povinností podnikov, ktoré zníži administratívnu záťaž;

•       povzbudenie podnikov, aby prešli k úspornej a efektívnej elektronickej fakturácii.

V záujme dosiahnutia uvedených cieľov sa Komisia zameriava na znižovanie záťaže podnikov prostredníctvom zavedenia súboru harmonizovaných predpisov pre fakturáciu, obmedzenia možností dostupných pre členské štáty a prostredníctvom zabezpečenia toho, aby daňové úrady prijímali elektronické faktúry za rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú na papierové faktúry.

Návrh bude rovnako prínosom pre malé a stredné podniky, keďže umožní používanie zjednodušenej fakturácie vrátane elektronických faktúr na menšie sumy, ktoré sú zvlášť dôležité pre malé a stredné podniky, a poskytne členským štátom možnosť povoliť účtovať DPH na základe hotovosti v systéme hotovostného účtovníctva.

Komisia očakáva, že tento návrh zvýši používanie elektronickej fakturácie tak, že odstráni právne prekážky prenosu a uchovávania elektronických faktúr.

Okrem toho je cieľom návrhu riešenie podvodov, a to zavedením prísnejších predpisov týkajúcich sa úlohy faktúry pri odpočte DPH a umožnením rýchlejšej výmeny informácií o dodávkach v rámci Spoločenstva.

Osobitné aspekty návrhu

Vznik daňovej povinnosti v súvislosti s dodávkami v rámci Spoločenstva

Komisia navrhuje zjednodušiť pravidlá týkajúce sa vzniku daňovej povinnosti v súvislosti s dodávkami v rámci Spoločenstva. Cieľom je určiť jediný dátum vzniku daňovej povinnosti. Bude to dátum zdaniteľnej udalosti, ktorý je určený časom dodania. Na základe požiadavky vyhotoviť faktúru do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po zdaniteľnej udalosti bude faktúra aj naďalej hlavným dokumentom dokazujúcim dodávku v rámci Spoločenstva. Okrem toho sa mení dátum vzniku daňovej povinnosti týkajúcej sa nadobudnutia v rámci Spoločenstva tak, aby sa zhodoval s dodávkou v rámci Spoločenstva.

Právo na odpočítanie DPH

Návrh spája právo na odpočítanie DPH s požiadavkou mať faktúru na účely odpočítania. Týmto spôsobom chce Komisia zabezpečiť rovnaký prístup k požiadavke, aby dodávateľ vyhotovil faktúru a odberateľ mal faktúru na účely uplatnenia svojho práva na odpočítanie.

Vyhotovenie faktúry

V súčasnosti existujú nejasnosti týkajúce sa otázky, v ktorých členských štátoch sa uplatňujú predpisy o fakturácii. To podnikom spôsobuje určité problémy. Zdaniteľná osoba vykonávajúca dodávky, z ktorých vzniká daňová povinnosť v inom členskom štáte, by mala spĺňať podmienky fakturácie v tomto inom členskom štáte, pričom tieto predpisy sa môžu odlišovať od predpisov členského štátu, v ktorom má sídlo. Cieľom návrhu je riešiť uvedený problém pomocou vytvorenia súboru harmonizovaných predpisov na fakturáciu medzi podnikmi (B2B, Business to business) a výsledkom bude, že zdaniteľná osoba vyhotovujúca faktúru v mieste, v ktorom má identifikačné číslo na účely DPH, bude mať právnu istotu, že predmetná faktúra je platná v celej EÚ.

Obsah faktúry

Návrh je zameraný na vytvorenie dvojstupňového systému fakturácie. Po prvé, ide o úplnú faktúru DPH, ktorá je povinná a obsahuje rozsiahly súbor údajov pri dodávkach medzi podnikmi, ak je pravdepodobné, že zákazník uplatní právo na odpočítanie. Po druhé, možnosť, alebo v niektorých prípadoch požiadavka, vyhotoviť zjednodušenú faktúru.

V súvislosti s úplnou faktúrou DPH sa predkladajú tri podstatné zmeny požiadaviek uvedených v článku 226 smernice o DPH:

–       povinnosť dodávateľa uvádzať na faktúre identifikačné číslo DPH odberateľa;

–       druhá zmena je, že dátum dodania tovaru alebo poskytnutia služieb sa nahradí dátumom vzniku daňovej povinnosti; Prijímateľ dodávky tak vie, v ktorom období môže uplatniť svoje právo na odpočítanie.

–       tretia zmena sa týka dodania podliehajúceho preneseniu daňovej povinnosti: dodávateľovi sa umožní na úplnej faktúre vynechať sadzbu DPH a splatnú sumu DPH, ak sa dodávka uskutoční v inom členskom štáte.

Ďalšia zmena, na ktorú treba upozorniť, sa týka výmenného kurzu, ktorý sa má použiť na vyjadrenie výšky DPH, ktorá sa má zaplatiť alebo zaúčtovať v národnej mene členského štátu, v ktorom sa dodáva tovar alebo poskytujú služby. Komisia navrhuje použiť výmenný kurz, ktorý uverejňuje Európska centrálna banka.

Pokiaľ ide o elektronickú fakturáciu, ako už bolo povedané, Komisia navrhuje rovnaký stupeň platnosti pre papierovú i elektronickú fakturáciu.

V návrhu sa napokon v súvislosti s povinným uchovávaním faktúr stanovuje šesťročná jednotná lehota Európskej únie. To umožní dosiahnuť jednotnosť pri zasielaní faktúr medzi členskými štátmi.

Niekoľko otázok na diskusiu

Spravodajca návrh hodnotí celkovo kladne. Rád by však členov výboru ECON upozornil na niekoľko problémov.

Spravodajca si pri skúmaní pôvodného návrhu Európskej komisie uvedomil, že niektoré navrhované opatrenia by mohli spôsobiť problémy istým daňovým úradom, keďže by negatívne ovplyvnili spôsob, akým sa uskutočňujú určité kontroly, a to najmä v malých členských štátoch. To by negatívne zasiahlo príjmy. Spravodajca sa nazdáva, že treba dosiahnuť rovnováhu medzi postupmi zjednodušenia a účinnosťou kontrol, ktoré majú uskutočňovať daňové úrady, pričom sa zároveň musia zohľadniť úspory z rozsahu. Spravodajca preto navrhuje, aby sa členským štátom nebránilo uplatňovať prísne predpisy o fakturácii, napríklad požiadavku na registrovaných malopredajcov, aby vydávali doklad z daňovej registračnej pokladnice, ktorú schválil daňový úrad. Podobne spravodajca navrhuje, aby daňové úrady mali možnosť uplatňovať dodatočné formálne požiadavky na zjednodušené faktúry (napr. poradové číslo).

Pokiaľ ide o požiadavku mať platnú faktúru na uplatnenie práva na odpočítanie, objavili sa obavy, či by takýto predpis nemohol spôsobiť problémy čestným podnikom, ktoré dostávajú tovar či služby z územia mimo EÚ, keďže dodávatelia mimo EÚ nemusia nevyhnutne poznať fakturáciu DPH v EÚ. Podobné námietky sa vyskytli v súvislosti s požiadavkou vystavovať faktúry DPH pre oslobodené dodávky vo všetkých prípadoch so zreteľom na skutočnosť, že členské štáty, v ktorých sa v súčasnosti faktúry pre oslobodené dodávky nevyžadujú, by museli uskutočniť nákladné zmeny systému tvorby faktúr.

Vynára sa taktiež otázka, či by požiadavka na použitie denného výmenného kurzu ECB v prípade vydania faktúry v inej mene ako v mene členského štátu, v ktorom sa má daň zaplatiť, podniky nadmerne nezaťažila.

Pokiaľ ide o nové pravidlá vystavovania faktúr, spravodajca navrhuje maximálne znížiť administratívne zaťaženie dodávateľov, a to vysvetlením, že v určitom počte prípadov sa pri vystavení faktúry uplatňujú predpisy platné v členskom štáte dodávateľa. Taktiež by bolo vhodné ozrejmiť, že v prípadoch, keď dodávateľ nemá sídlo v Spoločenstve, z ktorého sa uskutočňuje dodávka, predpisy ustanovené v tejto smernici sa vystavenia faktúry netýkajú. To výrazne pomôže správnemu uplatňovaniu predpisov o odpočte DPH na vstupe.

Pokiaľ ide o požiadavku používať identifikačné číslo DPH zákazníka pre domáce dodávky, toto opatrenie by prinieslo dodatočnú záťaž. V súčasnosti veľa členských štátov nepožaduje číslo DPH zákazníka pre domáce dodávky.

Napokon, pre správne fungovanie systému je veľmi dôležité poskytnúť potrebnú podporu členským štátom, v ktorých sa v daňovej oblasti doteraz v plnej miere neuplatnili nové informačné technológie, a to buď prostredníctvom programu FISCALIS, alebo z iných finančných zdrojov.

Záver

Spravodajca víta návrh Komisie ako kladný krok smerom k sprehľadneniu a zvýšeniu právnej istoty pre zdaniteľné osoby, ako aj pre daňové úrady, ktorý súčasne poskytne dodatočný prostriedok na boj proti daňovým podvodom.

STANOVISKO Výboru pre právne veci (9.3.2010)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o uplatňovanie predpisov o fakturácii
(KOM(2009)0021 – C6‑0078/2009 – 2009/0009(CNS))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Alexandra Thein

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Kontext

V smernici o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa predpisom o fakturácii, ktoré Komisia navrhuje zmeniť, dostáva len pomerne málo priestoru. Faktúry pritom predstavujú hlavný prvok systému dane z pridanej hodnoty, keďže ako dôležitý daňový doklad pre odpočítanie DPH zohrávajú významnú úlohu v obchodnom styku.

Aktuálne platné predpisy o fakturácii však vedú k zbytočnej byrokracii a v praxi sa väčšinou neosvedčili. Početné sťažnosti zo strany hospodárskych subjektov primäli Komisiu k tomu, aby prehodnotila platné predpisy o fakturácii. Predpokladá sa ich zjednodušenie a harmonizácia, a tým uľahčenie cezhraničného obchodného styku pre podniky. Okrem toho by sa malo v súlade s technologickým pokrokom prestať rozlišovať medzi elektronickými a papierovými faktúrami. Faktúra ako daňový doklad má dôležitú funkciu aj pre daňové úrady. Návrh Komisie preto v tejto súvislosti zahŕňa uľahčenie opatrení na boj proti podvodom v oblasti DPH.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa podporuje motiváciu a ciele návrhu Komisie. Zbytočné byrokratické zaťaženie spôsobuje vysoké náklady a brzdí rast a inovácie. Navrhované opatrenia prispejú predovšetkým k uľahčeniu obchodného styku pre malé a stredné podniky.

Spravodajkyňa sa prihovára najmä za zámer zrušiť požiadavku, aby sa elektronické faktúry museli overovať prostredníctvom zdokonaleného elektronického podpisu, alebo sprostredkúvať elektronickou výmenou údajov. Budúce rovnocenné postavenie elektronických a papierových faktúr povedie k častejšiemu používaniu elektronickej fakturácie, ktoré podnikom pomôže významne znížiť náklady. Spravodajkyňa si nemyslí, že len elektronický podpis alebo elektronická výmena údajov poskytujú dostatočnú záruku pred daňovými podvodmi. Po prvé, faktúra nie je jediný doklad o tom, či boli konkrétne služby skutočne poskytnuté. Po druhé, mnohé podniky už začlenili do svojich prevádzkových predpisov bezpečnostné opatrenia zaručujúce bezpečné odosielanie údajov elektronickou cestou. A po tretie, podvodom nemožno zabrániť ani súčasnými náročnejšími požiadavkami. Riadny daňový postup sa dá v podstate overiť len daňovou kontrolou.

Spravodajkyňa sa kriticky pozerá na skutočnosť, že Komisia vopred nepredložila komplexné posúdenie vplyvu týkajúce sa avizovaného potenciálu úspor vo výške 18 miliárd EUR, ktoré by objasnilo dôvody stanovenia tohto objemu úspor. Tým, podľa názoru spravodajkyne, Komisia konala v rozpore s vlastnými usmerneniami o vykonávaní posúdenia vplyvu z januára 2009.

Spravodajkyňa je ďalej názoru, že navrhované nové znenie článku 249 nemožno akceptovať. V súčasnom znení umožňuje tento článok elektronický prístup k prístrojom na ukladanie údajov zdaniteľnej osoby len úradom členských štátov, v ktorých má táto sídlo. Platí to aj vtedy, ak zdaniteľná osoba uchováva svoje daňové podklady v inom členskom štáte než v tom, v ktorom má sídlo. Vo výnimočných prípadoch, kedy má zdaniteľná osoba daňovú povinnosť v inom členskom štáte než v tom, kde má sídlo, je príslušný členský štát odkázaný na preskúmanie podozrivých prípadov postupom vzájomnej pomoci. To by sa nemalo meniť.

V súlade s návrhom Komisie by však v budúcnosti mal byť možný elektronický prístup k údajom aj v uvedených výnimočných prípadoch. To znamená, že napríklad nemecké daňové úrady by boli oprávnené elektronickou formou získať údaje o podniku so sídlom v Belgicku, ak má tento podnik daňovú povinnosť v Nemecku. Tým by sa po prvýkrát umožnilo členskému štátu nahliadnuť elektronickou cestou do daňových postupov podniku, ktorý má sídlo v inom členskom štáte. Ako by sa však elektronický prístup ku konkrétnym údajom realizoval tak, aby bolo možné nahliadnuť do špecifických údajov, a pritom nenahliadnuť do údajov, ktoré s daňovými postupmi nesúvisia, si sotva dokážeme predstaviť.

Hoci nutnosť efektívne bojovať proti podvodom nemožno podceňovať, nesmie táto predstavovať dôvod zasahovať do ďalekosiahlych cezhraničných práv hospodárskej slobody podnikov. Musí existovať primeraná rovnováha medzi záujmami boja proti podvodom na jednej strane a ochrany údajov na druhej strane. Komisia okrem iného ani neobjasnila potrebu takéhoto ďalekosiahleho zásahu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8

Smernica 2006/112/ES

Článok 167a – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty môžu v rámci dobrovoľnej schémy ustanoviť, že zdaniteľné osoby musia za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky, odložiť právo na odpočítanie dane, až kým sa dodávateľovi nezaplatí DPH:

2. Členské štáty v rámci dobrovoľnej schémy stanovia, že zdaniteľné osoby musia za predpokladu, že sú splnené nasledujúce podmienky, odložiť právo na odpočítanie dane, až kým sa dodávateľovi nezaplatí DPH:

Odôvodnenie

Účtovný systém založený na príjmoch a platbách, ktorý sa stal pre malé a stredné podniky povinným, bude skutočne hospodárskym opatrením podporujúcim transakcie uskutočňované týmito podnikmi, čo je v kontexte súčasnej hospodárskej krízy úplne oprávnené. Toto opatrenie bude tiež viac v súlade s cieľom iniciatívy Small Business Act pre Európu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 29

Smernica 2006/112/ES

Článok 244 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na uchovávanie faktúr sa uplatňujú predpisy toho členského štátu, v ktorom má dodávateľ zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň, odkiaľ alebo kam sa vykonávajú dodávky, alebo ak takéto miesta neexistujú, uplatňujú sa predpisy členského štátu, v ktorom má bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava, alebo kde je inak povinný identifikovať sa na účely DPH.“

Na uchovávanie faktúr sa uplatňujú právne predpisy toho členského štátu, v ktorom má dodávateľ zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň, odkiaľ alebo kam sa vykonávajú dodávky, alebo ak takéto miesta neexistujú, uplatňujú sa právne predpisy členského štátu, v ktorom má trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava, alebo kde je inak povinný identifikovať sa na účely DPH.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh slúži na objasnenie, pretože uchovávanie faktúr nemusí znamenať len vybraný spôsob a nosič, ale aj obdobie uchovávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 32

Smernica 2006/112/ES

Článok 247

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zdaniteľná osoba zabezpečuje uchovávanie faktúr počas šiestich rokov.“

Zdaniteľná osoba zabezpečuje uchovávanie faktúr počas najmenej šiestich rokov.

Odôvodnenie

Tento článok treba vykladať na základe tretieho odseku článku 244, kde sa šesť rokov považuje za minimálne všeobecne uplatniteľné obdobie, pričom každý členský štát môže so zreteľom na vlastné postupy stanoviť dlhšie obdobie (napríklad v Rumunsku, kde lehota na poskytovanie pomoci v stavebníctve je 20 rokov, nesmie byť lehota na uchovávanie faktúr kratšia ako 20 rokov).

POSTUP

Názov

Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o uplatňovanie predpisov o fakturácii

Referenčné čísla

KOM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS)

Gestorský výbor

ECON

Výbor, ktorý predložil stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

JURI

19.10.2009

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

 dátum menovania

Alexandra Thein

2.9.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

3.12.2009

28.1.2010

 

 

Dátum prijatia

8.3.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, József Szájer

POSTUP

Názov

Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o uplatňovanie predpisov o fakturácii

Referenčné čísla

KOM(2009)0021 – C6-0078/2009 – 2009/0009(CNS)

Dátum konzultácie s EP

27.2.2009

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

19.10.2009

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

19.10.2009

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

David Casa

21.7.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

2.12.2009

21.1.2010

22.2.2010

 

Dátum prijatia

17.3.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

David Casa, Sari Essayah, Robert Goebbels, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Catherine Stihler, Zoran Thaler

Dátum predloženia

25.3.2010