Proċedura : 2009/2075(DEC)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0070/2010

Testi mressqa :

A7-0070/2010

Dibattiti :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Votazzjonijiet :

PV 05/05/2010 - 13.6
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2010)0096

RAPPORT     
PDF 145kWORD 74k
25.3.2010
PE 430.318v02-00 A7-0070/2010

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew

(C7-0179/2009 – 2009/2075(DEC))

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

Rapporteur: Ryszard Czarnecki

1. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

1. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew

(C7-0179/2009 – 2009/2075(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008(1),

–   wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej għas-sena finanzjarja 2008 – Volum I (C7-0179/2009)(2),

–   wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Ombudsman Ewropew għall-awtorità ta' kwittanza dwar il-verifiki interni mwettqa fis-sena 2008,

–   wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2008, flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet li jkunu qed jiġu verifikati(3),

–   wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni dwar l-affidabilità tal-kontijiet, kif ukoll il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li jaqgħu taħthom, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri skont l-Artikolu 248 tat-Trattat KE(4),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 272(10) u l-Artikoli 274, 275 u 276 tat-Trattat KE u l-Artikolu 314(10) u l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(5), u b'mod partikulari l-Artikoli 50, 86, 145, 146 u 147 tiegħu,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 77 u l-Anness VI tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A7-0070/2010),

1.  Japprova l-kwittanza għall-Ombudsman Ewropew fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tiegħu għas-sena finanzjarja 2008;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-Deċiżjoni u r-riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, lill-Qorti tal-Awdituri, lill-Ombudsman Ewropew u lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2. MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

li tinkludi kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew

(C7-0179/2009 – 2009/2075(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008(6),

–   wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej għas-sena finanzjarja 2008 – Volum I (C7-0179/2009)(7),

–   wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Ombudsman Ewropew għall-awtorità ta' kwittanza dwar il-verifiki interni mwettqa fis-sena 2008,

–   wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2008, flimkien mat-tweġibiet tal-istituzzjonijiet li jkunu qed jiġu verifikati(8),

–   wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni dwar l-affidabilità tal-kontijiet, kif ukoll il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li jaqgħu taħthom, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri skont l-Artikolu 248 tat-Trattat KE(9),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 272(10) u l-Artikoli 274, 275 u 276 tat-Trattat KE u l-Artikolu 314(10) u l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–   wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 dwar ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej(10), u b'mod partikulari l-Artikoli 50, 86, 145, 146 u 147 tiegħu,

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 77 u l-Anness VI tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A7-0070/2019),

1. Jinnota li fl-2008 l-Ombudsman Ewropew (l-Ombudsman) kellu disponibbli approprijazzjonijiet ta’ impenn li jammontaw għal total ta’ 9 miljun EUR (2008: EUR 8.2 miljun), b'rata ta' utilizzazzjoni ta' 91.51 %, taħt il-medja tal-istituzzjonijiet l-oħrajn (95.67 %);

2. Jirrimarka li l-Qorti tal-Awdituri indikat fir-Rapport Annwali tagħha li l-verifika ma rriżultat f’ebda osservazzjoni sinifikanti fir-rigward tal-Ombudsman;

3. Jinnota x-xejra ta' tkabbir persistenti matul il-perjodu mill-2003 sal-2008, li matulu l-approprjazzjonijiet għall-impenji rduppjaw minn EUR 4,4 miljun għal EUR 9 miljun, u n-numru ta' postijiet żdiedu minn 31 għal 57 unità (b'6 postijiet aktar fl-2009), filwaqt li l-ilmenti żdiedu minn 2 436 għal 3 346 u l-każijiet ġodda ta' stħarriġ li nbdew żdiedu minn 253 għal 293; jinnota li filwaqt li n-numru ta' postijiet ma żdiedx fl-aħħar tliet snin, kienet ippjanata żieda għal 63 fl-2009; jinnota wkoll li bħalissa, wara r-ristrutturar intern tal-2008, 24 minn 57 post huma assenjati biex jiġu analizzati l-ilmenti u jitwettaq l-istħarriġ (Dipartiment Legali), u 31 huma assenjati għar-reġistrazzjoni, it-tqassim u s-segwitu tal-ilmenti, kif ukoll kwalunkwe ħidma oħra mhux direttament relatata mal-attività ewlenija (Dipartiment tal-Amministrazzjoni u l-Finanzi);

4. Ifakkar li l-ftehim ta' qafas ta' kooperazzjoni li huwa validu għal perjodu mhux definit bejn l-Ombudsman u l-Parlament, li daħal fis-seħħ fl-1 ta' April 2006, jistipula li l-Parlament jipprovdi ċerti servizzi amministrattivi, inklużi l-bini, l-IT, il-komunikazzjoni, il-konsulenza legali, is-servizzi mediċi, it-taħriġ, it-traduzzjoni u l-interpretazzjoni;

5. Jinnota l-oqsma ta' prijorità identifikati mis-servizz ta' Verifika Interna, b'mod partikolari l-verifika tal-proċess tal-akkwisti pubbliċi, inkluż is-segwitu għal azzjonijiet mhux kompluti, il-proċess biex jiġu vverifikati l-għotjiet, u t-tlestija u r-rappurtar rigward il-verifiki tal-2007; jilqa' s-sejbiet, b'mod partikolari l-kumment li l-proċess ta' akkwist kien tjieb b'mod konsiderevoli, u li żewġ azzjonijiet mhux konklużi mill-verifika tal-2005 kienu ttejbu, kif ukoll il-kumment li l-proċess biex jingħataw l-għotjiet jikkonforma mal-qafas regolatorju u mal-prinċipji tat-trasparenza u tal-ġestjoni finanzjarja tajba;

6. Jinnota, madankollu, li l-verifika interna żvelat ukoll oqsma fejn jista' jkun hemm aktar titjib, b'mod partikolari: id-dossiers tal-proċedura tal-akkwisti għandhom jinkludu informazzjoni aktar kompluta, tibdil fid-dati tal-kunsinna għandhom ikunu permessi biss f'każijiet ta' eċċezzjoni, ippjanar aħjar tal-iskeda ta' żmien tal-proċeduri tas-sejħiet għall-offerti, klawsoli inkonsistenti f'kuntratti għandhom jiġu korretti qabel ma ssir il-firma; jistenna li l-Ombudsman isegwi dawn il-kwistjonijiet u jirrapporta lill-Parlament fir-rapport tal-attività tiegħu;

7. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Ombudsman li jippubblika d-dikjarazzjoni annwali tal-interessi tal-Ombudsman u l-fatt li d-dikjarazzjoni hija ppubblikata fuq il-websajt tal-Ombudsman;

8. Itenni t-talba tiegħu li l-Ombudsman għandu jinkludi fir-rapport tal-attività tiegħu kapitolu li fih jagħti rendikont dettaljat tas-segwitu li jkun ingħata matul is-sena lid-deċiżjonijiet preċedenti ta' kwittanza tal-Parlament.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

23.3.2010

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

29

0

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

ĠU L 71, 14.3.2008.

(2)

ĠU C 273, 13.11.2009, p. 1.

(3)

ĠU C 269, 10.11.2009, p. 1.

(4)

ĠU C 273, 13.11.2009, p. 122.

(5)

ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

(6)

ĠU L 71, 14.3.2008.

(7)

ĠU C 273, 13.11.2009, p. 1.

(8)

ĠU C 269, 10.11.2009, p. 1.

(9)

ĠU C 273, 13.11.2009, p. 122.

(10)

ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.

Avviż legali - Politika tal-privatezza