Postopek : 2009/2116(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0069/2010

Predložena besedila :

A7-0069/2010

Razprave :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Glasovanja :

PV 05/05/2010 - 13.23
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0113

POROČILO     
PDF 163kWORD 96k
24.3.2010
PE 430.475v02-00 A7-0069/2010

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2008

(C7‑0187/2009 – 2009/2116(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Véronique Mathieu

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2008

(C7‑0187/2009 – 2009/2116(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori Agencije(1),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7‑0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2), zlasti člena 185,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu(3), zlasti člena 14,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7‑0069/2010),

1.  podeli razrešnico direktorju Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu glede izvrševanja proračuna Agencije za proračunsko leto 2008;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroča svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorju Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključku poslovnih knjig Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2008

(C7‑0185/2009 – 2009/2116(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori agencije(5),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(6), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu(7), zlasti člena 14,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(8), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0069/2010),

1.  odobri zaključek poslovnih knjig Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2008;

2.  naroča svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2008

(C7‑0185/2009 – 2009/2116(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2008,

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori agencije(9),

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–   ob upoštevanju člena 276 Pogodbe o ES in člena 319 Pogodbe o delovanju EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(10), zlasti člena 185 te uredbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu(11), zlasti člena 14,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(12), zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0069/2010),

A. ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2008 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

B.  ker je Parlament 23. aprila 2009 direktorju Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu podelil razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2007(13) in v resoluciji, ki spremlja sklep Parlamenta o razrešnici, med drugim ugotavlja, da je Računsko sodišče podalo pozitivno izjavo o zanesljivosti in ni imelo pripomb;

1.  je nadvse zadovoljen s tem, da je Računsko sodišče razglasilo letne računovodske izkaze agencije za proračunsko leto 2008 kot zakonite in pravilne;

Uspešnost

2.  čestita agenciji, ki je v zadnjih treh letih znatno izboljšala svoje finančno upravljanje; spodbuja agencijo, naj si še naprej prizadeva za zagotavljanje večje kakovosti načrtovanja, izvrševanja in kontrole proračuna;

3.  zlasti čestita agenciji za dokončanje prve in druge faze evropske raziskave podjetij o novih in nastajajočih tveganjih (ESENER), za ustanovitev mreže evropskih organizacij, ki lahko nudijo gospodarske pobude s področja varnosti in zdravja pri delu in za vzpostavitev podatkovne zbirke za vire za oceno tveganj za kampanjo za zdravo delovno okolje 2008/2009;

4.  zahteva, da agencija v razpredelnici, ki bo priložena prihodnjemu poročilu Računskega sodišča, predstavi primerjavo med rezultati, doseženimi v obravnavanem letu razrešnice, in rezultati, doseženimi v predhodnem proračunskem letu, da bo organ za razrešnico lahko bolje ocenil uspešnost agencije med enim in drugim letom;

Vodenje agencije

5.  meni, da so fiksni stroški vodenja agencije nezanemarljivi, saj upravni svet sestavlja 84 članov, agencija pa zaposluje 64 uslužbencev (v proračunskem letu 2008);

Preneseni odhodki iz poslovanja

6.  ugotavlja, da je agencija v naslednje leto prenesla 3,4 milijona EUR (oziroma 44 % odhodkov iz poslovanja), od česar se je približno 1 milijon EUR nanašal na prevzete obveznosti, ki so v celoti povezane z letom 2009; poleg tega poudarja, da je takšno stanje v nasprotju z načelom enoletnosti; zato zahteva, da se v duhu dobrega finančnega poslovodenja proračunske napovedi prilagodijo dejanskim potrebam; vendar iz odgovora agencije ugotavlja, da je zaradi zapletenosti projektov do njihove zaključitve trajalo precej dlje, kot je bilo sprva pričakovano; kljub temu čestita agenciji za izboljšanje spremljanja in načrtovanja operativnih odhodkov, da bi se izognila prevzemu obveznosti za precejšnji del sredstev ob koncu leta;

Postopki javnih naročil

7.  je seznanjen z nepravilnostjo, ki jo je pri postopku za oddajo javnega naročila odkrilo Računsko sodišče (uporaba okvirne pogodbe tako, da je presežena najvišja določena vrednost); zlasti poudarja, da bi agencija morala čim prej začeti nov postopek za oddajo javnega naročila za novo okvirno pogodbo; vendar je seznanjen z obrazložitvijo agencije, ki poudarja potrebo po nadaljevanju uporabe te okvirne pogodbe za nadomestitev sheme subvencij, da ne bi prišlo do negativnega vpliva na delo agencije;

8.   od agencije pričakuje, da bo v prihodnosti odpravila težavo z uporabo okvirne pogodbe za javna naročila s preseženo najvišjo vrednostjo naročila, s čimer bo omogočila učinkovitejše izvajanje evropskih proračunskih predpisov;

Človeški viri

9.  ugotavlja, da je glede na letno poročilo za 2008 agencija konec leta zaposlovala 64 ljudi;

Notranja revizija

10. priznava, da je agencija izvedla 19 od 33 priporočil, ki jih je od leta 2006 oblikovala notranja revizijska služba; ugotavlja, da je od 14 priporočil, ki jih še ni izvedla, 6 ocenjenih kot zelo pomembnih in zadevajo upravljanje pričakovanj zainteresiranih strani in izvajanje nekaterih standardov notranje kontrole (na primer reševanje individualnih težav z dosjeji, letno poročilo o notranji kontroli in spodbujanje postopkov notranje kontrole);

11. ugotavlja, da je bila v zadnji četrtini leta 2008 opravljena ocena tveganja, da bi se določile prednostne naloge revizije in načrt revizije notranje revizijske službe za prihodnja tri leta;

oo   o

12. sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne xx. aprila 2010(14) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

25.2.2010

MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2008

(C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC))

Pripravljavka mnenja: Ingeborg Gräßle

POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja na potrditev Računskega sodišča, da se letni računovodski izkazi, ki izkazujejo proračun v višini 14,9 milijona EUR, ujemajo z dejanskim finančnim položajem agencije dne 31. decembra 2008 ter da so bili poslovni dogodki in denarni tokovi v tem proračunskem letu v skladu s finančnimi predpisi agencije;

2. je nadvse zadovoljen s tem, da je Računsko sodišče razglasilo letne računovodske izkaze agencije za proračunsko leto 2008 kot zakonite in pravilne;

3.   je seznanjen z ugotovitvami Računskega sodišča v zvezi s prerazporeditvijo 3,4 milijona EUR in s tem povezanim navideznim poslabšanjem poslovnega izida ter zmanjšanjem zneska, vrnjenega v proračun Skupnosti; zato zahteva, da se v duhu dobrega finančnega poslovodenja proračunske napovedi prilagodijo dejanskim potrebam; pozdravlja dodatna prizadevanja, da bo v prihodnje upoštevano načelo enoletnosti in zagotovljeno dobro finančno poslovodenje, zlasti obljubo, da se konec leta ne bo sprejemalo obveznosti za velike zneske;

4.   od agencije pričakuje, da bo v prihodnosti odpravila težavo z uporabo okvirne pogodbe za javna naročila s preseženo najvišjo vrednostjo naročila, s čimer bo omogočila učinkovitejše izvajanje evropskih proračunskih predpisov;

5.   ugotavlja, da je glede na letno poročilo za 2008 agencija konec leta zaposlovala 64 ljudi.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

22.2.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Regina Bastos, Edit Bauer, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Vilija Blinkevičiūtė, Marielle Gallo, Joe Higgins, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.3.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Jorgo Chatzimarkakis, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Iliana Ivanova, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thijs Berman, Zuzana Brzobohatá, Esther de Lange, Christofer Fjellner, Ivailo Kalfin, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

UL C 304, 15. 12. 2009, str. 1.

(2)

UL L 248, 16. 9. 2002, str. 1.

(3)

UL L 216, 20. 8. 1994, str. 1.

(4)

UL L 357, 31. 12. 2002, str. 72.

(5)

UL C 304, 15.12.2009, str. 49.

(6)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(7)

UL L 216, 20.8.1994, str. 1.

(8)

UL L 357, 31. 12. 2002, str. 72.

(9)

UL C 304, 15.12.2009, str. 49.

(10)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(11)

UL L 216, 20. 8. 1994, str. 1.

(12)

UL L 357, 31. 12. 2002, str. 72.

(13)

UL L 255, 26.9.2009, str. 195.

(14)

Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2010).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov