Procedură : 2009/2075(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0070/2010

Texte depuse :

A7-0070/2010

Dezbateri :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Voturi :

PV 05/05/2010 - 13.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0096

RAPORT     
PDF 146kWORD 77k
25.3.2010
PE 430.318v01-00 A7-0070/2010

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008, secțiunea VIII – Ombudsmanul European

(C7‑0179/2009 – 2009/2075(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Ryszard Czarnecki

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008, secțiunea VIII – Ombudsmanul European

(C7‑0179/2009 – 2009/2075(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008(1),

–   având în vedere conturile anuale ale Comunităților Europene pentru exercițiul financiar 2008 - Volumul I (C7–0179/2009)(2),

–   având în vedere Raportul anual al Ombudsmanului European prezentat autorității care acordă descărcarea de gestiune, raport referitor la operațiunile de audit intern realizate în 2008,

–   având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–   având în vedere Declarația de asigurare privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi în temeiul articolului 248 din Tratatul CE(4),

–   având în vedere articolul 272 alineatul (10) și articolele 274, 275 și 276 din Tratatul CE, precum și articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(5), în special articolele 50, 86, 145, 146 și 147,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7–0070/2010),

1.  acordă Ombudsmanului European descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2008;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European și Autorității Europene pentru Protecția Datelor și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008, Secțiunea VIII – Ombudsmanul European

(C7‑0179/2009 – 2009/2075(DEC))

Parlamentul European,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2008(6),

–   având în vedere conturile anuale ale Comunităților Europene pentru exercițiul financiar 2008 - Volumul I (C7–0179/2009)(7),

–   având în vedere Raportul anual al Ombudsmanului European prezentat autorității care acordă descărcarea de gestiune, raport referitor la operațiunile de audit intern realizate în 2008,

–   având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2008, însoțit de răspunsurile instituțiilor(8),

–   având în vedere Declarația de asigurare privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi în temeiul articolului 248 din Tratatul CE(9),

–   având în vedere articolul 272 alineatul (10) și articolele 274, 275 și 276 din Tratatul CE, precum și articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(10), în special articolele 50, 86, 145, 146 și 147,

–   având în vedere articolul 77 și anexa VI la Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A7–0070/2010),

1. constată că în exercițiul financiar 2008 Ombudsmanul European (Ombudsmanul) a dispus de credite de angajament în valoare totală de 9 milioane EUR (2008: 8,2 milioane EUR), cu o rată de utilizare de 91,51 %, sub rata medie a celorlalte instituții (95,67 %);

2. constată faptul că Curtea de Conturi a indicat în raportul său anual că în urma auditului efectuat în această instituție nu s-a formulat nicio observație semnificativă;

3. remarcă o tendință constant crescătoare în perioada 2003-2008, perioadă în care creditele de angajament s-au dublat, de la 4,4 milioane EUR la 9 milioane EUR, numărul de posturi a crescut de la 31 la 57 (cu 6 noi posturi în 2009), numărul plângerilor a crescut de la 2 436 la 3 346, iar numărul noilor anchete deschise s-a majorat de la 253 la 293; constată că numărul de posturi nu a crescut în ultimele trei exerciții, însă pentru 2009 a fost prevăzută o extindere a schemei de personal la 63 de posturi; remarcă, de asemenea, că în prezent, după restructurarea internă din 2008, 24 din cele 57 de posturi sunt alocate analizării plângerilor și desfășurării anchetelor (Departamentul juridic), iar 31 sunt alocate înregistrării, distribuției și urmăririi plângerilor, precum și oricăror altor activități care nu sunt direct legate de activitatea principală (Departamentul administrativ și financiar);

4. reamintește că Acordul-cadru de cooperare pe perioadă nedeterminată încheiat între Ombudsman și Parlament și intrat în vigoare la 1 aprilie 2006 prevede ca Parlamentul să furnizeze anumite servicii administrative, inclusiv în următoarele domenii: imobiliar, tehnologia informației și comunicațiilor, consiliere juridică, servicii medicale, formare profesională și servicii de traducere și interpretare;

5. remarcă domeniile prioritare identificate de Serviciul de Audit Intern, în special auditarea procesului de achiziții publice, inclusiv continuarea acțiunilor nefinalizate, procesul de auditare a subvențiilor, finalizarea auditurilor din 2007 și elaborarea rapoartelor conexe; salută concluziile, în special observația conform căreia procesul de achiziții publice a fost sensibil îmbunătățit, mențiunea că cele două acțiuni deschise din auditul din 2005 au fost îmbunătățite și observația că procesul de acordare a subvențiilor respectă cadrul de reglementare și principiile transparenței și bunei gestiuni financiare;

6. constată, cu toate acestea, că auditul intern a revelat, de asemenea, domenii în care mai sunt posibile îmbunătățiri, îndeosebi: dosarele de achiziții publice ar trebui să includă informații complete, modificarea termenelor de livrare poate fi permisă doar în cazuri excepționale, o mai bună planificare a calendarului procedurilor de achiziții publice, corectarea clauzelor incoerente din contracte înainte de semnare; se așteaptă ca Ombudsmanul să dea curs acestor recomandări și să prezinte Parlamentului informații în acest sens în raportul său de activitate;

7. salută decizia Ombudsmanului de a-și publica declarația anuală de interese și faptul că această declarație este publicată pe site-ul internet al Ombudsmanului;

8. își reiterează solicitarea ca Ombudsmanul să includă în raportul său de activitate un capitol în care să prezinte detaliat măsurile luate pentru a da curs deciziilor anterioare ale Parlamentului privind descărcarea de gestiune.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

23.3.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Andrea Češková, Jorgo Chatzimarkakis, Andrea Cozzolino, Ryszard Czarnecki, Luigi de Magistris, Tamás Deutsch, Martin Ehrenhauser, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Martin Häusling, Ville Itälä, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Elisabeth Köstinger, Bogusław Liberadzki, Monica Luisa Macovei, Christel Schaldemose, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Søren Bo Søndergaard

Membri supleanți prezenți la votul final

Monika Hohlmeier, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu, Olle Schmidt, Derek Vaughan

(1)

JO L 71, 14.3.2008.

(2)

JO C 273, 13.11.2009, p. 1.

(3)

JO C 269, 10.11.2009, p. 1.

(4)

JO C 273, 13.11.2009, p. 122.

(5)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(6)

JO L 71, 14.3.2008.

(7)

JO C 273, 13.11.2009, p. 1.

(8)

JO C 269, 10.11.2009, p. 1.

(9)

JO C 273, 13.11.2009, p. 122.

(10)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate