Postopek : 2009/2114(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0067/2010

Predložena besedila :

A7-0067/2010

Razprave :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Glasovanja :

PV 05/05/2010 - 13.17
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0107

POROČILO     
PDF 166kWORD 92k
25.3.2010
PE 430.469v02-00 A7-0067/2010

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2008

(C7‑0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Véronique Mathieu

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2008

(C7‑0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori Centra za spremljanje(1),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1920/2006 z dne 12. decembra 2006 o Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (prenovitev)(3), zlasti člena 15 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 94 te uredbe,

–   ob upoštevanju člena 77 in priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7‑0067/2010),

1.  podeli direktorju Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami razrešnico glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2008;

2.  navaja svoje pripombe v priloženi resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

.

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2008;

(C7‑0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori centra(5),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(6), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1920/2006 z dne 12. decembra 2006 o Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (prenovitev)(7), zlasti člena 15 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 94 te uredbe,

–   ob upoštevanju člena 77 in priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0067/2010),

1.  odobri zaključni račun Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2008;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2008

(C7‑0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori centra(9),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1920/2006 z dne 12. decembra 2006 o Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (prenovitev)(11), zlasti člena 15 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(12), zlasti člena 94 te uredbe,

–   ob upoštevanju člena 77 in priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0067/2010),

A. ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2008 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

B. ker je Parlament 23. aprila 2009 direktorju Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami podelil razrešnico glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2007(13) in v resoluciji, ki spremlja sklep Parlamenta o razrešnici, med drugim

- ugotavlja, da je center vzpostavil postopke in instrumente za izvajanje rednega in naknadnega nadzora ter izpopolnil upravljanje človeških virov, zlasti z odprtjem notranjega spletnega portala, ki je posvečen človeškim virom,

- pozdravlja dejstvo, da center v zvezi z vprašanjem skupne uporabe stavb, infrastrukture in storitev tesno sodeluje z Evropsko agencijo za pomorsko varnost, ki ima prav tako sedež v Lizboni, in ugotavlja, da je selitev v nove prostore načrtovana v prvem četrtletju leta 2009,

1. z zadovoljstvom ugotavlja, da je Računsko sodišče pridobilo razumno zagotovilo, da so letni računovodski izkazi centra za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2008, z vseh pomembnih vidikov zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne;

Uspešnost

2. poudarja, da je pomembno, da center določi cilje SMART in kazalnike RACER v svojih načrtih, da bi tako ocenil svoje rezultate; je seznanjen z izjavo centra, da je upošteval te pripombe v svojem delovnem programu za leto 2009;

3. poleg tega poziva center, da preuči uvedbo Ganttovega diagrama v načrtovanje vsake svoje operativne dejavnosti, da se omogoči hiter prikaz časa, ki ga vsak uslužbenec porabi za projekt, in spodbudi pristop, usmerjen k doseganju rezultatov;

4. ugotavlja, da bi morala v prihodnjih letih razrešnica za izvrševanje proračuna centra temeljiti tudi na uspešnosti poslovanja centra med letom;

Notranja revizija

5. priznava, da je agencija izvedla 15 od 41 priporočil, ki jih je od leta 2006 oblikovala notranja revizijska služba; ugotavlja, da jih je 26 še v izvajanju, 14 jih je bilo ocenjenih za zelo pomembne in v glavnem zadevajo pripravljenost za izvajanje (glede kontrole kakovosti nove lokacije, preprečevanja škode zaradi poplav, načrta neprekinjenega poslovanja in vlaganja v opremo) in izvajanje standardov notranje kontrole (glede napredovanja in ocenjevanja osebja, obvladovanja tveganja in dokumentiranja izjem);

6.  je seznanjen s tem, da je center v letu 2008 vknjižil prihodke iz obresti v višini 107.591,31 EUR; glede na letne računovodske izkaze in višino obresti sklepa, da ima center vseskozi visok gotovinski saldo; je seznanjen s tem, da je gotovinski saldo centra 31. decembra 2008 znašal 1.635.537,86 EUR in da so se v začetku leta 2009 v dobro bančnega računa centra pripisala tudi sredstva v višini 354.051,31 EUR, ki so bila zaradi napačnega knjiženja banke zavedena med terjatvami; poziva Komisijo, naj preveri, s katerimi razpoložljivimi možnostmi bi bilo mogoče povsem uveljaviti na potrebah temelječe upravljanje denarnih sredstev v skladu z odstavkom 5 člena 15 Uredbe (ES, Euratom) št. 2343/2002 in katere spremembe zasnove so potrebne, da bi gotovinski saldo centra trajno ohranjali na kolikor mogoče nizki ravni;

oo   o

7. sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne xx. aprila 2010(14) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

13.1.2010

MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2008

(C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC))

Pripravljavec mnenja: Juan Fernando López Aguilar

POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.   z zadovoljstvom ugotavlja, da je Računsko sodišče pridobilo razumno zagotovilo, da so letni računovodski izkazi Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2008, z vseh pomembnih vidikov zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne;

2.   je seznanjen z opombami Računskega sodišča, da bi moral center, če želi zagotoviti upravljanje po dejavnostih v celoti, kar bo omogočilo nenehne izboljšave dodeljevanja virov in analize uspešnosti, opredeliti merljive cilje z ustreznimi kazalniki, dodeljevati vire glede na ocenjene potrebe projektov in spodbujati doseganje rezultatov; je prav tako seznanjen s pripombami centra v zvezi s tem;

3.   ugotavlja, da bi morala v prihodnjih letih razrešnica za izvrševanje proračuna centra temeljiti tudi na uspešnosti poslovanja centra med letom.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

11.1.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Timothy Kirkhope, baronica Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilčev, Iliana Malinova Iotova, Petru Constantin Luhan, Marija Nedelčeva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

UL C 304, 15. 12. 2009, str. 148.

(2)

UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1.

(3)

UL L 376, 27. 12. 2006, str. 1.

(4)

UL L 357, 31. 12. 2002, str. 72.

(5)

UL C 304, 15. 12. 2009, str. 148.

(6)

UL L 248, 16. 9. 2002, s. 1

(7)

UL L 376, 27. 12. 2006, s. 1

(8)

UL L 357, 31. 12. 2002, s. 72

(9)

UL C 304, 15. 12 .2009, str. 148.

(10)

UL L 248, 16. 9. 2002, s. 1

(11)

UL L 376, 27. 12. 2006, str. 1

(12)

UL L 357, 31. 12. 2002, s. 72

(13)

UL L 255, 26. 9. 2009, str. 137

(14)

Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)...

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov