Procedură : 2009/2116(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0069/2010

Texte depuse :

A7-0069/2010

Dezbateri :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.23
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0113

RAPORT     
PDF 172kWORD 103k
24.3.2010
PE 430.475v02-00 A7-0069/2010

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă aferent exerciţiului financiar 2008

(C7‑0187/2009 – 2009/2116(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Véronique Mathieu

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă aferent exerciţiului financiar 2008

(C7‑0187/2009 – 2009/2116(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă pentru exerciţiul financiar 2008, precum şi răspunsurile Agenţiei(1),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(2), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă(3), în special articolul 14,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(4), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A7-0069/2010),

1.  acordă directorului Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului agenţiei aferent exerciţiului financiar 2008;

2.  îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluţia Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă pentru exerciţiul financiar 2008

(C7‑0187/2009 – 2009/2116(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă pentru exerciţiul financiar 2008, precum şi răspunsurile Agenţiei(5),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(6), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă(7), în special articolul 14,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(8), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A7-0069/2010),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă pentru exerciţiul financiar 2008;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă aferent exerciţiului financiar 2008

(C7‑0187/2009 – 2009/2116(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere conturile anuale ale Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă pentru exerciţiul financiar 2008,

–   având în vedere raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă pentru exerciţiul financiar 2008, precum şi răspunsurile Agenţiei(9),

–   având în vedere Recomandarea Consiliului din 16 februarie 2010 (5827/2010 – C7–0061/2010),

–   având în vedere articolul 276 din Tratatul CE şi articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(10), în special articolul 185,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înfiinţarea Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă(11), în special articolul 14,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002(12), în special articolul 94,

–   având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (A7-0069/2010),

A. întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obţinut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale pentru exerciţiul financiar 2008 şi cu privire la legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente;

B.  întrucât, la 23 aprilie 2009, Parlamentul a acordat directorului Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Agenţiei aferent exerciţiului financiar 2007(13), iar în rezoluţia sa care însoţea decizia de descărcare de gestiune a remarcat, printre altele, faptul că Curtea de Conturi a emis o declaraţie de asigurare fără nicio rezervă şi nu a făcut nicio observaţie,

1.  îşi exprimă satisfacţia că Curtea de Conturi a constatat legalitatea şi regularitatea conturilor anuale ale Agenţiei pentru exerciţiul financiar 2008;

Performanţe

2.  felicită Agenţia că şi-a îmbunătăţit semnificativ gestiunea financiară în ultimii trei ani; o încurajează să urmărească în continuare atingerea celui mai înalt nivel de planificare, execuţie şi control bugetar;

3.  felicită Agenția în special pentru încheierea fazelor I și II ale Sondajului european în rândul întreprinderilor pe tema riscurilor noi și emergente (Esener), pentru crearea unei rețele de organizații europene care pot asigura stimuli economici în domeniul sănătății și securității în muncă, precum și pentru înființarea unei baze de date privind resursele pentru evaluarea riscurilor, în cadrul campaniei „Locuri de muncă sănătoase” 2008/2009;

4.  solicită Agenţiei să prezinte, în tabelul care trebuie anexat la viitorul raport al Curţii de Conturi, o comparaţie între operaţiunile realizate în exerciţiul care face obiectul descărcării de gestiune şi cele realizate în exerciţiul precedent pentru a permite autorităţii care acordă descărcarea de gestiune să evalueze mai bine performanţele Agenţiei de la un exerciţiu la altul;

Guvernanţa Agenţiei

5.  consideră că nu pot fi considerate neglijabile costurile de guvernanță în cazul Agenției, al cărei consiliu de administrație este format din 84 de membri, deși Agenția numără 64 de membri ai personalului (pe parcursul exercițiului 2008);

Cheltuieli operaţionale reportate

6.  observă faptul că agenția a reportat 3 400 000 EUR (44% din creditele de funcţionare), dintre care aproximativ 1 000 000 EUR viza angajamente care se refereau în totalitate la exercițiul 2009; subliniază, în plus, că această situaţie contravine principiului anualităţii; solicită, de aceea, adaptarea previziunilor bugetare la necesităţile reale în scopul unei bune gestiuni financiare; cu toate acestea, ia act de răspunsul Agenţiei care explică faptul că complexitatea proiectelor a făcut ca acestea să depășească timpul prevăzut inițial pentru finalizarea lor; felicită, totuşi, Agenţia pentru îmbunătățirea supravegherii și planificării cheltuielilor operaționale pentru a evita angajarea unor fonduri considerabile la sfârșitul anului;

Procedurile de achiziţii publice

7.  ia act de neregulile evidenţiate de Curtea de Conturi în privinţa unei proceduri de achiziţii publice (utilizarea aceluiaşi contract-cadru în pofida depăşirii valorii maxime); subliniază, în special, că Agenţia ar fi trebuit să iniţieze în cel mai scurt timp o nouă procedură de achiziţii publice în vederea încheierii unui nou contract-cadru; ia totuşi act de justificarea Agenţiei, care subliniază necesitatea de a utiliza în continuare respectivul contract-cadru pentru a înlocui sistemul de subvenţii fără ca acest lucru să influenţeze în mod negativ activitatea Agenţiei;

8.   aşteaptă din partea Agenţiei ca problema utilizării unui contract-cadru pentru achiziţiile publice peste valoarea sa maximală să fie eliminată în viitor pentru a se asigura respectarea legislaţiei bugetare europene;

Resurse umane

9.  constată că, potrivit raportului de activitate pentru 2008, Agenţia avea 64 de angajaţi la sfârşitul exerciţiului;

Audit intern

10. ia act de faptul că Agenţia a pus în aplicare 19 recomandări dintre cele 33 formulate de Serviciul de Audit Intern (SAI) începând cu 2006; subliniază că, dintre cele 14 recomandări care mai trebuie aplicate, 6 sunt calificate drept „foarte importante” şi se referă la măsurile luate în urma solicitărilor părţilor implicate, precum şi la aplicarea anumitor norme de control intern (privind problemele aferente unor dosare individuale, raportul anual referitor la controlul intern şi promovarea procedurilor de control intern);

11. subliniază că în ultimul trimestru al anului 2008 a fost efectuată o analiză a riscurilor pentru a se stabili priorităţile în domeniul auditului şi planul de audit al SAI pentru următoarele trei exerciţii;

oo   o

12. face trimitere, pentru alte observaţii cu caracter orizontal care însoţesc decizia de descărcare de gestiune, la Rezoluţia sa din xx aprilie 2010(14) referitoare la performanţele, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor.

25.2.2010

AVIZ AL Comisiei pentru ocuparea forŢei de muncĂ Şi afaceri sociale

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2008

(C7-0187/2009 - 2009/2116(DEC))

Raportoare pentru aviz: Ingeborg Gräßle

SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. atrage atenția asupra confirmării aduse de Curtea de Conturi, potrivit căreia conturile anuale ce corespund unui buget de 14,9 milioane EUR prezintă situația financiară reală a Agenției la 31 decembrie 2008, iar operațiunile și fluxurile de numerar pentru acest exercițiu financiar sunt în conformitate cu normele financiare ale Agenției;

2. își exprimă satisfacția că Curtea de Conturi a constatat legalitatea și regularitatea conturilor anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2008;

3.   ia act de constatarea Curții de Conturi cu privire la reportarea a 3,4 milioane EUR, care a diminuat în mod artificial rezultatul bugetar și, prin urmare, suma rambursată către bugetul comunitar; solicită, de aceea, adaptarea previziunilor bugetare la necesitățile reale în scopul unei bune gestiuni financiare; salută eforturile suplimentare pentru a se putea garanta respectarea în viitor a principiului anualității și a unei bune gestiuni financiare, în special promisiunea de a nu mai angaja fonduri importante la sfârșit de an;

4.   așteaptă din partea Agenției ca problema utilizării unui contract-cadru pentru achizițiile publice peste valoarea sa maximală să fie eliminată în viitor pentru a se asigura respectarea legislației bugetare europene;

5.   constată că, potrivit raportului de activitate pentru 2008, Agenția avea 64 de angajați la sfârșitul exercițiului.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

22.2.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Regina Bastos, Edit Bauer, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Membri supleanți prezenți la votul final

Vilija Blinkevičiūtė, Marielle Gallo, Joe Higgins, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

2

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

JO C 304, 15.12.2009, p. 49.

(2)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)

JO L 216, 20.8.1994, p. 1.

(4)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(5)

JO C 304, 15.12.2009, p. 49.

(6)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(7)

JO L 216, 20.8.1994, p. 1.

(8)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(9)

JO C 304, 15.12.2009, p. 49.

(10)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(11)

JO L 216, 20.8.1994, p. 1.

(12)

JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(13)

JO L 255, 26.9.2009, p. 195.

(14)

Texte adoptate, P7_TA-PROV(2010)...

Aviz juridic - Politica de confidențialitate