Procedură : 2009/2122(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0068/2010

Texte depuse :

A7-0068/2010

Dezbateri :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0102

RAPORT     
PDF 186kWORD 111k
25.3.2010
PE 430.468v02-00 A7-0068/2010

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2008

(C7‑0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Véronique Mathieu

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2008

(C7‑0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Agenției(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008(3) de instituire a Agenției Europene de Siguranță a Aviației, în special articolul 60,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A7-0068/2010),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene de Siguranță a Aviației descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2008;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene de Siguranță a Aviației, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2008

(C7‑0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Agenției(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008(7) de instituire a Agenției Europene de Siguranță a Aviației, în special articolul 60,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A7-0068/2010),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2008;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene de Siguranță a Aviației, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi, și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2008

(C7‑0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2008,

–   având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile Agenției(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE și articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008(11) de instituire a Agenției Europene de Siguranță a Aviației, în special articolul 60,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A7-0068/2010),

A.     întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exercițiul financiar 2008 și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente;

B.     întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat descărcarea de gestiune directorului executiv al Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2007(13) și întrucât, în rezoluția sa care însoțește decizia de descărcare de gestiune, Parlamentul, printre altele:

- a luat act de criticile formulate de Curtea de Conturi cu privire la mai multe proceduri de achiziții publice supuse auditului;

- a solicitat Agenției să își respecte angajamentul luat în răspunsurile sale către Curtea de Conturi de a se conforma în mod riguros procedurilor de achiziții publice și de a avea grijă în mod special să transmită informații explicite ofertanților potențiali;

- a subliniat observația Curții de Conturi conform căreia schema de personal pentru 2007 prevedea 467 de posturi temporare, dar creditele bugetare pentru cheltuielile de personal nu acopereau costurile reale de personal aferente acestor posturi și faptul că, prin urmare, Agenția a convenit cu Comisia să reducă numărul de posturi până la 342, dintre care 333 erau ocupate la sfârșitul exercițiului,

1.      salută constatarea Curții de Conturi privind fiabilitatea conturilor Agenției aferente exercițiului financiar 2008, precum și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, în ansamblul lor;

2.      observă că Agenția a primit 30 000 000 EUR în credite de angajament și de plată de la bugetul 2008;

3.      constată că bugetul Agenției a fost majorat cu 42%, de la 72 000 000 EUR la 102 000 000 EUR, din 2007 în 2008 și că efectivul de personal a crescut de la 362 la 442;

Performanțe

4.      insistă asupra faptului că este important ca Agenția să stabilească în programarea sa obiective SMART și indicatori RACER în vederea evaluării realizărilor sale; ia act de răspunsul Agenției în care se dau asigurări că programul de lucru pentru 2010 a fost îmbunătățit prin stabilirea de obiective și indicatori-cheie de performanță, precum și printr-un sistem mai bun de planificare a resurselor; invită, de asemenea, Agenția să ia în considerare introducerea unei diagrame Gantt în programarea tuturor activităților sale operaționale, astfel încât să indice rapid timpul petrecut de fiecare agent pentru un proiect și să favorizeze o abordare orientată spre obținerea de rezultate;

5.      solicită Agenției să prezinte, în tabelul care trebuie anexat la viitorul raport al Curții de Conturi, o comparație între operațiunile realizate în exercițiul care face obiectul descărcării de gestiune și cele realizate în exercițiul precedent pentru a permite autorității care acordă descărcarea de gestiune să evalueze mai bine performanțele Agenției de la un exercițiu la altul;

Regulamentul privind onorariile și taxele

6.      ia act de faptul că 2008 a fost primul an complet de implementare a activităților de certificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 593/2007 al Comisiei din 31 mai 2007 privind onorariile și taxele percepute de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației(14);

7.      solicită Agenției să instituie un sistem de monitorizare a proiectelor de certificare, cu scopul de a se asigura că, pe întreaga durată de desfășurare a unui proiect, onorariile percepute nu sunt, într-o proporție importantă, diferite față de costurile reale;

8.      regretă că, în 2008, sistemul de onorarii anuale fixe a generat venituri considerabil mai însemnate decât costurile efective ale serviciilor prestate și invită Agenția să înainteze de urgență un plan detaliat pentru a garanta că acest fapt nu se va mai întâmpla în exercițiile viitoare;

Reportarea creditelor

9.      atrage atenția asupra faptului că Agenția a reportat în 2009 un număr mare de credite aferente cheltuielilor de funcționare (mai mult de 53 000 000 EUR, adică 79% din totalul creditelor de funcționare); acceptă că nivelul ridicat al creditelor reportate în 2009 contravine principiului anualității, chiar dacă o anumită nesiguranță cu privire la nivelul onorariilor și taxelor este inerentă în ciclul comercial inițial al Agenției; subliniază, de asemenea, faptul că această situație semnalează un punct slab în sistemul de planificare a resurselor întreprinderii, rezultat al unei întârzieri în procesul de încheiere a contractului de servicii; solicită, prin urmare, ca pentru următorul exercițiu financiar să fie prezentate Comisiei și Parlamentului previziuni mult mai realiste, care să acorde suficient timp pentru a fi analizate;

10.    observă că conturile Agenției înregistrează venituri din dobânzi în sumă de 1 988 000 EUR pentru exercițiul financiar 2008; deduce din conturile anuale și din valoarea veniturilor din dobânzi că Agenția dispune în mod durabil de lichidități considerabile; observă că la 31 decembrie 2008 aceste solduri de lichidități se ridicau la 57 245 000 EUR; invită Comisia să examineze posibilități de a pune pe deplin în aplicare o gestiune a numerarului axată pe necesități, în conformitate cu articolul 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002, precum și modificările conceptuale necesare pentru menținerea durabilă a lichidităților Agenției la un nivel cât mai redus posibil;

11.    constată că, în 2008, 15% din cheltuielile de personal au fost transferate la cheltuielile de funcționare, ceea ce indică o planificare nerealistă; este îngrijorat în ceea ce privește eficiența sporită care decurge din acest transfer și va investiga în profunzime costurile de elaborare și de urmărire pentru implementarea sistemului de planificare a resurselor întreprinderii (ERP) în această privință;

12.    își exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa de coordonare dintre necesități, personal și regulamentul financiar al Agenției și, în special, cu privire la faptul că procedurile de selecție a personalului îngreunează recrutarea de personal cu calificări adecvate; consideră că grupul de lucru interinstituțional pentru agenții descentralizate ar putea aborda această chestiune;

Alte îmbunătățiri necesare Agenției

13.    solicită Agenției să își îmbunătățească planificarea procesului de recrutare într-o manieră mai realistă și să elimine deficiențele care afectează stabilirea bugetului și monitorizarea sistemului de planificare a resurselor întreprinderii;

Audit intern

14.    recunoaște faptul că Agenția a pus în practică 15 recomandări dintre cele 28 elaborate de către Serviciul de Audit Intern (IAS) începând cu 2006; constată că, dintre cele 13 aflate în curs, 2 sunt considerate a fi „critice” și 5 „foarte importante”; observă că aceste recomandări vizează nesiguranța bugetară, absența unei analize a riscurilor, absența unei politici de evaluare și promovare, procedura de separare a exercițiilor financiare și absența unei proceduri de înregistrare a excepțiilor care au fost închise;

oo   o

15.    face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluția sa din xx aprilie 2010(15) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

23.2.2010

AVIZ al Comisiei pentru transport Și turism

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2008

(C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Raportoare pentru aviz: Anne E. Jensen

SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.   salută constatarea Curții de Conturi privind fiabilitatea conturilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferente exercițiului bugetar 2008, precum și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, în ansamblul lor;

2.   constată că Agenția a primit 30 de milioane EUR în credite de angajament și credite de plată din bugetul 2008;

3.   constată că bugetul Agenției Europene de Siguranță a Aviației a fost majorat cu 42%, de la 72 de milioane EUR în 2007 la, respectiv, 102 milioane EUR în 2008, și că efectivul de personal a crescut de la 362 la 442;

4.   acceptă că nivelul ridicat al creditelor reportate în 2009 contravine principiului anualității, chiar dacă o anumită nesiguranță cu privire la nivelul onorariilor și taxelor este inerentă în ciclul comercial inițial al Agenției; solicită ca pentru următorul exercițiu financiar să fie prezentate Comisiei și Parlamentului previziuni mult mai realiste, care să acorde suficient timp pentru a fi analizate;

5.   constată că, în 2008, 15% din cheltuielile de personal au fost transferate la cheltuielile de funcționare, ceea ce indică o planificare nerealistă; este îngrijorat în ceea ce privește eficiența sporită care decurge din acest transfer și va investiga în profunzime costurile de elaborare și de urmărire pentru implementarea sistemului de planificare a resurselor întreprinderii (ERP) în această privință;

6.   își exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa de coordonare dintre necesități, personal și regulamentul financiar al Agenției și, în special, cu privire la faptul că procedurile de selecție a personalului îngreunează recrutarea de personal cu calificări adecvate; consideră că grupul de lucru interinstituțional pentru agenții descentralizate ar putea aborda această chestiune;

7.   regretă că, în 2008, sistemul de onorarii anuale fixe a generat venituri considerabil mai însemnate decât costurile efective ale serviciilor prestate și invită Agenția să înainteze de urgență un plan detaliat pentru a garanta că acest fapt nu se va mai întâmpla în exercițiile viitoare;

8.   constată că acțiunile prezentate în programul de lucru al Agenției nu au de multe ori obiective măsurabile sau indicatori de performanță, făcând dificilă evaluarea progreselor înregistrate; invită Agenția să stabilească obiective și indicatori de performanță clari și măsurabili;

9.   propune totuși Parlamentului să acorde directorului executiv al Agenției Europene de Siguranță a Aviației descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2008.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.2.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Țicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean-Paul Besset, Philip Bradbourn, Tanja Fajon, Michael Gahler, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Janusz Władysław Zemke

Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

Charalampos Angourakis

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Membri supleanți prezenți la votul final

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

JO C 304, 15.12.2009, p. 21.

(2)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)

JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(4)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(5)

JO C 304, 15.12.2009, p. 21.

(6)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(7)

JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(8)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(9)

JO C 304, 15.12.2009, p. 21.

(10)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(11)

JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(12)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(13)

JO L 255, 26.9.2009, p. 122.

(14)

JO L 140, 1.6.2007, p. 3.

(15)

Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate