Procedură : 2009/2114(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0067/2010

Texte depuse :

A7-0067/2010

Dezbateri :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.17
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0107

RAPORT     
PDF 180kWORD 99k
25.3.2010
PE 430.469v02-00 A7-0067/2010

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie aferent exerciţiului financiar 2008

(C7‑0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Véronique Mathieu

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie aferent exerciţiului financiar 2008

(C7‑0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Observatorului(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (reformare), în special articolul 15,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(3), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-0067/2010),

1.  acordă directorului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Observatorului aferent exerciţiului financiar 2008;

2.  îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, împreună cu rezoluţia Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

.

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie pentru exerciţiul financiar 2008

(C7‑0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Observatorului(4),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(5), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (reformare), în special articolul 15,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(6), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-0067/2010),

1.  aprobă închiderea conturilor Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie pentru exerciţiul financiar 2008;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie aferent exerciţiului financiar 2008

(C7‑0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie pentru exerciţiul financiar 2008, însoţit de răspunsurile Observatorului(7),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(8), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1920/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (reformare), în special articolul 15,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(9), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A7-0067/2010),

A. întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obţinut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exerciţiul financiar 2008 şi cu privire la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente;

B. întrucât la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat descărcarea de gestiune directorului Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie pentru execuţia bugetului Observatorului aferent exerciţiului financiar 2007(10) şi întrucât în rezoluţia sa care însoţeşte decizia de descărcare de gestiune, Parlamentul:

- a subliniat faptul că Observatorul a instituit proceduri şi instrumente de control regulat şi de control ex-post şi a elaborat o gestiune mai elaborată a resurselor umane, realizând, în special, un portal consacrat resurselor umane pe site-ul său de intranet;

- a felicitat Observatorul pentru strânsa sa colaborare cu Agenţia Europeană pentru Securitate Maritimă, care îşi are, de asemenea, sediul la Lisabona, şi pentru împărţirea spaţiilor din clădiri, precum şi pentru utilizarea în comun a infrastructurii şi a serviciilor, şi a luat act de faptul că mutarea în noul sediu a fost prevăzută pentru primul trimestru din 2009,

1. constată cu satisfacţie că Curtea de Conturi a reuşit să obţină asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Observatorului pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2008, în toate aspectele esenţiale, precum şi cu privire la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente, în ansamblul lor;

Performanţe

2. insistă asupra faptului că este important ca Observatorul să îşi stabilească în programarea sa obiective SMART şi indicatori RACER pentru a putea evalua rezultatele; ia act de faptul că Observatorul a afirmat că a luat în considerare aceste recomandări în programul de lucru pentru 2009;

3. invită, de asemenea, Observatorul, să ia în considerare introducerea unei diagrame Gantt în programarea fiecărei activităţi operaţionale, pentru a indica în mod rapid timpul petrecut de către fiecare agent în cadrul unui proiect şi pentru a favoriza o abordare orientată spre obţinerea de rezultate;

4. subliniază faptul că, în următorii ani, descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului observatorului ar trebui să se bazeze într-o mai mare măsură pe performanţele acestuia din cursul exerciţiului;

Audit intern

5. recunoaşte faptul că Agenţia a implementat 15 recomandări dintre cele 41 elaborate de către Serviciul de audit intern (IAS) începând cu 2006; ia act de faptul că dintre cele 26 de recomandări aflate încă în desfăşurare, 14 sunt considerate a fi „foarte importante” şi vizează în principal stadiul de pregătire a mutării (controlul calităţii pentru noua clădire, măsuri preventive împotriva inundaţiilor, un plan de continuitate a activităţilor şi investiţii în echipamente) şi implementarea standardelor de control intern (referitoare la promovarea personalului, evaluarea personalului, managementul riscurilor şi înregistrarea excepţiilor);

6.   ia act de faptul că în 2008 au fost înregistrate venituri din dobânzi în valoare de 107 591,31 EUR în cadrul Observatorului; deduce din conturile anuale şi din valoarea dobânzilor că Observatorul dispune în permanenţă de un volum ridicat al lichidităţilor; ia act de faptul că la 31 decembrie 2008 lichidităţile Observatorului se ridicau la 1 635 537,86 EUR, precum şi de faptul că la începutul exerciţiului 2009 contul bancar al Observatorului a fost creditat cu suma de 354 051,31 EUR, înscrisă în mod greşit de bancă drept creanţe ale Observatorului; îndeamnă Comisia să examineze posibilităţile de a pune pe deplin în aplicare gestiunea numerarului conformă necesităţilor în temeiul articolului 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, precum şi modificările conceptuale necesare pentru menţinerea durabilă a lichidităţilor Centrului la un nivel cât mai redus posibil;

oo   o

7. face trimitere, pentru alte observaţii cu caracter orizontal care însoţesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluţia sa din xx aprilie 2010(11) referitoare la performanţele, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor.

13.1.2010

AVIZ al Comisiei pentru libertăŢi civile, justiŢie Şi afaceri interne

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2008

(C7-0185/2009 - 2009/2114(DEC))

Raportor pentru aviz: Juan Fernando López Aguilar

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.   constată cu satisfacție că, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2008, Curtea de Conturi a reușit să obțină asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie în toate aspectele esențiale, precum și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, în ansamblul lor;

2.   ia act de comentariile Curții referitoare la faptul că pentru a asigura o gestiune pe activități completă care să permită îmbunătățirea continuă a alocării resurselor și o analiză a performanței, observatorul ar trebui să își stabilească obiective măsurabile cu indicatori relevanți, să își aloce resursele pe baza necesităților estimate ale proiectelor și să încurajeze realizarea obiectivelor; ia act, de asemenea, de comentariile observatorului cu privire la acest aspect;

3.   subliniază faptul că, în următorii ani, descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului observatorului ar trebui să se bazeze într-o mai mare măsură pe performanțele acestuia din cursul exercițiului.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

11.1.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

Membri supleanți prezenți la votul final

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Membri supleanți prezenți la votul final

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

JO C 304, 15.12.2009, p. 148.

(2)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(4)

JO C 304, 15.12.2009, p. 148.

(5)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(6)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(7)

JO C 304, 15.12.2009, p. 148.

(8)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(9)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(10)

JO L 255, 26.9.2009, p. 137.

(11)

Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)...

Aviz juridic - Politica de confidențialitate