Postopek : 2009/2122(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0068/2010

Predložena besedila :

A7-0068/2010

Razprave :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Glasovanja :

PV 05/05/2010 - 13.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0102

POROČILO     
PDF 175kWORD 105k
25.3.2010
PE 430.468v02-00 A7-0068/2010

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2008

(C7‑0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Véronique Mathieu

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2008

(C7‑0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori agencije(1),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe ES in člena 319 PDEU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 216/2008 z dne 20. februarja 2008 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu.(3), zlasti člena 60 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 94 te uredbe,

–   ob upoštevanju člena 77 in priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A7‑0068/2010),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost v letalstvu glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2008;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropske agencije za varnost v letalstvu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2008

(C7‑0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori agencije(5),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe ES in člena 319 PDEU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(6), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008(7) o ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu, zlasti člena 60 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 94 te uredbe,

–   ob upoštevanju člena 77 in priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A7-0068/2010),

1.  odobri zaključni račun Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2008;

2.  naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje direktorju Evropske agencije za varnost v letalstvu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2008

(C7-0189/2009 – 2009/2122(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori agencije(9),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe ES in člena 319 PDEU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008(11) o ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu, zlasti člena 60 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(12), zlasti člena 94 te uredbe,

–   ob upoštevanju člena 77 in priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A7-0068/2010),

A.     ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2008 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

B.     ker je Parlament 23. aprila 2009 izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost v letalstvu podelil razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2007(13) in je v resoluciji, ki spremlja sklep Parlamenta o razrešnici, med drugim

- se seznanil, da je Računsko sodišče izrazilo kritiko v zvezi s številnimi revidiranimi postopki za oddajo naročil,

- zahteval, da agencija drži obljubo, ki jo je dala v svojih odgovorih Računskemu sodišču, da bo strogo upoštevala predpise o naročanju in zlasti namenila pozornost zagotavljanju jasnih informacij potencialnim ponudnikom,

- opozoril, da je Računsko sodišče ugotovilo, da je kadrovski načrt za leto 2007 predvideval 467 začasnih delovnih mest, medtem ko odobrena proračunska sredstva v zvezi z odhodki za osebje niso omogočila kritja dejanskih stroškov za osebje v zvezi s temi delovnimi mesti; zato se je agencija dogovorila s Komisijo, da omeji število delovnih mest na 342, od tega jih je bilo konec leta zasedenih 333,

1.  pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče ugotovilo, da so letni računovodski izkazi agencije za proračunsko leto 2008 zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne;

2.  ugotavlja, da je agencija iz proračuna za leto 2008 prejela 30.000.000 EUR za odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil;

3.  ugotavlja, da se je proračun agencije od leta 2007 do leta 2008 povečal za 42 %, in sicer z 72.000.000 EUR na 102.000.000 EUR, število zaposlenih pa s 362 na 442;

Uspešnost

4.      poudarja, da je pomembno, da agencija v svojih načrtih določi cilje SMART in kazalnike RACER, da bo lahko ocenila svoje rezultate; se seznanja z odgovorom agencije, ki zagotavlja, da je izboljšala svoj delovni program za leto 2010 z uvedbo ciljev in ključnih kazalnikov uspešnosti ter izboljšanim sistemom za načrtovanje virov; poziva tudi agencijo, da preuči uvedbo Ganttovega diagrama v načrtovanje vseh svojih operativnih dejavnosti, da bi omogočili hiter prikaz časa, ki ga vsak uslužbenec porabi za projekt in spodbujali pristop, usmerjen k doseganju rezultatov;

5.      zahteva, da agencija v razpredelnici, ki bo priložena prihodnjemu poročilu Računskega sodišča, predstavi primerjavo med rezultati, doseženimi v letu, ki ga obravnava razrešnica, in rezultati, doseženimi v predhodnem proračunskem letu, da bi organ za razrešnico lahko bolje ocenil uspešnost agencije v vmesnem obdobju;

Uredba o taksah in dajatvah

6.      je seznanjen, da je bilo leto 2008 prvo polno leto izvajanja nalog certificiranja v skladu z novo uredbo Komisije (ES) št. 593/2007 z dne 31. maja 2007 o taksah in dajatvah, ki jih obračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu(14);

7.      poziva agencijo, da uvede sistem spremljanja na ravni projektov certifikacije, da bi zagotovila, da obračunane takse v času celotnega projekta ne odstopajo bistveno od dejanskih stroškov;

8.      obžaluje, da so bili prihodki v letu 2008 zaradi sistema pavšalnih letnih taks precej višji kot dejanski stroški opravljenih storitev, in poziva agencijo, naj takoj predloži podroben načrt za zagotovitev, da se to v prihodnjih letih ne bo ponovilo;

Prenos odobrenih proračunskih sredstev

9.      opozarja na dejstvo, da je agencija v leto 2009 prenesla visok znesek odobrenih sredstev, ki ustrezajo odhodkom iz poslovanja (več kot 53.000.000 EUR, to je 79 % odobrenih sredstev za poslovanje); se strinja, da je visoka raven proračunskih sredstev, prenesenih v proračun za leto 2009, v nasprotju z načelom enoletnosti, kljub temu, da je za začetni poslovni cikel agencije značilna določena negotovost glede višine taks in dajatev; poudarja tudi, da takšno stanje kaže na pomanjkljivosti v sistemu načrtovanja virov podjetja zaradi zamude pri podpisu pogodbe o izvajanju storitev; zato zahteva, da se Evropski komisiji in Parlamentu za naslednje proračunsko leto predložijo veliko bolj stvarne napovedi, hkrati pa naj se zagotovi dovolj časa za njihovo analizo;

10.    je seznanjen s tem, da je agencija v letu 2008 vknjižila prihodke iz obresti v višini 1.988.000 EUR; glede na letne računovodske izkaze in višino obresti sklepa, da ima agencija vseskozi izjemno visok gotovinski saldo; je seznanjen s tem, da je gotovinski saldo agencije 31. decembra 2008 znašal 57.245.000 EUR; poziva Komisijo, naj preuči, kako bi bilo mogoče povsem uveljaviti na potrebah temelječe upravljanje denarnih sredstev v skladu z odstavkom 5 člena 15 Uredbe (ES, Euratom) št. 2343/2002 in katere spremembe zasnove so potrebne, da bi gotovinski saldo agencije trajno ohranjali na čim nižji ravni;

11.    ugotavlja, da je bilo v letu 2008 15 % odhodkov, predvidenih za zaposlene, prerazporejenih v odhodke za poslovanje, kar kaže na nestvarno načrtovanje; je zaskrbljen glede povečanja učinkovitosti zaradi te prerazporeditve in bo še dodatno preučil razvoj in nadaljnje ukrepe v povezavi s stroški za izvajanje sistema za načrtovanje virov podjetja;

12.    izraža zaskrbljenost zaradi nezadostnega usklajevanja med potrebami, zaposlenimi in finančno uredbo agencije, zlasti ker je zaradi postopkov za izbor uslužbencev zelo težko zaposliti ustrezno usposobljene ljudi; meni, da bi medinstitucionalna delovna skupina za decentralizirane agencije lahko obravnavala to vprašanje;

Druge izboljšave, ki jih bo uvedla agencija

13.    poziva agencijo, da izboljša svoje načrtovanje zaposlovanja v smislu večje stvarnosti in jo poziva, da odpravi pomanjkljivosti v zvezi z določanjem proračuna in spremljanjem sistema za načrtovanje virov podjetja;

Notranja revizija

14.    priznava, da je agencija izvedla 15 od 28 priporočil, ki jih je od leta 2006 oblikovala notranja revizijska služba; ugotavlja, da sta dve priporočili od 13 priporočil, ki še niso dokončno izvedena, obravnavani kot "kritični", 5 priporočil pa kot "zelo pomembnih"; ugotavlja, da ta priporočila obravnavajo proračunsko negotovost, pomanjkanje analize tveganja, pomanjkanje politike ocenjevanja in spodbujanja, postopek ločevanja proračunskih let in pomanjkanje postopka za evidentiranje izjem, ki so bile zaključene;

oo   o

15.    sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne XX aprila 2010(15) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

23.2.2010

MNENJE Odbora za promet in turizem

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2008

(SEC(2009)1089 – C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC))

Pripravljavka mnenja: Anne E. Jensen

POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.   pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče ugotovilo, da so letni računovodski izkazi Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2008 zanesljivi in da so z njimi povezane transakcije kot celota zakonite in pravilne;

2.   je seznanjen z dejstvom, da je agencija iz proračuna 2008 prejela 30 milijonov EUR za prevzem obveznosti in za plačila;

3.   ugotavlja, da se je proračun Evropske agencije za varnost v letalstvu od leta 2007 do leta 2008 povečal za 42 %, in sicer z 72 milijonov EUR na 102 milijona EUR, število zaposlenih pa s 362 na 442;

4.   se strinja, da je visoka raven proračunskih sredstev, prenesenih v proračun za leto 2009, v nasprotju z načelom enoletnosti, kljub temu, da je za začetni poslovni cikel agencije značilna določena negotovost glede višine taks in dajatev; zahteva, da se Evropski komisiji in Parlamentu za naslednje proračunsko leto predložijo veliko bolj stvarne napovedi, hkrati pa naj se zagotovi dovolj časa za njihovo analizo;

5.   ugotavlja, da je bilo v letu 2008 15 % odhodkov, predvidenih za zaposlene, prerazporejenih v odhodke za poslovanje, kar kaže na nestvarno načrtovanje; je zaskrbljen glede povečanja učinkovitosti zaradi te prerazporeditve in bo še dodatno preučil razvoj in nadaljnje ukrepe v povezavi s stroški za izvajanje sistema za načrtovanje virov podjetja;

6.   izraža zaskrbljenost zaradi nezadostnega usklajevanja med potrebami, zaposlenimi in finančno uredbo agencije, zlasti ker je zaradi postopkov za izbor uslužbencev zelo težko zaposliti ustrezno usposobljene ljudi; meni, da bi medinstitucionalna delovna skupina o decentraliziranih agencijah lahko obravnavala to vprašanje;

7.   obžaluje, da so bili prihodki v letu 2008 zaradi sistema pavšalnih letnih taks precej višji kot dejanski stroški opravljenih storitev, in poziva agencijo, naj takoj predloži podroben načrt za zagotovitev, da se to v prihodnjih letih ne bo ponovilo;

8.   je seznanjen, da ukrepi iz delovnega programa agencije velikokrat ne vsebujejo merljivih ciljev ali kazalnikov uspešnosti, kar otežuje ocenjevanje napredka; poziva agencijo, naj si zastavi jasne in merljive cilje in kazalnike uspešnosti;

9.   kljub temu predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju Evropske agencije za varnost v letalstvu podeli razrešnico za izvrševanje proračuna agencije za proračunsko leto 2008.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.2.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Paul Besset, Philip Bradbourn, Tanja Fajon, Michael Gahler, Anne E. Jensen, Petra Kammerevert, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Janusz Władysław Zemke

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Charalampos Angourakis

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Salvador Garriga Polledo, Edit Herczog, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

UL C 304, 15. 12. 2009, str. 21.

(2)

UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1.

(3)

UL L 79, 19. 3. 2008, str. 1.

(4)

UL L 357, 31. 12. 2002, str. 72.

(5)

UL C 304, 15. 12. 2009, str. 21.

(6)

UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1.

(7)

UL L 79, 19. 3. 2008, str. 1.

(8)

UL L 357, 31. 12. 2002, str. 72.

(9)

UL C 304, 15. 12. 2009, str. 21.

(10)

UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1.

(11)

UL L 79, 19. 3. 2008, str. 1.

(12)

UL L 357, 31. 12. 2002, str. 72.

(13)

UL L 255, 26. 9. 2009, str. 122.

(14)

UL L 140, 1. 6. 2007, str. 3.

(15)

Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010)...

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov